Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service /006 DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Om denne vejledning Standarder og direktiver Værktøj, materialer og hjælpemidler Sikkerhed Beholderens anvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse henvisninger Bortskaffelse Produktbeskrivelse Tekniske data Dimensioner og tilslutninger Sikringsgrænser Transport af varmtvandsbeholderen Montering af varmtvandsbeholder Opstilling af varmtvandsbeholder Tilslutning til vandinstallationen Sikkerhedsventil (tilbehør) Kontrol for tæthed Montér varmtvandsføleren Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Opstart og afbrydelse Opstart af varmtvandsbeholder Montering af isolering og frontkappe Anvisninger om driften Anvisninger til afbrydelse Vedligeholdelse Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Rengøring af varmtvandsbeholderen Kontrol af magnesiumanode Udskiftning af magnesiumanode Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

3 Generelt Generelt. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt montering, ibrugtagning og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg samt brugsvandsinstallationer. Varmtvandsbeholderen Logalux LT35/ LT300/ betegnes i denne dokumentation som varmtvandsbeholderen. Husk at oplyse brugeren om brugen af varmtvandsbeholderen, og gør især opmærksom på de sikkerhedstekniske punkter. Giv monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren til opbevaring ved varmeanlægget.. Standarder og direktiver Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste Buderus-afdeling. Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

4 Generelt Installation og montering af varmeanlæg til opvarmning og brugsvand DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI) DIN 4708: Centrale varmtvandsinstallationer DIN 4753, del : Vandvarmere og varmtvandsbeholdere til brugsog industrivand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 8 380: VOB : Fyringsanlæg og centrale varmtvandsbeholdere DIN 8 38: VOB : Gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejder i bygninger DVGW W 55: Vandinstallationer; tekniske forholdsregler til reduktion af legionellavækst i nye anlæg Danmark Eltilslutning DIN VDE 000: Installation af stærkstrømsanlæg med nominel spænding op til 000 V VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg DIN 8 38 VOB : Elektriske kabelog ledningsanlæg i bygninger Produktstandarder DIN 4753: Vandvarmer og vandopvarmningsanlæg til brugsog procesvand DIN 4753, del : krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 4753, del 3: vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; korrosionsbeskyttelse med emaljering ved vandindgang; krav og kontrol DIN 4753, del 6: varmeanlæg til vandopvarmning til brugsog procesvand; katodisk korrosionsbeskyttelse til emaljerede stålbeholdere; krav og kontrol DIN 4753, del 8: varmeisolering af vandvarmere indtil nominelt indhold på 000 l krav og kontrol DIN EN 897: vandforsyningsbestemmelse for indirekte opvarmede, uventilerede beholder-vandvarmere Tab. Tekniske regler for installation af varmtvandsbeholdere (udvalg) i Tyskland VOB: Den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder del C: Generelle tekniske kontraktbetingelser for bygge- og anlægsarbejder (ATV).3 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen kræves standardværktøj til gas- og vandinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: Buderus kedelvogn eller sækkevogn med rem Buderus transportnet Våd-/tørsuger til rengøringen 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

5 Sikkerhed Sikkerhed Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med den nyeste teknologiske viden og sikkerhedstekniske bestemmelser. For at opnå en sikker, økonomisk og miljøvenlig udnyttelse af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at sikkerhedsanvisningerne og Monteringsog vedligeholdelsesvejledning følges.. Beholderens anvendelse.3 Overhold disse henvisninger ADVARSEL! SUNDHEDSFARE Hvis der sjuskes ved monteringsog vedligeholdelsesarbejder, kan brugsvandet forurenes. Monter og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er beregnet til opvarmning og lagring af brugsvand. For brugsvand gælder kravene i bekendtgørelsen for brugsvand. Varmtvandsbeholderne må kun opvarmes med kedelvand og kun anvendes i lukkede kedelanlæg.. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af varmtvandsbeholderen skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Anvend kun originalt Buderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. Buderus hæfter ikke for skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele. Her får du tips og nyttige oplysninger, som du kan bruge til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Bortskaffelse Bortskaf varmtvandsbeholderens emballage miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholdere, der skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

6 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ leveres klar til tilslutning. Varmtvandsbeholderen består af følgende hovedkomponenter: Beholder med korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelsen består af den hygiejniske Buderus-termoglasur DUOCLEAN MKT og en ekstra katodisk beskyttelse via magnesiumanoden (fig., pos. 5), som er tilgængelig via håndhulsdækslet (fig., pos. ). Håndhulsdæksel (fig., pos. ) som vedligeholdelses- og rengøringsåbning. 3 Isolering (fig., pos. 3) Isoleringen af CFC-frit, hårdt polyuretanskum er påført direkte på beholderen. Et isoleringsstykke (fig., pos. 6) af skumstof minimerer varmetabet, som opstår ved håndhulsdækslet. Temperaturføler til påspænding (fig., pos. 4) Via en temperaturføler, som er monteret på håndhulsdækset, registrerer varmeanlæggets regulering den aktuelle varmtvandstemperatur og styrer den ønskede temperatur. Varmespiral Varmespiralen overfører energien fra kedelvandet til brugsvandet i beholderen. Indholdet i beholderen tempereres ensartet. Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Frontkappe Håndhulsdæksel Isolering Temperaturføler til påspænding Magnesiumanode Isoleringsstykke 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

7 Tekniske data 4 4 Tekniske data 4. Dimensioner og tilslutninger Fig. Dimensioner og tilslutninger (mål i mm) M: Målested for varmtvandsføleren AW: Udgang for varmt vand EZ: Indgang for cirkulation VS: Fremløb til varmtvandsbeholder EK: Indgang for koldt vand RS: Retur til kedel EL: Tømning Type Indhold i beholder Længde L Vægt VS/RS/AW EK/EL EZ l mm kg LT35/ LT60/ R R ¼ R¾ LT00/ LT300/ Tab. Dimensioner og tilslutninger Uden indhold, inkl. emballage. 4. Sikringsgrænser BEHOLDERSKADER som følge af overskridelse af grænseværdierne. Overhold følgende grænseværdier af sikkerhedstekniske grunde. Tilladte maksimale værdier Maks. driftstryk Temperatur PEAprøvetryk C bar bar Anlægsvand 0 6 k.a. Varmt vand Tab. 3 Sikringsgrænser for varmtvandsbeholderen Alt efter integreringen i varmeanlægget kræves der en enkeltsikring (sikkerhedsventil, ekspansionsbeholder). Drifts- og prøvetryk er overtryk. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

8 5 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholderen FARE FOR PERSONSKADER ved at bære tunge laster Vær altid to personer, når der løftes og bæres tunge laster. FARE FOR PERSONSKADER som følge af ukorrekt sikring under transporten. Anvend et egnet transportmiddel, f.eks. en kedelvogn eller en sækkevogn med rem til fastspænding. Sørg for, at den transporterede last ikke kan falde af. Transportér så vidt muligt varmtvandsbeholderen til opstillingsrummet uden at fjerne emballagen. Så er den beskyttet under transporten. Brug transportnettet til transport af den uemballerede varmtvandsbeholder til opstillingsstedet. Du kan bestille kedelvognen eller transportnettet i vores filialer. 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

9 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholder på palle Skær emballeringsfolien op på siden over for mærkatet "Beholderens overside" (fig. 3). Fjern kun udskæringen. Skru de 4 fodskruer (fig. 3, pos. ), som følger med gaskedlen, ind, indtil der mangler 5 5 mm. Fjern de to træ-hjørnelister (fig. 3, pos. ) på beholderens underside. 3 4 Tip varmtvandsbeholderen via pallekanten, og stil den op (fig. 4). Fjern restfolien, emballagebunden, emballagelåget og træpallen; løft evt. varmtvandsbeholderen en smule foran og bag for at gøre dette. Fig. 3 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Opskæring af emballeringsfolien og indskruning af fodskruerne Træ-hjørnelister Fodskruer Beholderens forside Beholderens bagside Fig. 4 Opstilling af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

10 6 Montering af varmtvandsbeholder 6 Montering af varmtvandsbeholder 6. Opstilling af varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen er en liggende model og kan anvendes som bundramme for Buderus-gaskedler. Ved opstilling af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at de angivne minimumafstande til væggene til montering og vedligeholdelse overholdes (fig. 5). Overhold minimumafstandene til gaskedlen ved montering. Gulvet skal være plant og bæredygtigt. BEHOLDERSKADER på grund af frost. Opstillingsrummet skal være tørt og frostsikkert. BEHOLDERSKADER på grund af korrosion. Fig. 5 Opstilling af varmtvandsbeholderen (skematisk tegning) Brug kun beholderen i lukkede systemer. Brug ikke åbne ekspansionsbeholdere. For at kunne udskifte magnesiumanoden (ved vedligeholdelsesarbejde) skal der være tilstrækkelig fri plads (mindst mål A) foran varmtvandsbeholderen. Mål Afstand til væg Varmtvandsbeholder med gaskedel Varmtvandsbeholder med oliekedel A anbefales minimum Placer varmtvandsbeholderen med en let stigning bagud ved at dreje på fodskruerne. Fastgørings- eller positioneringsmaterialet til kedlen på varmtvandsbeholderen følger med sammen med kedel-beholderforbindelsesledningen. Fig. 6 Justering af varmtvandsbeholderen (principbillede) med et vaterpas 0 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

11 Montering af varmtvandsbeholder 6 6. Tilslutning til vandinstallationen Overhold følgende anvisninger i forbindelse med tilslutningen af varmtvandsbeholderen til rørsystemet. Disse anvisninger er vigtige for at opnå en fejlfri drift. BEHOLDERSKADER forårsaget af mulig korrosion på varmtvandsbeholderens tilslutninger. Der er beskyttelsestyller i tilslutningerne AW, EZ og EK. De beskytter tilslutningernes emaljerede flader mod korrosion. Beskyttelsestyllerne skal blive siddende i. AW SUNDHEDSFARE ADVARSEL! Hvis der sjuskes ved monteringsarbejde, kan brugsvandet forurenes. Monter varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Til vand- og varmetilutningen leveres der kedel-beholder-forbindelsesledninger som tilbehør, som gør installationen væsentligt nemmere. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utætte tilslutninger. Installer tilslutningsledningerne spændingsfrit. Pas på, at fleksible slanger ikke knækkes eller vrides. Fig. 7 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Pos. : Beholder Pos. : Udluftning Pos. 3: Stopventil med tømningsventil Pos. 4: Sikkerhedsventil Pos. 5: Kontraventil Pos. 6: Stopventil Pos. 7: Cirkulationspumpe Pos. 8: Trykreduktionsventil (ved behov) Pos. 9: Kontrolventil Pos. 0: Kontraventil Pos. : Manometertilslutningsstuds Pos. : Tømningshane AW: Udgang for varmt vand EK: Indgang for koldt vand EZ: Indgang for cirkulation Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

12 6 Montering af varmtvandsbeholder Vandinstallationen udføres i henhold til de nationale standarder og retningslinjer, og sørg for udstyr. I Tyskland skal varmtvandsbeholderen installeres i henhold til DIN 988 og DIN For at undgå slamophobning udføres tømmeledningen med stadigt fald mod afløb. 6.. Sikkerhedsventil (tilbehør) Placer et henvisningsskilt med følgende tekst på sikkerhedsventilen: "Bloker ikke afblæsningsporten. Under opvarmningen kan der af sikkerhedsgrunde strømme vand ud." Vælg afblæsningsportens tværsnit, så det som minimum svarer til sikkerhedsventilens udstrømningstværsnit (tab. 4). Kontrollér sikkerhedsventilens driftsfunktion ved at udlufte den af og til. Tilslutningsdiameter mindst Beholderens nominelle indhold l Maks. effekt kw DN 5 op til DN Tab. 4 Dimensionering af afblæsningsport iht. DIN Kontrol af tæthed Kontrollér alle tilslutninger, rengøringsåbningen og magnesiumanoden for tæthed. Montér alle ledninger og tilslutninger spændingsfrit. 6.3 Montér varmtvandsføleren Monter temperaturføleren på varmtvandsbeholderen til måling og overvågning af varmtvandstemperaturen. Hertil skal beholderens frontkappe afmonteres (fig. 8). Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af. Fig. 8 Pos. : Pos. : Afmontering af frontkappen og isoleringen Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

13 Montering af varmtvandsbeholder 6 Den elektriske installation af temperaturføleren fremgår af dokumentationen, som er vedlagt reguleringsudstyret/kedlen. Sæt temperaturføleren (fig. 9, pos. ) ind i kabelkanalens boring (fig. 9, pos. ) fra beholderens bagside. Ved type LT300/ forlænges følerledningen med den medfølgende ledning. Træk følerledningen gennem udsparingen i isoleringen (fig. 0, pos. 4) til håndhulsdækslet. Montér temperaturføleren i følerfastgøringen (fig. 0, pos. 3) efter den geometriske form eller diameteren. Tag temperaturføleren ud af kabelkanalens boring på beholderens forside. Fig. 9 Montering af temperaturføler Pos. : Temperaturføler 6.4 Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Pos. : Kabelkanalboring 3 Kontrollér, om magnesiumanodens jordkabel (fig. 0, pos. ) (fig. 0, pos. ) er tilsluttet. 4 Fig. 0 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Kontrol af tilslutningen af magnesiumanoden Magnesiumanode Jordtilslutningskabel Følerfastgøring Udsparing i isoleringen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

14 7 Opstart og afbrydelse 7 Opstart og afbrydelse 7. Opstart af varmtvandsbeholder Du skal kontrollere tætheden før ibrugtagning af varmtvandsbeholderen, så der ikke forekommer utætheder steder under driften. Foretag kun trykprøvning af varmtvandsbeholderen med brugsvand. Prøvetrykket må maksimalt være 0 bar. AW Åbn ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ) eller den øverste taphane for at udlufte varmtvandsbeholderen. Åbn stopventilen for indgang til koldt vand EK (fig., pos. ), så varmtvandsbeholderen fyldes. Kontroller før opvarmningen, om kedel, varmtvandsbeholder og rørsystemet er fyldt med vand. Åbn hertil ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ). Kontrollér alle tilslutninger, rørsystemet og håndhulsdækslet for tæthed. 7.. Montering af isolering og frontkappe Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: AW: EK: EZ: 3 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Udluftning Stopventil for indgang til koldt vand Sikkerhedsventilens afblæsningsledning Udgang for varmt vand Indgang for koldt vand Indgang for cirkulation Sæt isoleringsstykket (fig., pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig., pos. ) på, og fastgør med 4 skruer. Fig. Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

15 Opstart og afbrydelse 7 7. Anvisninger om driften 7.3 Anvisninger til afbrydelse BEHOLDERSKADER BEHOLDERSKADER Hvis sikkerhedsventilen blokeres, kan varmtvandsbeholderen ødelægges på grund af for højt tryk. Hvis varmtvandsbeholderen skal tømmes flere dage, kan der opstå korrosionssteder på grund af restfugtigheden. Lad sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) være åben hele tiden. Tør det indvendige af beholderen omhyggeligt (f. eks. med varmluft), og lad håndhulsdækslet stå åbent. Gør brugeren opmærksom på, at sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) altid skal være åben. at sikkerhedsventilens driftsfunktion skal kontrolleres, ved at den udluftes af og til. ved gentagen aktivering af overkogssikringen (STB) på kedlen skal man kontakte et servicefirma. Hvis ejeren er borte i længere tid (f. eks. på ferie), anbefaler vi følgende: Lad varmtvandsbeholderen være i drift. Aktivér feriefunktionen på instrumentpanelet (eller vælg den laveste varmtvandstemperatur). Hvis det er nødvendigt at afbryde varmtvandsbeholderen, skal de lokale bestemmelser for hygiejne i brugsvandsanlæg overholdes (skylning af rørledninger). Oplysninger om betjening (f. eks. indstilling af varmtvandstemperaturen) fremgår også af betjeningsvejledningen til instrumentpanelet. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

16 8 Vedligeholdelse 8 Vedligeholdelse Generelt anbefales det at lade en fagmand kontrollere og rengøre varmtvandsbeholderen med højst års mellemrum. Gør brugeren opmærksom på dette. Ved ugunstige vandforhold (hårdt til meget hårdt vand) i forbindelse med store temperaturbelastninger skal intervallerne være kortere. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. 8. Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Afbryd strømmen til varmeanlægget. Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af (fig. 8, side ). Tømning af varmtvandsbeholderen. Luk i den forbindelse stopventilen for indgang for koldt vand EK, og åbn tømningshanen EL. Åbn ventilationseller udluftningsventilen eller den øverste taphane for at ventilere. Skru sekskantskruerne (fig. 3, pos. 4) ud af håndhulsdækslet (fig. 3, pos. 3). Tag håndhulsdækslet med magnesiumanode (fig. 3, pos. ) og håndhulsdækselpakning (fig. 3, pos. ) af varmtvandsbeholderen. 4 3 Fig. 3 Afmontering af håndhulsdæksel Pos. : Magnesiumanode Pos. : Håndhulsdækselpakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Sekskantskruer 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

17 Vedligeholdelse 8 8. Rengøring af varmtvandsbeholderen Undersøg varmtvandsbeholderens indre for hårde skaller (kalkaflejringer). SKADER PÅ ANLÆGGET som følge af beskadiget overfladebehandling. Anvend ikke hårde genstande med skarpe kanter til rengøring af varmtvandsbeholderens indervæg. Gå frem på følgende måde, hvis der er dannet hårde skaller i varmtvandsbeholderen: Sprøjt varmtvandsbeholderens inderside med en "skarp" koldtvandsstråle (med et overtryk på ca. 4 5bar) (fig.4). Rengøringseffekten kan øges, hvis den tømte varmtvandsbeholder varmes op før skylningen. Som følge af termochokeffekten løsner kalkaflejringerne sig lettere fra glatrørsvarmeveksleren. De løse rester kan fjernes med en industristøvsuger med plastopsugningsrør. Fig. 4 Spuling af varmtvandsbeholderen Hvis der er opstået ekstremt store kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen, kan du fjerne disse ved en kemisk rengøring (f.eks. med det kalkopløsende middel CitroPlus fra Sanit). Det anbefales at lade et servicefirma foretage den kemiske behandling. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

18 8 Vedligeholdelse 8.3 Kontrol af magnesiumanode Magnesiumanoden er en offeranode, som forbruges under driften af varmtvandsbeholderen. Iht. DIN 4753 skal der foretages en visuel kontrol af magnesium-anoden med intervaller på højst to år. Vi anbefaler, at der årligt udføres en måling af beskyttelsesstrømmen med anodetester. Anodetesteren findes i tilbehøret til beholder-vandvarmerne i kataloget "Varmeteknik" under "Beholdervandvarmer Logalux". Kontrollér magnesiumanode (fig. 5, pos. ) for anodenedbrydning. Udskift magnesiumanoden, hvis diameteren er reduceret til ca. 5 0 mm. Undgå, at magnesiumstavens overflade kommer i kontakt med olie eller fedt. Vær omhyggelig med renligheden Udskiftning af magnesiumanode Skru møtrikken M8 (fig. 5, pos. 0) af for at løsne jordkablets ring (fig. 5, pos. 8). Skru møtrik M8 (fig. 5, pos. 7) af. Tag håndhulsdæksel (fig. 5, pos. 3) af magnesiumanoden (fig. 5, pos. ). Udskift magnesiumanode Montér ny magnesiumanode med de medleverede smådele som vist på fig Fig. 5 Udskiftning af magnesiumanode Pos. : Magnesiumanode Pos. : Pakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Isoleringsmuffe Pos. 5: U-skive Pos. 6: Tandskive Pos. 7: Møtrik M8 Pos. 8: Ring til jordkabel Pos. 9: Tandskive Pos. 0: Møtrik M8 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

19 Vedligeholdelse Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af defekt pakning. Vi anbefaler efter rengøring, at der anvendes en ny pakning til håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ), så utætheder på varmtvandsbeholderen undgås. Sæt håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ) med tætningen (fig. 6, pos. ) ind igen. Montér ringen til jordkablet (fig. 6, pos. 4) med en sekskantskrue og tandskiven. 4 3 SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af korrosion. Montér jordkablets ring (fig. 6, pos. 4) elektrisk ledende med en sekskantskrue på håndhulsdækslet for at sikre, at magnesiumanoden virker. Fig. 6 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Indsætning af håndhulsdæksel Håndhulsdækselpakning Håndhulsdæksel Sekskantskruer Ring til jordkabel Skru sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) på håndhulsdækslet "håndfast" i. Efterspænd derefter sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) med en momentnøgle 5 30 Nm. Fyld varmtvandsbeholderen, og tag anlægget i brug igen. Kontrollér alle tilslutninger og håndhulsdækslet for tæthed. Sæt isoleringselementet (fig. 7, pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig. 7, pos. ) på, og fastgør med 4skruer. Fig. 7 Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

20 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej DK-750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere