De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C."

Transkript

1 11. juni UVM sags nr AT jnr Aftale mellem Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi i henhold til Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø, bek. nr. 910 af 11. september Aftalen vedrører undervisning i genteknologi i biologi, bioteknologi A, teknikfag og teknologi A i STX (det almene gymnasium), HTX og HF. Undervisningen skal varetages af en gymnasielærer, som har en biologisk uddannelsesbaggrund mindst svarende til de af VTU udstukne faglige mindstekrav i biologi. Når eksperimenter, som er omfattet af aftalen, gennemføres i forbindelse med enkeltfaglig eller tværfaglig undervisning, har gymnasielæreren ansvar for at forsøgene gennemføres efter de gældende retningslinjer. Aftalen mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet skal sikre elevernes og lærernes sikkerhed i omgang med gensplejsede organismer i laboratoriet og forhindre udslip af gensplejsede organismer til miljøet. I aftalen indgår følgende elementer: 1. Beskrivelse af procedurer 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Aftale vedr. efteruddannelse af gymnasielærere 4. Indberetningsskema 1. Beskrivelse af procedurer A. Transformation af bakterier. - Der anvendes udelukkende E.coli K12 stammer. - Nødvendige bakteriestammer indkøbes i forbindelse med forsøgsperioden fra godkendt laboratorium. - Opformering sker gennem udstrygning på LB medium (selektivt, hvis det er påkrævet) i petriskåle. - Colistammen uden plasmid kan også opformeres i ml flydende LB medium. - Bakteriekulturen gøres kompetent, dvs. modtageligt for plasmidoptagelse ved brug af calciumchlorid og/eller fysisk påvirkning (f.eks. varmepåvirkning). - Plasmid, godkendt til transformation, tilsættes. - De transformerede celler dyrkes på selektivt medium. De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. Alle de kits med transformation af E.coli, som godkendes i forbindelse med denne aftale, jfr Bilag 2, følger den ovenfor beskrevne procedure. B. Transformation af gær. - Der anvendes Saccharomyces cerevisiae. - Nødvendige gærstammer indkøbes i forbindelse med forsøgsperioden fra et godkendt laboratorium. 1

2 - Opformering sker gennem udstrygning på YPD medium i petriskåle. - Gærstammen uden plasmid opformeres i ml flydende YPD medium. - Stammen gøres kompetent, dvs. modtagelig for plasmidoptagelse ved brug af polyethylenglycol og/eller lithiumacetat og/eller fysisk påvirkning (f.eks. varmepåvirkning). - Plasmid, godkendt til transformation, tilsættes. - De transformerede celler dyrkes på selektivt medium. De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. C. Analyse af produkter fra transformerede E.coli K12 stammer Analysen har til formål at påvise produkter (oftest enzymer) fra de transformerede organismer. Følgende procedurer følges: - De transformerede organismer overføres til selektivt medium (flydende eller fast) - Genproduktet påvises enten direkte eller efter oprensning Kittet pglo Secrets of the Rainforest, jfr. Bilag 2, følger den ovenfor beskrevne procedure. D. Oprensning af plasmider - Der anvendes udelukkende E.coli K12 stammer. - Nødvendige bakteriestammer indkøbes i forbindelse med forsøgsperioden fra et godkendt laboratorium. - Stammen opformeres i eller på selektivt medium (flydende, max 200 ml, eller fast). - Oprensning af råplasmidfraktionen fra øvrige cellekomponenter ved selektiv udfældning. E. Overlevelsesforsøg af E.coli K12 i forskellige miljøer - Nødvendige bakteriestammer inklusiv stammen med plasmid indkøbes i forbindelse med forsøgsperioden fra et godkendt laboratorium. - Stammerne opformeres i eller på LB medium, (flydende, max. 200 ml, eller fast) - Stammen sættes til sterilt havvand eller steril jord med eller uden frøspirer under kontrollerede miljøbetingelser i et begrænset tidsrum i laboratoriet (1-8 dage). - Bakterier fra hhv. jord eller havvand dyrkes på LB medium. - Overlevende E.coli bakterier dyrkes på selektivt medium. De overlevende bakterier kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. F. Transformation af Arabidopsis thaliana Procedure som beskrevet i Kit 1 i Tjek på Biotek fra KVL - Der anvendes kun planter udleveret af KVL. 2

3 - Til transformation anvendes Agrobacterium tumefasiens linie pgv 3850 C58C1 udleveret af KVL. Bakteriens plasmider indeholder bl.a. generne nptii (kanamycinresistens) og uida (beta-glukoronidase = GUS genet). - Læreren kvitterer hver gang for modtagelse af frø, planter, laboratoriekulturer og andre materialer til KVL. - Frø fra transformerede planter skal udsås på selektive agarplader indeholdende kanamycin. - Læreren fører protokol over hele tidsrummet, hvor der arbejdes med transformation af planterne. - Læreren indsender efter endt forsøg kopi af protokollen til KVL, som opbevarer denne i 5 år. - Rengøring af arbejdsområdet foretages som beskrevet i Tjek på Biotek. G. Påvisning af genprodukter i transformerede Arabidopsis thaliana Forsøgene har til formål at påvise produkter i de transformerede planter. Kit 1 i Tjek på Biotek : - Der anvendes transformerede Arabidopsis kimplanter indeholdende generne nptii (kanamycinresistens) og uida (beta-glukoronidase = GUS genet) selekteret på kanamycinholdige agarplader. Kit 2 i Tjek på Biotek : - Der anvendes dhurrinholdige planterosetter fra transgene Arabidopsis thaliana, der sammen med jordlopper udleveres fra KVL. - De dhurrinholdige planterosetter må kun opbevares i 14 dage og skal destrueres sammen med jordlopperne efter retningslinerne beskrevet i Tjek på Biotek. - Kun læreren må håndtere de dhurrinholdige planterosetter, og eleverne må kun få afskårne blade til at fodre jordlopperne med. - Eventuelle anlæg til blomsterknopper skal straks fjernes. Forudsætningen for at nye forsøg, der følger de ovenstående procedurer kan omfattes af aftalen er, at der foreligger danske vejledninger med tilhørende sikkerhedshenvisninger til forsøgene. 2. Retningslinjer for undervisning omfattende eksperimentelt arbejde med genteknologi i ikke-klassificerede laboratorier. Sikkerhedsbeskrivelser - kemikalier Alle kemikalier, som benyttes i forbindelse med de genteknologiske forsøg, er beskrevet i databasen Chemicare, der er oprettet til mærkning af kemikalier og fremstilling af arbejdspladsbrugsanvisninger i gymnasieskolen. Databasen opdateres løbende. Hovedparten af de kemikalier, som benyttes af eleverne i genteknologiske forsøg, benyttes i meget lave koncentrationer (millimolær) og i meget små mængder (mikroliter). Der arbejdes med automatpipetter og engangsmateriale af plast. Mundpipettering er ikke tilladt. Ved brug af X-mærkede kemikalier (også i små mængder) f.eks. ethidiumbromid (kræftfremkaldende) og congorødt (muligvis kræftfremkaldende), skal anvendes handsker. Stofferne afleveres separat og mærket til kommunekemi under affaldsgruppe Z. 3

4 Ved brug af eventuelt allergifremkaldende stoffer (organiske komponenter til vækstmedier - især Yeast Extract, ampicillin og kanamycin) bruges støvmaske under afvejning. Sikkerhedsbeskrivelser vektorer og værtsorganismer (mikroorganismer) Vektorerne er genteknologisk modificerede plasmider af kendt oprindelse, og deres genom er beskrevet af forskningslaboratorier. Vektorerne godkendes af Arbejdstilsynet efter anmodning fra Undervisningsministeriet. Som modtagerorganismer bruges rene stammer af E.coli K12 og Saccharomyces cerevisiae. Alle stammer er auxotrofe, dvs. mangler evnen til at kunne fremstille mindst ét livsvigtigt næringsstof. Stammernes genomer er beskrevet af forskningslaboratorier. Stammerne godkendes af Arbejdstilsynet efter anmodning fra Undervisningsministeriet. Genmodificerede bakterier eller gærstammer må ikke opbevares på skolen udenfor forsøgsperioden. Vektorer og værtsorganismer skal indkøbes hos de godkendte leverandører, som fremgår af indberetningsskemaet. Sikkerhedsbeskrivelser transgene planter Modtagerorganismen er Arabidopsis thaliana, og vektoren indføres via Agrobakterium tumafaciens. Genomet er beskrevet i Tjek på Biotek. Transgene planter må ikke bringes udenfor klasseværelset. Uden for undervisningstimerne opbevares de transgene planter i aflåst rum. Pollen spredes ikke, da Arabidopsis selvbestøver og bestøves i knopstadiet. De transgene planter placeres i plastikbakker, så spildte frø opsamles. Der foretages støvsugning af forsøgsarealet i forbindelse med frøspild og altid ved forsøgets afslutning. Efter forsøget autoklaveres alt materiale inkl. støvsugerpose. I øvrigt gælder følgende sikkerhedsprocedurer til begrænsning af spredningsrisiko: - Eleverne instrueres grundigt om både de generelle risikofaktorer ved GM planter og specifikt for GM Arabidopsis. - Alle forsøgsbakker og beholdere mærkes med de medfølgende mærkater. - Elevernes håndtering af forsøgsmaterialet foregår under konstant opsyn af den forsøgsansvarlige biologilærer. Sikkerhedsbeskrivelser destruktion og affaldshåndtering På bordene ved arbejdspladserne skal der opstilles dels affaldsbeholder til brugt engangsmateriale og lignende fast affald dels affaldsbeholder til væsker, der kan indeholde mikroorganismer eller kemikalier. Affaldsbeholderne med indhold steriliseres efter endt arbejde. Glas- og metalvarer, der genbruges, steriliseres i desinficerende bad eller i autoklave før opvask. Materialer indeholdende giftige kemikalier opsamles særskilt og sendes efter evt. sterilisering til kemikaliedestruktion ifølge regler om kemikalielovgivning. Instruktion i generel hygiejne og god laboratoriepraksis Kun elever, der er instruerede i mikrobiologiske arbejdsmetoder, må udføre eksperimenter med genteknologisk modificerede organismer i laboratoriet. Instruktionen skal omfatte følgende: Håndtering af kulturer i flydende næringsmedium. Kulturer i flydende medium opbevares i lukkede men ikke lufttætte beholdere. Eleverne skal have lært mikrobiologiske arbejdsmetoder, herunder at pode sterilt og tage prøver sterilt ud. Der må kun pipetteres ved brug af pipettehjælp eller automatpipetter. 4

5 Håndtering af kulturer på agarplader. Eleverne skal være instrueret i podning med podenåle eller engangspodepinde, samt sikker brug af drigalskyspatler og flamberingsteknik. Desuden skal de være instrueret i, at sterile flader (f.eks. indersiden af lågene) ikke må berøres med fingrene. Instruktion i generel hygiejne. Der må hverken medbringes mad- eller drikkevarer eller ryges i laboratoriet for at undgå mikrobiel overførsel fra hænderne eller redskaber til munden. Slimhinderne må ikke berøres f.eks. ved at pudse næse. Elever med rifter på hænderne skal bære handsker. Hænderne skal i øvrigt vaskes hyppigt og hver gang, man forlader laboratoriet for at undgå spredning af organismer. Elevernes påklædning. Eleverne skal bære kitler i laboratoriet, enten engangskitler eller bomuldskitler, der tåler kogevask. Forlader man laboratoriet, skal kitlen tages af. Laboratorieindretning, affaldsbehandling og sikker destruktion Laboratorierne på gymnasierne svarer ikke til klassificerede laboratorier. De laboratorier, hvor de genteknologiske skoleeksperimenter gennemføres, skal opfylde en række krav, der gør arbejdet med genteknologisk modificerede organismer sikkert: Laboratoriet skal være udstyret med håndvask, håndsæbe, desinfektionsmiddel samt papirservietter el. lign. Eleverne skal vaske hænder hyppigt. Desinfektionsmiddel og papirservietter skal bruges til at rense arbejdsflader og til oprydning af eventuelt spild. Bordene skal dækkes med papir, enten vandafvisende papir eller papir med høj sugeevne. Bordene dækkes for at markere arbejdsområderne og for at opsamle spild fra f.eks. dryppende pipetter eller inficerede redskaber. Man skal derfor sørge for at formindske forurening fra bordpladen. Efter endt arbejde rulles papiret sammen og sendes til destruktion i lukkede plastiksække. Bordene afvaskes derefter med desinfektionsmiddel. Opsamling af affald og engangsmateriale samt varmesterilisering af brugte redskaber. På bordene ved arbejdspladserne skal der opstilles dels affaldsbeholder til brugt engangsmateriale og lignende fast affald dels affaldsbeholder til væsker, der kan indeholde mikroorganismer eller kemikalier. Affaldsbeholderne med indhold steriliseres efter endt arbejde. Glas- og metalvarer, der genbruges, steriliseres i desinficerende bad eller i autoklave før opvask. Materialer indeholdende giftige kemikalier opsamles særskilt og sendes efter evt. sterilisering til kemikaliedestruktion ifølge regler om kemikalielovgivning. Sikker arbejdsgang og gode laboratoriearbejdsvaner Eleverne skal gennem almindeligt laboratoriearbejde have lært gode arbejdsvaner. Her skal alligevel fremhæves arbejdsvaner, der er nødvendige for en sikker arbejdsgang i omgang med genteknologisk modificerede organismer: - Eleverne må ikke løbe i laboratoriet. Arbejdet skal foregå i roligt tempo. - Mad- og drikkevarer må ikke forefindes i laboratoriet. 5

6 - Arbejdsredskaber skal være tæt ved arbejdspladsen. - Kun absolut nødvendige redskaber og skrivemateriale må findes på arbejdspladsen. - Alle kulturer skal være entydigt mærket. - Døre og vinduer holdes lukket for at undgå gennemtræk. - Spild og ulykker skal rapporteres til læreren med det samme. - Overnats- og stamkulturer opbevares i aflåst rum. - Brug af engangsmaterialer mindsker risikoen for spild og spredning af mikroorganismer. - Brug af tykke glasvarer (f.eks. blue cap flasker) mindsker risiko for glasbrud. - Eleverne skal være fortrolige med affaldssortering og behandling. 3. Efteruddannelse Den ansvarlige gymnasielærer skal - for at kunne udføre eksperimenter med genteknologisk modificerede organismer - have gennemgået et kompetencegivende kursus af 2 dages varighed. Kursets indhold: Kurset omfatter arbejde med mikrobiologiske arbejdsmetoder, herunder sterilteknik og genteknologiske undersøgelsesmetoder, undervisning i god laboratoriepraksis samt affaldshåndtering. I kurset indgår gennemgang af de bestemmelser i bekendtgørelsen, som vedrører aftalen mellem UVM og AT og som omfatter arbejde i ikke-klassificerede laboratorier. Kun gymnasielærere med de ovenfor beskrevne kvalifikationer må være ansvarlige for arbejdet med de tilladte genmodificerede organismer (se indberetningsskemaet). Det skal sikres, at fire forhold belyses: 1. Instruktion i generel hygiejne og steril arbejdsteknik. 2. Laboratorieforhold, affaldsbehandling og sikker destruktion 3. Sikker arbejdsgang og gode arbejdsvaner i laboratoriet 4. Regler for anmeldelse af forsøg med genmodificerede organismer. 4. Indberetningsskema 6

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 Sikkerhedsmanual Oversigt Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3 S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 S2 Førstehjælpsudstyr 04-01-2007

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger. EKSPERIMENTER 1. Mikroskopi, dyrkning og tælling af gærsvampe (side 10 i bogen). 2. En høinfusion (side 10 og side 32 i bogen). 3. Selektion af varmetolerante jordbakterier (side 14 i bogen). 4. Gramfarvning

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2007 17.03.2008 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere G R A V I D E S A R B E J D S M I L J Ø I G A R T N E R I E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere