I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors"

Transkript

1 Næstved Varmeværk Åderupvej Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende sekretariatets gennemgang af revisors arbejde i forbindelse med virksomhedens selvevaluering og vi har efterfølgende telefonisk kort drøftet din henvendelse. Finn Dehlbæk har bedt mig besvare jeres henvendelse. I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors arbejde. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Vi vil derfor nedenfor gennemgå det af jer anførte og redegøre for sekretariatets bemærkninger hertil. 1) Anmeldelser Revisionsinstruksens 4 (2) lyder: Om anmeldelser til Energitilsynet er sket i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsen. Priseftervisning for 2008/09 er ikke anmeldt rettidigt. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Anmeldelse for 2009 skulle have været anmeldt senest den 15. september 2009, men er anmeldt den 16. september Vi har ikke anset det for væsentligt og derfor ikke gjort anmærkning herom. Indberetningen er foretaget den 15. september 2009 kl pr. mail. Energitilsynets normale indberetningshjemmeside virkede ikke, hvorfor anmeldelsen blev sendt pr. mail. Energitilsynets oplysning om, at priseftervisning ikke er fremsendt rettidigt er ikke korrekt. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik.

2 2/8 Sekretariatet har givet ovennævnte bemærkning på baggrund af, at sekretariatet først modtog anmeldelsen i vores anmeldelsessystem den 16. september 2009 klokken 09:48, jf. vedlagt kvittering fra vores anmeldelsessystem. I forbindelse med jeres henvendelse er vi bliver opmærksom på, at regnskabsdata er indsendt den 15. september 2009 pr. mail. Sekretariatet frafalder den afgivne konklusion på dette punkt. 2) Afstemning af priseftervisning til årsrapport Revisionsinstruksens 4 (2) lyder: Om anmeldelser til Energitilsynet er sket i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsen. Vi har ikke modtaget afstemning af priseftervisning til årsrapport for de 3 år, som indgår i selvevalueringsperioden. I henhold til anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 3 skal virksomhederne indsende afstemning af priseftervisning til årsrapport til Energitilsynets register. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Afstemningerne er foretaget og vi har gennemgået dem disse er indeholdt i årsrapporterne for alle tre selvevalueringsår. Afstemning mellem priseftervisningen og årsregnskabet er foretaget for alle årene og er fremsendt til Energitilsynet den , og Afstemningen er indeholdt i årsrapporten, hvilket vi også gør opmærksom på ved fremsendelse af årsrapporten. Det er således ikke korrekt, at Energitilsynet ikke har modtaget afstemningen. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. Idet ledelsen ikke har anmeldt afstemning imellem årsrapport og priseftervisning særskilt har sekretariatet ikke været opmærksom på, at afstemningen var indeholdt i årsrapporten. Sekretariatet frafalder den afgivne konklusion på dette punkt.

3 3/8 3) Regnskabspraksis Revisionsinstruksens 4 (1) lyder: Om den regnskabspraksis, som varmeforsyningsvirksomheden har anvendt ved udarbejdelsen af priseftervisningen, er i overensstemmelse med lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i henhold hertil. Revisor oplyser i sin revisionsberetning, at virksomheden ikke har tilbageført hensættelse til feriepengeforpligtelse i priseftervisningen. Revisor har endvidere taget forbehold for denne manglende korrektion i sin erklæring. Regulering af feriepengeforpligtelse er ikke en hensættelse i henhold til årsregnskabsloven og derfor heller ikke at betragte som en hensættelse i forbindelse med priseftervisningerne. Sekretariatet finder derfor, at revisors vejledning til virksomheden er mangelfuld og ikke i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen. I forbindelse med selvevalueringen blev vi opmærksom på problemstillingen og drøftede den med vores kollegaer. De kunne oplyse at Energitilsynet i andre tilfælde havde godkendt at der blev indregnet feriepenge. Vi kontaktede derfor Energitilsynet og forelagde dem spørgsmålet. Efter aftale med Energitilsynet omtalte vi feriepengeforpligtelsen, som den er beskrevet i beretningen. Revisionsberetningen er udarbejdet inden praksis blev klarlagt og meldt ud fra Energitilsynets side. Det er korrekt at efter klarlægges af praksis at bemærkningen bortfalder. Vi har således håndteret feriepengeforpligtelsen i henhold til aftale med Energitilsynet. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. Vi er enige i Deloitte's sagsfremstilling og finder kritikken af revisor uberettiget. Sekretariatet fastholder, at revisor har rådgivet virksomheden i modstrid med praksis. Revisor har været i kontakt med sekretariatet forbindelse med selvevalueringsarbejdet og er blevet rådgivet. Sekretariatet har, ved Jess Møller Carlsen, vejledt revisor i hvorledes regulering af feriepengeforpligtelse skal behandles i priseftervisningerne. Jess Møller Carlsens vejledning har fulgt den vejledning som frem fremgår af Vejledning til anmeldelse af budget og priseftervisning, side 5. (vedlagt til orientering) hvoraf det fremgår, at: Periodisering af årets omkostninger sker efter almindelige regnskabsmæssige principper. Dvs. at omkostningerne henføres til det år, de vedrører, uanset betalingstidspunkt under iagttagelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

4 4/8 Af ovenstående følger, at fordi Næstved Varmeværk ligesom stort set alle andre varmeværker og virksomheder i andre brancher i øvrigt - generelt og i overensstemmelse med almindelige regnskabsmæssige principper periodiserer deres omkostninger efter hvornår de opstår og ikke hvornår de udbetales, så skal feriepengeforpligtelsen indgå i priseftervisningen det år feriepengene optjenes. Sekretariatet kan således ikke bekræfte, at have vejledt Næstved Varmeværk i modstrid med ovennævnte skriftlige vejledning, som har eksisteret siden juni ) Over-/underdækning Revisor identificerer i sin beretning, at den akkumulerede overdækning er t.kr. Revisor afgiver ingen anbefalinger til området. Sekretariatets gennemgang af virksomhedens anmeldelser viser, at der løbende i perioden er oparbejdet en stadig større overdækning. Virksomheden forsømmer således at foretage korrekt indregning af registrerede overdækninger i budgetterne. Revisor har ikke kommenteret eller anbefalet vedrørende dette forhold hvilket anses som en mangel i revisors arbejde. Sekretariatet skal i denne forbindelse gøre virksomheden opmærksom på, at overdækning skal tilbageføres til forbrugerne i regnskabsåret efter overdækningen er identificeret. Vejledning til budget og priseftervisning vedhæftes denne orienteringsmail. Overdækningen er korrekt indregnet og medtaget i budgettet i det efterfølgende år, men der er ikke sket en takstreduktion som følge af andre årsager. Det skal understreges at indregningen af overdækningen er korrekt behandlet i regnskabet. Vi har indregnet hele den akkumulerede overdækning i prissætningen i det følgende år, som beskrevet i varmeforsyningsloven. Energitilsynets konklusion er således ikke korrekt. Årsagen til afvigelse mellem budget og priseftervisning er specielt prissætningen af affaldsvarmeprisen fra vores varmeleverandør, som er svær at forudsige, da der verserer en række uafklarede sager i Energitilsynet omkring prissætningen af Affaldsvarmeprisen. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. Sekretariatet anfægter ikke hvorvidt beløbet er indregnet korrekt. Sekretariatet har endvidere ingen kommentarer til virksomhedens indregning i budgetter mv. Sekretariatets bemærkning går på, at fordi Næstved Varmeværk havde oparbejdet en overdækning over selvevalueringsperioden, så burde selvevalueringsrevisor i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen have anbefalet virksomheden om hvorledes budgetprocedure mv. kunne tilrettes for imøde-

5 5/8 gåelse af varmeforsyningslovens bestemmelser, således at der ikke oparbejdes en stigende overdækning år for år. Sekretariatet vil i denne forbindelse rette opmærksomheden på følgende vejledninger som med fordel kan anvendes i den daglige drift i virksomheden: Vejledning om afvikling af over/-dækninger Vejledning til budget og priseftervisning Begge vejledninger vedlægges denne besvarelse. 5) Værdipapirbeholdning Revisionsinstruksens 4 (6) b lyder: om placeringer af kapital i værdipapirer ved årets udgang overstiger, hvad der modsvarer virksomhedens henlæggelser som anført under 5). Revisor har forsømt at anføre, at beholdningen overstiger de prisefterviste henlæggelser. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Vi er enige i kommentaren som vi også har noteret i forbindelse med vores revision men vi har ikke omtalt det i beretningen. Det skal understreges, at der ikke er tale om en fejl i regnskabet. Der er ingen regler for hvor stor en andel af varmeværkets likvide beholdning, der må henstå i værdipapirer. NV har således også på dette område overholdt alle regler. Bemærkningen er alene et krav til revisor om at give oplysning herom til Energitilsynet i forbindelse med selvevalueringen. Sekretariatet bemærker udelukkende, at revisor på dette område ikke har fulgt revisionsinstruksen som er bilagt selvevalueringsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår at selvevalueringsrevisor skal oplyse om hvorvidt placeringer i værdipapirer overstiger hvad der modsvarer virksomhedens henlæggelser.

6 6/8 6) Indskudskapital Revisionsinstruksens 4 (7 b og d) lyder: b) om kapitalkontoen kun omfatter indskud fra/udbetalinger til ejerne/andelshaverne, d) om kapitalkontoen omfatter investeringsbidrag, tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger. Revisor har i forbindelse med gennemgangen ikke selvstændigt taget stilling til saldoen på indskudskapitalen, men udelukkende henvist til afgørelse fra Energitilsynet vedrørende tilbageførsel af t.kr. til forbrugerne. Det forhold, at Energitilsynet har foretaget en afgørelse fritager ikke revisor for at udføre instrukserne givet i selvevalueringsbekendtgørelsen. Dette forhold anses som en fejl i revisors arbejde. Vi har kontrolleret indskudskapitalen og er enig heri og fundet den i overensstemmelse med afgørelsen fra Energitilsynet. Da den regnskabsmæssige behandling er i overensstemmelse med Energitilsynets afgørelse og vi er enige heri har vi ikke fundet anledning til at omtale det i beretningen. I samarbejde med Energitilsynet er fejlen rettet inden selvevalueringen blev gennemført. Sekretariatet bemærker, at revisor ikke, i revisionsberetningen, selvstændigt tager stilling til saldoen på indskudskapitalen med udelukkende refererer til bevægelser i perioden, samt sekretariatets afgørelse vedrørende indskudskapitalen. Sekretariatet finder det positivt såfremt selvevalueringsrevisor har taget selvstændigt stilling til indskudskapitalen og fundet denne i overensstemmelse med den i priseftervisningen anførte. Sekretariatet fastholder dog, at dette forhold ikke fremgår af revisionsberetningen. 7) Anbefalinger Revisionsinstruksens 5 lyder: Revisionsberetningen skal for hvert af hovedområderne nævnt i dette bilags 4 omfatte eventuelle konstaterede fejl og revisors vurdering heraf samt i tilfælde af, at der er konstateret fejl en beskrivelse af varmeforsyningsvirksomhedens muligheder for at rette op på forholdene og for at iagttage reglerne fremadrettet. Revisionsberetningen skal omfatte alle fejl vedrørende hovedområderne, også fejl, der ikke er så væsentlige, at revisor

7 7/8 i erklæringen finder anledning til at tage forbehold for, om reglerne om priser i eller i henhold til lov om varmeforsyning i al væsentlighed er overholdt. Revisor har ikke til de enkelte afsnit afgivet anbefalinger, men udelukkende identificeret fejl og mangler. Revisor har forsømt at afgive anbefalinger til virksomheden hvilket anses som en mangel i revisors arbejde. Vi har løbende rapporteret til ledelsen omkring anbefalinger, men der er ikke foretaget en skriftlig afrapportering. Energitilsynets præmis om fejl og mangler i NV's materiale er ikke korrekt, hvorfor revisor ikke har forsømt at afgive anbefalinger til hvorledes fejl og mangler skal rettes. Vi har ikke på noget tidspunkt savnet råd eller vejledning fra revisor. I henhold til revisionsinstruksen skal anbefalingerne fremgå af den skriftlige revisionsberetning, som selvevalueringsrevisor skal udarbejde og som skal indgå i ledelsens selvevaluering, som skal sendes til Energitilsynet. Overordnet konklusion På baggrund af ovenstående gennemgang finder sekretariatet ikke anledning til at ændre konklusionen på sekretariatets kontrol af revisors arbejde i forbindelse med selvevalueringen. Det er således stadigvæk sekretariatets konklusion, at revisor i betydelig grad ikke har udført sit arbejde i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen og tilhørende revisionsinstruks. Afsluttende bemærkninger Sekretariatets gennemgang af selvevalueringsrevisors arbejde er lavet for at sekretariatet kan vurdere kvaliteten af det udførte selvevalueringsarbejde. Der er således ikke tale om en afgørelse, hvorfor klagevejledning ikke vedlægges, men udelukkende en orientering til ledelsen. I øvrigt finder sekretariatet det hensigtsmæssigt hvis fremtidige henvendelser i sagen stiles til ansvarlig sagsbehandler Ronnie Jensen. Såfremt I skulle have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående redegørelse er I også velkomne til at kontakte Ronnie Jensen, på telefon eller Sekretariatet vil om ca. 1 uge hvor Næstved Varmeværk og selvevalueringsrevisor har haft lejlighed til at læse og forholde sig til sekretariatets bemærkninger i dette brev kontakte Næstved Varmeværk med henblik på

8 8/8 at afklare, hvorvidt Næstved Varmeværk fortsat ønsker et fysisk møde i sekretariatet om selvevalueringsrevisors arbejde hvilket undertegnede og sagsbehandler Ronnie Jensen gerne deltager i - eller om redegørelsen i dette brev vurderes at være tilstrækkelig. Med venlig hilsen Martin Windelin Kontorchef Tlf

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere