450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD"

Transkript

1 65 $1$/2*6$7(//,702'7$*(5 450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD On-Screen-Display (Tysk og Engelsk) Programspærring (børnesikring) og favoritliste Frekvensområde MHz LNB-styring via 14/18 volt, 22 khz og DiSEqC 1.0 Stereo audio udgang via RCA/phono stik Stereo/Mono omskiftning Infrarød fjernbetjening UHF modulator, kanal med testbilledegenerator Husker sidst anvendte kanal efter stand-by Lydstyrke regulerbar via fjernbetjening, individuel indstillelig per kanal. Mute funktion Understøtter Ku og C bånd LNB spænding kan afbrydes Sleep timer Dynamisk støjreduktion Kortslutningssikker LNB spænding 1

2 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,1'+2/'6)257(*1(/6(,1'/('1,1* %(7-(1,1*6.1$33(52*7,/6/871,1*(5 1.1 Set forfra Set bagfra Fjernbetjening Satellitmodtagerens forside Satellitmodtagerens bagside Fjernbetjening...5 9('/,*(+2/'(/6(2*6,..(5+('6)25$167$/71,1*(5,167$//$7,212*,%58*7$*1,1* 3.1 Parabolens placering og elevationsvinkel LNB montering Tilslutning af modtageren IBRUGTAGNING Finindstilling af parabolen Multi-Feed anlæg (modtagelse af flere satellitter)...13 %(7-(1,1*$)02'7$*(5(1 4.1 TV-drift Forprogrammering Programvalg Radioprogrammer Lydstyrkeregulering per programplads og muting Fremkaldelse og betjening af skærmmenuerne (OSD) Springe over/udelukke uønskede programmer Søgning efter et nyt program Spærring af programmer (børnesikring) Sammenkobling med decoder Sammenkobling med videorecorder (VCR) Sleep-timer...20 )25'(1(5)$51(,1'67,//,1*$)352*5$00(5 5.1 Forklaring til menuen EINSTELLUNG Indstilling af nyt program Sendersøgning Lydindstilling Indstilling af radioprogrammer *581',1'67,//,1*(5 6.1 Valg af dialog/menu sprog (SPRACHE menuen) LNB Indstillinger (INSTALLATION menuen) Hvad er DiSEqC? SETUP menuen (DiSEqC menu) /$&(5,1*67$%(/ )(-/),1',1* 7(.1,6.(%(*5(%(5 29(56,*729(50(187(.67(5 2

3 ,QGOHGQLQJ Triax SR-26 er en avanceret analog satellitmodtager, der understøtter den nyeste teknologi. Således er der lagt vægt på DiSEqC funktionerne (version 1.0), der gør det muligt at anvende satellitmodtageren til modtagelse fra flere satellitter. Samtlige funktioner er lette at indstille via fjernbetjeningen og understøttes af et omfattende OSD (On-Screen-Display) skærmbaseret menu-system. For at kunne anvende modtageren skal du have en passende parabolantenne, som er installeret og justeret til den eller de ønskede satellitpositioner (f.eks. ASTRA). Du vil også kunne finde tips til brug ved installationen i denne betjeningsvejledning. Det er målet med denne betjeningsvejledning at lette installation og brug af din satellitmodtager: I denne vejledning benyttes både udtrykket satellitmodtageren og modtageren, når der refereres til SR-26. Vi har ved udarbejdelsen af denne vejledning især lagt vægt på Indstilling og Installation. Desuden finder du en liste med begrebsforklaringer på sidste side. Satellitmodtageren har allerede gennemgået en omfattende forprogrammering, således at du hurtigt kan få adgang til dine fortrukne favoritprogrammer. Vedlagt finder du en tabel med oversigt over alle 450 programpladser. Modtageren er som standard indstillet til at benytte tyske skærmtekster på menuerne, hvorfor denne vejledning viser tyske tekster i eksemplerne. Ændring fra tysk til engelsk menutekst er beskrevet i Kapitel 6. Grundindstillinger. Kapitel 11 indeholder en oversigt over menuteksterne på henholdsvis tysk og engelsk. Alle henvisninger til knapper/taster på fjernbetjeningen vises i denne vejledning med det påtrykte tal, tegn eller symbol omkranset af kantede parenteser [ ]. Henvisning til fjernbetjeningens tast med teksten P+ vil således i resten af vejledningen skrives som: [P+], tasten med teksten menu som: [menu], o.s.v. 0HGOHYHUHWWLOEHK U 1 Fjernbetjening 1 Betjeningsvejledning 1 Forprogrammeringstabel 2 Batterier Såfremt nogle af de anførte dele mangler eller er beskadigede, bedes du straks rette henvendelse til din forhandler. 3

4 %(7-(1,1*6.1$33(52*7,/6/871,1*(5 6HWIRUIUD 6HWEDJIUD )MHUQEHWMHQLQJ 4

5 6DWHOOLWPRGWDJHUHQVIRUVLGH 1) Standby (Tænd/sluk) knap 2) a) Trinvis programskift b) Fremkaldelse af setup menuen (Ved samtidig tryk på begge fra standby) 6DWHOOLWPRGWDJHUHQVEDJVLGH 1 /1%,1387: Her tilsluttes antennekablet fra LNB enheden. 2 7(6779: Indkobling af testbilledegeneratoren (Korrekt billede viser to hvide bjælker på sort baggrund) 3 Indstillingsskrue/kærv for indstilling af kanal fra antennestikket (kanal 30 til 39, forprogrammering = kanal 38) 4 $17,1: Her tilsluttes kablet fra en terrestrisk VHF/UHF antenne : Kan benyttes til tilslutning til et TV via antennekabel. 6 79: SCART stik for satellitmodtagerens tilslutning til et TV 7 '(&2'(59&5: SCART stik for satellitmodtagerens tilslutning til en VCR recorder eller DECODER. 8 /$8',25: Phono stik med stereo lydsignal for tilslutning af satellitmodtageren til et HiFi stereoanlæg. 9 Nettilslutning. Satellitmodtageren er klar til drift straks efter tilslutningen til stikkontakten (230V, 50Hz) )MHUQEHWMHQLQJ 1. Standby (tænd/sluk) tast 2. Muting. For midlertidig afbrydelse af lyden. 3. Afbryder en aktiv menu og vender tilbage til TV drift uden at gemme ændringer. 4. Taltaster fra 0 til 9 for direkte indtastning af programpladsnummer og frekvensangivelser Dobbeltfunktion: Manuel omskiftning til AV drift. 5. Gemmer alle ændringer foretaget i en menu 6. Indstilling af automatisk slukning 7. og Dobbeltfunktion: a) Trinvis programskift b) Valg af menulinie 8. Flere funktioner: a) Lavere lydstyrke b) Skift til undermenu c) Ændring af menuværdier 9. Flere funktioner: a) Højere lydstyrke b) Skift til undermenu c) Ændring af menuværdier 10. Fremkalder skærmmenu 11. Taster uden funktion. 5

6 9('/,*(+2/'(/6(2*6,..(5+('6)25$167$/71,1*(5 1. %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ Vær venlig at læse denne vejledning og nedenstående sikkerhedshenvisninger og råd før du tager satellitmodtageren i brug. 2. 1HWVS QGLQJ Satellitmodtageren må kun anvendes ved en netspænding på 230 Volt/50Hz. Den må først tilsluttes netspændingen via stikkontakten, når installationen er tilendebragt. 3. -RUGLQJ Parabolantennen bør jordes forskriftsmæssigt. 4. 5HQJ ULQJ Fjern netstikket fra stikkontakten, før du rengør modtageren. Benyt kun en tør klud. 3ODFHULQJVYHMOHGQLQJRJXGOXIWQLQJ Udsæt aldrig modtageren for direkte sollys. Modtageren bør placeres på et sikkert og fast underlag. Modtageren må ikke opstilles i rum med meget høj luftfugtighed, da kondensdannelser kan føre til fejlfunktion eller beskadigelser. Varmelegemer placeret under modtageren kan ligeledes forårsage fejlfunktioner. Undgå enhver kontakt til vand eller anden fugtighed, og tag ikke modtageren i brug nær badekar, swimmingpool eller lignende. Sørg for en god udluftning. Placer ikke modtageren på seng, sofa, tæppe eller lignende overflader, idet lufttilførslen til udluftningshullerne i modtagerens bund derved kan blokeres. Monter ikke modtageren i en reol eller rack med utilstrækkelig lufttilførsel. Tildæk aldrig modtagerens lufthuller i kabinettet. Modtagerens omgivelsestemperatur bør ikke overstige 40 C. 6. 5HSDUDWLRQ Reparation eller indstilling af din satellitmodtager bør kun foretages af kvalificeret personale. Åbnes/adskilles apparatet, bortfalder garantien. 7. 8YHMU Ved uvejr eller længere driftpauser (ferie) bør du afmontere antennekablet og net- stikket fra stikkontakten. )RUVLJWLJ Det er forbundet med fare for elektrisk stød at berøre elektriske dele inde i apparatet. Advarselstrekanten med udråbstegnet henviser til vigtige servicepositioner. Åbning af kabinettet bør kun foretages af kvalificeret personale. Hvis du selv adskiller eller åbner kabinettet, bortfalder garantien. 6

7 9HGOLJHKROGUHSDUDWLRQ Modtageren er vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler, at du kun lader kvalificeret fagpersonale udføre eventuelle nødvendige reparationer. Foretag kun de justeringer selv, som er beskrevet i denne vejledning. Justering eller ændring af andre dele kan føre til dyre reparationer. Forsøg ikke selv at åbne eller adskille modtageren, idet garantien derved bortfalder. I følgende tilfælde bør du fjerne netstikket fra stikkontakten og søge råd hos kvalificeret personale: Netkablet eller netstikket er defekt. Modtageren har været udsat for fugtighed eller regn. Der er trængt vand ind i apparatet, eller en genstand er kommet inden for kabinettet. Modtageren udviser en voldsom funktionsændring og fungerer ikke korrekt. Modtageren er blevet tabt, og/eller kabinettet er beskadiget. 7

8 ,167$//$7,212*,%58*7$*1,1* Følg den opsætningsvejledning, som du fik leveret med udendørsudstyret. 3DUDEROHQVSODFHULQJRJHOHYDWLRQVYLQNHO Alle satellitter, der kan modtages i Europa, befinder sig i en geostationær bane lodret over Ækvator i kilometers højde. Derfor skal parabolen indstilles imod syd. Som udgangspunkt finder du satellitpositionen således: Ved middagstid står solen direkte i syd (Kl ved normaltid og kl. 13 ved sommertid). Du skal derfor finde en placering til din parabolantenne, hvor den totale parabolskål har frit udsyn mod syd (ingen huse eller høje træer). Som tommelfingerregel gælder, at en forhindring højst må være halvt så høj som afstanden til parabolen. Det betyder, at hvis et træ er placeret 10 meter fra parabolen, må det højst rage 5 meter over parabolskålens højdeplacering. Den lodrette indstillingsvinkel (elevationen) er placerings- og satellitbestemt og skal beregnes ud fra placeringstabellen i slutningen af denne vejledning. /1%PRQWHULQJ Ved montering af din LNB skal du være opmærksom på, at der kan være stor forskel på fremgangsmetode og fysisk montering imellem de forskellige LNB fabrikater. Forkert montering kan forårsage dårlig billedkvalitet eller helt manglende billede. Der gælder følgende tommelfingerregler: Ved vinkelrette LNB modeller skal tilslutningsstikket generelt pege lodret nedad Ved andre kabinettyper er der normalt en pilemarkering til stede, som skal pege lodret opad (derved kan LNB en godt sidde skævt) Afstanden imellem LNB og parabolskål bør vælges i midten af LNB ens bespændingsområde, og der skal i givet fald foretages korrigering ved dårlig billedkvalitet. 7LOVOXWQLQJDIPRGWDJHUHQ Efter montering af det udvendige udstyr skal du tilslutte alle modtagerens stik, som vist i tilslutningsdiagrammet side 7. Kablet bør føres således, at man ikke snubler over det eller træder på det. Opstil modtageren således, at den ikke udsættes for skadelige påvirkninger så som direkte sollys, olie eller vanddampe, idet fejlfunktioner ellers kan forekomme. 9LJWLJW 7LOVOXWI UVWQHWVWLNNHWWLOVWLNNRQWDNWHQQnUDOOHDQGUHIRUELQGHOVHUHUIRUHWDJHW 8

9 65 %(7-(1,1*69(-/('1,1* Tilslutnings diagram SR-26 7LOVOXWQLQJ DI VDWHOOLWVLJQDO /1%,1387 Tilslut antennekablet (dobbeltskærmet 75 Ohm SAT-coax kabel) fra LNB en til Fkonnektoren på modtageren. Hvis F-konnektoren endnu ikke er monteret på kablet: Afisoler kablet som vist på tegningen, og drej omhyggeligt F-konnektoren på plads på kablet, indtil konnektoren sidder fast. Vær omhyggelig med monteringen, således at kablets afskærmning får god kontakt med Fkonnektorens kappe, men uden at afskærmningen kommer i berøring med inderlederen, hvilket vil forårsage en kortslutning. 9

10 %HP UN Forprogrammeringen af styresignalerne er foretaget, så de passer til normale modtageanlæg, det vil sige med 14/18V for polarisation og 22 khz skiftesignal for ASTRA/ EUTELSAT multi-feed modtagelse med 22 khz omskifter. Såfremt anlægget kun skal benyttes til modtagelse fra EUTELSAT, skal du ændre LNBindstillingen i menuen INSTALLATION, idet linien 22 khz skal indstilles til AUS (tysk OSD skærmtekst) Se Kapitel 6.2 LNB-indstillinger. Såfremt der anvendes såkaldte DiSEqC switche (omskiftere) i anlægget er det nødvendigt at indstille den tilhørende indstilling (DiSEqC EIN ) i systemmenuen. Se Kapitel 6.4 Grundindstillinger. 79RJ9&5WLOVOXWQLQJYLD6&$57WLOVOXWQLQJ 79 HOOHU 'HFRGHU9&5 Tilslut satellitmodtageren til dit TV-apparat med et standard SCART kabel for at opnå bedst mulig billed- og lydkvalitet. Benyt TV-SCART stikket (6). Ligeledes tilsluttes en VCR til modtagerens Decoder/VCR SCART stik (7) med et standard SCART kabel. Ved afspilning fra VCR vil signalerne blive sløjfet igennem satellitmodtageren til TV-apparatet. Såfremt du ønsker at styre dine videooptagelser via VPS, men har en VCR, som ikke kan modtage VPS-signalet igennem SCART stikket, må du tilslutte din VCR via antennestikket som beskrevet nedenfor. Se også afsnit 4.11 Sammenkobling med videooptager. +)DQWHQQHWLOVOXWQLQJ $17,1 Såfremt dit TV-apparat eller din video recorder ikke har et SCART stik, må du tilslutte TVapparatet og/eller video recorderen ved hjælp af antennekabler. Fra stikket TV-OUT forbinder du enten direkte til TV-apparatet, eller sløjfer igennem din videorecorder, og derfra videre til TV-apparatet. Med denne metode kan du desværre ikke overføre stereo lydsignaler. Har du yderligere terrestriske VHF/UHF antennesignaler, kan du tilslutte dem til stikket ANT-IN, hvorfra de vil blive sløjfet igennem til TV-OUT stikket og sendt videre til dit TVapparat. $XGLRWLOVOXWQLQJ /$8',25 WLOVWHUHRDQO J Hvis du vil have satellitmodtagerens lyd igennem dit HiFi anlæg, skal du forbinde AUDIO L- R phonostikkene til dit HiFi anlægs indgange (benyt AUX, TAPE, VIDEO eller lignende indgang). Derved kan du lytte til satellitradioprogrammer via dit HiFi anlæg, uden at dit TV behøver at være tændt. 'HNRGHUWLOVOXWQLQJ Du kan tilslutte en dekoder (f.eks. Premiere) til DECODER/VCR Scart stikket. Kontroller nu, at du har foretaget alle kabeltilslutninger korrekt og tilslut så satellitmodtageren til stikkontakten med netkablet. 10

11 ,%58*7$*1,1* )MHUQEHWMHQLQJ Åben først batteridækslet på fjernbetjeningens underside. Isæt 2 stk 1.5 Volt batterier af typen R03/AAA, vendt som vist i prægningen (+/-), og luk igen batteridækslet. Når du arbejder med fjernbetjeningen, skal du pege den imod modtagerens forside. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer længere, eller de valgte funktioner ikke mere bliver udført, er batterierne sandsynligvis opbrugte, og bør udskiftes så hurtigt som muligt. Benyt kun læksikre batterier. Såfremt fjernbetjeningen ikke benyttes over længere tid, er det bedst at fjerne batterierne. 9LJWLJW QVNHUGXDWEHQ\WWHHQ8QLYHUVDOIMHUQEHWMHQLQJVDPPHQPHG65E UGXI UVW XQGHUV JHRPPRGWDJHUHQRYHUKRYHGHWXQGHUVW WWHVDIGHQ 8GWMHQWHEDWWHULHUHUVSHFLDODIIDOG.DVWGHPLNNHERUWVDPPHQPHGKXVKROG QLQJVDIIDOGPHQDIOHYHUGHPYHGRSVDPOLQJVFRQWDLQHUHIRUEDWWHULHU 7 QGIRUPRGWDJHUHQ Tænd for modtageren med Standby tasten på modtageren eller fjernbetjeningen. På modtagerens front vises nu den sidst betragtede kanal, f.eks. P5. Hvis modtageren var tændt, vil den nu gå i standbystilling, og frontpanelt viser et - Tænd for TV-apparatet. Såfremt dit TV er tilsluttet modtageren via et SCART kabel, skal du benytte TV ets AVtaste eller fjernbetjening for at skifte til AV-indgangen. Benytter du derimod tilslutning via et antennekabel, skal du læse næste afsnit.,qgvwloolqjdi79dssdudwhwwlovdwhoolwprgwdjhuhq Er dit TV og satellitmodtageren ikke forbundet via et SCART kabel, men i stedet via et antennekabel, skal du nu indstille en programplads på dit TV til modtageren: Flyt omskifteren TEST/TV (2) på modtagerens bagside i stilling TEST. Modtageren er fra fabrikken indstillet til UHF kanal 38. Indstil dit TV til den kanal, hvor du ønsker at modtage satellitmodtagerens programmer, og benyt dit TVs søgefunktion til at finde modtagerens testsignal. Testsignalet består af to lodrette hvide bjælker på en sort baggrund. 11

12 Gem denne indstilling i dit TV på en ubenyttet programplads. (Se evt. betjeningsvejledningen til dit TV). Nu kan du modtage satellitprogrammerne på denne kanal. Nu skal du slukke for satellitmodtagerens testsignal, idet du sætter omskifteren TEST/TV (2) tilbage i stilling TV. %HP UN Såfremt kanal 38 allerede benyttes af et program, du modtager over antenne, eller i et andet tilsluttet apparat (f.eks. en videorecorder), kan du indstille til en anden kanal imellem kanal 30 og kanal 39. Med en lille skruetrækker kan du dreje den lille skrue (3), som på modtagerens bagside er mærket med en pil. Derved ændrer du satellitmodtagerens sendekanal. På denne måde kan du indstille fra kanal 30 til 39. Nu skal du igen søge efter testbilledet på dit TV, som beskrevet ovenfor. 9LJWLJW 9 URSP UNVRPSnDWYHGLQGVWLOOLQJDI8+)XGJDQJVNDQDOHQIUDVDWHOOLWPRGWDJH UHQE UGHUSn79 HWY UHPLQGVWpQNDQDOIULRYHURJXQGHUGHQYDOJWHNDQDOIRUDW XQGJnIRUVW\UUHOVHULELOOHGHW )LQLQGVWLOOLQJDISDUDEROHQ Indstil modtageren til en af de forprogrammerede kanaler på den ønskede satellit (f.eks. PR 1, ARD, for ASTRA). Sammenlign nu, ved hjælp af placeringstabellen bag i denne vejledning, den vertikale vinkel (elevationsvinklen). Ved indstillingen skal du stille dig ved siden af, eller bagved, parabolen, således at du ikke står i vejen for parabolens modtagelse af signaler: Drej nu parabolskålen langsomt horisontalt (Azimut) ud af sydpositionen mod den ønskede satellitposition (f.eks. 19,2 øst, eller EUTELSAT 13 øst til venstre, set bagfra). Fremkommer der derved et billede, eventuelt med støj eller sorte striber, skal du med små bevægelser af parabolskålen sideværts optimere signalet. Undersøg nu, om det er det rigtige program, der modtages. Er det ikke det, skal du bibeholde højdeindstillingen (elevationen) og dreje videre, indtil du finder den næste satellit. Når det rigtige billede fremtræder på TV-skærmen, skal du bevæge parabolskærmen forsigtigt en smule mod højre og venstre for at optimere billedkvaliteten. Endelig fastgøres alle befæstigelsesskruer, så parabolen ikke kommer ud af justering ved vejrog vindpåvirkninger. Vær opmærksom på, at en parabolantenne skal justeres med en nøjagtighed på mere end 1 horisontalt og vertikalt, for at modtagelse af signal er muligt. Værdien for den lodrette vinkel, der skal indstilles, kan afvige fra den værdi, der gælder for din fysiske position, idet masten sjældent er monteret nøjagtigt inden for 1 lodret Optræder der derfor kun støj ved drejningen af parabolskærmen, må du kun ændre parabolens lodrette position 1, før du går tilbage til sydpositionen, og søger forfra. 12

13 0XOWL)HHGDQO JPRGWDJHOVHDIIOHUHVDWHOOLWWHU Multi-Feed anlæg er betegnelsen for parabolanlæg, hvor der kan modtages signaler fra 2 eller flere satellitter. Ved opsætningen skal man da især være opmærksom på at indstille anlægget optimalt efter den svageste satellit. Ved Astra/Eutelsat modtagelse optimeres derfor normalt på Eutelsat. 2SVWLOOLQJ 7LOVOXWQLQJ 9LJWLJW )RUSURJUDPPHULQJHQDISURJUDPPHUQHRJVW\UHVLJQDOHUQHHUIRUHWDJHWWLOEUXJ VDPPHQPHGGHWK\SSLJVWIRUHNRPPHQGHPXOWLIHHGXGVW\U'HWYLOVLJHPHG 9ROWIRUYHUWLNDOKRULVRQWDOSRODULVDWLRQRJN+]VNLIWHVLJQDOIRU$675$ (87(/6$7PRGWDJHOVHPHGHQN+]RPVNLIWHU'HWEHW\GHUDWGHWHUPXOLJWDW PRGWDJHVLJQDOHUIUDVDWHOOLWWHUYHGDQYHQGHOVHDIHQN+]RPVNLIWHU +YLVGXYHGLQGVWLOOLQJDISDUDEROHQPRG(XWHOVDWSnƒWLOVOXWWHU/1% HQGLUHNWH WLOVDWHOOLWPRGWDJHUHQXGHQN+]RPVNLIWHUVNDOGXI UVWLQGVWLOOHGHQ SURJUDPSODGVVRPGXV JHUVDWHOLWWHQSnIHNV35Sn(87(/6$7YHGDWVOn N+]RPVNLIWQLQJIUDNXQYHGDQYHQGHOVHDIHQXQLYHUVDO/1%* UVnOHGHV 9 OJSURJUDPSODGV35RJV WL0HQXSXQNWHW (LQVWHOOXQJ /1% 6NDOGHUPRGWDJHVLPLQGVWQLYHDXHUIUDVDWHOOLWWHUIHNVIUD $675$(87(/6$7QHGUHRJ YUHIUHNYHQVEnQG/2:+,*+VNDOPDQY OJH 'L6(T&LQGVWLOOLQJHQ6H6(7830HQXRJGHUVNDOEHQ\WWHV'L6(T&RPVNLIWHUH )RUSURJUDPPHULQJHQWLOSDVVHVVnDXWRPDWLVN 13

14 %HWMHQLQJDIPRGWDJHUHQ 79GULIW Tænd for modtageren med standbytasten på satellitmodtageren eller på fjernbetjeningen, således at der på modtagerens frontpanel vises nummeret på den kanal, der sidst blev benyttet. Det samme nummer vises samtidigt i det tilsluttede TV s øverste højre hjørne som OSD (On Screen Display). Såfremt modtageren fra frontpanelet eller fjernbetjeningen sættes i standby, vises i stedet for kanalnummeret, en vandret streg - på frontpanelet. )RUSURJUDPPHULQJ Modtageren er allerede forprogrammeret til at modtage kanaler fra mange satellitter (se vedlagte forprogrammeringsliste). I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at foretage ændringer til listen. EUTELSAT programmer er indstillet til multi-feed anlæg med 22 khz omskifter. Radioprogrammerne findes i programlisten fra programplads nummer 200 (ASTRA fra PR 350). Listens modtagerfrekvenser er programmeret til brug sammen med en standard ASTRA LNB. Såfremt dit anlæg er udstyret med en ældre LNB type, skal du korrigere indstillingen for oscillatorfrekvensen på 9750 MHz i grundindstillingen for LNB NR 1 og 2 (Afsnit 6.2 LNB-indstillinger/Menu INSTALLATION). Du kan naturligvis også modtage programmer, som ikke er indeholdt i forprogrammeringen (Se kapitel 5, Indstilling af nyt program). Du kan få fat i en komplet og opdateret liste over alle udsendte programmer på forskellige kanalers teletext sider eller på Internettet: Teletext SAT1 Teletext RTL2 Internet ASTRA EUTELSAT (7-16 ) URJUDPYDOJ Ved valg af én af de 450 forprogrammerede kanaler kan du benytte taltasterne [0]-[9] og tasterne [P+]/[P-] på fjernbetjeningen, eller på modtagerens frontpanel. Ved valg af kanal fra fjernbetjeningen med taltasterne har du 3 sekunder imellem indtastning af cifrene til at indtaste det næste ciffer i et 2- eller 3-cifret programnummer. Derefter springer modtageren hen på det indtastede, og viste, programnummer og er klar til nyt programvalg. TV-billedet skifter derimod straks til det program, som det til enhver tid indtastede nummer angiver. 14

15 Vær opmærksom på, at ved en for hurtig betjening af fjernbetjeningens taster (under 1 sekund), reagerer modtageren ikke på det følgende tastetryk. Efter skift af program vises den valgte kanals programnummer i ca. 3 sekunder i skærmens øverste højre hjørne. 5DGLRSURJUDPPHU Radioprogrammer vælges på samme måde som TV-programmer. De findes i program-listen fra position PR 200 (ASTRA radioprogrammer fra PR 350). Når du vælger en programplads, som er forprogrammeret til en radiokanal, vises i ca. 3 sekunder et nodesymbol på skærmen, og ved stereokanaler desuden teksten ' Stereo'. TVbilledet afbrydes ved radiomodtagelse og skifter til et blåt baggrundsbillede. For at få programnummeret vist igen kan du trykke på tasten TV. Ved hyppig brug af radioprogrammer kan det anbefales at tilslutte din satellitmodtager til dit stereoanlæg (se Kapitel 3.3 Audio tilslutning til stereoanlæg). I sådanne tilfælde behøver dit TV-apparat ikke længere være tændt for at modtage radio programmer via satellit. /\GVW\UNHUHJXOHULQJSHUSURJUDPSODGVRJPXWLQJ Med fjernbetjeningens [+] og [ ] taster kan du indstille lydstyrken på hver programplads individuelt. Lydstyrken vises grafisk på skærmen, i form af en vandret bjælke, i nogle få sekunder. Den indstillede lydstyrke gemmes automatisk ved hver programplads. Derved er det muligt at udjævne lydstyrkeforskelle, der er betinget af senderen. Med mute-tasten kan du helt undertrykke lyden, der dog kommer igen ved et fornyet tryk på samme taste. Så længe lyden er undertrykket vises mutetegnet i nederste højre skærmhjørne Lydreguleringsfunktionen har indflydelse på både TV-SCART og antennesignalet, og huskes også af modtageren, efter den har været slukket. Vær forsigtig ved optagelse via disse stik til videorecorder, så du sikrer dig, at lydsignalet ikke er skruet ned, eller helt undertrykket. I så fald kan den optagede udsendelse have for svag eller helt manglende lyd. Ændring og undertrykkelse af lyden har ingen indflydelse på lydsignalerne på Decoder/VCR stikket. 15

16 )UHPNDOGHOVHRJEHWMHQLQJDIVN UPPHQXHUQH26' Ved fremkaldelse af menuerne kan du let og bekvemt undersøge, ændre og tilpasse modtager- og programindstillingerne. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] taste. Nu fremkommer hovedmenuen: (,167(//81*,167$//$7,21 635$&+( 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJLKRYHGPHQXHQ: [Menu] [P+] / [P-] Dobbeltfunktion: 1. Fremkaldelse af hovedmenuen 2. Afbryde uden at gemme ændringer, tilbage til hovedmenu Positionsmarkør op eller ned (valg af menulinie) [0]..[9], [+], [-] Indtastning af værdier, trinvis indstilling, skift til undermenu [STORE] [TV] Gemme indstillinger og tilbage til TV drift Afbryder menuen uden at gemme ændringer, tilbage til TV-drift 16

17 6SULQJHRYHUXGHOXNNHX QVNHGHSURJUDPPHU Hvis du ved kanalskift med [P+] og [P-] tasterne kun ønsker at få vist dine favorit kanaler, kan du markere alle andre kanaler med UEBERSPR. (Überspringen) spring over - funktionen i EINSTELLUNG menuen: (,167(//81* 3515 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 -$ 1. Vælg den programplads, som du ønsker der skal springes over/udelukkes i fremtiden. 2. Tryk på [MENU] tasten for at få vist hovedmenuen på skærmen 3. Ved tryk på [+] tasten skal du skifte til undermenuen EINSTELLUNG (PR. NR) 4. Med tasten [P+] skal du bladre til EINSTELLUNG menuens anden side 5. EINSTELLUNG menuens anden side fremkommer. ÜBERSPR er valgt, teksten NEIN blinker. 6. Indstillingen ændres nu fra NEIN til JA med [+] eller [ ] tasterne 7. Gem indstillingen og vend tilbage til TV drift ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten 8. Gentag punkterne 1-7 ovenfor for alle programpladser/kanaler, som du ønsker at springe over. Programpladserne, som er markeret som vist ovenfor, springes nu over ved programvalg med [P+] og [P-]. De kan kun vælges direkte ved indtastning af programnummer via taltasterne. Spring over/udelukkelsesfunktionen ophæves på lignende måde, blot skal indsættes NEIN på hver kanal, som igen skal vises. 6 JQLQJHIWHUHWQ\WSURJUDP Overføringskapaciteten på moderne satellitter øges næsten konstant. Det betyder, at der hele tiden kommer flere og flere nye programmer til. Alle transponderkanaler på satellitterne ASTRA og EUTELSAT er dog allerede forprogrammeret. Hvis du vil søge efter nye programmer, er den letteste metode at skifte igennem de forprogrammerede pladser i slutningen af listen for hver satellit. 17

18 6S UULQJDISURJUDPPHUE UQHVLNULQJ På nogle programpladser bliver sendt programudbud, som du måske ikke ønsker skal være tilgængelig for alle aldersgrupper. Du kan spærre enhver programplads. Når du derefter vælger en spærret programplads, fremkommer intet billede og ingen lyd. Modtagerens frontpanel viser programpladsens nummer, og billedet bliver blåt. Nu vises i ca. 3 sekunder programnummeret, eventuelt stereosymbolet, og altid et nøglesymbol. Såfremt billedet kun viser den blå flade, kan du trykke på TV-tasten, og oplysningerne vises igen. Du kan spærre programpladser ved at følge denne fremgangsmetode: (,167(//81* 3515 /1%15 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 -$ 8(%(5635 1(,1 1. Vælg den programplads, som skal spærres 2. Tryk på [MENU] tasten for at vise hovedmenuen 3. Ved tryk på [+] tasten skal du skifte til undermenuen EINSTELLUNG 4. Med tasten [P+] skal du bladre til EINSTELLUNG menuens anden side 5. Vælg med [P+] tasten linien GESPERRT: NEIN. NEIN blinker 6. Skift NEIN indstillingen til JA med [+] eller [ ] tasterne 7. Gem indstillingen og vend tilbage til TV drift ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. Programpladsen kan først modtages igen, når indstillingen sættes tilbage til NEIN. 6DPPHQNREOLQJPHGGHFRGHU Via SCART stikket Decoder/VCR (7) kan du tilslutte en decoder for modtagelse af betalingsprogrammer (Se Kapitel Installation, afsnit 3.3 Decodertilslutning ). Satellitmodtageren sender det dekodede signal igennem til TV SCART stikket samt til TV OUT stikket fra antennemodulatoren. For at aktivere denne funktion skal du aktivere SYSTEM linien i EINSTELLUNG menuen. Se også vejledningen til din dekoder! 18

19 For indstilling af systemtypen skal du gøre følgende: (,167(//81* 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg den programplads hvorpå betalingskanalen er indstillet. 2. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] tast for at fremkalde hovedmenuen 3. Skift nu til undermenuen EINSTELLUNG (PR. NR.) ved hjælp af tasterne [+] og [ ] 4. Med tasten [P ] skal du nu vælge SYSTEM linien i menuen EINSTELLUNG. Teksten TV blinker 5. Nu kan du ændre TV-indstillingen til PAL DEC med tasterne [+] eller [ ] for en PAL Decoder (MAC DEC hhv. DEEMPH for D2MAC Decoder) 6. Tryk 2 gange på [STORE] tasten for at gemme indstillingen og vende tilbage til TV drift. 6DPPHQNREOLQJPHGYLGHRUHFRUGHU9&5 Du kan benytte en videorecorder (VCR) til optagelse af satellitprogrammer samt afspilning af optagelser via SR-26 satellitmodtageren. Læs venligst Kapitel 3 for oplysninger om tilslutning af apparatet. Ved afspilning af en VCR optagelse leder modtageren også i standbymode signalet igennem fra Decoder/VCR til TV SCART stikket. Befinder modtageren sig i indstillingen TV-drift afbrydes dette, og der skiftes automatisk, og frontpanelet viser teksten AV. Såfremt din video recorder ikke leverer skiftesignal igennem SCART stikket for automatisk omskiftning, kan du skifte modtageren manuelt til AV indstilling ved at skifte til kanal 0 fra fjernbetjeningen. Frontpanelet viser så AV. Du vender tilbage til TV drift ved at benytte fjernbetjeningens [0]-[9] taster. Såfremt du tilslutter din video recorder via antennestikket, kan dine optagelser blive forstyrret af OSD teksterne. Vær derfor opmærksom på ikke at benytte menutasten på fjernbetjeningen så længe du foretager videooptagelser igennem antennetilslutningen. Undersøg før starten af en optagelse, at mutefunktionen ikke er aktiveret, og at lydstyrkeindstillingen ikke står indstillet til for lav lydstyrke. 19

20 6OHHSWLPHU Vælg den programplads på dit TV, hvor satellitmodtagerens signal modtages. Sleep-timeren aktiveres med [SLEEP] tasten på fjernbetjeningen. På TV skærmen vises nu et standbysymbol og teksten AUS. Hvis du trykker endnu en gang på [SLEEP] tasten ændres AUS til 15, hvilket betyder, at modtageren automatisk slukker om 15 minutter. Du kan forlænge tiden, før modtageren slukkes, med yderligere 15 minutter for hver tryk på [SLEEP] tasten op til et maksimum på 90 minutter. Når du efter nogle sekunder ikke længere trykker på [SLEEP] tasten, forsvinder visningen af den indstillede tid, og modtageren slukker nu automatisk, når den indstillede tid er forløbet. Du kan afbryde funktionen igen ved at trykke på [SLEEP] tasten, indtil teksten AUS igen fremkommer på skærmen. 20

21 )RUGHQHUIDUQH,QGVWLOOLQJDISURJUDPPHU Programmerne, som kan ses i den medleverede tabel, er allerede forprogrammeret med de tilhørende tal, og behøver normalt ikke at blive ændret. Tabellens modtagerfrekvenser forudsætter brug af en ASTRA standard LNB og er programmeret tilsvarende. Såfremt dit anlæg benytter ældre LNB typer, kan det være nødvendigt at korrigere indstillingen af oscillatorfrekvensen 9750 MHz i grundindstillingen (Kapitel 6, "LNB indstillinger/menu INSTALLATION ) Du kan selvfølgelig ændre de forprogrammerede indstillinger og også modtage signaler, som ikke er forprogrammeret. Dertil er det nødvendigt, at du indstiller modtagerparametre for billede og lyd, såvel som de tilhørende styresignaler, som beskrevet i det følgende. Du kan få fat i en komplet og opdateret liste over alle udsendte programmer på forskellige kanalers teletext sider: Teletext SAT1 Teletext RTL2 Internet ASTRA EUTELSAT (7-16 ) )RUNODULQJWLOPHQXHQ(,167(//81* I menuen EINSTELLUNG finder du alle de indstillinger, som har med modtagelse og gengivelse af billede og lyd at gøre. Værdierne, som hører til hver enkelt forprogrammeret programplads kan du finde i den medleverede tabel. Fremkaldelse af EINSTELLUNG menuen: 1. Fremkald hovedmenuen ved tryk på fjernbetjeningens [MENU] taste. 2. Menupunktet EINSTELLUNG er valgt. 3. Vælg EINSTELLUNG menuen ved at trykke på fjernbetjeningens [+] taste. EINSTELLUNG menuen: 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( ] $/'(&0$&'(&'((03+5$',2.DQNXQ QGUHVL$8',215 21

22 4. Med tasten [P+] kan du skifte til EINSTELLUNG menuens side 2: '((03+ 6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 )$/&+ 6 6 N+] (,1$86 -$1(,1 -$1(,1 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJL(,167(//81*PHQXHQ: [P+] / [P-] Dobbelt funktion: 1. Valg af menulinie op eller ned 2. Omskiftning imellem menusider. [0]..[9], [+], [-] Indtastning af værdier, trinvis indstilling, skift til undermenu [STORE] [MENU] [TV] Gemme indstillinger og tilbage til TV-drift (tryk 2 gange) Afbryde menuen uden at gemme ændringer, tilbage til hovedmenu Afbryde menuen uden at gemme ændringer, tilbage til TV drift. )RUNODULQJWLOPHQXSXQNWHUQH 3515 Her vises nummeret på den aktuelle programplads imellem 1 og 450. Værdierne i menuen gælder og gemmes for den valgte program plads. Dette tal kan først ændres, når Store tasten aktiveres første gang. Derved begynder tallet at blinke, og det kan nu ændres eet ciffer ad gangen med [+] og [-] tasterne eller direkte med fjernbetjeningens taltaster. Som regel ændrer man dog ikke programpladsnummeret, lige før man gemmer data. /1%15 Her kan du vælge iblandt de LNB-typer, som er forprogrammeret i menuen INSTALLATION med fjernbetjeningens [+] og [-] taster (se Kapitel 6.2 LNB Indstillinger) 22

23 Her kan du vælge tallene 1-8 (1-16 hvis DiSEqC=EIN). Indstillingen sørger for den korrekte horisontale/vertikale polarisationsspænding, 22 khz styresignal o.s.v. til LNB en. Forprogrammering: For ASTRA programmer: LNB NR 1 eller 2 For EUTELSAT LNB NR 3 eller 4 35)5(4 Her kan du indtaste, ændre eller finindstille frekvensen for video modtagelse (billede) eller starte en søgning. Vælg linien. Nu kan du indstille en frekvens på 3 forskellige måder: 1) Direkte med fjernbetjeningens taltaster [0]..[9], hvis du allerede kender frekvensen. 2) Med tasterne [+] og [ ] kan frekvensen finindstilles trinvist. 3) Hvis du trykker på [+] eller[ ] tasterne i mere end 3 sekunder, startes en frekvenssøgning. Søgningen stopper ved næste program eller ved slutningen af frekvensbåndet. Forprogrammering: Imellem og MHz (Se i kolonnen modtagefrekvens i vedlagte forprogrammeringstabel.) $815 $802'86 $8)5(4 På hvert TV program udsendes der adskillige lydkanaler fra satellitten. I linien AU. NR. vælger du den lydkanal, som du ønsker at modtage lyd fra. Vælg linien AU. NR. med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] taster. Du kan nu vælge én af de for programmerede lydkanaler fra 1 til 15 med [+] og [ ] tasterne (Se tabellen i afsnittet: 5.4 Lydindstilling). De to næste linier (AU. MODUS og AU. FREQ.)udfyldes automatisk med data ved valg af lydkanalerne 1 til 15 og er da spærret for manuel indtastning. Vælges i AU. NR. i stedet lydkanal 16, kan du manuelt indtaste værdier i de to linier AU. MODUS og AU. FREQ. 6<67(0 Her kan du vælge imellem TV, RADIO og DECODER. Ved TV-programmer skal du vælge TV, såfremt der ikke er tilsluttet en Decoder (indstilling for alle TV programmer). Ved radioprogrammer skal du vælge RADIO. Skærmen vises da med blå baggrund, kun lyden høres. Ved programmer, hvor en decoder skal benyttes, vælger du funktionen PAL DEC (Se også Kapitel 4.10 Dekoder drift). '((03+ Står for begrebet deemphase, der tjener til indstilling af efterbetoning af lyden. Indstil til den bedste lydefterbetoning imellem indstillingerne FLACH (flad), 50µS og 75µS. Forprogrammering: 75µS 23

24 $8',2%: Indstilling af lydbåndbredden. Forprogrammeringen er 110 khz ved alle programmer med en bærebølge på 7.02 MHz og højere og 180 khz ved alle programmer med en bærebølge på 5.00 til 7.00 MHz. Ændring foretages med tryk på fjernbetjeningens [+] og [ ] taster til den bedste lydgengivelse. '15 I indstillingen EIN aktiverer du en støjundertrykkelse (Dynamic Noise Reduction), med AUS slår du den fra. Forprogrammering på alle programmer: EIN..2175$67 Her kan du indstille den optimale lysstyrke individuelt på de forskellige TV-programmer med tasterne [+] og [ ] imellem 1 og 50. Forprogrammering: 25 for ASTRA, 20 for alle andre programmer. *(63(557 Såfremt du her indstiller JA i stedet for NEIN, kan du spærre programpladser. En spærret programplads kan ikke længere vælges (Se Kapitel 4.9 Spærring af programmer ). Forprogrammering: NEIN. 8(%(5635 Med JA angiver du her, om en programplads skal overspringes ved kanalskift med [P+] og [P-] tasterne. Derved kan du springe over programmer, som du kun sjældent ser. Programpladsen kan dog altid vælges ved direkte at indtaste programpladsens nummer fra fjernbetjeningens taltaster. (Se også Kapitel 4.7 Overspringe programmer ). Forprogrammering: NEIN. 24

25 ,QGVWLOOLQJDIQ\WSURJUDP 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg den programplads, du ønsker at indstille et nyt program på. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. For at indstille et nyt program behøver du egentlig kun at kende frekvensen, programmet udsendes på (Se henvisningen i Kapitel 4.2). Kendes frekvensen ikke, er der dog mulighed for at lade systemet lave en søgning, som beskrevet i næste afsnit. 4. Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du nu til næste linie PR. FREQ 5. Med fjernbetjeningen taltaster [0]..[9] (eller [+] og [ ] tasterne) indtaster du frekvensen på det nye program. Frekvensen, der oprindeligt var tilknyttet programpladsen, bliver derved overskrevet. 6. Såfremt det ønskede programs TV-billede ikke fremkommer i baggrunden, skifter du med [P+] tasten på fjernbetjeningen en linie tilbage i menuen til LNB NR. Skift nu frem og tilbage med [+] og [ ] tasterne imellem de forskellige LNB indstillinger (LNB NR 1-8), indtil du modtager det ønskede billede. 7. Såfremt lyden ikke er den rigtige, skifter du med fjernbetjeningens [P-] tast til linien AU. NR., hvor du med [+] og [ ] tasterne kan skifte imellem de 16 lydkanaler, indtil du finder den, du ønsker. 8. Med tasterne [P+] eller [P-] skifter du nu menulinie, indtil du kommer frem til EINSTELLUNG menuens anden side. Her kan du eventuelt foretage yderligere finindstillinger, som beskrevet i forrige afsnit. 9. Gem nu indstillingerne ved at trykke på [STORE] tasten 2 gange. 10. Ønsker du at gemme de indtastede ændringer på en anden programplads end den programplads, systemet hidtil har været indstillet på, skal du efter at have trykket én gang på [STORE] tasten først indtaste nummeret på den programplads, ændringerne skal gemmes under, ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. DEREFTER skal du igen trykke på [STORE] tasten. Du har nu indstillet det nye program. 9LJWLJW 6nIUHPWGHWLNNHO\NNHVIRUGLJDWILQGHHQEUXJEDULQGVWLOOLQJLSXQNWRYHQIRU/1% LQGVWLOOLQJVNDOGXXQGHUV JHJUXQGLQGVWLOOLQJHQLPHQXHQ,167$//$7,21RJWLO SDVVHGHQWLOGLWDQO JVH.DSLWHO /\NNHVGHWGLJKHOOHULNNHDWInHQNRUUHNWO\GLQGVWLOOLQJLSXQNWRYHQIRUE UGX VWXGHUHGHWI OJHQGHDIVQLW/\GLQGVWLOOLQJ 25

26 6HQGHUV JQLQJ Med denne funktion kan du søge efter nye programmer, hvis frekvens er ukendt /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Vælg en forprogrammeret programplads som du ønsker at indstille det nye program på. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. Vælg med fjernbetjeningens [P-] tast linien PR. FREQ, som derved begynder at blinke. 4. Tryk nu på fjernbetjeningens [+] tast længere end 3 sekunder. Frekvenssøgningen starter nu automatisk. 5. Videofrekvensen tæller nu automatisk opad. 6. Frekvenssøgningen stopper automatisk ved den næste frekvens, hvor der forefindes et videosignal, og billedet fremkommer i baggrunden. 7. Frekvenssøgningen startes igen ved at trykke på [+] tasten. 8. Ved at trykke på [ ] tasten kan du starte frekvenssøgningen baglæns. 9. Fortsæt således søgningen, indtil du har fundet det ønskede program. 10. Når du har fundet den rigtige sendefrekvens til det ønskede program, fortsætter du med den næste linie ved at skifte med [P-] tasten på fjernbetjeningen, og foretager indstillingen af lyden (se afsnit 5.4 lydindstilling) 11. Efter at have fundet den korrekte sendefrekvens og indstilling af lyd gemmer du de indstillede data ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. 9LJWLJW +YLVGXHIWHUI UVWHJHQQHPO ELNNHILQGHUGHW QVNHGHSURJUDPVNDOGX QGUH GHWLQGVWLOOHGH/1%15SnVDPPHPHQXVLGHRJVWDUWHIUHNYHQVV JQLQJHQIRUIUD (QDNWLYIUHNYHQVV VSULQJHUGDWLOEDJHWLO79GULIWXGHQDWJHPPHQRJHW 2PUnGHWVRPJHQQHPV JHVDIK QJHUDIGHQYDOJWH/1%L(,167(//81* PHQXHQ /1%WLO9LGHRIUHNYHQVIUDWLO0+]$XGLRIUHNYHQVWLO0+] /1%RJ9LGHRIUHNYHQVIUDWLO0+]$XGLRIUHNYHQVWLO0+] 26

27 /\GLQGVWLOOLQJ På hver TV kanal udsendes der adskillige lydkanaler. Disse kan anvendes af udbyderen på forskellig vis: Monolyd, stereolyd eller flerkanallyd. På de forprogrammerede programpladser er også TV-lyden forprogrammeret. Hvis den udsendte lyd efterfølgende ændres, f.eks. fra Mono til Stereo, skal du tilpasse lydindstillingen tilsvarende. (Ved visse EUTELSAT kanaler med dårlig lyd er det ofte uden virkning at ændre lydindstillingen) Hvad der aktuelt udsendes på de forskellige programmers lydkanaler, finder du oplysning om i diverse TV-tidsskrifter. Såfremt lyden er meget dårlig, eller kun består af støj, som efter nogle sekunder afbrydes, er der valgt en forkert AUDIO NR kanal. Ved stereolyd benyttes to forskellige lydkanaler. Den højre bærebølgefrekvens ligger automatisk 0.18 MHz over den venstre kanal. Modtageren giver dig to muligheder for at indstille en passende lyd til et givet TVprogram, ved flersprogede udsendelser kan du vælge et andet sprog, eller du kan vælge et radioprogram: 1) ved hjælp af hurtigindstillingen, eller 2) ved manuel indstilling af lydparametrene.,qgvwloolqjdio\g+xuwljlqgvwloolqjhq$8',215 Du kan hurtigt tildele en programplads én af de 15 forprogrammerede lydindstillinger. Derved er det ikke muligt at øve indflydelse på de enkelte lydfrekvenser. Der vælges fra en forprogrammeret liste af frekvenser i menu linien AUDIO NR: AUDIO NR MONO/STEREO Frekv venstre (MHz) Frekv. højre (MHz) TV/Radio 1 Stereo TV 2 Mono TV 3 Mono TV 4 Mono TV 5 Mono TV 6 Mono TV 7 Mono TV 8 Stereo R 9 Stereo R 10 Mono R/TV 11 Mono R/TV 12 Mono R/TV 13 Mono R 14 Mono R 15 Mono R 16 Fri til manuel indstilling 27

28 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67(0 79 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 1. Vælg den programplads, hvis lydindstilling du ønsker at ændre. 2. Åben menuen EINSTELLUNG ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast og derefter på [+] tasten. 3. Ved tryk på fjernbetjeningens [+] tast skifter du nu til undermenuen EINSTELLUNG. 4. Vælg linien AU. NR. med fjernbetjenin-gens [P-] tast. Det indstillede tal blinker. 5. Med fjernbetjeningens [+] tast kan du nu gennemløbe lydkanalerne AUDIO NR. 1 til 15, indtil du finder en fejlfri lydkanal. Såfremt en fejlfri lyd ikke findes i indstillingerne 1 til 15, kan du vælge lydkanal nummer 16, og fortsætte med forklaringen i næste afsnit. 6. Mindre ændringer af lydkvaliteten er mu- lig ved at ændre parametrene på den næste menuside (AU. MODUS og AU FREQ. springes da over, idet de ikke er tilgængelige ved valg af kanalerne 1 til 15). 7. Vælg linien DEEMPH og find den bedste lydkvalitet ved at skifte med fjernbetjeningens [+] og [ ] taster. Skift så til næste linie med [P+] tasten, hvor du også kan optimere lydkvaliteten ved at skifte imellem indstillingerne med fjernbetjeningens [+] eller [ ] tast. 8. Skift nu med fjernbetjeningens [P-] tast til linien DNR, og vælg eller fravælg støjundertrykkelse med [+] eller [ ] tasten til EIN eller AUS. 9. Husk til sidst at gemme indstillingerne ved at trykke 2 gange på [STORE] tasten. 9HGGnUOLJO\G,QGWDVWO\GLQGVWLOOLQJHUQHPDQXHOW$8',215 Såfremt ingen af de 15 forprogrammerede indstillinger leverer den ønskede lydkvalitet, kan du benytte denne metode: 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Se trin 1 til 5 i forrige beskrivelse. Indstil AU NR. til Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du nu til næste linie AU MODUS. Indstil her med fjernbetjeningens [+] eller [ ] taster til Stereo eller Mono lyd. Hvis du ikke ved, om der udsendes mono eller stereolyd, skal du begynde med mono. 3. Med fjernbetjeningens [P-] tast skifter du til næste linie AU. FREQ. 28

29 Nu kan du indstille lydfrekvensen i området imellem 5.00 og 9.00 MHz på to måder: 1) Du kan indtaste frekvensen direkte fra fjernbetjeningens taltaster [0]..[9], hvis du kender den, eller 2) Indstille frekvensen trinvist ved at trykke på fjernbetjeningens [+] eller [ ] taster. Her skal du bemærke, at det kun er muligt at indstille frekvensen for venstre lydkanal, idet frekvensen for højre lydkanal automatisk vælges 0.18 MHz over venstre kanals frekvens. 4. Nu kan du fortsætte indstillingen af diverse lydindstillinger som beskrevet i forrige afsnits punkt 6 til 9.,QGVWLOOLQJDIUDGLRSURJUDPPHU Det er muligt at anvende enhver programplads som radioprogramplads. Forskellen ligger kun deri, at ved radioprogrammer er der intet behov for TV-billedet, hvorfor det vises som en ensfarvet blå baggrund (Se afsnit 4.4 Radioprogrammer) Indstillingen af radioprogrammerne foregår på samme måde som ved TV-programmer. Radioprogrammer sendes som regel på TV-programmernes lydbærebølge. Derfor skal du vide, hvilket TV-program radioprogrammet udsendes sammen med /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Indstil først det TV-program, som det ønskede radioprogram udsendes sammen med (Se 5.2 Indstilling af nyt program ) 2. Søg nu efter radioprogrammets lydkanal som beskrevet i afsnit 5.4 Lydindstilling 3. Endelig ændrer du i EINSTELLUNG menuen den sidste linie SYSTEM fra TV til RADIO, således at billedet vises med blå baggrund. 9LJWLJW Ved modtagelse af radioprogrammer ser du kun den blå baggrund, og i ca. VHNXQGHU efter programskift desuden programpladsens nummer og et nodesymbol. Ønsker du at se programpladsens nummer igen, trykker du blot på fjernbetjeningens [TV] tast, hvorpå nummeret vises igen i ca. 3 sekunder. 29

30 *UXQGLQGVWLOOLQJHU I grundindstillingerne tilpasses din satellitmodtager til det udstyr, du har monteret til satellitmodtagelse (parabol, LNB, etc.). Modtageren er allerede indstillet fra fabrikken, således at den passer til normalt forekommende satellitudstyr. Ændring af grundindstillingerne er derfor normalt kun nødvendigt, hvis dit udstyr afviger fra dette, eller såfremt du specifikt ønsker at ændre på indstillingerne. Grundindstillingerne opsættes normalt af din forhandler ved første installation. 9DOJDIGLDORJPHQXVSURJ635$&+(PHQXHQ Sproget, der anvendes på modtagerens menuer (OSD), kan vælges som tysk eller engelsk. Forprogrammering: DEUTSCH (tysk). Se også Kapitel 11 Menuoversigt 635$&+( (1*/,6+ '(876&+ 1. Tryk på fjernbetjeningens [MENU] tast. Hovedmenuen vises på skærmen. 2. Med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] tast skal du nu vælge menulinien SPRACHE. 3. Tryk på fjernbetjeningens [+] eller [ ] tast for at skifte til sprogmenuen 4. Nu kan du vælge sprog ved at vælge menulinien DEUTSCH (tysk) eller ENGLISH (engelsk) med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] tast. 5. Gem valget ved at trykke to gange på fjernbetjeningens [STORE] tast. /1%,QGVWLOOLQJHU,167$//$7,21PHQXHQ I INSTALLATION menuen er der forprogrammeret data for alle hyppigt forekommende LNB typer. Det er derfor let at indstille satellitmodtageren til forskellige typer anlæg uden at skulle omprogrammere hver enkelt programplads. I menuen EINSTELLUNG (Se Kapitel 5) henvises der ved hver programplads blot til et LNB NR. Modtageren henter så sine oplysninger omkring LNB indstillinger fra listen, som skal beskrives i dette afsnit. Det er kun nødvendigt af foretage ændringer i denne menu, hvis du benytter andet end standard ASTRA/EUTELSAT LNB er i dit anlæg. Indholdet i den menuside, som vises her i vejledningen, er afhængig af de indstillinger, som foretages i setup menuens grundindstilling (Se afsnit 6.4). I det følgende beskrives derfor forskellene på de to mulige indstillinger DiSEqC AUS (uden DiSEqC) og DiSEqC EIN (med DiSEqC). 30

31 ,167$//$7,21PHQXHQ QnU'L6(T&HUVDWWLO$86L6HWXSPHQXHQ'YVXGHQ'L6(T& 1. Fremkald hovedmenuen ved at trykke på fjernbetjeningens [MENU] tast 2. Vælg med fjernbetjeningens [P+] eller [P-] taster menulinien INSTALLATION. 3. Fremkald undermenuen INSTALLATION med fjernbetjeningens [+] tast. /1%15 /1%)5(4 0+].X 32/ +.+= $86 721(%8567$ RJ0+].X0+]& +9 (,1$86 $% 7DVWHUWLOQDYLJHULQJRJ QGULQJL,167$//$7,21PHQXHQ: [P+] eller [P-] Valg af menulinie [+] eller [-] Trinvis indstilling af værdien i den valgte menulinie [STORE] Gemmer indstillingerne, afbryder menuen og vender tilbage til TV-drift. [TV] Afbryder menuen og vender tilbage til TV-drift XGHQ at gemme indstillingerne. Afbryder menuen og sætter modtageren i standby XGHQ at gemme indstillingerne. )RUNODULQJWLOPHQXSXQNWHUQH /1%15 Her har du adgang til 8 forskellige forprogrammerede LNB indstillinger, og du kan foretage ændringer i dem, som beskrevet nedenfor. (Hvis du har sat DiSEqC til EIN i setup menuen, er der 16 forskellige forprogrammeringer til rådighed her beskrives i næste afsnit) LNB LNB TONE 22 POL Forprogrammering for NR FREQ. BURST KHz MHz MHz A A AUS AUS H V Astra LNB, horisontale programmer Astra LNB, vertikale programmer MHz B EIN H Eutel. Hor. prog. m. 22 khz omsk. 31

32 MHz B EIN V Eutel. Vert. prog. m. 22 khz omsk MHz MHz B B AUS AUS H V Eutel. Hor. prog. m. toneburst Eutel. Vor. prog. m. toneburst MHz MHz B B EIN EIN H V Eutel. LNB øvre bånd, horis. prog. Eutel. LNB øvre bånd, vert. prog. /1%15 For styring af en standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd. Forprogrammering: Modtagelse af ASTRA programmer fra 19.2 øst. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd i et multi-feed anlæg med 22 khz omskifter. Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det nedre frekvensbånd i et multi-feed anlæg med toneburst omskifter (simpel DiSEqC) Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%15 Til styring af en sekundær standard LNB til brug i det øvre frekvensbånd ( MHz) i et multi-feed anlæg med toneburst omskifter (simpel DiSEqC). Forprogrammering: Modtagelse af EUTELSAT programmer i det øvre frekvensbånd fra 13 øst med ASTRA/EUTELSAT multi-feed udstyr. /1%)5(4 Den LNB-frekvens (oscillatorfrekvens), som skal indsættes her, afhænger af hvilken LNB type du har. Der kan vælges følgende frekvenser med fjernbetjeningens [P+] og [P-] taster: 0+]: 0+]: 0+]: 0+]: Benyttes ved en ASTRA/EUTELSAT standard LNB Benyttes ved en standard LNB i ældre anlæg Benyttes ved en ASTRA Universal LNB for modtagelse af det øvre frekvensbånd ( MHz) Benyttes ved en fransk TELECOM-LNB til modtagelse af franske programmer i ældre anlæg. Forprogrammering: for LNB NR 1-6, for LNB NR / Angiver polarisationen. Satellitsignalerne er polariseret horisontalt og vertikalt. Omskiftningen imellem de to polariteter sker ved at benytte forskellig spænding til LNB en. Hver programplads skal have tildelt information om polarisation: + Horisontal (vandret) polarisation 18 volt 9 Vertikal (lodret) polarisation 14 volt (13V) 32

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

10810 multi MAUS Håndbog

10810 multi MAUS Håndbog 10810 multimaus Håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet...

Læs mere

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Audio/video-modtager Brugsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Medfølgende tilbehør 3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Placering af AVR-enheden 3 Knapper på frontpanelet 4 Stik på bagpanelet 5 Funktioner

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere