~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen."

Transkript

1 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: lykgu Den 22. januar 2014 Referat fra femte møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring af de fysiske forhold i vandløb d. 17. januar 2014 Deltagere: Winnie H. Brøndum, Videncentret for Landbrug Sten Wegge Laursen, Videncentret for Landbrug Lise Johnsen, Landbrug & Fødevarer Jan Hjeds, Bæredygtigt Landbrug Karin Dinesen, Bæredygtigt Landbrug Torben Bang, Danske Vandløb Søren Hansen, Danske Vandløb Jan Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Martin Olsen, Danmarks Sportsfiskerforbund Jens Pedersen, KTC Søren Madsen, KL Bjarne Persson, Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi Claus Vangsgaard, DANVA Lene Jensen Scheel-Bech, FødevareErhverv Peter Kaarup, Naturstyrelsen Marie Brammer Nejrup, Naturstyrelsen Thorsten Møller Olesen, Naturstyrelsen Katrine Fabricius, Naturstyrelsen Lykke Guldbrandt, Naturstyrelsen Dagsorden, jf. mødeindkaldelse af 7. januar 2014: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 4. møde i gruppen d. 9. december DCE s endelige rapport 4. Udkast til arbejdsgruppens leverance 5. Drøftelse af principper og formulering af anbefaling af egnede virkemidler 6. Evt. ~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Danmarks Sportsfiskerforbund ønskede at få drøftet omkostningseffektivitet. PK svarede, at spørgsmålet om omkostningseffektivitet lå under punkt 5. Danmarks Naturfredningsforening bad om at få et punkt på dagsordenen om spillereglerne for at indgå i en arbejdsgruppe, herunder hvordan man forholder sig

2 til ufærdige produkter fra konsulenter, der er hyret til at yde bistand til gruppen. Det blev besluttet at tage dette punkt under eventuelt, idet PK understregede, at det var vigtigt at holde fokus på kommissoriet for gruppens arbejde. Dagsordenen blev herefter godkendt. Ad dagsordenspunkt 2) PK informerede indledningsvist om, at man havde fået nogle rettelser til referatet fra Bæredygtigt Landbrug, som vedrørte deres citater alene. Brancheforening Dansk Miljøteknologi fremførte, at det af referatet refererede var en stærk forenkling af det fremførte budskab. Det, der var blevet sagt, var, at unaturlig eller kunstig vandløbsmorfologi ikke alene er nok til, at et vandløb skal klassificeres som kunstigt eller modificeret. Der er lang række andre forhold, der skal undersøges og opfyldes jf. vandrammedirektivet, hvilket blandt andet fremgår af vandrammedirektivets bestemmelser og tilhørende vejledende dokumenter (EU Guidence dokumneter). Heri indgår også en vis grad af politisk og økonomisk afvejninger. Derudover var det i referatet side 6 angivet, at brancheforeningen var enig med Bæredygtigt Landbrug. Det var ikke korrekt refereret. Det, der var sket på mødet, var, at brancheforeningen prøvede at foreslå en løsning på en omsiggribende debat, hvor der ikke kunne opnås enighed om, hvorvidt der i DCE s virkemiddelrapport i den faste kolonne Behov for samtidig anvendelse af andre virkemidler uden undtagelse skulle medtages formuleringen : En evt. intensiv vandløbsvedligeholdelse bør ikke opretholdes eller indføres efter implementering. Den foreslåede løsning var at tilføje: ( ) såfremt denne begrænser målopfyldelsen. Denne formulering er nu skrevet ind i DCE s virkemiddelkatalog. Referatet blev herefter godkendt. Videncentret for Landbrug påpegede i samme forbindelse, at man forinden mødet havde rundsendt en kommentar til referatet til kredsen vedr. hydromorfologiske kvalitetselementer. Det blev klarlagt, at der ikke var tale om ændringsforslag til referatet, men netop en kommentar til det drøftede på sidste møde. Ad dagsordenspunkt 3) PK orienterede om, at der var udsendt et færdigt produkt fra DCE. Det manglede den endelige redaktionelle indpakning, men indholdsmæssigt var produktet færdigt. Drøftelserne om rapporten skulle ske med det udgangspunkt. I den forbindelse blev kraftigt opfordret til, at man lod DCE offentliggøre rapporten før deltagere i gruppen brugte rapporten i offentligheden. Sådan ønskede Naturstyrelsen arbejdsformen i gruppen. Bæredygtigt Landbrug påpegede, at man savnede virkemidlet dobbeltprofil, som DCE selv havde nævnt på det første møde i gruppen. Man formodede, at det var en fejl, at virkemidlet ikke var med i den endelige rapport, da virkemidlet virkede og var billigt. Videncentret for Landbrug nævnte, at man havde besluttet i gruppen, at Bæredygtigt Landbrug skulle komme med en beskrivelse af virkemidlet. Det havde man imidlertid ikke nået indenfor tidsfristen, hvorfor virkemidlet ikke var kommet med. Man mente dog ikke, at en hel arbejdsgruppe kunne tages til gidsel for en enkelt deltagers fristoverskridelse. Danske Vandløb, Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer støttede dette. 2

3 Herefter indfandt sig en længere drøftelse om forskellen mellem miniådale og dobbeltprofiler, som PK afsluttede ved at konkludere, at gruppen tidligere havde haft disse drøftelser, hvorfor man netop havde udbedt sig en beskrivelse fra gruppen af virkemidlet dobbeltprofil. Dette var imidlertid ikke blevet modtaget, så DCE kunne nå at lave en vurdering heraf. Nu var projektet rundet af. Det kunne overvejes at indgå en ny, mindre kontrakt for at få et bilag til rapporten om dobbeltprofil som virkemiddel, hvilket man ville forhøre sig om hos DCE, men ellers måtte gruppens medlemmer indføje et afsnit herom i leverancen. Det blev i den forbindelse fastslået, at DCE s rapport ikke var det endelige produkt til vandrådene. Den indgik ligesom gruppens slutprodukt i en efterfølgende politisk beslutningsproces om det endelige virkemiddelkatalog. Idet man understregede sin respekt for, at der var tale om, at rapporten var DCE s produkt, pointerede Videncentret for Landbrug, at der stadig var fundamentale ting i rapporten, som man ønskede ændrede. Man havde derfor behov for at komme med bemærkninger til rapporten, hvorfor man anmodede om, at DCE s rapport blev offentliggjort samtidig med arbejdsgruppens leverance, hvilket Naturstyrelsen ville arbejde for. Bæredygtigt Landbrug var også kritisk overfor DCE s vurderinger, herunder vurderingen af udgravning, som ikke var forstået rigtigt i forhold til faldets betydning. Der var ikke ordentlig sammenhæng til vurderingen af hævning af vandløbsbunden, hvorfor DCE s arbejde forekom usagligt og tendentiøst. KL fandt, at virkemidlet genslyngning med afværgeforanstaltninger var forklaret forkert. Det var særligt i forhold til beskrivelsen af afstanden mellem diger og vandløbets kant. I den forbindelse kunne Bæredygtigt Landbrug ikke forstå, hvorfor DCE vurderede virkemidlet så negativt. Det havde fungeret godt ved Skjern Å. PK understregede, at synspunkter om DCE s vurderinger kunne skrives i leverancen. Man pointerede dog også, at virkemiddelkataloget ikke alene var DCE s arbejde, men et samarbejde mellem DCE og DTU aqua, og at rapporten også var blevet kvalitetssikret af Orbicon. Danmarks Naturfredningsforening fandt det ikke rimeligt, at man skulle bruge så meget tid i arbejdsgruppen på at kritisere forskeres arbejde. Danske Vandløb pegede på, at belastning med spildevand bør stoppes før man gør yderligere. Hertil svarede DANVA, at spildevand primært er indeholdt i baseline og at det problem således må forventes at blive klaret i de kommende år, og derfor ikke vil være et problem fremover. Ad dagsordenspunkt 4) PK oplyste om, at Bæredygtigt Landbrug skriftligt havde indsendt et ønske om, at der blev indført et punkt i leverancen, hvor organisationernes kunne komme med mere overordnede betragtninger om gruppens arbejde, ligesom man ønskede en sammenfatning. Det blev besluttet at indføre et sådanne afsnit. Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog endvidere, at der blev tilføjet et pkt. med fælles fremadrettede anbefalinger fx i forhold til operationalisering. Mens Bæredygtig Landbrug ønskede et pkt. om, hvor virkemidler kan bruges. 3

4 PK opsummerede med at overordnede betragtninger om anvendelse af virkemidler i forskellige typer vandløb kunne indgå i afrapportering fra gruppen. Der var ikke flere generelle bemærkninger til strukturen i leverancen. Ad dagsordenspunkt 5) PK forklarede, at man fra Naturstyrelsens side forinden mødet havde spillet ud med en række principper og hensyn, som man kunne forestille sig, man kunne rangere virkemidlerne i forhold til. Udgangspunktet ville naturligt være hensynet til at sikre god miljøtilstand. De andre var omkostningseffektivitet, afvandingshensyn, omfang af dokumentation for det enkelte virkemiddel, klimatilpasningshensyn, hensyn til rekreative værdier, planhensyn/landskabshensyn, natura 2000 samt biodiversitet. Bæredygtigt Landbrug ønskede miljøkemiske effekter medtaget som et hensyn, idet kemiske forhold ville blive påvirket af vandspejlsforholdene via næringsstofudvaskning og denitrifikation. Bæredygtigt Landbrug fandt i den forbindelse, at der manglede viden i forhold til miljøkemi og bad Naturstyrelsen skaffe sådanne oplysninger fra KU science miljøkemi. PK svarede, at en sådan undersøgelse ikke kunne skaffes indenfor rammerne af projektet. Hertil svarede Bæredygtig Landbrug, at de så ville på om de kunne finde penge til at kunne rekvirere denne viden. Bæredygtig Landbrug ønskede endvidere, at der blev sat større fokus på synergier. DANVA ønskede hensyn til sommervandføring indført. Der var enighed om at indføje disse hensyn samt en præcisering af naturmæssige hensyn i leveranceteksten. Spørgsmålet var herefter, hvordan man rangerede virkemidlerne indenfor disse hensyn. -o0o- Danmarks Naturfredningsforening foreslog, at alle de repræsenterede organisationer gav hvert virkemiddel en score fra 1-3. Dette ville være mere gennemskueligt for læseren end et langt dokument. Videncentret for Landbrug fandt, at hensynene miljøtilstand, afvanding samt omkostningseffektivitet måtte være de vigtigste hensyn ved anbefaling af virkemidler. Man fandt desuden, at det ville være unuanceret at score de enkelte virkemidler, hvilket Bæredygtigt Landbrug støttede. Man fandt i stedet, at man kunne opdele virkemidlerne i to grupper: De, der tilgodeser afvandingshensyn, og de, der ikke tilgodeser afvandingshensyn. Man kunne så indenfor disse grupper se på, hvilke andre hensyn de forskellige virkemidler i øvrigt kunne tilgodese. Danske Vandløb støttede dette forslag. Danmarks Naturfredningsforening var ikke enig i, at de tre vigtigste hensyn var miljøtilstand, afvanding og omkostningseffektivitet. Miljøhensyn samt dokumentation var de vigtigste hensyn. Først herefter kom omkostningseffektivitet, dernæst overordnede samfundsøkonomiske hensyn og til sidst afvandingshensyn, idet der altid var fuld kompensation til lodsejeren ved tab. Man kunne derfor heller ikke støtte forslaget om en todeling af virkemidler, da det fra begyndelsen ville stille afvandingshensynet særligt. 4

5 Bæredygtigt Landbrug henviste til, at vandløbsloven havde afvanding som et primærhensyn, hvorfor afvanding måtte være den styrende paramter. KTC kunne ikke støtte Bæredygtigt Landbrugs forslag om at opdele i to grupper. Man påpegede vigtigheden af miljøhensynene som bærende principper. Det var netop afvandingshensyn, der havde skabt problemerne i vandmiljøet ved at dræne, udrette vandløb og føre en hårdhændet vedligeholdelse. Man henviste desuden til, at miljø- og afvandingshensyn var ligeværdige principper i vandløbsloven. Brancheforeningen for Miljøteknologi påpegede, at gruppens sigte ikke er at opfylde vandløbsloven, men miljømålsloven. Videncentret for Landbrug fandt det ærgerligt, hvis dokumentation som hensyn blev tillagt for meget vægt. Der skulle også være mulighed for at afprøve nye virkemidler. Brancheforeningen for Miljøteknologi foreslog, at man startede med at opdele virkemidlerne alt efter hvilket problem der skulle løses i vandløbet. Danmarks Naturfredningsforening foreslog, at man under hvert hensyn anførte det virkemiddel, man fandt, tilgodeså det konkrete hensyn. Under hver kategori kunne man så rangere de pågældende virkemidler. KTC havde dog svært ved at se, hvordan en sådan rangering skulle bruges i praksis. Ude i virkeligheden ville man vurdere, om man ville bruge pengene på de konkrete virkemiddel, der ville være mest optimal at bruge på en konkret strækning. Derfor kunne man nøjes med at knytte kommentarer til hvert virkemiddel i stedet for at rangere. Brancheforeningen for Miljøteknologi var enig i, at der nok var mere behov for tekst end egentlig rangering. Der var desuden nogle ting, der ville være svære at sige noget om på forhånd, fordi det krævede kendskab til de konkrete lokale forhold, fx natura 2000-hensyn. Inden mødet havde Danmarks Sportsfiskerforbund forsøgt at vurdere, hvilke hensyn de forskellige virkemidler tilgodeså. Alle organisationer undtagen Bæredygtigt Landbrug fandt, at man kunne arbejde videre med denne model, idet man udvidede listen med de hensyn, man netop havde besluttet var vigtige i gruppen. Således fandt Danmarks Naturfredningsforening, at der så ud til at ligge neutrale vurderinger bag det første forsøg, Danmarks Sportsfiskerforbund havde givet med skemaet, ligesom Videncentret for Landbrug var klar til at give sit faglige indspil, så langt som det var muligt. DANVA understregede, at skemaet ikke kunne stå alene. Bæredygtigt Landbrug bad om, at de to kolonner om vandføring blev slået sammen, idet man påpegede, at det generelt ikke var tilstrækkeligt at beskrive effekter, herunder arealmæssige konsekvenser, miljøkemiske og miljøfysiske effekter, klimaeffekter, synergier, herunder til natur og miljø, samt anvendelsesegnethed med krydser i et skema, men fandt, at det var nødvendigt at beskrive effekter m.v. i et notat i prosaform. Naturstyrelsen ville opdatere skemaet i henhold til det ønskede. Skemaet ville blive sendt ud til gruppen med anmodning om stillingtagen til hvilke hensyn, der skulle vægtes højest samt hvilke virkemidler, man fandt, tilgodeså hvilke formål. Leverancen, herunder muligheden for at komme med generelle bemærkninger i det nye afsnit foreslået af Bæredygtigt Landbrug, ville ligeledes blive sendt ud til gruppen. -o0o- 5

6 For så vidt angik omkostningseffektivitet forklarede PK, at DCE s tal kom fra næsten 100 projekter. Omkostningseffektiviteten er bedre underbygget for nogle virkemidler end andre, hvilket bl.a. kan skyldes, at en del af virkemidlerne foreslået fra gruppen endnu ikke er afprøvet i praksis.. Bæredygtigt Landbrug fandt ikke, man kunne benytte DCE s udregninger, idet arealkonsekvenser ikke var indregnet heri. Man opfordrede desuden til at se til Sverige for yderligere dokumentation og erfaringer. I den forbindelse nævnte Videncentret for Landbrug, støttet af Landbrug & Fødevarer, at vandstandshævende konsekvenser burde stå for sig selv. Danmarks Naturfredningsforening nævnte, at man kunne se på, om et virkemiddel var arealkrævende eller ej, for så vidste man, om det ville kræve kompensation. Det blev nævnt, at Naturstyrelsen evt. selv har tal på nogle af sine egne projekter, hvilket styrelsen ville undersøge. Derudover indvilligede Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi i at høre hos branchen, om man havde nogle erfaringstal for projekter, som man kunne udvide datagrundlaget med. Ad dagsordenspunkt 6) Under punktet evt. ønskede Danmarks Naturfredningsforening, jf. punkt 1, at drøfte spillereglerne for at indgå i en arbejdsgruppe, herunder hvordan man forholder sig til ufærdige produkter fra konsulenter. Danmarks Naturfredningsforening forklarede, at ønsket var foranlediget af en presseomtale, hvori Bæredygtigt Landbrug før jul havde refereret fra drøftelser i gruppen, DCE s rapportudkast udlagt fejlagtigt og den faglige forfatter miskrediteret. DCE havde været nødsaget til at tage offentligt til genmæle i Altinget. Danmarks Naturfredningsforening fandt, at det var uacceptabelt, at man refererede drøftelser fra gruppen i pressen, før arbejdet var færdigt, og at udstille rådgivere, man havde indkaldt til at hjælpe med gruppens arbejde, på den måde. Som faglig rådgiver skal man kunne føle sig sikker på ikke at blive hængt ud undervejs i et forløb, ellers vil det være svært at skaffe rådgivende forskere i fremtiden. Dette var efter Danmarks Naturfredningsforeningens mening god samarbejdsetik og almindelig kutyme. Man udbad sig derfor et svar på, hvorfor Bæredygtigt Landbrug havde ageret sådan. Bæredygtigt Landbrugs repræsentant Jan Hjeds forklarede, at han ikke var en del af Bæredygtigt Landbrug, men alene udpeget af Bæredygtigt Landbrug for at varetage organisationens interesser i arbejdsgruppen, at han arbejdede både fagligt og politisk og repræsenterede interessenter, der var afhængige af afvanding, og at der i december sideløbende med Vandløbsforums arbejde også foregik anden vandløbsrelateret lovgivningsarbejde i form af den nye vandplanlægningslov og høringen af 1. generations vandplaner med høringsfrist Baggrunden for udtalelsen var, at DCE s ved sine redegørelser i arbejdsgruppe 3 havde gentaget, at det var nødvendigt at genskabe nærhed mellem vand og land og derfor at hæve vandløb op i terræn for at kunne opfylde de miljømål, der kommer til at gælde, især miljømålet om amfibiske vandløbsplanter. Dette var ny viden for Jan Hjeds, hvorfor denne havde kontaktet den konkrete forsker fra DCE bilateralt for at sikre sig, at han havde forstået budskabet. Jan Hjeds oplæste uddrag af den netop rundsendte endelige virkemiddelvurdering fra DCE som dokumentation. Det var blevet Jan Hjeds klart, at kravene for at opfylde miljømålet var helt uforeneligt med afvandingsinteresserne for landbrug, skovbrug og husejere, og at 6

7 denne viden var vigtig, hvorfor han følte, det var hans pligt at gøre interessenterne opmærksom herpå betids i forhold til den øvrige relevante vandløbslovgivning. Jan Hjeds forklarede, at organisationen Bæredygtigt Landbrug havde ringet for at interviewe ham, og han havde ladet sig interviewe. Gruppens anden repræsentant for Bæredygtigt Landbrug støttede forklaringen og supplerede ved at nævne, at man ikke forstod det postyr, sagen havde givet. PK spurgte om Bæredygtigt Landbrug eller Danmarks Naturfredningsforening havde mere at tilføje til sagen, hvilket ingen af organisationerne havde. PK opfordrede til, at man ikke offentliggjorde materiale eller gengav drøftelser fra gruppens møder, før arbejdet i gruppen var færdigt. Man opfordrede til, at fokus i øvrigt blev holdt på den opgave, gruppen havde fået, jf. kommissoriet. På spørgsmål herom fra PK bad Danmarks Naturfredningsforening om at få drøftelserne under punktet ført til referat, i hvilken forbindelse Bæredygtigt Landbrug så også ønskede sit svar reflekteret i referatet. 7

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger. Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: lykgu Den 7. januar 2014 Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

~ooo~ Dagsordenen blev herefter godkendt, idet der blev ytret ønske om overholdelse af tidsplanen.

~ooo~ Dagsordenen blev herefter godkendt, idet der blev ytret ønske om overholdelse af tidsplanen. Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00056 Ref.: lykgu Den 15. oktober 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 1 om prioritering af en styrket vandløbsbindsats gennem en vurdering

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: qkf Den 27. november 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Referat fra tredje møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om udpegning af stærkt modificerede vandløb d. 26. september 2013

Referat fra tredje møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om udpegning af stærkt modificerede vandløb d. 26. september 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00057 Ref.: lykgu Den 19. november 2013 Referat fra tredje møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om udpegning af stærkt modificerede vandløb d. 26. september 2013

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00056 Ref.: lykgu Den 28. oktober 2013

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00056 Ref.: lykgu Den 28. oktober 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00056 Ref.: lykgu Den 28. oktober 2013 Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 1 om prioritering af en styrket vandløbsbindsats gennem en vurdering

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. Idaba/kfh Den 11. november 2013 Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforums 4. møde den 24. september 2013 I mødet deltog: Niels Peter Nørring, Erik

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00042 Ref.: lykgu Den 29. april 2014 Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014 Deltagere: Sten Wegge Laursen, Videncentret

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. idaba Den 1. april 2014

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. idaba Den 1. april 2014 NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. idaba Den 1. april 2014 Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014, kl. 10-12 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Konstitueret

Læs mere

Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 1. maj 2014

Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 1. maj 2014 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 16. juni 2014 Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 1. maj 2014 Deltagere: Sten Wegge Laursen, Videncentret

Læs mere

Referat fra femte møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 9. september 2014

Referat fra femte møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 9. september 2014 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 1/11-2014 Referat fra femte møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 9. september 2014 Deltagere: Janne Aalborg Nielsen,

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Kommuner og KL. Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. NOTAT

Kommuner og KL. Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. NOTAT NOTAT Vandplanlægning Ref. KENKN J.nr. 001-18935 Den 5. december 2017 Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Næstved Kommune Team Jord og Vand www.naestved.dk Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Mødedato 29-09- 2014 Tid 16:30-19:30 Sted Sagsnr.: 09.00.06-P15-7-14 Mødedeltagere Fra vandrådet:

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb Projektbeskrivelse Faglig udredning om grødeskæring i vandløb Formål Formålet er at udarbejde en faglig udredning om grødeskæring med anbefalinger til, hvordan vandløb inden for gældende lovgivning kan

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

tinddragelse-i-vandplanerne/faglige-referencegruppe/.

tinddragelse-i-vandplanerne/faglige-referencegruppe/. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4209-0279 Ref. idaba Den 16. januar 2014 Opsummering af det 2. møde i Den Faglige Referencegruppe 19. december 2013 kl. 10-14 Deltagerlisten fremgår af bilag 1. PowerPoint-præsentationer

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL

VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL 02.04.2014 Jan Hjeds Cand.agro. Seniorrådgiver vandløbsforvaltning NB: ENIGHED ER VEJEN TIL INDFLYDELSE NATURSTYRELSEN: ALLE VAR IKKE ENIGE FÆLLES FORSTÅELSE

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om vandplaner

Rigsrevisionens notat om beretning om vandplaner Rigsrevisionens notat om beretning om vandplaner August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om vandplaner (beretning nr. 13/2013) 1. august 2017 RN 702/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen.

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Status for høring af vandplaner Den offentlige høring af forslag til 23 vandplaner blev

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Tilskud J.nr. NST-4200-00051 Ref. AMM Den 23. juni 2016 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Udkast til

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Gruppen har derudover også haft en række drøftelser af mere generel karakter om emnet klimatilpasning i vandplansammenhæng:

Gruppen har derudover også haft en række drøftelser af mere generel karakter om emnet klimatilpasning i vandplansammenhæng: December 2014 Arbejdspapir fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 4 om vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning 1. Sammenfatning Arbejdsgruppe 4 under Vandløbsforum har haft til formål at belyse, hvordan

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

NOTAT. Vandplanlægning Ref. SABKR Den 23. maj Referat af møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. april 2016 kl

NOTAT. Vandplanlægning Ref. SABKR Den 23. maj Referat af møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. april 2016 kl NOTAT Vandplanlægning Ref. SABKR Den 23. maj 2016 Referat af møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. april 2016 kl. 13.00-16.00 Deltagere: Pernille Weile, Danske Vandværker Robert Jensen, Danske Vandværker

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl

Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4209-0279 Ref. kfh Den 13. december 2013 Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl. 13-16 Deltagerne fremgår af bilag 1. Alle de viste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen.

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen. From:Poul Sig Vadsholt To:'Leif Høy (leifhoey@stofanet.dk)';ole.hoy@gjensidige.dk;'finn Vallebæk Christensen (fvc@mail.tele.dk)' Subject:Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Møde i Faglig Referencegruppe. Den 2. september 2013. IDA-huset. Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Harley Bundgaard Madsen Den overordnede modelstrategi Marine problemstillinger

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Arkitektskolen Aarhus Studienævnet J.nr. xxx-xxx/xx JP/jcs Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Deltog i mødet: Helene Bang Nielsen, Jan Fugl, Ann Aloy Kilpatrick, Karen Olesen,

Læs mere