450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD"

Transkript

1 65 $1$/2*6$7(//,702'7$*(5 450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD On-Screen-Display (Tysk og Engelsk) Programspærring (børnesikring) og favoritliste Frekvensområde MHz LNB-styring via 14/18 volt, 22 khz og DiSEqC 1.0 Stereo audio udgang via RCA/phono stik Stereo/Mono omskiftning Infrarød fjernbetjening UHF modulator, kanal med testbilledegenerator Husker sidst anvendte kanal efter stand-by Lydstyrke regulerbar via fjernbetjening, individuel indstillelig per kanal. Mute funktion Understøtter Ku og C bånd LNB spænding kan afbrydes Sleep timer Dynamisk støjreduktion Kortslutningssikker LNB spænding 1

2 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,1'+2/'6)257(*1(/6(,1'/('1,1* %(7-(1,1*6.1$33(52*7,/6/871,1*(5 1.1 Set forfra Set bagfra Fjernbetjening Satellitmodtagerens forside Satellitmodtagerens bagside Fjernbetjening...5 9('/,*(+2/'(/6(2*6,..(5+('6)25$167$/71,1*(5,167$//$7,212*,%58*7$*1,1* 3.1 Parabolens placering og elevationsvinkel LNB montering Tilslutning af modtageren IBRUGTAGNING Finindstilling af parabolen Multi-Feed anlæg (modtagelse af flere satellitter)...13 %(7-(1,1*$)02'7$*(5(1 4.1 TV-drift Forprogrammering Programvalg Radioprogrammer Lydstyrkeregulering per programplads og muting Fremkaldelse og betjening af skærmmenuerne (OSD) Springe over/udelukke uønskede programmer Søgning efter et nyt program Spærring af programmer (børnesikring) Sammenkobling med decoder Sammenkobling med videorecorder (VCR) Sleep-timer...20 )25'(1(5)$51(,1'67,//,1*$)352*5$00(5 5.1 Forklaring til menuen EINSTELLUNG Indstilling af nyt program Sendersøgning Lydindstilling Indstilling af radioprogrammer *581',1'67,//,1*(5 6.1 Valg af dialog/menu sprog (SPRACHE menuen) LNB Indstillinger (INSTALLATION menuen) Hvad er DiSEqC? SETUP menuen (DiSEqC menu) /$&(5,1*67$%(/ )(-/),1',1* 7(.1,6.(%(*5(%(5 29(56,*729(50(187(.67(5 2

3 ,QGOHGQLQJ Triax SR-26 er en avanceret analog satellitmodtager, der understøtter den nyeste teknologi. Således er der lagt vægt på DiSEqC funktionerne (version 1.0), der gør det muligt at anvende satellitmodtageren til modtagelse fra flere satellitter. Samtlige funktioner er lette at indstille via fjernbetjeningen og understøttes af et omfattende OSD (On-Screen-Display) skærmbaseret menu-system. For at kunne anvende modtageren skal du have en passende parabolantenne, som er installeret og justeret til den eller de ønskede satellitpositioner (f.eks. ASTRA). Du vil også kunne finde tips til brug ved installationen i denne betjeningsvejledning. Det er målet med denne betjeningsvejledning at lette installation og brug af din satellitmodtager: I denne vejledning benyttes både udtrykket satellitmodtageren og modtageren, når der refereres til SR-26. Vi har ved udarbejdelsen af denne vejledning især lagt vægt på Indstilling og Installation. Desuden finder du en liste med begrebsforklaringer på sidste side. Satellitmodtageren har allerede gennemgået en omfattende forprogrammering, således at du hurtigt kan få adgang til dine fortrukne favoritprogrammer. Vedlagt finder du en tabel med oversigt over alle 450 programpladser. Modtageren er som standard indstillet til at benytte tyske skærmtekster på menuerne, hvorfor denne vejledning viser tyske tekster i eksemplerne. Ændring fra tysk til engelsk menutekst er beskrevet i Kapitel 6. Grundindstillinger. Kapitel 11 indeholder en oversigt over menuteksterne på henholdsvis tysk og engelsk. Alle henvisninger til knapper/taster på fjernbetjeningen vises i denne vejledning med det påtrykte tal, tegn eller symbol omkranset af kantede parenteser [ ]. Henvisning til fjernbetjeningens tast med teksten P+ vil således i resten af vejledningen skrives som: [P+], tasten med teksten menu som: [menu], o.s.v. 0HGOHYHUHWWLOEHK U 1 Fjernbetjening 1 Betjeningsvejledning 1 Forprogrammeringstabel 2 Batterier Såfremt nogle af de anførte dele mangler eller er beskadigede, bedes du straks rette henvendelse til din forhandler. 3

4 %(7-(1,1*6.1$33(52*7,/6/871,1*(5 6HWIRUIUD 6HWEDJIUD )MHUQEHWMHQLQJ 4

5 6DWHOOLWPRGWDJHUHQVIRUVLGH 1) Standby (Tænd/sluk) knap 2) a) Trinvis programskift b) Fremkaldelse af setup menuen (Ved samtidig tryk på begge fra standby) 6DWHOOLWPRGWDJHUHQVEDJVLGH 1 /1%,1387: Her tilsluttes antennekablet fra LNB enheden. 2 7(6779: Indkobling af testbilledegeneratoren (Korrekt billede viser to hvide bjælker på sort baggrund) 3 Indstillingsskrue/kærv for indstilling af kanal fra antennestikket (kanal 30 til 39, forprogrammering = kanal 38) 4 $17,1: Her tilsluttes kablet fra en terrestrisk VHF/UHF antenne : Kan benyttes til tilslutning til et TV via antennekabel. 6 79: SCART stik for satellitmodtagerens tilslutning til et TV 7 '(&2'(59&5: SCART stik for satellitmodtagerens tilslutning til en VCR recorder eller DECODER. 8 /$8',25: Phono stik med stereo lydsignal for tilslutning af satellitmodtageren til et HiFi stereoanlæg. 9 Nettilslutning. Satellitmodtageren er klar til drift straks efter tilslutningen til stikkontakten (230V, 50Hz) )MHUQEHWMHQLQJ 1. Standby (tænd/sluk) tast 2. Muting. For midlertidig afbrydelse af lyden. 3. Afbryder en aktiv menu og vender tilbage til TV drift uden at gemme ændringer. 4. Taltaster fra 0 til 9 for direkte indtastning af programpladsnummer og frekvensangivelser Dobbeltfunktion: Manuel omskiftning til AV drift. 5. Gemmer alle ændringer foretaget i en menu 6. Indstilling af automatisk slukning 7. og Dobbeltfunktion: a) Trinvis programskift b) Valg af menulinie 8. Flere funktioner: a) Lavere lydstyrke b) Skift til undermenu c) Ændring af menuværdier 9. Flere funktioner: a) Højere lydstyrke b) Skift til undermenu c) Ændring af menuværdier 10. Fremkalder skærmmenu 11. Taster uden funktion. 5

6 9('/,*(+2/'(/6(2*6,..(5+('6)25$167$/71,1*(5 1. %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ Vær venlig at læse denne vejledning og nedenstående sikkerhedshenvisninger og råd før du tager satellitmodtageren i brug. 2. 1HWVS QGLQJ Satellitmodtageren må kun anvendes ved en netspænding på 230 Volt/50Hz. Den må først tilsluttes netspændingen via stikkontakten, når installationen er tilendebragt. 3. -RUGLQJ Parabolantennen bør jordes forskriftsmæssigt. 4. 5HQJ ULQJ Fjern netstikket fra stikkontakten, før du rengør modtageren. Benyt kun en tør klud. 3ODFHULQJVYHMOHGQLQJRJXGOXIWQLQJ Udsæt aldrig modtageren for direkte sollys. Modtageren bør placeres på et sikkert og fast underlag. Modtageren må ikke opstilles i rum med meget høj luftfugtighed, da kondensdannelser kan føre til fejlfunktion eller beskadigelser. Varmelegemer placeret under modtageren kan ligeledes forårsage fejlfunktioner. Undgå enhver kontakt til vand eller anden fugtighed, og tag ikke modtageren i brug nær badekar, swimmingpool eller lignende. Sørg for en god udluftning. Placer ikke modtageren på seng, sofa, tæppe eller lignende overflader, idet lufttilførslen til udluftningshullerne i modtagerens bund derved kan blokeres. Monter ikke modtageren i en reol eller rack med utilstrækkelig lufttilførsel. Tildæk aldrig modtagerens lufthuller i kabinettet. Modtagerens omgivelsestemperatur bør ikke overstige 40 C. 6. 5HSDUDWLRQ Reparation eller indstilling af din satellitmodtager bør kun foretages af kvalificeret personale. Åbnes/adskilles apparatet, bortfalder garantien. 7. 8YHMU Ved uvejr eller længere driftpauser (ferie) bør du afmontere antennekablet og net- stikket fra stikkontakten. )RUVLJWLJ Det er forbundet med fare for elektrisk stød at berøre elektriske dele inde i apparatet. Advarselstrekanten med udråbstegnet henviser til vigtige servicepositioner. Åbning af kabinettet bør kun foretages af kvalificeret personale. Hvis du selv adskiller eller åbner kabinettet, bortfalder garantien. 6

7 9HGOLJHKROGUHSDUDWLRQ Modtageren er vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler, at du kun lader kvalificeret fagpersonale udføre eventuelle nødvendige reparationer. Foretag kun de justeringer selv, som er beskrevet i denne vejledning. Justering eller ændring af andre dele kan føre til dyre reparationer. Forsøg ikke selv at åbne eller adskille modtageren, idet garantien derved bortfalder. I følgende tilfælde bør du fjerne netstikket fra stikkontakten og søge råd hos kvalificeret personale: Netkablet eller netstikket er defekt. Modtageren har været udsat for fugtighed eller regn. Der er trængt vand ind i apparatet, eller en genstand er kommet inden for kabinettet. Modtageren udviser en voldsom funktionsændring og fungerer ikke korrekt. Modtageren er blevet tabt, og/eller kabinettet er beskadiget. 7

8 ,167$//$7,212*,%58*7$*1,1* Følg den opsætningsvejledning, som du fik leveret med udendørsudstyret. 3DUDEROHQVSODFHULQJRJHOHYDWLRQVYLQNHO Alle satellitter, der kan modtages i Europa, befinder sig i en geostationær bane lodret over Ækvator i kilometers højde. Derfor skal parabolen indstilles imod syd. Som udgangspunkt finder du satellitpositionen således: Ved middagstid står solen direkte i syd (Kl ved normaltid og kl. 13 ved sommertid). Du skal derfor finde en placering til din parabolantenne, hvor den totale parabolskål har frit udsyn mod syd (ingen huse eller høje træer). Som tommelfingerregel gælder, at en forhindring højst må være halvt så høj som afstanden til parabolen. Det betyder, at hvis et træ er placeret 10 meter fra parabolen, må det højst rage 5 meter over parabolskålens højdeplacering. Den lodrette indstillingsvinkel (elevationen) er placerings- og satellitbestemt og skal beregnes ud fra placeringstabellen i slutningen af denne vejledning. /1%PRQWHULQJ Ved montering af din LNB skal du være opmærksom på, at der kan være stor forskel på fremgangsmetode og fysisk montering imellem de forskellige LNB fabrikater. Forkert montering kan forårsage dårlig billedkvalitet eller helt manglende billede. Der gælder følgende tommelfingerregler: Ved vinkelrette LNB modeller skal tilslutningsstikket generelt pege lodret nedad Ved andre kabinettyper er der normalt en pilemarkering til stede, som skal pege lodret opad (derved kan LNB en godt sidde skævt) Afstanden imellem LNB og parabolskål bør vælges i midten af LNB ens bespændingsområde, og der skal i givet fald foretages korrigering ved dårlig billedkvalitet. 7LOVOXWQLQJDIPRGWDJHUHQ Efter montering af det udvendige udstyr skal du tilslutte alle modtagerens stik, som vist i tilslutningsdiagrammet side 7. Kablet bør føres således, at man ikke snubler over det eller træder på det. Opstil modtageren således, at den ikke udsættes for skadelige påvirkninger så som direkte sollys, olie eller vanddampe, idet fejlfunktioner ellers kan forekomme. 9LJWLJW 7LOVOXWI UVWQHWVWLNNHWWLOVWLNNRQWDNWHQQnUDOOHDQGUHIRUELQGHOVHUHUIRUHWDJHW 8

9 65 %(7-(1,1*69(-/('1,1* Tilslutnings diagram SR-26 7LOVOXWQLQJ DI VDWHOOLWVLJQDO /1%,1387 Tilslut antennekablet (dobbeltskærmet 75 Ohm SAT-coax kabel) fra LNB en til Fkonnektoren på modtageren. Hvis F-konnektoren endnu ikke er monteret på kablet: Afisoler kablet som vist på tegningen, og drej omhyggeligt F-konnektoren på plads på kablet, indtil konnektoren sidder fast. Vær omhyggelig med monteringen, således at kablets afskærmning får god kontakt med Fkonnektorens kappe, men uden at afskærmningen kommer i berøring med inderlederen, hvilket vil forårsage en kortslutning. 9

10 %HP UN Forprogrammeringen af styresignalerne er foretaget, så de passer til normale modtageanlæg, det vil sige med 14/18V for polarisation og 22 khz skiftesignal for ASTRA/ EUTELSAT multi-feed modtagelse med 22 khz omskifter. Såfremt anlægget kun skal benyttes til modtagelse fra EUTELSAT, skal du ændre LNBindstillingen i menuen INSTALLATION, idet linien 22 khz skal indstilles til AUS (tysk OSD skærmtekst) Se Kapitel 6.2 LNB-indstillinger. Såfremt der anvendes såkaldte DiSEqC switche (omskiftere) i anlægget er det nødvendigt at indstille den tilhørende indstilling (DiSEqC EIN ) i systemmenuen. Se Kapitel 6.4 Grundindstillinger. 79RJ9&5WLOVOXWQLQJYLD6&$57WLOVOXWQLQJ 79 HOOHU 'HFRGHU9&5 Tilslut satellitmodtageren til dit TV-apparat med et standard SCART kabel for at opnå bedst mulig billed- og lydkvalitet. Benyt TV-SCART stikket (6). Ligeledes tilsluttes en VCR til modtagerens Decoder/VCR SCART stik (7) med et standard SCART kabel. Ved afspilning fra VCR vil signalerne blive sløjfet igennem satellitmodtageren til TV-apparatet. Såfremt du ønsker at styre dine videooptagelser via VPS, men har en VCR, som ikke kan modtage VPS-signalet igennem SCART stikket, må du tilslutte din VCR via antennestikket som beskrevet nedenfor. Se også afsnit 4.11 Sammenkobling med videooptager. +)DQWHQQHWLOVOXWQLQJ $17,1 Såfremt dit TV-apparat eller din video recorder ikke har et SCART stik, må du tilslutte TVapparatet og/eller video recorderen ved hjælp af antennekabler. Fra stikket TV-OUT forbinder du enten direkte til TV-apparatet, eller sløjfer igennem din videorecorder, og derfra videre til TV-apparatet. Med denne metode kan du desværre ikke overføre stereo lydsignaler. Har du yderligere terrestriske VHF/UHF antennesignaler, kan du tilslutte dem til stikket ANT-IN, hvorfra de vil blive sløjfet igennem til TV-OUT stikket og sendt videre til dit TVapparat. $XGLRWLOVOXWQLQJ /$8',25 WLOVWHUHRDQO J Hvis du vil have satellitmodtagerens lyd igennem dit HiFi anlæg, skal du forbinde AUDIO L- R phonostikkene til dit HiFi anlægs indgange (benyt AUX, TAPE, VIDEO eller lignende indgang). Derved kan du lytte til satellitradioprogrammer via dit HiFi anlæg, uden at dit TV behøver at være tændt. 'HNRGHUWLOVOXWQLQJ Du kan tilslutte en dekoder (f.eks. Premiere) til DECODER/VCR Scart stikket. Kontroller nu, at du har foretaget alle kabeltilslutninger korrekt og tilslut så satellitmodtageren til stikkontakten med netkablet. 10

11 ,%58*7$*1,1* )MHUQEHWMHQLQJ Åben først batteridækslet på fjernbetjeningens underside. Isæt 2 stk 1.5 Volt batterier af typen R03/AAA, vendt som vist i prægningen (+/-), og luk igen batteridækslet. Når du arbejder med fjernbetjeningen, skal du pege den imod modtagerens forside. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer længere, eller de valgte funktioner ikke mere bliver udført, er batterierne sandsynligvis opbrugte, og bør udskiftes så hurtigt som muligt. Benyt kun læksikre batterier. Såfremt fjernbetjeningen ikke benyttes over længere tid, er det bedst at fjerne batterierne. 9LJWLJW QVNHUGXDWEHQ\WWHHQ8QLYHUVDOIMHUQEHWMHQLQJVDPPHQPHG65E UGXI UVW XQGHUV JHRPPRGWDJHUHQRYHUKRYHGHWXQGHUVW WWHVDIGHQ 8GWMHQWHEDWWHULHUHUVSHFLDODIIDOG.DVWGHPLNNHERUWVDPPHQPHGKXVKROG QLQJVDIIDOGPHQDIOHYHUGHPYHGRSVDPOLQJVFRQWDLQHUHIRUEDWWHULHU 7 QGIRUPRGWDJHUHQ Tænd for modtageren med Standby tasten på modtageren eller fjernbetjeningen. På modtagerens front vises nu den sidst betragtede kanal, f.eks. P5. Hvis modtageren var tændt, vil den nu gå i standbystilling, og frontpanelt viser et - Tænd for TV-apparatet. Såfremt dit TV er tilsluttet modtageren via et SCART kabel, skal du benytte TV ets AVtaste eller fjernbetjening for at skifte til AV-indgangen. Benytter du derimod tilslutning via et antennekabel, skal du læse næste afsnit.,qgvwloolqjdi79dssdudwhwwlovdwhoolwprgwdjhuhq Er dit TV og satellitmodtageren ikke forbundet via et SCART kabel, men i stedet via et antennekabel, skal du nu indstille en programplads på dit TV til modtageren: Flyt omskifteren TEST/TV (2) på modtagerens bagside i stilling TEST. Modtageren er fra fabrikken indstillet til UHF kanal 38. Indstil dit TV til den kanal, hvor du ønsker at modtage satellitmodtagerens programmer, og benyt dit TVs søgefunktion til at finde modtagerens testsignal. Testsignalet består af to lodrette hvide bjælker på en sort baggrund. 11

12 Gem denne indstilling i dit TV på en ubenyttet programplads. (Se evt. betjeningsvejledningen til dit TV). Nu kan du modtage satellitprogrammerne på denne kanal. Nu skal du slukke for satellitmodtagerens testsignal, idet du sætter omskifteren TEST/TV (2) tilbage i stilling TV. %HP UN Såfremt kanal 38 allerede benyttes af et program, du modtager over antenne, eller i et andet tilsluttet apparat (f.eks. en videorecorder), kan du indstille til en anden kanal imellem kanal 30 og kanal 39. Med en lille skruetrækker kan du dreje den lille skrue (3), som på modtagerens bagside er mærket med en pil. Derved ændrer du satellitmodtagerens sendekanal. På denne måde kan du indstille fra kanal 30 til 39. Nu skal du igen søge efter testbilledet på dit TV, som beskrevet ovenfor. 9LJWLJW 9 URSP UNVRPSnDWYHGLQGVWLOOLQJDI8+)XGJDQJVNDQDOHQIUDVDWHOOLWPRGWDJH UHQE UGHUSn79 HWY UHPLQGVWpQNDQDOIULRYHURJXQGHUGHQYDOJWHNDQDOIRUDW XQGJnIRUVW\UUHOVHULELOOHGHW )LQLQGVWLOOLQJDISDUDEROHQ Indstil modtageren til en af de forprogrammerede kanaler på den ønskede satellit (f.eks. PR 1, ARD, for ASTRA). Sammenlign nu, ved hjælp af placeringstabellen bag i denne vejledning, den vertikale vinkel (elevationsvinklen). Ved indstillingen skal du stille dig ved siden af, eller bagved, parabolen, således at du ikke står i vejen for parabolens modtagelse af signaler: Drej nu parabolskålen langsomt horisontalt (Azimut) ud af sydpositionen mod den ønskede satellitposition (f.eks. 19,2 øst, eller EUTELSAT 13 øst til venstre, set bagfra). Fremkommer der derved et billede, eventuelt med støj eller sorte striber, skal du med små bevægelser af parabolskålen sideværts optimere signalet. Undersøg nu, om det er det rigtige program, der modtages. Er det ikke det, skal du bibeholde højdeindstillingen (elevationen) og dreje videre, indtil du finder den næste satellit. Når det rigtige billede fremtræder på TV-skærmen, skal du bevæge parabolskærmen forsigtigt en smule mod højre og venstre for at optimere billedkvaliteten. Endelig fastgøres alle befæstigelsesskruer, så parabolen ikke kommer ud af justering ved vejrog vindpåvirkninger. Vær opmærksom på, at en parabolantenne skal justeres med en nøjagtighed på mere end 1 horisontalt og vertikalt, for at modtagelse af signal er muligt. Værdien for den lodrette vinkel, der skal indstilles, kan afvige fra den værdi, der gælder for din fysiske position, idet masten sjældent er monteret nøjagtigt inden for 1 lodret Optræder der derfor kun støj ved drejningen af parabolskærmen, må du kun ændre parabolens lodrette position 1, før du går tilbage til sydpositionen, og søger forfra. 12

13 0XOWL)HHGDQO JPRGWDJHOVHDIIOHUHVDWHOOLWWHU Multi-Feed anlæg er betegnelsen for parabolanlæg, hvor der kan modtages signaler fra 2 eller flere satellitter. Ved opsætningen skal man da især være opmærksom på at indstille anlægget optimalt efter den svageste satellit. Ved Astra/Eutelsat modtagelse optimeres derfor normalt på Eutelsat. 2SVWLOOLQJ 7LOVOXWQLQJ 9LJWLJW )RUSURJUDPPHULQJHQDISURJUDPPHUQHRJVW\UHVLJQDOHUQHHUIRUHWDJHWWLOEUXJ VDPPHQPHGGHWK\SSLJVWIRUHNRPPHQGHPXOWLIHHGXGVW\U'HWYLOVLJHPHG 9ROWIRUYHUWLNDOKRULVRQWDOSRODULVDWLRQRJN+]VNLIWHVLJQDOIRU$675$ (87(/6$7PRGWDJHOVHPHGHQN+]RPVNLIWHU'HWEHW\GHUDWGHWHUPXOLJWDW PRGWDJHVLJQDOHUIUDVDWHOOLWWHUYHGDQYHQGHOVHDIHQN+]RPVNLIWHU +YLVGXYHGLQGVWLOOLQJDISDUDEROHQPRG(XWHOVDWSnƒWLOVOXWWHU/1% HQGLUHNWH WLOVDWHOOLWPRGWDJHUHQXGHQN+]RPVNLIWHUVNDOGXI UVWLQGVWLOOHGHQ SURJUDPSODGVVRPGXV JHUVDWHOLWWHQSnIHNV35Sn(87(/6$7YHGDWVOn N+]RPVNLIWQLQJIUDNXQYHGDQYHQGHOVHDIHQXQLYHUVDO/1%* UVnOHGHV 9 OJSURJUDPSODGV35RJV WL0HQXSXQNWHW (LQVWHOOXQJ /1% 6NDOGHUPRGWDJHVLPLQGVWQLYHDXHUIUDVDWHOOLWWHUIHNVIUD $675$(87(/6$7QHGUHRJ YUHIUHNYHQVEnQG/2:+,*+VNDOPDQY OJH 'L6(T&LQGVWLOOLQJHQ6H6(7830HQXRJGHUVNDOEHQ\WWHV'L6(T&RPVNLIWHUH )RUSURJUDPPHULQJHQWLOSDVVHVVnDXWRPDWLVN 13

14 %HWMHQLQJDIPRGWDJHUHQ 79GULIW Tænd for modtageren med standbytasten på satellitmodtageren eller på fjernbetjeningen, således at der på modtagerens frontpanel vises nummeret på den kanal, der sidst blev benyttet. Det samme nummer vises samtidigt i det tilsluttede TV s øverste højre hjørne som OSD (On Screen Display). Såfremt modtageren fra frontpanelet eller fjernbetjeningen sættes i standby, vises i stedet for kanalnummeret, en vandret streg - på frontpanelet. )RUSURJUDPPHULQJ Modtageren er allerede forprogrammeret til at modtage kanaler fra mange satellitter (se vedlagte forprogrammeringsliste). I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at foretage ændringer til listen. EUTELSAT programmer er indstillet til multi-feed anlæg med 22 khz omskifter. Radioprogrammerne findes i programlisten fra programplads nummer 200 (ASTRA fra PR 350). Listens modtagerfrekvenser er programmeret til brug sammen med en standard ASTRA LNB. Såfremt dit anlæg er udstyret med en ældre LNB type, skal du korrigere indstillingen for oscillatorfrekvensen på 9750 MHz i grundindstillingen for LNB NR 1 og 2 (Afsnit 6.2 LNB-indstillinger/Menu INSTALLATION). Du kan naturligvis også modtage programmer, som ikke er indeholdt i forprogrammeringen (Se kapitel 5, Indstilling af nyt program). Du kan få fat i en komplet og opdateret liste over alle udsendte programmer på forskellige kanalers teletext sider eller på Internettet: Teletext SAT1 Teletext RTL2 Internet ASTRA EUTELSAT (7-16 ) URJUDPYDOJ Ved valg af én af de 450 forprogrammerede kanaler kan du benytte taltasterne [0]-[9] og tasterne [P+]/[P-] på fjernbetjeningen, eller på modtagerens frontpanel. Ved valg af kanal fra fjernbetjeningen med taltasterne har du 3 sekunder imellem indtastning af cifrene til at indtaste det næste ciffer i et 2- eller 3-cifret programnummer. Derefter springer modtageren hen på det indtastede, og viste, programnummer og er klar til nyt programvalg. TV-billedet skifter derimod straks til det program, som det til enhver tid indtastede nummer angiver. 14

15 Vær opmærksom på, at ved en for hurtig betjening af fjernbetjeningens taster (under 1 sekund), reagerer modtageren ikke på det følgende tastetryk. Efter skift af program vises den valgte kanals programnummer i ca. 3 sekunder i skærmens øverste højre hjørne. 5DGLRSURJUDPPHU Radioprogrammer vælges på samme måde som TV-programmer. De findes i program-listen fra position PR 200 (ASTRA radioprogrammer fra PR 350). Når du vælger en programplads, som er forprogrammeret til en radiokanal, vises i ca. 3 sekunder et nodesymbol på skærmen, og ved stereokanaler desuden teksten ' Stereo'. TVbilledet afbrydes ved radiomodtagelse og skifter til et blåt baggrundsbillede. For at få programnummeret vist igen kan du trykke på tasten TV. Ved hyppig brug af radioprogrammer kan det anbefales at tilslutte din satellitmodtager til dit stereoanlæg (se Kapitel 3.3 Audio tilslutning til stereoanlæg). I sådanne tilfælde behøver dit TV-apparat ikke længere være tændt for at modtage radio programmer via satellit. /\GVW\UNHUHJXOHULQJSHUSURJUDPSODGVRJPXWLQJ Med fjernbetjeningens [+] og [ ] taster kan du indstille lydstyrken på hver programplads individuelt. Lydstyrken vises grafisk på skærmen, i form af en vandret bjælke, i nogle få sekunder. Den indstillede lydstyrke gemmes automatisk ved hver programplads. Derved er det muligt at udjævne lydstyrkeforskelle, der er betinget af senderen. Med mute-tasten kan du helt undertrykke lyden, der dog kommer igen ved et fornyet tryk på samme taste. Så længe lyden er undertrykket vises mutetegnet i nederste højre skærmhjørne Lydreguleringsfunktionen har indflydelse på både TV-SCART og antennesignalet, og huskes også af modtageren, efter den har været slukket. Vær forsigtig ved optagelse via disse stik til videorecorder, så du sikrer dig, at lydsignalet ikke er skruet ned, eller helt undertrykket. I så fald kan den optagede udsendelse have for svag eller helt manglende lyd. Ændring og undertrykkelse af lyden har ingen indflydelse på lydsignalerne på Decoder/VCR stikket. 15

16 )UHPNDOGHOVHRJEHWMHQLQJDIVN UPPHQXHUQH26' Ved fremkaldelse af menuerne kan du let og bekvemt undersøge, ændre og tilpasse modtager- og programindstillingerne. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] taste. Nu fremkommer hovedmenuen: (,167(//81*,167$//$7,21 635$&+( 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJLKRYHGPHQXHQ: [Menu] [P+] / [P-] Dobbeltfunktion: 1. Fremkaldelse af hovedmenuen 2. Afbryde uden at gemme ændringer, tilbage til hovedmenu Positionsmarkør op eller ned (valg af menulinie) [0]..[9], [+], [-] Indtastning af værdier, trinvis indstilling, skift til undermenu [STORE] [TV] Gemme indstillinger og tilbage til TV drift Afbryder menuen uden at gemme ændringer, tilbage til TV-drift 16

17 6SULQJHRYHUXGHOXNNHX QVNHGHSURJUDPPHU Hvis du ved kanalskift med [P+] og [P-] tasterne kun ønsker at få vist dine favorit kanaler, kan du markere alle andre kanaler med UEBERSPR. (Überspringen) spring over - funktionen i EINSTELLUNG menuen: (,167(//81* 3515 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 -$ 1. Vælg den programplads, som du ønsker der skal springes over/udelukkes i fremtiden. 2. Tryk på [MENU] tasten for at få vist hovedmenuen på skærmen 3. Ved tryk på [+] tasten skal du skifte til undermenuen EINSTELLUNG (PR. NR) 4. Med tasten [P+] skal du bladre til EINSTELLUNG menuens anden side 5. EINSTELLUNG menuens anden side fremkommer. ÜBERSPR er valgt, teksten NEIN blinker. 6. Indstillingen ændres nu fra NEIN til JA med [+] eller [ ] tasterne 7. Gem indstillingen og vend tilbage til TV drift ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten 8. Gentag punkterne 1-7 ovenfor for alle programpladser/kanaler, som du ønsker at springe over. Programpladserne, som er markeret som vist ovenfor, springes nu over ved programvalg med [P+] og [P-]. De kan kun vælges direkte ved indtastning af programnummer via taltasterne. Spring over/udelukkelsesfunktionen ophæves på lignende måde, blot skal indsættes NEIN på hver kanal, som igen skal vises. 6 JQLQJHIWHUHWQ\WSURJUDP Overføringskapaciteten på moderne satellitter øges næsten konstant. Det betyder, at der hele tiden kommer flere og flere nye programmer til. Alle transponderkanaler på satellitterne ASTRA og EUTELSAT er dog allerede forprogrammeret. Hvis du vil søge efter nye programmer, er den letteste metode at skifte igennem de forprogrammerede pladser i slutningen af listen for hver satellit. 17

18 6S UULQJDISURJUDPPHUE UQHVLNULQJ På nogle programpladser bliver sendt programudbud, som du måske ikke ønsker skal være tilgængelig for alle aldersgrupper. Du kan spærre enhver programplads. Når du derefter vælger en spærret programplads, fremkommer intet billede og ingen lyd. Modtagerens frontpanel viser programpladsens nummer, og billedet bliver blåt. Nu vises i ca. 3 sekunder programnummeret, eventuelt stereosymbolet, og altid et nøglesymbol. Såfremt billedet kun viser den blå flade, kan du trykke på TV-tasten, og oplysningerne vises igen. Du kan spærre programpladser ved at følge denne fremgangsmetode: (,167(//81* 3515 /1%15 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 -$ 8(%(5635 1(,1 1. Vælg den programplads, som skal spærres 2. Tryk på [MENU] tasten for at vise hovedmenuen 3. Ved tryk på [+] tasten skal du skifte til undermenuen EINSTELLUNG 4. Med tasten [P+] skal du bladre til EINSTELLUNG menuens anden side 5. Vælg med [P+] tasten linien GESPERRT: NEIN. NEIN blinker 6. Skift NEIN indstillingen til JA med [+] eller [ ] tasterne 7. Gem indstillingen og vend tilbage til TV drift ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. Programpladsen kan først modtages igen, når indstillingen sættes tilbage til NEIN. 6DPPHQNREOLQJPHGGHFRGHU Via SCART stikket Decoder/VCR (7) kan du tilslutte en decoder for modtagelse af betalingsprogrammer (Se Kapitel Installation, afsnit 3.3 Decodertilslutning ). Satellitmodtageren sender det dekodede signal igennem til TV SCART stikket samt til TV OUT stikket fra antennemodulatoren. For at aktivere denne funktion skal du aktivere SYSTEM linien i EINSTELLUNG menuen. Se også vejledningen til din dekoder! 18

19 For indstilling af systemtypen skal du gøre følgende: (,167(//81* 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg den programplads hvorpå betalingskanalen er indstillet. 2. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] tast for at fremkalde hovedmenuen 3. Skift nu til undermenuen EINSTELLUNG (PR. NR.) ved hjælp af tasterne [+] og [ ] 4. Med tasten [P ] skal du nu vælge SYSTEM linien i menuen EINSTELLUNG. Teksten TV blinker 5. Nu kan du ændre TV-indstillingen til PAL DEC med tasterne [+] eller [ ] for en PAL Decoder (MAC DEC hhv. DEEMPH for D2MAC Decoder) 6. Tryk 2 gange på [STORE] tasten for at gemme indstillingen og vende tilbage til TV drift. 6DPPHQNREOLQJPHGYLGHRUHFRUGHU9&5 Du kan benytte en videorecorder (VCR) til optagelse af satellitprogrammer samt afspilning af optagelser via SR-26 satellitmodtageren. Læs venligst Kapitel 3 for oplysninger om tilslutning af apparatet. Ved afspilning af en VCR optagelse leder modtageren også i standbymode signalet igennem fra Decoder/VCR til TV SCART stikket. Befinder modtageren sig i indstillingen TV-drift afbrydes dette, og der skiftes automatisk, og frontpanelet viser teksten AV. Såfremt din video recorder ikke leverer skiftesignal igennem SCART stikket for automatisk omskiftning, kan du skifte modtageren manuelt til AV indstilling ved at skifte til kanal 0 fra fjernbetjeningen. Frontpanelet viser så AV. Du vender tilbage til TV drift ved at benytte fjernbetjeningens [0]-[9] taster. Såfremt du tilslutter din video recorder via antennestikket, kan dine optagelser blive forstyrret af OSD teksterne. Vær derfor opmærksom på ikke at benytte menutasten på fjernbetjeningen så længe du foretager videooptagelser igennem antennetilslutningen. Undersøg før starten af en optagelse, at mutefunktionen ikke er aktiveret, og at lydstyrkeindstillingen ikke står indstillet til for lav lydstyrke. 19

20 6OHHSWLPHU Vælg den programplads på dit TV, hvor satellitmodtagerens signal modtages. Sleep-timeren aktiveres med [SLEEP] tasten på fjernbetjeningen. På TV skærmen vises nu et standbysymbol og teksten AUS. Hvis du trykker endnu en gang på [SLEEP] tasten ændres AUS til 15, hvilket betyder, at modtageren automatisk slukker om 15 minutter. Du kan forlænge tiden, før modtageren slukkes, med yderligere 15 minutter for hver tryk på [SLEEP] tasten op til et maksimum på 90 minutter. Når du efter nogle sekunder ikke længere trykker på [SLEEP] tasten, forsvinder visningen af den indstillede tid, og modtageren slukker nu automatisk, når den indstillede tid er forløbet. Du kan afbryde funktionen igen ved at trykke på [SLEEP] tasten, indtil teksten AUS igen fremkommer på skærmen. 20

21 )RUGHQHUIDUQH,QGVWLOOLQJDISURJUDPPHU Programmerne, som kan ses i den medleverede tabel, er allerede forprogrammeret med de tilhørende tal, og behøver normalt ikke at blive ændret. Tabellens modtagerfrekvenser forudsætter brug af en ASTRA standard LNB og er programmeret tilsvarende. Såfremt dit anlæg benytter ældre LNB typer, kan det være nødvendigt at korrigere indstillingen af oscillatorfrekvensen 9750 MHz i grundindstillingen (Kapitel 6, "LNB indstillinger/menu INSTALLATION ) Du kan selvfølgelig ændre de forprogrammerede indstillinger og også modtage signaler, som ikke er forprogrammeret. Dertil er det nødvendigt, at du indstiller modtagerparametre for billede og lyd, såvel som de tilhørende styresignaler, som beskrevet i det følgende. Du kan få fat i en komplet og opdateret liste over alle udsendte programmer på forskellige kanalers teletext sider: Teletext SAT1 Teletext RTL2 Internet ASTRA EUTELSAT (7-16 ) )RUNODULQJWLOPHQXHQ(,167(//81* I menuen EINSTELLUNG finder du alle de indstillinger, som har med modtagelse og gengivelse af billede og lyd at gøre. Værdierne, som hører til hver enkelt forprogrammeret programplads kan du finde i den medleverede tabel. Fremkaldelse af EINSTELLUNG menuen: 1. Fremkald hovedmenuen ved tryk på fjernbetjeningens [MENU] taste. 2. Menupunktet EINSTELLUNG er valgt. 3. Vælg EINSTELLUNG menuen ved at trykke på fjernbetjeningens [+] taste. EINSTELLUNG menuen: 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( ] $/'(&0$&'(&'((03+5$',2.DQNXQ QGUHVL$8',215 21

22 4. Med tasten [P+] kan du skifte til EINSTELLUNG menuens side 2: '((03+ 6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 )$/&+ 6 6 N+] (,1$86 -$1(,1 -$1(,1 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJL(,167(//81*PHQXHQ: [P+] / [P-] Dobbelt funktion: 1. Valg af menulinie op eller ned 2. Omskiftning imellem menusider. [0]..[9], [+], [-] Indtastning af værdier, trinvis indstilling, skift til undermenu [STORE] [MENU] [TV] Gemme indstillinger og tilbage til TV-drift (tryk 2 gange) Afbryde menuen uden at gemme ændringer, tilbage til hovedmenu Afbryde menuen uden at gemme ændringer, tilbage til TV drift. )RUNODULQJWLOPHQXSXQNWHUQH 3515 Her vises nummeret på den aktuelle programplads imellem 1 og 450. Værdierne i menuen gælder og gemmes for den valgte program plads. Dette tal kan først ændres, når Store tasten aktiveres første gang. Derved begynder tallet at blinke, og det kan nu ændres eet ciffer ad gangen med [+] og [-] tasterne eller direkte med fjernbetjeningens taltaster. Som regel ændrer man dog ikke programpladsnummeret, lige før man gemmer data. /1%15 Her kan du vælge iblandt de LNB-typer, som er forprogrammeret i menuen INSTALLATION med fjernbetjeningens [+] og [-] taster (se Kapitel 6.2 LNB Indstillinger) 22

23 Her kan du vælge tallene 1-8 (1-16 hvis DiSEqC=EIN). Indstillingen sørger for den korrekte horisontale/vertikale polarisationsspænding, 22 khz styresignal o.s.v. til LNB en. Forprogrammering: For ASTRA programmer: LNB NR 1 eller 2 For EUTELSAT LNB NR 3 eller 4 35)5(4 Her kan du indtaste, ændre eller finindstille frekvensen for video modtagelse (billede) eller starte en søgning. Vælg linien. Nu kan du indstille en frekvens på 3 forskellige måder: 1) Direkte med fjernbetjeningens taltaster [0]..[9], hvis du allerede kender frekvensen. 2) Med tasterne [+] og [ ] kan frekvensen finindstilles trinvist. 3) Hvis du trykker på [+] eller[ ] tasterne i mere end 3 sekunder, startes en frekvenssøgning. Søgningen stopper ved næste program eller ved slutningen af frekvensbåndet. Forprogrammering: Imellem og MHz (Se i kolonnen modtagefrekvens i vedlagte forprogrammeringstabel.) $815 $802'86 $8)5(4 På hvert TV program udsendes der adskillige lydkanaler fra satellitten. I linien AU. NR. vælger du den lydkanal, som du ønsker at modtage lyd fra. Vælg linien AU. NR. med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] taster. Du kan nu vælge én af de for programmerede lydkanaler fra 1 til 15 med [+] og [ ] tasterne (Se tabellen i afsnittet: 5.4 Lydindstilling). De to næste linier (AU. MODUS og AU. FREQ.)udfyldes automatisk med data ved valg af lydkanalerne 1 til 15 og er da spærret for manuel indtastning. Vælges i AU. NR. i stedet lydkanal 16, kan du manuelt indtaste værdier i de to linier AU. MODUS og AU. FREQ. 6<67(0 Her kan du vælge imellem TV, RADIO og DECODER. Ved TV-programmer skal du vælge TV, såfremt der ikke er tilsluttet en Decoder (indstilling for alle TV programmer). Ved radioprogrammer skal du vælge RADIO. Skærmen vises da med blå baggrund, kun lyden høres. Ved programmer, hvor en decoder skal benyttes, vælger du funktionen PAL DEC (Se også Kapitel 4.10 Dekoder drift). '((03+ Står for begrebet deemphase, der tjener til indstilling af efterbetoning af lyden. Indstil til den bedste lydefterbetoning imellem indstillingerne FLACH (flad), 50µS og 75µS. Forprogrammering: 75µS 23

24 $8',2%: Indstilling af lydbåndbredden. Forprogrammeringen er 110 khz ved alle programmer med en bærebølge på 7.02 MHz og højere og 180 khz ved alle programmer med en bærebølge på 5.00 til 7.00 MHz. Ændring foretages med tryk på fjernbetjeningens [+] og [ ] taster til den bedste lydgengivelse. '15 I indstillingen EIN aktiverer du en støjundertrykkelse (Dynamic Noise Reduction), med AUS slår du den fra. Forprogrammering på alle programmer: EIN..2175$67 Her kan du indstille den optimale lysstyrke individuelt på de forskellige TV-programmer med tasterne [+] og [ ] imellem 1 og 50. Forprogrammering: 25 for ASTRA, 20 for alle andre programmer. *(63(557 Såfremt du her indstiller JA i stedet for NEIN, kan du spærre programpladser. En spærret programplads kan ikke længere vælges (Se Kapitel 4.9 Spærring af programmer ). Forprogrammering: NEIN. 8(%(5635 Med JA angiver du her, om en programplads skal overspringes ved kanalskift med [P+] og [P-] tasterne. Derved kan du springe over programmer, som du kun sjældent ser. Programpladsen kan dog altid vælges ved direkte at indtaste programpladsens nummer fra fjernbetjeningens taltaster. (Se også Kapitel 4.7 Overspringe programmer ). Forprogrammering: NEIN. 24

25 ,QGVWLOOLQJDIQ\WSURJUDP 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg den programplads, du ønsker at indstille et nyt program på. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. For at indstille et nyt program behøver du egentlig kun at kende frekvensen, programmet udsendes på (Se henvisningen i Kapitel 4.2). Kendes frekvensen ikke, er der dog mulighed for at lade systemet lave en søgning, som beskrevet i næste afsnit. 4. Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du nu til næste linie PR. FREQ 5. Med fjernbetjeningen taltaster [0]..[9] (eller [+] og [ ] tasterne) indtaster du frekvensen på det nye program. Frekvensen, der oprindeligt var tilknyttet programpladsen, bliver derved overskrevet. 6. Såfremt det ønskede programs TV-billede ikke fremkommer i baggrunden, skifter du med [P+] tasten på fjernbetjeningen en linie tilbage i menuen til LNB NR. Skift nu frem og tilbage med [+] og [ ] tasterne imellem de forskellige LNB indstillinger (LNB NR 1-8), indtil du modtager det ønskede billede. 7. Såfremt lyden ikke er den rigtige, skifter du med fjernbetjeningens [P-] tast til linien AU. NR., hvor du med [+] og [ ] tasterne kan skifte imellem de 16 lydkanaler, indtil du finder den, du ønsker. 8. Med tasterne [P+] eller [P-] skifter du nu menulinie, indtil du kommer frem til EINSTELLUNG menuens anden side. Her kan du eventuelt foretage yderligere finindstillinger, som beskrevet i forrige afsnit. 9. Gem nu indstillingerne ved at trykke på [STORE] tasten 2 gange. 10. Ønsker du at gemme de indtastede ændringer på en anden programplads end den programplads, systemet hidtil har været indstillet på, skal du efter at have trykket én gang på [STORE] tasten først indtaste nummeret på den programplads, ændringerne skal gemmes under, ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. DEREFTER skal du igen trykke på [STORE] tasten. Du har nu indstillet det nye program. 9LJWLJW 6nIUHPWGHWLNNHO\NNHVIRUGLJDWILQGHHQEUXJEDULQGVWLOOLQJLSXQNWRYHQIRU/1% LQGVWLOOLQJVNDOGXXQGHUV JHJUXQGLQGVWLOOLQJHQLPHQXHQ,167$//$7,21RJWLO SDVVHGHQWLOGLWDQO JVH.DSLWHO /\NNHVGHWGLJKHOOHULNNHDWInHQNRUUHNWO\GLQGVWLOOLQJLSXQNWRYHQIRUE UGX VWXGHUHGHWI OJHQGHDIVQLW/\GLQGVWLOOLQJ 25

26 6HQGHUV JQLQJ Med denne funktion kan du søge efter nye programmer, hvis frekvens er ukendt /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg en forprogrammeret programplads som du ønsker at indstille det nye program på. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. Vælg med fjernbetjeningens [P-] tast linien PR. FREQ, som derved begynder at blinke. 4. Tryk nu på fjernbetjeningens [+] tast længere end 3 sekunder. Frekvenssøgningen starter nu automatisk. 5. Videofrekvensen tæller nu automatisk opad. 6. Frekvenssøgningen stopper automatisk ved den næste frekvens, hvor der forefindes et videosignal, og billedet fremkommer i baggrunden. 7. Frekvenssøgningen startes igen ved at trykke på [+] tasten. 8. Ved at trykke på [ ] tasten kan du starte frekvenssøgningen baglæns. 9. Fortsæt således søgningen, indtil du har fundet det ønskede program. 10. Når du har fundet den rigtige sendefrekvens til det ønskede program, fortsætter du med den næste linie ved at skifte med [P-] tasten på fjernbetjeningen, og foretager indstillingen af lyden (se afsnit 5.4 lydindstilling) 11. Efter at have fundet den korrekte sendefrekvens og indstilling af lyd gemmer du de indstillede data ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. 9LJWLJW +YLVGXHIWHUI UVWHJHQQHPO ELNNHILQGHUGHW QVNHGHSURJUDPVNDOGX QGUH GHWLQGVWLOOHGH/1%15SnVDPPHPHQXVLGHRJVWDUWHIUHNYHQVV JQLQJHQIRUIUD (QDNWLYIUHNYHQVV VSULQJHUGDWLOEDJHWLO79GULIWXGHQDWJHPPHQRJHW 2PUnGHWVRPJHQQHPV JHVDIK QJHUDIGHQYDOJWH/1%L(,167(//81* PHQXHQ /1%WLO9LGHRIUHNYHQVIUDWLO0+]$XGLRIUHNYHQVWLO0+] /1%RJ9LGHRIUHNYHQVIUDWLO0+]$XGLRIUHNYHQVWLO0+] 26

27 /\GLQGVWLOOLQJ På hver TV kanal udsendes der adskillige lydkanaler. Disse kan anvendes af udbyderen på forskellig vis: Monolyd, stereolyd eller flerkanallyd. På de forprogrammerede programpladser er også TV-lyden forprogrammeret. Hvis den udsendte lyd efterfølgende ændres, f.eks. fra Mono til Stereo, skal du tilpasse lydindstillingen tilsvarende. (Ved visse EUTELSAT kanaler med dårlig lyd er det ofte uden virkning at ændre lydindstillingen) Hvad der aktuelt udsendes på de forskellige programmers lydkanaler, finder du oplysning om i diverse TV-tidsskrifter. Såfremt lyden er meget dårlig, eller kun består af støj, som efter nogle sekunder afbrydes, er der valgt en forkert AUDIO NR kanal. Ved stereolyd benyttes to forskellige lydkanaler. Den højre bærebølgefrekvens ligger automatisk 0.18 MHz over den venstre kanal. Modtageren giver dig to muligheder for at indstille en passende lyd til et givet TVprogram, ved flersprogede udsendelser kan du vælge et andet sprog, eller du kan vælge et radioprogram: 1) ved hjælp af hurtigindstillingen, eller 2) ved manuel indstilling af lydparametrene.,qgvwloolqjdio\g+xuwljlqgvwloolqjhq$8',215 Du kan hurtigt tildele en programplads én af de 15 forprogrammerede lydindstillinger. Derved er det ikke muligt at øve indflydelse på de enkelte lydfrekvenser. Der vælges fra en forprogrammeret liste af frekvenser i menu linien AUDIO NR: AUDIO NR MONO/STEREO Frekv venstre (MHz) Frekv. højre (MHz) TV/Radio 1 Stereo TV 2 Mono TV 3 Mono TV 4 Mono TV 5 Mono TV 6 Mono TV 7 Mono TV 8 Stereo R 9 Stereo R 10 Mono R/TV 11 Mono R/TV 12 Mono R/TV 13 Mono R 14 Mono R 15 Mono R 16 Fri til manuel indstilling 27

28 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67(0 79 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 1. Vælg den programplads, hvis lydindstilling du ønsker at ændre. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. Ved tryk på fjernbetjeningens [+] tast skifter du nu til undermenuen EINSTELLUNG. 4. Vælg linien AU. NR. med fjernbetjenin-gens [P-] tast. Det indstillede tal blinker. 5. Med fjernbetjeningens [+] tast kan du nu gennemløbe lydkanalerne AUDIO NR. 1 til 15, indtil du finder en fejlfri lydkanal. Såfremt en fejlfri lyd ikke findes i indstillingerne 1 til 15, kan du vælge lydkanal nummer 16, og fortsætte med forklaringen i næste afsnit. 6. Mindre ændringer af lydkvaliteten er mu- lig ved at ændre parametrene på den næste menuside (AU. MODUS og AU FREQ. springes da over, idet de ikke er tilgængelige ved valg af kanalerne 1 til 15). 7. Vælg linien DEEMPH og find den bedste lydkvalitet ved at skifte med fjernbetjeningens [+] og [ ] taster. Skift så til næste linie med [P+] tasten, hvor du også kan optimere lydkvaliteten ved at skifte imellem indstillingerne med fjernbetjeningens [+] eller [ ] tast. 8. Skift nu med fjernbetjeningens [P-] tast til linien DNR, og vælg eller fravælg støjundertrykkelse med [+] eller [ ] tasten til EIN eller AUS. 9. Husk til sidst at gemme indstillingerne ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. 9HGGnUOLJO\G,QGWDVWO\GLQGVWLOOLQJHUQHPDQXHOW$8',215 Såfremt ingen af de 15 forprogrammerede indstillinger leverer den ønskede lydkvalitet, kan du benytte denne metode: 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Se trin 1 til 5 i forrige beskrivelse. Indstil AU NR. til Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du nu til næste linie AU MODUS. Indstil her med fjernbetjeningens [+] eller [ ] taster til Stereo eller Mono lyd. Hvis du ikke ved, om der udsendes mono eller stereolyd, skal du begynde med mono. 3. Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du til næste linie AU. FREQ. 28

29 Nu kan du indstille lydfrekvensen i området imellem 5.00 og 9.00 MHz på to måder: 1) Du kan indtaste frekvensen direkte fra fjernbetjeningens taltaster [0]..[9], hvis du kender den, eller 2) Indstille frekvensen trinvist ved at trykke på fjernbetjeningens [+] eller [ ] taster. Her skal du bemærke, at det kun er muligt at indstille frekvensen for venstre lydkanal, idet frekvensen for højre lydkanal automatisk vælges 0.18 MHz over venstre kanals frekvens. 4. Nu kan du fortsætte indstillingen af diverse lydindstillinger som beskrevet i forrige afsnits punkt 6 til 9.,QGVWLOOLQJDIUDGLRSURJUDPPHU Det er muligt at anvende enhver programplads som radioprogramplads. Forskellen ligger kun deri, at ved radioprogrammer er der intet behov for TV-billedet, hvorfor det vises som en ensfarvet blå baggrund (Se afsnit 4.4 Radioprogrammer) Indstillingen af radioprogrammerne foregår på samme måde som ved TV-programmer. Radioprogrammer sendes som regel på TV-programmernes lydbærebølge. Derfor skal du vide, hvilket TV-program radioprogrammet udsendes sammen med /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Indstil først det TV-program, som det ønskede radioprogram udsendes sammen med (Se 5.2 Indstilling af nyt program ) 2. Søg nu efter radioprogrammets lydkanal som beskrevet i afsnit 5.4 Lydindstilling 3. Endelig ændrer du i EINSTELLUNG menuen den sidste linie SYSTEM fra TV til RADIO, således at billedet vises med blå baggrund. 9LJWLJW Ved modtagelse af radioprogrammer ser du kun den blå baggrund, og i ca. VHNXQGHU efter programskift desuden programpladsens nummer og et nodesymbol. Ønsker du at se programpladsens nummer igen, trykker du blot på fjernbetjeningens [TV] tast, hvorpå nummeret vises igen i ca. 3 sekunder. 29

30 *UXQGLQGVWLOOLQJHU I grundindstillingerne tilpasses din satellitmodtager til det udstyr, du har monteret til satellitmodtagelse (parabol, LNB, etc.). Modtageren er allerede indstillet fra fabrikken, således at den passer til normalt forekommende satellitudstyr. Ændring af grundindstillingerne er derfor normalt kun nødvendigt, hvis dit udstyr afviger fra dette, eller såfremt du specifikt ønsker at ændre på indstillingerne. Grundindstillingerne opsættes normalt af din forhandler ved første installation. 9DOJDIGLDORJPHQXVSURJ635$&+(PHQXHQ Sproget, der anvendes på modtagerens menuer (OSD), kan vælges som tysk eller engelsk. Forprogrammering: DEUTSCH (tysk). Se også Kapitel 11 Menuoversigt 635$&+( (1*/,6+ '(876&+ 1. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] tast. Hovedmenuen vises på skærmen. 2. Med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] tast skal du nu vælge menulinien SPRACHE. 3. Tryk på fjernbetjeningens [+] eller [ ] tast for at skifte til sprogmenuen 4. Nu kan du vælge sprog ved at vælge menulinien DEUTSCH (tysk) eller ENGLISH (engelsk) med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] tast. 5. Gem valget ved at trykke to gange på fjernbetjeningens [STORE] tast. /1%,QGVWLOOLQJHU,167$//$7,21PHQXHQ I INSTALLATION menuen er der forprogrammeret data for alle hyppigt forekommende LNB typer. Det er derfor let at indstille satellitmodtageren til forskellige typer anlæg uden at skulle omprogrammere hver enkelt programplads. I menuen EINSTELLUNG (Se Kapitel 5) henvises der ved hver programplads blot til et LNB NR. Modtageren henter så sine oplysninger omkring LNB indstillinger fra listen, som skal beskrives i dette afsnit. Det er kun nødvendigt af foretage ændringer i denne menu, hvis du benytter andet end standard ASTRA/EUTELSAT LNB er i dit anlæg. Indholdet i den menuside, som vises her i vejledningen, er afhængig af de indstillinger, som foretages i setup menuens grundindstilling (Se afsnit 6.4). I det følgende beskrives derfor forskellene på de to mulige indstillinger DiSEqC AUS (uden DiSEqC) og DiSEqC EIN (med DiSEqC). 30

31 ,167$//$7,21PHQXHQ QnU'L6(T&HUVDWWLO$86L6HWXSPHQXHQ'YVXGHQ'L6(T& 1. Fremkald hovedmenuen ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast 2. Vælg med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] taster menulinien INSTALLATION. 3. Fremkald undermenuen INSTALLATION med fjernbetjeningens [+] tast. /1%15 /1%)5(4 0+].X 32/ +.+= $86 721(%8567$ RJ0+].X0+]& +9 (,1$86 $% 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJL,167$//$7,21PHQXHQ: [P+] eller [P-] Valg af menulinie [+] eller [-] Trinvis indstilling af værdien i den valgte menulinie [STORE] Gemmer indstillingerne, afbryder menuen og vender tilbage til TV-drift. [TV] Afbryder menuen og vender tilbage til TV-drift XGHQ at gemme indstillingerne. Afbryder menuen og sætter modtageren i standby XGHQ at gemme indstillingerne. )RUNODULQJWLOPHQXSXQNWHUQH /1%15 Her har du adgang til 8 forskellige forprogrammerede LNB indstillinger, og du kan foretage ændringer i dem, som beskrevet nedenfor. (Hvis du har sat DiSEqC til EIN i setup menuen, er der 16 forskellige forprogrammeringer til rådighed her beskrives i næste afsnit) LNB LNB TONE 22 POL Forprogrammering for NR FREQ. BURST KHz MHz MHz A A AUS AUS H V Astra LNB, horisontale programmer Astra LNB, vertikale programmer MHz B EIN H Eutel. Hor. prog. m. 22 khz omsk. 31

32 MHz B EIN V Eutel. Vert. prog. m. 22 khz omsk MHz MHz B B AUS AUS H V Eutel. Hor. prog. m. toneburst Eutel. Vor. prog. m. toneburst MHz MHz B B EIN EIN H V Eutel. LNB øvre bånd, horis. prog. Eutel. LNB øvre bånd, vert. prog. /1%15 For styring af en standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd. Forprogrammering: Modtagelse af ASTRA programmer fra 19.2 øst. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd i et multi-feed anlæg med 22 khz omskifter. Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd i et multi-feed anlæg med toneburst omskifter (simpel DiSEqC) Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det øvre frekvensbånd ( MHz) i et multi-feed anlæg med toneburst omskifter (simpel DiSEqC). Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer i det øvre frekvensbånd fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%)5(4 Den LNB-frekvens (oscillatorfrekvens), som skal indsættes her, afhænger af hvilken LNB type du har. Der kan vælges følgende frekvenser med fjernbetjeningens [P+] og [P-] taster: 0+]: 0+]: 0+]: 0+]: Benyttes ved en ASTRA/EUTELSAT standard LNB Benyttes ved en standard LNB i ældre anlæg Benyttes ved en ASTRA Universal LNB for modtagelse af det øvre frekvensbånd ( MHz) Benyttes ved en fransk TELECOM-LNB til modtagelse af franske programmer i ældre anlæg. Forprogrammering: for LNB NR 1-6, for LNB NR / Angiver polarisationen. Satellitsignalerne er polariseret horisontalt og vertikalt. Omskiftningen imellem de to polariteter sker ved at benytte forskellig spænding til LNB en. Hver programplads skal have tildelt information om polarisation: + Horisontal (vandret) polarisation 18 volt 9 Vertikal (lodret) polarisation 14 volt (13V) 32

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Denne lynguide gennemgår de vigtigste aspekter omkring opsætning af parabol med motorstyring. Gennemlæs venligst

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forord. Tekstkonventioner

Forord. Tekstkonventioner Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD 81880 (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere