Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE"

Transkript

1 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

2 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Att. Christoffer Alsted Nielsen Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Projektmedarbejdere Kvalitetssikring Mette Danielsen Jens Demant Bernth, Allan Berner Petersen Mette Danielsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BELIGGENHED OG GEOLOGI DATAGRUNDLAG Geofysiske data Boringsdata FELT- OG LABORATORIEARBEJDE Borelokaliteter Borearbejde Laboratorieundersøgelser Kornstørrelsesfordeling og SE RÅSTOFGEOLOGISK TOLKNING Overjord Råstofforekomst og -kvalitet Materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer Råstofmængde KONKLUSION REFERENCER... 16

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Boreprofiler 2. Laboratorieanalyser

5 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 1. INDLEDNING I forbindelse med den kommende planperiode har Orbicon for Region Hovedstaden udført kortlægning i fem råstofinteresseområder for at få belyst, om disse kan udlægges som råstofgraveområder for sand, grus og sten i Råstofplan I nærværende rapport afrapporteres kortlægningen af den vestlige del af råstofinteresseområde Ledøje. Kortlægningen er baseret på forslag til supplerende dataindsamling i råstofinteresseområde Ledøje (Orbicon, 2015). Der er således udført fire boringer, og for udvalgte boreprøver er der foretaget laboratorieanalyser. Der er ikke foretaget geofysisk kortlægning i kortlægningsområdet. På baggrund af resultaterne er råstofressourcen i kortlægningsområdet vurderet med hensyn til kvalitet, anvendelsesmulighed og mængde. Mængden af overjord er endvidere estimeret. 2. BELIGGENHED OG GEOLOGI Kortlægningsområdet omfatter tre matrikler i den vestlige del af det i Råstofplan 2012 (Region Hovedstaden, 2012) udpegede råstofinteresseområde Ledøje. Kortlægningsområdet benævnes derfor Ledøje Vest i det følgende. Kortlægningsområdet er beliggende ca. 0,5 km nordvest for Ledøje i Egedal Kommune og omfatter matr. nr. 6q, 6k og 8f Ledøje By, Ledøje, se figur 2.1. Den vestlige del af matr. nr. 8f ligger uden for råstofinteresseområdet. Kortlægningsområdet har et areal på 22,5 ha. Figur 2.1. Afgrænsning af Kortlægningsområdet (pink streg), den vestlige del af Ledøje råstofinteresseområde (skravering) og matrikelgrænser. 5 / 16

6 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder Terrænet ligger højest i den nordlige del af kortlægningsområdet, hvor det når kote ca. 38 m DVR90. Herfra falder det relativt stejlt mod kortlægningsområdets nordligste del til kote ca. 22 m, mens det mod syd har en jævn hældning ned til kote ca. 15 m i den sydligste del af kortlægningsområdet. På figur 2.2 ses et overordnet tværsnit fra nordvest mod sydøst gennem den geologiske lagserie i området. Figur 2.2. Overordnet geologisk tværsnit nord for kortlægningsområdet (bilag 8.7, COWI, 2011). Det fremgår af profilet, at både dybden til og koten for Prækvartæroverfladen, som består af kalk, er varierende i området. De kvartære aflejringer udgøres af en øvre bundmoræneflade (GEUS, 2013) med lerbund dannet under sidste istid (Smed, 1982). Denne dækmoræne har stor regional udbredelse og findes i næsten hele kortlægningsområdet. De terrænnære jordlag i kortlægningsområdet består af moræneler og længst mod syd af postglacialt ferskvandssand i tilknytning til det lavtliggende område ved Tysmose syd for kortlægningsområdet (GEUS, Jordartskort 1: ). Tykkelsen af moræneleret er typisk 5-10 meter. Moræneleret underlejres af smeltevandssedimenter, hovedsagelig fin- til mellemkornet sand, der veksler i mægtighed. Jørgensen og Sandersen (2009) har for Statens Miljøcentre kortlagt flere begravede dale på Sjælland. Ingen af disse dale er kortlagt inden for Ledøje Interesseområde, men ca. 2,5 km nord derfor findes Søndersødalen (Ros2), som er en ca. 47 km lang, helt begravet veldokumenteret til svagt dokumenteret dal, der strækker sig fra Skods- 6 / 16

7 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder borg i øst over Valsø, Veksø, Jyllinge og til Kirke Hyllinge i vest (Jørgensen og Sandersen, 2009). Denne dal vurderes umiddelbart ikke at have betydning for den råstofgeologiske tolkning ved Ledøje Interesseområde. Grundvandsstrømningen i kortlægningsområdet er i lighed med terrænhældningen sydvestlig, og grundvandsspejlet vurderes at ligge omkring kote 16 m, og lidt lavere i den sydvestligste del af kortlægningsområdet. Dybden til grundvandsspejlet varierer i takt med topografien og må således forventes at være størst ved Syvhøje med ca. 23 meter faldende til nogle få meter i den sydvestligste del. 3. DATAGRUNDLAG Grundlaget for datagennemgangen er den udarbejdede rapport: Region Hovedstaden. Geologisk kortlægning af 5 kommuner, COWI November 2011 (udleveret af Region Hovedstaden). Desuden er der gennemgået data fra databaser ved GEUS med henblik på at vurdere, om der siden den geologiske screening er tilkommet nye data: Boringer fra PC Jupiter (november 2015) Geofysik (GERDA) (november 2015) Rapportdatabasen o MEP og TEM kortlægning i Smørum-Ballerup kortlægningsområde samt integreret tolkning med eksisterende geofysiske og geologiske data, Alectia, november 2012 (rapportid88729) Desuden er der benyttet et matrikeludtræk (udleveret af Region Hovedstaden den 3. december 2015) Geofysiske data Som det fremgår af figur 3.1 og ovennævnte rapporter findes der ikke geofysisk kortlægning inden for selve interesseområdet, men lige nord for findes både MEP og TEM. 7 / 16

8 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder Figur 3.1. Udsnit af GEUS geofysiske database GERDA. Pink polygoner angiver den omtrentlige placering af interesseområdet. 8 / 16

9 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 3.2. Boringsdata Boringsdata data inden for og i umiddelbar nærhed af Ledøje Vest fremgår af nedenstående figur 2.1. Figur 2.1. Kortlægningsområde Ledøje Vest er angivet med pink stregfarve. Boringer med DGU nr. er vist med en rød prik. Der er to boringer inden for interesseområde Ledøje Vest. Boringer i og nær området er gennemgået med hensyn til råstofmægtighed og overjordstykkelse, se tabel 3.1. De nye råstofboringer, som er udført, omtales i kapitel 4. 9 / 16

10 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder DGU nr. Bore- Råstoflag Råstoflag Råstof- Lithologi Over- dybde over- under- tykkelse jord m grænse grænse m u.t. m u.t. Ledøje Vest Inden for området I 13, Ingen info I Ingen info - Uden for området S Ingen info V 20,3 11,4 14,6 3,2 0-11,4 ler 11,4-14,6 sand og grus 14,6-17,4 blåler 17,4- kalk 11, V 39 6,2 Dybere end 39 37,2 0-6,2 muld og ml 6,2-30 ds, mellem og fint dg, stenet 6, V fyld, muld, ler 5-6 sand 6-13 ml ds, mellem og Tabel 3.1. Sammenstilling og tolkning af boredata i GEUS Jupiterdatabase. V : Vandforsyningsboring. S Sløjfet boring, I anvendelse ikke oplyst. groft ms FELT- OG LABORATORIEARBEJDE For at afklare og afgrænse råstofmulighederne i kortlægningsområdet, er der i uge udført fire råstofboringer inden for kortlægningsområdet. Borelokaliteterne og antallet af boringer er valgt i samarbejde med Region Hovedstaden Borelokaliteter Inden for kortlægningsområdet findes der ingen boringer med geologisk information, og boringsinformationer om lagserien omkring området er meget sparsom. En boring øst for området viser et rimeligt godt råstofpotentiale, mens en boring vest for området kun indeholder ca. 3 meter sand under ca. 11 meter overjord. Der findes ingen geofysiske data inden for interesseområdet. 10 / 16

11 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder Ud fra en sammenstilling af eksisterende boringer med lithologisk information nær kortlægningsområdet med den geologiske forståelse af området, er der udført fire boringer. Formålet med boringerne er at opnå en øget forståelse og råstofgeologisk viden om området, herunder viden om tykkelse og beskaffenhed af råstofforekomsten. Ved udvælgelsen af borelokaliteterne er der desuden taget hensyn til kørselsforhold, idet der i videst mulige omfang er taget hensyn til at minimere kørsel på dyrkede arealer. Der er endvidere taget hensyn til lodsejernes ønsker til placering Borearbejde De fire boringer blev udført som 8 snegleboringer, og borearbejdet fandt sted i uge 1, Boringerne blev udført som en del af en borekampagne i fem råstofinteresseområder i Region Hovedstaden, og boringerne er i hele kortlægningen nummereret fortløbende og har efterfølgende fået et DGU nr. Under borearbejdet blev der for hver meter udtaget sedimentprøver fra boringerne til geologisk prøvebeskrivelse og eventuel kornstørrelsesanalyse. Endvidere blev de gennemborede sedimenter beskrevet og laggrænser noteret. Boreprofiler med den geologiske prøvebeskrivelse er vedlagt som bilag 1. De nye råstofboringer ses på figur 1.1 og nedenstående tabel 4.1 viser boringsdata. DGU nr. m m Lithologi Boredybde Råstoflag overgrænse m u.t. Råstoflag undergrænse m u.t. Råstoftykkelse Overjord m (B21) (B22) (B23) ,3 muld - brun 1,3-8,8 ml - brun 8,8-10 ml - grå 20 9,6 >20 >10,4 0-0,6 muld brun 0,6-9,6 ml gulbrun 9,6-20 sand, fin - gul 15 6,4 >15 >8,6 0-0,6 muld sortbrun 0,6-6,4 ml - brun 6,4-10 sand, fin-mellem gråbrun sand, fin - gulgrå >10 9,6 6, ,4 >12 >4,6 0-0,4 muld sortbrun (B24) 0,4-7,4 ml gulbrun 7,4-12 sand, fin - gul Tabel 4.1. Boringsdata for nye råstofboringer. 7,4 11 / 16

12 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 4.3. Laboratorieundersøgelser Kornstørrelsesfordeling og SE I tre af råstofboringerne, B22, B23 og B24, er der udtaget prøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen. Da der kun var ler i B21 er der ikke udtaget prøver fra denne boring. Fra B22 og B23 er der udtaget to prøver og fra B24 er der udtaget en enkelt prøve. Prøverne er udtaget som samleprøver, dvs. en enkelt prøve repræsenterer flere prøveniveauer. Resultaterne er optegnet som kornkurver med angivelse af U-tal og middelværdi D50, se bilag 2. Der blev udført sandækvivalent (SE) i alle fem prøver, som også er opgivet på kornstørrelsesfordelingen i bilagene. Der henvises til tabel 4.2 for udvalgte analyseresultater. DGU nr. Bo- Prøvein- SE U-tal Middel - Filler- Andel ml-gr Grus Sten rings- kornst. terval Ind- sand pct. pct. pct. nr. m u.t. hold (0,25-2 >2 mm >4 mm pct. mm) B B ,94 0, ,58 0, ,68 0, ,54 0, B ,51 0, Tabel 4.2. Resultater af kornstørrelsesfordelingen. Da der ikke forekommer sten i betydelige mængder i området, er der ikke foretaget yderligere laboratorieanalyser med henblik på at vurdere råstoffernes kvalitet i forhold til materialets egnethed som tilslag til beton. 12 / 16

13 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 5. RÅSTOFGEOLOGISK TOLKNING 5.1. Overjord Overjord er i dette projekt defineret som de aflejringer, der forekommer fra terræn til overgrænsen af råstoflaget. Overjord defineres som aflejringer, der ikke består af sand eller, som indeholder tynde sandlag i ellers lerede aflejringer. Disse sandlag kan i en råstofsammenhæng være mulige at udnytte, men er ikke medtaget i denne opgørelse for ikke at overestimere den potentielle råstofressource. De fire råstofboringer, B21, B22, B23 og B24, samt de boringer, der ligger tæt på kortlægningsområdet viser en overjordsmægtighed på mellem ca. 6,5 og 12 m, se tabel 3.1 og 4.1. De største overjordstykkelser findes i den nordlige del af kortlægningsområdet, mens de mindste overjordstykkelser findes i den sydlige del af området. Der regnes med en gennemsnitlig overjordstykkelse på 10 m i den nordlige halvdel af kortlægningsområdet og på 7 m i den sydlige halvdel Råstofforekomst og -kvalitet På baggrund af de nye råstofboringer samt data fra eksisterende boringer i Jupiterdatabasen vurderes der at være en råstofforekomst inden for kortlægningsområdet bestående af sand. Forekomsten består hovedsageligt af finkornet sand med lejlighedsvise indslag af mellemkornet sand og kun få procent grovere kornstørrelser. Den dokumenterede tykkelse af råstoflaget er størst i den nordlige del af kortlægningsområdet i boring B22, hvor forekomsten er mere end 10 m tyk. Syd herfor er der dokumenteret mindst 8,6 m sand i boring B23, og i den sydligste boring, B24, er der mindst 4,6 m sand. Den dokumenterede tykkelse af råstofforekomsten falder således fra nord mod syd. Det største mægtighed er dokumenteret, hvor terrænet ligger højest. Råstoflaget er ikke gennemboret i nogle af boringerne i området. I boring DGU nr , som er beliggende ca. 300 meter sydøst for B23, er der beskrevet et 37 meter tykt sandlag begyndende i omtrent samme dybde som i B23. På figur 2.2. er dette illustreret ved en dal ned i kalkoverfladen omtrent midt på figuren. Kalken i denne boring vurderes at ligge omkring kote -5 m. I boring DGU nr , som er beliggende ca. 300 meter vest for B23 findes kalkoverfladen i en dybde på ca. 17 m svarende til kote ca. 7 m. Det vurderes på baggrund heraf, at kalkoverfladen ligger omkring eller lidt over kote 0 m i kortlægningsområdet. Råstofforekomsten er anboret omkring kote 27 m i både B22 og B23, mens den er anboret omkring kote 22 m i B24. Råstoftykkelsen er således potentielt mere end 20 meter i kortlægningsområdet. Selv om der ikke er fundet sand i B21, er det ikke usandsynligt, at der i større dybde end 10 meter også findes sand her. 13 / 16

14 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder Råstofforekomsten vurderes således at findes inden for hele det 22,5 ha store kortlægningsområdet med de største mægtigheder omkring B22 og B Materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer Til stabilt grus skal materialet holde sig inden for grænseintervallerne for stabilt grus på kornkurven og SE skal være over 30 % for kvalitet II og mindst 34 % for kvalitet I. Indholdet af filler (kornstørrelser < 0,063 mm) må højest være 9 % (DS/EN 13285). Kornkurverne er i forbindelse med den aktuelle tolkning blevet optegnet med grænseintervallerne for stabilt grus. Råstofforekomsten i kortlægningsområdet er ikke grovkornet nok til at kunne anvendes som stabilt grus. Til bundsikringsmateriale skal SE være over 30 % for kvalitet II og mindst 40 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I (DS/EN 13285). Materialet i B22 egner sig til bundsikringsmateriale. Prøven fra m har SE på 65 og fillerindhold på 6 % svarende til kvalitet II, mens prøven fra m har SE på 48 og fillerindhold på 5 % svarende til kvalitet I. Materialet i B23 egner sig også til bundsikringsmateriale. Prøven fra 7-10 m har SE på 55 og fillerindhold på 1 % svarende til kvalitet I, mens prøven fra m har SE på 48 og fillerindhold på 7 % svarende til kvalitet II. Materialet i B24 egner sig til bundsikringsmateriale kvalitet I, idet prøven fra 8-10 m viser SE på 43 og fillerindhold på 5 %. Et lille Uensformighedstal, U-tal, betyder normalt enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materiale med mindre god drænevne og god bæreevne. Der er beregnet U-tal for alle fem prøver. Værdierne er meget lave alle er under fire og materialerne i de fem prøver vurderes derfor at angive et enskornet materiale med god drænevne og mindre god bæreevne. Til fyldsand fokuseres der kun på indholdet af filler (<0,063 mm), som maksimalt må være 22 % til tøropfyldning og maksimalt 16 % til en vådopfyldning (DS/EN 13285). Vurderet ud fra indholdet af filler, som ligger mellem 1 og 7 % i de fem prøver fra B22, B23 og B24 kan materialet benyttes som fyldsand til vådopfyldning. 14 / 16

15 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 5.3. Råstofmængde På baggrund af den estimerede gennemsnitlige overjordstykkelse og den kortlagte gennemsnitlige råstoftykkelse er der beregnet en samlet mægtighed af råstoffer jf. tabel 5.1. Det er desuden beregnet, hvor stor den potentielle forekomst er. Det er formodentlig kun muligt at udnytte en del af den beregnede mængde råstof, idet der ved indvinding skal tages forskellige hensyn til afstand til bebyggelse, tekniske anlæg og veje m.v. Det kortlagte område er forholdsvis smalt, og størrelsen af den udnyttelige ressource vil derfor formodentlig afhænge af, om der vil kunne indvindes i det mod øst tilstødende råstofinteresseområde, og dermed af om der kan graves gennem matrikelskel. Råstofforekomst m Overjord mio. m 3 Tykkelser Råstofmængde mio. m 3 Areal ha Råstofkvalitet Gennemsnitlig overjordstykkelse 10 (nord) 7 (syd) 1,9 22,5 Gennemsnitlig råstoftykkelse 8 1,8 Bundsikringsmateriale kvalitet I og II Potentiel gennemsnitlig råstoftykkelse 20 4,5 Bundsikringsmateriale kvalitet I og II Tabel 5.1. Den estimerede mængde overjord og råstof inden for kortlægningsområdet. 6. KONKLUSION På baggrund af de udførte råstofboringer sammenstillet med øvrige data fra området er der vurderet at forekomme mellem 1,8 og 4,5 mio. m 3 sand i det kortlagte område. Den samlede tilgængelige råstofressource afhænger af de nødvendige hensyn til omgivelserne, der skal tages ved indvinding, og må således forventes at være mindre end den samlede forekomst. Råstofforekomsten kan benyttes som bundsikringsmaterialer af kvalitet I og II. Forekomsten ligger under et relativt tykt overjordslag på gennemsnitligt 7-10 meter. Den samlede overjordsmængde vurderes at udgøre ca. 1,9 mio. m / 16

16 Region Hovedstaden - Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder 7. REFERENCER COWI, 2011: Region Hovedstaden. Geologisk kortlægning af 5 kommuner. GEUS, 2013: Geomorfologisk kort. GEUS: Jordartskort 1: Orbicon, 2015: Fase 1 kortlægning - Ledøje Vest interesseområde. Notat 11. december Region Hovedstaden, 2013: Råstofplan Smed, P., 1982: Landskabskort over Danmark. Blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm. Geografforlaget 16 / 16

17 Bilag 1

18 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk DVR90 +26,92 m 0 M - leret, sandet, brun ML - siltet, sandet, sv. stenet, blød, brun ML - siltet, sandet, sv. stenet, blød, grå Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/1 GeoGIS PSTRDK :49:59 B21 Boreprofil

19 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk DVR90 +39,33 m M - st. leret, brun ML - sv. sandet, sv. siltet, sv. gruset, gulbrun ML - sv. sandet, gruset, sv. stenet, gulbrun DS - f. kornet, velsorteret, enkelte lerslirer, gul DS - f-m. kornet, velsorteret, enkelte sten, gul DS - f. kornet, velsorteret, sv. stenet, gul DS - f. kornet, velsorteret, enkelte sten, gul +26 DS - f. kornet - - Fortsættes Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/2 GeoGIS PSTRDK :53:11 B22 Boreprofil

20 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk Fortsat DS - f. kornet DS - f. kornet DS - f. kornet DS - f. kornet DS - f. kornet, velsorteret, gul DS - f. kornet DS - f. kornet Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/2 GeoGIS PSTRDK :53:11 B22 Boreprofil

21 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk DVR90 +33,22 m M - sortbrun ML - sandet, sv. gruset, brun DS - f. kornet, velsorteret, lerslirer, gråbrun +26 DS - f-m. kornet, velsorteret, gruset, stenet, gråbrun DS - f. kornet, velsorteret, stenet, gråbrun 9 Fortsættes Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/2 GeoGIS PSTRDK :58:54 B23 Boreprofil

22 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk Fortsat DS - f. kornet, velsorteret, enkelte sten, gråbrun DS - f. kornet, velsorteret, enkelte sten, gulgrå DS - f. kornet, velsorteret, gulgrå DS - f. kornet DS - f. kornet DS - f. kornet Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/2 GeoGIS PSTRDK :58:54 B23 Boreprofil

23 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk DVR90 +25,44 m 0 M - sandet, stenet, sortbrun ML - sandet, gruset, gulbrun DS - f. kornet, velsorteret, enkelte sten, gul +17 DS - f. kornet, velsorteret, gul 9 Fortsættes Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/2 GeoGIS PSTRDK :02:57 B24 Boreprofil

24 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder SE Kornstørrelse Gennemfald Kalk Fortsat DS - f. kornet DS - f. kornet, velsorteret, sv. siltet, gul DS - f. kornet Boremetode : Plan : Sag : Råstof - Region Hovedstaden Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/2 GeoGIS PSTRDK :02:57 B24 Boreprofil

25 Bilag 2

26 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

27 Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Att: Mette Danielsen Materialekontrol nr. 1 Kornstørrelse & SE analyse. Sag nr. : Dato. : Udarbejdet af Kontrolleret af : Kristian Lynge : Anders L. Olesen Resultater Der er udført SE og sigteanalyser på leverede prøver. Se bilag: nr Standard DS/EN (optegnet med grænsekurver for SG) DS/EN 933-8

28 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 1 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P1 / 1 B1 / 3-4, 4-5 m.u.t 0,161 0,195 / = - = / = 20 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 13,3 Sigte (mm) 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,0 97,0 93,0 73,0 37,0 22,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :04:12

29 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 2 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P2 / 2 B2 / 6-7, 7-8 m.u.t 0,232 0,289 / 0,0829 = 3,49 - = / = 57 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 2,2 Sigte (mm) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 98,8 98,0 95,0 93,0 91,0 83,0 54,0 16,0 6,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :59:34

30 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 3 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P3 / 3 B2 / 14-15, 15-16, m.u.t 0,108 Vandindhold, W 0,125 / = Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) 36 Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 6,2 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,8 98,6 98,0 98,0 98,0 97,0 95,0 87,0 60,0 13,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :06:31

31 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 4 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P4 / 4 B3 / 10-11, 11-12, 13-14, m.u.t 0,15 Vandindhold, W 0,17 / = Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) 34 Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 2,4 Sigte (mm) 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,0 99,0 98,0 90,0 36,0 10,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :02:12

32 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 5 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P5 / 5 B4 / 4-5, 5-6 m.u.t. 0,105 0,123 / = - = / = 31 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 3,8 Sigte (mm) 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,0 98,0 92,0 61,0 17,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :32:51

33 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 6 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P6 / 6 B4 / 8-9, 9-10, m.u.t. 0,61 Vandindhold, W 1,0 / 0,103 = 9,71 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) 68 Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 7,9 Sigte (mm) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 96,6 96,0 85,0 72,0 60,0 46,0 22,0 12,0 5,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :35:12

34 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 7 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P7 / 7 B22 / 12-13, 13-14, m.u.t 0,274 Vandindhold, W 0,32 / 0,109 = 2,94 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) 65 Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 4,2 Sigte (mm) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,0 99,0 98,0 97,0 97,0 89,0 44,0 11,0 6,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :51:49

35 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 8 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P8 / 8 B22 / 17-18, 18-19, m.u.t 0,158 Vandindhold, W 0,183 / 0,0709 = 2,58 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) 48 Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 3,1 Sigte (mm) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,3 99,0 99,0 99,0 99,0 97,0 81,0 34,0 5,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :55:03

36 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 9 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P9 / 9 B23 / 7-8, 8-9, 9-10 m.u.t. 0,39 0,5 / 0,136 = 3,68 - = / = 55 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 1,8 Sigte (mm) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 98,1 92,0 90,0 87,0 80,0 60,0 32,0 7,0 1,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :39:26

37 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 10 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P10 / 10 B23 / 11-12, m.u.t 0,151 0,172 / 0,0676 = 2,54 - = / = 48 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 2,4 Sigte (mm) 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 97,0 88,0 36,0 7,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :57:08

38 Forsøg : KL Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : Bilag nr. : G 11 S. 1 / Sigteanalyser+SE (Januar 2016) KORNKURVE d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP Aktivitet, IP / ler = IA CaCO3 Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note P11 / 11 B24 / 8-9, 9-10 m.u.t. 0,165 0,185 / 0,0736 = 2,51 - = / = 43 Vandindhold, W Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus 14,5 Sigte (mm) 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald 100,0 99,0 99,0 99,0 98,0 97,0 85,0 27,0 5,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :37:22

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 17 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø REGION NORDJYLLAND RÅSTOFPLANLÆGNING - GØTTRUP RIMME Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Ø 96

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Grindsted 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 3 Maj 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 3 Grindsted Grontmij A/S Udgivelsesdato : Maj 2013

Læs mere

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Niels Mortensen Niels Bohrs

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, Sdr. Onsild Råstofplanlægning Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Udgivet af Råstofgruppen Region Nordjylland

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Andst, 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 8 Juni 2014 Foto: Jakob Fynsk Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Andst Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Ribe - Hjortlund, 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 1 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 1 Hjortlund Nord Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO Boringer og prøvetagning Jan Dannemand Andersen GEO Agenda Valg af boreteknik og -værktøj Eksempler på fejltolkninger Forede eller uforede boringer? 10-07-2011 2 Boremetoder og redskaber ved normale boringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Geologisk model. Oplandsmodel for landovervågningsopland. Delrapport, 16. september 2008

Geologisk model. Oplandsmodel for landovervågningsopland. Delrapport, 16. september 2008 M I L J Ø C E N T E R N Y K Ø B I N G F A L S T E R M I L J Ø M I N I S T E R I E T Geologisk model Oplandsmodel for landovervågningsopland 1 Delrapport, 16. september 2008 M I L J Ø C E N T E R N Y K

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer Titel: Rekvirent: Vor ref.: Deres ref.: Filnavn: Udført af: Dato: Ks udført af: Logging, Svendborg A. Højfeldt a/s 14 A_placering_af_boringer.wor RUP 1. maj 0 FFP Signaturforklaring: Boring med DGU nr.

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Kvartssand ved Vibæk Hostrup 2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 9 Februar 2015 REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 9 VIBÆK-HOSTRUP Revision 03 Dato 11.

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Rekvirent Rådgiver Region Hovedstaden Orbicon A/S Jens

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geofysik og geologisk kortlægning. Geofysik og geologisk kortlægning. Seniorgeofysiker Verner H. Søndergaard og Seniorforsker, Phd, Ingelise Møller Balling GEUS Disposition Indledning - forhistorie Fladedækkende geofysik nye muligheder

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere