Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 1 Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1. Krav til opgaveformuleringen Bedømmelseskriterier Kommenterede opgaveformuleringer Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Studieretningsprojektets indledning Vejlednings-scenarium FAQ Virksomhedsøkonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer International økonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Afsætning som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer... 19

2 2 Forord I forbindelse med gymnasiereformen har den store skriftlige opgave på 3. år gennemgået en del ændringer. Opgaven hedder nu et studieretningsprojekt og skal tage udgangspunkt i elevens studieretningsfag på A-niveau. Eleven vælger herefter et hovedfag, som skal være et studieretningsfag på mindst B-niveau, og et eller flere bifag. Bifag kan være andre studieretningsfag, dansk eller engelsk. Derudover indebærer ændringerne også, at opgaven nu skal skrives over en periode på 14 dage, ligesom den omhandler mindst 2 fag. Disse ændringer vil have stor betydning for de tre økonomiske profilfag på hhx, virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi, da netop disse tre fag i kraft af deres betydning som studieretningsfag vil blive centrale for mange elevers studieretningsprojekter. Derfor har undervisningsministeriets fagkonsulenter sammen med 9 faglærere udarbejdet dette notat, som har til formål at belyse arbejdet med at udarbejde opgaveformuleringer med udgangspunkt i de tre fag. September 2007 Jens Ditlev Hansen, UVM Mads Achilles, UVM Anette Lind, UVM René Mortensen, Århus Købmandsskole, Birte Ravn Østergaard, Handelsskolen Minerva Henrik Andreassen, Esbjerg Handelsskole Erling Brejnegaard, Grenå Handelsskole Gitte Størup, Ålborg Handelsskole Jacob Gade, Grindsted Handelsskole Henrik Frølich Poulsen, Århus Købmandsskole Lene Damgaard Nielsen, Horsens Handelsskole Jeanette Hassing, Århus Købmandsskole

3 1. Krav til opgaveformuleringen I studieretningsprojektet udarbejdes opgaveformuleringen af elevens vejleder(e). Opgaveformuleringen blev tidligere kaldt opgavetitel i forbindelse med den større skriftlig opgave. I dette afsnit behandles kravene til opgaveformuleringen, ligesom forskellige former for opgaveformuleringer diskuteres med det formål at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan den gode opgaveformulering til et studieretningsprojekt ser ud. I bekendtgørelsen hedder det: 2.5 Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som mere tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i projektets hovedfag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven herunder krav til og rammer for omfang af opgavebesvarelsen, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Set i lyset af dette mener vi, at kravene kan præciseres på følgende måde: Den gode opgaveformulering: bør anvende SOLO-taksonomi være ukendt men ikke overraskende stille klare forventninger være fagligt udfordrende give plads til selvstændighed give plads til fordybelse lægge op til naturlig flerfaglighed Hvis disse krav er opfyldt, vil opgaveformuleringen dels være et godt udgangspunkt for eleven og dels være et godt grundlag for bedømmelse. Opgaveformuleringen skal være en indsnævring af området og skal indeholde anvisninger på de flerfaglige sammenhænge, eleven skal behandle. Den bør eksplicit 3

4 kræve, at eleven bevæger sig på flere taksonomiske niveauer og formuleres med udgangspunkt i SOLO-spørgeformerne 1 : Redegør beregn karakteriser Sammenlign forklar analyser Vurder diskuter perspektiver Samtidig gælder, at opgaveformuleringen ikke må være for snæver eller udførlig. Den bør ikke indeholde så mange anvisninger, at den i udpræget grad disponerer opgaven. I forbindelse med formuleringen af opgaven skal læreren derfor overveje, om opgaveformuleringen giver eleven tilstrækkelig mulighed for en selvstændig tolkning og præcisering af opgaven, ligesom eleven skal have reelle muligheder for selv at disponere sit stof. Opgaveformuleringens hovedfag (fag 1) vil danne udgangspunkt for teoribearbejdelsen i opgaven. Det er vigtigt at pointere, at vægtfordelingen mellem fagene kan være meget forskellig afhængig af emne - i nogle opgaver vil fag 2 måske kun indgå med en lille del (10-20%) og i andre projekter med 50%. Det må endvidere anbefales, at læreren udviser stor forsigtighed med anvendelsen af kan- eller eventuelt-formuleringer i opgaveformuleringen, f.eks. "du kan inddrage..." eller "kom eventuelt ind på... ", idet sådanne formuleringer kan skabe usikkerhed både hos eleven om vigtigheden af disse elementer samt hos censor om bedømmelsesgrundlaget. Omfangskravet til studieretningsprojekter i økonomifagene vil oftest kunne defineres som sider. 2. Bedømmelseskriterier Bedømmelse af studieretningsprojekt er ikke anderledes end bedømmelse af andre skriftlige produkter. Bedømmelseskriterierne fremgår således af bekendtgørelsen: 3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet. Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold: overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne eksaminandens udvælgelse, inddragelse, bearbejdning og perspektivering af relevant fagligt stof problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet formidlingen af stoffet. Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering 1 Se vejledningerne til et af de tre fag for en nærmere uddybning af SOLO-spørgeformerne. 4

5 3. Kommenterede opgaveformuleringer I dette afsnit gives eksempler på fire forskellige opgaveformuleringer som efterfølgende kommenteres med henblik på, hvorvidt de lever op til de opstillede krav Eksempel 1 Giv en kort redegørelse for Lego s strategiske position på det franske marked. Analyser relevante mikro- og makroforhold på det franske marked, og vurder hvilke muligheder og trusler Lego står over for på det franske marked. Vurder om Legos parametermiks og indtrængningsstrategi bør ændres for at opnå vækst i Frankrig. (Afsætning og fransk) I denne opgaveformulering er der lagt op til, at eleven selv kan udvælge og argumentere for valget af forskellige teorier og modeller. Der arbejdes med en detaljeringsgrad i opgaveformuleringen, der betyder at eleven selvstændigt skal tage stilling til såvel struktur som indhold i besvarelsen. Afsætning er det bærende fag, men det er klart, at eleven skal bruge kernestof fra fransk for at kunne besvare specielt del 2 af opgaveformuleringen tilfredsstillende. Konklusion: Opgaveformuleringen har en passende detaljeringsgrad og længde Eksempel 2 Først bedes du beskrive en selvvalgt virksomhed og dens produktprogram. Herefter skal du analysere begrebet standardisering og differentiering af de 4 P er. Denne analyse skal indeholde en gennemgang af de forhold, der påvirker valget af de 4 P er og herefter en gennemgang af de 4 P er. Herudover skal du inddrage den udvalgte virksomhed og udarbejde forslag til, hvorledes du vil anbefale virksomheden at anvende standardisering/differentiering på det amerikanske marked. Med udgangspunkt i den stigende internationalisering bedes du vurdere de danske virksomheders generelle fremtidige anvendelse af standardisering/differentiering på eksportmarkeder. (Afsætning og engelsk) Første afsnit kan nemt blive alt for langt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da vi opererer på det beskrivende niveau. 5

6 I den næste sætning kan man diskutere, hvilke krav man kan stille til analyse af et begreb; hvordan gør man det? Det skal vel gøres i forhold til noget? Der bør ikke gives anvisninger på, hvordan eleven skal analysere, det er elevens opgave selv at finde ud af det. Det er ikke helt klart, hvordan fag 2 (engelsk) kommer med i besvarelsen. Det generelle afsnit til sidst hænger ikke særlig godt sammen med resten af opgaven. Konklusion: Alt for detaljeret, levner ikke meget spillerum for eleven 3.3. Eksempel 3 Du bedes udarbejde en beskrivelse af de 4 P er. I forbindelse hermed bør du beskrive hvilke forhold, der påvirker valget af de 4 P er. Med udgangspunkt i en analyse af selvvalgte virksomheders brug af parametre på udvalgte eksportmarkeder, bedes du vurdere: i hvilket omfang virksomhederne har truffet et korrekt valg mht. valg af nuværende anvendelse af parametre og et forslag til, hvorledes virksomhederne i fremtiden bør anvende parametrene på de pågældende eksportmarkeder. (Afsætning og markedskommunikation) Det er uvist, om denne opgave lægger op til inddragelse af to eller tre virksomheder. Her skal formuleringen være mere præcis. Hvis eleven inddraget tre virksomheder, er det ikke muligt at komme nok i dybden med de enkelte afsnit, da opgaveformuleringen er meget detaljeret. Endvidere kan opgaven besvares uden at inddrage kernestof fra fag 2 markedskommunikation. Konklusion: For detaljeret og for upræcis Eksempel 4 Beskriv, analyser og vurder Lego s strategiske position og muligheder i Danmark. (Afsætning og virksomhedsøkonomi) Denne meget korte opgaveformulering indeholder de tre begreber beskriv, analyser og vurder, og den lever således op til kravet om, at eleven skal kunne udfolde sig på alle tre niveauer. Desuden giver den eleven meget store frihedsgrader i forhold til valg af teori og metode, hvilket gør elevens indledning meget afgørende for projektets kvalitet. Ulemperne ved en så kort opgaveformulering er helt klart i flertal. For det første kan det være en ret uoverskuelig opgave for en elev at skulle udvælge, hvilke modeller og teorier der er relevante for en god besvarelse, ligesom det heller ikke er umiddelbart gennemskueligt, hvordan de to fag skal indgå i besvarelsen. Man kan 6

7 således besvare opgaven kun ved anvendelse af kernestof fra afsætning, hvilket ikke skulle være muligt, jf. ovennævnte kriterier. Derudover vil en så kort opgaveformulering også vanskeliggøre bedømmelsen, idet man kan forestille sig mange forskellige forslag til en god besvarelse. Endelig skal man også skele til muligheden for snyd, som vokser, jo mere generel opgaveformuleringen er. Som konklusion kan siges, at denne opgaveformulering er for kort og upræcis. 7

8 4. Studieretningsprojektets indledning Den gode opgavebesvarelse skal indeholde en indledning, hvor eleven bl.a. redegør for sin metode, og hvordan han eller hun forstår opgaveformuleringen, hvordan opgaven vil blive grebet an, herunder evt. definerer centrale begreber og foretager eventuelle afgrænsninger. Indledningen kan indeholde forskellige elementer afhængig af opgaveformuleringen og de fag, der indgår. Omfanget af indledningen vil typisk være 1 side. Eleven kan inddrage følgende elementer i indledningen: En begrundet afgrænsning af opgaveformuleringen, hvis dette er relevant. En redegørelse for, hvorfor et bestemt emne eller en teori er aktuel eller væsentlig at undersøge. En redegørelse for væsentlige begreber i forbindelse med opgaveformuleringen. Begrundelse for teori- og metodevalg. Beskrivelse af hvilke dataindsamlingsmetoder, der evt. indgår. Redegørelse for opgavens struktur. Det er ikke acceptabelt, hvis eleven i indledningen skriver, at han eller hun har valgt at forstå opgaven på en måde, som ikke er dækkende i forhold til lærerens opgaveformulering, eller som åbenlyst drejer opgaven væk fra det, som eleven bliver bedt om. 5. Vejlednings-scenarium Tidslinje Fasens indhold Skole Eksempel (lærernes noter/tanker ) Ca. 3 mdr. før Valg af emne og fag (hoved- og bifag) Det at vælge område og fag er en proces, hvori evt. indgår flere samtaler mellem elev og lærere. Studieretningslærerne fortæller om mulige emner i klasseregi. Eleverne går rundt med deres blanket og bestemmer sig for hvilke fag, (hoved- og bifag) og hvilket overordnet emne, de skal vælge. Eleven udfylder (de valgte fag) og beholder sin blanket. Skolen afsætter tid til (skemalægger) et møde for klassen/studieretningen. Vi (lærerne) har en liste med de enkelte elevers ønsker om fag og emner. Eksempel for elev: AØ og VØ. Overordnede emne: Øl-branchen Lektie: Eleven opretter en studieretningsportfolio/mappe. Eleven udarbejder en oversigt over stof (hovedkapitler) og vigtige modeller fra de fag, som indgår i emnet. Senest 6 uger før Elev og vejleder træffer endelig Skolen modtager blanket- Vi (lærerne) har en kopi 8

9 Aflevering af blanket beslutning om, hvilke fag der indgår i projektet. Eleven meddeler skriftligt de valgte fag og område. ter. af blanketter. Kort tid efter aflevering af blanketter Udpegning af vejleder Skolen udpeger vejleder/vejledere og meddeler dette via opslag. Nu ved vi (lærerne), hvem der skal være vejledere for de enkelte elever. Ca. 2 mdr. før Fastlæggelse af emnets rammer Første møde mellem hovedvejleder og elev. Elev og vejleder fastlægger emne og rammer for emnet: - faglige rammer - problemstilling for emnet - hints til søgning af stof Eksempel for elev: Emnet indsnævres nu efter samtalen med vejlederen: Analyse af ølbranchen med fokus på en virksomhed. Lektie: Eleven udarbejder brainstorm, mindmap, aktivitetsplan og researchplan og starter informationsindsamling. Ca. 1 mdr. før Indsnævring af opgaveformulering Andet møde mellem hovedvejleder og elev. På grundlag af brainstorm, mindmap, aktivitetsplan og researchplan diskuterer lærer og elev relevant indhold og struktur for studieretningsprojektet. Lektie: Eleven udarbejder 1. forslag til disposition af studieretningsprojektet (overordnet opgavestruktur) Jeg/vi (vejleder(erne)) har nu problemformuleringer på plads, men holder den for sig selv. Eleven ønsker at arbejde med: Afsætnings- og virksomhedsøkonomisk analyse af ølmarkedet (med fokus på strategi) for virksomheden Gourmetbryggeriet Jeg (vejlederen) mener, at eleven har god ide om opgavens overordnede struktur. Ca. 3 uger før Indhold i studieretningsprojektet Tredje mde mellem hovedvejleder og elev. På grundlag af forslag til disposition af studieretningsprojekt diskuterer elev og lærer mere præcist indhold i studieretningsprojektet. Billedet af opgaveformuleringen danner sig. Lektie: Eleven udarbejder aktivitetsplan for skriveugerne og en revideret disposition af studieretningsprojektet. Opgavens indhold er blevet indsnævres yderligere. Opgavens omfang og afgrænsning er blevet fastlagt. Jeg (vejleder) har et grundrids over opgaveformuleringen: Redegør for. Analysér.. Vurdér.. Ca. 2 uger før Fjerde møde mellem hovedvejleder og elev. Vejlederen og eleven gennemgår de sidste spørgsmål. Opgaveformuleringer afleveres. Disse udarbejdes af elevens vejledere i samarbejde. Jeg (vejleder) mener, at eleven har god forståelse af opgavens indhold. Vi (vejlederne) har opga- 9

10 Uoverensstemmelser diskuteres. Aktivitetsplan for skriveugerne gennemgås veformulering på plads: Karakteriser virksomheden Gourmetbryggeriet og foretag en økonomisk analyse af virksomheden. Analyser ølbranchen i Danmark. Med udgangspunkt i analyserne skal du vurdere Gourmetbryggeriets strategiske muligheder.?? Femte adhoc-møde med hovedog/eller bivejleder. Detailspørgsmål stilles og diskuteres. Udlevering af opgaveformulering Eleven modtager opgaveformuleringen. Skolen udleverer opgaveformuleringer. Jeg (vejleder) kan nu kun besvare konkrete spørgsmål. 10

11 6. FAQ Spørgsmål: Hvorfor hedder det "Studieretningsprojekt", når det egentlig bare er en opgave, som eleven skal løse? Svar: Det er i vejledningsfasen, at de egentlige "projekorienterede aktiviteter" ligger. Hermed menes arbejdet (vejleder(e) og elev) med problemidentifikation, problemformulering, afgrænsninger, så vejlederen/vejlederne kan udarbejde opgaveformuleringen. Men du har ret i, at eleverne reelt kun bedømmes for selve opgavebesvarelsen. Spørgsmål: Er eleven ikke sat uden for indflydelse, når det nu er vejleder, der udarbejder opgaveformuleringen? Svar: Nej, men det kræver en aktiv indsats af eleven at gøre sine ideer, tanker og holdninger til opgavens formulering gældende. Spørgsmål: Når vejleder fastsætter omfanget af opgaven, drejer det sig så om "normalsider" og hvad er en normalside? Svar: Ja, det drejer sig om normalsider, og i denne sammenhæng defineres det til 2300 tegn. Der er dog en vis elastik i angivelsen, idet tabeller, figurer mm ikke i alle sammenhænge tælles med. Spørgsmål: Må eleven arbejde videre med erhvervscase-virksomheder? Svar: Ja, det må de gerne. Virksomhederne skal dog indgå i en ny kontekst, f.eks. i forbindelse med en brancheanalyse, overvejelse om strategiske muligheder på et nyt eksportmarked og lign. Og informationer om virksomheden skal naturligvis være opdaterede. Spørgsmål: Må eleven anvende kendt stof i studieretningsprojektet? Svar: Ja, det må de, hvis stoffet anvendes i en ny kontekst. F.eks. i forbindelse med analyse af virksomhed, land, branche, eksportmuligheder og lignende må eleven gerne anvende kendte modeller og teorier. Spørgsmål: Kan eleven få hjælp af vejlederen(ne) i løbet af de 2 skriveuger? Svar: Efter udleveringen af opgaveformuleringen, må eleven ikke modtage mere vejledning. I bekendtgørelsen står der, at eleven kan stille konkrete spørgsmål. 11

12 Dvs. vejleder(e) kun må besvare spørgsmål af teknisk, praktisk karakter f.eks. spørgsmål til formalia m.m. Eleven må således ikke få besvaret faglige spørgsmål eller spørgsmål til projektets disponering. Spørgsmål: Hvem har ansvaret for at eleven, får valgt fag og område senest 6 uger før projektområdets start? Svar: Det er skolen, der tilrettelægger en passende vejledningsprocedure forud for elevens valg. Det er elevens ansvar at få foretaget valg af fag og område inden for fristen. Dvs. det er elevens ansvar at opsøge relevante faglærere inden for skolens fastsatte frister. Spørgsmål: Hvis man har flere elever, der ønsker at skrive inden for samme fagkombination og område, må man så bruge den samme opgaveformulering til flere elever? Svar: Nej, Der må ikke udleveres identiske opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne skal være så forskellige, at det ikke er muligt for eleverne at udarbejde dele af projektet sammen. Derimod kan det sagtens dreje sig om den samme virksomhed, så eleverne evt. kan foretage informationssøgningen sammen. Med selve opgaveskrivningen er 100 % individuelt arbejde Spørgsmål: Hvilke(n) faglærer(e) bliver elevens vejleder? Svar: Det afgør skolen. Spørgsmål: Kan der være 2 vejledere gennem hele forløbet? Svar: Ja, men aflønningen er formentlig den samme, som hvis der kun er en vejleder. Spørgsmål: Hvem vurderer det færdige studieretningsprojekt? Svar: UVM meddeler skolen, hvilken censor, der skal censurere studieretningsprojektet, og hvilket fag censor repræsenterer. Herefter udpeger skolen en lærer med den kompetence i det andet fag, der indgår i projektet. Spørgsmål: Skal eleven udarbejde en problemformulering med udgangspunkt i den udleverede opgaveformulering? Svar: Nej, studieretningsprojektet er en opgave, hvis indhold bestemmes af den udleverede opgaveformulering. Eleven kan dog uddybe opgaveformuleringen i indledningen. Spørgsmål: Skal eleven lave en afgrænsning af opgaveformuleringen? 12

13 Svar: Måske, det afhænger af den konkrete opgaveformulering. Hvis den er bredt formuleret, kan eleven lave relevante afgrænsninger af teori og metode i indledningen. Hvis opgaveformuleringen er mere snævert formuleret, kan teori- og metodevalget fremgå af opgaveformuleringen. Spørgsmål: Hvordan adskiller studieretningsprojektet sig fra det gamle SSO? Svar: Det gør det på mange måder. Bl.a. ved at have en 14 dages varighed, krav om flerfaglighed og krav om involverede fag fra elevens studieretning. Spørgsmål: Hvorfor har eleven 14 dage til projekt udarbejdelsen, når omfanget af opgaven forventes at være som ved SSO? Svar: Den ekstra tid skal bl.a. ses i lyset af krav om en større fordybelse, herunder arbejdet med at integrere to eller flere fag samt øget krav til informationsindsamling samt anvendt litteratur. Spørgsmål: Skal der være et engelsksproget resumé i alle studieretningsprojekter? Svar: Ja, alle opgaver skal indledes med et resumé på engelsk. Spørgsmål: Kan man besøge en virksomhed, før opgaveformuleringen udleveres? Svar: Ja, man kan sagtens undersøge nogle forhold i en virksomhed uden at kende opgaveformuleringen i detaljer. Spørgsmål: Kan man skrive rene teoriopgaver? Svar: Ja, men vær opmærksom på, at opgaven skal opfylde kravene i Solotaksonomien (beskrive, analysere og vurdere) Faren er, at sådanne opgaver meget nemt forbliver på det rent beskrivende niveau. Spørgsmål: Hvis der er to 2 hovedfag, skal de så indgå med samme vægt i opgaven? Svar: I hovedreglen ja, men i så fald bør opgaveformuleringen signalere det. 13

14 7. Virksomhedsøkonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: VØ Fag 2:AØ Tøjbranchen brancheanalyse Opgaveformulering Der ønskes en beskrivelse af Brandtex A/S. Foretag en økonomisk analyse af virksomheden, samt en brancheanalyse med udgangspunkt i Porters five forces. Med udgangspunkt i analyserne skal du tage stilling til, hvilke strategiske muligheder virksomheden bør udnytte. Fag Hovedfag;VØ Fag 2: IT Økonomisk styring (Stakeholder/ Shareholder) /hjemmesider Opgaveformulering Redegør for begreberne shareholder og stakeholder value. Analyser hvorledes en virksomhed via sin dynamiske hjemmeside kan arbejde med at opbygge stakeholder value i forhold til udvalgte stakeholders. Inddrag Coloplast A/S i analysen. Diskuter hvorledes virksomheden afvejer den funktionelle del af hjemmesiden i form af informativ økonomisk rapportering med kravet om brugervenlighed af en hjemmeside. Fag Hovedfag: VØ Fag 2: Organisation C Logistik (produktionsstyring) / motivation Opgaveformulering Præsenter LEAN-filosofien, dens historie, indhold og grundlæggende principper. Analyser med udgangspunkt i eksempler fra danske virksomheder, hvilke problemer der er knyttet til implementeringen af LEAN, herunder hvorledes medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet påvirkes. Vurder hvorledes implementering kan forbedres i fremtiden. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: IØ A Konjunktursvingninger Problemformulering Du bedes redegøre for begrebet konjunktursvingninger herunder aktuelle konjunkturer i Europa og USA. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af B&O, herunder den økonomiske situation. Endelig ønskes en vurdering af, i hvilket omfang B&O har været i stand til at udnytte konjunkturmulighederne. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Finansiering C Investering og finansiering Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for begreberne investering og finansiering. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Fibertex A/S, herunder den økonomiske situation. Udarbejd herefter en analyse af investeringsprojektet i bilag 1. 14

15 Vurder ud fra ovenstående analyser, om virksomheden bør foretage den påtænkte investering og i givet fald, hvorledes den bør finansieres. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Finansiering C Regnskabsanalyse herunder aktienøgletal Opgaveformulering Der ønskes en redegørelse for nøgletalsanalyser til brug for vurdering af aktier. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Carlsberg A/S, herunder den økonomiske situation. Analysen skal indeholde en sammenligning med en konkurrent. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, om Carlsberg A/S s aktie er en attraktiv investering. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: AØ A Markedsudvikling Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for internationaliseringsmodeller. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af RTX Telecom A/S, herunder virksomhedens eksportberedskab og økonomi. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, hvilke nye eksportmarkeder, der kan være interessante for RTX Telecom A/S. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Innovation C?? Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for begreberne innovation og en innovativ virksomhed. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Grundfos A/S, herunder økonomi med speciel fokus på virksomhedens produktudvikling mv. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, hvorvidt Grundfos kan betegnes som en innovativ virksomhed. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: IØ A Globalisering Opgaveformulering Der ønskes en redegørelse for generelle globaliseringstendenser. Specielt med henblik på outsourcing til Kina. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af B&O, herunder den logistiske situation. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser B&O s muligheder for at foretage en udflytning af udvalgte funktioner til Kina. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Matematik A Kapacitetsstyring Opgaveformulering Redegør for begreberne kapacitet og kapacitetsstyring, herunder de variable der indgår i optimeringssituationen. Analyser hvorledes lineær programmering kan anvendes til løsning af optimeringssituationen og opstil en løsningsmodel. Diskuter endelig løsningsmodellens anvendelighed under forskellige forudsætninger. 15

16 8. International økonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Pengepolitik og konsekvenser for samfundsøkonomien Problemformulering Redegør for begreberne penge- og valutapolitik. Inddrag Eurolandenes aktuelle økonomiske politik på de to områder og analyser Eurolandenes muligheder for selvstændig politik på disse områder. Vurder rentens betydning i Eurolandenes virksomheder og inddrag konkrete eksempler herpå. Vurder desuden hvordan europæiske virksomheder kan forholde sig til en svingende rente. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Elasticitet Problemformulering Redegør for begreberne pris- og indkomstelasticitet. Inddrag konkrete eksempler på brugen af såvel pris som indkomstelasticitet. Analyser priselasticitetens betydning for statens afgiftspolitik og giv et konkret eksempel på anvendelsen heraf. Vurder hvordan statens afgiftspolitik påvirker virksomhederne i dens økonomiske styring. Giv konkrete eksempler herpå. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Aktier Problemformulering Redegør for hvad en aktie er både set som ejerandel i en virksomhed og set som et investeringsobjekt. Analyser kursudviklingen på Danske Banks aktier gennem en historisk periode og sammenlign udviklingen med prisudviklingen og udviklingen i obligationsafkastet over en længere historisk periode. Vurder aktiernes betydning i samfundsøkonomien, herunder deres betydning for husholdninger, virksomheder og staten. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Handelspolitik Problemformulering Redegør for begrebet handelspolitik og inddrag den historiske udvikling i den globale handelspolitik. Analyser resultaterne af de seneste handelsrunder, herunder Hong Kong, Cancun og Doha runderne. Inddrag herunder WTOs hjemmeside. Vurder hvilken betydning handelspolitikken har for dansk erhvervsliv med særlig vægt på landbruget. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: Engelsk A Irlands udvikling efter

17 Problemformulering Der ønskes en redegørelse for Irlands udvikling fra stagnation til vækst i perioden med særlig henblik på de underliggende økonomiske og politiske faktorer. Desuden ønskes en analyse og vurdering af de sociale, kulturelle og religiøse virkninger af denne udvikling. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: AØ A Danish Crown i Rusland Opgaveformulering Redegør for relevante samfundsøkonomiske nøgletal, der gør sig gældende i forbindelse med Danish Crown s aktiviteter i Rusland. Diskuter de potentialer du ser for Danish Crown i Rusland. Hvilken strategi bør virksomheden vælge på den beskrevne baggrund. Vurder i hvilket omfang samfundsøkonomiske mål såvel i Danmark som Rusland, der kan tænkes påvirket som følge af aktiviteterne. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: AØ A Den danske møbelbranche i internationalt perspektiv Problemformulering Analyser den danske møbelbranche og vurder branchens konkurrencemæssige fordele i et internationalt perspektiv. Vurder hvilke strategiske overvejelser møbelvirksomheden Fritz Hansen bør gøre for at stå stærkt på internationale markeder. Diskuter hvilke økonomiske politikker, der kan bringe i anvendelse for at stimulere møbelbranchens konkurrenceevne. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ Oliepriser Problemformulering Redegør for olieprisens udvikling på det globale marked i perioden Analyser prisudviklingen og dens betydning for udvalgte større danske virksomheder. Vurder endeligt om prisudviklingen samlet set har været til fordel eller ulempe for dansk samfundsøkonomi. Fag Fag 1: IØ A Fag 2: Tysk Velfærdsmodeller Opgaveformulering Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i Tyskland og Danmark. Analyser, hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i de to lande. Diskutér hvilke løsningsmodeller, herunder hvilke typer økonomisk politik der kan bringes i spil for at løse de nævnte udfordringer. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Arbejdsmarkedet Problemformulering Redegør for flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked med særligt henblik på bygge-branchen. Analyser konsekvenserne af situationen på arbejdsmarkedet for byggebran- 17

18 chen og for samfundsøkonomien generelt. Vurder hvilke handlealternativer virksomheden har i den beskrevne situation. Vurder hvilke økonomiske politikker der kan bringes i anvendelse for at sikre virksomheden den bedst tænkelige konkurrenceevne 18

19 9. Afsætning som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Internationale økonomi A Virksomhedens strategiske proces Opgaveformulering Redegør for Vestas strategiske platform. Analyser Vestas strategiske planlægning i forhold til det spanske marked for vindmøller. Vurdér fremtidsudsigterne for Vestas på det spanske marked for vindmøller. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2 VØ Ølbranchen Problemformulering Karakteriser virksomheden Gourmetbryggeriet og foretag en økonomisk analyse af virksomheden. Analyser ølbranchen i Danmark. Med udgangspunkt i analyserne skal du vurdere Gourmetbryggeriets strategiske muligheder. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Innovation C Strategiteori Opgaveformulering Redegør for strategisk planlægning. Sammenlign Porters generiske strategier med Blue Ocean-teorien. Vurder i hvilket omfang de to strategiske modeller kan anvendes til at identificere og udvikle virksomheders konkurrencemæssige fordele; inddrag eksempler. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2 IØ Branding Problemformulering Redegør for begrebet branding og giv konkrete eksempel på, hvordan Horsens by har arbejdet med branding. Analyser den samfundsøkonomiske betydning af brandingaktiviteterne for Horsens. Vurder andre danske byer branding-muligheder. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Dansk A Virksomhedskommunikation Opgaveformulering Redegør for segmenterings- og målgruppeteori, der er relevant for segmentering af bilmarkedet. Analyser vedlagte bilreklamer med fokus på sproglige og retoriske virkemidler og afdæk livsstilsmarkører og målgruppehenvendelse. Diskuter og vurder udviklingstendenser, der har betydning for segmentering af bilmarkedet. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Engelsk A E-business på konsumentmarkedet Opgaveformulering Redegør for begrebet e-business. Analyser købsadfærden i forbindelse 19

20 med e-business. Analyser vedlagte hjemmesider fra dagligvarebranchen i USA og UK (se bilag). Diskuter hvilke udviklingstendenser, der evt. kan overføres til det danske marked. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: VØ A Relationsmarkedsføringsteori Opgaveformulering Redegør for nyere relationsmarkedsføringsteori. Opstil en model som karakteriserer udviklingen af relationen mellem Dansk Supermarked og deres leverandører. Diskuter de økonomiske perspektiver for Dansk Supermarked. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Virksomhedsøkonomi A Analyse af Hummel International A/S Opgaveformulering På baggrund af interviews og internt materiale analyseres Hummel International A/S. Analysen skal indeholde såvel økonomiske analyser samt analyse af virksomhedens valg af distributionsstrategi. Diskuter og vurder Hummels prisstrategi. Nr Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Engelsk A Bestseller på det britiske marked Opgaveformulering På baggrund af en virksomhedskarakteristik ønskes en analyse af markedet for modetøj i UK Der lægges vægt på den kulturelle dimension. Diskuter hvordan Bestseller kan markedsføre sig i UK under hensyntagen til kulturforskelle. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Markedskommunikation C Retorik og reklamer Opgaveformulering Med udgangspunkt i vedlagte bilag ønskes en sproglig, kommunikativ og æstetisk analyse af de tre reklamer, som PROPAGANDA McCANN har bragt af sig selv i Børsen eller på deres hjemmeside. Vurder reklamernes bidrag til reklamebureauets positionering på markedet. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Psykologi C Behov, motivation og købsadfærd Opgaveformulering Redegør for psykologiske teorier om motivationsfaktorer og behov med henblik på at analyserer købsadfærden ved køb ag køleskabe og mobiltelefoner. Diskuter hvilken effekt, viden om forbrugernes behov, motivation og købsadfærd kan have på udformningen af promotionmateriale; inddrag eksempler. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Innovation C Idégenerering og brugerbehov 20

21 Opgaveformulering Matas har planer om at etablere sig på markedet for fastfood. Udarbejd et forslag til et innovativt koncept. Redegør for idégenereringprocessen. Design og gennemfør elementer af en markedsanalyse, som kan beeller afkræfte behovet for det nye koncept. Vurder konceptet. 21

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Anette Lind September 2008 1 Succeskriterier Forankring i studieretningen Spil eller samspil? Samarbejde mellem vejlederne Undgå krampagtig tværfaglighed September 2008 2 Kriterier

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Præsentation af studieretningsprojektet

Præsentation af studieretningsprojektet Præsentation af studieretningsprojektet Susan Mose, Fagkonsulent i dansk kronen på værket i en trefaset progression 1.g eller 2.g 2.g 3.g Opgave i dansk og/eller historie Besvarelsen udarbejdes i tilknytning

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer Evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi sommeren 2017 Evalueringen af skriftlig eksamen sommeren 2017 i virksomhedsøkonomi niveau A og B omfatter en kort karakteristik af opgaverne, censorernes

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 3.1 Vejledningsperiode... 3 3.2 Problemformulering... 3 3.3

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere