VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL"

Transkript

1 VANDRÅD AFVANDINGSINTERESSENTERNES INDSPIL Jan Hjeds Cand.agro. Seniorrådgiver vandløbsforvaltning

2 NB: ENIGHED ER VEJEN TIL INDFLYDELSE NATURSTYRELSEN: ALLE VAR IKKE ENIGE FÆLLES FORSTÅELSE ER VEJEN TIL ENIGHED

3 INDLED VANDRÅDSARBEJDET MED: 1. FORKLAR BAGGRUND FOR AFVANDINGSINTERESSENTERNES SYNSPUNKTER 2. SPØRG OGSÅ TIL ANDRE INTERESSENTERS BEHOV SÅ KAN INDSATSEN PLANLÆGGES TIL AT TILGODESE ALLE 3. FORVENTNINGSAFSTEMNING: HUSK ANDRE INTERESSENTER PÅ: VANDRAMMEDIREKTIVET OG VANDPLANERNE DREJER SIG KUN OM INDSATS NEDE I VANDLØBET (FYSISKE FORBEDRINGER) VANDPLANERNES OG VANDRÅDETS OPDRAG ER IKKE AT FORSUMPE SIG TIL NATURAREALER 4. ANMOD OM VANDLØBSBESIGTIGELSE

4

5 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne....

6 1.3 Omkostningseffektiv vandløbsindsats Vandløbsindsatsen i vandplanerne skal medvirke til at sikre rene og sunde vandløb i Danmark. I de kommende vandområdeplaner skal kommunerne og vandrådene i løbet af 2014 foreslå lokale indsatser, der bidrager til at opfylde direktivfastsatte målsætninger i perioden Kommuner og vandråd får til brug for deres arbejde med forslag til vandløbsindsatser et katalog af virkemidler at vælge imellem.

7 Aftaleparterne er enige om, at ændret vandløbsvedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring ikke indgår i kataloget, da det er meget vanskeligt at afgrænse de erhvervsøkonomiske konsekvenser, og det derfor heller ikke har været muligt at fastlægge en kompensationsmodel for lodsejerne. Derudover skal det tilstræbes, at vandløbsrestaureringer gennemføres omkostningseffektivt, herunder at undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af større landbrugsarealer.

8 FOLKETINGETS HENSIGT: NB: Konklusion: Hele Folketinget er nu enige om en helt ny dagsorden, nemlig, at vi ikke heller ikke med vandplanernes virkemidler drukner eller forsumper god landbrugsjord.

9 BAGGRUND: FORKLAR AFVANDINGENS VIGTIGHED

10 København den 3. februar 2014 NOTAT OM VANDSPEJLSFORHOLD OG AFVANDING Af lektor Carsten Tilbæk Petersen, Københavns Universitet

11 Citat, C.T. Petersen, KU: En stor del af Danmark var oprindeligt sump. Afvanding er en grundlæggende forudsætning for plantedyrkning anerkendt og anvendt overalt i verden, hvor der (som i Danmark) forekommer overskudsnedbør.

12 FORKLAR INDSATSKRAVENES KONSEKVENSER

13 KONSEKVENS, VANDSTANDSHÆVENDE VIRKEMIDLER:

14

15

16 Kilde: Schou, Jesper S. et al.: Virkemidler til realisering af målene i EU's Vandramme-direktiv. DMU, s. 89

17 Kilde: Hoffmann, C.C. et. al: Overvågning af effekten af retablerede vådområder DMU. Miljøministeriet p D5712B5F6C5D/0/DMUTekniskanvisning194udg2005.pdf

18

19 Citat, C.T. Petersen, KU: Alene forskellen i klima mellem og bevirker ifølge /2/, at man i Sydøstdanmark typisk må forvente stigninger i års max afstrømninger (fx 100 års hændelse) på mere end 50%. Større urbanisering fører til større og mere direkte afledning af vand fra bl.a. spildevandsanlæg og befæstede arealer til vandløb, hvilket også bidrager til øgede afstrømningsmængder.

20 Citat, C.T. Petersen, KU: Der er en klar konflikt mellem på den ene side et stigende vandafledningsbehov (afvandingsbehov), og på den anden side en forvaltning eller indsatskrav, der kan føre til nedsat vandføringsevne i vandløbene.

21 KONSEKVENS, DRÆNANLÆG OG AFVANDING

22 Citat, C.T. Petersen, KU: Vandspejlshøjden i vandløbene er afgørende for, om den essentielle detailafvanding kan tilgodeses, og vandløb og drænanlæg er derfor oprindeligt nøje planlagt til at passe sammen.

23 Citat, C.T. Petersen, KU: Vandstanden i vandløbene er afgørende for, om det er muligt at opnå tilstrækkelig afvanding af jorden på tilgrænsende arealer. Høj vandstand påvirker ikke kun de vandløbsnære, lavtliggende områder, men også afdræningen langt ind i baglandet i relativt flade områder.

24

25

26

27 Citat, C.T. Petersen, KU: At drænene normalt skal kunne løbe frit over vandspejlet i recipienten er et almindeligt kulturteknisk krav og international standard. Grundene er dels opretholdelse af afvandingsanlæggenes effektivitet, dels hensynet til drænanlæggenes selvrensende evne, som er afgørende for opretholdelse af drænvirkningen på længere sigt.

28

29 Kilde: Poulsen, Robert Nøddebo & Ole Mark: Notat om plantevækstfaktorer, drænanlæg og sedimentation i drænrør DHI imentation_i_draenroer.pdf

30 KONSEKVENS PLANTEVÆKST / -DYRKNING

31

32

33

34 Afvandingsdybdens betydning for udbyttet Grundvandsspejlets dybde, cm Afgrøde udbytte, % Hvede Byg Havre Kilde: J. A. Nielsen. Videncentret for Landbrug e. Schilfgaarde

35 DEN USYNLIGE SKADE. USYNLIG FRA VEJEN. USYNLIG FOR DEN UKYNDIGE. SYNLIG FRA SATELLIT. SYNLIG I KORNTANKEN. ÅRSAG: ØDELAGT DRÆNANLÆG SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIG VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE. Skærmprint:

36 FOTO: JENS TØNNESEN

37

38

39 Citat, C.T. Petersen, KU: En vandløbsforvaltning, der medfører forhøjede vandspejlsforhold, giver ikke mening, såfremt dyrkningen af de afvandede, i forhold til vandløbet lavtliggende arealer ønskes opretholdt. Der ses umiddelbart kun to fornuftige alternativer: En vandløbsforvaltning, der fastholder designvandspejlet og derved opretholder fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør (ekstensivering).

40

41

42

43 NB: DET ER AFGØRENDE AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ ALLE VANDRÅDETS VALGMULIGHEDER PRIORITERING AF INDSATSSTRÆKNINGER KLASSIFIKATION AF VANDLØB VALG AF VIRKEMIDLER

44 PRIORITERING AF INDSATSSTRÆKNINGER: VÆLG INDSATSSTRÆKNINGER EFTER: 1. KONSEKVENSER. SKAL ESTIMERES 2. VANDLØBENES MILJØPOTENTIALE SÅ FÅR SAMFUNDET MEST FOR PENGENE START MED DE STØRSTE VANDLØB (TYPOLOGI TYPE 2 OG 3)

45 VANDLØBSBESIGTIGELSE VANDLØB MED MILJØPOTENTIALE: GOD HÆLDNING STÆRK VANDSTRØM BUND MED GRUS OG STEN

46 Kilder: Friberg et.al. DMU, Århus Universitet

47 Kilder: Friberg et.al. DMU, Århus Universitet

48 VANDLØBSBESIGTIGELSE VANDLØB UDEN MILJØPOTENTIALE: SMÅ GRØFTER MANGLENDE HÆLDNING LANGSOM VANDSTRØM BUND AF SAND, LER, MUDDER, SLAM HVAD GØR NEDSAT VEDLIGEHOLDELSE HER?

49

50

51

52 MILJØPOTENTIALE MILJØPOTENTIALE I FORHOLD TIL GEOGRAFISK BETINGEDE FORSKELLE (LANDSKABSHÆLDNING, BUNDSEDIMENT) (BORNHOLM CTR. LOLLAND-FALSTER. RESTEN AF LANDET ER MELLEMTING) MILJØPOTENTIALE I FORHOLD TIL VANDLØBSSTØRRELSE (JO MINDRE VANDLØB, JO MINDRE POTENTIALE)

53 Kilde: Wiberg-Larsen, Peter, et.al.: Vandløb NOVANA. Faglig rapport fra DMU nr Danmarks Miljøundersøgelser. Århus Universitet

54 Skærmprint: Wiberg-Larsen, Peter, et.al.: Vandløb NOVANA. Faglig rapport fra DMU nr Danmarks Miljøundersøgelser. Århus Universitet p. 26

55 Miljøministeriet Naturstyrelsen Notat vedrørende inddragelse af resultaterne fra Vandløbsforum i udarbejdelsen af anden generations vandplaner

56 NB: Citat, Naturstyrelsen: Det skal i den forbindelse nævnes, at kommunerne og vandråd i forbindelse med deres udarbejdelse til udkast til indsatsprogram for vandløb vil kunne foreslå yderligere konkrete udpegninger af kunstige og stærkt modificerede vandløb. Endvidere kan kommunerne kvalificere udpegningen i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete indsatser.

57 AT TILGODESE AFVANDING ER SELVE FORMÅLET MED EUs ORDNING OM STÆRKT MODIFICEREDE VANDLØB: Citat: The concept of HMWB was introduced into the WFD in recognition that many water bodies in Europe have been subject to major physical alterations so as to allow for a range of water uses. Article 4(3)(a) lists the following types of activities which were considered likely to result in a water body being designated as a HMWB:. water regulation, flood protection, land drainage; other equally important sustainable human development activities.. The concept of HMWB was created to allow for the continuation of these specified uses which provide valuable social and economic benefits. Kilde: European Commission: Guidance document n.o 4. Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies p. 12.

58 SKAL OMKLASSIFICERES: FØLGENDE VANDLØB SKAL OMKLASSIFICERES HVIS (VANDSPEJLSHÆVENDE) INDSATSKRAV ER NØDVENDIGE: TYPOLOGI TYPE 1 (SMÅ) VANDLØB, DER AFLEJRER (OPRENSNING ER RELEVANT) I STEDET FOR AT ERODERE: (VILLE FORSVINDE UDEN VEDLIGEHOLDELSE (1000 ÅRS SIGT)). DISSE ER DERMED: KUNSTIGE VANDLØB ALLE ØVRIGE GRØFTER UDEN POTENTIALE: STÆRKT MODIFICEREDE VANDLØB AFVANDINGSVANDLØB MED BETYDELIGE KONSEKVENSER: STÆRKT MODIFICEREDE VANDLØB

59 TYPOLOGI TYPE 1 VANDLØB (BLÅ) TYPOLOGI TYPE 1 VANDLØB ER KUN MED I VANDPLANER PÅ BAGGRUND AF SÆRLIG HØJ NATURVÆRDI. SÆRLIG HØJ NATURVÆRDI KAN I SAGENS NATUR IKKE GÆLDE: KUNSTIGE VANDLØB: UD AF VANDPLANERNE STÆRKT MODIFICEREDE VANDLØB: UD AF VANDPLANERNE

60

61 NB: VIRKEMIDLER 1. OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET ER IKKE RETVISENDE; KONSEKVENSER ER IKKE INDREGNET. 2. VIRKEMIDDEL SKAL GIVE MÅLOPFYLDELSE 3. VÆLG VIRKEMIDLER EFTER: VANDSPEJLSEFFEKT SYNERGIER OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET IKKE RETVISENDE

62 SLUTLEVERANCE VANDLØBSFORUM ARBEJDSGRUPPE 3. CITAT: DCE og DTU Aqua skal på baggrund af input fra arbejdsgruppen udarbejde et oplæg til katalog over egnede virkemidler til forbedring af vandløbs fysiske forhold med henblik på at opfylde miljømålene i vandrammedirektivet. Oplægget skal indeholde et skøn over virkemidlernes forventede påvirkning af de vandløbsnære arealer samt økonomiske konsekvenser.

63 SLUTLEVERANCE VANDLØBSFORUM ARBEJDSGRUPPE 3. CITAT: 5.2 Omkostningseffektivitet DCE har, jf. afsnit 4, indsamlet oplysninger om gennemførte vandløbsvedligeholdelsesprojekter hos kommunerne med henblik på at skabe et overblik over omkostningseffektiviteten for de enkelte virkemidler. Der er indkommet data for 99 individuelle projekter fordelt på 22 kommuner med god geografisk dækning. Der er dog flere af virkemidlerne, hvor der kun er modtaget oplysninger om ét eller ganske få projekter, hvorfor estimaterne for visse virkemidler hviler på et spinkelt grundlag. Derudover skal der tages det forbehold, at de indrapporterede projekter kan være de lavt hængende frugter, dvs. projekter, der har været forholdsvist ukomplicerede.

64 CITAT E.A. KRISTENSEN M.FL: VIRKEMIDDELKATALOG, DCE: 3.2 Forbehold for omkostningsberegningerne... Der er dog flere af virkemidlerne, hvor der kun er modtaget oplysninger om ét eller ganske få projekter, og hvor det ikke har været muligt bredt at få indberetninger på omkostninger, påvirket areal m.m. (se nedenfor under de enkelte virkemidler). Der skal derfor tages et generelt forbehold for omkostningsestimatets holdbarhed, idet det i nogle tilfælde er baseret på et spinkelt grundlag....

65 ... En anden væsentlig usikkerhedsfaktor er, hvorvidt de gennemførte projekter er repræsentative for de vandløbsforbedringer, der skal ske for at opnå målene i vandplanerne. Der kan være en risiko for, at de gennemførte og indrapporterede projekter, generelt er forholdsvist ukomplicerede, hvor f.eks. påvirkningerne af de vandløbsnære arealer er begrænset. Der skal derfor tages forbehold for holdbarheden af de estimerede omkostninger til løbende arealkompensationer.

66 VIRKEMIDDEL SKAL GIVE MÅLOPFYLDELSE ALLE 3 MILJØMÅL: SMÅDYR (DVFI) FISK PLANTER (AMFIBISKE) EU-KRAV: ONE OUT, ALL OUT

67 CITAT E.A. KRISTENSEN M.FL., VIRKEMIDDELKATALOG, DCE: De dårlige fysiske forhold gælder både forholdene i selve vandløbets profil (f.eks. ensartede og særligt finkornede substrater, mangelfuld variation i dybde og strøm, spærringer) og forhold på overgangen mellem vandløbet og dets omgivende miljø. Sidstnævnte henviser til, at dybt nedgravede vandløb med stejle brinker har et meget dårlig eller helt fraværende miljø i overgangszonen mellem land og vand, en zone der er vigtig for især mange plantearter (Pedersen et al. 2006)

68 CITAT E.A. KRISTENSEN M.FL., VIRKEMIDDELKATALOG, DCE: Indsatsen for et bedre miljø i vandløbene er derfor 4-sidet. Den optimale løsning for miljøet er at hæve vandløbene op i terræn og dermed skabe bedre forbindelse mellem vand og land, at skabe fysiske forbedringer i vandløbet, at stoppe eller mindske forstyrrelserne (vandløbsvedligeholdelse) og at reducere påvirkninger fra spildevand.

69

70

71 København den 3. februar 2014 VURDERING AF AFVANDINGSMÆSSIGE, DYRKNINGSMÆSSIGE, MILJØKEMISKE, MILJØFYSISKE OG RESSOURCEØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR VANDLØBSVIRKEMIDLER Af Lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet, Science, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og fysik.

72 NB: ANVEND FØLGENDE VIRKEMIDLER GENERELT / VED AFVANDINGSINTERESSER / RISIKO FOR STUVNING.

73 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidler, der implementeres uden at påvirke vandspejlsforholdene Sandfang Dobbeltprofil (miniådal uden genslyngning) Træer langs vandløb Udskiftning af bundmateriale Fjernelse af fysiske spærringer Åbning af rørlagte strækninger, smårestaureringer (uforandret vandløbsbund)

74 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidlerne er velegnede i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt er vigtig.

75 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidler, der implementeres med svagt stigende vandspejl Miniådale med genslyngning Åbning af rørlagte strækninger med miniådale med genslyngning

76 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidlerne kan anvendes i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, med mindre arealerne er meget flade samt lavtliggende i forhold til vandløbet, samt hvor effektiv vandafledning i øvrigt er vigtig.

77 NB: NEDENSTÅENDE VIRKEMIDLER KAN KUN ANVENDES VED DYRKNINGSOPHØR / INGEN AFVANDINGSINTERESSER.

78 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidler, der implementeres med noget stigende vandspejl Udplantning af vandplanter Virkemidler, der implementeres med stor effekt i form af betydeligt stigende vandspejl Reducere den hydrauliske belastning Genslyngning med afværgeforanstaltninger Åbning af rørlagte strækninger, genslyngning Restaurering af hele ådale Genslyngning Ændret grødeskæring Ændret oprensning

79 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Samlet vurderes virkemidlerne uforenelige med anvendelse i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt har betydning.

80 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Virkemidler, der implementeres med stor effekt i form af konstant og betydeligt stigende vandspejl Åbning af rørlagte strækninger, hævning af bunden Udlægning af groft materiale Hævning af vandløbsbund uden genslyngning

81 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Samlet vurderes disse virkemidler uforenelige med anvendelse i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt har betydning.

82 Citat, C.T. Petersen & H.C.B. HANSEN, KU: Det bemærkes særskilt, at der kan forekomme stuvning fra nedstrøms beliggende vandløbsstrækninger med anvendelse af virkemidlerne, og at effekterne heraf vil blive de samme.

83 VIRKEMIDLER MED SYNERGI: MINIÅDAL DOBBELTPROFIL AFVANDING; RESSOURCEHUSHOLDNING KLIMASIKRING N, P, SEDIMENT MINIVÅDOMRÅDE BIOTOP SPREDNINGSKORRIDOR REKREATIV VÆRDI / NATURVÆRDI 1 KM MINIÅDAL ER BILLIGERE END 2 HA

84

85

86

87

88 OMKOSTNINGSEFFEKTIVE (BILLIGE) SANDFANG VIRKEMIDLER: SKYGGEGIVENDE BEPLANTNING (KUN EGNET VED MINDRE VANDLØB MED BEGRÆNSET VANDHASTIGHED (EROSION) OG FASTE BRINKER (IKKE SANDJORD).

89 CITAT E.A. KRISTENSEN M.FL, DCE: Desuden spiller påvirkning fra spildevand (primært udledninger fra spredt bebyggelse men også overløb fra rensningsanlæg og regnbetingede udledninger) også en rolle primært i de mindre vandløb.

90 Naturstyrelsens GIS-kort med regnbetinget udledning af helt urenset spildevand direkte i vandmiljøet. Rød prik viser spildevandsudledninger til vandløbsmiljøet i form af overløbsbygværk. Der er i tusindvis.

91 Regnbetinget udledning af helt urenset spildevand direkte i vandmiljøet: Overløbsbygværker i Østjylland. Samme kort som ovenstående

92 Vandplanernes indsatskrav mod regnbetinget udledning af helt urenset spildevand direkte i vandmiljøet / overløbsbygværker i Østjylland. Samme kort som ovenstående. Indsatsen er HELT UTILSTRÆKKELIG

93 Overløbsbygværk. Her kommer de rene varer lige ud i vandløbet. Helt usorteret, lige fra byens toiletter.

94 Overløbsbygværk. Værsågod at kigge grundigt indenfor, hvad her er af gaver. Lige klar til at komme ud i den danske natur i 2014.

95 NB: UDLEVER KU-NOTATERNE TIL SAMTLIGE VANDRÅDSMEDLEMMER SAMTLIGE TEKNIK- & MILJØUDVALGS MEDLEMMER

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Bilag 8.14 Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Virkemidler til konfliktfri vandløbsforvaltning

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Høringssvar til den kommunale vandhandleplan for Syddjurs Kommune

Høringssvar til den kommunale vandhandleplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Natur og Miljø Att.: Steen Ravn Christensen 16. august 2012 Høringssvar til den kommunale vandhandleplan for Syddjurs Kommune Djursland Landboforening har analyseret forslaget til vandhandleplanen

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Sendes via e-mail: nst@nst.dk 27.11.2014

Sendes via e-mail: nst@nst.dk 27.11.2014 Natur- og Miljøklagenævnet (I dets læge sammensætning) c/o Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendes via e-mail: nst@nst.dk 27.11.2014 Klage over vandplan 2009-2015, Lillebælt/Fyn, Hovedvandopland

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA Styrelsen Naturstyrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø svana@svana.dk Axeltorv 3 DK 1609 København V T +45 33 39 49 90 E dv@danskevandloeb.dk W www.danskevandloeb.dk CVR

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: qkf Den 27. november 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Dato 17. august 2012 Vedr. forslag

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Nordfyns Kommunes Vandhandleplan vandlaug@gmail.com.

Nordfyns Kommunes Vandhandleplan vandlaug@gmail.com. Hermed fremsender Høringssvar til NORDFYNS KOMMUNES FORSLAG TIL VANDHANDLEPLAN 1 1. Sammendrag og konklusion. Hvilken afvandingsmæssig fremtid skal vi arrangere på Nordfyn? giver hermed sit høringssvar

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB Arbejdsgruppens medlemmer: Københavns Universitet: Kaj Sand Jensen, Merete Styczen, Peter Engelund Holm; Aalborg Universitet: Morten Lauge Pedersen, Torben Larsen;

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Indledning. Høringssvarets hovedsynspunkter

Indledning. Høringssvarets hovedsynspunkter Generelt høringssvar vedr. vandområdeplan 2015 2021, samtlige vandområder, med tilhørende bekendtgørelser. Identifikation, klassifikation og målsætning af vandløb til medtagelse i vandområdeplanerne. 23.

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Tilskud J.nr. NST-4200-00051 Ref. AMM Den 23. juni 2016 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Udkast til

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 Indhold Opgave 2 kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige... 2 Opgaven for Landbruget...

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger. Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: lykgu Den 7. januar 2014 Referat fra fjerde møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS VANDLØBSLAUG 2014

REFERAT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS VANDLØBSLAUG 2014 REFERAT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS VANDLØBSLAUG 2014 Generalforsamlingen er afholdt 05.03.2014 på Tingstedet, Søndersø Rådhus Formand for Nordfyns Vandløbslaug Mikael Eg Andersen bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Kommentar til samfundsmæssig betydning Hermed fremsendes KTC s bemærkninger til, hvilke natur- og samfundsmæssige værdier, der findes i de danske vandløb og de vandløbsnære

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Case Bygholm-Hansted å Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS Dette projekt medfinansieres

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer Vandløbskonference for medlemmer af Vandråd og undergrupper Sørup Herregård, Ringsted, 24. april 2014 Arrangeret af Østlige Øers Landboforeninger Også fremlagt ved: Konference om Vandløb og Vandråd Comwell,

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen.

~ooo~ Ad dagsordenspunkt 1) Naturstyrelsen ved kontorchef Peter Kaarup (PK) bød velkommen. Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: lykgu Den 22. januar 2014 Referat fra femte møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 1 Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 2 Kort præsentation Danmarks Naturfredningsforening 102 år gammel 130.000 medlemmer. Danmarks største grønne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Agri Nord, Landboforeningen Kronjylland, nf plus og repræsenterer 322 medlemmer direkte bosat i Hovedvandopland 1.3 Mariager

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter alle vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen Konference om Vandløb og Vandråd Comwell, Kolding 10. april 2014 Arrangeret af Videncentret for Landbrug Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder Q-h- og skikkelsesregulativer Torben Larsen

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord

Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Juli 2014. Ringkøbing-Skjern kommune Herning kommune Ikast-Brande kommune Varde kommune Vejle kommune Billund kommune Holstebro kommune Silkeborg

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter.

Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 285 Offentligt Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter. Spørgeundersøgelse gennemført blandt alle danske planteavlskonsulenter

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser Vandløbskapacitet og udledningstilladelser v/ Jannik Seslef og Katrine Juul Larsen, Assens Kommune Miljø & Natur, 2016 Hvorfor er det interessant? Spændingsfelt mellem benyttelse og beskyttelse Men behøver

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning.

Læs mere

Stærkt modificerede vandløb i Sønderjylland

Stærkt modificerede vandløb i Sønderjylland Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 241 Offentligt Mange flere vandløb i Sønderjylland kunne udpeges som stærkt modificerede Dette notat er udarbejdet af Sønderjyske Vandløb, der er et samarbejde mellem

Læs mere

Marts 2014. Oplæg fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb

Marts 2014. Oplæg fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb Marts 2014 Oplæg fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 om kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb 1. Opsummering Med henvisning til arbejdet i Vandløbsforums arbejdsgruppe 2 opsummerer nærværende

Læs mere

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00042 Ref.: lykgu Den 29. april 2014 Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum - arbejdsgruppe 1-4, d. 26. marts 2014 Deltagere: Sten Wegge Laursen, Videncentret

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere