Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland"

Transkript

1 Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

2 Udkast til kontrakt pkt Administrations bidrag. Dette er et nyt begreb indenfor udbud af denne karakter. For at kunne vurdere dette ift compliance og etisk regelsæt, ønskes det nærmere beskrevet hvad dette beløb dækker, hvem midlerne tilfalder samt hvorledes der bliver ført regnskab med disse midler. Herudover ønskes det oplyst hvilke administrationsmæssige opgaver/funktioner dette skal dække for evt at kunne vurdere alternative servicetilbud som kan supplere evt. Erstatte behovet for dette bidrag. De via administrationsbidraget indkomne midler anvendes alene til opnormering inden for indkøbsområdet - således at Region Midtjyllands indkøb konkurrenceudsættes og aftaledækkes, samt til drift og vedligeholdelse af aftalerne Udkast til kontrakt pkt Der ydes ikke funktionsgaranti på implantater som er at betragte som en forbrugsvare Kontraktens krav om funktionsgaranti fastholdes såvel for instrumentarier som for implantater. Selvom implantater er forbrugsvarer, har de ikke en karakter, som gør, at de er forbrugt, når de er implanteret. Implantatets holdbarhed efter implantation er således af afgørende betydning for patienten Udkast til kontrakt pkt Der kan ikke normalt leveres udbedring af mangler på implantater da dette er en forbrugsvare Kontraktbilag 1: kravspecifikation. Pkt 6.3 vedr efteruddannelse. Måden hvorpå dette krav er formuleret er ikke umiddelbart i overensstemmelse med Eucomeds compliance regler, idet det ikke er fuldt gennemsigtigt, ligesom omfanget mv er afgørende for vurderingen af leverandøren. Dette kan sidestilles med jo mere rejse/uddannelsesaktivitet jo bedre hvilket ikke nødvendigvis er styret af et aktuelt behov. Se hvoraf fremgår at afhjælpning i forhold til engangsartikler (som implantater) skal bestå i ombytning. Svar: Pkt. 6.3 i kravspecifikationen vedrører efteruddannelse i brug af de af kontrakten omfattede produkter. Der er således ikke tale om, at leverandøren skal forestå en mere generel efteruddannelse. 2

3 Eucomed retningslinier, som region tiltræder jf materialet, bygger på 4 grundlæggende principper heraf: Således skal beslutning om indkøb og interaktion imellem industri og HCP være adskilt. Det anbefales derfor at specificere behovet eventuelt som en % sats af kontraktmæssigt indkøb, for at øge gennemsigtigheden og gøre kravet uafhængigt af beslutningsprocessen og ens for alle Udbudsbetingelser Pkt. 1.22: Alle de 4 leverandører, som tildeles en rammeaftale pr. delaftale, vil skulle opstille instrumentarier på og levere produkter til de relevante afdelinger. ( ) Det endelige antal instrumentarier, der skal opstilles pr. leverandør vil blive fastlagt ved kontraktindgåelsen. Fordelingen af forholdet af antallet af instrumentarier imellem de 4 leverandører vil ligeledes blive fastlagt ved kontraktindgåelsen, alle vil dog minimum skulle levere ét sæt. Hvis vi vælges som én ud af 4 leverandører skal vi som minimum stille ét sæt instrumenter/produkter til rådighed til de relevante afdelinger f.eks. som leverandør til delaftale 1, hvor der er 6 hospitaler, der laver primær cementerede knæ kan vi så komme ud for at skulle stille 6 sæt instrumenter/produkter til rådighed uden at kunne forvente et salg? Da punktet vedrører efteruddannelse i brug af de indkøbte produkter, kan det dårligt adskilles fra dette indkøb, og punktet ses derfor ikke at være i strid med Eucomeds compliance regler. Leverandørens bidrag til Regionens mere generelle efteruddannelsesaktiviteter sker via det forsknings- og udviklingsbidrag, som er nævnt i pkt. 7.1 i kravspecifikationen. Forvaltningen af dette bidrag er defineret i punktet, ligesom der er indsat en specifik procentsats, som skal indbetales. Dermed anser Regionen Eucomeds compliance regler for overholdt også i relation til forsknings- og udviklingsbidrag. Nej i praksis vil det blive aftalt med det enkelte hospital hvem der skal have sæt til rådighed og hvor mange i forhold til de kontrakter der indgås og de antal behandlinger der forventes udført. 3

4 Kontraktbilag 1 Generelle krav Pkt. 2.5: Krav: Det vægter højt at Leverandøren har en beskrivelse af re-call system som indbefatter procedurebeskrivelse til håndtering af re-calls på hospitalerne og hos brugerne på operationsafdelinger og at re-call systemets procedurebeskrivelse er velbeskrevet, effektivt og betryggende. Pkt. 2.6: Mindstekrav: Leverandør skal have en procedurebeskrivelse i forbindelse med re-calls på eget lager Vi har en beskrivelse i vores egen kvalitetsmanual, som beskriver hvorledes vi som distributør forholder os såfremt der er re-call på et produkt fra vores leverandør både procedurebeskrivelse på eget lager samt hvordan vi vejleder vore kunder til at returnere produkter, hvis der er re-call på et eller flere af disse. Vil dette opfylde kravet om procedurebeskrivelse til håndtering af re-calls på hospitalerne og hos brugerne på operationsafdelinger? Ad. Punkt 4.10 Generelle Krav side 8. Tekst: 5 års implantatoverlevelse på 95% i europæiske/nationale Ortopædkirurgiske/knæregistre. Kunne teksten ændres til følgende: 5 års implantatoverlevelse på 95% i nationale/ internationale Ortopædkirurgiske/ knæ registre. Dette ville give mulighed for at trække referencer internationalt også Ad. Punkt 3.3 uniknæ cementeret side 19. Tekst: Det vægter positivt, at unikompartmentel knæalloplastik har dokumenteret minimum 5 års implantatoverlevelse på 90 % i europæiske nationale registre. Kunne teksten ændres til følgende: Det vægter positivt, at unikompartmentel knæalloplastik har dokumenteret minimum 5 års implantatoverlevelse på 90 % i nationale / Internationale registre. Dette ville give mulighed for at trække referencer internationalt også Udbudsbetingelser offentligt udbud 2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 2.1 Den seneste godkendte og reviderede årsrapport fra den juridiske enhed, som afgiver tilbud. Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet. 4 Ja det vil kunne opfylde kravet. Nej, teksten ønskes bibeholdt Nej, teksten ønskes bibeholdt Ja, der må gerne vedlægges indeståelseserklæring i form af letter of comfort Det er tilbudsgivers egen risiko at det vedlagte letter of comfort indholdsmæssigt dækker det samme

5 Vi baserer os på moderselskabets finansielle status (amerikansk ejet) og skal derfor spørge om, hvorvidt ønsket om revisorpåtegnede nøgletal gælder i dette tilfælde eller om det kun er såfremt, der ikke kan vedlægges årsrapporter fra moderselskabet, hvori disse nøgletal fremgår? Se i relation til ovenstående spørgsmål vedhæftet eksempel på letter of comfort, der i så fald kan erstatte bilag 7 Indeståelseserklæring Udbudsbetingelser offentligt udbud 3. Teknisk kapacitet 3.1 Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden Kan størrelsesorden fortolkes både som beløb og units? Kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Generelle krav Mindstekrav 1.5 Stregkoden skal indeholde informationer om, Ref.no., Lot.nr., samt udløbsdato på sterile implantater. Bekræft dette. Kan stregkoden indeholde Ref.no., Lot.nr. samt udløbsdato eller produktionsdato? Vores implantater har tydeligt angivet udenpå indpakningen udløbsdatoen, derfor har vi valgt at have produktionsdatoen i stregkoden Kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Generelle krav Mindstekrav 3.8 samt mindstekrav 8.2 Der skal som minimum være et sæt revisionsinstrumenter og implantater tilgængeligt for det enkelte hospital. Bekræft dette Hvis vi kan garantere leveringssikkerhed og eventuelt er villig til at yde en kompensation, er det da en mulighed at håndtere dette via rotationssæt? Generelle krav Mindstekrav 5.5 Der lægges vægt på samarbejde indkøber og firmarepræsentant imellem herunder bl.a. servicering/information/undervisning om nye produkter. Beskriv hvorledes denne samarbejdsrelation håndteres. Vi stiller meget gerne op til undervisning af læger og sygeplejersker, som angivet i udbudsmaterialet som mindstekrav/krav, men vil gerne have som indeståelseserklæringen. Ja - størrelsesorden kan fortolkes enten som beløb eller units og må gerne anføres enten i beløb eller units Ja, det vil være ok, da man stadigvæk kan læse udløbsdatoen på pakningen og udløbsdatoen stadigvæk kan udregnes ud fra produktionsdatoen i forhold til sterilisationsmetode. Ja det vil være muligt at opfylde kravet med et tilgængeligt rotationssæt da vi blot skriver tilgængeligt. Indkøbsafdelingen lægger vægt på godt samarbejde med leverandører. Vi vil gerne oplyses om nye produkter der eventuelt er i afprøvning på hospitaler, opfølgningsmøder i forhold til kontrakter, statistikker m.m. Vi er afhængige af et godt samarbejde for at kunne servicere 5

6 uddybet behovet for tilsvarende undervisning af indkøbsafdelingens personale? Delaftale 3 Uniknæ cementeret Mindstekrav 3.10 Der skal leveres digitale templates til regionens gældende røntgensystemer. Bekræft dette. Dette er sædvanligvis op til udbyderen af røntgensystemet og er således ikke op til udbyderen af implantater. Er det derfor muligt at ændre dette? Spørgsmål til udbud 2012/S I Kontraktbilag 1 Kravspecifikation pkt. 5.5 er der mindstekrav om at der skal tilbydes stabilizing insert (korsbåndserstattende) men i Kontraktbilag 2 Tilbudslisten delaftale 5, ark 1 og 2 står der stabilizing insert m/tap vil der blive lagt ny tilbudsliste ud, hvor teksten er rettet til stabilizing insert (korsbåndserstattende) eller må vi selv rette det til? 6 hospitalerne/læger og sygeplejersker bedst muligt i forhold til kontrakter, udbud etc. Kravet ændres til børkrav og teksten ændres til: Der bør forefindes digitale templates til regionens gældende røntgensystemer Der er lagt ny version ud den vers.2 og teksten er rettet således det står ens Hvilken information skal / kan kontraktbilag 6 indeholde? Bilag fra leverandør kan indeholde uddybende svar i forhold til Undervisning, Operationsvejledninger, Instrumenthåndtering i forbindelse med rengøring og lignende. Det kunne også være uddybende tekniske forklaringer på et produkt Er der en fordelingsnøgle til rammeaftalerne? Nej, der er ingen fordelingsnøgle. Aftræk på rammeaftalerne vil blive placeret uden fornyet konkurrence hos den rammeaftaleindehaver, hvis produkt i det konkrete tilfælde efter en lægefaglig vurdering skønnes bedst egnet til at opfylde kundens behov i henhold til det oprindelige underkriterium medicinsk funktionalitet. Dette vurderes ud fra den konkrete behandlingssituation og

7 I pris eksemplet i delaftale 5 spørges der ikke efter pris på offset. Er dette meningen fordi man antager at offset er bygget ind i stem? eller skal offset angives som yderligere sortiment? Spørgsmål til udbud 2012/S I Kontraktbilag 1 Kravspecifikation pkt. 4.7 er der mindstekrav om at der ved indsendelse af tilbud skal fremsendes danske eller engelske brugervejledninger, mens der ved kontraktstart skal leveres danske brugervejledninger og danske operationsmanualer. Hvad forstås ved en brugervejledning? Udbudsbilag 2, Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet, pkt. 2.3: Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation: Gælder denne betingelse alene, hvis der er indtrådt væsentlige ændringer eller skal man vedlægge en erklæring som beskriver, at der ikke er indtrådt væsentlige ændringer? Kontraktbilag 1 Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse for delaftale 3; Uniknæ cementeret, pkt. 3.10: Det vil for de fleste leverandører gælde, at digitale templates leveres af 3. part direkte til købers hospitaler. Kan kravet evt. ændres således at det ikke er leverandøren der skal levere digitale templates, men at det skal være til rådighed for det/de firmaer der er aktuel leverandør til regionens røntgensystemer? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt 11.1 s. 12 Det virker ulogisk, at der skal bydes ind med yderligere sortiment som mindstekrav når man læser 11.1 og 11.2? Kan mindstekrav i 11.1 omformuleres fra mindstekrav til krav? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt 1.10 s. 14 Kan modulær tibia komponent defineres som tibia baseplate + løst insert? Eller er der en anden definition? Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Pkt. 1.8 s.13 Ønskes der kun tilbud på PS knæ jf. delaftale 1 mindstekrav 1.8? det enkelte patienttilfælde. Komponenten med mulighed for ændring af offset skal angives under yderligere sortiment Ved brugervejledning forstås vejledninger om anvendelse, med de tekniske beføjelser og begrænsninger der kan ligge i anvendelsen af instrumenter/implantater til pågældende indgreb Alle skal vedlægge erklæringen uanset om der er indtrådt væsentlige ændringer Der bør forefindes digitale templates til regionens gældende røntgensystemer Mindstekrav 11.1 ændres til bør krav udgår som børkrav da det nu er indeholdt i 11.1 Ja Vi ønsker mulighed for både CR og PS knæ. Tilbudslisten rettes til. 7

8 Hvis der ønskes tilbud på både CR og PS knæ, hvordan illustreres en evt. prisforskel så i tilbudsliste Delaftale 1 Kontraktbilag 2 (ark 1 og 2)? Skal der kun laves én udregning for Totalbehandlingspris per delaftale? Jeg vil gerne på XX S vegne vide hvad administrationsbidraget på 2 % skal gå til?... Det kan konflikte i og med at jo dyrere et tilbud, man vælger, jo flere penge vil der gå tilbage til administrationen Spørgsmål til udbud 2012/S Kontraktbilag 2 Tilbudsliste, delaftale 1: Patella knappen står for sig selv på ark 1, som om den ikke skal indgå i den totale behandlingspris - er det korrekt at den ikke skal indgå i den totale behandlingspris, men blot prissættes så den kan vælges til ved behov? Spørgsmål til delaftale 5, punkt 5.13 Femur og tibia komponenter skal have mulighed for anvendelse af augmentation. (Udvidelse) Bekræft dette Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med augmentation? Spørgsmål til delaftale 5,punkt 5.16 Det vægtes positivt at femur og tibia komponenter har mulighed for udbygning med cones/sleeves eller tilsvarende. Udfyldes på tilbudslisten ark 3 Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med cones/sleeves eller tilsvarende? Spørgsmål til delaftale 5,punkt 5.19 Det vægtes positivt at femur komponenten har mulighed for ændring af offset. Udfyldes på tilbudslisten ark 3 Spørgsmål Venligst uddyb. Hvad menes der med ændring af offset? Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation Kan vedlagte eksempel på Erklæring afgivet af uafhængig revisor bruges til at opfylde ovenstående efterspurgte bilag? 8 Vi ønsker ens priser jf. mindstekrav 10.1 i kravspecifikationen Se svar spørgsmål 1 Ja, det er korrekt. Der skal bydes ind med patellaknap og vi skal ha angivet en pris på produktet, men den indgår ikke i den samlede behandlingspris, dog indgår den i udregningen af alle produkter angivet på side 1. Behandlingsprisen vægter XX og øvrige produkter vægter XX Med augmentation menes udbygning med små klodser til erstatning for Mindre knogledefekter Menes større udbygningsenheder til erstatning for store knogledefekter, til sikring af bedre stabilitet Hermed menes femur komponent med mulighed for sideforskydning i forhold til marvkanalen Nej, den vedhæftede erklæring kan ikke bruges i stedet, da den alene udtaler sig om rigtigheden af oplysninger fra årsregnskabet for et amerikansk moderselskab. Det, der efterspørges her, er en erklæring om, hvorvidt der er indtrådt

9 I henhold til delaftale 2 Primær total knæalloplastik Ucementeret har vi følgende spørgsmål: Da vi har en cementfri monoblok løsning, der på nuværende tidspunkt bliver brugt i hele regionen, er det da en mulighed at tilbyde den her? Til delaftale 1 Primær total knæalloplastik cementeret og delaftale 2 Primær total knæalloplastik Ucementeret har vi følgende spørgsmål: Hvordan tilbydes PS indsats, da tilbudsark på begge delaftaler kun rummer mulighed for en pris? Til kontraktbilag 1 kravspecifikation og løsningsbeskrivelser (Delaftale 5: Implantater til revisionsknæ cementeret) har vi følgende spørgsmål til punkt 5.5 & punkt 5.11: Hvis indsatsene i punkt 5.5 og punkt 5.11 ikke er identiske, kan indsatsene i punkt 5.11 så hensættes i ark 3 på delaftale 5? Under henvisning til spørgsmål 26 modtaget d samt tilhørende svar, har vi følgende spørgsmål: I svaret er angivet at øvrige produkter vægter XX er disse produkter anført under ark 3 (yderligere sortimentsliste) eller hvordan skal vi tolke øvrige produkter? Er yderligere sortiment det samme som øvrige produkter? I svaret er ligeledes anført dog indgår den i udregningen af alle produkter angivet på side 1 hvad menes der her helt præcist? Til udbudsbetingelser punkt tilbudspris har vi følgende spørgsmål: Hvad er produktspecifikke implantater, der vægter med 20%? Er der her tale om produkterne under yderligere sortiment? 9 væsentlige ændringer i den tilbudsgivende virksomheds økonomiske situation siden seneste regnskabsår. Ja,da den består af en tibial del og en poly insert vil det være ok at tilbyde den her. Vi har rettet tilbudslisten og uploaded ny version den så der kan bydes ind med både CR og PS. Dog skal det gøres opmærksom på at vi ønsker ens priser jf.mindstekrav 10.1 i kravspecifikationen Mindstekrav 5.11 fjernes da de to mindstekrav er identiske Øvrige produkter er de produkter på tilbudslisten ark 1, der ikke indgår i en behandlingspris, eksempel patella knap. Yderligere sortiment er ikke det samme som øvrige produkter. Øvrige produkter der indgår i prisevalueringen, det gør yderligere sortiment ikke Hermed menes at behandlingsprisen vægter 80% og produktspecifikke implantater med 20 % når det endelige tal skal udregnes for det tilbud der er indgivet. Nej, der er kun tale om de produkter som eksempelvis patella knap der er anført på tilbudslisten ark 1 Yderligere sortiment indgår ikke i

10 Frist for opstart/ophør af levering til sygehuse under Region Midt i kontraktperioden: Hvad er fristen/varslet fra Region Midt, hvis udbyder f. eks. 1 år inde i kontraktperioden ønsker at bruge en anden af de valgte leverandører på en given rammeaftale end den leverandør, som man oprindeligt har valgt? Er fristen 25 uger som beskrevet i pkt. 9.1 Implementeringsservice? Ifølge Udbudsbetingelser, pkt aflevering af tilbud, ønskes 1 USB-nøgle indeholdende det samlede tilbud med underskrifter m.v. 1 USB nøgle indeholdende brochuremateriale. Er det korrekt, når vi tolker det således, at USB nøgle med det samlede tilbud ikke skal indeholde brochuremateriale, da det jo ønskes separat? I Udbudsbetingelser, pkt aflevering af tilbud, anføres, at bilagene nævnt i pkt. 1.5 ønskes vedlagt på USB nøgle i samme format som fremsendt af ordregiver. Betyder det, at I ønsker hele filen Udbudsbetingelser med bilag 1 og 2 retur som word fil, eller kun bilagene i word format, hvor muligt. Udbudsbilagene vil under alle omstændigheder blive vedlagt indskannede som PDF filer af hensyn til underskrifter. Vil det være acceptabelt, at vi udelukkende vedlægger alle udbudsbilagene i PDF format, mens kontraktbilagene vedlægges i samme format som fremsendt? Besvaret 40 Udkast til kontrakt pkt 10 side 15: Til Kunden skal der af omsætningen indbetales en procentdel i administrationsbidrag. Bidraget beregnes som 2 % af omsætningen på den leverede ydelse/de leverede varer. Udover Region midt så har vi i Europa ikke kendskab til lignende krav om 2% s tilbagebetaling til administrationsomkostninger og i den forbindelse vil vi spørge Region midt om de er sikre på, at kravet er foreneligt med såvel national samt international lovgivning på området? Der vedhæftes en fil som beskriver hvad NHS har sendt ud som redegørelse for et krav om administrationsgebyr i England, og her skal man hæfte sig ved at gebyret er til en ekstern organisation (NWCCA), som tilbyder optimering af diverse administrative processer i forbindelse med udbud til NHS. Medmindre Region Midt har etableret noget lignende så kan vi ikke se 10 prisevalueringen Vi formoder, at dette spørgsmål relaterer sig til ovenstående spørgsmål/svar nr. 5 om opstilling af instrumentarier. Når et hospital får behov for at få opstillet instrumentarier, vil tidsrammen blive aftalt konkret med den pågældende leverandør, dog maksimalt 25 uger. Ja det er korrekt tolket Ja det er i orden kun at vedlægge kontraktbilagene i samme format som fremsendt. Region Midtjylland har besluttet, at de administrative udgifter i forbindelse med konkurrenceudsættelse af indkøb skal finansieres af brugerne af indkøbsaftalerne. Det betyder, at der pålægges et administrationsbidrag på 2 % på alle indkøb foretaget på nogle af vore indgåede indkøbsaftaler. Rent praktisk har vi i forbindelse med udbuddet anmodet leverandørerne im, at opkærve dette administrationsbidrag på vegne af os.

11 andet end, at dette krav kunne være et potentielt brud på lovgivningen på området. Endvidere kan vi ikke se andet end at de ekstra 2% til tilbagebetaling til Region Midt kun kan pålægges tilbudsprisen. Et grundlæggende princip i et udbud burde vel være at få bedst muligt produkt, service og samarbejdspartner til lavest mulig pris? Supplerende spørgsmål til svar på spørgsmål 7 og 8: Vil det sige, at man i regionen ikke betragter det Australske register som værende brugbar dokumentation, hvad angår register dokumentation. Dette register har international anerkendelse og er det eneste register, der har specificeret de forskellige koncepter ud, så man har overlevelse på cementeret, hybrid og ucementeret Spørgsmål til Udbudsbetingelser punkt 1.13 Aflevering af tilbud: De 8 USB nøgler, som vi går ud fra, er til brugergruppen, skal normalt ikke indeholde udvælgelseskriterier og priser. Dette står ikke specificeret her. Skal disse USB stik indeholde hele materialet eller kan vi undlade, som nævnt, udvælgelseskriterier og priser? Spørgsmål til spørgsmål og svar nr. 20: Spørgsmål til pkt. 2.3 i Udbudsbetingelser: Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Hvorledes defineres væsentlige ændringer? Er det alene tilbudsgivers egen vurdering der lægges til grund for besvarelsen? Er det en tro- og loveerklæring fra tilbudsgiver, der ønskes? Skal dokumentet verificeres af revisor, bank og/eller anden 3. part? Spørgsmål til pkt (m.fl.) i Kravspecifikation 1.22: Hvor mange kliniske referencer kan der henvises til? Dette er gjort fordi, det er leverandørerne der har det bedste overblik over det faktiske forbrug ned på aftaleniveau. Flere kommuner i Danmark anvender en tilsvarende model. Det er et rent kontraktvilkår altså ikke et parameter der indgår i evalueringen. Der er således tale om en ren administrativ procedure, som vi anmoder leverandørerne om at være behjælpelige med. Vi accepterer også det Australske register og der kan således også anvendes dokumentation fra dette. Udvælgelseskriterier og priser kan undlades i de 8 USB nøgler Det er den person, som udsteder erklæringen, som vurderer, hvorvidt der er tale om væsentlige ændringer. Som det fremgår af punkt i udbudsbetingelserne, skal erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under straffeansvar efter straffelovens 163. Da det er et bør krav er det tilbudsgivers valg at vedlægge det antal dokumenterede publicerede 11

12 Vedr svar på spørgsmål 4: Således vil de 3% i forsknings- og udviklingsbidrag dække omkostninger for den enkelte afdelings deltagelse i mere generelle uddannelsesaktiviteter som eksempelvis aaos, ccjr og EFORT. Det forstås ligeledes, at dette beløb første gang skal opgøres og indbetales ultimo 2013? referencer man finder relevante. Bidraget opgøres og afregnes årligt og første gang i 2014 og fortsætter ved en evt. forlængelse af aftalen. Bidraget går til forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor det knækirurgiske segment. F.eks. udgifter til forskningsprojekter i form af aflønning af personale til dataindsamling og omkostninger ifm. fagpersoners deltagelse i forskningsvidenskabelige møder. Regionen følger Eucomeds regelsæt vedr. compliance, Dansk lovgivning og FCPA. Udbyders sygehuse vil føre regnskab med de indbetalte efteruddannelses-, forsknings- og udviklingsbidrag. De vil blive indbetalt på særskilt konto, der administreres af de respektive ledelser af de tilhørende knækirurgiske sektorer Udbudsbetingelser punkt 2.1 Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet. Skal dette også vedlægges hvis virksomheden er mere end 1 år gammel og i så fald kan det vedlægges i form af de seneste 2 års regnskaber. Hvis dette ikke er tilfældet, hvilke nøgletal ønskes da oplyst? Det er en fejl, at der i udbudsbilag 2, pkt. 2.1 anmodes om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår. Tredje række i tabellen under punkt 2.1 i udbudsbilag 2 udgår Nedenstående række udgår af bilaget Vedlagt oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår, revisor påtegnet Vedr. pkt i Kontraktbilag 1 Kravspecifikation og Det skal forstås som at der skal 12

13 løsningsbeskrivelse. Der fremgår af dette punkt, at Der skal forefindes oversigtsfoto af instrumentkasser og instrumenter, med vejledninger i hvordan instrumenterne skilles ad, hvis dette er påkrævet for rengøring og sterilisation. Her skal vedlægges beskrivelser for adskillelse og rengøring, fortrinsvis med angivelse af link eller alternativt som PDF Skal mindstekravet forstås således, at der skal vedlægges oversigtsfotos af alle instrumentkasser og instrumenter. Eller alene af dem som skilles ad? Hvis tilbudsgivende virksomhed er yngre end de efterspurgte oplysninger og baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, hvilke af de i punkt krævede dokumenter skal da vedlægges for tilbudsgivers egen virksomhed og hvilke skal vedlægges for den virksomhed, tilbudsgiver baserer sig på? forefindes oversigtsfotos af instrumentkasser og instrumenter. Hvis instrumenter skal adskilles ved rengøring skal der vedlægges beskrivelser for dette, fortrinsvis med angivelser af link eller alternativt som PDF Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet skal følgende af de i punkt krævede dokumenter vedlægges for den virksomhed, tilbudsgiver baserer sig på: Det seneste års reviderede og godkendte regnskab. Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år. Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for opfyldelse af kontrakten. Følgende af de i punkt krævede dokumenter skal vedlægges for tilbudsgivers egen virksomhed: Oplysninger om produkt- og 13

14 erhvervsansvarsforsikring I spørgsmål/svar nr. 18 spørges der til priseksempel i delaftale 5 og hvorfor der ikke spørges efter pris på offset. Har vi misforstået konceptet om at hvis det er yderligere sortiment, så skal dette prissættes på tilbudslistens ark 3 (og kun her)? I kravspecifikationen, delaftale 5, pkt står der jo således: Krav: Det vægtes positivt at der tilbydes tibiakomponent med mulighed for offset. Udfyldes på tilbudslisten ark 3. Desuden blev det på præsentationsmødet specificeret at der i delaftale 5 ikke skal angives en total behandlingspris, men at hver enkelt fortrykt komponent på ark 1 skal prissættes for sig Stabilizing insert er rettet på ark 1, så det står korrekt = stabilizing insert (korsbåndserstattende ), men det er ikke rettet til på ark 2, hvor der stadig står stabilizing insert m/tap. Derimod er det ikke nødvendigt for tilbudsgiver at vedlægge relevante økonomiske oplysninger og oplysninger om samlet årsomsætning for den periode, hvor virksomheden har eksisteret, såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet. Disse oplysninger skal derimod vedlægges, såfremt den tilbudsgiven de virksomhed er yngre end de efterspurgte oplysninger og tilbudsgiver ikke baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet. Yderligere sortiment prissættes på ark 3 og indgår ikke i prisevaluering. Det er korrekt forstået at der ikke skal tilbydes behandlingspris på delaftale 5 Teksten er også rettet på ark 2, se tilbudsliste, delaftale 5 vers.3 14

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere