Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 1 Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1. Krav til opgaveformuleringen Bedømmelseskriterier Kommenterede opgaveformuleringer Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Studieretningsprojektets indledning Vejlednings-scenarium FAQ Virksomhedsøkonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer International økonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Afsætning som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer... 19

2 2 Forord I forbindelse med gymnasiereformen har den store skriftlige opgave på 3. år gennemgået en del ændringer. Opgaven hedder nu et studieretningsprojekt og skal tage udgangspunkt i elevens studieretningsfag på A-niveau. Eleven vælger herefter et hovedfag, som skal være et studieretningsfag på mindst B-niveau, og et eller flere bifag. Bifag kan være andre studieretningsfag, dansk eller engelsk. Derudover indebærer ændringerne også, at opgaven nu skal skrives over en periode på 14 dage, ligesom den omhandler mindst 2 fag. Disse ændringer vil have stor betydning for de tre økonomiske profilfag på hhx, virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi, da netop disse tre fag i kraft af deres betydning som studieretningsfag vil blive centrale for mange elevers studieretningsprojekter. Derfor har undervisningsministeriets fagkonsulenter sammen med 9 faglærere udarbejdet dette notat, som har til formål at belyse arbejdet med at udarbejde opgaveformuleringer med udgangspunkt i de tre fag. September 2007 Jens Ditlev Hansen, UVM Mads Achilles, UVM Anette Lind, UVM René Mortensen, Århus Købmandsskole, Birte Ravn Østergaard, Handelsskolen Minerva Henrik Andreassen, Esbjerg Handelsskole Erling Brejnegaard, Grenå Handelsskole Gitte Størup, Ålborg Handelsskole Jacob Gade, Grindsted Handelsskole Henrik Frølich Poulsen, Århus Købmandsskole Lene Damgaard Nielsen, Horsens Handelsskole Jeanette Hassing, Århus Købmandsskole

3 1. Krav til opgaveformuleringen I studieretningsprojektet udarbejdes opgaveformuleringen af elevens vejleder(e). Opgaveformuleringen blev tidligere kaldt opgavetitel i forbindelse med den større skriftlig opgave. I dette afsnit behandles kravene til opgaveformuleringen, ligesom forskellige former for opgaveformuleringer diskuteres med det formål at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan den gode opgaveformulering til et studieretningsprojekt ser ud. I bekendtgørelsen hedder det: 2.5 Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som mere tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i projektets hovedfag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven herunder krav til og rammer for omfang af opgavebesvarelsen, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Set i lyset af dette mener vi, at kravene kan præciseres på følgende måde: Den gode opgaveformulering: bør anvende SOLO-taksonomi være ukendt men ikke overraskende stille klare forventninger være fagligt udfordrende give plads til selvstændighed give plads til fordybelse lægge op til naturlig flerfaglighed Hvis disse krav er opfyldt, vil opgaveformuleringen dels være et godt udgangspunkt for eleven og dels være et godt grundlag for bedømmelse. Opgaveformuleringen skal være en indsnævring af området og skal indeholde anvisninger på de flerfaglige sammenhænge, eleven skal behandle. Den bør eksplicit 3

4 kræve, at eleven bevæger sig på flere taksonomiske niveauer og formuleres med udgangspunkt i SOLO-spørgeformerne 1 : Redegør beregn karakteriser Sammenlign forklar analyser Vurder diskuter perspektiver Samtidig gælder, at opgaveformuleringen ikke må være for snæver eller udførlig. Den bør ikke indeholde så mange anvisninger, at den i udpræget grad disponerer opgaven. I forbindelse med formuleringen af opgaven skal læreren derfor overveje, om opgaveformuleringen giver eleven tilstrækkelig mulighed for en selvstændig tolkning og præcisering af opgaven, ligesom eleven skal have reelle muligheder for selv at disponere sit stof. Opgaveformuleringens hovedfag (fag 1) vil danne udgangspunkt for teoribearbejdelsen i opgaven. Det er vigtigt at pointere, at vægtfordelingen mellem fagene kan være meget forskellig afhængig af emne - i nogle opgaver vil fag 2 måske kun indgå med en lille del (10-20%) og i andre projekter med 50%. Det må endvidere anbefales, at læreren udviser stor forsigtighed med anvendelsen af kan- eller eventuelt-formuleringer i opgaveformuleringen, f.eks. "du kan inddrage..." eller "kom eventuelt ind på... ", idet sådanne formuleringer kan skabe usikkerhed både hos eleven om vigtigheden af disse elementer samt hos censor om bedømmelsesgrundlaget. Omfangskravet til studieretningsprojekter i økonomifagene vil oftest kunne defineres som sider. 2. Bedømmelseskriterier Bedømmelse af studieretningsprojekt er ikke anderledes end bedømmelse af andre skriftlige produkter. Bedømmelseskriterierne fremgår således af bekendtgørelsen: 3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet. Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold: overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne eksaminandens udvælgelse, inddragelse, bearbejdning og perspektivering af relevant fagligt stof problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet formidlingen af stoffet. Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering 1 Se vejledningerne til et af de tre fag for en nærmere uddybning af SOLO-spørgeformerne. 4

5 3. Kommenterede opgaveformuleringer I dette afsnit gives eksempler på fire forskellige opgaveformuleringer som efterfølgende kommenteres med henblik på, hvorvidt de lever op til de opstillede krav Eksempel 1 Giv en kort redegørelse for Lego s strategiske position på det franske marked. Analyser relevante mikro- og makroforhold på det franske marked, og vurder hvilke muligheder og trusler Lego står over for på det franske marked. Vurder om Legos parametermiks og indtrængningsstrategi bør ændres for at opnå vækst i Frankrig. (Afsætning og fransk) I denne opgaveformulering er der lagt op til, at eleven selv kan udvælge og argumentere for valget af forskellige teorier og modeller. Der arbejdes med en detaljeringsgrad i opgaveformuleringen, der betyder at eleven selvstændigt skal tage stilling til såvel struktur som indhold i besvarelsen. Afsætning er det bærende fag, men det er klart, at eleven skal bruge kernestof fra fransk for at kunne besvare specielt del 2 af opgaveformuleringen tilfredsstillende. Konklusion: Opgaveformuleringen har en passende detaljeringsgrad og længde Eksempel 2 Først bedes du beskrive en selvvalgt virksomhed og dens produktprogram. Herefter skal du analysere begrebet standardisering og differentiering af de 4 P er. Denne analyse skal indeholde en gennemgang af de forhold, der påvirker valget af de 4 P er og herefter en gennemgang af de 4 P er. Herudover skal du inddrage den udvalgte virksomhed og udarbejde forslag til, hvorledes du vil anbefale virksomheden at anvende standardisering/differentiering på det amerikanske marked. Med udgangspunkt i den stigende internationalisering bedes du vurdere de danske virksomheders generelle fremtidige anvendelse af standardisering/differentiering på eksportmarkeder. (Afsætning og engelsk) Første afsnit kan nemt blive alt for langt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da vi opererer på det beskrivende niveau. 5

6 I den næste sætning kan man diskutere, hvilke krav man kan stille til analyse af et begreb; hvordan gør man det? Det skal vel gøres i forhold til noget? Der bør ikke gives anvisninger på, hvordan eleven skal analysere, det er elevens opgave selv at finde ud af det. Det er ikke helt klart, hvordan fag 2 (engelsk) kommer med i besvarelsen. Det generelle afsnit til sidst hænger ikke særlig godt sammen med resten af opgaven. Konklusion: Alt for detaljeret, levner ikke meget spillerum for eleven 3.3. Eksempel 3 Du bedes udarbejde en beskrivelse af de 4 P er. I forbindelse hermed bør du beskrive hvilke forhold, der påvirker valget af de 4 P er. Med udgangspunkt i en analyse af selvvalgte virksomheders brug af parametre på udvalgte eksportmarkeder, bedes du vurdere: i hvilket omfang virksomhederne har truffet et korrekt valg mht. valg af nuværende anvendelse af parametre og et forslag til, hvorledes virksomhederne i fremtiden bør anvende parametrene på de pågældende eksportmarkeder. (Afsætning og markedskommunikation) Det er uvist, om denne opgave lægger op til inddragelse af to eller tre virksomheder. Her skal formuleringen være mere præcis. Hvis eleven inddraget tre virksomheder, er det ikke muligt at komme nok i dybden med de enkelte afsnit, da opgaveformuleringen er meget detaljeret. Endvidere kan opgaven besvares uden at inddrage kernestof fra fag 2 markedskommunikation. Konklusion: For detaljeret og for upræcis Eksempel 4 Beskriv, analyser og vurder Lego s strategiske position og muligheder i Danmark. (Afsætning og virksomhedsøkonomi) Denne meget korte opgaveformulering indeholder de tre begreber beskriv, analyser og vurder, og den lever således op til kravet om, at eleven skal kunne udfolde sig på alle tre niveauer. Desuden giver den eleven meget store frihedsgrader i forhold til valg af teori og metode, hvilket gør elevens indledning meget afgørende for projektets kvalitet. Ulemperne ved en så kort opgaveformulering er helt klart i flertal. For det første kan det være en ret uoverskuelig opgave for en elev at skulle udvælge, hvilke modeller og teorier der er relevante for en god besvarelse, ligesom det heller ikke er umiddelbart gennemskueligt, hvordan de to fag skal indgå i besvarelsen. Man kan 6

7 således besvare opgaven kun ved anvendelse af kernestof fra afsætning, hvilket ikke skulle være muligt, jf. ovennævnte kriterier. Derudover vil en så kort opgaveformulering også vanskeliggøre bedømmelsen, idet man kan forestille sig mange forskellige forslag til en god besvarelse. Endelig skal man også skele til muligheden for snyd, som vokser, jo mere generel opgaveformuleringen er. Som konklusion kan siges, at denne opgaveformulering er for kort og upræcis. 7

8 4. Studieretningsprojektets indledning Den gode opgavebesvarelse skal indeholde en indledning, hvor eleven bl.a. redegør for sin metode, og hvordan han eller hun forstår opgaveformuleringen, hvordan opgaven vil blive grebet an, herunder evt. definerer centrale begreber og foretager eventuelle afgrænsninger. Indledningen kan indeholde forskellige elementer afhængig af opgaveformuleringen og de fag, der indgår. Omfanget af indledningen vil typisk være 1 side. Eleven kan inddrage følgende elementer i indledningen: En begrundet afgrænsning af opgaveformuleringen, hvis dette er relevant. En redegørelse for, hvorfor et bestemt emne eller en teori er aktuel eller væsentlig at undersøge. En redegørelse for væsentlige begreber i forbindelse med opgaveformuleringen. Begrundelse for teori- og metodevalg. Beskrivelse af hvilke dataindsamlingsmetoder, der evt. indgår. Redegørelse for opgavens struktur. Det er ikke acceptabelt, hvis eleven i indledningen skriver, at han eller hun har valgt at forstå opgaven på en måde, som ikke er dækkende i forhold til lærerens opgaveformulering, eller som åbenlyst drejer opgaven væk fra det, som eleven bliver bedt om. 5. Vejlednings-scenarium Tidslinje Fasens indhold Skole Eksempel (lærernes noter/tanker ) Ca. 3 mdr. før Valg af emne og fag (hoved- og bifag) Det at vælge område og fag er en proces, hvori evt. indgår flere samtaler mellem elev og lærere. Studieretningslærerne fortæller om mulige emner i klasseregi. Eleverne går rundt med deres blanket og bestemmer sig for hvilke fag, (hoved- og bifag) og hvilket overordnet emne, de skal vælge. Eleven udfylder (de valgte fag) og beholder sin blanket. Skolen afsætter tid til (skemalægger) et møde for klassen/studieretningen. Vi (lærerne) har en liste med de enkelte elevers ønsker om fag og emner. Eksempel for elev: AØ og VØ. Overordnede emne: Øl-branchen Lektie: Eleven opretter en studieretningsportfolio/mappe. Eleven udarbejder en oversigt over stof (hovedkapitler) og vigtige modeller fra de fag, som indgår i emnet. Senest 6 uger før Elev og vejleder træffer endelig Skolen modtager blanket- Vi (lærerne) har en kopi 8

9 Aflevering af blanket beslutning om, hvilke fag der indgår i projektet. Eleven meddeler skriftligt de valgte fag og område. ter. af blanketter. Kort tid efter aflevering af blanketter Udpegning af vejleder Skolen udpeger vejleder/vejledere og meddeler dette via opslag. Nu ved vi (lærerne), hvem der skal være vejledere for de enkelte elever. Ca. 2 mdr. før Fastlæggelse af emnets rammer Første møde mellem hovedvejleder og elev. Elev og vejleder fastlægger emne og rammer for emnet: - faglige rammer - problemstilling for emnet - hints til søgning af stof Eksempel for elev: Emnet indsnævres nu efter samtalen med vejlederen: Analyse af ølbranchen med fokus på en virksomhed. Lektie: Eleven udarbejder brainstorm, mindmap, aktivitetsplan og researchplan og starter informationsindsamling. Ca. 1 mdr. før Indsnævring af opgaveformulering Andet møde mellem hovedvejleder og elev. På grundlag af brainstorm, mindmap, aktivitetsplan og researchplan diskuterer lærer og elev relevant indhold og struktur for studieretningsprojektet. Lektie: Eleven udarbejder 1. forslag til disposition af studieretningsprojektet (overordnet opgavestruktur) Jeg/vi (vejleder(erne)) har nu problemformuleringer på plads, men holder den for sig selv. Eleven ønsker at arbejde med: Afsætnings- og virksomhedsøkonomisk analyse af ølmarkedet (med fokus på strategi) for virksomheden Gourmetbryggeriet Jeg (vejlederen) mener, at eleven har god ide om opgavens overordnede struktur. Ca. 3 uger før Indhold i studieretningsprojektet Tredje mde mellem hovedvejleder og elev. På grundlag af forslag til disposition af studieretningsprojekt diskuterer elev og lærer mere præcist indhold i studieretningsprojektet. Billedet af opgaveformuleringen danner sig. Lektie: Eleven udarbejder aktivitetsplan for skriveugerne og en revideret disposition af studieretningsprojektet. Opgavens indhold er blevet indsnævres yderligere. Opgavens omfang og afgrænsning er blevet fastlagt. Jeg (vejleder) har et grundrids over opgaveformuleringen: Redegør for. Analysér.. Vurdér.. Ca. 2 uger før Fjerde møde mellem hovedvejleder og elev. Vejlederen og eleven gennemgår de sidste spørgsmål. Opgaveformuleringer afleveres. Disse udarbejdes af elevens vejledere i samarbejde. Jeg (vejleder) mener, at eleven har god forståelse af opgavens indhold. Vi (vejlederne) har opga- 9

10 Uoverensstemmelser diskuteres. Aktivitetsplan for skriveugerne gennemgås veformulering på plads: Karakteriser virksomheden Gourmetbryggeriet og foretag en økonomisk analyse af virksomheden. Analyser ølbranchen i Danmark. Med udgangspunkt i analyserne skal du vurdere Gourmetbryggeriets strategiske muligheder.?? Femte adhoc-møde med hovedog/eller bivejleder. Detailspørgsmål stilles og diskuteres. Udlevering af opgaveformulering Eleven modtager opgaveformuleringen. Skolen udleverer opgaveformuleringer. Jeg (vejleder) kan nu kun besvare konkrete spørgsmål. 10

11 6. FAQ Spørgsmål: Hvorfor hedder det "Studieretningsprojekt", når det egentlig bare er en opgave, som eleven skal løse? Svar: Det er i vejledningsfasen, at de egentlige "projekorienterede aktiviteter" ligger. Hermed menes arbejdet (vejleder(e) og elev) med problemidentifikation, problemformulering, afgrænsninger, så vejlederen/vejlederne kan udarbejde opgaveformuleringen. Men du har ret i, at eleverne reelt kun bedømmes for selve opgavebesvarelsen. Spørgsmål: Er eleven ikke sat uden for indflydelse, når det nu er vejleder, der udarbejder opgaveformuleringen? Svar: Nej, men det kræver en aktiv indsats af eleven at gøre sine ideer, tanker og holdninger til opgavens formulering gældende. Spørgsmål: Når vejleder fastsætter omfanget af opgaven, drejer det sig så om "normalsider" og hvad er en normalside? Svar: Ja, det drejer sig om normalsider, og i denne sammenhæng defineres det til 2300 tegn. Der er dog en vis elastik i angivelsen, idet tabeller, figurer mm ikke i alle sammenhænge tælles med. Spørgsmål: Må eleven arbejde videre med erhvervscase-virksomheder? Svar: Ja, det må de gerne. Virksomhederne skal dog indgå i en ny kontekst, f.eks. i forbindelse med en brancheanalyse, overvejelse om strategiske muligheder på et nyt eksportmarked og lign. Og informationer om virksomheden skal naturligvis være opdaterede. Spørgsmål: Må eleven anvende kendt stof i studieretningsprojektet? Svar: Ja, det må de, hvis stoffet anvendes i en ny kontekst. F.eks. i forbindelse med analyse af virksomhed, land, branche, eksportmuligheder og lignende må eleven gerne anvende kendte modeller og teorier. Spørgsmål: Kan eleven få hjælp af vejlederen(ne) i løbet af de 2 skriveuger? Svar: Efter udleveringen af opgaveformuleringen, må eleven ikke modtage mere vejledning. I bekendtgørelsen står der, at eleven kan stille konkrete spørgsmål. 11

12 Dvs. vejleder(e) kun må besvare spørgsmål af teknisk, praktisk karakter f.eks. spørgsmål til formalia m.m. Eleven må således ikke få besvaret faglige spørgsmål eller spørgsmål til projektets disponering. Spørgsmål: Hvem har ansvaret for at eleven, får valgt fag og område senest 6 uger før projektområdets start? Svar: Det er skolen, der tilrettelægger en passende vejledningsprocedure forud for elevens valg. Det er elevens ansvar at få foretaget valg af fag og område inden for fristen. Dvs. det er elevens ansvar at opsøge relevante faglærere inden for skolens fastsatte frister. Spørgsmål: Hvis man har flere elever, der ønsker at skrive inden for samme fagkombination og område, må man så bruge den samme opgaveformulering til flere elever? Svar: Nej, Der må ikke udleveres identiske opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne skal være så forskellige, at det ikke er muligt for eleverne at udarbejde dele af projektet sammen. Derimod kan det sagtens dreje sig om den samme virksomhed, så eleverne evt. kan foretage informationssøgningen sammen. Med selve opgaveskrivningen er 100 % individuelt arbejde Spørgsmål: Hvilke(n) faglærer(e) bliver elevens vejleder? Svar: Det afgør skolen. Spørgsmål: Kan der være 2 vejledere gennem hele forløbet? Svar: Ja, men aflønningen er formentlig den samme, som hvis der kun er en vejleder. Spørgsmål: Hvem vurderer det færdige studieretningsprojekt? Svar: UVM meddeler skolen, hvilken censor, der skal censurere studieretningsprojektet, og hvilket fag censor repræsenterer. Herefter udpeger skolen en lærer med den kompetence i det andet fag, der indgår i projektet. Spørgsmål: Skal eleven udarbejde en problemformulering med udgangspunkt i den udleverede opgaveformulering? Svar: Nej, studieretningsprojektet er en opgave, hvis indhold bestemmes af den udleverede opgaveformulering. Eleven kan dog uddybe opgaveformuleringen i indledningen. Spørgsmål: Skal eleven lave en afgrænsning af opgaveformuleringen? 12

13 Svar: Måske, det afhænger af den konkrete opgaveformulering. Hvis den er bredt formuleret, kan eleven lave relevante afgrænsninger af teori og metode i indledningen. Hvis opgaveformuleringen er mere snævert formuleret, kan teori- og metodevalget fremgå af opgaveformuleringen. Spørgsmål: Hvordan adskiller studieretningsprojektet sig fra det gamle SSO? Svar: Det gør det på mange måder. Bl.a. ved at have en 14 dages varighed, krav om flerfaglighed og krav om involverede fag fra elevens studieretning. Spørgsmål: Hvorfor har eleven 14 dage til projekt udarbejdelsen, når omfanget af opgaven forventes at være som ved SSO? Svar: Den ekstra tid skal bl.a. ses i lyset af krav om en større fordybelse, herunder arbejdet med at integrere to eller flere fag samt øget krav til informationsindsamling samt anvendt litteratur. Spørgsmål: Skal der være et engelsksproget resumé i alle studieretningsprojekter? Svar: Ja, alle opgaver skal indledes med et resumé på engelsk. Spørgsmål: Kan man besøge en virksomhed, før opgaveformuleringen udleveres? Svar: Ja, man kan sagtens undersøge nogle forhold i en virksomhed uden at kende opgaveformuleringen i detaljer. Spørgsmål: Kan man skrive rene teoriopgaver? Svar: Ja, men vær opmærksom på, at opgaven skal opfylde kravene i Solotaksonomien (beskrive, analysere og vurdere) Faren er, at sådanne opgaver meget nemt forbliver på det rent beskrivende niveau. Spørgsmål: Hvis der er to 2 hovedfag, skal de så indgå med samme vægt i opgaven? Svar: I hovedreglen ja, men i så fald bør opgaveformuleringen signalere det. 13

14 7. Virksomhedsøkonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: VØ Fag 2:AØ Tøjbranchen brancheanalyse Opgaveformulering Der ønskes en beskrivelse af Brandtex A/S. Foretag en økonomisk analyse af virksomheden, samt en brancheanalyse med udgangspunkt i Porters five forces. Med udgangspunkt i analyserne skal du tage stilling til, hvilke strategiske muligheder virksomheden bør udnytte. Fag Hovedfag;VØ Fag 2: IT Økonomisk styring (Stakeholder/ Shareholder) /hjemmesider Opgaveformulering Redegør for begreberne shareholder og stakeholder value. Analyser hvorledes en virksomhed via sin dynamiske hjemmeside kan arbejde med at opbygge stakeholder value i forhold til udvalgte stakeholders. Inddrag Coloplast A/S i analysen. Diskuter hvorledes virksomheden afvejer den funktionelle del af hjemmesiden i form af informativ økonomisk rapportering med kravet om brugervenlighed af en hjemmeside. Fag Hovedfag: VØ Fag 2: Organisation C Logistik (produktionsstyring) / motivation Opgaveformulering Præsenter LEAN-filosofien, dens historie, indhold og grundlæggende principper. Analyser med udgangspunkt i eksempler fra danske virksomheder, hvilke problemer der er knyttet til implementeringen af LEAN, herunder hvorledes medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet påvirkes. Vurder hvorledes implementering kan forbedres i fremtiden. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: IØ A Konjunktursvingninger Problemformulering Du bedes redegøre for begrebet konjunktursvingninger herunder aktuelle konjunkturer i Europa og USA. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af B&O, herunder den økonomiske situation. Endelig ønskes en vurdering af, i hvilket omfang B&O har været i stand til at udnytte konjunkturmulighederne. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Finansiering C Investering og finansiering Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for begreberne investering og finansiering. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Fibertex A/S, herunder den økonomiske situation. Udarbejd herefter en analyse af investeringsprojektet i bilag 1. 14

15 Vurder ud fra ovenstående analyser, om virksomheden bør foretage den påtænkte investering og i givet fald, hvorledes den bør finansieres. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Finansiering C Regnskabsanalyse herunder aktienøgletal Opgaveformulering Der ønskes en redegørelse for nøgletalsanalyser til brug for vurdering af aktier. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Carlsberg A/S, herunder den økonomiske situation. Analysen skal indeholde en sammenligning med en konkurrent. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, om Carlsberg A/S s aktie er en attraktiv investering. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: AØ A Markedsudvikling Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for internationaliseringsmodeller. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af RTX Telecom A/S, herunder virksomhedens eksportberedskab og økonomi. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, hvilke nye eksportmarkeder, der kan være interessante for RTX Telecom A/S. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Innovation C?? Opgaveformulering Der ønskes en kort redegørelse for begreberne innovation og en innovativ virksomhed. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af Grundfos A/S, herunder økonomi med speciel fokus på virksomhedens produktudvikling mv. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser, hvorvidt Grundfos kan betegnes som en innovativ virksomhed. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: IØ A Globalisering Opgaveformulering Der ønskes en redegørelse for generelle globaliseringstendenser. Specielt med henblik på outsourcing til Kina. Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af B&O, herunder den logistiske situation. Vurder med udgangspunkt i ovenstående analyser B&O s muligheder for at foretage en udflytning af udvalgte funktioner til Kina. Fag Hovedfag: VØ A Fag 2: Matematik A Kapacitetsstyring Opgaveformulering Redegør for begreberne kapacitet og kapacitetsstyring, herunder de variable der indgår i optimeringssituationen. Analyser hvorledes lineær programmering kan anvendes til løsning af optimeringssituationen og opstil en løsningsmodel. Diskuter endelig løsningsmodellens anvendelighed under forskellige forudsætninger. 15

16 8. International økonomi som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Pengepolitik og konsekvenser for samfundsøkonomien Problemformulering Redegør for begreberne penge- og valutapolitik. Inddrag Eurolandenes aktuelle økonomiske politik på de to områder og analyser Eurolandenes muligheder for selvstændig politik på disse områder. Vurder rentens betydning i Eurolandenes virksomheder og inddrag konkrete eksempler herpå. Vurder desuden hvordan europæiske virksomheder kan forholde sig til en svingende rente. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Elasticitet Problemformulering Redegør for begreberne pris- og indkomstelasticitet. Inddrag konkrete eksempler på brugen af såvel pris som indkomstelasticitet. Analyser priselasticitetens betydning for statens afgiftspolitik og giv et konkret eksempel på anvendelsen heraf. Vurder hvordan statens afgiftspolitik påvirker virksomhederne i dens økonomiske styring. Giv konkrete eksempler herpå. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Aktier Problemformulering Redegør for hvad en aktie er både set som ejerandel i en virksomhed og set som et investeringsobjekt. Analyser kursudviklingen på Danske Banks aktier gennem en historisk periode og sammenlign udviklingen med prisudviklingen og udviklingen i obligationsafkastet over en længere historisk periode. Vurder aktiernes betydning i samfundsøkonomien, herunder deres betydning for husholdninger, virksomheder og staten. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Handelspolitik Problemformulering Redegør for begrebet handelspolitik og inddrag den historiske udvikling i den globale handelspolitik. Analyser resultaterne af de seneste handelsrunder, herunder Hong Kong, Cancun og Doha runderne. Inddrag herunder WTOs hjemmeside. Vurder hvilken betydning handelspolitikken har for dansk erhvervsliv med særlig vægt på landbruget. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: Engelsk A Irlands udvikling efter

17 Problemformulering Der ønskes en redegørelse for Irlands udvikling fra stagnation til vækst i perioden med særlig henblik på de underliggende økonomiske og politiske faktorer. Desuden ønskes en analyse og vurdering af de sociale, kulturelle og religiøse virkninger af denne udvikling. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: AØ A Danish Crown i Rusland Opgaveformulering Redegør for relevante samfundsøkonomiske nøgletal, der gør sig gældende i forbindelse med Danish Crown s aktiviteter i Rusland. Diskuter de potentialer du ser for Danish Crown i Rusland. Hvilken strategi bør virksomheden vælge på den beskrevne baggrund. Vurder i hvilket omfang samfundsøkonomiske mål såvel i Danmark som Rusland, der kan tænkes påvirket som følge af aktiviteterne. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: AØ A Den danske møbelbranche i internationalt perspektiv Problemformulering Analyser den danske møbelbranche og vurder branchens konkurrencemæssige fordele i et internationalt perspektiv. Vurder hvilke strategiske overvejelser møbelvirksomheden Fritz Hansen bør gøre for at stå stærkt på internationale markeder. Diskuter hvilke økonomiske politikker, der kan bringe i anvendelse for at stimulere møbelbranchens konkurrenceevne. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ Oliepriser Problemformulering Redegør for olieprisens udvikling på det globale marked i perioden Analyser prisudviklingen og dens betydning for udvalgte større danske virksomheder. Vurder endeligt om prisudviklingen samlet set har været til fordel eller ulempe for dansk samfundsøkonomi. Fag Fag 1: IØ A Fag 2: Tysk Velfærdsmodeller Opgaveformulering Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i Tyskland og Danmark. Analyser, hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i de to lande. Diskutér hvilke løsningsmodeller, herunder hvilke typer økonomisk politik der kan bringes i spil for at løse de nævnte udfordringer. Fag Hovedfag: IØ A Fag 2: VØ A Arbejdsmarkedet Problemformulering Redegør for flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked med særligt henblik på bygge-branchen. Analyser konsekvenserne af situationen på arbejdsmarkedet for byggebran- 17

18 chen og for samfundsøkonomien generelt. Vurder hvilke handlealternativer virksomheden har i den beskrevne situation. Vurder hvilke økonomiske politikker der kan bringes i anvendelse for at sikre virksomheden den bedst tænkelige konkurrenceevne 18

19 9. Afsætning som hovedfag, eksempler på opgaveformuleringer Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Internationale økonomi A Virksomhedens strategiske proces Opgaveformulering Redegør for Vestas strategiske platform. Analyser Vestas strategiske planlægning i forhold til det spanske marked for vindmøller. Vurdér fremtidsudsigterne for Vestas på det spanske marked for vindmøller. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2 VØ Ølbranchen Problemformulering Karakteriser virksomheden Gourmetbryggeriet og foretag en økonomisk analyse af virksomheden. Analyser ølbranchen i Danmark. Med udgangspunkt i analyserne skal du vurdere Gourmetbryggeriets strategiske muligheder. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Innovation C Strategiteori Opgaveformulering Redegør for strategisk planlægning. Sammenlign Porters generiske strategier med Blue Ocean-teorien. Vurder i hvilket omfang de to strategiske modeller kan anvendes til at identificere og udvikle virksomheders konkurrencemæssige fordele; inddrag eksempler. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2 IØ Branding Problemformulering Redegør for begrebet branding og giv konkrete eksempel på, hvordan Horsens by har arbejdet med branding. Analyser den samfundsøkonomiske betydning af brandingaktiviteterne for Horsens. Vurder andre danske byer branding-muligheder. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Dansk A Virksomhedskommunikation Opgaveformulering Redegør for segmenterings- og målgruppeteori, der er relevant for segmentering af bilmarkedet. Analyser vedlagte bilreklamer med fokus på sproglige og retoriske virkemidler og afdæk livsstilsmarkører og målgruppehenvendelse. Diskuter og vurder udviklingstendenser, der har betydning for segmentering af bilmarkedet. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Engelsk A E-business på konsumentmarkedet Opgaveformulering Redegør for begrebet e-business. Analyser købsadfærden i forbindelse 19

20 med e-business. Analyser vedlagte hjemmesider fra dagligvarebranchen i USA og UK (se bilag). Diskuter hvilke udviklingstendenser, der evt. kan overføres til det danske marked. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: VØ A Relationsmarkedsføringsteori Opgaveformulering Redegør for nyere relationsmarkedsføringsteori. Opstil en model som karakteriserer udviklingen af relationen mellem Dansk Supermarked og deres leverandører. Diskuter de økonomiske perspektiver for Dansk Supermarked. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Virksomhedsøkonomi A Analyse af Hummel International A/S Opgaveformulering På baggrund af interviews og internt materiale analyseres Hummel International A/S. Analysen skal indeholde såvel økonomiske analyser samt analyse af virksomhedens valg af distributionsstrategi. Diskuter og vurder Hummels prisstrategi. Nr Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Engelsk A Bestseller på det britiske marked Opgaveformulering På baggrund af en virksomhedskarakteristik ønskes en analyse af markedet for modetøj i UK Der lægges vægt på den kulturelle dimension. Diskuter hvordan Bestseller kan markedsføre sig i UK under hensyntagen til kulturforskelle. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Markedskommunikation C Retorik og reklamer Opgaveformulering Med udgangspunkt i vedlagte bilag ønskes en sproglig, kommunikativ og æstetisk analyse af de tre reklamer, som PROPAGANDA McCANN har bragt af sig selv i Børsen eller på deres hjemmeside. Vurder reklamernes bidrag til reklamebureauets positionering på markedet. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Psykologi C Behov, motivation og købsadfærd Opgaveformulering Redegør for psykologiske teorier om motivationsfaktorer og behov med henblik på at analyserer købsadfærden ved køb ag køleskabe og mobiltelefoner. Diskuter hvilken effekt, viden om forbrugernes behov, motivation og købsadfærd kan have på udformningen af promotionmateriale; inddrag eksempler. Fag Hovedfag: Afsætning A Fag 2: Innovation C Idégenerering og brugerbehov 20

21 Opgaveformulering Matas har planer om at etablere sig på markedet for fastfood. Udarbejd et forslag til et innovativt koncept. Redegør for idégenereringprocessen. Design og gennemfør elementer af en markedsanalyse, som kan beeller afkræfte behovet for det nye koncept. Vurder konceptet. 21

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Guidelines til god vejledning

Guidelines til god vejledning Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning).

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Case pædagogik et FoU-projekt

Case pædagogik et FoU-projekt Case pædagogik et FoU-projekt Hvad er case pædagogik ECCO som case Forudsætninger Struktur og indhold Pointer og udfordringer SIP2 maj 2014 Palle Guldbrandsen Case pædagogik Et didaktisk værktøj som forhåbentligt

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere