Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet."

Transkript

1 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet. Statsforvaltningen Hovedstadens brev til et byrådsmedlem De der er byrådsmedlem i Helsingør Kommune - har i e- mail af 6. oktober 2006 klaget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over, at Deres forslag til 2. behandlingen af budgettet i Helsingør Kommune ikke var blevet sat på dagsordenen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet videresendte i af 12. oktober 2006 Deres henvendelse til Statsamtet København til videre foranstaltning. Helsingør Kommune er i brev af 17. november 2006 fremkommet med en udtalelse i sagen. I af 11. december 2006 er De fremkommet med supplerende kommentarer til sagen. Det fremgår af sagen, at De den 25. september 2006 fremsendte en til borgmesteren i Helsingør Kommune. Heraf fremgik følgende: Ændringsforslag til budget Hermed fremsendes ønske til ændringsforslag vedr. kulturværftet på budget Kulturværftet ønskes behandlet som et separat punkt i budgettet med henblik på afstemning i byrådssalen. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /35 SAGSBEHANDLER:MBRKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag I forhold til ændringsforslaget skal jeg anmode om, at alle økonomiske forhold vedr. kulturværftet bliver belyst i ændringsforslaget. Det gælder både drifts- og anlægsudgifter i 2007 og for årene frem til færdiggørelsen samt de anslåede driftsudgifter efter ibrugtagelsen.

2 Herunder ressourcer til medarbejdere, der indgår i projekteringen, men aflønnes under andre forvaltningskonti. M.v.h. Borgmesteren svarede Dem pr. senere samme dag. Borgmesteren anførte: Kære Jeg sørger for at det kommer på, jeg tror allerede at det er sket. Vh. --- Fredag den 6. oktober 2006 ringede De til borgmesteren, idet De ved modtagelsen af dagsordenen kunne konstatere, at Deres forslag fortsat ikke var sat på. De har oplyst, at borgmesteren ved Deres opkald først påstod, at han ikke kunne huske sagen. Da De endnu en gang erindrede borgmesteren, fortalte han, at han og øvrige medlemmer af økonomiudvalget havde talt lidt sammen og var blevet enige om ikke at sætte Deres forslag på dagsordenen. Helsingør Kommune har oplyst, at på tidspunktet for modtagelsen af Deres ændringsforslag den 25. september 2006, var der allerede i budgetforslaget indarbejdet følgende ændringsforslag (fra F og Ø) under anlæg under Økonomiudvalget: Kulturværftet udskydes med 4-19 år, med henholdsvis kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Endvidere var der under hensigtserklæringer under Kulturudvalget indarbejdet følgende ændringsforslag (fra C, V og A): Kulturværftet gennemføres som planlagt i i overensstemmelse med det reviderede vinderprojekt og afsatte rådighedsbeløb. Deres indstilling til/modstand over for projektet Kulturværftet var ifølge Helsingør Kommunes udtalelse klart bekendt af samtlige byrådsmedlemmer, og De blev derfor vejledt om, at De ved de eksisterende ændringsforslag ville kunne markere Deres holdning til Kulturværftet ved henholdsvis at stemme for og imod de omhandlede ændringsforslag. SIDE 2

3 Helsingør Kommune har endvidere anført, at da De imidlertid telefonisk den 6. oktober 2006 oplyste, at De forsat ønskede indarbejdet de af Dem ønskede ændringsforslag, blev det aftalt, at De kunne genfremsende Deres ændringsforslag, hvilket De gjorde ved samme dag til borgmesteren. Herefter blev disse indarbejdet i 2. behandlingsforslaget i form af forslag om udtagelse fra budgetforslaget af såvel drift- som anlægsmidlerne dertil således: På driften under Kulturudvalget blev indarbejdet et ændringsforslag: Kulturværftet Afledt drift af Kulturværftet udtaget af budgettet med henholdsvis kr. i 2009 og kr. i Under anlæg under Økonomiudvalget blev der indarbejdet et ændringsforslag: Kulturværftet udgår med henholdsvis kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Helsingør Kommune har endvidere oplyst i sin udtalelse, at det samlede budgetforslag med de to ændringsforslag indarbejdet blev udsendt til byrådsmedlemmerne den 6. oktober 2006 herunder bl.a. også et resultatbudget udarbejdet på baggrund af ovennævnte ændringer. Samtidig blev til byrådets medlemmer fremsendt notat om finansiering af Kulturværft mv., herunder vedrørende omkostninger og afledt drift i forbindelse med Kulturværftet. Endelig har Helsingør Kommune oplyst, at de to ændringsforslag ikke blev vedtaget ved 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober Afslutningsvis har Helsingør Kommune udtalt, at der ved den omhandlede proces ikke har været tilsigtet nogen undertrykkelse af Deres forslag eller hensigt dermed, men alene en praktisk håndtering deraf. De har som kommentar til kommunens udtalelse bl.a. anført, at Deres ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2007 ikke var sat på dagsordenen, da denne blev sendt ud til byrådets medlemmer. Dette skønt borgmesterens skriftlige løfte til Dem herom flere uger før. Det var først ved en gennemgang af dagsordenen, som led i Deres almindelige forberedelse til mødet, at De som by- SIDE 3

4 rådsmedlem blev opmærksom på, at Deres dagsordenpunkt var udeladt. De har desuden gjort gældende, at først efter Deres telefoniske samtale med borgmesteren sendte borgmesteren og Centralforvaltningen i kommunen Deres dagsordenpunkt ud som tillægspunkt til dagsordenen. Endelig har De anført, at hvis De ikke den 6. oktober 2006 havde været hjemme eller ikke havde set dagsordenen for byrådets møde, ville De intet kunnet have gjort, og Deres ændringsforslag var så ikke blevet behandlet på byrådets møde. Statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at ved lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning blev de opgaver, der tidligere blev varetaget af statsamterne, pr. 1. januar 2007 henlagt til statsforvaltningerne. Det er derfor Statsforvaltningen Hovedstaden, der færdigbehandler Deres sag. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. lovens 50. Ifølge 38, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning, jf. 38, stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget skal ifølge 3, stk. 2, i bekendtgørelse af kommunernes budget- og regnskabsvæsen og revision m.v. 2, angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. 1 Fra 1. januar 2007 lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse. Før 1. januar 2007 lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 SIDE 4

5 Ifølge 11, stk. 1, i Forretningsorden for Helsingør Byråd kan ændrings- og underændringsforslag fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger. Statsforvaltningen finder på denne baggrund, at De var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet. Statsforvaltningen lægger til grund, at De allerede den 25. september 2006 fremsatte ændringsforslag til budget 2007, og at De samme dag fik bekræftet, at Deres ændringsforslag ville blive sat på 2. behandlingsforslaget. Statsforvaltningen må endvidere lægge til grund, at Deres ændringsforslag imidlertid ikke blev medtaget i det oprindelige 2. behandlingsforslag, som i første omgang blev udsendt til byrådets medlemmer. Først efter Deres telefoniske samtale med borgmesteren den 6. oktober 2006 blev Deres ændringsforslag indarbejdet i budgetforslaget og udsendt til byrådets medlemmer. Henset til at Deres ændringsforslag faktisk blev indarbejdet i budgetforslaget og behandlet på byrådets møde den 9. oktober 2006, foretager statsforvaltningen sig imidlertid ikke yderligere i sagen. Kopi af dette brev er sendt til Helsingør Kommune. Dette brev vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Lone B. Christensen Kontorchef Maiken Breüner Fuldmægtig SIDE 5

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere