Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer"

Transkript

1 Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om at jeg har fået snakket med forskellige Dof folk, som kender Aa å godt, blandt andre Kurt Due Jonansen, og vi er enige om at vi vil støtte jeres forslag med genslyngning af åen, og ser frem til at der fremkommer et flottere engområde. Assens Vandløbslaug Generelt Allerførst så er det kort frist at kommentere på materiale tilsendt fredag d. 27. juni til d. 2. juli, men vi prøver. Vi finder ikke at der i det fremsendte materiale fremgår tilstrækkelige oplysninger om de valgte indsatser er i overensstemmelse med de anvisninger som vandrådet har givet. Vi mener ikke at det har været muligt at vurdere om de valgte indsatser og indsatsstrækninger opfylder de kriterier som vandrådet har opstillet. Vi håber og regner med, at nedenstående bemærkninger ud fra materialet, til en vis grad er imødekommet med de ændringer, kommunerne har gjort. Generelt Det er vigtigt at understrege, at Forslag til indsatsprogram kun beskriver de store linjer, idet vi ikke må foregribe kommende forhandlinger med lodsejere, eventuelle afgørelser efter anden lovgivning mv.. Naturstyrelsen har udmeldt følgende citat: Forslaget til indsatsprogrammer skal formuleres på et overordnet niveau således, at konkrete afgørelser ikke foregribes. På vandrådsmødet den 17. juni 2014 tilsluttede det samlede vandråd sig kommunernes udkast til forslag til indsatsprogram. Der var enighed i vandrådet om, at forslaget til indsatsprogram opfyldte de principper, vandrådet havde peget på som grundlag for prioritering af indsatser til opfyldelse af målsætningen for vandløbene. På mødet blev det desuden besluttet, at der ikke var behov for at gennemføre et fjerde vandrådsmøde på den reserverede dato den 2. juli Der var på vandrådsmødet enighed om, at det endelige forslag til indsatsprogram efter mindre justeringer fra kommunerne skulle sendes til vandrådet pr. mail. Oplandskommunerne har siden, og efter aftale med vandrådet, foretaget mindre justeringer af forslaget til indsatsprogrammet. Justeringerne består i, at enkelte strækninger er blevet taget ud af forslaget, således at oplandets økonomiske ramme overholdes + nogle tekniske justeringer efter udmelding fra Naturstyrelsen (vedhæftet). Desuden erstattes virkemidlet udlægning af groft materiale med virkemidlet udskiftning af bundmateriale på en strækning i Nordfyns Kommune på baggrund af besigtigelsestur med nogle af vandrådets medlemmer. Det justerede forslag til indsatsprogram blev sendt til vandrådet pr. mail den 27. juni I samme mail blev det præciseret, hvilke indsatser der er blevet ændret, strækningernes længde og i hvilke vandløb

2 ændringerne er foretaget. Udlægning af groft materiale På et af de første møder blev vandrådet enige om, at det er et virkemiddel, som kun skal bruges i vandløb med godt fald defineret som 3 og derover. Det fremgår ikke om denne bemærkning er taget til efterretning, men det synes ikke sådan, når virkemidlet i Kommunerne skal anvendes på strækninger med moderat fald. Alt hvad der lægges oven på den eksisterende bund vil have en stuvende effekt, er der fald nok? Det undrer os, at der i så mange tilfælde er valgt Udlægning af groft materiale i stedet for Udskiftning af bundmateriale, når den første er dyrere end den anden jf. virkemiddelkataloget ( og kr./km for hhv. type 1 og 2 vandløb for udlægning og hhv og kr./km for udskiftning). I forhold til afvanding foretrækkes virkemidlet udskiftning af bundmateriale i stedet for. Vi læser powerpoints således, at kommunen vil følge tiltaget op med målinger af vandstanden, hvilket er betryggende. Vi vil foreslå, at det præciseres, at såfremt afvandingen forringes, ændres virkemidlet til udskiftning af bundmateriale. Dette ønskes anført i alle tilfælde, hvor udlægning af groft materiale foreslås som virkemiddel. Dette må også give mest miljø for pengene, som var 1. punkt under forslag til indsatsprogram. I forhold til virkemidlet udlægning af groft materiale henvises i øvrigt til notat af lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet, Science, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Miljøkemi og fysik i artikel af 3. februar 2014 anfører, at virkemidlet vil have stor effekt i form af konstant og betydeligt stigende vandspejl (og dermed også på afvandingen). Udlægning af groft materiale Vandrådets principper i forhold til vandløbenes faldforhold er følgende: Faldforhold (gruppe 2) og Store vandløb med stort fald (gruppe 3). Et generelt krav om at groft materiale kun skal bruges i vandløb med fald på over 3, vil på en lang række strækninger forhindre målopfyldelse. Et godt fald i vandløbet defineres ud fra de lokale forhold og afhænger i høj grad af vandløbets størrelse. I store vandløb kan man opleve rigtig fine bundforhold og afvanding ved faldforhold helt ned til 0,5. I mindre vandløb kræves ofte mere fald for at vandet opnår nok kraft til at holde vandløbet selvrensende. Det må i denne forbindelse erindres, at målet for virkemidlerne i indsatsprogrammet er målopfyldelse på de 3 kvalitetselementer smådyr, fisk, og vandplanter. Ellers godkendes oplandets indsatsprogram ikke af Naturstyrelsen. Den biologisk faglige vurdering af, om en indsats kan sikre målopfyldelse, går forud for valget imellem udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale, uagtet den økonomiske forskel mellem de to indsatser. Udskiftning af bundmateriale kan kun i begrænset omfang erstatte udlægning af groft materiale, hvis indsatsen skal sikre målopfyldelse. Målopfyldelse hænger i høj grad sammen med fysiske variation og bundsubstrat i vandløbene. Kommunerne har i den forbindelse gjort deres yderste for at følge vandrådets princip om mest kvalitet/natur for pengene og samtidig minimere påvirkningen af arealanvendelsen. Derfor er virkemidler såsom hævning af vandløbsbunden og restaurering af hele ådale udeladt af indsatsprogramforslaget i bestræbelserne på, at vi på de foreslåede strækninger kan nøjes med at udlægge groft materiale. Virkemidlet genslyngning er kun foreslået på en kort strækning (200 meter) over en eng, hvor der allerede har været en positiv kontakt med lodejeren. Kommunerne har altså foreslået strækninger, hvor vi vurderer, at virkemidler med høj potentiel afvandingspåvirkning kan udelades. Denne prioritering er helt på linje med vandrådets princip om at bruge pengene på miljøet og mindre på indsatser der potentielt kan medføre udgifter til

3 erstatninger til lodsejere. Et andet af vandrådets principper er, at vi skal vælge helhedsorienterede løsninger (fokus på hele vandløbssystemer), derfor kan det ikke undgås, at nogle vandløbsnære arealer kan blive påvirket på nogle strækninger. Udlægning af groft materiale kan ikke i alle tilfælde ske uden, at der vil ske en reduktion i vandløbets vandføringsevne. Projekterne skal alle godkendes i medfør af vandløbslovens bestemmelser, og der i den forbindelse bliver lavet en redegørelse for de afstrømningsmæssige og afvandingsmæssige konsekvenser af indsatsen (jf. BEK nr af 11/12/2007 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.). Det forhold, at omkostningen ved udlægning af groft materiale er større end ved udskiftning af bundmateriale, selv om udskiftning af bundmateriale er en mere omkostningskrævende arbejdsproces skyldes, at omkostningen ved udlægning af groft materiale indeholder erstatning til lodsejerene i de tilfælde, hvor de lider tab som følge af indsatsen. Opmærksomheden henledes i øvrigt på indsatsprogramforslagets overordnede omkostningseffektivitet. For oplandet som helhed var kravet at opnå målopfyldelse på minimum 13 km vandløb. I det udkast til indsatsprogram der foreligger nu opnås målopfyldelse på ca. 51 km vandløb. Dette er den stærkeste indikator på at kommunerne i samarbejde med vandrådet har opnået en stor grad af omkostningseffektivitet og netop planlagt at bruge de tilførte midler på miljøet og ikke på erstatninger. Det bemærkes, at ordet generelt mangler i citatet. Det forhold, at 2 forskere fra Københavns Universitet udtaler sig generelt om et virkemiddels effekt på afvandingen, kan ikke umiddelbart overføres til effekten af et virkemiddel på en konkret vandløbsstrækning, idet effekten afhænger af faldet, omfanget og udformningen af det udlagte materiale og vandløbets størrelse mv. Træplantning Positivt virkemiddel, det er bare vigtigt, at træerne ikke Træplantning Kommunerne er opmærksomme på at træplantning ikke skal

4 Landbrug & Fødevarer + Fynsk Familielandbrug Danske Vandløb plantes lige over drænrør, da træernes rødder så vil vokse ned i dem. Hvis der skal plantes over drænrør, skal rørene udskiftes til faste rør på den strækning, hvor der er risiko for, at rødderne vil nå hen/ned. Dobbeltprofil Det foreslås, at der mindst et sted laves en strækning med dobbeltprofil for at se det i funktion lokalt. Det bemærkes til dobbeltprofilerne, at de kan være en løsning, hvor der er synergistisk effekt i forhold til klimatilpasning. Nævnes i nogle kommuner som virkemiddel i f.m. klimatilpasning. Spærringer/Sandfang Ved fjernelse af nogle spærringer kan sand blive et problem. Der bør derfor åbnes for muligheden af at etablere sandfang i de tilfælde. Jeg synes, det er et godt fagligt indspil, der matcher godt til det vi i vandrådet blev enige om. Kommunerne kan jo heller ikke være interesserede i at lave noget, der senere giver problemer og erstatningssager. Jeg støtter fuldt op om bemærkningerne og synes der er i tråd med det vi blev enige om i vandrådet. Der bør ikke laves indsatser der hæver vandløbsbunden og dermed forringer den enkelte lodsejers afvandingsmuligheder. Jeg forekomme ovenpå drænrør. Der vil blive taget behørigt hensyn til alle kendte drænsystemer i forbindelse med udplantning af træer. Dobbeltprofil Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at indsatsprogramforslaget først og fremmest skal sikre målopfyldelse i så mange km vandløb som muligt inden for den økonomiske ramme. Hvis man kan løse eventuelle klimatilpasningsproblemer samtidig, så er det en god sidegevinst. Etablering af dobbeltprofil er en dyr løsning i både etablering og den efterfølgende drift, og med minimal effekt i forhold til målopfyldelse på de parametre vi er underlagt. Ofte vil klimatilpasningstiltag have en negativ effekt på de parametre, der skal sikres målopfyldelse for. Kommunerne har derfor i tråd med vandrådets anbefalinger om mest kvalitet/natur for pengene valgt at fokusere på vandløb, hvor længere strækninger med billigere virkemidler vurderes at kunne opnå målopfyldelse. Spærringer/Sandfang I forbindelse med fjernelse af spærringer i oplandet vil der forinden blive foretaget en teknisk forundersøgelse af projekterne. Hvis forundersøgelser viser, at projektet vil give anledning til sandvandring nedstrøms i vandløbet, er det oplagt at anlægge midlertidige sandfang som en afværgeforanstaltning. Dette vil indgå som en naturlig del af eventuelle kommende projekter, hvor der skal fjernes spærringer.

5 Dansk Miljøteknologi DANVA mener heller ikke at kommunerne kan være interesserede i at lave indsatser som giver problemer, da pengene så skal bruges til erstatninger i stedet for til miljø. Idet der jo er påpeget af vandløbsfolkene på møderne, at der jf. vandløbsloven ikke må foretages ændringer af vandløbene, der medfører en forringelse af hydraulikken i vandløbet, så vil jeg da gå ud fra at løsningerne er udarbejdet med dette som udgangspunkt. Mht. dobbeltprofil vil det jo være specielt aktuelt, når vandløbene skal forberedes for klimatilpasning. Ud fra hydrauliske beregninger af vandløb, som vi har foretaget på andre lokaliteter, vil klimatilpasning påvirke vandløbene markant, og hermed også tilsluttede arealer men oftest kun kortvarigt. Men klimatilpasning har jo ikke været en del af beslutningsgrundlaget ved valg af de fysiske forbedringer af vandløbsstrækninger. Generelt har de foreslåede løsninger fra kommunerne jo været bearbejdet af kommunernes vandløbsspecialister, det har jeg fuld tiltro til at de har gjort under hensyntagen til de retningslinier, som vi i vandrådet har anvist. Men selvfølgelig under tidspres, og der kan altid være strækninger, som kan gøres anderledes, når detailbearbejdningen skal gennemføres. Og hermed medføre at virkemiddel skal ændres. Jeg vil i stedet foreslå flg. tilføjet: på alle strækninger, der nu er med i Vandrådets plan, foretages en hydraulisk vurdering/beregning af disse vandløb under hensyntagen til klimatilpasning, og inden iværksættelse af de foreslåede tiltag. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre de foreslåede tiltag, uden det medfører en forøgelse af vandstand når klimatilpasning medtages, så skal virkemidlet ændres, eks. med dobbeltprofil. Bemærkning til indspil fra Dansk Miljøteknologi: Jeg er meget enig i Arnes bemærkninger nedenfor. Når Se bemærkning til Assens Vandløbslaugs indspil vedr. dobbeltprofil.

6 Centrovice Danske Kloakmestre Dansk Skovforening FaaborgMidtfyn Vandløbslaug man taler om at sikre den hydrauliske kapacitet i vandløbene er det vigtigt at tage højde for klimatilpasning og de periodevis store vandmængder der kan blive tilført vandløbene. Ellers har jeg ingen bemærkninger til det justerede forslag til indsatsprogram. Jeg synes der er et relevant indspil. kan kun tilslutte mig Jeg mener ligeledes, af der i bemærkningerne er væsentlige pointer, specielt med hensyn til problematikken omkring tilførsel af groft materiale kontra udskiftning af bundmateriale. Det må antages, at hvis det grove materiale ikke synker i eller aflejres helt eller delvis nede i det eksisterende bundsediment, så vil det naturligvis medvirke til en hævning af vandløbsbunden. Hvis det antages at det tilførte materiale delvis eroderer ned i en blød bund, så må nytteværdi være noget forringet. På den baggrund mener jeg, at foretrække det nævnte virkemiddel med forudgående fjernelse af bundsediment, i særdeleshed også når der skeles til virkemidlernes enhedsomkostninger (hvilke jeg i øvrigt stærk vil betvivle). Løsningen med udskiftning af bundmateriale ligger for mig at se, mere i tråd med Vandrådets kongstanke om mere natur (kvalitet) for pengene. Tak for at fremhæve en relevant diskussion. Vi i Faaborgmidtfyn vandløbslaug støtter 100 % op om dine bemærkninger. Bund koten skal ikke hæves under nogen omstændigheder. Nordfyns Vandløbslaug

7 Som for vandråd Odense Fjord tilslutter Nordfyns Vandløbslaug sig vedhæftede kommentar under samme præmisser. Bæredygtigt Landbrug Danmarks Sportsfiskerforbund Øvrige bemærkninger: I forhold til Kragelunds Møllebæk bemærkes fra Lauget, at opmærksomheden henledes på dette vandløbs store tilførsler af urenset spildevand såvel i perioden med mekaniske/manglende spildevandsrensningsanlæg som i perioden på 8 år med et ikkefungerende nedsivningsanlæg for ca personækvivalenter. Kragelunds Møllebæk er aldrig efterfølgende blevet oprenset for de aflejringer dette spildevand tilførte, og så længe oprensning ikke har fundet sted må den store koncentration af slam med højt næringsindhold og eventuelle miljøfremmede stoffer fra spildevandet formodes at kunne være en begrænsning i forhold til opfyldelse af miljømål for fisk, smådyr og vandplanter. Bæredygtigt Landbrug har gennemgået de fremlagte udkast til indsatsprogrammer. De fremlagte indsatsprogrammer er meget mangelfuldt beskrevne, og giver ingen mulighed for indsigt i, hvorvidt strækningerne er udvalgt korrekt, virkemidlerne er udvalgt korrekt, eller om indsatserne følger vandrådets indstilling til indsatsproigrammet. For at indsatsprogrammet kan vurderes, er det nødvendigt, at alle kommuner fremlægger insatsprogrammet i en form svarende til det af Nordfyns Kommune fremlagte, med oplysninger om vandløbets miljøtilstand, størrelse, hældning, bundforhold, virkemiddelvalg m.v. på delstrækningsniveau. På grund af den mangelfulde redegørelse fra kommunerne og den deraf følgende manglende mulighed for at få fuldt indblik i indsatsprogrammerne, kan Bæredygtigt Landbrug ikke på det foreliggende grundlag godkende indsatsprogrammet" Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) vil gerne i udgangspunkt udtrykke vores opbakning til det af kommunerne foreslåede indsatsprogram. Udarbejdelse af Inden for tidsrammen har Nordfyns Kommune ikke haft mulighed for at lave en nærmere kontrol af eventuel effekt af tidligere tilførsel af spildevand. I forbindelse med indsatsen vurderes det, om det bør være en del af forundersøgelsen. Oplandskommunerne beklager at Bæredygtigt Landbrug ikke længere kan bakke op om indsatsprogrammet, hvor vi har taget udgangspunkt i de principper som vandrådet i fællesskab fandt frem til.

8 indsatsprogrammet er ikke nogen nem opgave, dels på grund af den begrænsede tid til rådighed og dels inden der er et detaljeret kendskab til konsekvenser ved de enkelte lokaliteter. Kendskab til konsekvenserne kan kommunerne først vide, når der er udført egentlige forundersøgelser, der belyser specielt de biologiske og hydrauliske konsekvenser, og ikke mindst lige så væsentligt er udarbejdet et konkret anlægsoverslag. Når det så er sagt, så har Danmarks Sportsfiskerforbund fuld tiltro til, at forslag til indsatsprogram for Lillebælt Fyn er i tråd med Vandrådets anbefalinger om virkemidler, og endvidere er programmet netop udarbejdet af kommunernes fagligt kompetente medarbejdere. Med hensyn til at sikre målopfyldelse i den kommende vandplan periode, så vil Danmarks Sportsfiskerforbund generelt gerne se en større udnyttelse af virkemidlerne 2.12 Fjernelse af fysiske spærringer og 2.4 Genslyngning. Disse vil i vores faglige optik på bedst mulig måde sikre målopfyldelse. Fjernelse af spærringer, der hindrer dels fiskenes og dels smådyrsfaunaen frie bevægelse op og nedstrøms i vandløbene, er essentielt for målopfyldelsen at få fjernet, hvad angår fisk og smådyr (2 af de 3 kvalitetselementer). Genslyngning af vandløb vil sikre målopfyldelse for alle 3 kvalitetselementer (fisk, smådyr og vandplanter). Dette vil ske, da virkemidlet genskaber vandløbets naturlige dynamiske morfologiske processer, hvor vandløbet er placeret naturligt, dvs. med en varierende bundhældning, slynget og i hydraulisk kontakt med de omgivende arealer. Ved en genslyngning vil der kunne skabes mulighed for en varierende bund af grus/sten og roligere partier, hvor vandplanter kan trives. Der vil således kunne opnås langt flere levesteder for fisk og smådyrsfauna. Fiskene benytter grus og sten som dels gydeområder og som dels opvækstområder, mens smådyr benytter grus/sten og vandplanter som levesteder. Derfor vil der selvsagt være langt større biologisk mangfoldighed ved en genslyngning end ved et stadig kanaliseret vandløb, der er uddybet unaturligt.

9 Den økonomiske ramme afsat til indsatsprogrammet er begrænset, hvorfor kommunerne er tvunget til at vælge billigere virkemidler som 2.7 Udskiftning af bundmateriale og 2.6 Udlægning af groft materiale. Begge virkemidler kan Danmarks Sportsfiskerforbund have sin tvivl omkring vil sikre målopfyldelse, specielt hvad angår vandplanter, og netop i vandplanperiode gælder princippet One out All out. I forhold til at vælge det fagligt bedste virkemiddel af 2.6 og 2.7, så er det vores vurdering, at udlægning af groft materiale er at foretrække. Ved udskiftning af bundmateriale vil der i udgangspunkt ikke kunne ændres på vandløbets bundhældning. Ved udlægning af groft materiale kan der (dog fortsat indenfor et eventuelt kanaliseret forløb) skabes varierende fald forhold (strygpool sekvenser), hvilket vil være til gunst for fisk og smådyrsfauna, og til en vis grad for vandplanterne. Danmarks Sportsfiskerforbund er ikke enige i, at et godt fald i vandløb er at definere som 3 eller derover. Et godt fald i vandløbet defineres ud fra de lokalbestemte forhold (bl.a. terrænhældning) og i udgangspunkt så har store vandløb (efter danske forhold) et begrænset fald på mellem 0,5 og 2, mens de mindre vandløb oftest har et langt større fald (ikke usædvanligt med for fynske og østjyske vandløb). Det betyder, at selv vandløb med et fald under 3 sagtens kan have ideelle bund forhold med en variation af grus, sten og vandplanter. I forhold til at benytte dobbeltprofil vil Danmarks Sportsfiskerforbund stille sig tvivlende overfor effekten af disse i forbindelse med klimatilpasning. I skybrudssituationer vil dobbeltprofiler slet ikke have en effekt i forhold til at undgå oversvømmelser af marker, veje og bebyggelse. Ved skybrud har vandet behov for at udbrede sig over et langt større areal, netop derfor har vandløbene fra naturens hånd en ådal. Det er dette profil et naturligt vandløb benytter ved de store afstrømninger. Et dobbeltprofil vil endvidere været forbundet med en ikke ubetydelig driftsomkostning for kommunerne til

10 Danmarks Naturfredningsforening vedligeholdelse (læs gentagne udgravninger af profil) af de eventuelle regulativmæssige krav. Udover økonomien, så vil vedligeholdelsen af dobbeltprofiler have en negativ effekt i forhold faunaen og floraen i vandløbet. Danmarks Sportsfiskerforbund kan ikke tilslutte sig bemærkningerne fra Assens Vandløbslaug og anbefaler, at kommunernes forslag til indsatsprogram for Vandområde Lillebælt Fyn fastholdes i sin nuværende udgave. På vegne af Danmarks Naturfredningsforening vil jeg hermed udtrykke tilslutning til bemærkningerne fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Når vi vurderer økonomien kan vi anbefale, at indsatsplanerne justeres for de vandløb, hvor der sker sommerudtørring eller vandløbet bliver stillestående og faunaen udvikler sig til en damfauna. I ekstreme tilfælde fanges fiskene i udtørrende pytter og dør. Dette konstaterede vi ved besigtigelse af Kragelund Møllebæk, og det har medført en umiddelbar justering, som nævnt i mailen med justeret udkast fra Vandrådssekretariatet. Jeg har af gode grunde kun besigtiget nogle få vandløb, men i Alenbækken er der konstateret forhold svarende til det beskrevne for Kragelund Møllebæk. Derfor anbefales, at man inddrager viden om stærkt reduceret vandføring og udtørring, når man finjusterer indsatsprogrammet. Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt bemærkning vedr. risiko for sommerudtørring. I bemærkningerne nævnes Alenbækken i Assens Kommune. Alenbækken er stationeret medstrøms med start i stationering 0 m ved Stengelsrisvej og udløb i Haarby Å ved stationering 6193 m. Fra stationering 0 m til 1785 m er strækningen præget af ringe fald (under 0,7 promille). På de øvrige strækninger er der generelt et godt fald. (gennemsnitlig 7,6 promille) Oplandet til Alenbæk er på 16,12 km 2 og derved det vandløb i gammel Glamsbjerg kommune, der havde det største opland. Ved stationering 4310 meter til 4700 meter, løber Alenbæk ind i en slugt i skoven og videre over i savværkssøen. Slugten og søen er under tilgroning af blandt andet pil og har en samlet flade på ca. 1 ha. I perioder med ringe nedbør, kan slugten/pilen og sø fladen forbruge mere vand end der tilløber. Derved sommerudtørrer strækningen lige nedstrøms. Som nævnt på sidste vandrådsmøde den 17. juni, er det en forudsætning for det vider arbejde med Alenbæk, at problematikken omkring savværksmøllesøen løses. Det er Assens Kommunes vurdering, at såfremt møllesøen nedlægges og stuvningszonen fjernes (indsats i første vandplanperiode), vil problemet med sommerudtørring være løst.

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA Styrelsen Naturstyrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø svana@svana.dk Axeltorv 3 DK 1609 København V T +45 33 39 49 90 E dv@danskevandloeb.dk W www.danskevandloeb.dk CVR

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Dato 17. august 2012 Vedr. forslag

Læs mere

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer Vandløbskonference for medlemmer af Vandråd og undergrupper Sørup Herregård, Ringsted, 24. april 2014 Arrangeret af Østlige Øers Landboforeninger Også fremlagt ved: Konference om Vandløb og Vandråd Comwell,

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund:

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund: Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 5. januar 2015 Sagsnummer 480-2014-147831 Dokument nr. 480-2014-998005 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv.

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv. Til lodsejerne, relevante myndigheder & interesseorganisationer Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st Carsten Flædekær Langegyde 16 5631 Ebberup Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st. 5030-5036. Assens kommune har valgt at fremme en tilladelse om etablering af en ny rørbro i Kærum Å. Rørbroen

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen Konference om Vandløb og Vandråd Comwell, Kolding 10. april 2014 Arrangeret af Videncentret for Landbrug Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder Q-h- og skikkelsesregulativer Torben Larsen

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre:

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre: Til interessenter 24. februar 2017 Sags id: 17/4045 Høring vedr. regulering af vandløbet Afløb fra Verninge Mose Baggrund Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat.

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat. N O T A T Til Vandråd Ringkøbing Fjord Kopi Fra Lene Moth Emne Referat 3. vandrådsmøde Referat 3. vandrådsmøde Ringkøbing Fjord 23. maj 2014 Deltagere: Helle Borum, Landbrug og Fødevarer, Kim Iversen,

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere