Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus"

Transkript

1 Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus En arbejdsrapport over projekt tangtag på Læsø, november Projektnavn: Kjeld Post Fårehus Byggeperiode: september/oktober Sted: Kjeld Post Fårehus, Kokvadgårdsvej, 9940 Byrum Projektansvarlig: Tækkemand Henning Johansen, Storhavevej 4, 9940 Læsø, tlf , og Læsø Salt A/S ved Poul Christensen, Hornfiskrønvej 3, 9940 Læsø, tlf , Deltagere i projektet: Tækkemand Henning Johansen med Morten Pihler, medhjælper og Bjarne Christensen, medhjælper, samt Rune B. Ottesen, 2. års lærling fra Frilandsmuseet, konsulent Lars Keller, Rønde og Poul Christensen fra Læsø Salt. Sponsorater: Realdania DDK, Sagsbehandler Erik Rykind Blarke Rådgiver: Arkitekt Peter Carstens, Erik Ejnar Holms Tegnestue, Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 23, 7870 Roslev, tlf

2 Konsulent på anskaffelse af tang(ålegræs) Lars Keller, Friland 12 B, 8410 Rønde, tlf , Leverandør af tang: Ib Ungermand, Vesternæsvej 1, 4793 Bogø, tlf. Ålegræsnetværk Sjælland: Ib Ungermand, Jens Wedele Petersen og Kurt Schierup, m. f. Fotograf og ansvarlig for hjemmeside: Morten Pihler Indhold Indledning Arbejdsprocessen og metoderne Ny spærkonstruktion Sortering af tang i to kvaliteter Udvikling af maskine til vaskerfremstilling Oplægning af løs tang Oplægning af græstørv på mønning og net over tag Måling af varmeudvikling i taget Måling af sammenfald i taget Formidling Tangleverandører Arkitektens opklarende spørgsmål og svar Konklusion Indledning: I løbet af september og oktober måned i 2008 blev der for første gang i 40 år lavet et helt nyt tangtag på Læsø. Efter en lang og forberedende fødsel, faktisk siden efteråret 2007, lykkedes det endelig initiativtagerne, Henning Johansen og Poul Christensen, at skaffe så store mængder ålegræs af god kvalitet, at et helt nyt pålagt tag kunne se dagen lys. Ålegræsset blev hentet fra den lille sydsjællandske ø Bogø. Projektet blev gennemført på Kjeld Sørensens fårehus på Rønnerne, umiddelbart syd for Byrum ved vejen ud til Saltsyderiet. Arealet hvorpå huset ligger, er forpagtet af Læsø Salt A/S og i lejekontrakten fremgår det at projektet kan gennemføres som beskrevet med offentlig adgang. Det lille fårehus på ca. 25 m2 bliver i folkemunde kaldt Kjeld Post Fårehus og har siden midt i 1800 tallet været anvendt som fåre - og gåsehus til gården Lundsgård i Storhaven. Oplægning af et nyt tangtag på det lille fårehus skal ses som et mindre forprojekt til et større pilotprojekt, hvor man vil vælge at lægge tang på et helt beboelseshus på Læsø. Det er initiativtagernes opfattelse, at der fremover vil blive realistiske muligheder for at hjemtage ålegræs af høj kvalitet fra sydsjællandske øer og fra andre regioner rundt om Østersøen, hvilket har åbnet mulighed for at lave helt nye tangtage på Læsø og undgå de mange frustrerende forsøg på at reparere og lappe på de af de eksisterende tangtage, som i høj grad synes udtjente. Det har desuden været projektets mål at afprøve forskellige kvaliteter af tang, herunder at finde nye teknikker til fremstilling af de specielle vaskere, som er så afgørende for oplægning af ålegræs. Projektet har ligeledes haft til hensigt at arbejde med udvikling af maskiner til tængning med ålegræs, herunder en maskine særskilt til fremstilling af vaskere, men også maskiner til oplægning og redning af tang. Det er projektets mål at vise, at de gamle teknikker ikke er gået tabt og at ålegræsset blot skal have den rette kvalitet og hjemtages i forsvarlig stand, uanset om det er fra danske kyster eller fra kyster i lande rundt om Østersøen. På lidt længere sigt er det ligeledes hensigten at fremkomme med en realistisk og holdbar pris for oplægning af nye

3 tangtage, således at det fremover kan blive attraktivt at bevare sin tanggård på Læsø ved at sikre den et nyt tangtag. Hvis prisen på tangtaget viser sig at blive for høj, er det derefter et mål at sikre en eller anden form for støtte til de ejere, som vil have lavet nyt tangtag på deres gårde, således at øsamfundet Læsø ikke mister disse helt unikke tanggårde. Projektet er gennemført med støtte fra Realdania, som bevilgede DDK til den totale udgift på projektet. Læsø Salt A/S har deltaget som tovholder på projektet og har stillet sit bogholderi til rådighed for budget og regnskabsstyring. Huset står nu færdig tænget og skal i løbet af vinteren undersøges nøje via en række målinger af temperaturer i tangen, samt sammenfald i det oplagte ålegræs. Desuden skal man følge vind og vejrs påvirkning på det nye tag. Taget vil først blive kantklippet til foråret når det endeligt er brændt sammen og formodes at være klar hertil. I løbet af efteråret vil området omkring huset blive indhegnet og de første får og gæs kommer på området i januar Publikum har fri adgang til at besøge projektet og der er lavet et parkeringsareal til otte til ti personbiler, samt en buslomme. Både ved parkeringspladsen og fårehuset er der opsat en informationstavle og der er oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge med i alt om projektets videre forløb. Arbejdsprocessen og metoderne: I august måned 2008 fik tækkemand Henning Johansen det første anhængertræk ålegræs til Læsø, i alt ca. 3 tons tang af god kvalitet, som blev deponeret i den lejede lade på Østergård. Tangen blev hjemtaget før projektet var realitetsbehandlet, men vi turde simpelthen ikke vente, idet leverandøren kunne oplyse at ålegræsset var af god kvalitet. Dele af tangen blev anvendt i en række forsøg med netop at lave vaskere og vi blev bestyrket i, at kvaliteten var god nok hertil. Realdania gik ind i projektet den 20. august 2008 med en bevilling på DDK og vi udsendte i fællesskab en pressemeddelelse den 8. september, som blev modtaget med fantastisk interesse for projektet. Det medførte at mange nyhedsmedier, herunder aviser, radio og TV2 senere kom på besøg og lavede fine artikler og optagelser fra arbejdsprocessen. Fårehuset blev ultimo august klargjort til ny tagkonstruktion, idet de gamle spær blev nedtaget. Husets bindingsværk blev repareret, dele udskiftet og resten malet, ligesom der blev flyttet en dør og isat et par nye vinduer. Murværket blev istandsat og en del felter blev ompudset og arealerne omkring huset blev renoveret, således at man kunne skaffe plads til byggeprocessen. Ny spærkonstruktion Den 4. september 2008 modtog vi forslag til tegningsmateriale fra E. E. Holms Tegnestue ved rådgivende arkitekt Peter Carstens og herefter kunne vi henvende os til tømrerfirmaet Øens Handymand som forestod opsætning af ny spærkonstruktion, skokbord, knægte, gavle og gavllem ifølge disse tegninger. Der blev valgt en gammeldags spærkonstruktion, A spær med en rejsning på 50 grader og tømmeret hertil i dimensionerne 4 x 4 med hanebånd. Begge gavlspær har ca. 10 % indfald mod midten af bygningen for at modvirke det udad gående træk.

4 Fremstilling af vaskere Da selve tængningen blev sat i gang, bestod arbejdsholdet af fire personer, Henning Johansen, Morten Pihler, Bjarne Christensen og Rune Ottesen. Sidstnævnte, som er 2. års lærling i tækkefaget på Frilandsmuseet, blev deltager på projektet, da Frilandsmuseet hørte om tangprojektet på Læsø. Frilandsmuseet flyttede i 1951 en tanggård fra Læsø til Frilandsmuseet og har dermed pasning og pleje at tangtaget på denne gård, som en tilbagevendende opgave. Derfor ville de gerne have mere viden om de rent praktiske teknikker ved tængning og spurgte, om de måtte sende os Rune. Rune deltog derfor i fire uger og blev os en fantastisk hjælp. Fremstilling af vaskere kom til at foregå direkte på byggepladsen i et dertil indrettet bord med skotrende. Vaskernes lange hale blev vredet af en håndboremaskine med et påsat spyd. En person betjente boremaskinen, medens en anden formede vaskerens forløb med hånden. Tilsvarende forsøgte vi at lave vaskerens anden ende med den brede krop. Det viste sig at være voldsomt sværere, idet maskinen simpelthen ikke havde styrke nok hertil. Efter forskellige forsøg endte vi med at få fat i en stor tohåndsbetjent boremaskine med påsat spyd, plade og to gribere. Det fungerede og maskinen og personen havde power nok til at vride vaskerens hoved, når blot en person samtidig formede vaskerkroppen med hænderne. Alle vaskere til huset blev herefter fremstillet i skotrendebordet og arbejdet hermed gik hurtigere end forventet, igen blot ålegræsset besad den nødvendige kvalitet.(langfibret) Til ovenstående skal dog tilføjes, at vi havde afprøvet om vi kunne lave hele vaskeren i hånden som gammeldags håndværk og her havde vi slet ingen problemer, når blot tangen var af den gode kvalitet. To kvaliteter af tang, til løs oplægning eller til vaskere Som en hel naturlig ting lærte vi i forløbet at sortere tang i to kvaliteter. Tangen modtages i dag i løst pressede baller og allerede her kan man se, om tangen er velegnet til vaskere eller kan bruges til løs oplægning. Det blev hurtigt en øvelse at se og føle denne forskel. Faktuelt handler det om fibrenes længde, snoning og styrke, men også om tangens renhed i ålegræs, idet der ikke må være for meget andet i den. Det er svært at angive præcis i fiberlængde, men god kvalitet til vaskere kræver f.eks cm længere fibre end til løs tang. Desuden er der også den enkelte fibers bredde og styrke og den har vi ikke endelige trækmål for endnu. Arbejdet med at kvalitetssortere tang blev et helt kapitel for sig og vi lærte i forløbet at det i virkeligheden er bedst at denne sortering foregår på stranden, når ålegræsset blæser ind.

5 Ophængning af vaskere på de tre nederste lægter foregik traditionelt med håndkraft og det blev hurtigt vores opfattelse, at denne del af arbejdet tilsyneladende ikke kan mekaniseres. Til gengæld kan vaskerne lægges på en palle og med maskine (f.eks. knækstyret minilæsser) løftes op til den manuelle pålægning, som kan foregå fra almindeligt stillads. Herved sparer meget løftearbejde. Det viste sig i forløbet at være mindre besværligt at ophænge vaskere, end vi havde forventet og det viste sig også let at låse vaskerne ved ekstra vred om sig selv efter omsnoning på lægten. Ved ophængning af vaskere på gavle lærte vi at vurdere disses længder, således at ensartet tykkelse i gavlen kunne opnås. Den løse tang blev oplagt på vaskervolden med maskine (traktor med frontlæsser). Herved undgik man igen det hårde arbejde med at slæbe tangen op ad en stige. Til gengæld valgte vi som i gamle dage at have folk på taget, som trådte tangen til, jævnede og redte den. Tangen blev løftet på taget i let presset balleform (løsballe) og først på taget blev ballen sprættet op og fordelt. Det gør hele processen langt mere overskuelig og sparer mange arbejdstimer. Vi valgte i dette forsøg at ende med en tangtykkelse på mindst en meter over lægterne, tykkest nederst ved vaskervolden og tyndest i top. Sluttelig lagde vi igen på traditionel vis græstørvsbaner over hele rygningen for at holde på tangen. Disse baner af græstørv, ca. 35cm brede, blev op mod 4,5 m lange for at kunne række langt nok ned på siden. Græstørvenes funktion er blot at holde på tangen, så ikke vinden kan blæse det ned. Vi valgte desuden at lægge et finmasket trawl/net over hele huset for i vinterens løb yderligere at beskytte taget mod vinden. Nettet fjernes når engang tangen er brændt sammen, måske om et års tid. Forsøg og erfaring med maskinhjælp Projektet har udviklet sig fra en lille håndboremaskine over en stor maskine og nu arbejder vi på at udvikle en maskine, der halvautomatisk kan lave vaskere og forventer at have den klar til brug i vinterens løb. Der er enighed om at en sådan maskine er næste skridt i retning af at billiggøre arbejdsprocessen ved reduktion af mandetimer. Den optimale løsning til oplægning af vaskere, tang i baller og løs tang er afprøvet og viste sig som forudset at være en selvkørende byggelift med teleskoparm og drejehoved. Ved brug af en sådan maskine kan alle opgaver på taget udføres forsvarligt og efter Arbejdstilsynets anvisninger og samtidig er der et minimum af brug af mandetimer til pålægning, redning, kæmning og trædning af ålegræsset. Disse maskiner findes på

6 markedet og skal blot have påsat et drejehoved på teleskopet.(kan laves i standard) Priserne på en nyindkøbt maskine svinger alt efter størrelse og kvalitet fra DDK til DDK Sammenbrænding og sammenfald af tangtaget For at følge udviklingen af tangtaget efter pålægning, herunder varmeudvikling og sammenfald indkøbte vi et digitalt måleudstyr en såkaldt datalogger med fugtighedsmåler og termometer med tre følere, som er stukket ca. 50 cm ind i tangtaget fra indersiden. Temperaturen vurderes at være afgørende for om tangen brænder sammen som den skal, for at lave den kage af sammenklistret tang, som er så afgørende for om taget bliver tæt. Dataloggeren, som kan tilsluttes en bærbar PC, registrerer fugt og temperatur hver 12. time. Disse data logges på PCén og gemmes til senere brug, når de skal samles og vurderes. Udenfor huset har vi ved afslutning af tængningen opsat fikspunkter, så vi løbende kan måle tagets tykkelse. Når man tænger et traditionelt tangtag lader man vaskerne hænge ned over væggene undtagen ved vinduer og døre. Derved har man opnået en tilsigtet isolering. Vi regner først med at klippe tagets udhæng til foråret når tangen på taget er endeligt faldet sammen. Herefter skæres fri over døre og vinduer og gavlene studses i en pæn højde jf. tegning fra Peter Carstens. Formidling Medens oplægning af tag stod på, fik vi etableret P-plads på nabogrunden, så gæster kunne komme og følge projektet. P-pladsen omfatter plads til seks-otte personbiler og en busholdeplads. Der blev opsat informationstavle ved P-plads og ved selve huset. Rigtig mange gæster har i løbet af de to måneder besøgt stedet, ligesom det har affødt stor interesse for indbyggerne på Læsø. I 2009 bliver der i en indhegning på 3,5 tønder land indsat får og gæs som naturplejere på græsarealet hvor huset står og der bliver fri adgang for publikum. I det ene rum i huset bliver der en fast udstilling og formidling af tangtage på Læsø og i det andet rum en udstilling og formidling af de dyr (får og gæs), som landskabsplejer området. Desuden vil der i sæsonen blive lavet åbent hus arrangementer. Der er løbende under processen optaget ca. otte timers film, som redigeres og samles på DVD. DVDén bliver i småbidder lagt på projektets hjemmeside og gemt i projektets arkiv. Projektet har skabt en hjemmeside, som fremover vil blive ajourført i takt med udviklingen i projektet. Hjemmesiden vil blive redigeret af Morten Pihler. Tangleverandører Den 3. oktober arrangerede vi et besøg af ålegræsleverandør Ib Ungermand fra Bogø. Med sig havde han to kommende leverandører af tang fra samme område (Møn). De tre fik en rundvisning til 3 4 eksisterende tangtage på Læsø og fik projekt Kjeld Post Fårehus gennemgået nøje på byggepladsen. Det er nemlig særdeles vigtigt at leverandørerne af ålegræs er bekendt med den eller de to kvaliteter af ålegræs, som Læsø får øget behov for til nye tangtage. Det er nu lykkes os at skaffe et netværk af leverandører fra det sydsjællandske område, hvor de gode og tilsyneladende store mængder af ålegræs skyller ind på kysterne ved efterårsstormene. Tangen skal herefter håndteres og det er også en hel videnskab, - først skal den oplægges på græsmark, dernæst tørres og slutteligt presses og bjærges på lager. Vi arbejder fortsat på at få flere leverandører med i kystkæden, således at der ikke smutter god tang væk igen og i den sammenhæng er de fire leverandører, vi indtil nu har lavet aftale med, særdeles vigtige. Det stimulerer selvfølge gevaldigt at der også er en køber i den anden ende, som med en vis vægt kan love at aftage det tang af god kvalitet, som kommer ind hvert år. Det må derfor anbefales at man her og nu arbejder på en egentlig garantiordning til opkøb hos disse leverandører. Ved at arbejde med tangproblematikken i dette forprojekt er vi blevet mere og mere overbeviste om, at vi skal koncentrere os om at få tangen fra danske områder og indtil videre stille det øvrige Østersøområde (Tyskland, Polen osv.) i bero, dels fordi der tilsyneladende kommer rigeligt af kvalitetstang ind på

7 sydsjællandske kyster, dels fordi der er så megen oplæring i at bjærge den og håndtere den. Faktisk ser det ud til at det er her hele projektets krumtap ligger. Transporten af ålegræs til Læsø bør indtil videre løses med lastbil, idet logistikken i området endnu ikke er i orden til at benytte coastere. Det kunne ellers have været det oplagte alternativ at fylde skibslaster med løstpressede baller, men indtil videre skal vi indstille os på at billiggøre lastbiltransporten. I dag transporteres ålegræsset i små løstpressede baller og det betyder stor volumen og for få tons på et lastbiltræk. Vi arbejder på fremover at kunne presse tangen i rundballer, hvilket vil betyde væsentlig flere tons pr. læs, som dermed reducerer den endelige kg. pris. På Læsø har vi sikret os et flerårigt lejemål til en lade, hvor vi kan lagre mindst 100 tons tang. Det er overordentlig vigtigt at kunne opbevare tangen tørt under tag indtil den skal anvendes og det er også på det lager vi opbevarer tang til alle de købere, som skal bruge ålegræs til reparation af eksisterende tangtage. Via opdyrkningen af leverandører af kvalitetsålegræs, er det lykkedes projektet at sikre oplagret tang på Læsø til alles behov, når der tales reparationer. Det har der ikke været tidligere og det er en direkte følge af indsatsen gennem et års arbejde med tangleverancerne. Henning Johansens tækkefirma sælger ålegræsset til omkostningspris, dvs. en kg. pris, som omfatter indkøb og transport til Læsø. Hermed er projektet også med til at hjælpe til med at sikre, at ingen mangler tang til de nødvendige reparationer, som er så afgørende, især for de huse, der er omfattet af fredninger. Arkitektens opklarende spørgsmål: Projektet har haft stor glæde af samarbejdet med arkitekt Peter Carstens, som besidder en meget stor viden om tanghusene på Læsø. Peter Carstens forslag til løsning af spærkonstruktion, gavle osv., er fulgt og vi har haft glæde af en lang række opklarende spørgsmål og rådgivende svar. I Peter Carstens oplæg var der fra starten opstillet en række afklarende spørgsmål til projektforløbet, nogle omkring det praktiske og tekniske, nogle om økonomi: Projektet bør forsøge at afklare følgende spørgsmål: 1) Hvad er godt ålegræs. Hvor lange er de enkelte blade og hvilken træk og vridningsstyrke har det? 2) Hvorfra skaffes godt ålegræs? 3) Hvordan bjærges det? Hvordan pakkes det uden at tage skade? Fugtforhold i ålegræsset ved transport? 4) Hvordan opbevares ålegræsset indtil det skal bruges? 5) Hvor tørt skal ålegræsset være ved snoning af vaskere? 6) Hvor tørt skal ålegræsset til det løse lag over vaskerne være? 7) Hvordan kan man vride vaskere og gumlinger på en god og rationel måde? 8) Hvordan transporteres vaskere og gumlinger fra fremstillingssted til taget uden at de snor sig op? 9) Hvordan fastgøres vaskere og gumlinger til lægter? 10) Hvordan inddækkes gavle? Ved lægtning af gavl (yngste metode) eller 2. Ved udhængning af vaskere over bræddebeklædt gavl? 11) Hvor mange lægter op skal der bindes vaskere for at vaskervolden er tyk nok til lægning af løs ålegræs? 12) Hvordan lægges den løse ålegræs? Tilfældigt eller retningsbestemt? 13) I hvor tykt lag lægges den løse tang? 14) Hvad bruges som bunddække og hvordan? 15) Hvordan udføres rygningen? 16) Hvor meget synker den løse tang 1. og 2. år? 17) Hvor meget skal der efterfyldes?

8 Økonomispørgsmål 1) Hvad koster tangen pr. enhed f.eks. pr. kubikmeter? 2) Hvad koster transporten med bil/skib? 3) Hvad koster tømrerarbejdet? 4) Hvad koster vaskerne. Materialer/arbejdsløn? 5) Hvor meget tang går der til vaskere pr. meter facade? 6) Hvor meget løst tang går der pr. kvm. tag. Materialer/arbejdsløn? 7) Hvad koster rygningstørv. Materialer/løn til oplægning? 8) Hvad koster efterfyldning. Materialer/arbejdsløn? Afklarende svar: Følgende svar skal tages med et lille forbehold, idet projektet er forholdsvist begrænset, hvor ikke alle målinger kan udføres i fuld skala. Dog må de fleste svar siges at være meget retvisende. Ad 1) Godt ålegræs kommer ind på kysten om efteråret når det er udvokset og efterårsstormene løsner det og sender det ind på stranden. Som bjærger er man hurtigt klar over, hvordan godt ålegræs skal være, flot grønt og ikke fedtet, med lange blade og når det tørrer skal det reagere som krøluld, dvs. at det er svært at skille ad. Det skal samtidig være nemt at spinde et tov i hånden og den må ikke umiddelbart kunne sprænge. Der findes forskellige kvaliteter af ålegræs, ligesom den opdeler sig i sorter, men den umiddelbare konklusion er, at man som tængemand ikke er i tvivl om, om tangen dur til at lave vaskere af, ligeså lidt som man er i tvivl om, at den kortfibrede kan bruges til løs oplægningstang. Forårstang er spinkel, indeholder for meget kvælstof og dur kun til isoleringsmateriale og altså ikke til tængning. Den bør dog fjernes fra stranden, så den ikke bliver blandet med efterårstangen og det bliver fremover en af de opgaver, som ålegræsbjergerne skal have med som deres opgave, dvs. jo renere strand jo bedre. Vores konsulent Lars Keller skal bl.a. oplære både de nuværende og kommende bjergerne af ålegræs at holde deres strandstykker rene for dårlig og rådden tang for at undgå opblanding. Ad 2) Lars Keller har via sin research godtgjort, at det mest sikre sted til bjærgning af ålegræs af god kvalitet er Møn, Bogø og omliggende småøer og kyster, idet man her har håndteret ålegræs til videresalg og har opnået en vis erfaring heri. Ad 3) Ålegræsset bjerges på stranden med maskiner, en såkaldt svinglæsser og læsses på vogne. Det fordeles på græsmarker i et tyndt lag, hvorefter det tørres og presses til baller når vandindholdet er 20 %. Efter 15. oktober er det svært at få ålegræsset tørt nok og da må det ligge på marken vinteren over. Fremover vil vi prøve at få presset ålegræs i rundballer for at billiggøre transporten. Ad 4) Ålegræsset kan holde sig meget længe, hvis det er tørt. Derfor er det vigtigt med et stort tørlager. Ad 5) % fugtighed Ad 6) % fugtighed Ad 7) Man kan for meget små midler komme et godt stykke vej i mekaniseringen af vaskerfremstilling, bl.a. vist i projektets brug af kraftige håndboremaskiner. Den stationære løsning på en vaskermaskine arbejdes der videre på i vinteren løb, idet der er gemt tålegræs hertil. Ad 8) Vaskerne skal omvikles en tråd, som holder sammen på vaskerens opspænd. Tråden bør laves af et selvopløseligt materiale, som opløses af regn og fugt når den er endelig oplagt på taget. Ad 9) Vaskerens hale tvindes på traditionel vis rundt om lægten og snos herefter rundt om vaskeren, hvorved den låses. Endelig drejes hele vaskeren et par omgange om sin egen akse. Ad 10) Vi har til det forholdsvis lille hus valgt at lægte begge gavle, idet de forekom os de kønneste og gav os flest udfordringer. Ad 11) Det afhænger af hvor bred en vaskevold man ønsker, hvor god en kvalitet af ålegræs man har og hvor dygtige man er eller bliver til at lave store vaskere. I dette forprojekt blev opgaven snarere at begrænse denne tykkelse. Ad 12 og 13) Tangen lægges tilfældigt, dog således at man udlægger den i et tyndt lag, hvorefter man går frem og tilbage i det udlagte ålegræs til det føles trådt godt sammen. Herefter igen et tyndt lag og så fremdeles. Der udlægges ålegræs indtil det sammentrådt befinder sig i en meters tykkelse over øverste

9 lægtekant. Det samme gælder over mønningen, dog skal der lægges lidt mere på det første stykke over vaskervolden. Ad 14) I dette projekt er der broet (lagt underlag) med ris fra fyr og gran overalt hvor der er lagt løs tang. Ad 15) Rygningen er pålagt græstørv i baner på op til 3,5 4,5 meter. Tørvene er gode sammenhængende strandengstørv. De lægges skulder ved skulder og holder på og trykker tangen. Ad 16 og 17) Om ca. et år forventer vi at tangen er sunket 50 cm. Tørvene fjernes herefter og der pålægges ny tang til vi igen er en meter over lægterne. Herefter lægges der igen nye tørv på mønningen. Økonomisvar: Nedenstående svar på økonomidelen skal igen ses som et overslag på rimelige realistiske forhold. Ad 1) Ålegræs koster DDK 7 pr. kg. Ad 2) Ved nuværende transportform (lastbil) DDK 4 pr. kg. Vi kender ikke prisen med skib, idet denne form for transport indtil videre er opgivet. Ved forsøg med rundballer vil fremkomme en billigere transportpris. Ad 3) Tømrerarbejdet på nærværende projekt har kostet DDDK Ad 4) Nuværende kalkulation er DDK pr. stk. alt efter tykkelse. Ad 5) Der skønnes ca kg pr. løbende facademeter og ca. en - to tons pr. gavl alt efter størrelse og ønsket tykkelse. Ad 6) Der antages at der skal bruges ca. 100 kg pr. m2 og at det beløber sig i løn og materialer til ca. DDK 1500 pr. m2. Ad 7) Rygningstørv vil koste ca. DDK pr. løbende meter rygning. Ad 8) Et overslag på efterfyldning vil herefter beløbe sig til minimum DDK pr. løbende meter rygning, hvor efterfyldningen foregår. Konklusion Som det ses af ovenstående økonomiske overslag og som selvfølgelig kun er efterprøvet på et fårehus med få kvadratmeter, får vi dog et begyndende billede af et prisleje, som slet ikke er så afskrækkende, som tidligere antaget. Et kommende pilotprojekt vil derfor være af altafgørende betydning for at komme videre med de tekniske forbedringer på mekanisering af vaskerfremstilling, de mere sikre kalkulationer over transportøkonomien af ålegræs osv. Med forprojekt Kjeld Post Fårehus fik Læsø sit første nye tanghus i 40 år, med et ålegræstag, som bør kunne holde i måske 200 år. Det lykkedes at bjærge tang af høj kvalitet, det lykkedes at sikre gode leverancer fra et øget netværk af troværdige leverandører fra sydsjællandske kyster, herunder, Møn, Bogø og Fejø m.m. Vi fik udarbejdet gode håndmaskiner til vaskerfremstilling og fik afprøvet de maskiner, som fremover skal til for at hurtiggøre oplægning af løs tang, og mønningstørv osv. Vi fik endelig vist, at vi til fulde på alle områder kan lære at mestre den gamle tængeteknik, hvilket alene fremover kan sikre at de fredede tanggårde på Læsø står til at redde, såfremt der fortsat kan skaffes ålegræs hertil. Som nævnt tidligere er det i forløbet blevet afklaret, at krumtappen i alle kommende tiltag med tangtage, er at sikre leverancer af kvalitetstang. Desuden ved vi med langt større sikkerhed at den forekommer ved sydsjællandske kyster i store mængder, fordelt over flere år og at det helt store arbejde består i at få tilstrækkeligt mandskab til at bjærge den når den er inde og derefter håndtere den korrekt. Derfor bør vi allerede nu have stor opmærksomhed på den del af kommende projekter. Vi anbefaler at det kommende pilotprojekt kommer til at omfatte tængning af et helt beboelseshus og vi mener at vi ved dette første hele projekt, bør undgå at arbejde med et fredet hus. Dels vil et sådant være omfattet af mange restriktioner og dels vil det være alt for risikabelt at udsætte husets interiør for en lang byggeproces uden tag og kun med afdækning med presenninger. Vi er simpelthen nød til at regne med at selve tængeprocessen, dvs. fra vi nedtager det gamle tag og til det nye er oplagt og brændt sammen, vil vare længe, måske op mod fire-fem måneder. Da det er et pilotprojekt, hvor vi øver os i en række endnu ikke fuldt afklarede teknikker, kan vi ikke garantere tagets fulde kvalitet og dermed heller ikke at det bliver

10 fuldstændig tæt. I vinterens løb vil en række tilsyn og målinger af Kjeld Post Fårehus fortælle os en hel masse mere herom og vi forventer sidst i februar, først i marts 2009 at kunne lave endelige konklusioner. Henning Johansen og Poul Christensen

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Jørgen Kaarup jensen. Tængemænd og vaskerpiger

Jørgen Kaarup jensen. Tængemænd og vaskerpiger Jørgen Kaarup jensen Tængemænd og vaskerpiger 1 5/ TÆNGEMANDEN 6/ Tangtaget 9 / HISTORIEN 10 / ÅLEGRÆSset 13 / TANGHØSTEN 14 / TANGeKsPorten 19 / tangbanken introduktion Det lykkedes. Hvad ingen troede

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Helstegt pattegris fra A til Z

Helstegt pattegris fra A til Z Helstegt pattegris fra A til Z Torben Aagaard 8. august 2005 Til min 30 års fødselsdag havde jeg besluttet, at menuen skulle bestå af helstegt pattegris. Mine tidligere erfaringer med svinet rakte kun

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere