Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015"

Transkript

1 Aarhus 19. maj 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T Sagsnr ano/jhp Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj Indledning Næstved Varmeværk A.m.b.a. ( Næstved Varmeværk ) udarbejdede i december 2012 et projektforslag om etablering af et biomasseanlæg og konvertering af 10 energidistrikter til fjernvarme ( Projektforslaget ). Projektforslaget blev godkendt af Næstved Kommune den 12. september DONG Gas Distribution A/S ( DGD ) påklagede projektgodkendelsen til Energiklagenævnet, som den 18. februar 2014 ophævede afgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen herfor var, at Næstved Kommunes begrundelse for afgørelsen var mangelfuld. Energiklagenævnet tog ikke herved stilling til, om Projektforslaget opfyldte projektbekendtgørelsens forudsætninger for, at kunne godkendes. Næstved Varmeværk reviderede herefter Projektforslaget i marts 2014, hvorefter Næstved Kommune på ny godkendte Projektforslaget den 2. juli DGD indbragte også denne projektgodkendelse for Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har den 5. maj 2015 ophævet Næstved kommunes afgørelse med henvisning til, (i) at de i projektforslaget anvendte omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler er for høje, og (ii) at tidspunktet for udskiftningen af gaskedler i referencen om fortsat naturgasforsyning ikke er retvisende. Energiklagenævnet har i afgørelsen samlet vurderet, at ændringen af de nævnte forudsætninger vil føre til, at projektforslaget ikke kan anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og godkendelsen af projektet kan derfor ikke tiltrædes. København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/15 Næstved Varmeværk har bedt Bech-Bruun om at vurdere Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015, herunder om afgørelsen bør indbringes for domstolene. Det skal ligeledes vurderes, om sagen er af principiel karakter, således at Næstved Varmeværks brancheorganisation bør inddrages i sagen. Vores vurdering vil alene vedrøre de forhold, som har været genstand for klagesagen, og som er underkendt af Energiklagenævnet. Vi vil således ikke vurdere, om de øvrige godkendelsesbetingelser i projektbekendtgørelsen er opfyldte eller DGD s øvrige indsigelser mod de samfundsøkonomiske beregninger. 2. Konklusion Det følger af projektbekendtgørelsen, at Næstved Kommune var forpligtet til at påse, at projektforslaget var samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end referencen (fortsat individuel naturgasforsyning). Dette kan kun sikres, hvis de beregningsforudsætninger, som ikke er indeholdt i Energistyrelsens notater og vejledninger, fastsættes efter en konkret vurdering, så de i videst muligt omfang afspejler de faktiske forhold. Energiklagenævnet skal som klageinstans foretage en fuldstændig og tilbundsgående efterprøvelse af alle elementerne i Næstved kommunes afgørelse, herunder af de retlige spørgsmål, det udøvede skøn og af de faktiske omstændigheder. Energiklagenævnet har bl.a. baseret på oplysningerne og dokumentationen fra DGD lagt til grund, at Projektforslagets forudsætninger om priser for naturgaskedler og om udskiftningstakten for disse ikke er retvisende, og at en ændring af disse forudsætninger vil føre til, at Projektforslaget ikke kan anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. På det foreliggende grundlag, hvor DGD har fremlagt dokumentation for omkostningerne til udskiftning af naturgaskedler, for alderen og dermed udskiftningstakten for disse samt samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, finder vi sammenfattende ikke, at der er grundlag for at kritisere Energiklagenævnets afgørelse vedrørende disse spørgsmål. Energiklagenævnets skøn ligger således inden for rammerne af Energiklagenævnets kompetence og er baseret på et konkret bevisskøn. En ændring af Energiklagenævnets afgørelse kræver, at afgørelsen indbringes for domstolene, og at der under en retssag kan fremlægges solid dokumentation for, at oplysningerne

3 3/15 i Projektforslaget er korrekte. Selv, hvis sådan dokumentation kan fremskaffes, vil en retssag dog være forbundet med en procesrisiko. Dertil kommer, at en retssag er langvarig og omkostningskrævende. På den baggrund kan vi ikke anbefale, at sagen indbringes for domstolene. Hvis der kan fremskaffes dokumentation for forudsætningerne i Projektforslaget, anbefaler vi, at Energiklagenævnets afgørelse i stedet søges genoptaget. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, om Næstved Varmeværk har retskrav på genoptagelse. Alternativt kan projektet kun gennemføres, hvis der udarbejdes et nyt projektforslag, som godkendes efter de gældende regler i projektbekendtgørelsen. Da sagen er baseret på Energiklagenævnets konkrete vurdering af forudsætningerne i Næstved Varmeværks projektforslag, finder vi ikke, at sagen har principiel karakter, og at der er grundlag for at inddrage Næstved Varmeværks brancheforening i det videre forløb. 3. Grundlag for konklusioner Vores vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 er baseret på varmeforsyningsloven 1 og projektbekendtgørelsen 2 samt på tidligere praksis fra Energiklagenævnet. Vores vurdering er derudover baseret på almindelige forvaltningsretlige regler. Til brug for vurderingen har vi modtaget: Næstved Varmeværks projektforslag dateret december 2012, revideret marts 2013 og revideret marts 2014 DGD s høringssvar til Næstved Kommune, dateret 28. maj 2014 Næstved Varmeværks høringssvar til Næstved Kommune, dateret 12. juni 2014 Næstved Kommunes projektgodkendelse, dateret 2. juli 2014 DGD s klage til Energiklagenævnet af 18. juli 2014 Næstved Kommunes udtalelse til Energiklagenævnet dateret 12. august 2014 DGD s indlæg til Energiklagenævnet dateret 19. september 2014 Næstved Varmeværks indlæg til Energiklagenævnet dateret 3. november 2014 DGD s indlæg til Energiklagenævnet dateret 24. november 2014 Energistyrelsens vejledende udtalelse dateret 8. april 2014 Næstved Varmeværks indlæg til Energiklagenævnet dateret 14. april Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning. Der efter afgørelsestidspunktet den 2. juli 2014 ikke foretaget ændringer i varmeforsyningsloven, som er relevante for denne sag. 2 Sagen er afgjort på grundlag af bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

4 4/15 4. Redegørelser 4.1 Projektforslaget Projektforslaget indeholder i pkt (side 22) en oversigt over det samlede antal ejendomme, der forsynes med naturgas og olie, som er omfattet af Projektforslaget, ejedommenes type og ejendommenes samlede varmebehov. Data er baseret på udtræk fra BBR henholdsvis lokalt justerede nøgletal fra Varmeplan Danmark. Der er redegjort for omkostningerne til reinvesteringer i gaskedlerne (referencen) på side i Projektforslaget. Det fremgår heraf, at investeringerne til Gaskedler større forbrugere er fastsat til kr./stk., og at investeringerne til Gaskedler mindre forbrugere er fastsat til kr./stk. Dette er begrundet således: Projektforslagets forbrugertyper er beregningsmæssigt opdelt på 2 kategorier, almindelige forbrugere og større forbrugere. For de almindelige forbrugeres vedkommende udgør det gennemsnitlige varmebehov ca MWh/år, hvilket er betydeligt højere end det normale forbrug for villaer på MWh/år. Der er i projektforslaget anvendt en gennemsnitspris eksklusive moms på kr./år, hvor en pris kr. eksklusive moms kan være relevant for mindre villaer, rækkehuse mv. De kr. indeholder også et tillæg for at de nuværende oliefyrede kunder skal afholde en omkostning til en ny gasstikledning. Priserne for naturgasfyr fra naturgasselskaber er normalt opgivet for en såkaldt standardinstallation, der f.eks. anvendes til en ensartet prissammenligning. En standardinstallation dækker dog ikke en række situationer f.eks. aftræk gennem taget, afløb fra kondenserende fyr og fyr der er installeret i kælderen. Det bemærkes endvidere, at den situation hvor en gaskunde har brug for et nyt gasfyr ofte vil optræde som en ikke-forudset begivenhed, hvor der ikke altid vil være tid til at indhente det bedste tilbud. Det gennemsnitlige forbrug for de større forbrugere udgør ca. 215 MWh/år. Med en benyttelsestid op på ca timer svarer det til en gennemsnitlig installeret effekt på ca. 120 kw. Med baggrund i en vurdering af, at en del af de større forbrugere af forsyningssikkerhedsmæssige årsager vil have fordelt deres installation på mere end en ga-

5 5/15 skedel, vurderes den nødvendige reinvestering i gaskedler til kr. eksklusive moms pr. større forbruger. Næstved Varmeværk har supplerende oplyst, at Projektforslagets kategori almindelige forbrugere er større end almindelige villakunder, idet kategorien indeholder en blanding af villakunder og større kunder. Prisen på den enkelte enhed er derfor højere end på et villafyr. 3 Baseret på en økonomisk levetid på 15 år for gaskedlerne indgår investeringerne i disse herefter i Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger i bilag B6 og bilag C1. 4 Det fremgår ikke derudover, på hvilket grundlag udskiftningstakten er fastsat, og investeringerne dermed er fordelt over projektperioden Næstved Kommunes godkendelse Næstved Kommune har i forbindelse med projektgodkendelsen foretaget en samfundsøkonomisk vurdering af Projektforslaget. Det fremgår, at kommunen har gennemgået de samfundsøkonomiske beregninger og beregningsforudsætninger i Projektforslaget og har vurderet, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud forbundet med at gennemføre projektet. I relation til omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler fremgår følgende af Næstved Kommunes kommentarer til de indkomne høringssvar: Priserne er sat for højt i forhold til den rigtige pris på naturgaskedler. Projektforslaget opererer med to typer af kunder: almindelige og store. Det fremgår på s. 41. I Dongs høringssvar regner man på standard villa-kunder som og derfor sætter man den samfundsøkonomiske pris til kr. mod projektforslagets kr. I projektforslaget kategori almindelige forbrugere regnes der dog med en blanding af villakunder og større kunder, hvorfor prisen på den enkelte enhed er højere end på et villafyr. Næstved Kommune har endvidere anført, at det er rimeligt at fastlægge udskiftningstakten i forhold til kedlernes økonomiske levetid på 15 år, men ses ikke at have forholdt sig mere konkret til udskiftningstakten. 3 Jf. Næstved Varmeværks høringssvar af 12. juni Nutidsværdien af disse investeringer er på den baggrund opgjort til kr. og scrapværdien til kr., hvorfor investeringerne indgår i den samfundsøkonomiske beregning med i alt kr. 5 Se side 43 i Projektforslaget.

6 6/ DGD s indsigelser DGD har anført i sit høringssvar til Næstved Kommune og i sin klage til Energiklagenævnet, at Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse bygger på forkerte forudsætninger. Sammenfattende har DGD således gjort gældende, at beregningen af reinvesteringer i Projektforslagets reference skal baseres på a) Faktisk indhentede kedelpriser. b) Officielle eller på anden vis dokumenterede levetider for gaskedler. c) Kedelstørrelse og dermed pris skal matches med kundens forbrug. d) Kedeludskiftning skal ske ved den forudsatte levetid for gaskedlerne. DGD har således anført, at de i Projektforslaget anvendte priser på naturgaskedler ligger markant over markedsniveauet. DGD henviser herved til indhentede prisoplysninger hos VVS Søberg og Viessmann kombineret med et konkret valg af kedelstørrelse til den enkelte kunde, som er tilpasset kundens forbrug, som DGD kender ud fra den løbende fakturering af kunden. DGD anvender på den baggrund kedelpriser, der svinger mellem kr. og kr. med en middelpris på kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms) pr. kedel. Ifølge DGD anvendes i projektforslaget en middelpris på kr. inkl. moms og kr. ekskl. moms. DGD har endvidere anført, at forudsætningen om tidspunktet for udskiftning af kedler er ukorrekte. DGD har således registreringer af alle installerede naturgaskedler i forsyningsområdet og kender installationstidspunktet. Oplysningerne herom er fremlagt som bilag 1 til DGD s indlæg til Energiklagenævnet af 19. september Projektforslagets beregninger anvender ifølge DGD imidlertid ikke disse dokumenterede aldre for kedlerne og forudsætter reelt udskiftning lang tid før en levetid på 15 år er nået. DGD har herefter udarbejdet alternative samfundsøkonomiske beregninger. Der er beregnet et samfundsøkonomisk underskud på kr., såfremt investeringerne times anderledes end i projektforslaget, selv når projektforslagets kedelpriser og levetider på 15 år fastholdes. Der er beregnet et underskud på kr., såfremt der regnes med de af DGD indhentede priser på kedler og en levetid på 15 år.

7 7/15 Det er på den baggrund DGD s opfattelse, at projektet ikke opfylder kravet i projektbekendtgørelsen om, at samfundsøkonomiske hensyn skal tale imod en opretholdelse af den nuværende områdeafgrænsning. 4.4 Energistyrelsens udtalelse Energistyrelsen har den 8. april 2015 sendt en vejledende udtalelse til DGD om anvendelse af aldersregistreringer på gaskedler ved opgørelsen af reinvesteringer i gaskedler i den samfundsøkonomiske reference. Det følger af udtalelsen, at kommunalbestyrelsen kan udøve et vist skøn ved anvendelse af data til den samfundsøkonomiske vurdering. I denne vurdering bør dog indgå de data, der bedst afspejler de lokale forhold. Andre data end dem, som følger af beregningsforudsætningerne/vejledningen/teknologikataloget, kan lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, hvis det kan dokumenteres, at de lokale forhold afviger fra de data, der anvendes i det vejledende materiale. Energistyrelsen vurderer på basis af Sikkerhedsstyrelsens udmeldelser, at aldersregistret over gaskedler indeholder bedre informationer end de fleste andre tilgængelige data. Derfor vil anvendelse af andre data være i strid med formålet med kravet om en samfundsøkonomisk vurdering af projekter, medmindre det kan dokumenteres, at disse andre data er bedre og giver et mere akkurat, komplet eller aktuelt billede af de lokale forhold. 4.5 Energiklagenævnets afgørelse Det følger af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015, at Projektforslaget bygger på en række faglige vurderinger og forudsætninger, som ikke kan tilsidesættes, alene fordi DGD mener, at andre faglige vurderinger er mere retvisende. Men projektforslaget skal samlet set godtgøre, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herefter har Energiklagenævnet anført følgende vedrørende prisen for gaskedler og udskiftningstakten for disse i referencen: For så vidt angår det første synspunkt om omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler er i projektforslaget anvendt en gennemsnitspris på kr. eksklusive moms, hvor en pris på kr. eksklusive moms ifølge forslaget kan være relevant for mindre villaer, rækkehuse mv. Klageren har oplyst priser fra Viessmann på kr eksklusive moms for en mindre kedel og kr. eksklusive moms for en større kedel. Energiklagenævnet finder på baggrund af disse oplysninger og almindeligt kendskab til prisniveauet og under hensyn til oplysningerne om forbrugerne i forsyningsområderne, at antagelsen i projektforslaget om en gennem-

8 8/15 snitspris på kr. eksklusive moms for en ny gaskedel i referencen forsat naturgasforsyning er en for høj pris, og forudsætningen er dermed ikke retvisende. [ ] For så vidt angår det tredje synspunkt om tidspunktet for udskiftningen af gaskedler i referencen fortsat naturgasforsyning foreligger nu Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april 2015 indhentet af klageren i anledning af den konkrete sag. Energistyrelsen udtaler, at der i projektforslag skal anvendes beregningsforudsætninger, som i videst muligt omfang bør afspejle de reelle forhold ved gennemførelsen af et projektforslag. Der skal tages udgangspunkt i Energistyrelsens beregningsforudsætninger, medmindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes. Energiklagenævnet er enigt i, at der kan tages udgangspunkt i almindeligt anerkendte beregningsforudsætninger, og at kommunalbestyrelsen, såfremt disse skal fraviges i større eller mindre grad, kan udøve et skøn ved vurderingen af sådanne forudsætninger og de foreliggende oplysninger om de reelle forhold i projektområderne. I denne sag foreligger imidlertid konkrete, pålidelige og faktiske oplysninger om alderen på naturgaskedlerne i områderne, som bør inddrages i projektforslaget. Energiklagenævnet vurderer samlet, at ændringen af de nævnte forudsætninger vil føre til, at projektforslaget for biomasseværk og konvertering til fjernvarme ikke kan anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og godkendelsen af projektet kan derfor ikke tiltrædes. På den baggrund ophævede Energiklagenævnet Næstved Kommunes projektgodkendelse. 5. Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse 5.1 Retsgrundlaget Energiklagenævnets afgørelse er truffet på grundlag af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Det følger heraf, at det er en grundlæggende forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 6 og 24. jf. tillige 7. Et projektforslag skal på den baggrund indeholde en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier, hvor projektets samfundsøkonomi ved en ændring af områdeafgrænsningen sammenholdes med samfundsøkonomien ved fortsat individuel naturgasforsyning.

9 9/15 Samfundsøkonomiske analyser er i projektbekendtgørelsen defineret som Beregninger foretaget på grundlag af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med de dertil hørende senest opdaterede forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Det følger dog af Energiklagenævnets praksis, at Energistyrelsens notater om forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet alene har vejledende karakter. Dertil kommer, at de beregningsforudsætninger, som ikke er indeholdt i Energistyrelsens notater, skal fastsættes efter en konkret vurdering, så de i videst muligt omfang afspejler de faktiske forhold. 6 Baggrunden herfor er, at den samfundsøkonomiske analyse kun herved bliver retvisende, hvorved det sikres, at kommunen i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 6 og 24 sørger for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Det vil således stride mod varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens formål, hvis den samfundsøkonomiske analyse baseres på forudsætninger, som ikke er retvisende. 5.2 Almindelige forvaltningsretlige regler Energiklagenævnets afgørelse er desuden baseret på almindelige forvaltningsretlige regler. Det følger af disse, at Energiklagenævnets som rekursmyndighed (klageinstans) skal foretage en fuldstændig og tilbundsgående efterprøvelse af alle afgørelsens elementer, herunder af de retlige spørgsmål, det udøvede skøn og af de faktiske omstændigheder (faktum). 7 Energiklagenævnet kan i den forbindelse tillige foretage et såkaldt bevisskøn, hvis der ikke kan fastlægges sikre oplysninger som grundlag for en afgørelse. Energiklagenævnet kan dermed træffe afgørelse lige så frit, som hvis den selv havde været første instans, og skal med andre ord ikke som hovedregel være tilbageholdende i sin prøvelse af Næstved Kommunes projektgodkendelse. I praksis har Energiklagenævnet dog stadfæstet projektgodkendelser, med mindre de af klageren (typisk naturgasselskabet) fremlagte oplysninger tilstrækkeligt har sandsynliggjort, 6 Det fremgår af Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, at Følsomhedsberegninger og dokumentation i øvrigt er lige så væsentlige som resultatet i kroner og ører. De konkrete beregningsresultater kan aldrig stå alene. 7 Jens Garde m.fl. Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave, side 334. Se tillige Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006 om Thisted Kommune.

10 10/15 at projektet hviler på urealistiske forudsætninger. 8 Energiklagenævnet har således overladt kommunerne et vist skøn, som ikke synes at være prøvet til bunds. Det følger endvidere af almindelige forvaltningsretlige regler, at Energiklagenævnet er underlagt officialprincippet. Energiklagenævnet skal derfor vurdere, om førsteinstansens oplysning af sagen er tilstrækkelig, og om oplysningerne er korrekte. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, skal Energiklagenævnet enten hjemvise sagen eller indhente yderligere oplysninger. Officialprincippet indebærer endvidere, at Energiklagenævnet som udgangspunkt kan inddrage nye forhold i klagesagen, så længe sagen ikke herved mister sin identitet. Sagen skal dog afgøres på grundlag af de regler, som var gældende på tidspunktet for førsteinstansens afgørelse. Energiklagenævnet har dog i en afgørelse fra 2007 og i 2 afgørelser fra 2011 udtalt, at 9 Energiklagenævnet finder det rigtigst, at nævnet, som rekursmyndighed, der skal efterprøve en 1. instans afgørelse, tager udgangspunkt i det faktuelle og retlige grundlag, der forelå, da 1. instans traf afgørelse i sagen. Nævnet finder ikke, at der gør sig sådanne forhold gældende i den foreliggende sag, at dette udgangspunkt bør fraviges. Sagen skal derfor afgøres på det retlige grundlag og efter de administrative retningslinjer, som gjaldt ved kommunens afgørelse den 11. november 2002 ( ). Udgangspunktet for Energiklagenævnets vurdering af sagen er således det faktuelle og retlige grundlag, herunder de administrative retningslinjer som forelå, da Næstved Kommune traf afgørelse i sagen den 2. juli Energiklagenævnets vurdering af omkostningerne til reinvesteringer i gaskedler Det følger som anført i pkt. 4.5 ovenfor, at Energiklagenævnet på baggrund af de fremlagte oplysninger fra DGD (priserne fra Viessmann), almindeligt kendskab til prisniveauet og under hensyn til oplysningerne om forbrugerne i forsyningsområderne, finder, at antagelsen i Projektforslaget om en gennemsnitspris på kr. eksklusive moms for en ny gaskedel i referencen fortsat naturgasforsyning er en for høj pris, og at forudsætningen dermed ikke er retvisende. 8 Se bl.a. Energiklagenævnets afgørelse af 8. september 2014 om Helsingør Kommune (J.nr ), Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 om Odense Kommune (J.nr ) og Energiklagenævnets 2 afgørelser af 16. december 2014 om Faaborg-Midtfyn Kommune (J.nr og J.nr ). 9 Energiklagenævnets afgørelse af 27. marts 2007 om Helsingør Kommune (j.nr ), Energiklagenævnets afgørelse af 5. januar 2011 om Kerteminde Kommune (J.nr ) og Energiklagenævnets afgørelse af 5. januar 2011 om Assens Kommune (J.nr ).

11 11/15 Energiklagenævnet har således i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler foretaget en efterprøvelse af sagens faktum samt foretaget et bevisskøn over de fremlagte oplysninger om omkostninger til reinvesteringer i gaskedler. Ved denne efterprøvelse har Energiklagenævnet dels vurderet, at sagen var tilstrækkeligt oplyst, og at de af DGD fremlagte oplysninger og prisberegninger kunne lægges til grund for sagens afgørelse. Energiklagenævnet har således fundet, at det med den af DGD fremlagte dokumentation er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger. 10 På det foreliggende grundlag finder vi ikke grundlag for at kritisere Energiklagenævnets afgørelse på dette punkt, idet afgørelsen er i overensstemmelse med de anførte almindelige forvaltningsretlige regler. 11 Vi bemærker dog, at Energiklagenævnets henvisning til almindeligt kendskab til prisniveauet for gaskedler forekommer meget generel. Vi formoder imidlertid, at Energiklagenævnet med det anførte har sammenholdt det af DGD oplyste prisniveau for naturgaskedler med de prisoplysninger, Energiklagenævnet har kendskab til fra andre lignende sager. Oplysningerne om kedelpriserne fra Viesmann (og fra VVS Søberg) og oplysningerne om forbrugerne i forsyningsområdet forelå endvidere allerede da Næstved kommune traf afgørelse i sagen. Inddragelsen af disse oplysninger er derfor i overensstemmelse med Energiklagenævnets egen praksis om at træffe afgørelse på grundlag af de faktiske oplysninger, som forelå, da førsteinstansen traf afgørelse. 5.4 Energiklagenævnets vurdering af tidspunktet for udskiftningen af gaskedler i referencen Det følger som anført i pkt. 4.5 ovenfor, at Energiklagenævnet finder, at der skal tages udgangspunkt i de foreliggende konkrete, pålidelige og faktiske oplysninger om alderen på naturgaskedlerne i områderne, og at disse bør inddrages i projektforslaget. Det er vores vurdering, at det er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen og dens formål, at tidspunktet for udskiftning af gaskedler fastsættes så præcist så muligt, så omkostningerne til investeringer indgår på de korrekte tidspunkter i den samfundsøkonomiske analyse. 10 Der er derfor heller ikke grundlag for at antage, at afgørelsen er udtryk for en praksisændring. 11 Vi bemærker for en ordens skyld, at det falder uden for vores kompetencer at vurdere, om Energiklagenævnets bevisskøn er korrekt.

12 12/15 Når der foreligger konkrete oplysninger om alderen på de enkelte naturgaskedler i områderne, finder vi derfor ikke grundlag for at kritisere Energiklagenævnets vurdering af, at investeringerne skal baseres på disse oplysninger. Energiklagenævnet erklærer sig ved vurderingen af spørgsmålet enig i Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april Det er vores vurdering, at henvisningen til Energistyrelsens udtalelse ikke i den konkrete sag er udtryk for, at Energiklagenævnet i strid med sin egen praksis har truffet afgørelse på grundlag af et faktuelt og retligt grundlag, herunder på grundlag af administrative retningslinjer som først er fremkommet efter, Næstved Kommune traf afgørelse i sagen. Det skyldes, at Energistyrelsens udtalelse i sagen ikke ændrer det retlige grundlag i sagen eller er udtryk for en ny eller ændret fortolkning af retsgrundlaget. Det forhold, at de samfundsøkonomiske analyser skal baseres på realistiske forudsætninger, udspringer således af projektbekendtgørelsen og af almindelige forvaltningsretlige regler og var gældende allerede før Energistyrelsens udtalelse forelå. 5.5 Energiklagenævnets vurdering af samfundsøkonomien Energiklagenævnet har samlet vurderet, at ændringen af forudsætningerne for omkostningerne til reinvesteringer i gaskedlerne og tidspunktet for udskiftningen af disse vil føre til, at projektforslaget for biomasseværk og konvertering til fjernvarme ikke kan anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Grundlaget for denne vurdering er angiveligt de af DGD fremlagte samfundsøkonomiske analyser. DGD har således beregnet et samfundsøkonomisk underskud på kr. ved gennemførelse af Projektforslaget ved anvendelse af DGD s forudsætninger for levetid og udskiftningstakt. Der er ikke fremlagt beregninger, som tilsiger, at denne samfundsøkonomiske analyse er forkert. På det foreliggende grundlag finder vi derfor heller ikke grundlag for at kritisere denne del af Energiklagenævnets afgørelse. Energiklagenævnets begrundelse kan dog kritiseres for at være mangelfuld og dermed i strid med forvaltningslovens 24. Det følger af denne bestemmelse, at en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørel-

13 13/15 sen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Energiklagenævnets afgørelse lever ikke fuldt ud op til denne bestemmelse, idet afgørelsen ikke indeholder en begrundelse for, hvorfor Energiklagenævnet finder, at en ændring af forudsætningerne fører til, at projektforslaget er samfundsøkonomisk ufordelagtigt. Det må dog antages, at Energiklagenævnets vurdering heraf er baseret på beregningerne fra DGD. 6. Det videre forløb 6.1 Domstolsprøvelse Energiklagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan alene indbringes for domstolene inden for en søgsmålsfrist på 6 måneder regnet fra afgørelsens offentliggørelse den 5. maj Baseret på vurderingen i pkt. 5 ovenfor finder vi ikke, at der er grundlag for at indbringe Energiklagenævnets afgørelse for domstolene. Begrundelsesmanglen bør heller ikke føre til dette, da denne mangel ikke vedrører afgørelsens materielle indhold. Vi bemærker dog, at der er mulighed for at inddrage nye fakta i en sag for domstolene, herunder ny dokumentation for priser for gaskedler, ny dokumentation for gaskedlernes alder og nye samfundsøkonomiske beregninger. Dertil kommer, at domstolene uden tilbageholdenhed efterprøver, om Energiklagenævnet har lagt korrekte og fyldestgørende oplysninger til grund for sin afgørelse. Selv om det ved fremlæggelse af sådanne nye oplysninger vil kunne godtgøres, at Næstved Kommunes godkendelse af projektforslaget var i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen, kan vi ikke umiddelbart anbefale, at der anlægges retssag mod Energiklagenævnet. For det første vil det baseret på de foreliggende oplysninger være forbundet med en procesrisiko at anlægge en sag mod Energiklagenævnet. Vi bemærker herved, at DGD kan indtræde i sagen til støtte for Energiklagenævnet og fremlægge oplysninger, som underbygger de allerede fremlagte oplysninger om kedelpriser og udskiftningstidspunkter. Dertil kommer, at Energiklagenævnet kan indbringe nye forhold i en sag mod Energiklagenævnet (no-

14 14/15 va), hvorfor en retssag tillige kan komme til at omhandle mangelfuld sagsoplysning i Næstved Kommune eller de øvrige indsigelser DGD fremførte i sin klage. For det andet er en retssag både langvarig og omkostningskrævende. En retssag kan således nemt have en varighed på 1-2 år. Da Næstved Varmeværk ikke kan gennemføre projektet, før der foreligger en domstolsafgørelse, som underkender Energiklagenævnets afgørelse, finder vi det samlet set uhensigtsmæssigt at anlægge en retssag. En retssag forudsætter under alle omstændigheder, at der kan fremskaffes solid dokumentation for, at de oplysninger, Energiklagenævnet har baseret sin afgørelse på, er forkerte. 6.2 Genoptagelse Næstved Varmeværk kan begære Energiklagenævnets afgørelse genoptaget, hvis der er fremkommet væsentlige, nye oplysninger om forhold, som Energiklagenævnet ikke var bekendt med på tidspunktet for nævnets afgørelse, og som må antages at ville have medført en væsentlig ændret vurdering fra nævnets side. 12 Næstved Varmeværk har dog kun et retskrav på genoptagelse og ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde hvor: 13 Der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for at sagen ville have fået et andet udfald hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen, Der fremkommer væsentlige nye retlige forhold eller Der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl, fx en partshøringsfejl. Hvis Næstved Varmeværk kan fremskaffe solid dokumentation for, at de oplysninger, om kedelpriser, udskiftningstidspunkter og samfundsøkonomi, som fremgår af Projektforslaget, er korrekte, og at Energiklagenævnet således har baseret sin afgørelse på forkerte oplysninger, er der således mulighed for at begære sagen genoptaget. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, om Næstved Varmeværk har et retskrav på genoptagelse, idet der er tale om en partstvist og de pågældende oplysninger kunne være fremskaffet og fremlagt for Energiklagenævnet tidligere. 12 Jf. U V og Karsten Revsbech m.fl. Forvaltningsret, Sagsbehandling, 7. udgave, side Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 24. oktober 2014 om Silkeborg Kommune (j.nr ) og Hans Gammeltoft Hansen m.fl. Forvaltningsret, 2. udgave, side

15 15/15 Vi anbefaler imidlertid, at Næstved Varmeværk, hvis det er muligt, søger at fremskaffe den pågældende dokumentation og herefter begærer sagen genoptaget. 6.3 Udarbejdelse af nyt projektforslag Hvis Næstved Varmeværk ikke enten indbringer sagen for domstolene eller begærer sagen genoptaget, kan Projektforslaget kun gennemføres, hvis der udarbejdes et nyt projektforslag, som indleveres til og godkendes af Næstved Kommune. Et nyt projektforslag skal godkendes efter reglerne i den gældende projektbekendtgørelse 14 og forudsætter således, at der betales kompensation til DGD. På baggrund af historikken omkring Projektforslaget må det forventes, at DGD også vil indbringe en evt. ny projektgodkendelse for Energiklagenævnet. Dertil kommer, at Energiklagenævnet som følge af den verserende retssag mod HMN Naturgas 15 må forventes, at være mere tilbundsgående i sin prøvelse af Næstved Kommunes skøn og af sagens faktiske oplysninger. Det er derfor særdeles vigtigt, at alle kompetencer inddrages ved udarbejdelsen af projektforslaget, og at det sikres, at alle de forudsætninger, som ikke er fastlagt af Energistyrelsen, kan dokumenteres eller på anden måde underbygges. 6.4 Inddragelse af brancheforening Sagen er baseret på Energiklagenævnets konkrete vurdering af forudsætningerne i Næstved Varmeværks projektforslag. På den baggrund finder vi ikke, at sagen har principiel karakter, og at der er grundlag for at inddrage Næstved Varmeværks brancheforening i det videre forløb. Aarhus, den 19. maj 2015 Per Hemmer Agnete Nordentoft 14 Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 15 HMN Naturgas har stævnet Energiklagenævnet i anledning af Energiklagenævnets afgørelse af 8. september 2014 om Helsingør Kommune (J.nr ).

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016 Energiklagenævnet Sendt til ekn@ekn.dk Dansk Gas Distribution Gladsaxe Ringvej 11 Bygning C 2860 Søborg +45 70 21 30 40 dgd@danskgasdistribution.dk www.danskgasdistribution.dk CVR-nr. 27 21 04 06 Påklage

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet

Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet Dansk Fjernvarme har sat sig for at følge afgørelserne på varmeområdet i Energiklagenævnet lidt tættere fremover. Omstillingen af energisystemet,

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt Til: Toldboden 2 8800 Viborg [XXX] Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Varde

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere