Oddesundbroen. Thisted Dagblad d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oddesundbroen. Thisted Dagblad d. 06.08.1930"

Transkript

1 Thisted Dagblad d Oddesundbroen På mødet i Thisted igår var der en enstemmigt og stærk stemning for broen. Et udvalg skal nu arbejde videre for at få broen bygget og foreløbig få foretaget undersøgelser af forholdene og få udarbejdet planer. Endelig tages der så nu fat på arbejdet på at få bygget en bro over Oddesund. På mødet i går, på hotel Phønix, i Thisted herskede der en enstemmig og afgjort stemning for, at nu skulle der tages fat på arbejdet for denne bro, der ville blive til stor gavn for egnen og alene i fragtbesparelse gavne for et stort beløb. Det var påfaldende at se, i hvor enestående grad de indbudte havde givet møde. Der var udsendt 80 indbydelser, dels til enkeltpersoner, således til amtets rigsdagsmænd, og dels til institutioner, nemlig amtsråd, byråd, sognerådene i Thy, landboforeninger, husmandsforeninger, handelsforeninger, eksportforeninger, håndværkerforeninger, mejeriforeninger, motorklubber, fiskeriforeninger, sognerådsforening, turistforening, aviserne, fagforeningerne, bankerne og sparekasserne. De var repræsenteret på nær et par af de østligste kommuner og nogle få af de mindre sparekasser. I alt var der ca. 100 deltagere til mødet. Oddesund, Folketingsmand Fuglsang, bød på det, for nogle år siden i Struer, nedsatte udvalgs vegne velkommen og bad amtmand Haugen-Johansen overtage ledelsen af mødet. Amtmanden rettede ligeledes en velkomst til de mødte og udtalte, at det var en ret enestående forsamling, der her var mødt, nemlig ikke blot kommunalrepræsentanterne fra hele Thy, men også alle dem, der stod i spidsen for erhvervsorganisationerne i landsdelen. 1

2 Sagen er udtalte amtmanden videre jo ikke af nyere dato. En broforbindelse over Oddesund vil have en uhyre betydning for landsdelen, jeg ser ikke rettere, end at den med et slag vil gøre det af med den afsides beliggenhed, som alle fremskridt til trods, har hængt ved denne egn. Man behøver blot at tænke på, at broen i forbindelse med Lillebæltsbroen vil forkorte forbindelsen hertil med flere timer. Den ydre foranledning til sagens rejsning er vel vejmillionerne. Der har været udtalelser i vore egne blade og i andre om denne sag. Man har også set, at ministeren har udtalt, at denne sag kunne løses af amtsrådene ved hjælp af vejmillionerne. Det sidste tror jeg er mest teori, jeg tror ikke, at amtsrådene kan løse denne opgave, det er efter min mening en statsopgave. Men det, som foreligger nu, det er at få besked om på hvilken måde ikke mindst økonomisk denne sag kan løses. Amtsrådets vejudvalg, som jeg har drøftet sagen med, har været så ganske enige om, at det havde den største interesse at få undersøgt, hvordan broen kan bygges, så man ikke taler ud i det blå. Thisted Amtsråd, Folketingsmedlem Fuglsang: Når der er indbudt til mødet på et så bredt grundlag er det for at få sat så kraftigt ind for broen, som muligt. Tidligere, når talen var om broen, så sagde folk, at det kunne være rart at få den, men de anså det ikke rigtig for muligt. Nu tror jeg ikke, at nogen anser den for umulig, nu er den et naturligt krav. Færgeriet ved Oddesund er en betydende overfart. Den overfører årlig næsten rejsende og tons gods. Det er en ottendedel af, hvad der overføres ved Fredericia Struer. 2

3 Der er ved Oddesund ca. 1 km. over, men færgen sejler 2,5 km. Ved takstberegning tages der ved overfarten for 10 km. Det er en ekstra udgift, som er lagt på den egn, som skal benytte færgen. På en 3. klasse billet betyder det et tillæg på 40 øre hvilket vil sige, at de knap rejsende derigennem betaler kr. mere om året. For godset bliver beløbet i hvert fald 3 gange så stort. Så vi kommer op på et meget højt tal, som der betales for, hvad der skal færges over Oddesund. Christian X ved Oddesundbroens indvielse Billedet er taget i Thisted - med Thisted station til højre i billedet. Hvad der betyder endnu mere, er, at vi kun kan komme over, når det passer Statsbanerne. Hvad vil en Oddesundbro så koste? Masnedsundbroen, Storstrømsbroen som den kaldes, er for en højbro anslået til 40 mill. kr., men for en lavbro til 12 mill. kr. Ved Oddesund må det naturligvis være en lavbro der skal bygges. Når også Lillebæltsbroen blive så dyr er det, fordi den bygges som en højbro, 30 meter over vandfladen, det gør den så dyr. Da banen byggedes, var der tale om at lægge en bro over ved Oddesund, og det siges, at der var et projekt, hvorefter den kunne bygges for 1 mill. kr. Der har i den dyreste tid været år, hvor Oddesund Færgeriet gav omkring 1. mill. kr. i årligt underskud. I 1912, da Limfjordskommissionen afgav betænkning, behandlede den som det også har været fremme nu spørgsmålet om en dæmning og opgav, en sådan ville koste 3½ mill. kroner. 3

4 I 1923 drøftede jeg med et ingeniørfirma, hvad en bro ville koste, og det skønnedes løseligt, ca. 7½ mill. kroner. I 1922 rejstes spørgsmålet om en bro indenfor Landboforeningen i Sydthy. Der blev indbudt til et møde i Hurup, hvor også byråd, amtsråd og sogneråd og nogle økonomiske sammenslutninger var repræsenteret. Der var dog ikke stor tiltro til, at planen lod sig gennemføre, men vi søgte at få listet Staten til at foretage en undersøgelse ved Oddesund. Senere holdtes et møde i Struer, hvor Struer og Holstebro byrådene og Ringkøbing amtsråd var repræsenteret. Der sendtes et andragende til ministeriet om en undersøgelse. J. P. Jensen, Hassing, Hvelplund, Aldershvile og jeg overbragte den. Trafikministeren tog venligt imod os, men holdt på, at ministeriet ikke, så længe forarbejderne til Lillebæltsbroen optog ingeniørerne, kunne afse mandskab dertil. Senere hævdede ministeren, at der skulle en finanslovsbevilling til, da undersøgelsen blev dyr, og en sådan bevilling ville han ikke søge. Oddesundbroen, ca I et svar fra ministeriet i 1925 hedder det, at der fra Statsbanernes side er foretaget en foreløbig undersøgelse ved Oddesund, dog uden undersøgelse af bund- og strømforhold. Resultatet var, at ved en højbro med 200 meters spændvidde mellem pillerne og 30 meters højde over vandet ville være så bekostelig, at dens bygning ville være utænkelig. Derimod ville en lavbro med 3 meters højde over vandet og en gennemsejlingsåbning på 30 meter muligt kunne give en kneben forrentning ved Færgevæsenets nedlægning. Da man imidlertid ikke under de herskende økonomiske for- 4

5 hold mente, at der kunne blive noget ud af sagen, kunne man ikke tage den bekostning, som en undersøgelse ville andrage. Siden er der ikke foretaget videre. I 1926 udtalte trafikministeren i Rigsdagen på foranledning af Kr. Kristensen, at ønsket om en undersøgelse ikke kunne imødekommes. Oddesundbroen, ca Der har været skrevet i bladene, at broen kunne bygges uden Statens hjælp. Det ville i så fald kun blive en færdselsbro, men en færdselsbro bør vi ikke tage sigte på, så længe der er mulighed for en kombineret jernbane- og færdselsbro. Det er rigtigt, at Thisted og Ringkøbing amtsråd har bygget en færdselsbro med tilskud fra vejmillionerne, men med den trafik, der er ved Oddesund, kan man ikke nøjes med det under hensyn til den ekstra betaling, vi må yde for alt det gods, der føres herop. Vi må kræve, at det bliver en statsopgave at forbinde en så stor landsdel som Thy med det øvrige land. Før der er foretaget yderligere undersøgelser ved Oddesund kan man ikke vide, hvad broen kommer til at koste. Det afgørende er ikke, hvor dybt der er eller om det koster ½ mill. kroner mere eller mindre, men derimod om man kan få Staten til at bygge broen med tilskud fra vejmillionerne. Slebsager, har som trafikminister udtalt, at en undersøgelse vil koste mindst kr. Vi bør her i dag blive enige om at kræve, at Staten skal tage sagen op, og det, som vi skal kræve først, er, at den skal foretage en undersøgelse af, hvad broen vil koste. Kan vi ikke få Staten til at foretage en undersøgelse, må vi skaffe pengene dertil selv, det overstiger næppe vore kræfter. 5

6 Jeg tror, tiden nu er inde til at få denne forbindelse med omverdenen, som Thy har haft i sin tid, men som Vesterhavet afbrød og som Staten har gjort sit til at holde afbrudt. Dette bør vi i den kampagne, der rejses, også henvises til. Snart er færgen slut, og så kommer broen. Færgen ses til venstre i billedet med to skorstene og et styrhus. Kaptajn Ibsen, Kgl. Dansk Automobilklub: Spørgsmålet har stor interesse ikke blot for landsdelen, men for alle, som benytter overfarten, har man benyttet den én gang, gør man det ikke gerne igen. Spørgsmålet om at få en fast forbindelse er jo af gammel dato, man har erkendt, at Thy har krav på at få en sådan forbindelse. I kommissionsbetænkningen af 1912 frarådes en dæmning, fordi ulemperne ved den var større end fordelene. Man kan vel gå ud fra, som givet, at skal der bygges en fast forbindelse, så skal det ikke være en dæmning, men en bro. Spørgsmålet er, hvordan sagen skal gribes an, om det skal være et rent og skært statsforetagende, et rent amtsforetagende eller en blanding af begge dele. Resultatet af mødet i dag bliver vel, at der nedsættes et udvalg til at beskæftige sig med sagen. Jeg tror, at dette vil komme til det resultat, at det er en opgave, som må løses dels af Staten og dels af Amterne. Der kan ikke være tvivl om, at det er i Statens største interesse at få færgeoverfarten afløst af en broforbindelse. Det vil betyde en årlig driftsbesparelse på Statsbanernes regnskab. Dette beløb kan kapitaliseres og så kan man sige, at det kan bruges til brobygningen. Dernæst ligger det nært at sige, at der kan fås penge fra vejmillionerne under den ene eller anden form. Spørgsmålet om en bro berører jo motorfolket i høj grad. Bygningen af Hanstholm og Hirtshalshavnene vil betyde, at landevejstrafikken langs Vestkysten bliver langt større. Dermed stiger betydningen af broforbindelsen over Oddesund. 6

7 I betænkningen af 1912 angående en dæmning er det beregnet, at Statsbanernes årlige besparelse vil andrage kr. Nu vil det være mere, det sættes ikke for højt ved kr. Kapitaliseres dette beløb, bliver det et meget stort beløb, som Statsbanerne bør bidrage med. Jeg har talt med en ingeniør i Vandbygningsvæsenet. Denne erklærede, at bundforholdene ved Oddesund er meget gunstige, bunden er fast og forandrer sig ikke, og strømforholdene er ikke så vanskelige, at der ikke godt kan bygges en bro. Kort sagt: Forholdene er ikke ugunstige for brobygning ved Oddesund. Oddesund Dampfærgen. Jeg kan oplyse, at Statsbanerne har beskæftiget sig med sagen og ført undersøgelserne op til dato, og jeg mener at kunne sige, at Statsbanerne har overslag for en kombineret jernbane- og færdselsbro over Oddesund, som vil koste 3½ mill. kr. Hvis dette tal er rigtig hvad jeg ikke kan garantere for så ses det, at muligheden for en løsning ikke ligger langt ude. Kapitalværdien af besparelsen for Statsbanerne kan vel sættes til 2 mill. kr. Tilbage er 1½ mill. kr., og da bygningen vil vare 3 år, bliver det i 3 år årlig kr. for hvert af de to amter. Hvis der så kan fås tilskud fra vejmillionerne, vil dette andrage de 50% heraf, og yderligere kan amtsrådene opføre deres udgifter på det årlige vejbudget, så de kan få den sædvanlige andel dækket af motorskatten, hvilket vil sige, at de skulle kunne få de 75% af de 1½ mill. kr. dækket. Det beløb som de reelt skulle af med årlig i 3 år, bliver derfor ikke ret stort. Opgaven er altså ikke uløselig. Så er altså spørgsmålet, om man kan enes om sagen indenfor amterne. jeg er af den tro, at det bedste ville være, at det løstes som amtskommunal og statsopgave. Givet er, at det bør være en 7

8 kombineret jernbane- og færdselsbro, medmindre amterne tager sagen alene i deres hånd og selv løser opgaven, men det er nok tvivlsomt om den vej er farbar. Redaktør Aaberg, Thisted: Jeg synes, at tanken må møde begejstret tilslutning fra alle sider. (Hør!) Postkort med Oddesund Bro motiv. Amtmanden omtalte at, ved amtsrådets besøg i Hirtshals blev det fortalt, hvordan man i sin tid havde bragt Vestkysthavnesagen til løsning, efter at den havde stået på dagsordenen i en menneskealder. Man blev enige om, at, nu skulle det være alvor og man nedsatte et udvalg, der henvendte sig til kommunerne og andre institutioner om hjælp, idet man var klar over, at hvis der skulle foretages en undersøgelse, så var det meget effektivt straks at kunne sige: Her er nogle af pengene dertil! Man fik pengene, der var kun en af institutionerne, som ikke gav det beløb, man havde ønsket af det. Det resulterede i, som vi har set, at havnesagen virkelig blev taget op og gennemført. Jeg nævner det som et eksempel, uden at jeg i øjeblikket vil stille noget forslag, men jeg tvivler ikke om, at en henvendelse, fra et udvalg, vil få en bedre gang, når man kommer med et beløb, der er indsamlet her, og som viser, at man heroppe står bag tanken. Folketingsmedlem Fibiger: Jeg tror ikke, at der behøves nogen lang diskussion om sagen, thi det er meget ønsket, at Thy bliver forbundet med det øvrige Jylland. Jeg tror, at det er man enige om fra alle sider. Enten det har været folk fra Thisted by eller fra landet, man har talt med om det, så har de været enige om, at det ville være et uhyre gode for landsdelen, at få broen. Derfor kan jeg give til- 8

9 slutning til redaktør Aabergs udtalelse om, at der vil være almindelig tilslutning. Broen bør absolut være en kombineret jernbane- og færdselsbro. Om det med pengene, der skal stilles til rådighed til foretagelse af en undersøgelse, vil jeg sige, at jeg ikke synes, at vi skal møde med pengene straks. Som forholdene har udviklet sig, så må det kunne stilles som et krav, at denne undersøgelse bliver foretaget af Staten. Skal det strande på pengene, så tror jeg nok at de kan skaffes heroppe, men vi bør først kræve, at Staten skal betale for undersøgelsen. Der kan sikkert let blive enighed om at nedsætte et udvalg til at arbejde med sagen og måske bør der søges samarbejde med Ringkøbing amt om at fremme sagen i et samarbejde. Amtmanden gav tilslutning til nedsættelse af et udvalg, som burde være ret stort. Gårdejer J. Poulsen Grud, Jegindø, takkede fordi dette møde var sammenkaldt. Overfartsforholdene ved Oddesund er under al kritik, og vi kan sikkert blive enige om, fra disse egne, at stå sammen om et enstemmigt og uafviseligt krav i så henseende (Hør!). Kravet må fremsættes med en sådan styrke, at planen gennemføres, ellers må vi selv se at få overfartsforholdene forbedret. Jeg er enig med folketingsmand Fibiger i, at vi ikke i første omgang skal stille penge til rådighed, det kan altid komme, men vi må stå sammen i kravet om at rejse kravet til Staten om at få foretaget noget. Vi kan ikke være tjent med det, som det er. - Efter at det var konstateret, at så godt som alle de indbudte var mødt, tilkendegav gårdejer, Jens Sørensen, Gærup, stærk tilslutning til broplanen og udtalte, at landmændene ikke mindst var interesserede i den. De varer, som de skulle udføre, måtte de jo også betale den ekstra afgift til. Taleren var stemt for den af amtmanden fremsatte tanke, om at møde med et beløb herfra, til undersøgelse, det ville have betydning, at vi straks heroppe viste, at vi ville yde noget til sagens fremme. Amtmanden: Det er nævnt, at en undersøgelse antagelig koster kr., det var så tænkt, at vi skulle yde kr. heroppe fra. Spørgsmålet er, om vi kan give et sådant tilbud straks. Når spørgsmålet er rejst, er det fordi, foretagelse af en undersøgelse tidligere er blevet afvist, under henvisning til bekostningen. Jeg har ikke stillet noget forslag, men kun fremdraget tanken til overvejelse som en erfaring andet steds fra. Men det er jo ikke nødvendigt, at der tages bestemmelse herom nu, der nedsættes vel et udvalg som kan få bemyndigelse til at søge at skaffe pengene, om det er fornødent. Det bliver ret små beløb for de enkelte, så de kan jo nok skaffes til veje. Aaberg gav tilslutning til at overlade det til udvalget, kunne man spare pengene, var det bedst. J. Poulsen Grud tilsluttede sig hertil. Skulle pengene til, kunne de sikkert skaffes. Gårdejer N. Schelle, Nørbo, Tygstrup: Det er vel ikke usandsynligt, at Staten tager velvilligt på sagen. det er ikke så længe siden, at jeg var i ministeriet om overfartsforholdene. Det var overraskende, så velvillige man var. Jeg kunne tænke mig, at forsamlingen, her i dag, forlangte en undersøgelse foretaget og søgte at få Staten til det, men hvis det var nødvendigt, ville man heroppe fra, betale en part af udgifterne. Amtsrådsmedlem J. P. Jensen, Hassing, troede, at alle var enige om at kræve broen, og hvis der kræves bidrag til en undersøgelse, vil kommunerne sikkert yde deres bidrag. Udvalget kunne måske få bemyndigelse til at lave en ligning over, hvad hver skulle yde. 9

10 Landstingsmedlem Gisselbæk, fandt, at det klart var fremgået, at der var stor interesse for sagen. Slebsager havde egentlig, som trafikminister, givet løfte om en undersøgelse, og hans efterfølger Friis-Skotte, lovede at vedstå løftet, men gik fra det igen under henvisning til, at der skulle søges en bevilling på Finansloven. Vil ministeren ikke skaffe pengene til undersøgelsen så må vi gå med til at gøre noget. Vi må kræve sagen løst, og alle egnens Rigsdagsmænd, uanset partifarve, vil sikkert være enige om at fremføre kravet med al den styrke, det kan ske. Oddesundbroens indvielse På billedet ses kong Chr. X. Amtsrådsmedlem, Korsgaard: Ved nogen, hvor længe en undersøgelse vil vare? Fibiger: Den kan sikkert foretages næste sommer. Aaberg: Undersøgelsen bør foretages af kompetente folk, så jernbaneembedsmændene er nødt til at respektere resultatet. Lærer, J. Damgaard, Klim, udtalte, at fiskeribefolkningen i amtet var stærkt interesseret i broen. De fortvivlede forbindelsesforhold bliver ikke i orden, før der er bygget en bro ved Oddesund og Aggersund. Folketingsmedlem Kr. Kristensen, fandt det naturligt, at alle var enige om, at det var hårdt tiltrængt med en ny bro ved Oddesund. Selvfølgelig løses sagen ikke i en håndevending, men det, som det nu kommer an på, er at få sat kraft på undersøgelsen, og vil Staten ikke betale må vi stille pengene til rådighed. Det er rigtig, at broen er en statsopgave. Staten kan sikkert også være tjent med at få en sådan bro. Det bør være Statens ingeniører, som foretager undersøgelsen, vil Staten ikke betale den, må den i hvert fald stille ingeniører til rådighed. Amtmanden: Der er nu fremsat så mange udtalelser, at der ikke kan være tvivl om den fuldstændige enighed om den sag som samler os her i dag. Fuglsang oplyste, at når sparekasserne var indbudt, var det bl. a. fordi man havde tænkt sig eventuelt at yde bidrag, for de mindre dog kun 50 kr., hver kommune havde man tænkt skulle yde 100 kr. På Statsbanernes regnskab figurerer underskuddet ved Oddesundoverfarten med kr., men hertil kommer omkostningerne på færgerne, færgelejerne og Fyrvæsenet, rangering, signalanlæg, regnskabsføring, belysning osv., så det beløber sig utvivlsomt til langt over kr. 10

11 Amtmanden, oplæste derefter forslag til resolution der udtaler, at der ved mødet var enighed om at rette en indtrængende henvendelse til Regering og Rigsdag om snarest at lade foretage de fornødne forberedende undersøgelser af spørgsmålet om bygning af en kombineret færdsels-og jernbanebro ved Oddesund. Kaptajn, Bengt, repræsentant for Forenede danske Motorejere, udtalte, at denne forening, naturligvis med glæde, hilser tanken om en bro ved Oddesund. Taleren ville støtte tanken om nedsættelse af et udvalg og at man snarest fik en undersøgelse. Forenede danske Motorejere ville, om fornødent, yde bidrag hertil. Taleren fremhævede, hvordan trafikken mere og mere vender tilbage til landevejene og oplyste, at i 1929 overførtes der 7525 biler ved Oddesund, men i den forløbne del af 1930 allerede var overført 7265 eller omtrent lige så mange som hele sidste år. Denne stigning understreger kravet om en færdselsbro stærkt. Fotograf Gram udtalte, at de bilkørende måtte hilse broplanen med den største interesse, det gjaldt også lastbilkørerne i Thisted Amts Motorklub, som ville yde sin bedste støtte til planens gennemførelse. - Den af amtmanden foreslåede resolution vedtages enstemmigt. Derefter skred man til valg af et udvalg. Der blev først foreslået at vælge 9 medlemmer, men dette forhøjedes til 15. Der blev foreslået at egnens Rigsdagsmænd skulle være medlemmer af udvalget, men på forslag af Fibiger, vedtoges det, at det alene skulle bestå af repræsentanter for de indbudte institutioner, og at Rigsdagsmændene i stedet skulle tilkaldes til udvalgets møder, så de kunne følge med i arbejdet. Stenhuggermester, Sanderhoff, Thisted, spurgte om ikke der skulle være repræsentanter for Ringkøbing amt i Udvalget? Amtmanden, svarede, at det måtte blive en opgave for udvalget at rette en henvendelse til Ringkøbing amt, om samarbejde. Kaptajn, Ipsen, udtalte at de to motororganisationer ikke ønskede at blive repræsenteret i udvalget, men gerne ville arbejde i nær føling med dette. Fibiger, foreslog, at man valgte amtmand Haugen-Johansen til formand for udvalget (Forsamlingen rejser sig). Der valgtes yderligere følgende, repræsenterende de forskellige institutioner: Borgmester, Bjerregaard, Thisted. Skatterådsformand, Chr. Iversen, Thisted. Amtsrådsmedlem, J. P. Jensen, Hassing. Stenhuggermester, Sanderhoff Jensen, Thisted. Gårdejer, Jens Sørensen, Gærup. Folketingsmand, Fuglsang, Hassing. Konsulent, N. N. Stensgaard, Hurup. Anton Jensen, Hansted. Fotograf, Gram, Thisted. Gårdejer, Mar. Lauersen, Ø. Vandet. Konsul, Thomsen, Thisted. Gårdejer, J. Poulsen Grud, Jegindø og Husmand, Gregers M. Christensen, Snejstrup. Desuden skal Thisted Handelsstandsforening senere udpege en repræsentant. Oddesundbroen kommer Thisted Amtsavis d Efter sin hjemkomst i dag udtaler borgmester Bjerregaard på forespørgsel, at ministeren stillede sig langt mere velvillig, end man havde turdet vente. Deputationen fik det indtryk, at det må anses, for nogenlunde, sikkert, at broen kommer i løbet af få år. Ministeren udtalte, at der ikke kunne være tvivl om, at den bro måtte komme. Han lovede, at der for Statsbanernes regning, næste sommer, vil 11

12 blive foretaget en undersøgelse af forholdene ved Oddesund, til udarbejdelse af planer, betænkning og overslag over anlæg af en jernbane- og færdselsbro over Oddesund. Broens bygning vil så endelig blive gennemført ved en særlig lov, således at udgifterne afholdes af Statsbanerne, statskassen og de to amter. Oddesund Bro med IC3 tog. Denne efterretning vil blive hilst med glæde heroppe, skønt så meget talte for dette broanlæg. Der har været fuldstændig enighed om, at arbejde for det, så har mange dog haft deres tvivl om, at det ville lykkes at vinde lydhørhed på rette sted for kravet. Hvornår broen, i heldigste tilfælde, kan være færdig er det ikke let at have nogen mening om, men i hvert fald vil jo næste sommer gå til undersøgelserne. Før, i rigssamlingen kan loven om broanlægget, i hvert fald ikke vedtages. Derefter vil der vel gå 1-2 år, før den kan være færdigbygget. Men sandsynligt skulle det ikke være, at samtidig med, at broen over Lillebælt, er færdig i 1934 skulle også Oddesundbroen være det. Ministeren har i øvrigt bebudet at, til den tid skal færgemateriellet over Storebælt være således forøget, at personvognene i nattogene kan overføres. Man skulle således kunne slippe for de ubehageligheder, som ikke mindre end tre færgeoverfarter nu hjemsøger dem med, der må gøre rejsen mellem Thy og hovedstaden. Artiklerne er digitaliseret af P.M. Kjær. 12

Oddesundbroen. Thisted Dagblad d. 06.08.1930

Oddesundbroen. Thisted Dagblad d. 06.08.1930 Thisted Dagblad d. 06.08.1930 Oddesundbroen På mødet i Thisted igår var der en enstemmigt og stærk stemning for broen. Et udvalg skal nu arbejde videre for at få broen bygget og foreløbig få foretaget

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Omprøve, august 2014 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD

BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD Oddesundbroen. Søndag den 15. Maj 1938 blev en af de største Dage i vor Landsdels Historie. Da aabnedes Oddesundbroen, som skaffede Thy og V. Han Herred

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden Tidlig opmærksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING INFORMATION NR. 3/94 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23.2.94 1. valg af dirigent:. Mogens Helweg blev valg som dirigent. Ingen medlemmer ønskde at blive referent, så bestyrelsen måtte påtage sig dette

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt 29. september 2016 J.nr. 16-1424145 Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere