Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service /006 DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Om denne vejledning Standarder og direktiver Værktøj, materialer og hjælpemidler Sikkerhed Beholderens anvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse henvisninger Bortskaffelse Produktbeskrivelse Tekniske data Dimensioner og tilslutninger Sikringsgrænser Transport af varmtvandsbeholderen Montering af varmtvandsbeholder Opstilling af varmtvandsbeholder Tilslutning til vandinstallationen Sikkerhedsventil (tilbehør) Kontrol for tæthed Montér varmtvandsføleren Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Opstart og afbrydelse Opstart af varmtvandsbeholder Montering af isolering og frontkappe Anvisninger om driften Anvisninger til afbrydelse Vedligeholdelse Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Rengøring af varmtvandsbeholderen Kontrol af magnesiumanode Udskiftning af magnesiumanode Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

3 Generelt Generelt. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt montering, ibrugtagning og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg samt brugsvandsinstallationer. Varmtvandsbeholderen Logalux LT35/ LT300/ betegnes i denne dokumentation som varmtvandsbeholderen. Husk at oplyse brugeren om brugen af varmtvandsbeholderen, og gør især opmærksom på de sikkerhedstekniske punkter. Giv monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren til opbevaring ved varmeanlægget.. Standarder og direktiver Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste Buderus-afdeling. Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

4 Generelt Installation og montering af varmeanlæg til opvarmning og brugsvand DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI) DIN 4708: Centrale varmtvandsinstallationer DIN 4753, del : Vandvarmere og varmtvandsbeholdere til brugsog industrivand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 8 380: VOB : Fyringsanlæg og centrale varmtvandsbeholdere DIN 8 38: VOB : Gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejder i bygninger DVGW W 55: Vandinstallationer; tekniske forholdsregler til reduktion af legionellavækst i nye anlæg Danmark Eltilslutning DIN VDE 000: Installation af stærkstrømsanlæg med nominel spænding op til 000 V VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg DIN 8 38 VOB : Elektriske kabelog ledningsanlæg i bygninger Produktstandarder DIN 4753: Vandvarmer og vandopvarmningsanlæg til brugsog procesvand DIN 4753, del : krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 4753, del 3: vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; korrosionsbeskyttelse med emaljering ved vandindgang; krav og kontrol DIN 4753, del 6: varmeanlæg til vandopvarmning til brugsog procesvand; katodisk korrosionsbeskyttelse til emaljerede stålbeholdere; krav og kontrol DIN 4753, del 8: varmeisolering af vandvarmere indtil nominelt indhold på 000 l krav og kontrol DIN EN 897: vandforsyningsbestemmelse for indirekte opvarmede, uventilerede beholder-vandvarmere Tab. Tekniske regler for installation af varmtvandsbeholdere (udvalg) i Tyskland VOB: Den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder del C: Generelle tekniske kontraktbetingelser for bygge- og anlægsarbejder (ATV).3 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen kræves standardværktøj til gas- og vandinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: Buderus kedelvogn eller sækkevogn med rem Buderus transportnet Våd-/tørsuger til rengøringen 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

5 Sikkerhed Sikkerhed Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med den nyeste teknologiske viden og sikkerhedstekniske bestemmelser. For at opnå en sikker, økonomisk og miljøvenlig udnyttelse af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at sikkerhedsanvisningerne og Monteringsog vedligeholdelsesvejledning følges.. Beholderens anvendelse.3 Overhold disse henvisninger ADVARSEL! SUNDHEDSFARE Hvis der sjuskes ved monteringsog vedligeholdelsesarbejder, kan brugsvandet forurenes. Monter og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er beregnet til opvarmning og lagring af brugsvand. For brugsvand gælder kravene i bekendtgørelsen for brugsvand. Varmtvandsbeholderne må kun opvarmes med kedelvand og kun anvendes i lukkede kedelanlæg.. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af varmtvandsbeholderen skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Anvend kun originalt Buderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. Buderus hæfter ikke for skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele. Her får du tips og nyttige oplysninger, som du kan bruge til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Bortskaffelse Bortskaf varmtvandsbeholderens emballage miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholdere, der skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

6 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ leveres klar til tilslutning. Varmtvandsbeholderen består af følgende hovedkomponenter: Beholder med korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelsen består af den hygiejniske Buderus-termoglasur DUOCLEAN MKT og en ekstra katodisk beskyttelse via magnesiumanoden (fig., pos. 5), som er tilgængelig via håndhulsdækslet (fig., pos. ). Håndhulsdæksel (fig., pos. ) som vedligeholdelses- og rengøringsåbning. 3 Isolering (fig., pos. 3) Isoleringen af CFC-frit, hårdt polyuretanskum er påført direkte på beholderen. Et isoleringsstykke (fig., pos. 6) af skumstof minimerer varmetabet, som opstår ved håndhulsdækslet. Temperaturføler til påspænding (fig., pos. 4) Via en temperaturføler, som er monteret på håndhulsdækset, registrerer varmeanlæggets regulering den aktuelle varmtvandstemperatur og styrer den ønskede temperatur. Varmespiral Varmespiralen overfører energien fra kedelvandet til brugsvandet i beholderen. Indholdet i beholderen tempereres ensartet. Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Frontkappe Håndhulsdæksel Isolering Temperaturføler til påspænding Magnesiumanode Isoleringsstykke 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

7 Tekniske data 4 4 Tekniske data 4. Dimensioner og tilslutninger Fig. Dimensioner og tilslutninger (mål i mm) M: Målested for varmtvandsføleren AW: Udgang for varmt vand EZ: Indgang for cirkulation VS: Fremløb til varmtvandsbeholder EK: Indgang for koldt vand RS: Retur til kedel EL: Tømning Type Indhold i beholder Længde L Vægt VS/RS/AW EK/EL EZ l mm kg LT35/ LT60/ R R ¼ R¾ LT00/ LT300/ Tab. Dimensioner og tilslutninger Uden indhold, inkl. emballage. 4. Sikringsgrænser BEHOLDERSKADER som følge af overskridelse af grænseværdierne. Overhold følgende grænseværdier af sikkerhedstekniske grunde. Tilladte maksimale værdier Maks. driftstryk Temperatur PEAprøvetryk C bar bar Anlægsvand 0 6 k.a. Varmt vand Tab. 3 Sikringsgrænser for varmtvandsbeholderen Alt efter integreringen i varmeanlægget kræves der en enkeltsikring (sikkerhedsventil, ekspansionsbeholder). Drifts- og prøvetryk er overtryk. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

8 5 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholderen FARE FOR PERSONSKADER ved at bære tunge laster Vær altid to personer, når der løftes og bæres tunge laster. FARE FOR PERSONSKADER som følge af ukorrekt sikring under transporten. Anvend et egnet transportmiddel, f.eks. en kedelvogn eller en sækkevogn med rem til fastspænding. Sørg for, at den transporterede last ikke kan falde af. Transportér så vidt muligt varmtvandsbeholderen til opstillingsrummet uden at fjerne emballagen. Så er den beskyttet under transporten. Brug transportnettet til transport af den uemballerede varmtvandsbeholder til opstillingsstedet. Du kan bestille kedelvognen eller transportnettet i vores filialer. 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

9 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholder på palle Skær emballeringsfolien op på siden over for mærkatet "Beholderens overside" (fig. 3). Fjern kun udskæringen. Skru de 4 fodskruer (fig. 3, pos. ), som følger med gaskedlen, ind, indtil der mangler 5 5 mm. Fjern de to træ-hjørnelister (fig. 3, pos. ) på beholderens underside. 3 4 Tip varmtvandsbeholderen via pallekanten, og stil den op (fig. 4). Fjern restfolien, emballagebunden, emballagelåget og træpallen; løft evt. varmtvandsbeholderen en smule foran og bag for at gøre dette. Fig. 3 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Opskæring af emballeringsfolien og indskruning af fodskruerne Træ-hjørnelister Fodskruer Beholderens forside Beholderens bagside Fig. 4 Opstilling af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

10 6 Montering af varmtvandsbeholder 6 Montering af varmtvandsbeholder 6. Opstilling af varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen er en liggende model og kan anvendes som bundramme for Buderus-gaskedler. Ved opstilling af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at de angivne minimumafstande til væggene til montering og vedligeholdelse overholdes (fig. 5). Overhold minimumafstandene til gaskedlen ved montering. Gulvet skal være plant og bæredygtigt. BEHOLDERSKADER på grund af frost. Opstillingsrummet skal være tørt og frostsikkert. BEHOLDERSKADER på grund af korrosion. Fig. 5 Opstilling af varmtvandsbeholderen (skematisk tegning) Brug kun beholderen i lukkede systemer. Brug ikke åbne ekspansionsbeholdere. For at kunne udskifte magnesiumanoden (ved vedligeholdelsesarbejde) skal der være tilstrækkelig fri plads (mindst mål A) foran varmtvandsbeholderen. Mål Afstand til væg Varmtvandsbeholder med gaskedel Varmtvandsbeholder med oliekedel A anbefales minimum Placer varmtvandsbeholderen med en let stigning bagud ved at dreje på fodskruerne. Fastgørings- eller positioneringsmaterialet til kedlen på varmtvandsbeholderen følger med sammen med kedel-beholderforbindelsesledningen. Fig. 6 Justering af varmtvandsbeholderen (principbillede) med et vaterpas 0 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

11 Montering af varmtvandsbeholder 6 6. Tilslutning til vandinstallationen Overhold følgende anvisninger i forbindelse med tilslutningen af varmtvandsbeholderen til rørsystemet. Disse anvisninger er vigtige for at opnå en fejlfri drift. BEHOLDERSKADER forårsaget af mulig korrosion på varmtvandsbeholderens tilslutninger. Der er beskyttelsestyller i tilslutningerne AW, EZ og EK. De beskytter tilslutningernes emaljerede flader mod korrosion. Beskyttelsestyllerne skal blive siddende i. AW SUNDHEDSFARE ADVARSEL! Hvis der sjuskes ved monteringsarbejde, kan brugsvandet forurenes. Monter varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Til vand- og varmetilutningen leveres der kedel-beholder-forbindelsesledninger som tilbehør, som gør installationen væsentligt nemmere. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utætte tilslutninger. Installer tilslutningsledningerne spændingsfrit. Pas på, at fleksible slanger ikke knækkes eller vrides. Fig. 7 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Pos. : Beholder Pos. : Udluftning Pos. 3: Stopventil med tømningsventil Pos. 4: Sikkerhedsventil Pos. 5: Kontraventil Pos. 6: Stopventil Pos. 7: Cirkulationspumpe Pos. 8: Trykreduktionsventil (ved behov) Pos. 9: Kontrolventil Pos. 0: Kontraventil Pos. : Manometertilslutningsstuds Pos. : Tømningshane AW: Udgang for varmt vand EK: Indgang for koldt vand EZ: Indgang for cirkulation Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

12 6 Montering af varmtvandsbeholder Vandinstallationen udføres i henhold til de nationale standarder og retningslinjer, og sørg for udstyr. I Tyskland skal varmtvandsbeholderen installeres i henhold til DIN 988 og DIN For at undgå slamophobning udføres tømmeledningen med stadigt fald mod afløb. 6.. Sikkerhedsventil (tilbehør) Placer et henvisningsskilt med følgende tekst på sikkerhedsventilen: "Bloker ikke afblæsningsporten. Under opvarmningen kan der af sikkerhedsgrunde strømme vand ud." Vælg afblæsningsportens tværsnit, så det som minimum svarer til sikkerhedsventilens udstrømningstværsnit (tab. 4). Kontrollér sikkerhedsventilens driftsfunktion ved at udlufte den af og til. Tilslutningsdiameter mindst Beholderens nominelle indhold l Maks. effekt kw DN 5 op til DN Tab. 4 Dimensionering af afblæsningsport iht. DIN Kontrol af tæthed Kontrollér alle tilslutninger, rengøringsåbningen og magnesiumanoden for tæthed. Montér alle ledninger og tilslutninger spændingsfrit. 6.3 Montér varmtvandsføleren Monter temperaturføleren på varmtvandsbeholderen til måling og overvågning af varmtvandstemperaturen. Hertil skal beholderens frontkappe afmonteres (fig. 8). Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af. Fig. 8 Pos. : Pos. : Afmontering af frontkappen og isoleringen Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

13 Montering af varmtvandsbeholder 6 Den elektriske installation af temperaturføleren fremgår af dokumentationen, som er vedlagt reguleringsudstyret/kedlen. Sæt temperaturføleren (fig. 9, pos. ) ind i kabelkanalens boring (fig. 9, pos. ) fra beholderens bagside. Ved type LT300/ forlænges følerledningen med den medfølgende ledning. Træk følerledningen gennem udsparingen i isoleringen (fig. 0, pos. 4) til håndhulsdækslet. Montér temperaturføleren i følerfastgøringen (fig. 0, pos. 3) efter den geometriske form eller diameteren. Tag temperaturføleren ud af kabelkanalens boring på beholderens forside. Fig. 9 Montering af temperaturføler Pos. : Temperaturføler 6.4 Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Pos. : Kabelkanalboring 3 Kontrollér, om magnesiumanodens jordkabel (fig. 0, pos. ) (fig. 0, pos. ) er tilsluttet. 4 Fig. 0 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Kontrol af tilslutningen af magnesiumanoden Magnesiumanode Jordtilslutningskabel Følerfastgøring Udsparing i isoleringen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

14 7 Opstart og afbrydelse 7 Opstart og afbrydelse 7. Opstart af varmtvandsbeholder Du skal kontrollere tætheden før ibrugtagning af varmtvandsbeholderen, så der ikke forekommer utætheder steder under driften. Foretag kun trykprøvning af varmtvandsbeholderen med brugsvand. Prøvetrykket må maksimalt være 0 bar. AW Åbn ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ) eller den øverste taphane for at udlufte varmtvandsbeholderen. Åbn stopventilen for indgang til koldt vand EK (fig., pos. ), så varmtvandsbeholderen fyldes. Kontroller før opvarmningen, om kedel, varmtvandsbeholder og rørsystemet er fyldt med vand. Åbn hertil ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ). Kontrollér alle tilslutninger, rørsystemet og håndhulsdækslet for tæthed. 7.. Montering af isolering og frontkappe Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: AW: EK: EZ: 3 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Udluftning Stopventil for indgang til koldt vand Sikkerhedsventilens afblæsningsledning Udgang for varmt vand Indgang for koldt vand Indgang for cirkulation Sæt isoleringsstykket (fig., pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig., pos. ) på, og fastgør med 4 skruer. Fig. Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

15 Opstart og afbrydelse 7 7. Anvisninger om driften 7.3 Anvisninger til afbrydelse BEHOLDERSKADER BEHOLDERSKADER Hvis sikkerhedsventilen blokeres, kan varmtvandsbeholderen ødelægges på grund af for højt tryk. Hvis varmtvandsbeholderen skal tømmes flere dage, kan der opstå korrosionssteder på grund af restfugtigheden. Lad sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) være åben hele tiden. Tør det indvendige af beholderen omhyggeligt (f. eks. med varmluft), og lad håndhulsdækslet stå åbent. Gør brugeren opmærksom på, at sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) altid skal være åben. at sikkerhedsventilens driftsfunktion skal kontrolleres, ved at den udluftes af og til. ved gentagen aktivering af overkogssikringen (STB) på kedlen skal man kontakte et servicefirma. Hvis ejeren er borte i længere tid (f. eks. på ferie), anbefaler vi følgende: Lad varmtvandsbeholderen være i drift. Aktivér feriefunktionen på instrumentpanelet (eller vælg den laveste varmtvandstemperatur). Hvis det er nødvendigt at afbryde varmtvandsbeholderen, skal de lokale bestemmelser for hygiejne i brugsvandsanlæg overholdes (skylning af rørledninger). Oplysninger om betjening (f. eks. indstilling af varmtvandstemperaturen) fremgår også af betjeningsvejledningen til instrumentpanelet. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

16 8 Vedligeholdelse 8 Vedligeholdelse Generelt anbefales det at lade en fagmand kontrollere og rengøre varmtvandsbeholderen med højst års mellemrum. Gør brugeren opmærksom på dette. Ved ugunstige vandforhold (hårdt til meget hårdt vand) i forbindelse med store temperaturbelastninger skal intervallerne være kortere. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. 8. Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Afbryd strømmen til varmeanlægget. Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af (fig. 8, side ). Tømning af varmtvandsbeholderen. Luk i den forbindelse stopventilen for indgang for koldt vand EK, og åbn tømningshanen EL. Åbn ventilationseller udluftningsventilen eller den øverste taphane for at ventilere. Skru sekskantskruerne (fig. 3, pos. 4) ud af håndhulsdækslet (fig. 3, pos. 3). Tag håndhulsdækslet med magnesiumanode (fig. 3, pos. ) og håndhulsdækselpakning (fig. 3, pos. ) af varmtvandsbeholderen. 4 3 Fig. 3 Afmontering af håndhulsdæksel Pos. : Magnesiumanode Pos. : Håndhulsdækselpakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Sekskantskruer 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

17 Vedligeholdelse 8 8. Rengøring af varmtvandsbeholderen Undersøg varmtvandsbeholderens indre for hårde skaller (kalkaflejringer). SKADER PÅ ANLÆGGET som følge af beskadiget overfladebehandling. Anvend ikke hårde genstande med skarpe kanter til rengøring af varmtvandsbeholderens indervæg. Gå frem på følgende måde, hvis der er dannet hårde skaller i varmtvandsbeholderen: Sprøjt varmtvandsbeholderens inderside med en "skarp" koldtvandsstråle (med et overtryk på ca. 4 5bar) (fig.4). Rengøringseffekten kan øges, hvis den tømte varmtvandsbeholder varmes op før skylningen. Som følge af termochokeffekten løsner kalkaflejringerne sig lettere fra glatrørsvarmeveksleren. De løse rester kan fjernes med en industristøvsuger med plastopsugningsrør. Fig. 4 Spuling af varmtvandsbeholderen Hvis der er opstået ekstremt store kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen, kan du fjerne disse ved en kemisk rengøring (f.eks. med det kalkopløsende middel CitroPlus fra Sanit). Det anbefales at lade et servicefirma foretage den kemiske behandling. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

18 8 Vedligeholdelse 8.3 Kontrol af magnesiumanode Magnesiumanoden er en offeranode, som forbruges under driften af varmtvandsbeholderen. Iht. DIN 4753 skal der foretages en visuel kontrol af magnesium-anoden med intervaller på højst to år. Vi anbefaler, at der årligt udføres en måling af beskyttelsesstrømmen med anodetester. Anodetesteren findes i tilbehøret til beholder-vandvarmerne i kataloget "Varmeteknik" under "Beholdervandvarmer Logalux". Kontrollér magnesiumanode (fig. 5, pos. ) for anodenedbrydning. Udskift magnesiumanoden, hvis diameteren er reduceret til ca. 5 0 mm. Undgå, at magnesiumstavens overflade kommer i kontakt med olie eller fedt. Vær omhyggelig med renligheden Udskiftning af magnesiumanode Skru møtrikken M8 (fig. 5, pos. 0) af for at løsne jordkablets ring (fig. 5, pos. 8). Skru møtrik M8 (fig. 5, pos. 7) af. Tag håndhulsdæksel (fig. 5, pos. 3) af magnesiumanoden (fig. 5, pos. ). Udskift magnesiumanode Montér ny magnesiumanode med de medleverede smådele som vist på fig Fig. 5 Udskiftning af magnesiumanode Pos. : Magnesiumanode Pos. : Pakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Isoleringsmuffe Pos. 5: U-skive Pos. 6: Tandskive Pos. 7: Møtrik M8 Pos. 8: Ring til jordkabel Pos. 9: Tandskive Pos. 0: Møtrik M8 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

19 Vedligeholdelse Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af defekt pakning. Vi anbefaler efter rengøring, at der anvendes en ny pakning til håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ), så utætheder på varmtvandsbeholderen undgås. Sæt håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ) med tætningen (fig. 6, pos. ) ind igen. Montér ringen til jordkablet (fig. 6, pos. 4) med en sekskantskrue og tandskiven. 4 3 SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af korrosion. Montér jordkablets ring (fig. 6, pos. 4) elektrisk ledende med en sekskantskrue på håndhulsdækslet for at sikre, at magnesiumanoden virker. Fig. 6 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Indsætning af håndhulsdæksel Håndhulsdækselpakning Håndhulsdæksel Sekskantskruer Ring til jordkabel Skru sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) på håndhulsdækslet "håndfast" i. Efterspænd derefter sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) med en momentnøgle 5 30 Nm. Fyld varmtvandsbeholderen, og tag anlægget i brug igen. Kontrollér alle tilslutninger og håndhulsdækslet for tæthed. Sæt isoleringselementet (fig. 7, pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig. 7, pos. ) på, og fastgør med 4skruer. Fig. 7 Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

20 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej DK-750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere