STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1

2 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 Revision 1 Dato Udarbejdet af Helle Madsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Helle Madsen Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Ref Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 INDHOLD 1. Indledning Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Forhold til varmeplanlægningen 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Forsyningsområde Tilslutning Udførelse Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 4 6. Tidsplan 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Berørte parter 4 9. Økonomiske konsekvenser for brugerne Forudsætninger Miljø- og energimæssige vurderinger Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Konklusion 9 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 3 Selskabsøkonomiske beregninger

4 1. INDLEDNING Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt område i Høje Støvring, Etape 1. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af stikledninger og enkelte distributionsledninger til ovennævnte områder samt tilslutning fra Højdedraget. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. (projektet) og individuel varmepumpe jord/vand (referencen). Området fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle opvarmningsformer på ca. 1,3 mio. kr. ekskl. moms (29 %) (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på ca. 4,5 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på kr./år for et parcelhus. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Rebild Kommunes lokalplanarbejde indsender Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. et projektforslag for området, idet området ligger op af det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Rebild Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af nye områder i Høje Støvring.

5 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Hjedsbækvej Støvring Kontaktperson: Claus Haparanda Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Helle Madsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) og bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr af 27. december 2013.) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVMbekendtgørelsens 2. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag. 5. FORSYNINGSOMRÅDE Forsyningsområdet er for dette projekt lokalplanforslag nr. 288 for boligområde Støvring Syd. 1 LBK nr 939 af 03/07/2013

6 Figur 1: Kortudsnit over området Odderen fra forslag til lokalplan 288 (Rebild Kommune) 5.1 Tilslutning I beregningerne regnes der med udbygning af 36 boliger som parcelhuse. Tilkoblingen sker som i nedenstående tabel: Årstal Antal bygninger Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Støvring Kraftvarmeværks til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering.

7 5.3 Forsyningsområde Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Støvring Kraftvarmeværk overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. 5.4 Nettovarmebehov Varmebehovet er opgjort til 220 MWh. 5.5 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne.

8 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE I nedenstående tabel ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de enkelte forbrugere inkl. anvendte forudsætninger for investering, varmebehov og brændselspriser. Brugerøkonomien er beregnet med følgende forudsætninger: Høje Støvring Antal Stk. 36 Varmebehov MWh 220 Bygningsareal total m Brugerøkonomi Forudsætninger Varmepumpe Fjernvarme Opvarmet areal m² Lån Periode år Rente 5% 5% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 6,1 6,1 Varmevirkningsgrad 315% 100% Brændselsbehov MWh 1,94 6,1 Varmebetaling Brændselspris kr./mwh I alt kr./år Abonnement kr./år Drift og vedligehold kr./år Afgifter kr./år 0 0 Samlet varmeregning kr./år Investering i varmeanlæg kr Fjernvarmeinstallation kr. - Stikledning kr. - Tilkoblingsbidrag kr. - Installationsbidrag kr Årlig annuitet kr./år Samlet varmeregning kr./år Besparelse kr./år Tabel 1: Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme.

9 10. FORUDSÆTNINGER Foruden forudsætningerne nævnt i ovenstående afsnit er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra juni 2013, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. Nr Anlægstype Stk. varmebehov MWh/stk. Brændsel Boligareal Investeringer m2/enhed kr./enhed 1 Etape ,1 El villa Tabel 2 Forudsætninger for individuelle varmepumper Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgrad 13 Gasmotor Naturgas motor 0, % 14 Gaskedel Naturgas kedel 0, %* Tabel 3 Produktionsdata for fjernvarmeprojektet. * = varmevirkningsgrad og ikke totalvirkningsgrad Varmeproduktion Gasmotor Gaskedel Tabel 4 varmeproduktioner fordelt på de forskellige anlæg. 11. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Den miljø- og energimæssige vurdering opgør de samlede udledninger og ressourceforbrug i tons over planperiodens 20 år. Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O er omregnet til CO2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 ton 0,20 0,71-0,51 Nox ton 0,31 1,46-1,15 PM2,5 (partikler) kg 0,000 0,001-0,001 Tabel 5 Emissioner ved henholdsvis reference og alternativ Mængden af CO 2 -ækvivalenter er mindre for individuelle opvarmninger, hvilket indgår i de samfundsøkonomiske beregninger.

10 12. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme og individuel opvarmning med varmepumpe. Der er foretaget en samfundsøkonomisk beregning, som viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuelle varmepumpeløsninger. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2014 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,601 2,057-1,456 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,302 0,026 0,276 Kapitalomkostninger Mio. kr. 3,331 1,643 1,688 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,008 0,027-0,019 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,016 0,054-0,038 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,058-0,063 0,005 Elsalg Mio. kr. 0,000-0,814 0,814 Reduktion i % I alt Mio. kr. 4,201 2,932 1,269 30% Tabel 6 Samfundsøkonomiske nøgletal for projektet.

11 13. SELSKABSØKONOMISK VURDERING I dette afsnit belyses de selskabsøkonomiske konsekvenser ved at udvide forsyningsområdet i Høje Støvring. Som det fremgår, vil der være et selskabsøkonomisk overskud på ca. 4,9 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Nedenstående graf viser Støvring Kraftvarmeværks likviditetsvirkning ved en tilkobling af områderne. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 2 Graf over likviditetsvirkningen, de årlige resultater og den akkumulerede likviditetsvirkning. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. En mere detaljeret opgørelse af selskabsøkonomien findes i bilag 3.

12 Figur 3 Graf over likviditetsvirkningen, de årlige resultater og den akkumulerede likviditetsvirkning. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Rebild Kommune.

13 BILAG 1 OVERSIGTSKORT Figur 4: Kortudsnit over området Høje Støvring fra forslag til lokalplan 288 (Rebild Kommune)

14 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2014 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,601 2,057-1,456 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,302 0,026 0,276 Kapitalomkostninger Mio. kr. 3,331 1,643 1,688 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,008 0,027-0,019 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,016 0,054-0,038 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,058-0,063 0,005 Elsalg Mio. kr. 0,000-0,814 0,814 I alt Mio. kr. 4,201 2,932 1,269 30% Reference Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,8 117,0% 3,3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,5 117,0% 0,6 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,3 117,0% 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,1 100,0% -0,1 I alt Mio kr 3,6 4,20 Distributionsnet Samfundsomkostninger i alt Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0 100,0% 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 Fjernvarmebrugere Samfundsomkostninger i alt nye fjernvarmebrugere excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0 100,0% 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0

15 Projekt Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -0,70 117,0% -0,81 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,76 117,0% 2,06 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,03 100,0% 0,03 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,05 117,0% 0,05 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,02 117,0% 0,03 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,06 100,0% -0,06 I alt Mio kr 1,10 1,29 Distributionsnet og stikledninger Samfundsomkostninger i alt Fjernvarmenet excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,12 117,0% 1,31 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 1,12 1,31 Fjernvarmebrugere/fjv units Samfundsomkostninger i alt nye fjernvarmebrugere excl. evt. faktor faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,29 117,0% 0,33 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 0,29 0,33 Produktionsanlæg, Forsyningsnet, Distributionsnet og stikledninger, Fjernvarmebrugere/fjv units Samfundsomkostninger i alt incl. Fjernvarmenet og fjvbrugere Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,6 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -0,8 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,1 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,1 I alt Mio kr 2,932

16 BILAG 3 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER

17 1 Likviditet fjernvarmeselskab Varmesalg mio. kr. 0,020 0,037 0,054 0,071 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 Målerleje mio. kr. 0,004 0,008 0,011 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 Fast bidrag mio. kr. 0,079 0,149 0,218 0,288 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 Tilkoblingsbidrag - incl. køb af kedel mio. kr. 0,256 0,224 0,224 0,224 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Investeringbidrag mio. kr. 0,159 0,139 0,139 0,139 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Distributionstillæg mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Transmissionsbidrag mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stikledningsbidrag mio. kr. 0,085 0,074 0,074 0,074 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indtægter sum nye fjernvarmekunder mio. kr. 0,602 0,630 0,720 0,810 0,90 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -0,026-0,054-0,082-0,107-0,13-0,14-0,14-0,15-0,16-0,16-0,17-0,17-0,18-0,19-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193 Afgifter mio. kr. -0,006-0,012-0,018-0,023-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029 D&V variable mio. kr. 0,000-0,001-0,001-0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 D&V fast mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Øvrige excl. kapitalomkostninger mio. kr. 0,010 0,021 0,032 0,041 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 Omkostninger sum sum mio. kr. -0,023-0,046-0,069-0,090-0,11-0,12-0,12-0,12-0,13-0,13-0,13-0,14-0,14-0,14-0,146-0,146-0,146-0,146-0,146-0,147 Resultat før afskrivninger/annuitet mio. kr. 0,579 0,584 0,651 0,720 0,79 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,317 0,317 0,317 0,317 0,316 0,316 Resultat før afskrivninger mio. kr. 0,579 0,584 0,651 0,720 0,79 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,317 0,317 0,317 0,317 0,316 0,316 Annuitet fra anlægssheets (deflateres) mio. kr. -0,101-0,113-0,124-0,134-0,14-0,15-0,14-0,14-0,14-0,14-0,13-0,13-0,13-0,13-0,123-0,120-0,118-0,115-0,113-0,111 Årets resultat mio. kr. 0,478 0,471 0,527 0,586 0,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,194 0,197 0,199 0,201 0,203 0,205 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 0,478 0,471 0,527 0,586 0,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,194 0,197 0,199 0,201 0,203 0,205 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,000 0,470 0,922 1,419 1,96 2,55 2,70 2,84 2,98 3,12 3,25 3,38 3,51 3,63 3,748 3,864 3,979 4,094 4,210 4,326 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,478 0,940 1,450 2,005 2,61 2,75 2,90 3,04 3,18 3,32 3,45 3,58 3,70 3,82 3,943 4,060 4,178 4,296 4,413 4,532

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 7. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED LYSTRUP FJERNVARME Revision 1

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato. august PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC-ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Revision D Dato

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME BOV SKOLE Revision 1 Dato 2014-06-24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere