Rehabiliteringsbehov for unge med kræft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringsbehov for unge med kræft"

Transkript

1 Rehabiliteringsbehov for unge med kræft Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (MBH, TSN) Styregruppen/ Revisionsdato 1

2 1. Indledning I dette dokument beskrives forekomst, nøgletal og af unge med kræft i Danmark. Den indtil nu akkumulerede viden om behov for og effekt af rehabilitering blandt unge er ligeledes beskrevet. Til slut er der anført forslag til tværkommunale interventioner, som er målrettet denne gruppe. 2. Definition af målgruppen I det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, defineres unge med kræft som personer mellem år, der har eller har haft en kræftdiagnose. Denne afgrænsning er valgt, da erfaringer fra de involverede kommuner viser, at unge i alderen 18 til 40 år har en række fællestræk med hensyn til rehabiliteringsbehov. Endvidere er aldersafgræsningen i overensstemmelse med målgrupperne for foreningerne Ungkræft, Proof of Life samt Ålborg Kommunes rehabiliteringstilbud til unge. Hvis de sundhedsprofessionelle i kommunen møder en ung mellem år, skal den enkelte kommune, efter en individuel vurdering, vurdere om den unge kan indgå i holdrelation med 18-40årige og profitere af interventionerne målrette unge. Her skal kommunen være opmærksom på andre gældende juridiske forhold. 3. Forekomst Kræft er en sjælden sygdom i ungdomsårene. I Region Hovedstaden var der 352 unge i alderen år, der fik en kræftdiagnose i Disse udgjorde 3 % af alle ny diagnosticerede kræftpatienter i Region Hovedstaden 1. Det antages, at unge også udgør omkring 3 % af alle ny diagnosticerede kræftpatienter i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø og Egedal Kommune. Ud fra det antages det, at der hvert år vil være omkring 50 unge i disse kommuner, der får en kræftdiagnose. De hyppigste kræfttyper blandt unge er hudkræft (98 tilfælde), hjernetumorer (61), testikelkræft (37) og lymfekræft (35) Kræft i ungdomsårene Unge i alderen år er karakteriseret ved, at gennemleve livsfaser med mange psykologiske og sociale forandringer i overgangen fra ung til voksen. I gennem ungdomsårene sker der en løsrivelse fra forældrene, identitetsskabelse, fysisk og seksuel udvikling, desuden planlægning af uddannelse, arbejde, forhold, familie og fremtid. Det er i ungdomsårene, den største eksperimenterende udforskning af kærlighed, uddannelse, arbejde og livsanskuelser finder sted. Nogle unge er økonomisk afhængige af forældrene, mens andre er praktisk afhængige. De unge ser sig selv som unge, og det er individuelt, hvornår de selv synes, at de er voksne. Skønt disse træk kan beskrives som karakteriserende for generelle udviklingstendenser hos unge, så er det vigtigt, at være opmærksom på, at der kan være store forskelle. Unge der får kræft, befinder sig ofte i en sårbar livsfase. Desuden får de deres ungdomsliv og udviklingsproces afbrudt, af en livstruende sygdom og en ofte langvarig og belastende kræftbehandling. Sygdommen udfordrer de unge på deres livsopfattelse og livsanskuelse. De kan blive forsinket i både 1 Cancer Registeret Cancer Registeret

3 den biologiske, fysiologiske, psykologiske og sociale udvikling. Senfølger til sygdommen/behandlingen kan også have stor indvirkning på den unges videre livsførelse/livskvalitet. Igangværende forskning på området peger på, at der er øget risiko for depression og angst hos denne gruppe unge - også senere i livet. Det har stor betydning at de unge så vidt muligt støttes i, at bevare deres ungdomsliv under kræftsygdom og behandling. Unge skal støttes til at forsætte en så normal udvikling som muligt, og rehabiliteringen bør påbegyndes allerede ved diagnosetidspunktet. Unges sociale relationer og sociale netværk har betydning for deres helbred og trivsel, og en lang række undersøgelser peger på, at social støtte fra forældre og venner har afgørende indflydelse på at reducere stress og fremme mestring hos unge med kræft. Erfaringer fra kommunerne og Ung Kræft viser, at unge som har fået en kræftdiagnose, efterspørger kontakt til andre unge med kræft. At være sammen med andre, som ved, hvordan det er og ikke behøver forklaringer, kan være en meget stor lettelse, uanset om det drejer sig om at følges ad i biografen eller føre dybe samtaler om livets mening. Livssituation, alder og personlighed influerer på, hvor forskelligt unge reagerer på og tackler en kræftsygdom og dens følger. Her gør det sig f.eks. gældende, om den unge er under uddannelse eller har et arbejde, samt om den unge har stiftet familie eller er single. Særligt står den unge med børn, i en stor livsændring. Det at være forældre samtidig med, at være alvorlig syg/have senfølger efter sygdom/behandling, kan have store konsekvenser for den unge og familiens videre livsførelse. Denne gruppe kan derfor have behov for en indsats hvor, det at være forældre er omdrejningspunktet. Undersøgelser viser, at kræftpatienter oplever problemer med at udføre deres daglige aktiviteter både inden for egen omsorg, men også udadrettede aktiviteter som indkøb, transport, fritidsaktiviteter, sociale aktiviteter og arbejde. I forskellige livsaldre er nogle aktiviteter vigtigere for udviklingen og eksistensen end andre. Der bør i rehabiliteringen tages udgangspunkt i den unges aktivitetsproblematikker med henblik på at sikre, bedst mulige, aktivitetsdeltagelse og livskvalitet. 5. Kommunikation med den unge borger med kræft Unge søger information. Behovet for at forstå og forklare alt omkring sygdommen, behandlingen og forløbet er stort. Det er vigtigt for den unge at kunne forstå og forklare forløbet, både for oplevelsen af selvkontrol, men også for at kunne forklare omverdenen, hvad de skal igennem. Erfaring fra Ungdomsafdelingen på Ålborg sygehus og Ungdomsmedicinsk Videnscenter viser, at det er altafgørende, at den sundhedsprofessionelle i mødet med den unge, ser den unge som ung, taler i et sprog, som den unge forstår og viser empati. Den unges liv kan ikke nødvendigvis passe ind i den fagprofessionelles kontekst og rammer, derfor må den fagprofessionelle søge, at være fleksibel eller på anden måde møde den unge med åbenhed og nysgerrighed. 6. Rehabiliteringsbehov for unge med kræft 6.1 Særlig behov hos målgruppen Støtte til at indgå i socialrelationer med deres familie, venner og netværk. Støtte til at gennemfører evt. behandling og rehabilitering. Støtte til at opnå det liv de gerne vil, trods sygdom og evt. senfølger. Møde andre unge der har/har haft kræft. Støtte til børnefamiliernes hverdagsliv, herunder viden om hvor man kan søge hjælp til børnenes mestring af situationen. Støtte til at opnå viden om arbejdsmarkeds/uddannelses /økonomi relaterede spørgsmål. 3

4 Støtte til håndterer de ændringer både, fysisk, psykisk og social, som kræftsygdommen/behandlingen kan medføre. Fysisk træning, herunder netværksdannelse (med andre unge). Støtte til at håndtere de ændringer kræftsygdom/behandling kan medføre i forhold til seksualitet/ parforhold Støtte til energiforvaltning og hverdagsaktiviteter. 6.2 Tværkommunale tilbud Fysisk træning på hold for unge. Dette tilbud udbydes i Ballerup kommune. Den faglige standard for træningen fremgår af bilag A. Netværks-/café tilbud i relation til træningsholdet 6.3 Andre tilbud Borgeren trænes i hjemkommunen, hvis der er behov for: Individuel fysioterapeutisk/ergoterapeutisk og vurdering afdækning af aktivitetsproblematikker Individuel ergoterapeutisk intervention med henblik på træning af daglige aktiviteter herunder støtte og vejledning i håndtering af dagligdagen, aktivitetsproblemer, energiforvaltning, sociale aktiviteter mm. Ung kræft - Skaber mødesteder for unge mellem 15 og 39 år, som har eller har haft kræft både i det virkelige liv og online. Det sker gennem lokale aktiviteter, sociale medier, oplysningsarbejde og et årligt landsmøde for unge kræftramte. Drivkræften har lokalgrupper ni steder i landet, herunder København. Lokalgrupperne mødes cirka en gang om måneden, hvilket kan være til alt lige fra golf, caféhygge og stand-up til koncerter, sommerfest og grill. Et par gange om året inviterer grupperne til foredrag og dialog. Det kan være om sex, krop og nærhed eller om, at være mor eller far med kræft. For at blive medlem skal den unge sende en mail til Tina Brændgaard: Proof of life - Har til formål, at hjælpe unge kræftoverlevere (18-40 år) med, at komme tilbage til et godt og aktivt liv efter endt behandling. Foreningen søger at inspirere, oplyse og støtte unge til at bruge fysisk træning som led i rehabiliteringsprocessen og til generel forøgelse af livskvaliteten. Dette søges gjort gennem etablering af et fælles miljø omkring fysisk træning, hvor drivkraften er det fælles projekt om at lægge afstand til sygdommen. PACT -Er en frivillig, uafhængig og velgørende forening, som gør brug af idrætsaktiviteter til at skabe fokus på kræftoverlevelse. Foreningen er en idrætsklub for alle uanset sygdomserfaring og træningsniveau, og hvor medlemmerne deler en opmærksomhed og bevidsthed omkring glæden ved fysisk aktivitet som en måde at komme videre i livet på under og efter en kræftsygdom. 4

5 Kræftens bekæmpelse Lyngby/København (Center for kræft og sundhed) samtalegrupper, fysisk aktivitet, kurser m.m. Børn, unge og sorg- Er en forening der rådgiver hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Netværket (f.eks. venner, kærester og forældre) er også velkomne til at søge råd og vejledning. 7. Rekruttering Rekruttering af unge borgere skal foregå på Herlev hospital samt Rigshospitalet. Derudover anbefales det, at jobcentrene også involveres. Således ville sagsbehandlerne kunne videregive information til den unge om, at der findes et rehabiliteringstilbud. Alle kommuner skal desuden selv have for øje, hvor der evt. kan rekrutteres fra i netop deres kommune. Der findes mange forskellige lokale tilbud, som henvender sig til unge, der har behov for støtte. F.eks. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gladsaxe og Headspace i Rødovre. 8. Kompetence profil De sundhedsprofessionelle, der i deres arbejde møder unge, skal have viden om og erfaring med kræftsygdomme og behandling samt følgerne for hverdags-, familie- og arbejdsliv i alle faser af sygdomsforløbet samt livsfaser, herunder ungdomsårene og yngre voksenliv. 9. Referencer Johansen C (2013). Kræft, Senfølger og rehabilitering, Hans Reitzels forlag Jerlang, E. (2008). Udviklingspsykologiske teorier, Hans Reitzel Forlag Townsend, E. A., Polentajko, H.J.(2008) Menneskelig aktivitet II en ergoteraeputisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter, Munksgaard Danmark. Lindahl, L (2014) Ergoterapi til kræftpatienter et randomiseret, kontrolleret studie Åse Brandt mf. (2013) Basisbog i ergoterapi, Munksgaard Danmark Townsend, E. A., Polentajko, H.J.(2008) Menneskelig aktivitet II en ergoteraeputisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter, Munksgaard Danmark. Kræftens Bekæmpelse Foreningen, Børn, unge og sorg 5

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Forfattere

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE

FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Udarbejdet af Rehabiliteringsenheden, Sundhedscenter for Kræftramte, september 2008 Revideret i marts 2009 og februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen Karen Marie Dalgaard PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere