Oddesundbroen. Thisted Dagblad d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oddesundbroen. Thisted Dagblad d. 06.08.1930"

Transkript

1 Thisted Dagblad d Oddesundbroen På mødet i Thisted igår var der en enstemmigt og stærk stemning for broen. Et udvalg skal nu arbejde videre for at få broen bygget og foreløbig få foretaget undersøgelser af forholdene og få udarbejdet planer. Endelig tages der så nu fat på arbejdet på at få bygget en bro over Oddesund. På mødet i går, på hotel Phønix, i Thisted herskede der en enstemmig og afgjort stemning for, at nu skulle der tages fat på arbejdet for denne bro, der ville blive til stor gavn for egnen og alene i fragtbesparelse gavne for et stort beløb. Det var påfaldende at se, i hvor enestående grad de indbudte havde givet møde. Der var udsendt 80 indbydelser, dels til enkeltpersoner, således til amtets rigsdagsmænd, og dels til institutioner, nemlig amtsråd, byråd, sognerådene i Thy, landboforeninger, husmandsforeninger, handelsforeninger, eksportforeninger, håndværkerforeninger, mejeriforeninger, motorklubber, fiskeriforeninger, sognerådsforening, turistforening, aviserne, fagforeningerne, bankerne og sparekasserne. De var repræsenteret på nær et par af de østligste kommuner og nogle få af de mindre sparekasser. I alt var der ca. 100 deltagere til mødet. Oddesund, Folketingsmand Fuglsang, bød på det, for nogle år siden i Struer, nedsatte udvalgs vegne velkommen og bad amtmand Haugen-Johansen overtage ledelsen af mødet. Amtmanden rettede ligeledes en velkomst til de mødte og udtalte, at det var en ret enestående forsamling, der her var mødt, nemlig ikke blot kommunalrepræsentanterne fra hele Thy, men også alle dem, der stod i spidsen for erhvervsorganisationerne i landsdelen. 1

2 Sagen er udtalte amtmanden videre jo ikke af nyere dato. En broforbindelse over Oddesund vil have en uhyre betydning for landsdelen, jeg ser ikke rettere, end at den med et slag vil gøre det af med den afsides beliggenhed, som alle fremskridt til trods, har hængt ved denne egn. Man behøver blot at tænke på, at broen i forbindelse med Lillebæltsbroen vil forkorte forbindelsen hertil med flere timer. Den ydre foranledning til sagens rejsning er vel vejmillionerne. Der har været udtalelser i vore egne blade og i andre om denne sag. Man har også set, at ministeren har udtalt, at denne sag kunne løses af amtsrådene ved hjælp af vejmillionerne. Det sidste tror jeg er mest teori, jeg tror ikke, at amtsrådene kan løse denne opgave, det er efter min mening en statsopgave. Men det, som foreligger nu, det er at få besked om på hvilken måde ikke mindst økonomisk denne sag kan løses. Amtsrådets vejudvalg, som jeg har drøftet sagen med, har været så ganske enige om, at det havde den største interesse at få undersøgt, hvordan broen kan bygges, så man ikke taler ud i det blå. Thisted Amtsråd, Folketingsmedlem Fuglsang: Når der er indbudt til mødet på et så bredt grundlag er det for at få sat så kraftigt ind for broen, som muligt. Tidligere, når talen var om broen, så sagde folk, at det kunne være rart at få den, men de anså det ikke rigtig for muligt. Nu tror jeg ikke, at nogen anser den for umulig, nu er den et naturligt krav. Færgeriet ved Oddesund er en betydende overfart. Den overfører årlig næsten rejsende og tons gods. Det er en ottendedel af, hvad der overføres ved Fredericia Struer. 2

3 Der er ved Oddesund ca. 1 km. over, men færgen sejler 2,5 km. Ved takstberegning tages der ved overfarten for 10 km. Det er en ekstra udgift, som er lagt på den egn, som skal benytte færgen. På en 3. klasse billet betyder det et tillæg på 40 øre hvilket vil sige, at de knap rejsende derigennem betaler kr. mere om året. For godset bliver beløbet i hvert fald 3 gange så stort. Så vi kommer op på et meget højt tal, som der betales for, hvad der skal færges over Oddesund. Christian X ved Oddesundbroens indvielse Billedet er taget i Thisted - med Thisted station til højre i billedet. Hvad der betyder endnu mere, er, at vi kun kan komme over, når det passer Statsbanerne. Hvad vil en Oddesundbro så koste? Masnedsundbroen, Storstrømsbroen som den kaldes, er for en højbro anslået til 40 mill. kr., men for en lavbro til 12 mill. kr. Ved Oddesund må det naturligvis være en lavbro der skal bygges. Når også Lillebæltsbroen blive så dyr er det, fordi den bygges som en højbro, 30 meter over vandfladen, det gør den så dyr. Da banen byggedes, var der tale om at lægge en bro over ved Oddesund, og det siges, at der var et projekt, hvorefter den kunne bygges for 1 mill. kr. Der har i den dyreste tid været år, hvor Oddesund Færgeriet gav omkring 1. mill. kr. i årligt underskud. I 1912, da Limfjordskommissionen afgav betænkning, behandlede den som det også har været fremme nu spørgsmålet om en dæmning og opgav, en sådan ville koste 3½ mill. kroner. 3

4 I 1923 drøftede jeg med et ingeniørfirma, hvad en bro ville koste, og det skønnedes løseligt, ca. 7½ mill. kroner. I 1922 rejstes spørgsmålet om en bro indenfor Landboforeningen i Sydthy. Der blev indbudt til et møde i Hurup, hvor også byråd, amtsråd og sogneråd og nogle økonomiske sammenslutninger var repræsenteret. Der var dog ikke stor tiltro til, at planen lod sig gennemføre, men vi søgte at få listet Staten til at foretage en undersøgelse ved Oddesund. Senere holdtes et møde i Struer, hvor Struer og Holstebro byrådene og Ringkøbing amtsråd var repræsenteret. Der sendtes et andragende til ministeriet om en undersøgelse. J. P. Jensen, Hassing, Hvelplund, Aldershvile og jeg overbragte den. Trafikministeren tog venligt imod os, men holdt på, at ministeriet ikke, så længe forarbejderne til Lillebæltsbroen optog ingeniørerne, kunne afse mandskab dertil. Senere hævdede ministeren, at der skulle en finanslovsbevilling til, da undersøgelsen blev dyr, og en sådan bevilling ville han ikke søge. Oddesundbroen, ca I et svar fra ministeriet i 1925 hedder det, at der fra Statsbanernes side er foretaget en foreløbig undersøgelse ved Oddesund, dog uden undersøgelse af bund- og strømforhold. Resultatet var, at ved en højbro med 200 meters spændvidde mellem pillerne og 30 meters højde over vandet ville være så bekostelig, at dens bygning ville være utænkelig. Derimod ville en lavbro med 3 meters højde over vandet og en gennemsejlingsåbning på 30 meter muligt kunne give en kneben forrentning ved Færgevæsenets nedlægning. Da man imidlertid ikke under de herskende økonomiske for- 4

5 hold mente, at der kunne blive noget ud af sagen, kunne man ikke tage den bekostning, som en undersøgelse ville andrage. Siden er der ikke foretaget videre. I 1926 udtalte trafikministeren i Rigsdagen på foranledning af Kr. Kristensen, at ønsket om en undersøgelse ikke kunne imødekommes. Oddesundbroen, ca Der har været skrevet i bladene, at broen kunne bygges uden Statens hjælp. Det ville i så fald kun blive en færdselsbro, men en færdselsbro bør vi ikke tage sigte på, så længe der er mulighed for en kombineret jernbane- og færdselsbro. Det er rigtigt, at Thisted og Ringkøbing amtsråd har bygget en færdselsbro med tilskud fra vejmillionerne, men med den trafik, der er ved Oddesund, kan man ikke nøjes med det under hensyn til den ekstra betaling, vi må yde for alt det gods, der føres herop. Vi må kræve, at det bliver en statsopgave at forbinde en så stor landsdel som Thy med det øvrige land. Før der er foretaget yderligere undersøgelser ved Oddesund kan man ikke vide, hvad broen kommer til at koste. Det afgørende er ikke, hvor dybt der er eller om det koster ½ mill. kroner mere eller mindre, men derimod om man kan få Staten til at bygge broen med tilskud fra vejmillionerne. Slebsager, har som trafikminister udtalt, at en undersøgelse vil koste mindst kr. Vi bør her i dag blive enige om at kræve, at Staten skal tage sagen op, og det, som vi skal kræve først, er, at den skal foretage en undersøgelse af, hvad broen vil koste. Kan vi ikke få Staten til at foretage en undersøgelse, må vi skaffe pengene dertil selv, det overstiger næppe vore kræfter. 5

6 Jeg tror, tiden nu er inde til at få denne forbindelse med omverdenen, som Thy har haft i sin tid, men som Vesterhavet afbrød og som Staten har gjort sit til at holde afbrudt. Dette bør vi i den kampagne, der rejses, også henvises til. Snart er færgen slut, og så kommer broen. Færgen ses til venstre i billedet med to skorstene og et styrhus. Kaptajn Ibsen, Kgl. Dansk Automobilklub: Spørgsmålet har stor interesse ikke blot for landsdelen, men for alle, som benytter overfarten, har man benyttet den én gang, gør man det ikke gerne igen. Spørgsmålet om at få en fast forbindelse er jo af gammel dato, man har erkendt, at Thy har krav på at få en sådan forbindelse. I kommissionsbetænkningen af 1912 frarådes en dæmning, fordi ulemperne ved den var større end fordelene. Man kan vel gå ud fra, som givet, at skal der bygges en fast forbindelse, så skal det ikke være en dæmning, men en bro. Spørgsmålet er, hvordan sagen skal gribes an, om det skal være et rent og skært statsforetagende, et rent amtsforetagende eller en blanding af begge dele. Resultatet af mødet i dag bliver vel, at der nedsættes et udvalg til at beskæftige sig med sagen. Jeg tror, at dette vil komme til det resultat, at det er en opgave, som må løses dels af Staten og dels af Amterne. Der kan ikke være tvivl om, at det er i Statens største interesse at få færgeoverfarten afløst af en broforbindelse. Det vil betyde en årlig driftsbesparelse på Statsbanernes regnskab. Dette beløb kan kapitaliseres og så kan man sige, at det kan bruges til brobygningen. Dernæst ligger det nært at sige, at der kan fås penge fra vejmillionerne under den ene eller anden form. Spørgsmålet om en bro berører jo motorfolket i høj grad. Bygningen af Hanstholm og Hirtshalshavnene vil betyde, at landevejstrafikken langs Vestkysten bliver langt større. Dermed stiger betydningen af broforbindelsen over Oddesund. 6

7 I betænkningen af 1912 angående en dæmning er det beregnet, at Statsbanernes årlige besparelse vil andrage kr. Nu vil det være mere, det sættes ikke for højt ved kr. Kapitaliseres dette beløb, bliver det et meget stort beløb, som Statsbanerne bør bidrage med. Jeg har talt med en ingeniør i Vandbygningsvæsenet. Denne erklærede, at bundforholdene ved Oddesund er meget gunstige, bunden er fast og forandrer sig ikke, og strømforholdene er ikke så vanskelige, at der ikke godt kan bygges en bro. Kort sagt: Forholdene er ikke ugunstige for brobygning ved Oddesund. Oddesund Dampfærgen. Jeg kan oplyse, at Statsbanerne har beskæftiget sig med sagen og ført undersøgelserne op til dato, og jeg mener at kunne sige, at Statsbanerne har overslag for en kombineret jernbane- og færdselsbro over Oddesund, som vil koste 3½ mill. kr. Hvis dette tal er rigtig hvad jeg ikke kan garantere for så ses det, at muligheden for en løsning ikke ligger langt ude. Kapitalværdien af besparelsen for Statsbanerne kan vel sættes til 2 mill. kr. Tilbage er 1½ mill. kr., og da bygningen vil vare 3 år, bliver det i 3 år årlig kr. for hvert af de to amter. Hvis der så kan fås tilskud fra vejmillionerne, vil dette andrage de 50% heraf, og yderligere kan amtsrådene opføre deres udgifter på det årlige vejbudget, så de kan få den sædvanlige andel dækket af motorskatten, hvilket vil sige, at de skulle kunne få de 75% af de 1½ mill. kr. dækket. Det beløb som de reelt skulle af med årlig i 3 år, bliver derfor ikke ret stort. Opgaven er altså ikke uløselig. Så er altså spørgsmålet, om man kan enes om sagen indenfor amterne. jeg er af den tro, at det bedste ville være, at det løstes som amtskommunal og statsopgave. Givet er, at det bør være en 7

8 kombineret jernbane- og færdselsbro, medmindre amterne tager sagen alene i deres hånd og selv løser opgaven, men det er nok tvivlsomt om den vej er farbar. Redaktør Aaberg, Thisted: Jeg synes, at tanken må møde begejstret tilslutning fra alle sider. (Hør!) Postkort med Oddesund Bro motiv. Amtmanden omtalte at, ved amtsrådets besøg i Hirtshals blev det fortalt, hvordan man i sin tid havde bragt Vestkysthavnesagen til løsning, efter at den havde stået på dagsordenen i en menneskealder. Man blev enige om, at, nu skulle det være alvor og man nedsatte et udvalg, der henvendte sig til kommunerne og andre institutioner om hjælp, idet man var klar over, at hvis der skulle foretages en undersøgelse, så var det meget effektivt straks at kunne sige: Her er nogle af pengene dertil! Man fik pengene, der var kun en af institutionerne, som ikke gav det beløb, man havde ønsket af det. Det resulterede i, som vi har set, at havnesagen virkelig blev taget op og gennemført. Jeg nævner det som et eksempel, uden at jeg i øjeblikket vil stille noget forslag, men jeg tvivler ikke om, at en henvendelse, fra et udvalg, vil få en bedre gang, når man kommer med et beløb, der er indsamlet her, og som viser, at man heroppe står bag tanken. Folketingsmedlem Fibiger: Jeg tror ikke, at der behøves nogen lang diskussion om sagen, thi det er meget ønsket, at Thy bliver forbundet med det øvrige Jylland. Jeg tror, at det er man enige om fra alle sider. Enten det har været folk fra Thisted by eller fra landet, man har talt med om det, så har de været enige om, at det ville være et uhyre gode for landsdelen, at få broen. Derfor kan jeg give til- 8

9 slutning til redaktør Aabergs udtalelse om, at der vil være almindelig tilslutning. Broen bør absolut være en kombineret jernbane- og færdselsbro. Om det med pengene, der skal stilles til rådighed til foretagelse af en undersøgelse, vil jeg sige, at jeg ikke synes, at vi skal møde med pengene straks. Som forholdene har udviklet sig, så må det kunne stilles som et krav, at denne undersøgelse bliver foretaget af Staten. Skal det strande på pengene, så tror jeg nok at de kan skaffes heroppe, men vi bør først kræve, at Staten skal betale for undersøgelsen. Der kan sikkert let blive enighed om at nedsætte et udvalg til at arbejde med sagen og måske bør der søges samarbejde med Ringkøbing amt om at fremme sagen i et samarbejde. Amtmanden gav tilslutning til nedsættelse af et udvalg, som burde være ret stort. Gårdejer J. Poulsen Grud, Jegindø, takkede fordi dette møde var sammenkaldt. Overfartsforholdene ved Oddesund er under al kritik, og vi kan sikkert blive enige om, fra disse egne, at stå sammen om et enstemmigt og uafviseligt krav i så henseende (Hør!). Kravet må fremsættes med en sådan styrke, at planen gennemføres, ellers må vi selv se at få overfartsforholdene forbedret. Jeg er enig med folketingsmand Fibiger i, at vi ikke i første omgang skal stille penge til rådighed, det kan altid komme, men vi må stå sammen i kravet om at rejse kravet til Staten om at få foretaget noget. Vi kan ikke være tjent med det, som det er. - Efter at det var konstateret, at så godt som alle de indbudte var mødt, tilkendegav gårdejer, Jens Sørensen, Gærup, stærk tilslutning til broplanen og udtalte, at landmændene ikke mindst var interesserede i den. De varer, som de skulle udføre, måtte de jo også betale den ekstra afgift til. Taleren var stemt for den af amtmanden fremsatte tanke, om at møde med et beløb herfra, til undersøgelse, det ville have betydning, at vi straks heroppe viste, at vi ville yde noget til sagens fremme. Amtmanden: Det er nævnt, at en undersøgelse antagelig koster kr., det var så tænkt, at vi skulle yde kr. heroppe fra. Spørgsmålet er, om vi kan give et sådant tilbud straks. Når spørgsmålet er rejst, er det fordi, foretagelse af en undersøgelse tidligere er blevet afvist, under henvisning til bekostningen. Jeg har ikke stillet noget forslag, men kun fremdraget tanken til overvejelse som en erfaring andet steds fra. Men det er jo ikke nødvendigt, at der tages bestemmelse herom nu, der nedsættes vel et udvalg som kan få bemyndigelse til at søge at skaffe pengene, om det er fornødent. Det bliver ret små beløb for de enkelte, så de kan jo nok skaffes til veje. Aaberg gav tilslutning til at overlade det til udvalget, kunne man spare pengene, var det bedst. J. Poulsen Grud tilsluttede sig hertil. Skulle pengene til, kunne de sikkert skaffes. Gårdejer N. Schelle, Nørbo, Tygstrup: Det er vel ikke usandsynligt, at Staten tager velvilligt på sagen. det er ikke så længe siden, at jeg var i ministeriet om overfartsforholdene. Det var overraskende, så velvillige man var. Jeg kunne tænke mig, at forsamlingen, her i dag, forlangte en undersøgelse foretaget og søgte at få Staten til det, men hvis det var nødvendigt, ville man heroppe fra, betale en part af udgifterne. Amtsrådsmedlem J. P. Jensen, Hassing, troede, at alle var enige om at kræve broen, og hvis der kræves bidrag til en undersøgelse, vil kommunerne sikkert yde deres bidrag. Udvalget kunne måske få bemyndigelse til at lave en ligning over, hvad hver skulle yde. 9

10 Landstingsmedlem Gisselbæk, fandt, at det klart var fremgået, at der var stor interesse for sagen. Slebsager havde egentlig, som trafikminister, givet løfte om en undersøgelse, og hans efterfølger Friis-Skotte, lovede at vedstå løftet, men gik fra det igen under henvisning til, at der skulle søges en bevilling på Finansloven. Vil ministeren ikke skaffe pengene til undersøgelsen så må vi gå med til at gøre noget. Vi må kræve sagen løst, og alle egnens Rigsdagsmænd, uanset partifarve, vil sikkert være enige om at fremføre kravet med al den styrke, det kan ske. Oddesundbroens indvielse På billedet ses kong Chr. X. Amtsrådsmedlem, Korsgaard: Ved nogen, hvor længe en undersøgelse vil vare? Fibiger: Den kan sikkert foretages næste sommer. Aaberg: Undersøgelsen bør foretages af kompetente folk, så jernbaneembedsmændene er nødt til at respektere resultatet. Lærer, J. Damgaard, Klim, udtalte, at fiskeribefolkningen i amtet var stærkt interesseret i broen. De fortvivlede forbindelsesforhold bliver ikke i orden, før der er bygget en bro ved Oddesund og Aggersund. Folketingsmedlem Kr. Kristensen, fandt det naturligt, at alle var enige om, at det var hårdt tiltrængt med en ny bro ved Oddesund. Selvfølgelig løses sagen ikke i en håndevending, men det, som det nu kommer an på, er at få sat kraft på undersøgelsen, og vil Staten ikke betale må vi stille pengene til rådighed. Det er rigtig, at broen er en statsopgave. Staten kan sikkert også være tjent med at få en sådan bro. Det bør være Statens ingeniører, som foretager undersøgelsen, vil Staten ikke betale den, må den i hvert fald stille ingeniører til rådighed. Amtmanden: Der er nu fremsat så mange udtalelser, at der ikke kan være tvivl om den fuldstændige enighed om den sag som samler os her i dag. Fuglsang oplyste, at når sparekasserne var indbudt, var det bl. a. fordi man havde tænkt sig eventuelt at yde bidrag, for de mindre dog kun 50 kr., hver kommune havde man tænkt skulle yde 100 kr. På Statsbanernes regnskab figurerer underskuddet ved Oddesundoverfarten med kr., men hertil kommer omkostningerne på færgerne, færgelejerne og Fyrvæsenet, rangering, signalanlæg, regnskabsføring, belysning osv., så det beløber sig utvivlsomt til langt over kr. 10

11 Amtmanden, oplæste derefter forslag til resolution der udtaler, at der ved mødet var enighed om at rette en indtrængende henvendelse til Regering og Rigsdag om snarest at lade foretage de fornødne forberedende undersøgelser af spørgsmålet om bygning af en kombineret færdsels-og jernbanebro ved Oddesund. Kaptajn, Bengt, repræsentant for Forenede danske Motorejere, udtalte, at denne forening, naturligvis med glæde, hilser tanken om en bro ved Oddesund. Taleren ville støtte tanken om nedsættelse af et udvalg og at man snarest fik en undersøgelse. Forenede danske Motorejere ville, om fornødent, yde bidrag hertil. Taleren fremhævede, hvordan trafikken mere og mere vender tilbage til landevejene og oplyste, at i 1929 overførtes der 7525 biler ved Oddesund, men i den forløbne del af 1930 allerede var overført 7265 eller omtrent lige så mange som hele sidste år. Denne stigning understreger kravet om en færdselsbro stærkt. Fotograf Gram udtalte, at de bilkørende måtte hilse broplanen med den største interesse, det gjaldt også lastbilkørerne i Thisted Amts Motorklub, som ville yde sin bedste støtte til planens gennemførelse. - Den af amtmanden foreslåede resolution vedtages enstemmigt. Derefter skred man til valg af et udvalg. Der blev først foreslået at vælge 9 medlemmer, men dette forhøjedes til 15. Der blev foreslået at egnens Rigsdagsmænd skulle være medlemmer af udvalget, men på forslag af Fibiger, vedtoges det, at det alene skulle bestå af repræsentanter for de indbudte institutioner, og at Rigsdagsmændene i stedet skulle tilkaldes til udvalgets møder, så de kunne følge med i arbejdet. Stenhuggermester, Sanderhoff, Thisted, spurgte om ikke der skulle være repræsentanter for Ringkøbing amt i Udvalget? Amtmanden, svarede, at det måtte blive en opgave for udvalget at rette en henvendelse til Ringkøbing amt, om samarbejde. Kaptajn, Ipsen, udtalte at de to motororganisationer ikke ønskede at blive repræsenteret i udvalget, men gerne ville arbejde i nær føling med dette. Fibiger, foreslog, at man valgte amtmand Haugen-Johansen til formand for udvalget (Forsamlingen rejser sig). Der valgtes yderligere følgende, repræsenterende de forskellige institutioner: Borgmester, Bjerregaard, Thisted. Skatterådsformand, Chr. Iversen, Thisted. Amtsrådsmedlem, J. P. Jensen, Hassing. Stenhuggermester, Sanderhoff Jensen, Thisted. Gårdejer, Jens Sørensen, Gærup. Folketingsmand, Fuglsang, Hassing. Konsulent, N. N. Stensgaard, Hurup. Anton Jensen, Hansted. Fotograf, Gram, Thisted. Gårdejer, Mar. Lauersen, Ø. Vandet. Konsul, Thomsen, Thisted. Gårdejer, J. Poulsen Grud, Jegindø og Husmand, Gregers M. Christensen, Snejstrup. Desuden skal Thisted Handelsstandsforening senere udpege en repræsentant. Oddesundbroen kommer Thisted Amtsavis d Efter sin hjemkomst i dag udtaler borgmester Bjerregaard på forespørgsel, at ministeren stillede sig langt mere velvillig, end man havde turdet vente. Deputationen fik det indtryk, at det må anses, for nogenlunde, sikkert, at broen kommer i løbet af få år. Ministeren udtalte, at der ikke kunne være tvivl om, at den bro måtte komme. Han lovede, at der for Statsbanernes regning, næste sommer, vil 11

12 blive foretaget en undersøgelse af forholdene ved Oddesund, til udarbejdelse af planer, betænkning og overslag over anlæg af en jernbane- og færdselsbro over Oddesund. Broens bygning vil så endelig blive gennemført ved en særlig lov, således at udgifterne afholdes af Statsbanerne, statskassen og de to amter. Oddesund Bro med IC3 tog. Denne efterretning vil blive hilst med glæde heroppe, skønt så meget talte for dette broanlæg. Der har været fuldstændig enighed om, at arbejde for det, så har mange dog haft deres tvivl om, at det ville lykkes at vinde lydhørhed på rette sted for kravet. Hvornår broen, i heldigste tilfælde, kan være færdig er det ikke let at have nogen mening om, men i hvert fald vil jo næste sommer gå til undersøgelserne. Før, i rigssamlingen kan loven om broanlægget, i hvert fald ikke vedtages. Derefter vil der vel gå 1-2 år, før den kan være færdigbygget. Men sandsynligt skulle det ikke være, at samtidig med, at broen over Lillebælt, er færdig i 1934 skulle også Oddesundbroen være det. Ministeren har i øvrigt bebudet at, til den tid skal færgemateriellet over Storebælt være således forøget, at personvognene i nattogene kan overføres. Man skulle således kunne slippe for de ubehageligheder, som ikke mindre end tre færgeoverfarter nu hjemsøger dem med, der må gøre rejsen mellem Thy og hovedstaden. Artiklerne er digitaliseret af P.M. Kjær. 12

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Roskilde og kommunalreformen i 1970

Roskilde og kommunalreformen i 1970 Roskilde og kommunalreformen i 1970 Af Hans-Christian Eisen Arbejdet med kommunalreformen fra 1970 var allerede startet i 1958. I Roskilde-området førte det til mange diskussioner og overvejelser. Roskildes

Læs mere

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE Forslag udarbejdet af det af statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg KØBENHAVN 1952 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLD Indledning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Landbo-Sparekassen for Fyn

Landbo-Sparekassen for Fyn Landbo-Sparekassen for Fyn (Svendborg Amts Landbosparekasse) 1869-1898 Historiske oplysninger og betragtninger over sparekassens virksomhed ved Hans Appel Hans Appel Landbo-Sparekassen for Fyn Side 2 af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere