Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland"

Transkript

1 Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

2 Udkast til kontrakt pkt Administrations bidrag. Dette er et nyt begreb indenfor udbud af denne karakter. For at kunne vurdere dette ift compliance og etisk regelsæt, ønskes det nærmere beskrevet hvad dette beløb dækker, hvem midlerne tilfalder samt hvorledes der bliver ført regnskab med disse midler. Herudover ønskes det oplyst hvilke administrationsmæssige opgaver/funktioner dette skal dække for evt at kunne vurdere alternative servicetilbud som kan supplere evt. Erstatte behovet for dette bidrag. De via administrationsbidraget indkomne midler anvendes alene til opnormering inden for indkøbsområdet - således at Region Midtjyllands indkøb konkurrenceudsættes og aftaledækkes, samt til drift og vedligeholdelse af aftalerne Udkast til kontrakt pkt Der ydes ikke funktionsgaranti på implantater som er at betragte som en forbrugsvare Kontraktens krav om funktionsgaranti fastholdes såvel for instrumentarier som for implantater. Selvom implantater er forbrugsvarer, har de ikke en karakter, som gør, at de er forbrugt, når de er implanteret. Implantatets holdbarhed efter implantation er således af afgørende betydning for patienten Udkast til kontrakt pkt Der kan ikke normalt leveres udbedring af mangler på implantater da dette er en forbrugsvare Kontraktbilag 1: kravspecifikation. Pkt 6.3 vedr efteruddannelse. Måden hvorpå dette krav er formuleret er ikke umiddelbart i overensstemmelse med Eucomeds compliance regler, idet det ikke er fuldt gennemsigtigt, ligesom omfanget mv er afgørende for vurderingen af leverandøren. Dette kan sidestilles med jo mere rejse/uddannelsesaktivitet jo bedre hvilket ikke nødvendigvis er styret af et aktuelt behov. Se hvoraf fremgår at afhjælpning i forhold til engangsartikler (som implantater) skal bestå i ombytning. Svar: Pkt. 6.3 i kravspecifikationen vedrører efteruddannelse i brug af de af kontrakten omfattede produkter. Der er således ikke tale om, at leverandøren skal forestå en mere generel efteruddannelse. 2

3 Eucomed retningslinier, som region tiltræder jf materialet, bygger på 4 grundlæggende principper heraf: Således skal beslutning om indkøb og interaktion imellem industri og HCP være adskilt. Det anbefales derfor at specificere behovet eventuelt som en % sats af kontraktmæssigt indkøb, for at øge gennemsigtigheden og gøre kravet uafhængigt af beslutningsprocessen og ens for alle Udbudsbetingelser Pkt. 1.22: Alle de 4 leverandører, som tildeles en rammeaftale pr. delaftale, vil skulle opstille instrumentarier på og levere produkter til de relevante afdelinger. ( ) Det endelige antal instrumentarier, der skal opstilles pr. leverandør vil blive fastlagt ved kontraktindgåelsen. Fordelingen af forholdet af antallet af instrumentarier imellem de 4 leverandører vil ligeledes blive fastlagt ved kontraktindgåelsen, alle vil dog minimum skulle levere ét sæt. Hvis vi vælges som én ud af 4 leverandører skal vi som minimum stille ét sæt instrumenter/produkter til rådighed til de relevante afdelinger f.eks. som leverandør til delaftale 1, hvor der er 6 hospitaler, der laver primær cementerede knæ kan vi så komme ud for at skulle stille 6 sæt instrumenter/produkter til rådighed uden at kunne forvente et salg? Da punktet vedrører efteruddannelse i brug af de indkøbte produkter, kan det dårligt adskilles fra dette indkøb, og punktet ses derfor ikke at være i strid med Eucomeds compliance regler. Leverandørens bidrag til Regionens mere generelle efteruddannelsesaktiviteter sker via det forsknings- og udviklingsbidrag, som er nævnt i pkt. 7.1 i kravspecifikationen. Forvaltningen af dette bidrag er defineret i punktet, ligesom der er indsat en specifik procentsats, som skal indbetales. Dermed anser Regionen Eucomeds compliance regler for overholdt også i relation til forsknings- og udviklingsbidrag. Nej i praksis vil det blive aftalt med det enkelte hospital hvem der skal have sæt til rådighed og hvor mange i forhold til de kontrakter der indgås og de antal behandlinger der forventes udført. 3

4 Kontraktbilag 1 Generelle krav Pkt. 2.5: Krav: Det vægter højt at Leverandøren har en beskrivelse af re-call system som indbefatter procedurebeskrivelse til håndtering af re-calls på hospitalerne og hos brugerne på operationsafdelinger og at re-call systemets procedurebeskrivelse er velbeskrevet, effektivt og betryggende. Pkt. 2.6: Mindstekrav: Leverandør skal have en procedurebeskrivelse i forbindelse med re-calls på eget lager Vi har en beskrivelse i vores egen kvalitetsmanual, som beskriver hvorledes vi som distributør forholder os såfremt der er re-call på et produkt fra vores leverandør både procedurebeskrivelse på eget lager samt hvordan vi vejleder vore kunder til at returnere produkter, hvis der er re-call på et eller flere af disse. Vil dette opfylde kravet om procedurebeskrivelse til håndtering af re-calls på hospitalerne og hos brugerne på operationsafdelinger? Ad. Punkt 4.10 Generelle Krav side 8. Tekst: 5 års implantatoverlevelse på 95% i europæiske/nationale Ortopædkirurgiske/knæregistre. Kunne teksten ændres til følgende: 5 års implantatoverlevelse på 95% i nationale/ internationale Ortopædkirurgiske/ knæ registre. Dette ville give mulighed for at trække referencer internationalt også Ad. Punkt 3.3 uniknæ cementeret side 19. Tekst: Det vægter positivt, at unikompartmentel knæalloplastik har dokumenteret minimum 5 års implantatoverlevelse på 90 % i europæiske nationale registre. Kunne teksten ændres til følgende: Det vægter positivt, at unikompartmentel knæalloplastik har dokumenteret minimum 5 års implantatoverlevelse på 90 % i nationale / Internationale registre. Dette ville give mulighed for at trække referencer internationalt også Udbudsbetingelser offentligt udbud 2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 2.1 Den seneste godkendte og reviderede årsrapport fra den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet. 4 Ja det vil kunne opfylde kravet. Nej, teksten ønskes bibeholdt Nej, teksten ønskes bibeholdt Ja, der må gerne vedlægges indeståelseserklæring i form af letter of comfort Det er tilbudsgivers egen risiko at det vedlagte letter of comfort indholdsmæssigt dækker det samme

5 Vi baserer os på moderselskabets finansielle status (amerikansk ejet) og skal derfor spørge om, hvorvidt ønsket om revisorpåtegnede nøgletal gælder i dette tilfælde eller om det kun er såfremt, der ikke kan vedlægges årsrapporter fra moderselskabet, hvori disse nøgletal fremgår? Se i relation til ovenstående spørgsmål vedhæftet eksempel på letter of comfort, der i så fald kan erstatte bilag 7 Indeståelseserklæring Udbudsbetingelser offentligt udbud 3. Teknisk kapacitet 3.1 Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden Kan størrelsesorden fortolkes både som beløb og units? Kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Generelle krav Mindstekrav 1.5 Stregkoden skal indeholde informationer om, Ref.no., Lot.nr., samt udløbsdato på sterile implantater. Bekræft dette. Kan stregkoden indeholde Ref.no., Lot.nr. samt udløbsdato eller produktionsdato? Vores implantater har tydeligt angivet udenpå indpakningen udløbsdatoen, derfor har vi valgt at have produktionsdatoen i stregkoden Kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Generelle krav Mindstekrav 3.8 samt mindstekrav 8.2 Der skal som minimum være et sæt revisionsinstrumenter og implantater tilgængeligt for det enkelte hospital. Bekræft dette Hvis vi kan garantere leveringssikkerhed og eventuelt er villig til at yde en kompensation, er det da en mulighed at håndtere dette via rotationssæt? Generelle krav Mindstekrav 5.5 Der lægges vægt på samarbejde indkøber og firmarepræsentant imellem herunder bl.a. servicering/information/undervisning om nye produkter. Beskriv hvorledes denne samarbejdsrelation håndteres. Vi stiller meget gerne op til undervisning af læger og sygeplejersker, som angivet i udbudsmaterialet som mindstekrav/krav, men vil gerne have som indeståelseserklæringen. Ja - størrelsesorden kan fortolkes enten som beløb eller units og må gerne anføres enten i beløb eller units Ja, det vil være ok, da man stadigvæk kan læse udløbsdatoen på pakningen og udløbsdatoen stadigvæk kan udregnes ud fra produktionsdatoen i forhold til sterilisationsmetode. Ja det vil være muligt at opfylde kravet med et tilgængeligt rotationssæt da vi blot skriver tilgængeligt. Indkøbsafdelingen lægger vægt på godt samarbejde med leverandører. Vi vil gerne oplyses om nye produkter der eventuelt er i afprøvning på hospitaler, opfølgningsmøder i forhold til kontrakter, statistikker m.m. Vi er afhængige af et godt samarbejde for at kunne servicere 5

6 uddybet behovet for tilsvarende undervisning af indkøbsafdelingens personale? Delaftale 3 Uniknæ cementeret Mindstekrav 3.10 Der skal leveres digitale templates til regionens gældende røntgensystemer. Bekræft dette. Dette er sædvanligvis op til udbyderen af røntgensystemet og er således ikke op til udbyderen af implantater. Er det derfor muligt at ændre dette? Spørgsmål til udbud 2012/S I Kontraktbilag 1 Kravspecifikation pkt. 5.5 er der mindstekrav om at der skal tilbydes stabilizing insert (korsbåndserstattende) men i Kontraktbilag 2 Tilbudslisten delaftale 5, ark 1 og 2 står der stabilizing insert m/tap vil der blive lagt ny tilbudsliste ud, hvor teksten er rettet til stabilizing insert (korsbåndserstattende) eller må vi selv rette det til? 6 hospitalerne/læger og sygeplejersker bedst muligt i forhold til kontrakter, udbud etc. Kravet ændres til børkrav og teksten ændres til: Der bør forefindes digitale templates til regionens gældende røntgensystemer Der er lagt ny version ud den vers.2 og teksten er rettet således det står ens Hvilken information skal / kan kontraktbilag 6 indeholde? Bilag fra leverandør kan indeholde uddybende svar i forhold til Undervisning, Operationsvejledninger, Instrumenthåndtering i forbindelse med rengøring og lignende. Det kunne også være uddybende tekniske forklaringer på et produkt Er der en fordelingsnøgle til rammeaftalerne? Nej, der er ingen fordelingsnøgle. Aftræk på rammeaftalerne vil blive placeret uden fornyet konkurrence hos den rammeaftaleindehaver, hvis produkt i det konkrete tilfælde efter en lægefaglig vurdering skønnes bedst egnet til at opfylde kundens behov i henhold til det oprindelige underkriterium medicinsk funktionalitet. Dette vurderes ud fra den konkrete behandlingssituation og

7 I pris eksemplet i delaftale 5 spørges der ikke efter pris på offset. Er dette meningen fordi man antager at offset er bygget ind i stem? eller skal offset angives som yderligere sortiment? Spørgsmål til udbud 2012/S I Kontraktbilag 1 Kravspecifikation pkt. 4.7 er der mindstekrav om at der ved indsendelse af tilbud skal fremsendes danske eller engelske brugervejledninger, mens der ved kontraktstart skal leveres danske brugervejledninger og danske operationsmanualer. Hvad forstås ved en brugervejledning? Udbudsbilag 2, Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet, pkt. 2.3: Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation: Gælder denne betingelse alene, hvis der er indtrådt væsentlige ændringer eller skal man vedlægge en erklæring som beskriver, at der ikke er indtrådt væsentlige ændringer? Kontraktbilag 1 Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse for delaftale 3; Uniknæ cementeret, pkt. 3.10: Det vil for de fleste leverandører gælde, at digitale templates leveres af 3. part direkte til købers hospitaler. Kan kravet evt. ændres således at det ikke er leverandøren der skal levere digitale templates, men at det skal være til rådighed for det/de firmaer der er aktuel leverandør til regionens røntgensystemer? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt 11.1 s. 12 Det virker ulogisk, at der skal bydes ind med yderligere sortiment som mindstekrav når man læser 11.1 og 11.2? Kan mindstekrav i 11.1 omformuleres fra mindstekrav til krav? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt 1.10 s. 14 Kan modulær tibia komponent defineres som tibia baseplate + løst insert? Eller er der en anden definition? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt. 1.8 s.13 Ønskes der kun tilbud på PS knæ jf. delaftale 1 mindstekrav 1.8? det enkelte patienttilfælde. Komponenten med mulighed for ændring af offset skal angives under yderligere sortiment Ved brugervejledning forstås vejledninger om anvendelse, med de tekniske beføjelser og begrænsninger der kan ligge i anvendelsen af instrumenter/implantater til pågældende indgreb Alle skal vedlægge erklæringen uanset om der er indtrådt væsentlige ændringer Der bør forefindes digitale templates til regionens gældende røntgensystemer Mindstekrav 11.1 ændres til bør krav udgår som børkrav da det nu er indeholdt i 11.1 Ja Vi ønsker mulighed for både CR og PS knæ. Tilbudslisten rettes til. 7

8 Hvis der ønskes tilbud på både CR og PS knæ, hvordan illustreres en evt. prisforskel så i tilbudsliste Delaftale 1 Kontraktbilag 2 (ark 1 og 2)? Skal der kun laves én udregning for Totalbehandlingspris per delaftale? Jeg vil gerne på XX S vegne vide hvad administrationsbidraget på 2 % skal gå til?... Det kan konflikte i og med at jo dyrere et tilbud, man vælger, jo flere penge vil der gå tilbage til administrationen Spørgsmål til udbud 2012/S Kontraktbilag 2 Tilbudsliste, delaftale 1: Patella knappen står for sig selv på ark 1, som om den ikke skal indgå i den totale behandlingspris - er det korrekt at den ikke skal indgå i den totale behandlingspris, men blot prissættes så den kan vælges til ved behov? Spørgsmål til delaftale 5, punkt 5.13 Femur og tibia komponenter skal have mulighed for anvendelse af augmentation. (Udvidelse) Bekræft dette Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med augmentation? Spørgsmål til delaftale 5,punkt 5.16 Det vægtes positivt at femur og tibia komponenter har mulighed for udbygning med cones/sleeves eller tilsvarende. Udfyldes på tilbudslisten ark 3 Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med cones/sleeves eller tilsvarende? Spørgsmål til delaftale 5,punkt 5.19 Det vægtes positivt at femur komponenten har mulighed for ændring af offset. Udfyldes på tilbudslisten ark 3 Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med ændring af offset? Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation Kan vedlagte eksempel på Erklæring afgivet af uafhængig revisor bruges til at opfylde ovenstående efterspurgte bilag? 8 Vi ønsker ens priser jf. mindstekrav 10.1 i kravspecifikationen Se svar spørgsmål 1 Ja, det er korrekt. Der skal bydes ind med patellaknap og vi skal ha angivet en pris på produktet, men den indgår ikke i den samlede behandlingspris, dog indgår den i udregningen af alle produkter angivet på side 1. Behandlingsprisen vægter XX og øvrige produkter vægter XX Med augmentation menes udbygning med små klodser til erstatning for Mindre knogledefekter Menes større udbygningsenheder til erstatning for store knogledefekter, til sikring af bedre stabilitet Hermed menes femur komponent med mulighed for sideforskydning i forhold til marvkanalen Nej, den vedhæftede erklæring kan ikke bruges i stedet, da den alene udtaler sig om rigtigheden af oplysninger fra årsregnskabet for et amerikansk moderselskab. Det, der efterspørges her, er en erklæring om, hvorvidt der er indtrådt

9 I henhold til delaftale 2 Primær total knæalloplastik Ucementeret har vi følgende spørgsmål: Da vi har en cementfri monoblok løsning, der på nuværende tidspunkt bliver brugt i hele regionen, er det da en mulighed at tilbyde den her? Til delaftale 1 Primær total knæalloplastik cementeret og delaftale 2 Primær total knæalloplastik Ucementeret har vi følgende spørgsmål: Hvordan tilbydes PS indsats, da tilbudsark på begge delaftaler kun rummer mulighed for en pris? Til kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelser (Delaftale 5: Implantater til revisionsknæ cementeret) har vi følgende spørgsmål til punkt 5.5 & punkt 5.11: Hvis indsatsene i punkt 5.5 og punkt 5.11 ikke er identiske, kan indsatsene i punkt 5.11 så hensættes i ark 3 på delaftale 5? Under henvisning til spørgsmål 26 modtaget d samt tilhørende svar, har vi følgende spørgsmål: I svaret er angivet at øvrige produkter vægter XX er disse produkter anført under ark 3 (yderligere sortimentsliste) eller hvordan skal vi tolke øvrige produkter? Er yderligere sortiment det samme som øvrige produkter? I svaret er ligeledes anført dog indgår den i udregningen af alle produkter angivet på side 1 hvad menes der her helt præcist? Til udbudsbetingelser punkt tilbudspris har vi følgende spørgsmål: Hvad er produktspecifikke implantater, der vægter med 20%? Er der her tale om produkterne under yderligere sortiment? 9 væsentlige ændringer i den tilbudsgivende virksomheds økonomiske situation siden seneste regnskabsår. Ja,da den består af en tibial del og en poly insert vil det være ok at tilbyde den her. Vi har rettet tilbudslisten og uploaded ny version den så der kan bydes ind med både CR og PS. Dog skal det gøres opmærksom på at vi ønsker ens priser jf.mindstekrav 10.1 i kravspecifikationen Mindstekrav 5.11 fjernes da de to mindstekrav er identiske Øvrige produkter er de produkter på tilbudslisten ark 1, der ikke indgår i en behandlingspris, eksempel patella knap. Yderligere sortiment er ikke det samme som øvrige produkter. Øvrige produkter der indgår i prisevalueringen, det gør yderligere sortiment ikke Hermed menes at behandlingsprisen vægter 80% og produktspecifikke implantater med 20 % når det endelige tal skal udregnes for det tilbud der er indgivet. Nej, der er kun tale om de produkter som eksempelvis patella knap der er anført på tilbudslisten ark 1 Yderligere sortiment indgår ikke i

10 Frist for opstart/ophør af levering til sygehuse under Region Midt i kontraktperioden: Hvad er fristen/varslet fra Region Midt, hvis udbyder f. eks. 1 år inde i kontraktperioden ønsker at bruge en anden af de valgte leverandører på en given rammeaftale end den leverandør, som man oprindeligt har valgt? Er fristen 25 uger som beskrevet i pkt. 9.1 Implementeringsservice? Ifølge Udbudsbetingelser, pkt aflevering af tilbud, ønskes 1 USB-nøgle indeholdende det samlede tilbud med underskrifter m.v. 1 USB nøgle indeholdende brochuremateriale. Er det korrekt, når vi tolker det således, at USB nøgle med det samlede tilbud ikke skal indeholde brochuremateriale, da det jo ønskes separat? I Udbudsbetingelser, pkt aflevering af tilbud, anføres, at bilagene nævnt i pkt. 1.5 ønskes vedlagt på USB nøgle i samme format som fremsendt af ordregiver. Betyder det, at I ønsker hele filen Udbudsbetingelser med bilag 1 og 2 retur som word fil, eller kun bilagene i word format, hvor muligt. Udbudsbilagene vil under alle omstændigheder blive vedlagt indskannede som PDF filer af hensyn til underskrifter. Vil det være acceptabelt, at vi udelukkende vedlægger alle udbudsbilagene i PDF format, mens kontraktbilagene vedlægges i samme format som fremsendt? Besvaret 40 Udkast til kontrakt pkt 10 side 15: Til Kunden skal der af omsætningen indbetales en procentdel i administrationsbidrag. Bidraget beregnes som 2 % af omsætningen på den leverede ydelse/de leverede varer. Udover Region midt så har vi i Europa ikke kendskab til lignende krav om 2% s tilbagebetaling til administrationsomkostninger og i den forbindelse vil vi spørge Region midt om de er sikre på, at kravet er foreneligt med såvel national samt international lovgivning på området? Der vedhæftes en fil som beskriver hvad NHS har sendt ud som redegørelse for et krav om administrationsgebyr i England, og her skal man hæfte sig ved at gebyret er til en ekstern organisation (NWCCA), som tilbyder optimering af diverse administrative processer i forbindelse med udbud til NHS. Medmindre Region Midt har etableret noget lignende så kan vi ikke se 10 prisevalueringen Vi formoder, at dette spørgsmål relaterer sig til ovenstående spørgsmål/svar nr. 5 om opstilling af instrumentarier. Når et hospital får behov for at få opstillet instrumentarier, vil tidsrammen blive aftalt konkret med den pågældende leverandør, dog maksimalt 25 uger. Ja det er korrekt tolket Ja det er i orden kun at vedlægge kontraktbilagene i samme format som fremsendt. Region Midtjylland har besluttet, at de administrative udgifter i forbindelse med konkurrenceudsættelse af indkøb skal finansieres af brugerne af indkøbsaftalerne. Det betyder, at der pålægges et administrationsbidrag på 2 % på alle indkøb foretaget på nogle af vore indgåede indkøbsaftaler. Rent praktisk har vi i forbindelse med udbuddet anmodet leverandørerne im, at opkærve dette administrationsbidrag på vegne af os.

11 andet end, at dette krav kunne være et potentielt brud på lovgivningen på området. Endvidere kan vi ikke se andet end at de ekstra 2% til tilbagebetaling til Region Midt kun kan pålægges tilbudsprisen. Et grundlæggende princip i et udbud burde vel være at få bedst muligt produkt, service og samarbejdspartner til lavest mulig pris? Supplerende spørgsmål til svar på spørgsmål 7 og 8: Vil det sige, at man i regionen ikke betragter det Australske register som værende brugbar dokumentation, hvad angår register dokumentation. Dette register har international anerkendelse og er det eneste register, der har specificeret de forskellige koncepter ud, så man har overlevelse på cementeret, hybrid og ucementeret Spørgsmål til Udbudsbetingelser punkt 1.13 Aflevering af tilbud: De 8 USB nøgler, som vi går ud fra, er til brugergruppen, skal normalt ikke indeholde udvælgelseskriterier og priser. Dette står ikke specificeret her. Skal disse USB stik indeholde hele materialet eller kan vi undlade, som nævnt, udvælgelseskriterier og priser? Spørgsmål til spørgsmål og svar nr. 20: Spørgsmål til pkt. 2.3 i Udbudsbetingelser: Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Hvorledes defineres væsentlige ændringer? Er det alene tilbudsgivers egen vurdering der lægges til grund for besvarelsen? Er det en tro- og loveerklæring fra tilbudsgiver, der ønskes? Skal dokumentet verificeres af revisor, bank og/eller anden 3. part? Spørgsmål til pkt (m.fl.) i Kravspecifikation 1.22: Hvor mange kliniske referencer kan der henvises til? Dette er gjort fordi, det er leverandørerne der har det bedste overblik over det faktiske forbrug ned på aftaleniveau. Flere kommuner i Danmark anvender en tilsvarende model. Det er et rent kontraktvilkår altså ikke et parameter der indgår i evalueringen. Der er således tale om en ren administrativ procedure, som vi anmoder leverandørerne om at være behjælpelige med. Vi accepterer også det Australske register og der kan således også anvendes dokumentation fra dette. Udvælgelseskriterier og priser kan undlades i de 8 USB nøgler Det er den person, som udsteder erklæringen, som vurderer, hvorvidt der er tale om væsentlige ændringer. Som det fremgår af punkt i udbudsbetingelserne, skal erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under straffeansvar efter straffelovens 163. Da det er et bør krav er det tilbudsgivers valg at vedlægge det antal dokumenterede publicerede 11

12 Vedr svar på spørgsmål 4: Således vil de 3% i forsknings- og udviklingsbidrag dække omkostninger for den enkelte afdelings deltagelse i mere generelle uddannelsesaktiviteter som eksempelvis aaos, ccjr og EFORT. Det forstås ligeledes, at dette beløb første gang skal opgøres og indbetales ultimo 2013? referencer man finder relevante. Bidraget opgøres og afregnes årligt og første gang i 2014 og fortsætter ved en evt. forlængelse af aftalen. Bidraget går til forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor det knækirurgiske segment. F.eks. udgifter til forskningsprojekter i form af aflønning af personale til dataindsamling og omkostninger ifm. fagpersoners deltagelse i forskningsvidenskabelige møder. Regionen følger Eucomeds regelsæt vedr. compliance, Dansk lovgivning og FCPA. Udbyders sygehuse vil føre regnskab med de indbetalte efteruddannelses-, forsknings- og udviklingsbidrag. De vil blive indbetalt på særskilt konto, der administreres af de respektive ledelser af de tilhørende knækirurgiske sektorer Udbudsbetingelser punkt 2.1 Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet. Skal dette også vedlægges hvis virksomheden er mere end 1 år gammel og i så fald kan det vedlægges i form af de seneste 2 års regnskaber. Hvis dette ikke er tilfældet, hvilke nøgletal ønskes da oplyst? Det er en fejl, at der i udbudsbilag 2, pkt. 2.1 anmodes om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår. Tredje række i tabellen under punkt 2.1 i udbudsbilag 2 udgår Nedenstående række udgår af bilaget Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet Vedr. pkt i Kontraktbilag 1 Kravspecifikation og Det skal forstås som at der skal 12

13 løsningsbeskrivelse. Der fremgår af dette punkt, at Der skal forefindes oversigtsfoto af instrumentkasser og instrumenter, med vejledninger i hvordan instrumenterne skilles ad, hvis dette er påkrævet for rengøring og sterilisation. Her skal vedlægges beskrivelser for adskillelse og rengøring, fortrinsvis med angivelse af link eller alternativt som PDF Skal mindstekravet forstås således, at der skal vedlægges oversigtsfotos af alle instrumentkasser og instrumenter. Eller alene af dem som skilles ad? Hvis tilbudsgivende virksomhed er yngre end de efterspurgte oplysninger og baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, hvilke af de i punkt krævede dokumenter skal da vedlægges for tilbudsgivers egen virksomhed og hvilke skal vedlægges for den virksomhed, tilbudsgiver baserer sig på? forefindes oversigtsfotos af instrumentkasser og instrumenter. Hvis instrumenter skal adskilles ved rengøring skal der vedlægges beskrivelser for dette, fortrinsvis med angivelser af link eller alternativt som PDF Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet skal følgende af de i punkt krævede dokumenter vedlægges for den virksomhed, tilbudsgiver baserer sig på: Det seneste års reviderede og godkendte regnskab. Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for opfyldelse af kontrakten. Følgende af de i punkt krævede dokumenter skal vedlægges for tilbudsgivers egen virksomhed: Oplysninger om produkt- og 13

14 erhvervsansvarsforsikring I spørgsmål/svar nr. 18 spørges der til priseksempel i delaftale 5 og hvorfor der ikke spørges efter pris på offset. Har vi misforstået konceptet om at hvis det er yderligere sortiment, så skal dette prissættes på tilbudslistens ark 3 (og kun her)? I kravspecifikationen, delaftale 5, pkt står der jo således: Krav: Det vægtes positivt at der tilbydes tibiakomponent med mulighed for offset. Udfyldes på tilbudslisten ark 3. Desuden blev det på præsentationsmødet specificeret at der i delaftale 5 ikke skal angives en total behandlingspris, men at hver enkelt fortrykt komponent på ark 1 skal prissættes for sig Stabilizing insert er rettet på ark 1, så det står korrekt = stabilizing insert (korsbåndserstattende ), men det er ikke rettet til på ark 2, hvor der stadig står stabilizing insert m/tap. Derimod er det ikke nødvendigt for tilbudsgiver at vedlægge relevante økonomiske oplysninger og oplysninger om samlet årsomsætning for den periode, hvor virksomheden har eksisteret, såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet. Disse oplysninger skal derimod vedlægges, såfremt den tilbudsgiven de virksomhed er yngre end de efterspurgte oplysninger og tilbudsgiver ikke baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet. Yderligere sortiment prissættes på ark 3 og indgår ikke i prisevaluering. Det er korrekt forstået at der ikke skal tilbydes behandlingspris på delaftale 5 Teksten er også rettet på ark 2, se tilbudsliste, delaftale 5 vers.3 14

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 24. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 24. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 24. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

spørgsmål / svar 1 68 pr. 21. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 68 pr. 21. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 68 pr. 21. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 2 Ja, i tilbudslisten

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S

Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S 043-070184 Udbud på outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift 1. Dato for modtagelse 02.03.2016 Vil Ordregiver venligst gøre ESPD dokumentet tilgængelig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet SPØRGSMÅL OG SVAR 2017 Begrænset udbud af Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Opdateret: 15-09-2017 version 3 Nr. Spørgsmål Svar 1 Vedr. prækvalifikationsbetingelser ESPD et må afleveres

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere