Budget Anlægsudvidelse. Socialudvalget kr. Kval. Lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017"

Transkript

1 Sekretariatet: kr. Kval. Lån Grønnemoseværkstederne nyt tag Ådalen nye tag mm Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene Svinget 14 Reparation og isolering af tag samt udskiftning af tagvinduer Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen I alt = udgift, - = indtægt

2 1: Grønnemoseværkstederne nyt tag Resume: Vand fra tag og kondensvand giver indeklimaproblemer og risiko for skader på bygningen. Taget er flere steder utæt, tagisoleringen er våd, og ovenlysvinduer trænger til udskiftning. Baderummene er ikke tilstrækkeligt ventileret. Problemerne kan løses i to faser. Først fornyes hovedparten af taget og ovenlysvinduerne udskiftes, og der etableres særskilt ventilation i baderummene - i alt 2,1 mio. kr. For den resterende del af taget er en udskiftning ikke akut, og det foreslås løst i fase 2, hvor den resterende del af taget udskiftes og isoleres om 4-5 år til en anslået pris på 1,2 mio. kr. Samlet pris 3,3 mio. kr. På Grønnemoseværkstederne er taget meget slidt og flere steder utæt, tagisoleringen er våd og ovenlysvinduerne er tjenlige til udskiftning. Ventilationen er ikke tilstrækkelig i baderummene. Bygningen og lokalerne tilføres derfor fugt udefra, og kondens inde, hvilket giver gener for brugere og personale i form af dårligt indeklima. Bygningen vil på sigt lide skade af den meget fugt. Taget er over en årrække lappet, og har en restlevetid på under 10 år. Aktuel skal der foretages en række arbejder for at holde fugten ude. Disse arbejder har store omkostninger, og da der samtidig også må påregnes udgifter til lapninger frem til udskiftning anbefales det, at hovedparten af taget og ovenlysvinduerne udskiftes nu. Og at der etableres særskilt ventilation i baderummene. Da taget over administrationen ikke i samme grad trænger til udskiftning anbefales det at udskiftningen udsættes til Påvirkning på andre områder: : kr Efter Anlægsudgift: Finansiering Netto

3 2: Ådalen nye tag mm Resume: Taget på Ådalen har mange utætheder i form af defekter og løse tagsten, taget vurderes at have en restlevetid på under et år. Klimaskærmen trænger til renovering og der er indeklimaproblemer i form af skimmel i forbindelse med køkkenet - i vindfang og kælder. Første sal (der anvendes til personalefaciliteter) er nedslidt og lever ikke op til arbejdsmiljømæssig standard. Eksempelvis er der kun ét bad, hvilket, iht Arbejdstilsynets regler, ikke er tilstrækkeligt til antallet af medarbejdere og henset til, at der arbejder både mænd og kvinder. Der er undersøgt 3 løsningsmodeller på ovennævnte problemer. 1. Taget udskiftes i alt 0,838 mio. kr. 2. Taget udskiftes, klimaskærmrenoveres, vindfang og kælder renoveres i alt 1,311 mio. kr. 3. Taget udskiftes, klimaskærmrenoveres, vindfang og kælder renoveres, og første sal nyindrettes i alt 2,829 Taget på Ådalen er defekt. Der er iværksat tiltag for at sikre at tagsten bliver hængende indtil udskiftning af hele taget. Løsningen er dog kun holdbar på meget kort sigt. Taget skal udskiftes, da restlevetid er meget begrænset. Løsningen på problemerne på Ådalen kan opdeles i tre hovedelementer 1. Udskiftning af taget udgør er det væsentligste for at sikre klimaskærmen. 2. Facaden bør oppudses og males. Skimmelsvampen giver dårligt indeklima blandt personalet. Dette vurderes også at være nødvendige arbejder. 3. For i højere grad at leve op til nutidige arbejdsmiljømæssige forhold kan første sal renoveres og nyindrettes. Det anbefales at arbejdet udføres samtidigt med tagrenoveringen. Det anbefales at alle tre arbejder gennemføres, dels sikre et godt indeklima for beboere og personale, og dels for at for at tage vare på bygningen og et arbejdsmiljø, der lever op til gængs standard og regler kr Efter Anlægsudgift: Finansiering Netto

4 3: Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene Resume: På plejecentrene har de brand- og kaldeanlæg som hhv. sikre alarmering ved brand og sender signal fra borger til personale om, at der er behov for hjælp hos den pågældende borger. Telefonianlægget sikre forbindelse mellem anlæg og hhv. beredskab og mellem borger og personale. En række af de lovpligtige brand-, telefoni- og nødkaldsanlæg kan ikke længere servicere, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år. Endvidere lever ikke alle anlæggene op til moderne standard og krav. Et moderne anlæg vil blandt andet kunne anvendes til demenssikring og sikre at alle signaler tilgår samme enhed, så hver medarbejder kun skal bærer rundt på én mobil enhed. For at opdatere anlæggene, så de disse krav imødekommes og anlæggene gøres ensartet på alle plejecentre, anbefaler administrationen, at anlæggene udskiftes og opgraderes i nødvendigt omfang. En samlet pris andrager 16,9 mio. kr., der kan fordeles over 7 år. Med en udgift på 4,2 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. De enkelte anlæg kan ad åre ikke længere serviceres og skal derfor udskiftes efterhånden, som der ikke kan skaffes reservedele til dem. Moderne kaldeanlæg vil kunne give større tryghed for beboerne og deres pårørende, og personalet et bedre kommunikationsværktøj, større sikkerhed og fleksibilitet. På nogle plejecentre har man endnu kald via træk i snor, som det også kendes fra hospitaler, og personalet har således ikke mulighed for at kommunikere med borgerne. Andre steder sker kaldet via borgernes telefonline, mens brandalarmen går til en anden telefon eller enhed. På de plejecentre, hvor systemerne er opdateret sker kaldet via et internt system, hvor både brandalarm, kalde og almindelig telefoni foregår til samme mobile enhed det er denne sidste løsning man har erfaret er den mest hensigtsmæssige. Da omfanget af de anlæg, der skal udskiftes er relativt stort anbefales det, at udskiftningen og opgraderingen sker over en årrække. Det vil være hensigtsmæssigt på sigt at have de samme anlæg på alle plejecentre for at sikre indsigt i drift og vedligehold af anlæggene I første omgang udskiftes de anlæg, der ikke længere kan serviceres, og hvor der er en reel risiko for, at de vil skulle udskiftes akut inden for en meget kort tidshorisont. Herefter udskiftes anlæggene efter følgende kriterier - Trådløs dækning over store områder - Demenssikring - Samtale mellem beboer og personale der modtager nødkald - Forsinkelsestryk på brandalarm for at forhindre udrykning ved fejlmelding - Brandalarm, kald fra borgere samt almindelige telefonopkald tilgår samme mobile enhed, dels så de forskellige alarmer/opkald kan prioriteres på forhånd og dels for at personalet ikke skal gå rundt med flere enheder.

5 Driftsomkostningerne for anlæggene vil være uændret. Dog kan udgiften til oprettelse af analoge telefonlinjer til borgerne indgå med kr. årligt som finansiering af den samlede udgift. Omfanget af opgaven er så stor, at den skal sendes i udbud. Påvirkning på andre områder: : kr Efter Anlægsudgift: Finansiering Netto Efter kr Anlægsudgift: Finansiering Netto

6 4: Svinget 14 Reparation og isolering af tag samt udskiftning af tagvinduer Resume: Taget på Svinget er utæt ved vinduerne, hovedparten af tagvinduerne har en meget kort levetid og isoleringen er ikke tilstrækkelig. Dette giver en række indeklimaproblemer i form af træk, og meget kolde og meget varme lokaler hhv vinter og sommer. Utæthederne giver desuden vandindtræning i bygningen. Når der alligevel er opstillet stillads vil det være hensigtsmæssigt også at udføre nogle arbejder på facaden - Vinduer skal males - Sålbænke udskiftes, så vand ikke trænger ind i murværket - Fuger er revnede/mangler og skal fuges op Tagetagen på Svinget er følsom overfor klimaet, hvor det om vinteren ikke kan varmes ordentligt op. Og om sommeren er der meget varmt. Tageetagen bør derfor isoleres, så der kan etableres et hensigtsmæssigt indeklima for de ca. 60 ansatte, der benytter lokalerne. Utæthederne omkring vinduerne skal tætnes for at holde fugten ude. Og for at sikre bedre mulighed for ventilation og tidssvarende arbejdsbelysning bør der etableres flere tagvinduer. Når der alligevel er opsat stillads til tagrenovering vil det være hensigtsmæssigt samtidig at benytte stilladset i forbindelse med maling af vinduer og renovering af klimaskærmen i øvrigt. Isolering af tag, fornyelse af vinduer samt renovering af klimaskærmen på hovedbygningen på Svinget anbefales udført til en samlet pris på 1,3 mio. kr. Påvirkning på andre områder: : kr Efter Anlægsudgift: Finansiering Netto

7 5: Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen Resume: Det nuværende låsesystem, der sikrer hjemmeplejen adgang til borgernes hjem i forbindelse med hjemmepleje, er på mange måder uhensigtsmæssigt. Det foreslås at der indføres et elektronisk låsesystem, der giver individuel adgang til borgere, således, at medarbejderne kun får adgang til de hjem, hvor det er relevant for dem. Et elektronisk system giver en række fordele - Det kan nemt montres hos borgerne uden at borgernes adgang til eget hjem ændres. Dette er et mindre indgreb på borgernes bolig end montering af de nuværende nøglebokse. - Adgangen til borgernes hjem kan begrænses både tidsmæssigt og i antallet af hjem, hvortil der gives adgang - Risiko for misbrug minimeres markant - Mistænkeliggørelse af personalet kan hurtigt og sikkert efterprøves, og en beeller afkræftelse kan dokumenteres - Mistede kort udgør en minimal økonomisk omkostning - Mulighed for fjernbetjening af døre, eksempelvis hvis vagtlæge eller falck skal have adgang for at komme borgeren til undsætning Et elektronisk nøglesystem giver nem adgang til boligerne, og nøglekortet kan nemt indkodes til at give begrænset adgang både tidsmæssigt og til antallet af døre. Ligesom en mistet nøgle også hurtigt kan spærres, eller en ny oprettes hvilket er en billigere løsning end udskiftning af almindelig nøgler. Endvidere giver systemet adgang til at fjernbetjene døre for lægevagt og Falck. Det hele styres via edb. Levering og montering af et elektronisk låsesystem har et økonomisk omfang, der gør, at det skal sendes i EU-udbud. Den samlede pris anslås til et sted mellem 5,0 og 5,5 mio.kr. Påvirkning på andre områder: : Driftsomkostningerne forventes at udgøre 0,45 mio. kr. årligt og dækker bl.a. udgifter til drift af systemet hos leverandøren. Svendborg Kommune har generelt præference for cloud/hostede løsninger, frem for lokalt installeret løsninger under skyldig hensyntagen til systemintegrationer, informationssikkerhed og driftsøkonomi. Det forventes dog, at et elektronisk låsesystem med tiden kan sammentænkes med andre elektroniske løsninger, hvor kommunen i dag har omkostninger, og at der derved med tiden kan reduceres i driftsomkostningerne.

8 1.000 kr Efter/år Anlægsudgift: Finansiering Netto

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere