STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1

2 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 Revision 1 Dato Udarbejdet af Helle Madsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Helle Madsen Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Ref Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 INDHOLD 1. Indledning Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Forhold til varmeplanlægningen 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Forsyningsområde Tilslutning Udførelse Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 4 6. Tidsplan 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Berørte parter 4 9. Økonomiske konsekvenser for brugerne Forudsætninger Miljø- og energimæssige vurderinger Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Konklusion 9 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 3 Selskabsøkonomiske beregninger

4 1. INDLEDNING Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt område i Høje Støvring, Etape 1. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af stikledninger og enkelte distributionsledninger til ovennævnte områder samt tilslutning fra Højdedraget. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. (projektet) og individuel varmepumpe jord/vand (referencen). Området fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle opvarmningsformer på ca. 1,3 mio. kr. ekskl. moms (29 %) (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på ca. 4,5 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på kr./år for et parcelhus. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Rebild Kommunes lokalplanarbejde indsender Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. et projektforslag for området, idet området ligger op af det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Rebild Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af nye områder i Høje Støvring.

5 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Hjedsbækvej Støvring Kontaktperson: Claus Haparanda Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Helle Madsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) og bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr af 27. december 2013.) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVMbekendtgørelsens 2. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag. 5. FORSYNINGSOMRÅDE Forsyningsområdet er for dette projekt lokalplanforslag nr. 288 for boligområde Støvring Syd. 1 LBK nr 939 af 03/07/2013

6 Figur 1: Kortudsnit over området Odderen fra forslag til lokalplan 288 (Rebild Kommune) 5.1 Tilslutning I beregningerne regnes der med udbygning af 36 boliger som parcelhuse. Tilkoblingen sker som i nedenstående tabel: Årstal Antal bygninger Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Støvring Kraftvarmeværks til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering.

7 5.3 Forsyningsområde Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Støvring Kraftvarmeværk overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. 5.4 Nettovarmebehov Varmebehovet er opgjort til 220 MWh. 5.5 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne.

8 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE I nedenstående tabel ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de enkelte forbrugere inkl. anvendte forudsætninger for investering, varmebehov og brændselspriser. Brugerøkonomien er beregnet med følgende forudsætninger: Høje Støvring Antal Stk. 36 Varmebehov MWh 220 Bygningsareal total m Brugerøkonomi Forudsætninger Varmepumpe Fjernvarme Opvarmet areal m² Lån Periode år Rente 5% 5% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 6,1 6,1 Varmevirkningsgrad 315% 100% Brændselsbehov MWh 1,94 6,1 Varmebetaling Brændselspris kr./mwh I alt kr./år Abonnement kr./år Drift og vedligehold kr./år Afgifter kr./år 0 0 Samlet varmeregning kr./år Investering i varmeanlæg kr Fjernvarmeinstallation kr. - Stikledning kr. - Tilkoblingsbidrag kr. - Installationsbidrag kr Årlig annuitet kr./år Samlet varmeregning kr./år Besparelse kr./år Tabel 1: Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme.

9 10. FORUDSÆTNINGER Foruden forudsætningerne nævnt i ovenstående afsnit er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra juni 2013, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. Nr Anlægstype Stk. varmebehov MWh/stk. Brændsel Boligareal Investeringer m2/enhed kr./enhed 1 Etape ,1 El villa Tabel 2 Forudsætninger for individuelle varmepumper Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgrad 13 Gasmotor Naturgas motor 0, % 14 Gaskedel Naturgas kedel 0, %* Tabel 3 Produktionsdata for fjernvarmeprojektet. * = varmevirkningsgrad og ikke totalvirkningsgrad Varmeproduktion Gasmotor Gaskedel Tabel 4 varmeproduktioner fordelt på de forskellige anlæg. 11. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Den miljø- og energimæssige vurdering opgør de samlede udledninger og ressourceforbrug i tons over planperiodens 20 år. Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O er omregnet til CO2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 ton 0,20 0,71-0,51 Nox ton 0,31 1,46-1,15 PM2,5 (partikler) kg 0,000 0,001-0,001 Tabel 5 Emissioner ved henholdsvis reference og alternativ Mængden af CO 2 -ækvivalenter er mindre for individuelle opvarmninger, hvilket indgår i de samfundsøkonomiske beregninger.

10 12. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme og individuel opvarmning med varmepumpe. Der er foretaget en samfundsøkonomisk beregning, som viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuelle varmepumpeløsninger. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2014 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,601 2,057-1,456 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,302 0,026 0,276 Kapitalomkostninger Mio. kr. 3,331 1,643 1,688 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,008 0,027-0,019 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,016 0,054-0,038 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,058-0,063 0,005 Elsalg Mio. kr. 0,000-0,814 0,814 Reduktion i % I alt Mio. kr. 4,201 2,932 1,269 30% Tabel 6 Samfundsøkonomiske nøgletal for projektet.

11 13. SELSKABSØKONOMISK VURDERING I dette afsnit belyses de selskabsøkonomiske konsekvenser ved at udvide forsyningsområdet i Høje Støvring. Som det fremgår, vil der være et selskabsøkonomisk overskud på ca. 4,9 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Nedenstående graf viser Støvring Kraftvarmeværks likviditetsvirkning ved en tilkobling af områderne. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 2 Graf over likviditetsvirkningen, de årlige resultater og den akkumulerede likviditetsvirkning. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. En mere detaljeret opgørelse af selskabsøkonomien findes i bilag 3.

12 Figur 3 Graf over likviditetsvirkningen, de årlige resultater og den akkumulerede likviditetsvirkning. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Rebild Kommune.

13 BILAG 1 OVERSIGTSKORT Figur 4: Kortudsnit over området Høje Støvring fra forslag til lokalplan 288 (Rebild Kommune)

14 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2014 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,601 2,057-1,456 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,302 0,026 0,276 Kapitalomkostninger Mio. kr. 3,331 1,643 1,688 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,008 0,027-0,019 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,016 0,054-0,038 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,058-0,063 0,005 Elsalg Mio. kr. 0,000-0,814 0,814 I alt Mio. kr. 4,201 2,932 1,269 30% Reference Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,8 117,0% 3,3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,5 117,0% 0,6 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,3 117,0% 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,1 100,0% -0,1 I alt Mio kr 3,6 4,20 Distributionsnet Samfundsomkostninger i alt Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0 100,0% 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 Fjernvarmebrugere Samfundsomkostninger i alt nye fjernvarmebrugere excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0 100,0% 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0

15 Projekt Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -0,70 117,0% -0,81 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,76 117,0% 2,06 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,03 100,0% 0,03 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,05 117,0% 0,05 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,02 117,0% 0,03 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,06 100,0% -0,06 I alt Mio kr 1,10 1,29 Distributionsnet og stikledninger Samfundsomkostninger i alt Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,12 117,0% 1,31 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 1,12 1,31 Fjernvarmebrugere/fjv units Samfundsomkostninger i alt nye fjernvarmebrugere excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,29 117,0% 0,33 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 0,29 0,33 Produktionsanlæg, Forsyningsnet, Distributionsnet og stikledninger, Fjernvarmebrugere/fjv units Samfundsomkostninger i alt incl. Fjernvarmenet og fjvbrugere Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,6 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -0,8 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,1 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,1 I alt Mio kr 2,932

16 BILAG 3 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER

17 1 Likviditet fjernvarmeselskab Varmesalg mio. kr. 0,020 0,037 0,054 0,071 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 Målerleje mio. kr. 0,004 0,008 0,011 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 Fast bidrag mio. kr. 0,079 0,149 0,218 0,288 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 Tilkoblingsbidrag - incl. køb af kedel mio. kr. 0,256 0,224 0,224 0,224 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Investeringbidrag mio. kr. 0,159 0,139 0,139 0,139 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Distributionstillæg mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Transmissionsbidrag mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledningsbidrag mio. kr. 0,085 0,074 0,074 0,074 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indtægter sum nye fjernvarmekunder mio. kr. 0,602 0,630 0,720 0,810 0,90 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -0,026-0,054-0,082-0,107-0,13-0,14-0,14-0,15-0,16-0,16-0,17-0,17-0,18-0,19-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193 Afgifter mio. kr. -0,006-0,012-0,018-0,023-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029 D&V variable mio. kr. 0,000-0,001-0,001-0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 D&V fast mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Øvrige excl. kapitalomkostninger mio. kr. 0,010 0,021 0,032 0,041 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 Omkostninger sum sum mio. kr. -0,023-0,046-0,069-0,090-0,11-0,12-0,12-0,12-0,13-0,13-0,13-0,14-0,14-0,14-0,146-0,146-0,146-0,146-0,146-0,147 Resultat før afskrivninger/annuitet mio. kr. 0,579 0,584 0,651 0,720 0,79 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,317 0,317 0,317 0,317 0,316 0,316 Resultat før afskrivninger mio. kr. 0,579 0,584 0,651 0,720 0,79 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,317 0,317 0,317 0,317 0,316 0,316 Annuitet fra anlægssheets (deflateres) mio. kr. -0,101-0,113-0,124-0,134-0,14-0,15-0,14-0,14-0,14-0,14-0,13-0,13-0,13-0,13-0,123-0,120-0,118-0,115-0,113-0,111 Årets resultat mio. kr. 0,478 0,471 0,527 0,586 0,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,194 0,197 0,199 0,201 0,203 0,205 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 0,478 0,471 0,527 0,586 0,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,194 0,197 0,199 0,201 0,203 0,205 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,000 0,470 0,922 1,419 1,96 2,55 2,70 2,84 2,98 3,12 3,25 3,38 3,51 3,63 3,748 3,864 3,979 4,094 4,210 4,326 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,478 0,940 1,450 2,005 2,61 2,75 2,90 3,04 3,18 3,32 3,45 3,58 3,70 3,82 3,943 4,060 4,178 4,296 4,413 4,532

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere