RIGSADVOKATEN Juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Juni 2005"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven blev strafferammerne i straffelovens 216 forhøjet med det formål at skærpe straffene i voldtægtssager væsentligt. Forud herfor havde rigsadvokaturen afgivet flere redegørelser om strafniveauet i voldtægtssager på grundlag af indberettede domme, idet der blev iværksat ordninger, hvorefter Rigsadvokaten skulle have forelagt alle domme i voldtægtssager. Redegørelserne er udsendt til politi og anklagemyndighed ved Rigsadvokaten Informerer nr. 3/2001, nr. 13/2001 og nr. 14/2002. I forbindelse med lovændringen anmodede Justitsministeriet Rigsadvokaten om ved udgangen af 2003 at afgive en redegørelse om udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden. I januar 2004 afgav Rigsadvokaten en redegørelse om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 ved lov nr. 380 af 6. juni Redegørelsen indeholdt samtidig en undersøgelse af praksis med hensyn til varetægtsfængsling i voldtægtssager og en undersøgelse af sagsbehandlingstiden i de indberettede sager. Redegørelsen blev udsendt til politi og anklagemyndighed ved Rigsadvokaten Informerer nr. 8/2004. Undersøgelsen af strafniveauet viste, at der blandt de indberettede sager var eksempler på straffe, som måtte anses for at være i underkanten af det tilsigtede strafniveau efter strafskærpelsen i Jeg fandt derfor, at der var grundlag for, at rigsadvokaturen fortsat fulgte strafudmålingen vedrørende voldtægtssager. Justitsministeriet anmodede herefter ved skrivelse af 14. maj 2004 Rigsadvokaten om at afgive en fornyet redegørelse om udviklingen i strafniveauet efter ca. et års forløb. Ved Rigsadvokaten Informerer nr. 8/2004 iværksatte rigsadvokaturen derfor en ordning, hvorefter der skulle ske indberetning af alle by- og landsretsafgørelser, hvor der er domfældt for overtrædelse af straffelovens 216, herunder også jf. 224 eller 225. Ordningen omfattede by- og landsretsdomme afsagt i perioden fra den 1. marts 2004 til udgangen af december Ankedomme afsagt af landsretterne efter udløbet af den nævnte periode var omfattet, såfremt byrettens dom i sagen var afsagt inden udgangen af december 2004.

2 2 Denne redegørelse indeholder i afsnit 6 en beskrivelse af straffene i de voldtægtssager, der er indberettet i den nævnte periode, og i afsnit 7 en vurdering vedrørende strafniveauet. Indledningsvis i afsnit 2 beskrives den opdeling af sagerne, som er foretaget. I afsnit 3 og 5 beskrives de tidligere redegørelser om straffene og i afsnit 4 beskrives ændringen af 216 ved lov nr. 380 af 6. juni I bilaget til redegørelsen findes en mere udførlig beskrivelse af de enkelte sager, der er indberettet til Rigsadvokaten. 2. Opdeling af sagerne om voldtægt I de tidligere redegørelser blev der taget udgangspunkt i en opdeling af voldtægt i overfaldsvoldtægt, kontaktvoldtægt og parvoldtægt. Denne opdeling anvendes også i denne redegørelse. Ved overfaldsvoldtægt forstås således voldtægt mod en person, som gerningsmanden slet ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til, og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes date rape, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægt omfatter endvidere voldtægter, hvor parterne kender hinanden i forvejen, f.eks. naboer og kollegaer, uanset om selve voldtægten har karakter af et overfald. Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner, såfremt forholdet er ophørt indenfor et kortere tidsrum forud for voldtægten. Det kan i nogle sager være vanskeligt at vurdere, hvilken af de tre former for voldtægt der er tale om, idet der er en glidende overgang mellem de forskellige kategorier. Det kan således i visse tilfælde diskuteres, om der foreligger den ene eller den anden form for voldtægt. I de tidligere redegørelser blev der sondret mellem domme, der omfattede fuldbyrdet voldtægt, og domme, hvor der alene dømmes for forsøg på voldtægt. Også denne sondring anvendes nu. 3. Redegørelserne om strafniveauet i voldtægtssager forud for lovændringen 3.1. Konklusionerne i redegørelsen fra januar 2001 Konklusionen i redegørelsen fra januar 2001 vedrørende det daværende strafniveau var følgende: For forsøg på overfaldsvoldtægt varierede straffene fra 4 måneder til 2 års fængsel. Det blev i redegørelsen antaget, at normalstraffen måtte være i niveauet 6 til 9 måneders fængsel, dog med mulighed for både mildere og strengere straffe.

3 3 Det var på grundlag af det foreliggende materiale vanskeligt at vurdere normalstraffen for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt. Et forsigtigt skøn førte dog frem til, at udgangspunktet for straffastsættelsen, hvis der ikke forelå skærpende omstændigheder, formentlig lå i niveauet omkring 1 år og 6 måneders fængsel. Hvis der forelå skærpende omstændigheder udmåltes straffen til mellem 2 og 3 års fængsel. Med hensyn til forsøg på kontaktvoldtægt skønnedes det i redegørelsen, at strafniveauet nogenlunde svarede til niveauet for forsøg på overfaldsvoldtægt, dvs. 6-9 måneders fængsel, dog med mulighed for både mildere og strengere straffe. For så vidt angår straffen for fuldbyrdet kontaktvoldtægt fremgår det af redegørelsen, at de fleste straffe lå i niveauet mellem fængsel i 6 måneder og fængsel i 1 år og 6 måneder, og hvis der ikke var anvendt vold af betydning eller ikke forelå andre skærpende omstændigheder, lå straffen i niveauet 6-10 måneders fængsel. Vedrørende forsøg på parvoldtægt forelå der kun en dom, hvor straffen blev udmålt til 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste. For så vidt angik fuldbyrdet parvoldtægt blev det antaget at normalstraffen lå i niveauet 6-8 måneders fængsel, men der var i det undersøgte materiale også flere eksempler på højere straffe i sager, hvor der forelå skærpende omstændigheder Konklusionerne i den foreløbige redegørelse af august 2001 og redegørelsen fra august 2002 Redegørelserne af august 2001 og august 2002 om strafniveauet i voldtægtssager omfattede i alt 111 sager, hvoraf 93 sager var endeligt afgjort. Konklusionen i redegørelserne var, at disse sager ikke bidrog væsentligt til yderligere at belyse de antagelser om strafniveauet, som fremgik af redegørelsen fra januar På den anden side gav de pågældende domme ikke anledning til at ændre de tidligere formodninger om straffene i voldtægtssager. Med hensyn til straffene i de sager, hvor voldtægten var begået af flere gerningsmænd, var konklusionen, at det var tvivlsomt, hvorvidt der i alle sager var tillagt det forhold, at overgrebet var udøvet af flere gerningsmænd i forening, en reel betydning ved strafudmålingen. 4. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffelovens 216 Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 blev strafferammen i straffelovens 216, stk. 1, hævet fra fængsel indtil 6 år til fængsel indtil 8 år. Endvidere blev strafferammen i straffelovens 216, stk. 2, hævet fra fængsel indtil 10 år til fængsel indtil 12 år. Ændringen af straffelovens 216 trådte i kraft den 8. juni

4 og har virkning for forhold, der er begået efter dette tidspunkt. Ændringen omfatter også forhold, der henføres under 216, jf. 224 eller 225. Formålet med forhøjelsen af strafferammerne i 216 var at gennemføre en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet i voldtægtssager i størrelsesordenen et år. Det gælder både fuldbyrdede voldtægter og forsøg herpå. Ved forhøjelsen af straffene skal der tages udgangspunkt i det strafniveau, der er beskrevet i redegørelsen fra januar 2001, som er omtalt i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit I bemærkningerne til lovforslaget afsnit er der følgende tilkendegivelser om strafforhøjelsen: Eksempelvis forudsættes det, at straffen for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt i normaltilfældene forhøjes med 1 års fængsel til fængsel i 2 år 6 måneder. Med lovforslaget er det som nævnt hensigten, at også straffen for forsøg på overfaldsvoldtægt under skærpende omstændigheder forøges med 1 år i forhold til det strafniveau, der er beskrevet i Rigsadvokatens redegørelse. Udmålingen af straffen forudsættes dog i højere grad at blive nuanceret efter forholdets grovhed, således at straffen for de grovere tilfælde af forsøg på overfaldsvoldtægt kommer til at ligge tæt på niveauet for fuldbyrdede overfaldsvoldtægter. Der tænkes her særligt på den type sager, hvor der anvendes ikke ubetydelig vold, og hvor forsøget mislykkes på grund af offerets modstand. Efter Justitsministeriets opfattelse er der endvidere ikke i den nuværende praksis tillagt det forhold, at en voldtægt er begået af flere gerningsmænd i forening, tilstrækkelig vægt i skærpende retning. Gruppevoldtægter med anvendelsen af den betydelige overmagt, der ligger i, at der er flere gerningsmænd, må normalt antages at indebære et særlig voldsomt og traumatiserende overgreb på ofret. Det forudsættes derfor, at det forhold, at en voldtægt er begået af flere gerningsmænd i forening, tillægges en særlig vægt i skærpende retning. I sager om voldtægt med flere gerningsmænd bør der således ske en yderligere strafskærpelse i forhold til strafniveauet i voldtægtssager med kun en gerningsmand. Det bør også tillægges øget vægt i skærpende retning, hvis der er tale om voldtægt begået mod et barn. Herudover bør der ske en yderligere strafskærpelse det vil sige ud over den generelle strafforhøjelse i størrelsesordenen 1 år i sager, hvor voldtægten har haft en særlig tidsmæssig udstrækning. Det fremgår samtidig af forarbejderne (de almindelige bemærkninger afsnit 1.2.) om angivelsen i lovforslaget af det tilsigtede forhøjede strafniveau, at fastsættelsen af straffen fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og at de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. 5. Konklusionerne i redegørelsen fra januar 2004 om straffene efter lovændringen Redegørelsen af januar 2004 om strafniveauet i voldtægtssager omfattede i alt 26 sager indberettet i perioden fra den 8. juni 2002 til udgangen af august Heraf var 24 sager endeligt afgjort ved redegørelsens udarbejdelse.

5 5 Konklusionen i redegørelsen var, at strafskærpelsen måtte anses for at være slået igennem i de fleste af de indberettede sager. I en række af sagerne måtte straffen anses for at være forhøjet fuldt ud med et år eller mere, mens der i andre sager var sket en mindre forhøjelse af straffen. I en del af de sager, hvor der var sket en mindre forhøjelse af straffen, forelå der sådanne formildende omstændigheder, at det forekommer naturligt, at domstolene havde fraveget de strafniveauer, der er angivet i lovforslagets bemærkninger, i nedadgående retning, jf. herved også lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1.2., hvorefter straffastsættelsen fortsat beror på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder. Der var dog i de indberettede sager også eksempler på straffe, som efter rigsadvokaturens opfattelse måtte anses for at være i underkanten af det tilsigtede strafniveau. Det var især sager, hvor der havde været anvendt en del vold, og sager, hvor der var dømt for anden kønslig omgængelse end samleje i væsentligt omfang. Disse sager talte for, at anklagemyndigheden i en periode fremover fortsat skulle være særlig opmærksom på straffastsættelsen i voldtægtssager og på, om sagerne burde ankes til skærpelse. Der blev derefter iværksat en ny indberetningsordning for sager om voldtægt, jf. nærmere ovenfor afsnit 1. Med hensyn til straffene i sager med flere gerningsmænd gik jeg ud fra, at en kommende højesteretsdom kunne medvirke til en mere generel stillingtagen til straffene i sådanne sager. 6. Straffene i voldtægtssager i den foreliggende undersøgelse 6.1. Antallet af sager Der er i medfør af indberetningsordningen iværksat ved Rigsadvokaten Informerer nr. 8/2004 indberettet 40 afsluttede sager, der er beskrevet i bilaget til denne redegørelse. Denne redegørelse omfatter således kun endelige domme, mens byretsdomme under anke ikke er medtaget i redegørelsen. Heller ikke domme, hvor der er idømt foranstaltninger, er medtaget i redegørelsen, da sådanne domme ikke belyser strafniveauet. De 40 domme fordeler sig således på byretterne, landsretterne og Højesteret: Byret Landsret Højesteret 5 domme 33 domme 2 domme

6 Strafudmålingen i ankesager Som det fremgår ovenfor, foreligger der 33 landsretsdomme. Heraf er en dom en nævningesag. Der foreligger således 32 ankedomme afsagt af landsretterne. Anklagemyndigheden har i alle de sager, der har været anket til landsretten, påstået skærpelse af straffen, bortset fra i dom 8, hvor straffen i byretten blev fængsel i 3 år og 11 måneder, og hvor straffen ikke kunne skærpes, fordi tiltalen ikke var rejst ved nævningeting. Landsretten forhøjede straffen for en eller flere tiltalte i forhold til byrettens dom i følgende 16 sager: Forhøjet 3 måneder Forhøjet 4 måneder Forhøjet 6 måneder I øvrigt forhøjet Dom 2 byret 1 år 6 måneder landsret 1 år 9 måneder Dom 13 byret 1 år landsret 1 år 3 måneder Dom 22 byret 1 år 6 måneder landsret 1 år 9 måneder Dom 25 ( 2 domfældte) byret 1 år 9 måneder landsret 2 år Dom 32 byret 1 år 3 måneder landsret 1 år 6 måneder Dom 33 byret 6 måneder heraf 4 måneder betinget landsret 10 måneder Dom 1 byret 1 år landsret 1 år 6 måneder Dom 4 byret 2 år landsret 2 år 6 måneder Dom 11 byret 4 måneder, heraf 3 måneder betinget landsret 10 måneder Dom 14 byret 1 år landsret 1 år 6 måneder Dom 19 byret 1 år landsret 1 år 6 måneder Dom 20 byret 1 år landsret 1 år 6 måneder Dom 23 byret 1 år 6 måneder landsret 2 år Dom 24 byret 10 måneder landsret 2 år Dom 31 byret 6 måneder landsret 1 år 6 måneder Dom 39 byret 1 år betinget landsret 1 år 9 måneder Landsretten nedsatte straffen i følgende sager: Dom 35: Byret 1 år 6 måneder, landsret 1 år 3 måneder, Dom 28: Byret 3 år, landsret 2 år 6 måneder,

7 7 Dom 29: Byret 3 år, landsret 2 år 6 måneder I de øvrige 10 ankedomme stadfæstede landsretten byrettens dom. De to højesteretsdomme, der indgår i undersøgelsen, er selvsagt begge ankedomme. I dom 30, hvor der ved nævningeting var idømt fængsel i 6 år, nedsatte Højesteret straffen til fængsel i 5 år. I dom 9, hvor der var meddelt tredieinstansbevilling, stadfæstede Højesteret landsrettens dom på 3 års fængsel til T1. Der var både i landsret og Højesteret dissens for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder. Straffen var for T1 i byretten fastsat til fængsel i 1 år og 9 måneder Straffene i de sager, der indgår i undersøgelsen Indledning Som nævnt ovenfor under afsnit 4 tilsigtedes ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet i voldtægtssager i størrelsesordenen et år. Endvidere blev det tilkendegivet i bemærkningerne, at der herudover burde ske en yderligere strafskærpelse i sager med flere gerningsmænd, i sager om voldtægt mod børn og i sager, hvor voldtægten har haft en særlig tidsmæssig udstrækning. Det var dog også i forarbejderne forudsat, at det niveau, der er angivet i bemærkningerne, kan fraviges i op- eller nedadgående retning efter en konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder. Som det også blev tilkendegivet i redegørelsen af januar 2003, kan vurderingen af straffastsættelsen i de enkelte sager derfor efter min opfattelse ikke ske blot ved at lægge et år til den straf, der må antages at have været praksis før ændringen, men der skal tages hensyn til sagens konkrete omstændigheder herunder også omstændigheder, der kan tale for ikke at forhøje straffen fuldt ud med et år. Det bemærkes i den forbindelse også, at en generel strafskærpelse på et år i alle sager medfører en forholdsvis større skærpelse af straffene i de sager, der før lovændringen medførte de laveste straffe (f.eks. fra 6 måneders fængsel til 1 år og 6 måneders fængsel, svarende til en tredobling af straffen), mens strafskærpelsen i de groveste sager bliver procentuelt mindre (f.eks. fra 2 års fængsel til 3 års fængsel, svarende til en forhøjelse på 50 procent). Disse forhold indgår i vurderingen nedenfor af straffene i sager om overfaldsvoldtægt (afsnit ), kontaktvoldtægt (afsnit ), parvoldtægt (afsnit ) og i sager med flere gerningsmænd (afsnit ).

8 Overfaldsvoldtægt Der er indkommet fem sager om forsøg på overfaldsvoldtægt (dom 1-5). Fire af sagerne vedrører forsøg på overfaldsvoldtægt på offentligt sted. I ingen af sagerne nåede tiltalte langt i sit forehavende. Den sidste sag (dom 5) vedrører overfaldsvoldtægt i forurettedes hjem under udøvelse af omfattende vold, herunder halsgreb. I dom 1 var anvendelsen af vold begrænset til at gribe fat i forurettede og vælte hende omkuld på jorden. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. I dom 2 blev forurettede slået flere gange i ansigtet med knytnæve, før tiltalte blev overmandet af tililende personer. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 9 måneders fængsel bl.a. under henvisning til den udøvede vold. Straffen i dom 3, hvor der ikke blev anvendt anden vold end fastholdelse, blev fastsat til fængsel i 2 år. Tiltalte var henholdsvis 7 og 9 år tidligere dømt for en fuldbyrdet voldtægt og adskillige forsøg på voldtægt. Dom 4 vedrører et forsøg på overfaldsvoldtægt, anden kønslig omgængelse end samleje med en 14- årig stedsøster samt tre forhold vedrørende berigelseskriminalitet. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni For så vidt angår dom 5, der vedrører forsøg på overfaldsvoldtægt i forurettedes hjem, hvor gerningsmanden blev lukket ind, idet han udgav sig for en anden, og hvor der blev udøvet grov vold mod forurettede, fastsatte byretten straffen til 2 år og 6 måneders fængsel. Landsretten stadfæstede dommen. Det fremgår af redegørelserne udarbejdet før strafskærpelsens ikrafttræden, at det blev antaget at normalstraffen for forsøg på overfaldsvoldtægt måtte være i niveauet 6 til 9 måneders fængsel, dog med mulighed for både mildere og strengere straffe. I de fem ovennævnte domme, hvor straffene er fastsat til fængsel i 1 år 6 måneder (en dom), fængsel i 1 år 9 måneder (en dom), fængsel i 2 år (en dom) og fængsel i 2 år 6 måneder (to domme), må der således siges at være sket en skærpelse i forhold til den tidligere antagelse om normalstraffen. Idet der ikke i dommene 1-4 foreligger skærpende omstændigheder bortset fra, at der i dom 2 er udøvet vold i et vist omfang, og da ingen af gerningsmændene kom langt i deres forehavende med befø-

9 9 linger m.v., har jeg ikke bemærkninger til strafudmålingen, som efter min opfattelse er i overensstemmelse med forarbejderne til ændringsloven. For så vidt angår dom 5, hvor straffen blev fastsat til fængsel i 2 år og 6 måneder, anser jeg tillige strafskærpelsen for at være slået fuldt ud igennem, idet det udover forholdets meget grove karakter tillige må tillægges betydning i formildende retning for straffastsættelsen, at gerningsmanden kun var 17 år på gerningstidspunktet. Der er indkommet fire domme om fuldbyrdet overfaldsvoldtægt (dom 6-9). Det fremgår af redegørelserne udarbejdet forud for strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, at udgangspunktet for fastsættelsen af normalstraffen for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt formentlig lå i niveauet omkring 1 år og 6 måneders fængsel, hvis der ikke forelå skærpende omstændigheder. Hvis der forelå skærpende omstændigheder, udmåltes straffen til mellem 2 og 3 års fængsel. En sag (dom 6) blev ført ved nævningeting, da anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at tiltalte skulle anbringes i en sikret institution eller afdeling for personer med vidtgående psykisk handicap. Tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder. Sagen vedrørte voldtægt af en 16-årig pige samt vold mod forurettedes veninde. Straffen blev fastsat under henvisning til forholdets grovhed og tiltaltes unge alder og svage personlige ressourcer. I dom 7 blev tiltalte idømt 2 år og 6 måneders fængsel, og i dom 8 blev tiltalte idømt en tillægsstraf på 3 år og 11 måneders fængsel til en tidligere dom på 8 måneders fængsel for narkotikakriminalitet. I den sidstnævnte sag skete domfældelse for en fuldbyrdet voldtægt og et forhold af anden kønslig omgængelse end samleje samt for overtrædelse af straffelovens 232 og 266. Dom 9, som er en højesteretsdom, medførte fængsel i 3 år for den af de tiltalte, der havde anket til Højesteret. En anden tiltalt i sagen var ligeledes i landsretten idømt fængsel i 3 år. Sagen vedrørte en gruppevoldtægt, der strakte sig over nogen tid, og sagen er omtalt nærmere nedenfor under afsnit om sager med flere gerningsmænd. Det foreliggende materiale er forholdsvis spinkelt, og straffastsættelsen i dom 6 beror på en konkret vurdering, hvor tiltaltes unge alder og svage personlige ressourcer må anses at være tillagt betydelig vægt i formildende retning ved straffastsættelsen. Ved dommene 7 og 8, der medførte fængsel i henholdsvis 2 år og 6 måneder og 3 år og 11 måneder, er der efter min opfattelse sket en skærpelse som forudsat i forarbejderne til lovændringen. Jeg har derfor ikke bemærkninger til straffastsættelsen i disse tre sager om fuldbyrdet overfaldsvoldtægt, mens der med hensyn til dom 9 henvises til afsnittet om sager med flere gerningsmænd.

10 Kontaktvoldtægt Med hensyn til forsøg på kontaktvoldtægt skønnede jeg i redegørelserne udarbejdet før strafskærpelsen, at strafniveauet nogenlunde svarede til niveauet for forsøg på overfaldsvoldtægt, dvs. 6-9 måneders fængsel, dog med mulighed for både mildere og strengere straffe. Der er indkommet ni domme om forsøg på kontaktvoldtægt (dom 10-18). Syv af disse er landsretsdomme. Straffastsættelsen er på mellem 10 måneders fængsel og 2 år og 6 måneders fængsel. I dom 10, der vedrører forsøg på voldtægt begået af en 73-årig mand overfor et 14-årigt barnebarn, stadfæstede landsretten byrettens dom på 1 års fængsel, hvoraf de 10 måneder var betinget. Begge instanser henviste ved straffastsættelsen til tiltaltes konkrete personlige og helbredsmæssige forhold, herunder tiltaltes høje alder, samt til forholdets enkeltstående karakter. I dom 11, hvor forsøget på voldtægt skete i umiddelbar forlængelse af en fest, fastsatte landsretten straffen til fængsel i 10 måneder. Der blev ikke udøvet anden vold end fastholdelse, men tiltalte truede med vold, og der var ikke tale om frivillig tilbagetræden for forsøg.. I dommene er straffen fastsat til 1 år og 3 måneders fængsel (to domme), 1 år og 6 måneders fængsel (to domme) og 1 år og 9 måneders fængsel (en dom). Afgørende for den konkrete straffastsættelse må anses at have været karakteren af den forudgående kontakt, forurettedes alder, og om der har været udøvet vold, og i givet fald i hvilket omfang. I dom 17, der vedrører forsøg på voldtægt af tiltaltes 15-årige datter samt blufærdighedskrænkelse over for samme i en periode på ca. 1 år, fastsatte byretten straffen til 2 års fængsel. I dom 18 udøvede tiltalte vold og truede med en kniv. Landsretten fastsatte straffen til en fællesstraf af fængsel i 2 år og 6 måneder, der også omfattede en reststraf på 153 dage for ligeartet kriminalitet. Under hensyn til, at normalstraffen forud for lovændringen skønnedes at være 6-9 måneders fængsel, forekommer dom 11 på fængsel i 10 måneder mild navnlig henset til, at der ikke i dommen er oplyst konkrete formildende omstændigheder ud over tiltaltes gode personlige forhold. I dom 10 var tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold så specielle, at dette naturligvis må præge straffastsættelsen meget betydeligt. I de resterende domme 12-18, hvor straffene er udmålt til mellem 1 år og 3 måneders fængsel og 2 år og 6 måneders fængsel, er det min opfattelse, at der ved strafudmålingen er sket en skærpelse i forhold til tidligere domspraksis, der må anses at være i overensstemmelse med intentionerne bag strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, idet der dog i nogle af sagerne ikke kan antages at være sket en skærpelse fuldt ud med et år. Som et eksempel herpå kan nævnes dom 13, hvor der tale om forsøg på voldtægt over for en kun 15-årig pige. Dette er dog som nævnt i afsnit formentlig

11 11 udtryk for dels en konkret vurdering i den enkelte sag, dels at en forhøjelse på fuldt ud et år i de sager, der før lovændringen medførte de laveste straffe, kan forekomme for markant. Fuldbyrdet kontaktvoldtægt foreligger i 12 sager, der omfatter 13 gerningsmænd (dom 19-30). I mine tidligere redegørelser antog jeg, at straffen for fuldbyrdet kontaktvoldtægt før strafskærpelsen i de fleste tilfælde lå mellem 6 måneders fængsel og 1 år og 6 måneders fængsel, og hvis der ikke var anvendt vold af betydning eller ikke forelå andre skærpende omstændigheder, lå straffen i niveauet 6 til 10 måneders fængsel. I de indberettede domme, der alle - bortset fra to højesteretsdomme - er landsretsdomme, varierer straffen fra fængsel i 1 år og 6 måneder til fængsel i 5 år. I dommene 19 og 20, hvor der ikke blev anvendt anden vold end fastholdelse, blev straffen fastsat til 1 år og 6 måneders fængsel. I dom 21, hvor der blev udøvet vold mod forurettede og gennemført flere samlejer, hvorved voldtægten strakte sig over længere tid, fastsatte landsretten straffen til 1 år og 9 måneders fængsel. I dom 22 og 29 var de forurettede henholdsvis 13 og 14 år, hvilket landsretten tillagde vægt ved strafudmålingen. Der var ikke anvendt anden vold end fastholdelse. I dom 22 blev straffen fastsat til en fællesstraf på 1 år og 9 måneders fængsel med hensyn til en reststraf på 59 dage for bl.a. vold og trusler. I dom 29 blev straffen fastsat til 2 år og 6 måneders fængsel. Der skete domfældelse for flere andre forhold, herunder et forhold vedrørende knivstikkeri. I dom 23 og 24 var de forurettede psykisk udviklingshæmmede. Der blev heller ikke i disse sager udøvet anden vold end fastholdelse. Dom 23 er en fællesstraf med hensyn til en dom for overtrædelse af færdselsloven, og i dom 24 var der to forurettede. Landsretten fastsatte i begge sager straffen til 2 års fængsel. I dom var der udøvet vold af betydning for straffastsættelsen. I dom 26 var der tale om vold i form af slag, mens tiltalte i dom 27 snittede forurettede overfladisk med en kniv. Landsretten fastsatte i begge sager straffen til fængsel i 2 år. I dom 28 blev forurettede fastholdt bl.a. med halsgreb og en pude over hovedet. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder. Dom 25 omfatter to gerningsmænd. Landsretten fastsatte straffen til 2 års fængsel til begge de tiltalte. Domme med flere gerningsmænd er særskilt omtalt nedenfor under afsnit Højesteret fastsatte i dom 30 straffen til 5 års fængsel under henvisning til den særdeles grove og hensynsløse vold og de alvorlige skader, som var påført forurettede. Voldtægten, der blev henført til straf-

12 12 felovens 216, stk. 2, havde stået på over flere timer, og det blev lagt til grund, at forurettede havde været i livsfare. Sammenfattende er det min opfattelse, at den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse er slået igennem i sager vedrørende fuldbyrdet kontaktvoldtægt. Jeg har således ikke særlige bemærkninger vedrørende de enkelte sager, hvor straffene varierer mellem 1 år og 6 måneders fængsel og 2 år og 6 måneders fængsel, og hvor der i en enkelt meget grov sag blev idømt fængsel i 5 år Parvoldtægt Straffene i sager om parvoldtægt er formentlig i almindelighed under det strafniveau, der anvendes ved andre former for voldtægt, bl.a. som følge af, at tiltalte og forurettede tidligere har haft et seksuelt forhold til hinanden, og fordi der kan foreligge formildende omstændigheder, herunder at tiltalte er følelsesmæssigt påvirket, f.eks. af jalousi eller af forholdets ophør. I redegørelserne forud for strafskærpelsen i 2002 forelå kun en dom om forsøg på parvoldtægt. I denne sag (dom 30 i redegørelsen fra januar 2001) blev straffen udmålt til fængsel i 6 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. I redegørelsen af januar 2004 om straffene efter lovændringen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 omtalte jeg to domme vedrørende forsøg på parvoldtægt. Straffene i disse sager var udmålt til henholdsvis 1 år og 3 måneders fængsel og 3 års fængsel. Sidstnævnte dom omfattede flere voldtægtsforsøg samt frihedsberøvelse, trusler og vold m.v. Strafudmålingen i disse sager gav mig ikke anledning til bemærkninger. Der er nu indberettet to sager (dom 31 og 32) af denne art. I begge sager opsøgte de tiltalte forurettede på bopælen. I dom 31 anvendte tiltalte ikke anden vold end fastholdelse. Landsretten fastsatte straffen til en fællesstraf på 1 år og 6 måneders fængsel med hensyn til en reststraf på 62 dage. I dom 32 strakte forholdet sig over flere timer, og forurettede blev flere gange slået i hovedet. Der skete endvidere domfældelse for flere andre forhold, herunder to forhold vedrørende vold. Landsretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Det foreliggende materiale er spinkelt, men giver dog anledning til at bemærke, at den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse synes at være slået igennem i denne type sager. I redegørelserne forud for strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 antog jeg, at normalstraffen i sager om fuldbyrdet parvoldtægt lå i niveauet 6-8 måneders fængsel, men der var i det undersøgte materiale også flere eksempler på højere straffe i sager, hvor der forelå skærpende omstændigheder.

13 13 Der er indberettet otte sager om fuldbyrdet parvoldtægt. Seks af disse er landsretsdomme. Straffene varierer fra 10 måneders fængsel til 2 år og 6 måneders fængsel. Ved dom 33, hvor der ikke var anvendt anden vold end fastholdelse, fastsatte landsretten straffen til 10 måneders fængsel. I fem af sagerne er straffene 1 år og 3 måneders fængsel (to domme) og 1 år og 6 måneders fængsel (tre domme). I dom og 38 var der udøvet vold i forskelligt omfang. I dom 37, hvor der ikke blev anvendt anden vold end fastholdelse, var tiltalte trængt ind i forurettedes lejlighed. Ved dom 39 ridsede tiltalte forurettede i hånden med en kniv. Straffen blev fastsat til 1 år og 9 måneders fængsel. I den sidste sag (dom 40), der omfattede to voldtægter, blev straffen fastsat til 2 år og 6 måneders fængsel. Den første voldtægt skete under trusler på livet og ved halsgreb på forurettede. Den anden voldtægt skete ligeledes under trusler på livet og ved, at forurettede blev tildelt et knytnæveslag i maven. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 123. Samlet set er det min opfattelse, at den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse er slået igennem i sager vedrørende fuldbyrdet parvoldtægt. Dog forekommer dom 33 på 10 måneders fængsel mild, på trods af, at der som en formildende omstændighed henvises til tiltaltes gode personlige forhold Sager med flere gerningsmænd Som nævnt ovenfor under afsnit 4 tilsigtedes ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet i voldtægtssager i størrelsesordenen et år. Endvidere blev det tilkendegivet i bemærkningerne, at der herudover burde ske en yderligere strafskærpelse i sager med flere gerningsmænd, i sager om voldtægt mod børn og i sager, hvor voldtægten har haft en særlig tidsmæssig udstrækning. Der er indberettet to sager med flere gerningsmænd. I begge sager (dom 9 og 25) var der tale om fuldbyrdede voldtægter, hvor den forurettede efter at have mødt gerningsmændene i byen blev kørt til et øde sted. Dom 9 omfattede to af fire gerningsmænd, idet sagen mod to sigtede, der var bosat i udlandet, blev udskilt til særskilt behandling. Der blev gennemført adskillige samlejer. Landsretten fastsatte straffen for de to tiltalte, T1 og T2, til fængsel i 3 år bl.a. under henvisning til, at der var tale om gruppevoldtægt, og til den tidsmæssige udstrækning af forholdet. Der var i landsretten dissens af to dommere for at fastsætte straffen til 3 år og 6 måneders fængsel.

14 14 En af de domfældte (T1) ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse til Højesteret, som stadfæstede landsrettens dom. Højesteret lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdets grovhed, herunder antallet af gerningsmænd og voldtægtens varighed. Herudover lagde Højesteret vægt på, at der, ud over den generelle strafskærpelse ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, tillige var tilsigtet en yderligere strafskærpelse ved voldtægter begået af flere i forening. Der var også i Højesteret dissens af to dommere for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år 6 måneder. I dom 25 gennemførte de to gerningsmænd fire samlejer, imens de fastholdt forurettede. Landsretten fastsatte straffen for begge gerningsmænd til 2 års fængsel. Retten henviste til, at der var tale om en voldtægt begået af flere gerningsmænd på et øde sted, og til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 samt heroverfor, at der kun i meget begrænset omfang var anvendt vold mod forurettede, og at de til talte ikke have fremsat verbale trusler. Med Højesterets dom må 3 års fængsel anses for udgangspunktet ved straffastsættelsen i voldtægtssager med flere gerningsmænd, hvis forholdet hvad der formentlig normalt vil være tilfældet har en vis tidsmæssig udstrækning. Set i lyset heraf forekommer landsrettens dom på 2 års fængsel mild på trods af, at landsretten som formildende omstændigheder henviste til, at der kun i meget begrænset omfang var anvendt vold overfor forurettede, og at de tiltalte ikke havde fremsat verbale trusler overfor forurettede. 7. Samlet vurdering og konklusion Som det fremgår af gennemgangen af de konkrete sager ovenfor, er det min opfattelse, at strafskærpelsen med få undtagelser må anses for at være slået igennem i de sager om voldtægt, der indgår i denne redegørelse. I adskillige af sagerne må straffen anses for at være forhøjet fuldt ud med et år i forhold til det strafniveau, der var gældende forud for lovændringen i 2002, mens der i andre sager er sket en skærpelse, dog ikke fuldt ud med et år. I disse sidstnævnte sager har der dog efter min opfattelse i de fleste tilfælde foreligget enten konkrete omstændigheder, der talte for at fastsætte en lavere straf, eller også har en strafskærpelse på fuldt ud et år været en meget væsentlig forhøjelse i forhold til det hidtidige strafniveau. Der er kun indberettet ganske få sager (dom 11, dom 25 og dom 33), hvor straffen ikke kan anses at være skærpet i overensstemmelse med tilkendegivelserne i forarbejderne til lov nr. 380 af 6. juni Der er tale om sager, der efter min opfattelse ikke adskiller sig i formildende retning fra de øvrige lignende sager, og hvor der på trods heraf er idømt en mildere straf end i sammenlignelige sager. Sammenfattende er det herefter min opfattelse, at de forhøjede straffe i sager om overtrædelse af straffelovens 216, der var tilsigtet ved lovændringen i 2002, må anses generelt at være slået igennem i praksis ved domstolene.

15 15 På baggrund af de ovennævnte enkelte sager, hvor straffene efter min opfattelse ligger under det tilsigtede niveau efter strafskærpelsen, vil jeg dog anmode politimestrene og statsadvokaterne om fortsat at være opmærksomme på strafudmålingen i sager om voldtægt, og herunder tage initiativ til at anke domme med påstand om skærpelse, hvis der findes grundlag for det.

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.2.2004 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

RIGSADVOKATEN J.nr. 2004-120-0014. Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216

RIGSADVOKATEN J.nr. 2004-120-0014. Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0014 Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Gruppe 1: Forsøg på

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr. 2005-120-0020 Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v. 2007/2 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Spørgsmål nr. 861 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Svar: Vil ministeren fremsende en oversigt over afsagte domme efter

Læs mere