Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer"

Transkript

1 Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide gennemgås, hvordan du finder frem til en energieffektiv varmepumpe, der passer til et givent varmeanlæg. Når du skal vælge og installere en varmepumpe til et konkret projekt er prisen på varmepumpen langt fra den vigtigste faktor. Mange andre ting har langt større betydning for den økonomi, komfort og energieffektivitet der er i forbindelse med installation af anlægget: Teknologi Brugsmønster Varmeinstallationen i øvrigt Installationsmæssige forhold, plads, støj mm. Driftsudgifter til el, dvs. anlæggets årseffektfaktor Driftsudgifter til service Anlægget forventede levetid Energieffektiviteten af varmepumper påvirkes af mange faktorer. Ikke alene produktets egenskaber, men også det varmeanlæg den installeres i har betydning. I denne guide gennemgås de vigtigste faktorer ved energirigtigt valg af varmepumper. Guiden er opdelt i varmepumper til vandbårne varmesystemer (væske/vand varmepumper og luft/vand varmepumper) til helårshuse og varmepumper til luftopvarmning (luft/luft varmepumper) i sommerhuse. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Energieffektiviteten af et centralvarmeanlæg med varmepumpe afhænger af: At der vælges en energieffektiv varmepumpe At varmepumpens størrelse passer til den bygning den skal forsyne med varme og varmt brugsvand At varmtvandsbeholderens størrelse er tilpasset behovet og dens varmeoverføringsevne er tilpasset varmepumpen. At radiatoranlægget har tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved lave fremløbstemperaturer så varmepumpen kan arbejde ved relativt lave temperaturer (se næste afsnit vedr. eksisterende centralvarmeanlæg). At radiatorerne er forsynet med termostatventiler. At varmepumpens drift er optimeret med automatik således at varmepumpens ydelse til enhver tid tilpasses bygningens varmebehov. At alle dele af varmesystemet er velisolerede. 1

2 Eksisterende centralvarmeanlæg Radiatoranlæg Af hensyn til effektiviteten bør en varmepumpe ikke producere varmt vand til radiatoranlægget med en temperatur højere end C. Ved eksisterende varmeanlæg kan det være nødvendigt at sikre sig en tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved denne temperatur ved at sætte større radiatorer ind. I eksisterende byggeri er der ofte foretaget energibesparende tiltag, som har reduceret varmebehovet. Dette vil ofte betyde, at varmepumpen kan levere den ønskede varme ved den lave fremløbstemperatur og uden opsætning af større radiatorer. Som tommelfingerregel skal boligen kunne opvarmes til en rumtemperatur på 20 C ved en udendørstemperatur på 0 C med en fremløbstemperatur på ca. 40 C. Hvis det ikke er muligt at foretage et forsøg med varmeanlægget ved en udendørstemperatur på 0 C, må der foretages en beregning. For mere information om dette, se guide for varmeafgiversystemer på Gulvvarmeanlæg Varmepumper er særligt effektive ved tilslutning til vandbåren gulvvarme. Det skyldes, at fremløbstemperaturen for gulvvarmesystemet er lavere (ofte kun C) end den fremløbstemperatur, der er behov for til radiatorer. Bestemmelse af den nødvendige varmepumpeeffekt/størrelse Den nødvendige varmepumpeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Nedefor ses en enkel metode til overslagsmæssig beregning af bygningens varmetab. Bygningens varmetab I nedenstående tabel ses typiske varmetab i kw for huse med udgangspunkt i byggeåret. Husets byggeår benyttes såfremt huset ikke på et senere tidspunkt er efterisoleret. Hvis huset er efterisoleret bruges værdien en kolonne eller to til højre for byggeåret afhængig af efterisoleringstiltagene. Byggeår Areal ,9 9,6 12,4 5,7 7,5 9,4 3,7 4,9 6,1 3,1 4,4 5,7 Positivlisterne Som udgangspunkt bør der vælges en varmepumpe med en effekt (ydelse), der er så tæt på bygningens varmetab som muligt. Varmepumpen vælges på positivlisterne, der ses på IndsatsIBygninger/Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/Sider/Forside.aspx Positivlisterne, som der ses et eksempel på næste side, indeholder de mest effektive væske/vand og luft/vand varmepumper på markedet. Listerne opdateres løbende. Eksemplet indeholder væske/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for gulvvarme. Der findes endvidere en liste for væske/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for radiatorvarme. Endelig findes der lister for luft/vand varmepumper som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 for henholdsvis gulvarme og radiatorvarme. En nærmere beskrivelse af begrebet normeffektivitet ses i næste afsnit. Hovedparten af varmepumperne på listen benytter on/ off regulering, mens de resterende er med frekvensregulering af kompressoren. 2

3 Væskevand pumper som opfylder kravene til normeffektiviteten i BR10 for gulvvarme Leverandør Hjemmeside Produkt Nominel ydelse iht. EN14511 (kw) Normeffektivitet, radiatorvarme Heliotherm Kompetencepartner-DK HP10 EWEB 10,55 3,1 4,6 Heliotherm Kompetencepartner-DK HP12 EWEB 13,9 3,1 4,6 Heliotherm Kompetencepartner-DK HP08 EWEB 7,31 3,1 4,6 geotherm exclusiv VWS Vaillant 103/3 10,20 3,4 4,5 geotherm plus Vaillant VWS 102/3 10,20 3,4 4,5 geotherm VWS Vaillant 101/3 10,20 3,4 4,5 Vitocal 300-G BWC.301.A13 12,43 3,24 4,44 geotherm VWS Vaillant 171/3 16,70 3,4 4,4 Vitocal 300-G Normeffektivitet BWC.301.A10 9,53 3,21 4,38 Vitocal 300-G BW. Da energieffektiviteten kan opgives på mange forskellige 301.A10 9,62 måder afhængig af under hvilke forhold geotherm varmepumpen VWS 3,19 4,31 måles, Vaillant er det vigtigt at sammenligne 141/3 varmepumperne 13,60 3,4 4,3 Vølund ud fra Varmeteknik de samme forudsætninger. På F-1140 positivlisten 6 kw benyttes den såkaldte normeffektfaktor til PWSRW030B- sammenligning af 5,45 3,3 4,3 varmepumperne. WellMore A/S energi.dk HGL 9 3,1 4,3 PWSRW040B- HGL 11,9 3,1 4,3 WellMore A/S Normeffektivitet giver et billede af PWSRW050SB- anlæggets effektivitet WellMore over et A/S helt år. Jo større normeffektivitet HGL desto 13,8 3,0 4,3 fra varmepumpen. HGL Normeffekt- 15,9 3,1 4,3 PWSRW060SBmere WellMore varme A/S får man faktoren for varmepumper på Energistyrelsens Vitocal 300-G BW. liste over effektive Viessmann varmepumper dk (positivlisten) 301.A17 er bestemt ud 16,57 fra 3,21 4,29 Vitocal 300-G både Viessmann testdata og en dkberegningsmodel. BWC.301.A17 Videncentret 16,43 3,21 4,29 anbefaler at man altid tager udgangspunk Alpha-Inno i normeffektiviteten, Tec fordi man derved sikrer et ensartet grundlag Luft/vand varmepumpe ASAP Energy WZS 81H 7,30 3,34 4,26 Alpha-Inno Tec ved sammenligning. ASAP Energy WZS 101H 9,00 3,21 4,26 Vitocal 333-G BWT.331.A06 5,60 3,07 4,25 Der er i positivlisten foretaget bestemmelse af normeffektiviteten Viessmannfor både dkradiatordrift og BWT.341.A06 for gulvvarmedrift. 5,60 3,07 4,25 Vitocal 343-G Normeffektivitet for gulvvarmedrift Vitocal er altid 333-G lidt større BWT.331.A10 9,90 3,12 4,23 end normeffektiviteten for radiatordrift Vitocal dafremløbstemperaturen Viessmann er forudsat dk lavere ved BWT.341.A10 gulvvarmedrift, 9,90 og 3, G 4,23 dermed er varmepumpens effektivitet større. Normeffektiviteten er kun retningsgivende. Den siger ikke noget helt præcist om, hvor effektiv den pågældende varmepumpe er i et konkret hus. Valg af varmepumpe Normeffektivitet, gulvvarme Note Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Varmepumper med direkte ekspansion. Data opgivet iht. pren Varmepumpe med direkte varmeoptag i jord. Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumper (kaldes også jordvarmeanlæg) er de også de mest energieffektive. De er på lang sigt de mest økonomiske i helårshuse men investeringen er typisk stor. Væske /vand varmepumper stiller pladskrav til udeareal hvor jordslangerne kan graves ned. Arealet skal helst ligge mod syd så solen kan varme jorden op. Hvis der er skygge på arealet eller det ligger på en nordvendt skråning skal der tages hensyn hertil ved dimensioneringen af anlæggets størrelse. Væske/vand varmepumper kan give anledning til indendørs støj. Luft/vand varmepumper er mindre energieffektive især ved lave udendørstemperaturer. Luft/vand varmepumper bør kun vælges hvis det ikke er muligt at etablere jordvarme. Luft/vand varmepumperkan give anledning til udendørs støj og bør derfor ikke placeres i skel eller i nærheden af vinduer ind til støjfølsomme rum som eks. soveværelser o.lign. 3

4 Varmtvandsbeholder Et varmepumpeanlæg har som oftest varmtvandsprioritering hvilket betyder, at rørsystem, komponenter og automatik er monteret således, at varmepumpeanlægget prioriteter produktion af det varme vand højere end husets rumopvarmning. Når der er behov for opvarmning af varmt vand, frakobles centralvarmeanlægget i en periode, og varmepumpen opvarmer nu alene varmtvandsbeholderen. Når den ønskede temperatur er opnået, skiftes atter tilbage til centralvarmeanlægget. Omskiftningen sker typisk vha. en trevejs motorventil. Hvis varmepumpens ydelse ikke er tilstrækkelig, aktiveres en el-patron. Den ekstra ydelse fra el-patronen anvendes også til ekstra høje varmtvandstemperaturer, som kræves for at undgå legionella. I varmepumper med on/off regulering yder varmepumpen den samme (maksimale) effekt ved både varmtvandsproduktion og rumopvarmning. I varmepumper med frekvensregulering af kompressoren, kan den maksimale effekt godt være bestemt af brugsvandsystemet, således at der f.eks. kan vælges en maks. varmeeffekt der giver en hurtig opvarmning af brugsvandet i den anvendte beholder. Beholderstørrelsen afhænger af varmtvandsforbruget (i liter pr. minut i 10 min) og den nominelle effekt og det vil her sige den effekt der tilføres beholderen. Man kan således vælge en lille beholder, hvis man har stor effekt til rådighed og en større beholder, hvis man har lille effekt til rådighed. Typisk leverer varmepumpen sin maksimale ydelse, når der produceres varmt vand. Varmtvandsbehov Lille Normalt Stort Meget stort Liter pr. minut i 10 min Det svarer f.eks. til Bruser Bruser og håndvask samtidig Badekar eller to brusere samtidig To brusere og håndvask samtidig I nedenstående figur ses et diagram til bestemmelse af beholderstørrelsen. Beholderens størrelse bestemmes på baggrund af varmeeffekten og varmtvandsbehovet Beholderstørrelse V (l) l/min l/min l/min l/min. Mere end 18 l/min. mindste krav med badekar 20 0 mindste krav uden badekar Nominel effekt P o (kw) 4

5 Beholderens varmeveksler (varmespiral) skal dimensioneres til at kunne overføre varmepumpens effekt ved en passende lille temperaturforskel mellem varmepumpe vand og brugsvand. Jo større spiral jo bedre effektfaktor (COP) opnås og jo mindre tilbøjelighed til stop/start drift får varmepumpen. Jo større spiral jo mindre risiko for at der skal suppleres med direkte el (el-patron) til opvarmning af vandet. Varmespiralen i beholderen bør dimensioneres, så varmepumpen kan producere varmt vand af ca. 60 C, med ingen eller kun ganske få stop/starter. Beholder- og varmepumpeleverandøren kan anvise hvilke beholder/ varmepumpekombinationer, der overholder dette. Bemærk, at vandnormskurverne angiver mindstekravene ifølge vandnormen (med og uden badekar) med et tillæg på 15 % pga. vekslertilkalkning. Eksempel I et enfamilieshus installeres en varmepumpe med en varmeydelse på 14 kw. Vandforbruget i huset er stort, dvs liter pr. minut i 10 minutter. Der skal derfor findes en beholder med en nominel effekt på ca. 14 kw. Iflg. ovenstående diagram skal beholderes volumen ligge et sted mellem 100 og 135 liter. Her vil man typisk vælge en beholder på 110 liter. Næste standardstørrelse er 160 liter. Varmepumpeautomatik og styring Varmepumpens automatik bør mindst omfatte følgende: Mulighed for fuldstændig at slukke for varmeanlægget inkl. cirkulationspumpen om sommeren, så varmepumpen alene producerer varmt brugsvand. Mulighed for vejrkompensering (udetemperaturstyring), så fremløbstemperaturen er lavere i de perioder, hvor varmebehovet ikke er så stort. Se endvidere Videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. Nat- og feriesænkningsmulighed. Se endvidere Videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. Cirkulationspumpe Varmepumper til luftopvarmning Luft/luft varmepumper har typisk lav anlægspris og relativ enkel installation, men på grund af en gennemsnitlig lav udendørstemperatur i Danmark, er de ikke særlig økonomisk fordelagtige i helårshuse. Luft/luft varmepumper vælges typisk i forbindelse med bygninger, hvor der ikke i forvejen er et centralvarmeanlæg, f.eks. sommerhuse. Luft/luft varmepumper leverer varmen i det rum de er monteret i. Varmen kan evt. transporteres til de tilstødende lokaler ved etablering af et internt fordelingssystem. Luft/luft varmepumper kan ikke levere varmt vand. Bestemmelse af den nødvendige varmepumpeeffekt/størrelse Luft/luft varmepumper projekteres normalt til kun at dække en mindre del af rumopvarmningsbehovet, typisk svarende til den del af varmebehovet, der er i den del af bygningen (f.eks. stuen i et sommerhus), hvor varmepumpens indedel (kondensator) er monteret. Det kan normalt ikke forventes at luft/luft varmepumpen kan dække mere end 70 % af varmebehovet. Resten af varmebehovet skal dækkes ved supplement fra f.eks. el-radiatorer. Den nødvendige varmepumpeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens eller bygningsdelens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller en simpel varmetabsberegning vha. DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Vælges en varmepumpe, som er for lille, vil den ikke kunne reducere elforbruget til opvarmning optimalt. Vælges der en varmepumpe, som er for stor, vil den typisk ikke kunne forrente installationsomkostningerne. En (for) stor varmepumpe med simpel on/off regulering vil få alt for mange start/stop sekvenser og dette går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid.det anbefales derfor at vælge en varmepumpe med inverter, det vil sige med trinløs hastighedsregulering af kompressoren. Varmepumpesystemer i dag bør være monteret med A mærkede pumper. 5

6 Positivlisten Som udgangspunkt bør der vælges en varmepumpe med en effekt (ydelse), der er så tæt på bygningens eller rummets varmetab som muligt. Varmepumpen vælges på positivlisten på goenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/produktlister/indeklima/find-luft-til-luft-varmepumpe. Positivlisten, som der ses et eksempel på nedenfor, er en liste med de mest effektive luft/luft varmepumper på markedet. Listen opdateres løbende. Eksemplet indeholder luft/luft varmepumper med Go Energimærket. For at få Go Energimærket og komme på listen skal luft/luft varmepumpen: Være energimærke A i henhold til EU s energimærkning Være tilpasset det danske klima. Være blandt de mest energieffektive af de godkendte varmepumper. Installeres af en godkendt installatør (VPO-installatør) tilknyttet varmepumpeordningen. Effektivitet - COP På positivlisten benyttes COP værdien til sammenligning af varmepumperne. Hvis sommerhuset opvarmes hele året bør der vælges en varmepumpe til helårshuse. Hvis huset kun lejlighedsvis benyttes om vinteren benyttes COP værdien ved +7 C udetemperatur. Hvis sommerhuset ofte anvendes om vinteren benyttes COP værdien ved +2 C når du sammenligner produkterne. 6

7 Tjekliste væske/vand og luft/vand varmepumper Undersøg Spørgsmål Svar Løsning Har radiatoranlægget tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved lave fremløbstemperaturer så varmepumpen kan drives ved relativt lave temperaturer? Se 1 Er der foretaget en vurdering af den nødvendige varmepumpeeffekt? Er der valgt en varmepumpe fra positivlisterne? Er der foretaget en vurdering af varmtvandsbehovet? Er varmepumpen forsynet med automatik og er den i givet fald brugervenlig? Er der leveret en skriftlig brugervejledning i energirigtig drift til kunden? Er der monteret en A-mærket cirkulationspumpe i varmesystemet? Er alle dele af varmesystemet velisolerede? Se 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 1. I det eksisterende byggeri består varmesystemerne primært af radiatorer, men i mange tilfælde også af gulvvarme. I den ældre del af byggeriet, dvs. byggeri opført før 1980, består opvarmningssystemerne primært af radiatorer, som blev dimensioneret til høje fremløbstemperaturer og ofte helt op til 90 C. Gulvvarmeanlæg benyttes også i den ældre del af byggeriet (primært i enfamilieshuse), men typisk i badeværelser. Ved eksisterende varmeanlæg er det derfor nødvendigt at sikre sig en tilstrækkelig stor varmeafgivelse ved de temperaturer, som varmepumpen arbejder optimalt ved. Som tommelfingerregel skal boligen kunne opvarmes til en rumtemperatur på 20 C ved en udendørstemperatur på 0 C med en fremløbstemperatur på ca. 40 C. I eksisterende byggeri er der ofte foretaget energibesparende tiltag, som har medvirket til at reducere varmebehovet. Dette vil i mange tilfælde betyde, at varmepumpen kan levere den ønskede varme under de for kedlen gunstige driftsforhold. Fra ca blev der stort set kun installeret gulvvarmeanlæg til rumopvarmning i nye enfamilieshuse. I nyere enfamilieshuse vil det derfor være fordelagtigt at installere en varmepumpe, da denne vil få gode driftsbetingelser. 2. Den nødvendige varmeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. I denne produktguide ses også en metode til overslagsmæssig beregning af bygningens varmetab. Se side 2. Der vælges typisk en varmeeffekt der er så tæt på bygningens dimensionerende varmetab som muligt. Hvis varmeeffekten afviger væsentligt fra bygningens dimensionerende varmetab, skal man sikre sig at vandindholdet i kedlen er tilstrækkeligt stort til at kunne aftage den indfyrede effekt. 3. Der vælges en varmepumpe på positivlisterne på IndsatsIBygninger/Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/Sider/Forside.aspx. Positivlisterne er lister med de mest effektive varmepumper på markedet. 4. Varmtvandsbehovet har stor betydning for valget af varmtvandsbeholder. Derfor bør der foretages en grundig vurdering af varmtvandsbehovet i boligen. I vandnormen DS 439 er angivet beholderstørrelser for enfamiliehuse, men bemærk at dette er minimumsværdier Se endvidere videncentrets energiløsning vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder. 7

8 Tjekliste luft/luft varmepumper Undersøg Spørgsmål Svar Løsning Er der foretaget en vurdering af den nødvendige varmepumpeeffekt? Se 1 Er der valgt en varmepumpe fra positivlisterne? Er varmepumpen forsynet med automatik og er den i givet fald brugervenlig? Er der leveret en skriftlig brugervejledning i energirigtig drift til kunden? Se 2 Se 3 Se 4 1. Den nødvendige varmeeffekt bestemmes typisk ud fra bygningens varmetab. Bygningens varmetab kan bestemmes på forskellige måder, f.eks. vha. beregningsprogrammer som Be10 eller ved en simpel varmetabsberegning vha. DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Der vælges typisk en varmeeffekt der er så tæt på bygningens dimensionerende varmetab som muligt. 2. Der vælges en varmepumpe på positivlisten på Positivlisten er en liste med de mest effektive varmepumper på markedet. 3. Automatikken bør være let forståelig og nem at betjene. Der bør altid være mulighed for manuel overstyring af automatikken. Se endvidere videncentrets energiløsning vedr. vejrkompensering og natsænkning. 4. Der leveres en skriftlig brugervejledning i energirigtig anvendelse og drift af varmepumpen til kunden. 8

9 Yderligere information Energiløsningen for Konvertering til jordvarme, Installation af luft-vandvarmepumpe og Installation af luft-luftvarmepumpe på Positivlisterne for væske/vand og luft/vand varmepumper, ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/ Varmepumper/ensliste_energimaerket_vp/ Sider/Forside.aspx Positivlisten for luft/luft varmepumper, Bygningsreglementet, Energistyrelsen, Center for energibesparelser, Virksomhedens stempel og logo: Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market Informationsside om varmepumper, Varmepumpeinfo, Varmepumpeordningen (VPO), Den lille blå om Varmepumper, 1. udgave, Dansk Energi, 2011, Den_Lille_Blaa_om_Varmepumper_.ashx Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 9

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 12. juni 2009 Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 Når man står overfor at skulle vælge en varmepumpe, er det meget vigtigt at vælge en varmepumpe med en høj effektivitet.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Konvertering til jordvarme

Konvertering til jordvarme Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET SEPTEMBER 2013 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Positivliste Systemgodkendte varmepumper og klimaanlæg

Positivliste Systemgodkendte varmepumper og klimaanlæg Positivliste Systemgodkendte r og klimaanlæg Gældende fra 26.september 2008 Udgives af Teknologisk Institut Offentliggøres på www.info.dk Side 2 Positivliste over systemgodkendte r og klimaanlæg Listen

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE

Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE 05 2014 5006 Hvorfor lavenergihuse? Byggesektoren tegner sig for 40 % af EU s energiforbrug og 36 % af CO 2 -udslippet. Mere end 90 % af miljøbelastningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hindsløkken Hindsløkken 59 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2013 Til den 19. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Almstrupvej 26 6360 Tinglev Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. april 2013 Til den 4. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere