Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service /006 DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Om denne vejledning Standarder og direktiver Værktøj, materialer og hjælpemidler Sikkerhed Beholderens anvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse henvisninger Bortskaffelse Produktbeskrivelse Tekniske data Dimensioner og tilslutninger Sikringsgrænser Transport af varmtvandsbeholderen Montering af varmtvandsbeholder Opstilling af varmtvandsbeholder Tilslutning til vandinstallationen Sikkerhedsventil (tilbehør) Kontrol for tæthed Montér varmtvandsføleren Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Opstart og afbrydelse Opstart af varmtvandsbeholder Montering af isolering og frontkappe Anvisninger om driften Anvisninger til afbrydelse Vedligeholdelse Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Rengøring af varmtvandsbeholderen Kontrol af magnesiumanode Udskiftning af magnesiumanode Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

3 Generelt Generelt. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt montering, ibrugtagning og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg samt brugsvandsinstallationer. Varmtvandsbeholderen Logalux LT35/ LT300/ betegnes i denne dokumentation som varmtvandsbeholderen. Husk at oplyse brugeren om brugen af varmtvandsbeholderen, og gør især opmærksom på de sikkerhedstekniske punkter. Giv monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren til opbevaring ved varmeanlægget.. Standarder og direktiver Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste Buderus-afdeling. Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

4 Generelt Installation og montering af varmeanlæg til opvarmning og brugsvand DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI) DIN 4708: Centrale varmtvandsinstallationer DIN 4753, del : Vandvarmere og varmtvandsbeholdere til brugsog industrivand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 8 380: VOB : Fyringsanlæg og centrale varmtvandsbeholdere DIN 8 38: VOB : Gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejder i bygninger DVGW W 55: Vandinstallationer; tekniske forholdsregler til reduktion af legionellavækst i nye anlæg Danmark Eltilslutning DIN VDE 000: Installation af stærkstrømsanlæg med nominel spænding op til 000 V VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg DIN 8 38 VOB : Elektriske kabelog ledningsanlæg i bygninger Produktstandarder DIN 4753: Vandvarmer og vandopvarmningsanlæg til brugsog procesvand DIN 4753, del : krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 4753, del 3: vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; korrosionsbeskyttelse med emaljering ved vandindgang; krav og kontrol DIN 4753, del 6: varmeanlæg til vandopvarmning til brugsog procesvand; katodisk korrosionsbeskyttelse til emaljerede stålbeholdere; krav og kontrol DIN 4753, del 8: varmeisolering af vandvarmere indtil nominelt indhold på 000 l krav og kontrol DIN EN 897: vandforsyningsbestemmelse for indirekte opvarmede, uventilerede beholder-vandvarmere Tab. Tekniske regler for installation af varmtvandsbeholdere (udvalg) i Tyskland VOB: Den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder del C: Generelle tekniske kontraktbetingelser for bygge- og anlægsarbejder (ATV).3 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen kræves standardværktøj til gas- og vandinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: Buderus kedelvogn eller sækkevogn med rem Buderus transportnet Våd-/tørsuger til rengøringen 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

5 Sikkerhed Sikkerhed Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med den nyeste teknologiske viden og sikkerhedstekniske bestemmelser. For at opnå en sikker, økonomisk og miljøvenlig udnyttelse af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at sikkerhedsanvisningerne og Monteringsog vedligeholdelsesvejledning følges.. Beholderens anvendelse.3 Overhold disse henvisninger ADVARSEL! SUNDHEDSFARE Hvis der sjuskes ved monteringsog vedligeholdelsesarbejder, kan brugsvandet forurenes. Monter og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ er beregnet til opvarmning og lagring af brugsvand. For brugsvand gælder kravene i bekendtgørelsen for brugsvand. Varmtvandsbeholderne må kun opvarmes med kedelvand og kun anvendes i lukkede kedelanlæg.. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af varmtvandsbeholderen skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Anvend kun originalt Buderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. Buderus hæfter ikke for skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele. Her får du tips og nyttige oplysninger, som du kan bruge til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Bortskaffelse Bortskaf varmtvandsbeholderens emballage miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholdere, der skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

6 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse Varmtvandsbeholderne Logalux LT35/ LT300/ leveres klar til tilslutning. Varmtvandsbeholderen består af følgende hovedkomponenter: Beholder med korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelsen består af den hygiejniske Buderus-termoglasur DUOCLEAN MKT og en ekstra katodisk beskyttelse via magnesiumanoden (fig., pos. 5), som er tilgængelig via håndhulsdækslet (fig., pos. ). Håndhulsdæksel (fig., pos. ) som vedligeholdelses- og rengøringsåbning. 3 Isolering (fig., pos. 3) Isoleringen af CFC-frit, hårdt polyuretanskum er påført direkte på beholderen. Et isoleringsstykke (fig., pos. 6) af skumstof minimerer varmetabet, som opstår ved håndhulsdækslet. Temperaturføler til påspænding (fig., pos. 4) Via en temperaturføler, som er monteret på håndhulsdækset, registrerer varmeanlæggets regulering den aktuelle varmtvandstemperatur og styrer den ønskede temperatur. Varmespiral Varmespiralen overfører energien fra kedelvandet til brugsvandet i beholderen. Indholdet i beholderen tempereres ensartet. Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Frontkappe Håndhulsdæksel Isolering Temperaturføler til påspænding Magnesiumanode Isoleringsstykke 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

7 Tekniske data 4 4 Tekniske data 4. Dimensioner og tilslutninger Fig. Dimensioner og tilslutninger (mål i mm) M: Målested for varmtvandsføleren AW: Udgang for varmt vand EZ: Indgang for cirkulation VS: Fremløb til varmtvandsbeholder EK: Indgang for koldt vand RS: Retur til kedel EL: Tømning Type Indhold i beholder Længde L Vægt VS/RS/AW EK/EL EZ l mm kg LT35/ LT60/ R R ¼ R¾ LT00/ LT300/ Tab. Dimensioner og tilslutninger Uden indhold, inkl. emballage. 4. Sikringsgrænser BEHOLDERSKADER som følge af overskridelse af grænseværdierne. Overhold følgende grænseværdier af sikkerhedstekniske grunde. Tilladte maksimale værdier Maks. driftstryk Temperatur PEAprøvetryk C bar bar Anlægsvand 0 6 k.a. Varmt vand Tab. 3 Sikringsgrænser for varmtvandsbeholderen Alt efter integreringen i varmeanlægget kræves der en enkeltsikring (sikkerhedsventil, ekspansionsbeholder). Drifts- og prøvetryk er overtryk. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

8 5 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholderen FARE FOR PERSONSKADER ved at bære tunge laster Vær altid to personer, når der løftes og bæres tunge laster. FARE FOR PERSONSKADER som følge af ukorrekt sikring under transporten. Anvend et egnet transportmiddel, f.eks. en kedelvogn eller en sækkevogn med rem til fastspænding. Sørg for, at den transporterede last ikke kan falde af. Transportér så vidt muligt varmtvandsbeholderen til opstillingsrummet uden at fjerne emballagen. Så er den beskyttet under transporten. Brug transportnettet til transport af den uemballerede varmtvandsbeholder til opstillingsstedet. Du kan bestille kedelvognen eller transportnettet i vores filialer. 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

9 Transport af varmtvandsbeholderen 5 Transport af varmtvandsbeholder på palle Skær emballeringsfolien op på siden over for mærkatet "Beholderens overside" (fig. 3). Fjern kun udskæringen. Skru de 4 fodskruer (fig. 3, pos. ), som følger med gaskedlen, ind, indtil der mangler 5 5 mm. Fjern de to træ-hjørnelister (fig. 3, pos. ) på beholderens underside. 3 4 Tip varmtvandsbeholderen via pallekanten, og stil den op (fig. 4). Fjern restfolien, emballagebunden, emballagelåget og træpallen; løft evt. varmtvandsbeholderen en smule foran og bag for at gøre dette. Fig. 3 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Opskæring af emballeringsfolien og indskruning af fodskruerne Træ-hjørnelister Fodskruer Beholderens forside Beholderens bagside Fig. 4 Opstilling af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

10 6 Montering af varmtvandsbeholder 6 Montering af varmtvandsbeholder 6. Opstilling af varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen er en liggende model og kan anvendes som bundramme for Buderus-gaskedler. Ved opstilling af varmtvandsbeholderen anbefaler vi, at de angivne minimumafstande til væggene til montering og vedligeholdelse overholdes (fig. 5). Overhold minimumafstandene til gaskedlen ved montering. Gulvet skal være plant og bæredygtigt. BEHOLDERSKADER på grund af frost. Opstillingsrummet skal være tørt og frostsikkert. BEHOLDERSKADER på grund af korrosion. Fig. 5 Opstilling af varmtvandsbeholderen (skematisk tegning) Brug kun beholderen i lukkede systemer. Brug ikke åbne ekspansionsbeholdere. For at kunne udskifte magnesiumanoden (ved vedligeholdelsesarbejde) skal der være tilstrækkelig fri plads (mindst mål A) foran varmtvandsbeholderen. Mål Afstand til væg Varmtvandsbeholder med gaskedel Varmtvandsbeholder med oliekedel A anbefales minimum Placer varmtvandsbeholderen med en let stigning bagud ved at dreje på fodskruerne. Fastgørings- eller positioneringsmaterialet til kedlen på varmtvandsbeholderen følger med sammen med kedel-beholderforbindelsesledningen. Fig. 6 Justering af varmtvandsbeholderen (principbillede) med et vaterpas 0 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

11 Montering af varmtvandsbeholder 6 6. Tilslutning til vandinstallationen Overhold følgende anvisninger i forbindelse med tilslutningen af varmtvandsbeholderen til rørsystemet. Disse anvisninger er vigtige for at opnå en fejlfri drift. BEHOLDERSKADER forårsaget af mulig korrosion på varmtvandsbeholderens tilslutninger. Der er beskyttelsestyller i tilslutningerne AW, EZ og EK. De beskytter tilslutningernes emaljerede flader mod korrosion. Beskyttelsestyllerne skal blive siddende i. AW SUNDHEDSFARE ADVARSEL! Hvis der sjuskes ved monteringsarbejde, kan brugsvandet forurenes. Monter varmtvandsbeholderen hygiejnisk efter den aktuelle tekniske standard. Til vand- og varmetilutningen leveres der kedel-beholder-forbindelsesledninger som tilbehør, som gør installationen væsentligt nemmere. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utætte tilslutninger. Installer tilslutningsledningerne spændingsfrit. Pas på, at fleksible slanger ikke knækkes eller vrides. Fig. 7 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Pos. : Beholder Pos. : Udluftning Pos. 3: Stopventil med tømningsventil Pos. 4: Sikkerhedsventil Pos. 5: Kontraventil Pos. 6: Stopventil Pos. 7: Cirkulationspumpe Pos. 8: Trykreduktionsventil (ved behov) Pos. 9: Kontrolventil Pos. 0: Kontraventil Pos. : Manometertilslutningsstuds Pos. : Tømningshane AW: Udgang for varmt vand EK: Indgang for koldt vand EZ: Indgang for cirkulation Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

12 6 Montering af varmtvandsbeholder Vandinstallationen udføres i henhold til de nationale standarder og retningslinjer, og sørg for udstyr. I Tyskland skal varmtvandsbeholderen installeres i henhold til DIN 988 og DIN For at undgå slamophobning udføres tømmeledningen med stadigt fald mod afløb. 6.. Sikkerhedsventil (tilbehør) Placer et henvisningsskilt med følgende tekst på sikkerhedsventilen: "Bloker ikke afblæsningsporten. Under opvarmningen kan der af sikkerhedsgrunde strømme vand ud." Vælg afblæsningsportens tværsnit, så det som minimum svarer til sikkerhedsventilens udstrømningstværsnit (tab. 4). Kontrollér sikkerhedsventilens driftsfunktion ved at udlufte den af og til. Tilslutningsdiameter mindst Beholderens nominelle indhold l Maks. effekt kw DN 5 op til DN Tab. 4 Dimensionering af afblæsningsport iht. DIN Kontrol af tæthed Kontrollér alle tilslutninger, rengøringsåbningen og magnesiumanoden for tæthed. Montér alle ledninger og tilslutninger spændingsfrit. 6.3 Montér varmtvandsføleren Monter temperaturføleren på varmtvandsbeholderen til måling og overvågning af varmtvandstemperaturen. Hertil skal beholderens frontkappe afmonteres (fig. 8). Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af. Fig. 8 Pos. : Pos. : Afmontering af frontkappen og isoleringen Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

13 Montering af varmtvandsbeholder 6 Den elektriske installation af temperaturføleren fremgår af dokumentationen, som er vedlagt reguleringsudstyret/kedlen. Sæt temperaturføleren (fig. 9, pos. ) ind i kabelkanalens boring (fig. 9, pos. ) fra beholderens bagside. Ved type LT300/ forlænges følerledningen med den medfølgende ledning. Træk følerledningen gennem udsparingen i isoleringen (fig. 0, pos. 4) til håndhulsdækslet. Montér temperaturføleren i følerfastgøringen (fig. 0, pos. 3) efter den geometriske form eller diameteren. Tag temperaturføleren ud af kabelkanalens boring på beholderens forside. Fig. 9 Montering af temperaturføler Pos. : Temperaturføler 6.4 Kontrol af magnesiumanodens tilslutning Pos. : Kabelkanalboring 3 Kontrollér, om magnesiumanodens jordkabel (fig. 0, pos. ) (fig. 0, pos. ) er tilsluttet. 4 Fig. 0 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Kontrol af tilslutningen af magnesiumanoden Magnesiumanode Jordtilslutningskabel Følerfastgøring Udsparing i isoleringen Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

14 7 Opstart og afbrydelse 7 Opstart og afbrydelse 7. Opstart af varmtvandsbeholder Du skal kontrollere tætheden før ibrugtagning af varmtvandsbeholderen, så der ikke forekommer utætheder steder under driften. Foretag kun trykprøvning af varmtvandsbeholderen med brugsvand. Prøvetrykket må maksimalt være 0 bar. AW Åbn ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ) eller den øverste taphane for at udlufte varmtvandsbeholderen. Åbn stopventilen for indgang til koldt vand EK (fig., pos. ), så varmtvandsbeholderen fyldes. Kontroller før opvarmningen, om kedel, varmtvandsbeholder og rørsystemet er fyldt med vand. Åbn hertil ventilations- og udluftningsventilen (fig., pos. ). Kontrollér alle tilslutninger, rørsystemet og håndhulsdækslet for tæthed. 7.. Montering af isolering og frontkappe Fig. Pos. : Pos. : Pos. 3: AW: EK: EZ: 3 Installation iht. DIN 988 (principbillede) Udluftning Stopventil for indgang til koldt vand Sikkerhedsventilens afblæsningsledning Udgang for varmt vand Indgang for koldt vand Indgang for cirkulation Sæt isoleringsstykket (fig., pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig., pos. ) på, og fastgør med 4 skruer. Fig. Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke 4 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

15 Opstart og afbrydelse 7 7. Anvisninger om driften 7.3 Anvisninger til afbrydelse BEHOLDERSKADER BEHOLDERSKADER Hvis sikkerhedsventilen blokeres, kan varmtvandsbeholderen ødelægges på grund af for højt tryk. Hvis varmtvandsbeholderen skal tømmes flere dage, kan der opstå korrosionssteder på grund af restfugtigheden. Lad sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) være åben hele tiden. Tør det indvendige af beholderen omhyggeligt (f. eks. med varmluft), og lad håndhulsdækslet stå åbent. Gør brugeren opmærksom på, at sikkerhedsventilens afblæsningsport (fig., side 4) altid skal være åben. at sikkerhedsventilens driftsfunktion skal kontrolleres, ved at den udluftes af og til. ved gentagen aktivering af overkogssikringen (STB) på kedlen skal man kontakte et servicefirma. Hvis ejeren er borte i længere tid (f. eks. på ferie), anbefaler vi følgende: Lad varmtvandsbeholderen være i drift. Aktivér feriefunktionen på instrumentpanelet (eller vælg den laveste varmtvandstemperatur). Hvis det er nødvendigt at afbryde varmtvandsbeholderen, skal de lokale bestemmelser for hygiejne i brugsvandsanlæg overholdes (skylning af rørledninger). Oplysninger om betjening (f. eks. indstilling af varmtvandstemperaturen) fremgår også af betjeningsvejledningen til instrumentpanelet. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

16 8 Vedligeholdelse 8 Vedligeholdelse Generelt anbefales det at lade en fagmand kontrollere og rengøre varmtvandsbeholderen med højst års mellemrum. Gør brugeren opmærksom på dette. Ved ugunstige vandforhold (hårdt til meget hårdt vand) i forbindelse med store temperaturbelastninger skal intervallerne være kortere. BEHOLDERSKADER på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres mindst hvert andet år. Mangler skal afhjælpes straks for at forebygge skader på anlægget. 8. Forberedelse af varmtvandsbeholderen til vedligeholdelse Afbryd strømmen til varmeanlægget. Løsn de 4 skruer på siden af frontkappen, tag frontkappen og isoleringsstykket af (fig. 8, side ). Tømning af varmtvandsbeholderen. Luk i den forbindelse stopventilen for indgang for koldt vand EK, og åbn tømningshanen EL. Åbn ventilationseller udluftningsventilen eller den øverste taphane for at ventilere. Skru sekskantskruerne (fig. 3, pos. 4) ud af håndhulsdækslet (fig. 3, pos. 3). Tag håndhulsdækslet med magnesiumanode (fig. 3, pos. ) og håndhulsdækselpakning (fig. 3, pos. ) af varmtvandsbeholderen. 4 3 Fig. 3 Afmontering af håndhulsdæksel Pos. : Magnesiumanode Pos. : Håndhulsdækselpakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Sekskantskruer 6 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

17 Vedligeholdelse 8 8. Rengøring af varmtvandsbeholderen Undersøg varmtvandsbeholderens indre for hårde skaller (kalkaflejringer). SKADER PÅ ANLÆGGET som følge af beskadiget overfladebehandling. Anvend ikke hårde genstande med skarpe kanter til rengøring af varmtvandsbeholderens indervæg. Gå frem på følgende måde, hvis der er dannet hårde skaller i varmtvandsbeholderen: Sprøjt varmtvandsbeholderens inderside med en "skarp" koldtvandsstråle (med et overtryk på ca. 4 5bar) (fig.4). Rengøringseffekten kan øges, hvis den tømte varmtvandsbeholder varmes op før skylningen. Som følge af termochokeffekten løsner kalkaflejringerne sig lettere fra glatrørsvarmeveksleren. De løse rester kan fjernes med en industristøvsuger med plastopsugningsrør. Fig. 4 Spuling af varmtvandsbeholderen Hvis der er opstået ekstremt store kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen, kan du fjerne disse ved en kemisk rengøring (f.eks. med det kalkopløsende middel CitroPlus fra Sanit). Det anbefales at lade et servicefirma foretage den kemiske behandling. Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

18 8 Vedligeholdelse 8.3 Kontrol af magnesiumanode Magnesiumanoden er en offeranode, som forbruges under driften af varmtvandsbeholderen. Iht. DIN 4753 skal der foretages en visuel kontrol af magnesium-anoden med intervaller på højst to år. Vi anbefaler, at der årligt udføres en måling af beskyttelsesstrømmen med anodetester. Anodetesteren findes i tilbehøret til beholder-vandvarmerne i kataloget "Varmeteknik" under "Beholdervandvarmer Logalux". Kontrollér magnesiumanode (fig. 5, pos. ) for anodenedbrydning. Udskift magnesiumanoden, hvis diameteren er reduceret til ca. 5 0 mm. Undgå, at magnesiumstavens overflade kommer i kontakt med olie eller fedt. Vær omhyggelig med renligheden Udskiftning af magnesiumanode Skru møtrikken M8 (fig. 5, pos. 0) af for at løsne jordkablets ring (fig. 5, pos. 8). Skru møtrik M8 (fig. 5, pos. 7) af. Tag håndhulsdæksel (fig. 5, pos. 3) af magnesiumanoden (fig. 5, pos. ). Udskift magnesiumanode Montér ny magnesiumanode med de medleverede smådele som vist på fig Fig. 5 Udskiftning af magnesiumanode Pos. : Magnesiumanode Pos. : Pakning Pos. 3: Håndhulsdæksel Pos. 4: Isoleringsmuffe Pos. 5: U-skive Pos. 6: Tandskive Pos. 7: Møtrik M8 Pos. 8: Ring til jordkabel Pos. 9: Tandskive Pos. 0: Møtrik M8 8 Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

19 Vedligeholdelse Fornyet opstart af varmtvandsbeholderen efter rengøring SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af defekt pakning. Vi anbefaler efter rengøring, at der anvendes en ny pakning til håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ), så utætheder på varmtvandsbeholderen undgås. Sæt håndhulsdækslet (fig. 6, pos. ) med tætningen (fig. 6, pos. ) ind igen. Montér ringen til jordkablet (fig. 6, pos. 4) med en sekskantskrue og tandskiven. 4 3 SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af korrosion. Montér jordkablets ring (fig. 6, pos. 4) elektrisk ledende med en sekskantskrue på håndhulsdækslet for at sikre, at magnesiumanoden virker. Fig. 6 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Indsætning af håndhulsdæksel Håndhulsdækselpakning Håndhulsdæksel Sekskantskruer Ring til jordkabel Skru sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) på håndhulsdækslet "håndfast" i. Efterspænd derefter sekskantskruerne (fig. 6, pos. 3) med en momentnøgle 5 30 Nm. Fyld varmtvandsbeholderen, og tag anlægget i brug igen. Kontrollér alle tilslutninger og håndhulsdækslet for tæthed. Sæt isoleringselementet (fig. 7, pos. ) ind foran håndhulsdækslet. Sæt frontkappen (fig. 7, pos. ) på, og fastgør med 4skruer. Fig. 7 Pos. : Pos. : Montering af isolering og frontkappe Frontkappe Isoleringsstykke Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

20 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej DK-750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Bivalent varmtvandsbeholder SM300/1 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 011 645-09/006 DK Indholdsfortegnelse 1 Generelt...................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6304 4037 06/00 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Varmtvandsbeholder Logalux S35 og S60 Læs dette før montering og vedligeholdelse Forord Om denne vejledning Denne monterings-

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Varmtvandsbeholder 6 720 616 036-00.1RS Logalux SU400 SU1500 Til installatøren Skal læses omhyggeligt igennem før montering og service. 6 720 617 753-09/2008 DK

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Produktoversigt. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element

Varmtvandsbeholdere Produktoversigt. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Varmtvandsbeholdere Produktoversigt [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element Varmt vand, og man føler sig som født på ny Det første vi kommer i berøring

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Monteringsvejledning Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Til installatøren Skal læses omhyggeligt

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logalux

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logalux Varmtvandsbeholder 6 720 610 242-00.3O 6 720 808 309 (2013/07) DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logalux SH 290 RW SH 370 RW SH 400 RW SH 450 RW Skal læses omhyggeligt igennem før installation

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid Opvarmning af brugsvand med fjernvarme, centralvarme eller gasfyr Disse vandvarmere er specielt beregnet til instalationer, hvor der er et større forbrug. F.eks. -3 familie huse, flere lejligheder, industri,

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10 83251309 1/2007-10 1 Brugeranvisninger... 5 1.1 Vejledning for bruger... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgruppe... 5 1.2 Garanti og ansvar... 6 2 Sikkerhed... 7 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 7 2.2

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere