Oddesundbroen. Thisted Dagblad d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oddesundbroen. Thisted Dagblad d. 06.08.1930"

Transkript

1 Thisted Dagblad d Oddesundbroen På mødet i Thisted igår var der en enstemmigt og stærk stemning for broen. Et udvalg skal nu arbejde videre for at få broen bygget og foreløbig få foretaget undersøgelser af forholdene og få udarbejdet planer. Endelig tages der så nu fat på arbejdet på at få bygget en bro over Oddesund. På mødet i går, på hotel Phønix, i Thisted herskede der en enstemmig og afgjort stemning for, at nu skulle der tages fat på arbejdet for denne bro, der ville blive til stor gavn for egnen og alene i fragtbesparelse gavne for et stort beløb. Det var påfaldende at se, i hvor enestående grad de indbudte havde givet møde. Der var udsendt 80 indbydelser, dels til enkeltpersoner, således til amtets rigsdagsmænd, og dels til institutioner, nemlig amtsråd, byråd, sognerådene i Thy, landboforeninger, husmandsforeninger, handelsforeninger, eksportforeninger, håndværkerforeninger, mejeriforeninger, motorklubber, fiskeriforeninger, sognerådsforening, turistforening, aviserne, fagforeningerne, bankerne og sparekasserne. De var repræsenteret på nær et par af de østligste kommuner og nogle få af de mindre sparekasser. I alt var der ca. 100 deltagere til mødet. Oddesund, Folketingsmand Fuglsang, bød på det, for nogle år siden i Struer, nedsatte udvalgs vegne velkommen og bad amtmand Haugen-Johansen overtage ledelsen af mødet. Amtmanden rettede ligeledes en velkomst til de mødte og udtalte, at det var en ret enestående forsamling, der her var mødt, nemlig ikke blot kommunalrepræsentanterne fra hele Thy, men også alle dem, der stod i spidsen for erhvervsorganisationerne i landsdelen. 1

2 Sagen er udtalte amtmanden videre jo ikke af nyere dato. En broforbindelse over Oddesund vil have en uhyre betydning for landsdelen, jeg ser ikke rettere, end at den med et slag vil gøre det af med den afsides beliggenhed, som alle fremskridt til trods, har hængt ved denne egn. Man behøver blot at tænke på, at broen i forbindelse med Lillebæltsbroen vil forkorte forbindelsen hertil med flere timer. Den ydre foranledning til sagens rejsning er vel vejmillionerne. Der har været udtalelser i vore egne blade og i andre om denne sag. Man har også set, at ministeren har udtalt, at denne sag kunne løses af amtsrådene ved hjælp af vejmillionerne. Det sidste tror jeg er mest teori, jeg tror ikke, at amtsrådene kan løse denne opgave, det er efter min mening en statsopgave. Men det, som foreligger nu, det er at få besked om på hvilken måde ikke mindst økonomisk denne sag kan løses. Amtsrådets vejudvalg, som jeg har drøftet sagen med, har været så ganske enige om, at det havde den største interesse at få undersøgt, hvordan broen kan bygges, så man ikke taler ud i det blå. Thisted Amtsråd, Folketingsmedlem Fuglsang: Når der er indbudt til mødet på et så bredt grundlag er det for at få sat så kraftigt ind for broen, som muligt. Tidligere, når talen var om broen, så sagde folk, at det kunne være rart at få den, men de anså det ikke rigtig for muligt. Nu tror jeg ikke, at nogen anser den for umulig, nu er den et naturligt krav. Færgeriet ved Oddesund er en betydende overfart. Den overfører årlig næsten rejsende og tons gods. Det er en ottendedel af, hvad der overføres ved Fredericia Struer. 2

3 Der er ved Oddesund ca. 1 km. over, men færgen sejler 2,5 km. Ved takstberegning tages der ved overfarten for 10 km. Det er en ekstra udgift, som er lagt på den egn, som skal benytte færgen. På en 3. klasse billet betyder det et tillæg på 40 øre hvilket vil sige, at de knap rejsende derigennem betaler kr. mere om året. For godset bliver beløbet i hvert fald 3 gange så stort. Så vi kommer op på et meget højt tal, som der betales for, hvad der skal færges over Oddesund. Christian X ved Oddesundbroens indvielse Billedet er taget i Thisted - med Thisted station til højre i billedet. Hvad der betyder endnu mere, er, at vi kun kan komme over, når det passer Statsbanerne. Hvad vil en Oddesundbro så koste? Masnedsundbroen, Storstrømsbroen som den kaldes, er for en højbro anslået til 40 mill. kr., men for en lavbro til 12 mill. kr. Ved Oddesund må det naturligvis være en lavbro der skal bygges. Når også Lillebæltsbroen blive så dyr er det, fordi den bygges som en højbro, 30 meter over vandfladen, det gør den så dyr. Da banen byggedes, var der tale om at lægge en bro over ved Oddesund, og det siges, at der var et projekt, hvorefter den kunne bygges for 1 mill. kr. Der har i den dyreste tid været år, hvor Oddesund Færgeriet gav omkring 1. mill. kr. i årligt underskud. I 1912, da Limfjordskommissionen afgav betænkning, behandlede den som det også har været fremme nu spørgsmålet om en dæmning og opgav, en sådan ville koste 3½ mill. kroner. 3

4 I 1923 drøftede jeg med et ingeniørfirma, hvad en bro ville koste, og det skønnedes løseligt, ca. 7½ mill. kroner. I 1922 rejstes spørgsmålet om en bro indenfor Landboforeningen i Sydthy. Der blev indbudt til et møde i Hurup, hvor også byråd, amtsråd og sogneråd og nogle økonomiske sammenslutninger var repræsenteret. Der var dog ikke stor tiltro til, at planen lod sig gennemføre, men vi søgte at få listet Staten til at foretage en undersøgelse ved Oddesund. Senere holdtes et møde i Struer, hvor Struer og Holstebro byrådene og Ringkøbing amtsråd var repræsenteret. Der sendtes et andragende til ministeriet om en undersøgelse. J. P. Jensen, Hassing, Hvelplund, Aldershvile og jeg overbragte den. Trafikministeren tog venligt imod os, men holdt på, at ministeriet ikke, så længe forarbejderne til Lillebæltsbroen optog ingeniørerne, kunne afse mandskab dertil. Senere hævdede ministeren, at der skulle en finanslovsbevilling til, da undersøgelsen blev dyr, og en sådan bevilling ville han ikke søge. Oddesundbroen, ca I et svar fra ministeriet i 1925 hedder det, at der fra Statsbanernes side er foretaget en foreløbig undersøgelse ved Oddesund, dog uden undersøgelse af bund- og strømforhold. Resultatet var, at ved en højbro med 200 meters spændvidde mellem pillerne og 30 meters højde over vandet ville være så bekostelig, at dens bygning ville være utænkelig. Derimod ville en lavbro med 3 meters højde over vandet og en gennemsejlingsåbning på 30 meter muligt kunne give en kneben forrentning ved Færgevæsenets nedlægning. Da man imidlertid ikke under de herskende økonomiske for- 4

5 hold mente, at der kunne blive noget ud af sagen, kunne man ikke tage den bekostning, som en undersøgelse ville andrage. Siden er der ikke foretaget videre. I 1926 udtalte trafikministeren i Rigsdagen på foranledning af Kr. Kristensen, at ønsket om en undersøgelse ikke kunne imødekommes. Oddesundbroen, ca Der har været skrevet i bladene, at broen kunne bygges uden Statens hjælp. Det ville i så fald kun blive en færdselsbro, men en færdselsbro bør vi ikke tage sigte på, så længe der er mulighed for en kombineret jernbane- og færdselsbro. Det er rigtigt, at Thisted og Ringkøbing amtsråd har bygget en færdselsbro med tilskud fra vejmillionerne, men med den trafik, der er ved Oddesund, kan man ikke nøjes med det under hensyn til den ekstra betaling, vi må yde for alt det gods, der føres herop. Vi må kræve, at det bliver en statsopgave at forbinde en så stor landsdel som Thy med det øvrige land. Før der er foretaget yderligere undersøgelser ved Oddesund kan man ikke vide, hvad broen kommer til at koste. Det afgørende er ikke, hvor dybt der er eller om det koster ½ mill. kroner mere eller mindre, men derimod om man kan få Staten til at bygge broen med tilskud fra vejmillionerne. Slebsager, har som trafikminister udtalt, at en undersøgelse vil koste mindst kr. Vi bør her i dag blive enige om at kræve, at Staten skal tage sagen op, og det, som vi skal kræve først, er, at den skal foretage en undersøgelse af, hvad broen vil koste. Kan vi ikke få Staten til at foretage en undersøgelse, må vi skaffe pengene dertil selv, det overstiger næppe vore kræfter. 5

6 Jeg tror, tiden nu er inde til at få denne forbindelse med omverdenen, som Thy har haft i sin tid, men som Vesterhavet afbrød og som Staten har gjort sit til at holde afbrudt. Dette bør vi i den kampagne, der rejses, også henvises til. Snart er færgen slut, og så kommer broen. Færgen ses til venstre i billedet med to skorstene og et styrhus. Kaptajn Ibsen, Kgl. Dansk Automobilklub: Spørgsmålet har stor interesse ikke blot for landsdelen, men for alle, som benytter overfarten, har man benyttet den én gang, gør man det ikke gerne igen. Spørgsmålet om at få en fast forbindelse er jo af gammel dato, man har erkendt, at Thy har krav på at få en sådan forbindelse. I kommissionsbetænkningen af 1912 frarådes en dæmning, fordi ulemperne ved den var større end fordelene. Man kan vel gå ud fra, som givet, at skal der bygges en fast forbindelse, så skal det ikke være en dæmning, men en bro. Spørgsmålet er, hvordan sagen skal gribes an, om det skal være et rent og skært statsforetagende, et rent amtsforetagende eller en blanding af begge dele. Resultatet af mødet i dag bliver vel, at der nedsættes et udvalg til at beskæftige sig med sagen. Jeg tror, at dette vil komme til det resultat, at det er en opgave, som må løses dels af Staten og dels af Amterne. Der kan ikke være tvivl om, at det er i Statens største interesse at få færgeoverfarten afløst af en broforbindelse. Det vil betyde en årlig driftsbesparelse på Statsbanernes regnskab. Dette beløb kan kapitaliseres og så kan man sige, at det kan bruges til brobygningen. Dernæst ligger det nært at sige, at der kan fås penge fra vejmillionerne under den ene eller anden form. Spørgsmålet om en bro berører jo motorfolket i høj grad. Bygningen af Hanstholm og Hirtshalshavnene vil betyde, at landevejstrafikken langs Vestkysten bliver langt større. Dermed stiger betydningen af broforbindelsen over Oddesund. 6

7 I betænkningen af 1912 angående en dæmning er det beregnet, at Statsbanernes årlige besparelse vil andrage kr. Nu vil det være mere, det sættes ikke for højt ved kr. Kapitaliseres dette beløb, bliver det et meget stort beløb, som Statsbanerne bør bidrage med. Jeg har talt med en ingeniør i Vandbygningsvæsenet. Denne erklærede, at bundforholdene ved Oddesund er meget gunstige, bunden er fast og forandrer sig ikke, og strømforholdene er ikke så vanskelige, at der ikke godt kan bygges en bro. Kort sagt: Forholdene er ikke ugunstige for brobygning ved Oddesund. Oddesund Dampfærgen. Jeg kan oplyse, at Statsbanerne har beskæftiget sig med sagen og ført undersøgelserne op til dato, og jeg mener at kunne sige, at Statsbanerne har overslag for en kombineret jernbane- og færdselsbro over Oddesund, som vil koste 3½ mill. kr. Hvis dette tal er rigtig hvad jeg ikke kan garantere for så ses det, at muligheden for en løsning ikke ligger langt ude. Kapitalværdien af besparelsen for Statsbanerne kan vel sættes til 2 mill. kr. Tilbage er 1½ mill. kr., og da bygningen vil vare 3 år, bliver det i 3 år årlig kr. for hvert af de to amter. Hvis der så kan fås tilskud fra vejmillionerne, vil dette andrage de 50% heraf, og yderligere kan amtsrådene opføre deres udgifter på det årlige vejbudget, så de kan få den sædvanlige andel dækket af motorskatten, hvilket vil sige, at de skulle kunne få de 75% af de 1½ mill. kr. dækket. Det beløb som de reelt skulle af med årlig i 3 år, bliver derfor ikke ret stort. Opgaven er altså ikke uløselig. Så er altså spørgsmålet, om man kan enes om sagen indenfor amterne. jeg er af den tro, at det bedste ville være, at det løstes som amtskommunal og statsopgave. Givet er, at det bør være en 7

8 kombineret jernbane- og færdselsbro, medmindre amterne tager sagen alene i deres hånd og selv løser opgaven, men det er nok tvivlsomt om den vej er farbar. Redaktør Aaberg, Thisted: Jeg synes, at tanken må møde begejstret tilslutning fra alle sider. (Hør!) Postkort med Oddesund Bro motiv. Amtmanden omtalte at, ved amtsrådets besøg i Hirtshals blev det fortalt, hvordan man i sin tid havde bragt Vestkysthavnesagen til løsning, efter at den havde stået på dagsordenen i en menneskealder. Man blev enige om, at, nu skulle det være alvor og man nedsatte et udvalg, der henvendte sig til kommunerne og andre institutioner om hjælp, idet man var klar over, at hvis der skulle foretages en undersøgelse, så var det meget effektivt straks at kunne sige: Her er nogle af pengene dertil! Man fik pengene, der var kun en af institutionerne, som ikke gav det beløb, man havde ønsket af det. Det resulterede i, som vi har set, at havnesagen virkelig blev taget op og gennemført. Jeg nævner det som et eksempel, uden at jeg i øjeblikket vil stille noget forslag, men jeg tvivler ikke om, at en henvendelse, fra et udvalg, vil få en bedre gang, når man kommer med et beløb, der er indsamlet her, og som viser, at man heroppe står bag tanken. Folketingsmedlem Fibiger: Jeg tror ikke, at der behøves nogen lang diskussion om sagen, thi det er meget ønsket, at Thy bliver forbundet med det øvrige Jylland. Jeg tror, at det er man enige om fra alle sider. Enten det har været folk fra Thisted by eller fra landet, man har talt med om det, så har de været enige om, at det ville være et uhyre gode for landsdelen, at få broen. Derfor kan jeg give til- 8

9 slutning til redaktør Aabergs udtalelse om, at der vil være almindelig tilslutning. Broen bør absolut være en kombineret jernbane- og færdselsbro. Om det med pengene, der skal stilles til rådighed til foretagelse af en undersøgelse, vil jeg sige, at jeg ikke synes, at vi skal møde med pengene straks. Som forholdene har udviklet sig, så må det kunne stilles som et krav, at denne undersøgelse bliver foretaget af Staten. Skal det strande på pengene, så tror jeg nok at de kan skaffes heroppe, men vi bør først kræve, at Staten skal betale for undersøgelsen. Der kan sikkert let blive enighed om at nedsætte et udvalg til at arbejde med sagen og måske bør der søges samarbejde med Ringkøbing amt om at fremme sagen i et samarbejde. Amtmanden gav tilslutning til nedsættelse af et udvalg, som burde være ret stort. Gårdejer J. Poulsen Grud, Jegindø, takkede fordi dette møde var sammenkaldt. Overfartsforholdene ved Oddesund er under al kritik, og vi kan sikkert blive enige om, fra disse egne, at stå sammen om et enstemmigt og uafviseligt krav i så henseende (Hør!). Kravet må fremsættes med en sådan styrke, at planen gennemføres, ellers må vi selv se at få overfartsforholdene forbedret. Jeg er enig med folketingsmand Fibiger i, at vi ikke i første omgang skal stille penge til rådighed, det kan altid komme, men vi må stå sammen i kravet om at rejse kravet til Staten om at få foretaget noget. Vi kan ikke være tjent med det, som det er. - Efter at det var konstateret, at så godt som alle de indbudte var mødt, tilkendegav gårdejer, Jens Sørensen, Gærup, stærk tilslutning til broplanen og udtalte, at landmændene ikke mindst var interesserede i den. De varer, som de skulle udføre, måtte de jo også betale den ekstra afgift til. Taleren var stemt for den af amtmanden fremsatte tanke, om at møde med et beløb herfra, til undersøgelse, det ville have betydning, at vi straks heroppe viste, at vi ville yde noget til sagens fremme. Amtmanden: Det er nævnt, at en undersøgelse antagelig koster kr., det var så tænkt, at vi skulle yde kr. heroppe fra. Spørgsmålet er, om vi kan give et sådant tilbud straks. Når spørgsmålet er rejst, er det fordi, foretagelse af en undersøgelse tidligere er blevet afvist, under henvisning til bekostningen. Jeg har ikke stillet noget forslag, men kun fremdraget tanken til overvejelse som en erfaring andet steds fra. Men det er jo ikke nødvendigt, at der tages bestemmelse herom nu, der nedsættes vel et udvalg som kan få bemyndigelse til at søge at skaffe pengene, om det er fornødent. Det bliver ret små beløb for de enkelte, så de kan jo nok skaffes til veje. Aaberg gav tilslutning til at overlade det til udvalget, kunne man spare pengene, var det bedst. J. Poulsen Grud tilsluttede sig hertil. Skulle pengene til, kunne de sikkert skaffes. Gårdejer N. Schelle, Nørbo, Tygstrup: Det er vel ikke usandsynligt, at Staten tager velvilligt på sagen. det er ikke så længe siden, at jeg var i ministeriet om overfartsforholdene. Det var overraskende, så velvillige man var. Jeg kunne tænke mig, at forsamlingen, her i dag, forlangte en undersøgelse foretaget og søgte at få Staten til det, men hvis det var nødvendigt, ville man heroppe fra, betale en part af udgifterne. Amtsrådsmedlem J. P. Jensen, Hassing, troede, at alle var enige om at kræve broen, og hvis der kræves bidrag til en undersøgelse, vil kommunerne sikkert yde deres bidrag. Udvalget kunne måske få bemyndigelse til at lave en ligning over, hvad hver skulle yde. 9

10 Landstingsmedlem Gisselbæk, fandt, at det klart var fremgået, at der var stor interesse for sagen. Slebsager havde egentlig, som trafikminister, givet løfte om en undersøgelse, og hans efterfølger Friis-Skotte, lovede at vedstå løftet, men gik fra det igen under henvisning til, at der skulle søges en bevilling på Finansloven. Vil ministeren ikke skaffe pengene til undersøgelsen så må vi gå med til at gøre noget. Vi må kræve sagen løst, og alle egnens Rigsdagsmænd, uanset partifarve, vil sikkert være enige om at fremføre kravet med al den styrke, det kan ske. Oddesundbroens indvielse På billedet ses kong Chr. X. Amtsrådsmedlem, Korsgaard: Ved nogen, hvor længe en undersøgelse vil vare? Fibiger: Den kan sikkert foretages næste sommer. Aaberg: Undersøgelsen bør foretages af kompetente folk, så jernbaneembedsmændene er nødt til at respektere resultatet. Lærer, J. Damgaard, Klim, udtalte, at fiskeribefolkningen i amtet var stærkt interesseret i broen. De fortvivlede forbindelsesforhold bliver ikke i orden, før der er bygget en bro ved Oddesund og Aggersund. Folketingsmedlem Kr. Kristensen, fandt det naturligt, at alle var enige om, at det var hårdt tiltrængt med en ny bro ved Oddesund. Selvfølgelig løses sagen ikke i en håndevending, men det, som det nu kommer an på, er at få sat kraft på undersøgelsen, og vil Staten ikke betale må vi stille pengene til rådighed. Det er rigtig, at broen er en statsopgave. Staten kan sikkert også være tjent med at få en sådan bro. Det bør være Statens ingeniører, som foretager undersøgelsen, vil Staten ikke betale den, må den i hvert fald stille ingeniører til rådighed. Amtmanden: Der er nu fremsat så mange udtalelser, at der ikke kan være tvivl om den fuldstændige enighed om den sag som samler os her i dag. Fuglsang oplyste, at når sparekasserne var indbudt, var det bl. a. fordi man havde tænkt sig eventuelt at yde bidrag, for de mindre dog kun 50 kr., hver kommune havde man tænkt skulle yde 100 kr. På Statsbanernes regnskab figurerer underskuddet ved Oddesundoverfarten med kr., men hertil kommer omkostningerne på færgerne, færgelejerne og Fyrvæsenet, rangering, signalanlæg, regnskabsføring, belysning osv., så det beløber sig utvivlsomt til langt over kr. 10

11 Amtmanden, oplæste derefter forslag til resolution der udtaler, at der ved mødet var enighed om at rette en indtrængende henvendelse til Regering og Rigsdag om snarest at lade foretage de fornødne forberedende undersøgelser af spørgsmålet om bygning af en kombineret færdsels-og jernbanebro ved Oddesund. Kaptajn, Bengt, repræsentant for Forenede danske Motorejere, udtalte, at denne forening, naturligvis med glæde, hilser tanken om en bro ved Oddesund. Taleren ville støtte tanken om nedsættelse af et udvalg og at man snarest fik en undersøgelse. Forenede danske Motorejere ville, om fornødent, yde bidrag hertil. Taleren fremhævede, hvordan trafikken mere og mere vender tilbage til landevejene og oplyste, at i 1929 overførtes der 7525 biler ved Oddesund, men i den forløbne del af 1930 allerede var overført 7265 eller omtrent lige så mange som hele sidste år. Denne stigning understreger kravet om en færdselsbro stærkt. Fotograf Gram udtalte, at de bilkørende måtte hilse broplanen med den største interesse, det gjaldt også lastbilkørerne i Thisted Amts Motorklub, som ville yde sin bedste støtte til planens gennemførelse. - Den af amtmanden foreslåede resolution vedtages enstemmigt. Derefter skred man til valg af et udvalg. Der blev først foreslået at vælge 9 medlemmer, men dette forhøjedes til 15. Der blev foreslået at egnens Rigsdagsmænd skulle være medlemmer af udvalget, men på forslag af Fibiger, vedtoges det, at det alene skulle bestå af repræsentanter for de indbudte institutioner, og at Rigsdagsmændene i stedet skulle tilkaldes til udvalgets møder, så de kunne følge med i arbejdet. Stenhuggermester, Sanderhoff, Thisted, spurgte om ikke der skulle være repræsentanter for Ringkøbing amt i Udvalget? Amtmanden, svarede, at det måtte blive en opgave for udvalget at rette en henvendelse til Ringkøbing amt, om samarbejde. Kaptajn, Ipsen, udtalte at de to motororganisationer ikke ønskede at blive repræsenteret i udvalget, men gerne ville arbejde i nær føling med dette. Fibiger, foreslog, at man valgte amtmand Haugen-Johansen til formand for udvalget (Forsamlingen rejser sig). Der valgtes yderligere følgende, repræsenterende de forskellige institutioner: Borgmester, Bjerregaard, Thisted. Skatterådsformand, Chr. Iversen, Thisted. Amtsrådsmedlem, J. P. Jensen, Hassing. Stenhuggermester, Sanderhoff Jensen, Thisted. Gårdejer, Jens Sørensen, Gærup. Folketingsmand, Fuglsang, Hassing. Konsulent, N. N. Stensgaard, Hurup. Anton Jensen, Hansted. Fotograf, Gram, Thisted. Gårdejer, Mar. Lauersen, Ø. Vandet. Konsul, Thomsen, Thisted. Gårdejer, J. Poulsen Grud, Jegindø og Husmand, Gregers M. Christensen, Snejstrup. Desuden skal Thisted Handelsstandsforening senere udpege en repræsentant. Oddesundbroen kommer Thisted Amtsavis d Efter sin hjemkomst i dag udtaler borgmester Bjerregaard på forespørgsel, at ministeren stillede sig langt mere velvillig, end man havde turdet vente. Deputationen fik det indtryk, at det må anses, for nogenlunde, sikkert, at broen kommer i løbet af få år. Ministeren udtalte, at der ikke kunne være tvivl om, at den bro måtte komme. Han lovede, at der for Statsbanernes regning, næste sommer, vil 11

12 blive foretaget en undersøgelse af forholdene ved Oddesund, til udarbejdelse af planer, betænkning og overslag over anlæg af en jernbane- og færdselsbro over Oddesund. Broens bygning vil så endelig blive gennemført ved en særlig lov, således at udgifterne afholdes af Statsbanerne, statskassen og de to amter. Oddesund Bro med IC3 tog. Denne efterretning vil blive hilst med glæde heroppe, skønt så meget talte for dette broanlæg. Der har været fuldstændig enighed om, at arbejde for det, så har mange dog haft deres tvivl om, at det ville lykkes at vinde lydhørhed på rette sted for kravet. Hvornår broen, i heldigste tilfælde, kan være færdig er det ikke let at have nogen mening om, men i hvert fald vil jo næste sommer gå til undersøgelserne. Før, i rigssamlingen kan loven om broanlægget, i hvert fald ikke vedtages. Derefter vil der vel gå 1-2 år, før den kan være færdigbygget. Men sandsynligt skulle det ikke være, at samtidig med, at broen over Lillebælt, er færdig i 1934 skulle også Oddesundbroen være det. Ministeren har i øvrigt bebudet at, til den tid skal færgemateriellet over Storebælt være således forøget, at personvognene i nattogene kan overføres. Man skulle således kunne slippe for de ubehageligheder, som ikke mindre end tre færgeoverfarter nu hjemsøger dem med, der må gøre rejsen mellem Thy og hovedstaden. Artiklerne er digitaliseret af P.M. Kjær. 12

BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD

BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD BROERNE I NORDVESTJYLLAND AF REDAKTØR C. BRUNSGAARD Oddesundbroen. Søndag den 15. Maj 1938 blev en af de største Dage i vor Landsdels Historie. Da aabnedes Oddesundbroen, som skaffede Thy og V. Han Herred

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Dagsordenen i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Referat af den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Albertshus, 2620 Albertslund, afholdt tirsdag den 28. april 2015, kl. 18.00 i restaurant Felix Steakhouse, Bytorvet 9, 1. sal., 2620 Albertslund.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere