Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer"

Transkript

1 Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide gennemgås, hvordan du finder frem til en energieffektiv varmepumpe, der passer til et givent varmeanlæg. Når du skal vælge og installere en varmepumpe til et konkret projekt er prisen på varmepumpen langt fra den vigtigste faktor. Mange andre ting har langt større betydning for den økonomi, komfort og energieffektivitet der er i forbindelse med installation af anlægget: Teknologi Brugsmønster Varmeinstallationen i øvrigt Installationsmæssige forhold, plads, støj mm. Driftsudgifter til el, dvs. anlæggets årseffektfaktor Driftsudgifter til service Anlægget forventede levetid Energieffektiviteten af varmepumper påvirkes af mange faktorer. Ikke alene produktets egenskaber, men også det varmeanlæg den installeres i har betydning. I denne guide gennemgås de vigtigste faktorer ved energirigtigt valg af varmepumper. Guiden er opdelt i varmepumper til vandbårne varmesystemer (væske/vand varmepumper og luft/vand varmepumper) til helårshuse og varmepumper til luftopvarmning (luft/luft varmepumper) i sommerhuse. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Energieffektiviteten af et centralvarmeanlæg med varmepumpe afhænger af: At der vælges en energieffektiv varmepumpe At varmepumpens størrelse passer til den bygning den skal forsyne med varme og varmt brugsvand At varmtvandsbeholderens størrelse er tilpasset behovet og dens varmeoverføringsevne er tilpasset varmepumpen. At radiatoranlægget har tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved lave fremløbstemperaturer så varmepumpen kan arbejde ved relativt lave temperaturer (se næste afsnit vedr. eksisterende centralvarmeanlæg). At radiatorerne er forsynet med termostatventiler. At varmepumpens drift er optimeret med automatik således at varmepumpens ydelse til enhver tid tilpasses bygningens varmebehov. At alle dele af varmesystemet er velisolerede. 1

2 Eksisterende centralvarmeanlæg Radiatoranlæg Af hensyn til effektiviteten bør en varmepumpe ikke producere varmt vand til radiatoranlægget med en temperatur højere end C. Ved eksisterende varmeanlæg kan det være nødvendigt at sikre sig en tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved denne temperatur ved at sætte større radiatorer ind. I eksisterende byggeri er der ofte foretaget energibesparende tiltag, som har reduceret varmebehovet. Dette vil ofte betyde, at varmepumpen kan levere den ønskede varme ved den lave fremløbstemperatur og uden opsætning af større radiatorer. Som tommelfingerregel skal boligen kunne opvarmes til en rumtemperatur på 20 C ved en udendørstemperatur på 0 C med en fremløbstemperatur på ca. 40 C. Hvis det ikke er muligt at foretage et forsøg med varmeanlægget ved en udendørstemperatur på 0 C, må der foretages en beregning. For mere information om dette, se guide for varmeafgiversystemer på Gulvvarmeanlæg Varmepumper er særligt effektive ved tilslutning til vandbåren gulvvarme. Det skyldes, at fremløbstemperaturen for gulvvarmesystemet er lavere (ofte kun C) end den fremløbstemperatur, der er behov for til radiatorer. Bestemmelse af den nødvendige varmepumpeeffekt/størrelse Den nødvendige varmepumpeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Nedefor ses en enkel metode til overslagsmæssig beregning af bygningens varmetab. Bygningens varmetab I nedenstående tabel ses typiske varmetab i kw for huse med udgangspunkt i byggeåret. Husets byggeår benyttes såfremt huset ikke på et senere tidspunkt er efterisoleret. Hvis huset er efterisoleret bruges værdien en kolonne eller to til højre for byggeåret afhængig af efterisoleringstiltagene. Byggeår Areal ,9 9,6 12,4 5,7 7,5 9,4 3,7 4,9 6,1 3,1 4,4 5,7 Positivlisterne Som udgangspunkt bør der vælges en varmepumpe med en effekt (ydelse), der er så tæt på bygningens varmetab som muligt. Varmepumpen vælges på positivlisterne, der ses på IndsatsIBygninger/Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/Sider/Forside.aspx Positivlisterne, som der ses et eksempel på næste side, indeholder de mest effektive væske/vand og luft/vand varmepumper på markedet. Listerne opdateres løbende. Eksemplet indeholder væske/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for gulvvarme. Der findes endvidere en liste for væske/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for radiatorvarme. Endelig findes der lister for luft/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for henholdsvis gulvarme og radiatorvarme. En nærmere beskrivelse af begrebet normeffektivitet ses i næste afsnit. Hovedparten af varmepumperne på listen benytter on/ off regulering, mens de resterende er med frekvensregulering af kompressoren. 2

3 Væskevand pumper som opfylder kravene til normeffektiviteten i BR10 for gulvvarme Leverandør Hjemmeside Produkt Nominel ydelse iht. EN14511 (kw) Normeffektivitet, radiatorvarme Heliotherm Kompetencepartner-DK HP10 EWEB 10,55 3,1 4,6 Heliotherm Kompetencepartner-DK HP12 EWEB 13,9 3,1 4,6 Heliotherm Kompetencepartner-DK HP08 EWEB 7,31 3,1 4,6 geotherm exclusiv VWS Vaillant 103/3 10,20 3,4 4,5 geotherm plus Vaillant VWS 102/3 10,20 3,4 4,5 geotherm VWS Vaillant 101/3 10,20 3,4 4,5 Vitocal 300-G BWC.301.A13 12,43 3,24 4,44 geotherm VWS Vaillant 171/3 16,70 3,4 4,4 Vitocal 300-G Normeffektivitet BWC.301.A10 9,53 3,21 4,38 Vitocal 300-G BW. Da energieffektiviteten kan opgives på mange forskellige 301.A10 9,62 måder afhængig af under hvilke forhold geotherm varmepumpen VWS 3,19 4,31 måles, Vaillant er det vigtigt at sammenligne 141/3 varmepumperne 13,60 3,4 4,3 Vølund ud fra Varmeteknik de samme forudsætninger. På F-1140 positivlisten 6 kw benyttes den såkaldte normeffektfaktor til PWSRW030B- sammenligning af 5,45 3,3 4,3 varmepumperne. WellMore A/S energi.dk HGL 9 3,1 4,3 PWSRW040B- HGL 11,9 3,1 4,3 WellMore A/S Normeffektivitet giver et billede af PWSRW050SB- anlæggets effektivitet WellMore over et A/S helt år. Jo større normeffektivitet HGL desto 13,8 3,0 4,3 fra varmepumpen. HGL Normeffekt- 15,9 3,1 4,3 PWSRW060SBmere WellMore varme A/S får man faktoren for varmepumper på Energistyrelsens Vitocal 300-G BW. liste over effektive Viessmann varmepumper dk (positivlisten) 301.A17 er bestemt ud 16,57 fra 3,21 4,29 Vitocal 300-G både Viessmann testdata og en dkberegningsmodel. BWC.301.A17 Videncentret 16,43 3,21 4,29 anbefaler at man altid tager udgangspunk Alpha-Inno i normeffektiviteten, Tec fordi man derved sikrer et ensartet grundlag Luft/vand varmepumpe ASAP Energy WZS 81H 7,30 3,34 4,26 Alpha-Inno Tec ved sammenligning. ASAP Energy WZS 101H 9,00 3,21 4,26 Vitocal 333-G BWT.331.A06 5,60 3,07 4,25 Der er i positivlisten foretaget bestemmelse af normeffektiviteten Viessmannfor både dkradiatordrift og BWT.341.A06 for gulvvarmedrift. 5,60 3,07 4,25 Vitocal 343-G Normeffektivitet for gulvvarmedrift Vitocal er altid 333-G lidt større BWT.331.A10 9,90 3,12 4,23 end normeffektiviteten for radiatordrift Vitocal dafremløbstemperaturen Viessmann er forudsat dk lavere ved BWT.341.A10 gulvvarmedrift, 9,90 og 3, G 4,23 dermed er varmepumpens effektivitet større. Normeffektiviteten er kun retningsgivende. Den siger ikke noget helt præcist om, hvor effektiv den pågældende varmepumpe er i et konkret hus. Valg af varmepumpe Normeffektivitet, gulvvarme Note Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumper (kaldes også jordvarmeanlæg) er de også de mest energieffektive. De er på lang sigt de mest økonomiske i helårshuse men investeringen er typisk stor. Væske /vand varmepumper stiller pladskrav til udeareal hvor jordslangerne kan graves ned. Arealet skal helst ligge mod syd så solen kan varme jorden op. Hvis der er skygge på arealet eller det ligger på en nordvendt skråning skal der tages hensyn hertil ved dimensioneringen af anlæggets størrelse. Væske/vand varmepumper kan give anledning til indendørs støj. Luft/vand varmepumper er mindre energieffektive især ved lave udendørstemperaturer. Luft/vand varmepumper bør kun vælges hvis det ikke er muligt at etablere jordvarme. Luft/vand varmepumperkan give anledning til udendørs støj og bør derfor ikke placeres i skel eller i nærheden af vinduer ind til støjfølsomme rum som eks. soveværelser o.lign. 3

4 Varmtvandsbeholder Et varmepumpeanlæg har som oftest varmtvandsprioritering hvilket betyder, at rørsystem, komponenter og automatik er monteret således, at varmepumpeanlægget prioriteter produktion af det varme vand højere end husets rumopvarmning. Når der er behov for opvarmning af varmt vand, frakobles centralvarmeanlægget i en periode, og varmepumpen opvarmer nu alene varmtvandsbeholderen. Når den ønskede temperatur er opnået, skiftes atter tilbage til centralvarmeanlægget. Omskiftningen sker typisk vha. en trevejs motorventil. Hvis varmepumpens ydelse ikke er tilstrækkelig, aktiveres en el-patron. Den ekstra ydelse fra el-patronen anvendes også til ekstra høje varmtvandstemperaturer, som kræves for at undgå legionella. I varmepumper med on/off regulering yder varmepumpen den samme (maksimale) effekt ved både varmtvandsproduktion og rumopvarmning. I varmepumper med frekvensregulering af kompressoren, kan den maksimale effekt godt være bestemt af brugsvandsystemet, således at der f.eks. kan vælges en maks. varmeeffekt der giver en hurtig opvarmning af brugsvandet i den anvendte beholder. Beholderstørrelsen afhænger af varmtvandsforbruget (i liter pr. minut i 10 min) og den nominelle effekt og det vil her sige den effekt der tilføres beholderen. Man kan således vælge en lille beholder, hvis man har stor effekt til rådighed og en større beholder, hvis man har lille effekt til rådighed. Typisk leverer varmepumpen sin maksimale ydelse, når der produceres varmt vand. Varmtvandsbehov Lille Normalt Stort Meget stort Liter pr. minut i 10 min Det svarer f.eks. til Bruser Bruser og håndvask samtidig Badekar eller to brusere samtidig To brusere og håndvask samtidig I nedenstående figur ses et diagram til bestemmelse af beholderstørrelsen. Beholderens størrelse bestemmes på baggrund af varmeeffekten og varmtvandsbehovet Beholderstørrelse V (l) l/min l/min l/min l/min. Mere end 18 l/min. mindste krav med badekar 20 0 mindste krav uden badekar Nominel effekt P o (kw) 4

5 Beholderens varmeveksler (varmespiral) skal dimensioneres til at kunne overføre varmepumpens effekt ved en passende lille temperaturforskel mellem varmepumpe vand og brugsvand. Jo større spiral jo bedre effektfaktor (COP) opnås og jo mindre tilbøjelighed til stop/start drift får varmepumpen. Jo større spiral jo mindre risiko for at der skal suppleres med direkte el (el-patron) til opvarmning af vandet. Varmespiralen i beholderen bør dimensioneres, så varmepumpen kan producere varmt vand af ca. 60 C, med ingen eller kun ganske få stop/starter. Beholder- og varmepumpeleverandøren kan anvise hvilke beholder/ varmepumpekombinationer, der overholder dette. Bemærk, at vandnormskurverne angiver mindstekravene ifølge vandnormen (med og uden badekar) med et tillæg på 15 % pga. vekslertilkalkning. Eksempel I et enfamilieshus installeres en varmepumpe med en varmeydelse på 14 kw. Vandforbruget i huset er stort, dvs liter pr. minut i 10 minutter. Der skal derfor findes en beholder med en nominel effekt på ca. 14 kw. Iflg. ovenstående diagram skal beholderes volumen ligge et sted mellem 100 og 135 liter. Her vil man typisk vælge en beholder på 110 liter. Næste standardstørrelse er 160 liter. Varmepumpeautomatik og styring Varmepumpens automatik bør mindst omfatte følgende: Mulighed for fuldstændig at slukke for varmeanlægget inkl. cirkulationspumpen om sommeren, så varmepumpen alene producerer varmt brugsvand. Mulighed for vejrkompensering (udetemperaturstyring), så fremløbstemperaturen er lavere i de perioder, hvor varmebehovet ikke er så stort. Se endvidere Videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. Nat- og feriesænkningsmulighed. Se endvidere Videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. Cirkulationspumpe Varmepumper til luftopvarmning Luft/luft varmepumper har typisk lav anlægspris og relativ enkel installation, men på grund af en gennemsnitlig lav udendørstemperatur i Danmark, er de ikke særlig økonomisk fordelagtige i helårshuse. Luft/luft varmepumper vælges typisk i forbindelse med bygninger, hvor der ikke i forvejen er et centralvarmeanlæg, f.eks. sommerhuse. Luft/luft varmepumper leverer varmen i det rum de er monteret i. Varmen kan evt. transporteres til de tilstødende lokaler ved etablering af et internt fordelingssystem. Luft/luft varmepumper kan ikke levere varmt vand. Bestemmelse af den nødvendige varmepumpeeffekt/størrelse Luft/luft varmepumper projekteres normalt til kun at dække en mindre del af rumopvarmningsbehovet, typisk svarende til den del af varmebehovet, der er i den del af bygningen (f.eks. stuen i et sommerhus), hvor varmepumpens indedel (kondensator) er monteret. Det kan normalt ikke forventes at luft/luft varmepumpen kan dække mere end 70 % af varmebehovet. Resten af varmebehovet skal dækkes ved supplement fra f.eks. el-radiatorer. Den nødvendige varmepumpeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens eller bygningsdelens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller en simpel varmetabsberegning vha. DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Vælges en varmepumpe, som er for lille, vil den ikke kunne reducere elforbruget til opvarmning optimalt. Vælges der en varmepumpe, som er for stor, vil den typisk ikke kunne forrente installationsomkostningerne. En (for) stor varmepumpe med simpel on/off regulering vil få alt for mange start/stop sekvenser og dette går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid.det anbefales derfor at vælge en varmepumpe med inverter, det vil sige med trinløs hastighedsregulering af kompressoren. Varmepumpesystemer i dag bør være monteret med A mærkede pumper. 5

6 Positivlisten Som udgangspunkt bør der vælges en varmepumpe med en effekt (ydelse), der er så tæt på bygningens eller rummets varmetab som muligt. Varmepumpen vælges på positivlisten på goenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/produktlister/indeklima/find-luft-til-luft-varmepumpe. Positivlisten, som der ses et eksempel på nedenfor, er en liste med de mest effektive luft/luft varmepumper på markedet. Listen opdateres løbende. Eksemplet indeholder luft/luft varmepumper med Go Energimærket. For at få Go Energimærket og komme på listen skal luft/luft varmepumpen: Være energimærke A i henhold til EU s energimærkning Være tilpasset det danske klima. Være blandt de mest energieffektive af de godkendte varmepumper. Installeres af en godkendt installatør (VPO-installatør) tilknyttet varmepumpeordningen. Effektivitet - COP På positivlisten benyttes COP værdien til sammenligning af varmepumperne. Hvis sommerhuset opvarmes hele året bør der vælges en varmepumpe til helårshuse. Hvis huset kun lejlighedsvis benyttes om vinteren benyttes COP værdien ved +7 C udetemperatur. Hvis sommerhuset ofte anvendes om vinteren benyttes COP værdien ved +2 C når du sammenligner produkterne. 6

7 Tjekliste væske/vand og luft/vand varmepumper Undersøg Spørgsmål Svar Løsning Har radiatoranlægget tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved lave fremløbstemperaturer så varmepumpen kan drives ved relativt lave temperaturer? Se 1 Er der foretaget en vurdering af den nødvendige varmepumpeeffekt? Er der valgt en varmepumpe fra positivlisterne? Er der foretaget en vurdering af varmtvandsbehovet? Er varmepumpen forsynet med automatik og er den i givet fald brugervenlig? Er der leveret en skriftlig brugervejledning i energirigtig drift til kunden? Er der monteret en A-mærket cirkulationspumpe i varmesystemet? Er alle dele af varmesystemet velisolerede? Se 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 1. I det eksisterende byggeri består varmesystemerne primært af radiatorer, men i mange tilfælde også af gulvvarme. I den ældre del af byggeriet, dvs. byggeri opført før 1980, består opvarmningssystemerne primært af radiatorer, som blev dimensioneret til høje fremløbstemperaturer og ofte helt op til 90 C. Gulvvarmeanlæg benyttes også i den ældre del af byggeriet (primært i enfamilieshuse), men typisk i badeværelser. Ved eksisterende varmeanlæg er det derfor nødvendigt at sikre sig en tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved de temperaturer, som varmepumpen arbejder optimalt ved. Som tommelfingerregel skal boligen kunne opvarmes til en rumtemperatur på 20 C ved en udendørstemperatur på 0 C med en fremløbstemperatur på ca. 40 C. I eksisterende byggeri er der ofte foretaget energibesparende tiltag, som har medvirket til at reducere varmebehovet. Dette vil i mange tilfælde betyde, at varmepumpen kan levere den ønskede varme under de for kedlen gunstige driftsforhold. Fra ca blev der stort set kun installeret gulvvarmeanlæg til rumopvarmning i nye enfamilieshuse. I nyere enfamilieshuse vil det derfor være fordelagtigt at installere en varmepumpe, da denne vil få gode driftsbetingelser. 2. Den nødvendige varmeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. I denne produktguide ses også en metode til overslagsmæssig beregning af bygningens varmetab. Se side 2. Der vælges typisk en varmeeffekt der er så tæt på bygningens dimensionerende varmetab som muligt. Hvis varmeeffekten afviger væsentligt fra bygningens dimensionerende varmetab, skal man sikre sig at vandindholdet i kedlen er tilstrækkeligt stort til at kunne aftage den indfyrede effekt. 3. Der vælges en varmepumpe på positivlisterne på IndsatsIBygninger/Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/Sider/Forside.aspx. Positivlisterne er lister med de mest effektive varmepumper på markedet. 4. Varmtvandsbehovet har stor betydning for valget af varmtvandsbeholder. Derfor bør der foretages en grundig vurdering af varmtvandsbehovet i boligen. I vandnormen DS 439 er angivet beholderstørrelser for enfamiliehuse, men bemærk at dette er minimumsværdier Se endvidere videncentrets energiløsning vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder. 7

8 Tjekliste luft/luft varmepumper Undersøg Spørgsmål Svar Løsning Er der foretaget en vurdering af den nødvendige varmepumpeeffekt? Se 1 Er der valgt en varmepumpe fra positivlisterne? Er varmepumpen forsynet med automatik og er den i givet fald brugervenlig? Er der leveret en skriftlig brugervejledning i energirigtig drift til kunden? Se 2 Se 3 Se 4 1. Den nødvendige varmeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller ved en simpel varmetabsberegning vha. DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Der vælges typisk en varmeeffekt der er så tæt på bygningens dimensionerende varmetab som muligt. 2. Der vælges en varmepumpe på positivlisten på Positivlisten er en liste med de mest effektive varmepumper på markedet. 3. Automatikken bør være let forståelig og nem at betjene. Der bør altid være mulighed for manuel overstyring af automatikken. Se endvidere videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. 4. Der leveres en skriftlig brugervejledning i energirigtig anvendelse og drift af varmepumpen til kunden. 8

9 Yderligere information Energiløsningen for Konvertering til jordvarme, Installation af luft-vandvarmepumpe og Installation af luft-luftvarmepumpe på Positivlisterne for væske/vand og luft/vand varmepumper, ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/ Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/ Sider/Forside.aspx Positivlisten for luft/luft varmepumper, Bygningsreglementet, Energistyrelsen, Center for energibesparelser, Virksomhedens stempel og logo: Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market Informationsside om varmepumper, Varmepumpeinfo, Varmepumpeordningen (VPO), Den lille blå om Varmepumper, 1. udgave, Dansk Energi, 2011, Den_Lille_Blaa_om_Varmepumper_.ashx Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 9

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svendborgvej 271 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. marts 2015 Til den 20. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Titel: Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Udarbejdet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vedbæk Strandvej 388 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juli 2015 Til den 22. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere