Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved Kommune afgørelse af 2. juli 2014 OM Godkendelse af projektforslag til etablering af biomasseværk og konvertering til fjernvarme J.nr NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Direktør Per Søndergaard Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. DONG Gas Distribution A/S (herefter klager) har den 18. juli 2014 klaget over Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 om godkendelse af Næstved Varmværk A.m.b.A s (herefter Næstved Varmeværk) projektforslag til etablering af biomasseværk i Maglemølleområdet og konvertering af 10 energidistrikter til fjernvarme. Energiklagenævnet har modtaget klagen den 29. august 2014 fra Næstved Kommune. Sagens baggrund Næstved Varmeværk lod i 2012 COWI udarbejde et projektforslag til etablering af biomasseanlæg og konvertering til fjernvarme. Dette projektforslag af december 2012 og revideret i august 2013 blev godkendt af Næstved Kommune den 12. september DONG Gas Distribution A/S påklagede godkendelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet ophævede i afgørelse af 18. februar 2014 (J.nr ) Næstved Kommunes afgørelse af 12. september 2013 og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen herfor var, at Næstved Kommunes afgørelse alene indeholdt en generel henvisning til varmeforsy-

2 ningsloven og projektbekendtgørelsen, men afgørelsen indeholdt ikke oplysninger om, hvilke nærmere regler afgørelsen var truffet efter. Afgørelsen indeholdt ikke en tilstrækkelig vurdering af projektforslagets biomasse baserede anlæg i forhold til de relevante bestemmelser og heller ikke en tilstrækkelig vurdering af den ændrede områdeafgrænsning i forhold til de relevante bestemmelser. Afgørelsens begrundelse var således mangelfuld. Den påklagede afgørelse Næstved Kommune godkendte den 2. juli 2014 ændring af områdeafgrænsningen for 10 energidistrikter i Næstved fra naturgas til fjernvarme samt etablering af et biomasseanlæg til produktion af fjernvarme på 12 MW på ejendommen matr. nr. 8a Ll. Næstved Jorder til at dække det øgede varmebehov. Godkendelsen skete efter varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 795 af 7. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Side 2 af 16 Projektforslaget indeholder en opgørelse af varmebehovet for ejendommene i de 10 energidistrikter. Varmebehovet er opgjort til MWh/år. Energidistrikterne omfatter i alt 1092 ejendomme. De samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger i forslaget er alene baseret på de ejendomme, som i dag er registreret som naturgas- eller oliefyrede. Varmebehovet for disse ejendomme udgør knap MWh/år. Heraf regnes ejendomme med et behov på knap MWh/år tilsluttet. Der er beregnet et nettab på MWh/år. Den samlede stigning i effektbehovet fra tilvæksten på ca MWh udgør ca. 16 MW. Men der er taget udgangspunkt i en effekt på ca. 12 MW for det nye biomasseværk. Projektforslaget indeholder en opgørelse af nuværende og fremtidige produktionskapacitet og effektbehov. Effektbehovet i det nuværende forsyningsområde for Næstved Varmeværk er opgjort til 81 MW, og det fremtidige effektbehov med ændringen af områdeafgrænsningen er opgjort til 97,7 MW. Heraf opfyldes 12 MW ved hjælp af biomasseanlægget. Det fremgår af projektets tidsplan, at der forventes en tilslutning i energidistrikterne 5 og 6 på 100 % straks og en tilslutning i energidistrikterne 14, 33-39, 35-36, 38, 43 og 44 på 90 % over en periode på 5 år fra start. Projektforslaget indeholder brugerøkonomiske sammenligninger mellem naturgasfyring/oliefyring og konvertering til fjernvarme for et standardhus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh/år, et gennemsnitsforbrug for mindre forbrugere i alle distrikter for 200 m 2 og 35 MWh/år og større forbrugere for m 2 og 600 MWh/år. Det fremgår, at der regnes med pris på ny kedel på standardhusene på kr., mindre forbrugere på kr. og større forbrugere på kr. Det er oplyst, at der er regnet med en gennemsnitspris på kr. for naturgasfyr inklusive en ny gasstikledning for oliefyrede

3 kunder, hvor en pris på kr. kan være relevant for mindre villaer, rækkehuse mv. Der regnes med en pris for en serviceaftale for de to første grupper på kr. og for den sidste gruppe på kr. Der regnes med en variabel naturgaspris for de to første grupper på 9,23 kr./m 3 og den sidste gruppe på 8,05 kr./m 3. Der er regnet med en virkningsgrad for naturgaskedler på 90 % i 2013 voksende til 95 % over en kort årrække. Det er oplyst, at der er regnet med en økonomisk levetid for naturgaskedler på 15 år, da det vil være mest økonomisk optimalt at udskifte efter 15 år. Det er forudsat, at konvertering fra naturgas til fjernvarme for de berørte kunder vil ske på et tidspunkt, hvor det økonomisk set ville være fordelagtigt at skifte til et nyt gasfyr. I projektforslaget beregnes en samfundsøkonomisk fordel ved at skifte fra fortsat naturgas til fjernvarme på ca. 14,5 mio. kr. (forskellen mellem kr. og kr.). Der er anvendt en kalkulationsrente på 4 %. Side 3 af 16 Der er gennemført følsomhedsanalyser til vurdering af de samfundsøkonomiske beregningsresultater. Følsomhedsanalyser Enhed Fordel Projekt Reference mio. kr. 14,5 Kalkulationsrente 2 % mio. kr. 44,2 Kalkulationsrente 6 % mio. kr. -6,4 Investeringer + 20 % mio. kr. 1,6 Investeringer 20 % mio. kr. 27,4 20 % højere varmebehov mio. kr. 27,2 20 % lavere varmebehov mio. kr. 1,7 Tilslutningstakt alm. forbrugere forlænget 4 år mio. kr. 11,8 I projektforslaget er det vurderet, at omlægningen til fjernvarme ikke vil forrykke klagerens økonomi væsentligt. Det er lagt til grund, at den konverterede gasmængde i perioden vil udgøre MWh, og at DONG Gas Distributionsnet i 2011 udgjorde MWH. Den tabte gasmængde udgør herefter 0,3 % af den distribuerede mængde. Næstved Kommune har efter projektbekendtgørelsens 24 foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projektforslaget. Kommunen har på grundlag af beregninger over data fra BBR lagt til grund, at ændringen af områdeafgrænsningen for energidistrikterne betyder, at der

4 vil være et forventet øget fjernvarmebehov på godt MWh årligt, når alle forventede kunder er tilsluttet. Det samlede fjernvarmepotentiale er på godt MWh årligt. Projektet er dimensioneret efter, at der kan ske 100 % tilslutning. Det giver et effektbehov på 16 MW med 2800 fuldlasttimer. Projektet dimensionerer efter 80 % af behovet, hvorfor den nødvendige ekstra effekt bliver på 12 MW. Anlægget er derfor dimensioneret efter et øget varmebehov, som beskrevet i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, og biomasse kan derfor godkendes som brændsel. Næstved Kommunen vurderer, at de valgte forudsætninger og metoder med hensyn til varmeforbruget er rimelige, og at beregningerne er korrekte. Projektforslaget omfatter tre forskellige alternativer til opvarmning af de berørte ejendomme: Det første er fortsat individuel opvarmning, det andet er fjernvarme fra en biomassekedel, og det tredje er fjernvarme fra biomassekraftvarme. Næstved Kommune har vurderet, at disse alternativer er de mest relevante. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt økonomisk overskud på godt 14,5 mio. kr. over en tyveårig periode sammenlignet med det næst billigste alternativ, som er fortsat individuel opvarmning. Næstved Kommune har gennemgået de samfundsøkonomiske beregninger og beregningsforudsætninger i projektforslaget. Disse følger Energistyrelsens vejledning og opfylder kravene til analyse i projektbekendtgørelsens 2, pkt. 7. Følsomhedsanalyserne viser, at projektet er robust overfor ændringer i forudsætningerne. Side 4 af 16 Næstved Kommune vurderer, at de samfundsøkonomiske hensyn taler imod opretholdelse af den nuværende områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme. Kommunen vurderer endvidere, at projektforslaget lever op til varmeforsyningslovens formål om god samfundsøkonomi og er det samfundsmæssigt mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 6, 7, stk. 2 og 24. Projektet vil ved gennemførelse reducere udledningen af CO 2-ækvivalenter med ca ton over en tyveårig periode, medens udledningen af SOx og NOx og partikler vil stige. Næstved Kommune har endvidere efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, vurderet betydningen af projektforslaget for klagerens økonomi. Kommunen har lagt til grund, at klageren i 2011 distribuerede MWh og ved gennemførelse af projektforslaget vil tabe en årlig distribution på ca MWh, hvilket svarer til 0,3 % af distributionen i Næstved Kommune har vurderet, at gennemførelsen af projektet ikke vil forrykke klagerens økonomi væsentligt, og projektet kan følgelig gennemføres. Næstved Kommune har i afgørelsen vurderet nogle indsigelser fra klageren. Kommunen har vurderet, at projektforslagets forudsætning om naturgasked-

5 lernes økonomiske levetid på 15 år er rimelig, uanset klagerens oplysning om, at den tekniske levetid er 22 år. Forskellen består i, hvornår et naturgasfyr ikke virker mere, og hvornår det ikke kan betale sig at reparere på det fremfor at udskifte det. Kommunen har endvidere vurderet, at det ikke er urimeligt at antage i projektforslaget, at nye naturgaskedlers virkningsgrad med slid vil falde til 95 % og ikke % som oplyst af klageren. Kommunen har yderligere vurderet, at prisen på naturgaskedler på kr. i projektforslaget er retvisende, uanset klagerens oplysninger om, at prisen for en kedel til standard villakunder er kr., idet der regnes med en blanding af villakunder og større kunder. Kommunen har endvidere vurderet, at prisen på naturgas i projektforslaget, som er gennemsnittet af det sidste års pris, er et rimeligt valg uanset klagerens oplysninger om lavere priser. Endelig har kommunen vurderet, at konverteringstakten til fjernvarme i projektforslaget er realistisk, uanset klagerens indsigelse om, at konvertering først vil ske i takt med, at naturgaskedlerne er teknisk udtjente. Kommunen lægger vægt på kombinationen af forudsætningen om økonomisk levetid, og fordelagtige tilbud på konverteringen gør det realistisk, at konvertering vil foregå som forudsat i projektet. Side 5 af 16 Klagers synspunkter og bemærkninger Klager er i klagen af 18. juli 2014 af den opfattelse, at det ikke er retvisende, når projektforslaget viser en samfundsmæssig besparelse forbundet med forslaget på 14,5 mio. kr. sammenlignet med opretholdelse af den nuværende naturgasforsyning. Klageren har derimod beregnet et samfundsøkonomisk underskud forbundet med gennemførelsen af projektforslaget på 47 mio. kr. Klageren bestrider dermed, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Klageren finder, at opgørelsen af omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler er ukorrekt for så vidt angår kedelprisen. Klageren har indhentet prisoplysninger fra VVS Søberg og Viessmann. En kedel med et forbrug op til m 3 /år koster kr. inklusive installation og moms. Kedler med en installeret effekt på 40 kw (forbrug på ca m 3 /år) koster kr. inklusive installation og eksklusive moms, medens kedler med en installeret effekt på kw (forbrug på m 3 /år) koster kr. inklusive installation og eksklusive moms. Forudsætningen om kedlens levetid er ligeledes ukorrekt. Den økonomiske levetid anvendt i projektforslaget er alene baseret på rådgivers skøn om faldende virkningsgrader og ræsonnementer over et bortfald af reservedelsdækning ved en kedelalder på 13 år, men det er ikke dokumenteret, at virkningsgraderne falder over levetiden, og om faldet er så

6 markant, at det udløser en beslutning om udskiftning. Klageren oplyser, at gaskedlerne i området som gennemsnit er installeret i 2001 og dermed var 12 år gamle, da data blev trukket i juni Klageren oplyser, at 10 % af kedlerne allerede var 22 år eller ældre i 2013, og 29 % af kedlerne var 15 år eller ældre i Tallene viser, at kedler ikke bliver udskiftet så hastigt som antaget i projektforslaget. Forudsætningen om tidspunktet for udskiftning af kedler er også ukorrekt. Det er således vigtigt, om en stor del af gaskedlerne udskiftes i løbet af de første år af planperioden, eller om de rent faktisk udskiftes, når deres levetid udløber. Timingen kan have lige så stor betydning som valget mellem 15 eller 22 års levetid for kedler. Klageren har beregnet 3 forskellige alternativer til projektforslagets beregning af et overskud på 14,5 mio. kr. Der er beregnet et underskud på kr., såfremt investeringerne times anderledes end i projektforslaget, selv når projektforslagets kedelpriser og levetider fastholdes. Der er beregnet et underskud på kr., såfremt der regnes med de af DONG indhentede priser på kedler og en levetid på 15 år samt et underskud på kr., såfremt der regnes med de af DONG indhentede priser på kedler og en levetid på 22 år. Side 6 af 16 Projektforslagets forudsætninger om prisen på serviceaftaler er ligeledes ukorrekte, idet der er indregnet de dyreste serviceaftaler fra DONG Energy i alle kedlens leveår. Klageren har indregnet en ensartet omkostning på kr./år for alle kedler, hvilket er rimeligt, da de udbudte serviceaftaler ligger i et prisspænd på 400 kr kr. om året, og den dyreste aftale kun tilbydes, hvis kunden har et højt gasforbrug, eller kedlen er placeret i et rum, hvor det støver meget. Projektforslagets forudsætning om virkningsgrader fra 90 % i 2013 til 95 % i 2023 er heller ikke korrekt. Klageren regner forsigtigt med en virkningsgrad på 100 % for nye kedler, da årsvirkningsgraderne på nye gaskedler ligger mellem 98 % og 104 %. Derfor beregner klageren et faldende gasforbrug, efterhånden som ældre gaskedler udskiftes. Klageren har beregnet et brændselsforbrug over planperioden på 123,3 mio. kr., mens projektforslaget beregner 129,8 mio. kr. Der er ikke beregnet fald i energiforbrug som følge af efterisolering og udskiftning af huse, selvom der erfaringsmæssigt er grund til at forvente et fald. Det er klagerens opfattelse, at projektet ikke opfylder kravet i projektbekendtgørelsen om, at samfundsøkonomiske hensyn skal tale imod en opretholdelse af den nuværende områdeafgrænsning.

7 Ændring af forudsætninger i fjernvarmealternativet kan forhøje underskuddet yderligere. Konverteringstakten er ikke dokumenteret og sat optimistisk med en hurtig opbygning i de første 5 år. Og levetiden på biomassekedlen er sat til 30 år, selvom Energistyrelsen i Teknologikataloget angiver levetiden for biomassekedler til 20 år. Klager anfører supplerende i brev af 19. september 2014: Klageren fastholder, at det er helt centralt, at beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger i referenceforløbet med fortsat naturgasforsyning først skal finde sted, når den enkelte kedel har nået den antagne levetid på henholdsvis 15 eller 22 år. Projektforslagets beregning anvender imidlertid ikke klagerens dokumenterede aldre for kedlerne og forudsætter reelt udskiftning lang tid før en levetid på 15 år er nået. Projektforslaget anvender altså reelt en langt kortere levetid end de 15 år, som projektforslaget anfører og argumenterer for. Side 7 af 16 Klagerens timing er baseret på faktiske registreringer af alle gaskedler i området. Oplysningerne er vedlagt. Det er i strid med de faktuelle og fremlagte oplysninger at antage en markant udskiftning af naturgaskedler i de første år af planperioden. Kommunens vurdering af konverteringstakten for udskiftningen er alene relevant for hovedforslaget med fjernvarme, medens det er irrelevant i referenceforløbet med fortsat naturgasforsyning. Klagerens beregninger af kedelpriser er baseret på indhentede priser og valg af kedelstørrelse til den enkelte kunde, som er tilpasset kundens forbrug, som klageren kender fra den løbende fakturering til kunden. Der er anvendt et gennemsnit på kr. eksklusive moms pr. kedel. Men selv hvis projektforslagets priser med 15 års levetid anvendes, giver projektforslaget underskud, jf. tabel 1 i klagen af 18. juli Klagerens vurdering af en virkningsgrad på 100 % for kedlerne er forsigtig og indeholder allerede hensyn til varierende last og årsvirkningsgrader. Klager anfører supplerende i brev af 24. november 2014: Næstved Varmeværk sammenkæder i sine bemærkninger til nævnet udskiftning af gaskedler i en fortsat naturgasforsyning til et spørgsmål om hvilken konverteringstakt, der kan forventes i alternativet med en fjernvarmeforsyning af området. Det er imidlertid ikke de samfundsøkonomiske omkostninger i projektforslaget for fjernvareforsyning, som er relevante for klagerens bemærkninger om udskiftning af kedler. Klagerens bemærkninger vedrører alene referencen fortsat naturgasforsyning. Kla-

8 geren henviser på ny til, at der selv ved anvendelse af projektforslagets forudsætninger om levetid på 15 år og priser kan beregnes et underskud på 1 mio. kr., jf. tabel 1 i klagen af 18. juli Klageren henviser til figur 1, som viser aldersfordelingen på gaskedler i projektforslagets område. Eksempelvis er 62 kedler installeret i 2008, og hvis der for disse kedler indregnes en udskiftning efter 15 år, så skal kedlerne udskiftes i Men i projektforslaget er alle kedler indregnet til udskiftning senest i Der er installeret flest kedler i perioden , og omkostningerne til reinvestering må derfor forventes at toppe i årene Ifølge projektforslaget topper reinvesteringerne fejlagtigt i Det er ikke underligt, at der er et stort samfundsøkonomisk underskud ved projektforslaget, da dette både forudsætter anlæggelse af et nyt fjernvarmenet og investering i en ny biomassekedel. Der er ikke tale om et projekt, der baserer sig på spildvarme fra industri, kraftvarme eller affaldsforbrænding, som det kan være samfundsmæssigt attraktivt at udnytte. Side 8 af 16 Næstved Varmeværks synspunkter og bemærkninger af 3. november 2014 Under hensyntagen til forudsætningen om økonomisk levetid på 15 år vurderes det fortsat, at mange kedler vil være tjenlige til udskiftning på det tidspunkt, hvor der etableres fjernvarme, også under hensyn til, at tidsplanen for forsyning af de enkelte delområder kan ændre sig afhængig af de modtagne tilslutninger. De modtagne oplysninger om kedlernes alder vurderes ikke at rykke på dette billede. Sammen med følsomhedsanalysen med en 4 år længere konverteringstakt fastholdes det, at samfundsøkonomisk set er projektforslaget det mest fordelagtige. Vurderingen af kedelpriser i projektforslaget fastholdes. Det vurderes, at de af klageren indhentede kedelpriser kun er for standardinstallationer, der ikke dækker f.eks. aftræk gennem taget, afløb fra kondenserende fyr og fyr installeret i kælderen. Endvidere indhentes ikke altid den bedste pris. Projektforslaget forudsætninger om økonomisk levetid for kedler og virkningsgrad for gaskedler fastholdes ligeledes.

9 Næstved Varmeværk anfører supplerende i brev af 14. april 2015: COWI har på vegne af Næstved Varmeværk anført, at Energistyrelsens udtalelse ikke kan indgå i Energiklagenævnets afgørelse af sagen. Det bestrides, at beregningen af udgifter til reinvesteringer i gaskedler i projektforslaget ikke tager hensyn til gaskedlernes alder. Derimod har varmeværket vurderet, at man ved konvertering til fjernvarme vil overgå til fjernvarme, når de eksisterende gaskedler har nået en levealder på ca. 15 år. De senere fremsendte oplysninger fra klageren om alderen på de eksisterende kedler vurderes ikke at ændre for beregningerne. Samlet set er projektforslaget beregninger fortsat retvisende. Argumentet om, at beregningerne skal være mere detaljerede, får den modsatte effekt. Dette vil ikke kunne afdække forskelle i vedligeholdelsestandard, forbrugsmønster, generelt kvalitetsniveau, og standardbetragtninger vil således føre til et mere retvisende billede af de samfundsmæssige omkostninger. Side 9 af 16 Næstved Kommunes udtalelse af 12. august 2014 Det er Næstved Kommunes vurdering, at afgørelsen er truffet på et oplyst og korrekt grundlag. Kommunen vurderer fortsat, at projektforslaget viser, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod opretholdelse af de nuværende områdeafgrænsninger, og at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. For så vidt angår kedelpriser bemærkes, at prisen i projektforslaget på kr. er begrundet med, at det er en blanding af standard villakunder og mellemstore kunder. Det betyder, at kun meget store kunder falder i kategorien større forbrugere. Kommunen mener, at opdelingen er realistisk. For så vidt angår kedlers levetid og udskiftningstakt bemærkes, at det er rimeligt at bruge økonomisk levetid, og at det er rimeligt at antage, at forbrugerene vil skifte opvarmningskilde, når det bliver rentabelt for dem. Varmeværket tilbyder i de første år en betydelig rabat, og det vil være økonomisk rentabelt for kunderne at skifte i den forudsatte takt. For så vidt angår kedlernes virkningsgrad bemærkes, at det er rimeligt at anvende 95 % for nye kondenserende gaskedler, idet kedlen kører varierende last og kondensationsgrad, dvs. ikke 100 % kondensation, men afhængig af rumtemperaturen.

10 Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april 2014 På anmodning fra klageren har Energistyrelsen den 8. april 2015 afgivet en vejledende udtalelse til Energiklagenævnet, om hvorvidt naturgasdistributionsselskabernes aldersregistreringer af gaskedler skal lægges til grund for opgørelsen af reinvesteringer i gaskedler i den samfundsøkonomiske reference. Klageren fører en database over alle installerede naturgasapparater i forsyningsområdet og har dermed registreret alderen på kedlerne. Sikkerhedsstyrelsen har til Energistyrelsen oplyst, at autoriserede VVSinstallatører er forpligtede til at meddele gasselskaberne alle gasinstallationsarbejder foretaget for forbrugerne. Pligten er fastsat for, at gasselskaberne kan udføre kontrol af installatørernes arbejde. Naturgasselskaberne i Danmark fører på denne baggrund et register over gaskedler installeret hos de enkelte forbrugere, men dette register er ikke lovpligtigt, og der føres ikke offentligt tilsyn med registreret. Side 10 af 16 Sikkerhedsstyrelsen har oplyst, at Sikkerhedsstyrelsen af og til beder naturgasgasselskaberne om oplysninger fra registret uden at have mulighed for at kunne gennemtvinge udlevering af oplysninger. Det er Sikkerhedsstyrelsens erfaring, at oplysningerne i registeret i de fleste tilfælde er korrekt, og at fejl ved anmeldelse eller mangel på anmeldelse er den hyppigste årsag til eventuelle afvigelser. Energistyrelsen henviser til reglerne i projektbekendtgørelsen og til Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, vejledning i samfundsøkonomiske analyser og et teknologikatalog, som har vejledende karakter, og tilføjer, at beregningen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et projektforslag i videst mulig omfang bør afspejle de reelle forhold ved gennemførelse af et projektforslag. Beregningsforudsætningerne, vejledningen og teknologikataloget skal anvendes som en overordnet vejledning, og hvis der findes mere konkrete data, skal disse lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering. Energistyrelsen udtaler, at der er behov for en konkret vurdering med baggrund i de lokale forhold, som kan være meget forskellige. Derfor bør vurderingen af samfundsøkonomien så vidt muligt tage højde for lokale forhold. Det vil være op til kommunen at vurdere, om det er korrekte (eller sandsynlige) lokale forhold, der indgår i den samfundsøkonomiske vurdering. Reglerne medfører, at kommunalbestyrelsen ved den samfundsøkonomiske vurdering af projektet kan udøve et vist skøn. Det indebærer ikke, at de data, der anvendes, uden videre kan vælges lokalt af de enkelte projektansøgere eller kommuner. Formålet med kravet om en samfundsøkonomisk vurdering af projektet i projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens udgivelse af beregningsforsætninger, vejledning og teknologikatalog er at give kommunerne mu-

11 lighed for, at konsekvenserne af gennemførelse af projektet i forhold til referencen eller alternativer kan klarlægges på et gennemsigtigt og sammenligneligt grundlag. Energistyrelsen vurderer på denne baggrund, at der ved den samfundsøkonomiske vurdering skal tages udgangspunkt i Energistyrelsens beregningsforudsætninger, vejledning og teknologikatalog, medmindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes. I den aktuelle sag vurderer Energistyrelsen, at der for anvendelse af klagerens register generelt kan anvendes samme principper som for anvendelse af Energistyrelsens beregningsforudsætninger, vejledning og teknologikatalog, der har vejledende karakter. Kommunalbestyrelsen kan udøve et vist skøn ved anvendelse af data til den samfundsøkonomiske vurdering. I denne vurdering bør dog indgå de data, der bedst afspejler de lokale forhold. Andre data end dem, som følger af beregningsforudsætningerne/vejledningen/teknologikataloget, kan lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, hvis det kan dokumenteres, at de lokale forhold afviger fra de data, der anvendes i det vejledende materiale. Energistyrelsen vurderer på basis af Sikkerhedsstyrelsens udmeldelser, at aldersregistret indeholder bedre informationer end de fleste andre tilgængelige data. Derfor vil anvendelse af andre data være i strid med formålet med kravet om en samfundsøkonomisk vurdering af projekter, medmindre det kan dokumenteres, at disse andre data er bedre og giver et mere akkurat, komplet eller aktuelt billede af de lokale forhold. Side 11 af 16 Energistyrelsen overvejer at fastlægge et princip i projektbekendtgørelsen om anvendelse af de data, der bedst afspejler de lokale forhold, således at det sikres, at kommunalbestyrelserne udøver deres skønsbeføjelse i overensstemmelse hermed. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Efter varmeforsyningslovens 1 4 skal kommunalbestyrelsen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. De nærmere regler herfor findes i projektbekendtgørelsen udstedt i medfør af varmeforsyningsloven. Projektforslaget i denne sag er en revideret udgave af et projektforslag fra december 2012 og er som følge af ikrafttrædelsesbestemmelsen i 34, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 behandlet efter bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1 Lovbekendtgørelsen nr af 24. november 2014 om varmeforsyning

12 Projektbekendtgørelsen indeholder i kapitel 3 forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Af kapitlet fremgår bl.a. følgende: 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Side 12 af 16 Projektbekendtgørelsen indeholder i kapitel 4 krav til indhold af projektforslag i 21: 21. Ansøgning om godkendelse af et anlægsprojekt (projektforslag) skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af projektet: 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, samt til kommune- og lokalplaner, 3) forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, 4) fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. miljøbeskyttelseslovens 50 b og regler udstedt i medfør af denne bestemmelse, 5) tidsplan for etableringen, 6) arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, 7) redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl., 8) økonomiske konsekvenser for brugerne,

13 9) energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger, og 10) samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af et kollektivt forsyningsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på grundlag af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund bestemme, at oplysninger om et eller flere af de i stk. 1, nr. 1-9 og nr. 10, 1. pkt., nævnte forhold ikke skal foreligge, såfremt oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget, ligesom kommunalbestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger. For kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgninger efter 15, stk. 5 eller 6, skal der ikke foreligge oplysninger om forhold nævnt i stk. 1, nr. 10, 1. pkt.... Projektbekendtgørelsen indeholder i kapitel 5 krav til kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag: Side 13 af Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. Begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse Projektforslaget indebærer en ændring af områdeafgrænsningen for 10 energidistrikter fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning og etablering af et biomasseanlæg. Projektforslaget indebærer ikke, at varmeforbrugere forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme (tilslutningspligt). Omvendt er der heller ikke pålagt de varmeforbrugerne, der i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, forblivelsespligt eller pålagt ejendommene i energidistrikterne tilslutningspligt til naturgasforsyningen. Ved projektet åbnes der op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området, som ifølge projektforslagets beregninger vil medføre, at 90 % af forbrugerne i energidistrikterne vil overgå til fjernvarme i løbet af perioden

14 For at kunne godkende et projektforslag skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 24, stk. 1. Når projektforslaget ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og denne kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Klageren gør gældende, at beregningerne i projektforslaget ikke er retvisende, og at projektforslaget vil føre til et betydeligt samfundsmæssigt underskud og ikke et overskud som antaget af Næstved Kommune. Klagerne gør navnlig gældende, at opgørelsen af omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler er ukorrekt, at forudsætningen om gaskedlers levetid er ukorrekt, og at tidspunktet for udskiftning af gaskedler i referenceforløbet med fortsat naturgasforsyning er ukorrekt. Klager har i tabel 1 i klagen af 18. juli 2014 beregnet alternativer, som viser underskud, såfremt forudsætningerne ændres i overensstemmelse med klagerens synspunkter. Side 14 af 16 Projektforslaget i denne sag bygger på en række på faglige vurderinger og forudsætninger, som ikke kan tilsidesættes, alene fordi klageren mener, at andre faglige vurderinger er mere retvisende. Men projektforslaget skal samlet set godtgøre, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. For så vidt angår det første synspunkt om omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler er i projektforslaget anvendt en gennemsnitspris på kr. eksklusive moms, hvor en pris på kr. eksklusive moms ifølge forslaget kan være relevant for mindre villaer, rækkehuse mv. Klageren har oplyst priser fra Viessmann på kr eksklusive moms for en mindre kedel og kr. eksklusive moms for en større kedel. Energiklagenævnet finder på baggrund af disse oplysninger og almindeligt kendskab til prisniveauet og under hensyn til oplysningerne om forbrugerne i forsyningsområderne, at antagelsen i projektforslaget om en gennemsnitspris på kr. eksklusive moms for en ny gaskedel i referencen forsat naturgasforsyning er en for høj pris, og forudsætningen er dermed ikke retvisende. For så vidt angår det andet synspunkt om gaskedlernes levetid er i projektforslaget anvendt en økonomisk levetid på 15 år, da det vil være økonomisk optimalt at udskifte gaskedlen efter 15 år. Klagerens synspunkt er, at der bør regnes med en levetid på 22 år og henviser bl.a. til, at nogle af gaskedlerne i dag faktisk er ældre end henholdsvis 22 år og 15 år. Energiklagenævnet fin-

15 der, at det ved et skøn over gaskedlernes levetid som en forudsætning for beregningerne i projektforslaget er sagligt at lægge vægt på antagelser om den økonomiske levetid som styrende for tidspunktet for udskiftning af gaskedlerne. Nævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte forudsætningen i projektforslaget om en økonomisk levetid for gaskedler på 15 år. For så vidt angår det tredje synspunkt om tidspunktet for udskiftningen af gaskedler i referencen fortsat naturgasforsyning foreligger nu Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april 2015 indhentet af klageren i anledning af den konkrete sag. Energistyrelsen udtaler, at der i projektforslag skal anvendes beregningsforudsætninger, som i videst muligt omfang bør afspejle de reelle forhold ved gennemførelsen af et projektforslag. Der skal tages udgangspunkt i Energistyrelsens beregningsforudsætninger, medmindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes. Energiklagenævnet er enigt i, at der kan tages udgangspunkt i almindeligt anerkendte beregningsforudsætninger, og at kommunalbestyrelsen, såfremt disse skal fraviges i større eller mindre grad, kan udøve et skøn ved vurderingen af sådanne forudsætninger og de foreliggende oplysninger om de reelle forhold i projektområderne. I denne sag foreligger imidlertid konkrete, pålidelige og faktiske oplysninger om alderen på naturgaskedlerne i områderne, som bør inddrages i projektforslaget. Side 15 af 16 Energiklagenævnet vurderer samlet, at ændringen af de nævnte forudsætninger vil føre til, at projektforslaget for biomasseværk og konvertering til fjernvarme ikke kan anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og godkendelsen af projektet kan derfor ikke tiltrædes. Herefter ophæver Energiklagenævnet afgørelsen af 4. juli 2014 fra Næstved Kommune om godkendelse af projektforslag til etablering af biomasseværk og konvertering til fjernvarme. Energiklagenævnets afgørelse Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 20. april 2015 og ved efterfølgende skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

16 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningslovens 26 skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Henrik Chieu Sekretariatschef Side 16 af 16

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 Aarhus 19. maj 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 011286-0017 ano/jhp Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 1. Indledning Næstved Varmeværk

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves.

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NGF Nature Energy Distribution A/S

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere