Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004"

Transkript

1 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse RI pdf 3 Rigsadvokaten 3 Informerer Nr. 7/ RI Bilag 1 6 BILAG 1 6 Oversigt over indberettede landsretsdomme 6 Gruppe 1: Gadevold s. 2 6 (Dom nr. 1 25) 6 RI Bilag 2 33 RIGSADVOKATEN 33 J.nr Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens Straf 43 RI Bilag 3 59 Dom nr. 1 - Vestre Landsrets dom af 15. januar Fængsel i 30 dage 60 Fængsel i 60 dage 60 Fængsel i 60 dage betinget 60 Dom nr. 7 - Østre Landsrets dom af 4. marts Dom nr Vestre Landsrets dom af 4. april Dom nr Vestre Landsrets dom af 18. februar Fængsel i 50 dage 62 Dom nr Vestre Landsrets dom af 17. marts Dom nr Østre Landsrets dom af 13. maj Fængsel i 50 dage betinget 63 Dom nr Østre Landsrets dom af 27. maj Dom nr Vestre Landsrets dom af 28. maj

3 Fængsel i 30 dage betinget 64 Dom nr Vestre Landsrets dom af 16. juni Dom nr Østre Landsrets dom af 18. juni Dom nr Østre Landsrets dom af 20. juni Fængsel i 4 måneder 65 Dom nr. 78 -Vestre Landsretsdom af 13. januar Dom nr Vestre Landsrets dom af 18. marts Dom nr Østre Landsrets dom af 27. marts Dom nr Østre Landsrets dom af 3. april Dom nr Østre Landsrets dom af 13. juni Dom nr Østre Landsrets dom af 9. maj Dom nr Vestre Landsrets dom af 24. februar Fængsel i 30 dage 69 Dom nr Vestre Landsrets dom af 25. februar Dom nr Østre Landsrets dom af 17. marts Fængsel i 60 dage betinget 70 Dom nr Østre Landsrets dom af 17. marts Dom nr Vestre Landsrets dom af 23. april Dom nr Vestre Landsrets dom af 5. marts Andre redskaber 73 Fængsel i 2 år og 6 måneder 75 RI Bilag 4 77 PM:

4 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København DATO 25. februar 2004 JOURNAL NR. RA BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer Nr. 7/ KØBENHAVN K TELEFON FAX Straffene i voldssager samt nye retningslinier om bl.a. indberetning af sådanne sager (j.nr ) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven blev strafferammerne i forhøjet med henblik på en skærpelse af straffene. Efter lovens ikrafttræden den 8. juni 2002 anmodede Justitsministeriet Rigsadvokaten om at aflevere en redegørelse til ministeriet om udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden. I den anledning iværksatte jeg ved Rigsadvokaten Informerer nr. 21/2002 retningslinier for midlertidig indberetning m.v. af voldssager efter straffelovens Indberetningsordningen ophørte i På baggrund af de indberettede domme har Rigsadvokaten udarbejdet en redegørelse om straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens Redegørelsen er afgivet til Justitsministeriet som har sendt den til Folketingets Retsudvalg

5 Indholdet af redegørelsen beskrives nedenfor i afsnit 2. I afsnit 3 er fastsat nye retningslinier om behandlingen af voldssager, herunder om en ny indberetningsordning. 2. Redegørelsen om straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens Redegørelsen om straffene i voldssager er udarbejdet dels på grundlag af indberetninger til Rigsadvokaten om samtlige landsretsdomme om vold afsagt i 1. halvår 2003 dels på grundlag af materiale indsendt til statsadvokaterne fra seks politikredse om upåankede byretsdomme afsagt i samme periode og endelig på grundlag af statsadvokaternes vurdering af dette materiale. RIGSADVOKATEN SIDE 2 Bilag 1 til redegørelsen indeholder en oversigt over de indberettede landsretsdomme, mens bilag 2 til redegørelsen indeholder en nærmere beskrivelse af en række udvalgte landsretsdomme. Redegørelsen indeholder i afsnit 2 en beskrivelse af den strafskærpelse, der er tilsigtet ved lovændringen. I afsnit 4 redegøres for de indberettede landsretsdomme, og i afsnit 5 for politimestrenes og statsadvokaternes vurdering på grundlag af upåankede byretsafgørelser. Afsnit 6 indeholder en samlet vurdering og konklusion. Som det fremgår af afsnit 6, er det min opfattelse, at der i vidt omfang i domstolenes strafudmåling i voldssager er taget højde for den skærpelse af straffene med en tredjedel, der var hensigten med ændringen af straffelovens bestemmelser i ved lov nr. 380 af 6. juni Det fremgår endvidere af den samlede vurdering og konklusion, at det dog også i et vist omfang er tvivlsomt, om strafskærpelsen har medført forhøjede straffe i et antal konkrete sager, ligesom der i en del sager er udmålt en straf, hvor der ikke kan antages at foreligge en forhøjelse med en tredjedel i forhold til de hidtidige straffe. På den baggrund har jeg i redegørelsen tilkendegivet, at der fortsat hos anklagemyndigheden bør være en særlig opmærksomhed med hensyn til strafudmålingen i sager om vold, ligesom jeg har foreslået en række initiativer med henblik herpå. Efter drøftelser med de regionale statsadvokater og med Justitsministeriet fastsættes derfor nedenfor retningslinier om behandlingen af voldssager. 3. Retningslinier om behandlingen af voldssager og om en ny indberetningsordning 3.1. I alle sager, hvor der foreligger en overtrædelse af straffelovens 244, 245 eller 246 (dog med undtagelse af sager om restaurationsvold efter straffelovens 244), skal det i forbindelse med sagens behandling i retten af anklageren fortsat fremhæves, at - 4 -

6 der ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 er tilsigtet en forhøjelse af straffen med en tredjedel, således at det sikres, at der fortsat er en særlig opmærksomhed på dette punkt. Anklageren bør samtidig gøre opmærksom på, at det ikke har været hensigten, at strafforhøjelserne skal give sig udslag i en øget anvendelse af betingede domme, kombinationsdomme eller betingede domme med vilkår om samfundstjeneste. Om lovændringen og forarbejderne henvises til Rigsadvokaten Informerer nr. 21/2002 samt afsnit 2 i den vedlagte redegørelse Politimestrene skal udpege én medarbejder (vicepolitimesteren eller en politiassessor), der skal være ansvarlig for at følge strafudmålingen i voldssager. Denne medarbejder skal i alle sager hurtigst muligt efter dommens afsigelse vurdere, om der er grundlag for, at anklagemyndigheden anker dommen, således at en indstilling herom kan indsendes til den regionale statsadvokat i god tid inden ankefristens udløb. RIGSADVOKATEN SIDE Politimestrene i Glostrup, Odense, Århus, Aalborg og Esbjerg samt Politidirektøren i København skal udfylde et skema vedrørende alle ikke ankede byretsdomme afsagt i perioden fra 1. marts til udgangen af oktober 2004, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens Skemaet er vedlagt som bilag. De pågældende politimestre og politidirektøren skal senest den 1. december 2004 indsende de udfyldte skemaer til de regionale statsadvokater sammen med en udtalelse om udviklingen i strafniveauet efter lovændringen Statsadvokaterne skal i nævningesager hurtigst muligt efter dommens afsigelse vurdere, om der er grundlag for, at anklagemyndigheden anker dommen, således at indstilling herom kan indsendes til Rigsadvokaten i god tid inden ankefristens udløb. De regionale statsadvokater skal endvidere være særligt opmærksomme på, om der er grundlag for at søge ankedomme afsagt af landsretterne indbragt for Højesteret, og i givet fald afgive indstilling herom til Rigsadvokaten Endvidere skal hver af de regionale statsadvokater udpege en til to jurister, der i 2004 skal være særligt ansvarlige for vurderingen af spørgsmål om anke i voldssager både for så vidt angår byretsdomme og landsretsdomme. Navnene på de udpegede jurister bedes snarest meddelt rigsadvokaturen. I den forbindelse bemærkes, at statsadvokaterne fortsat skal anke byretsdomme, som er særligt velegnede med henblik på en generel fastlæggelse af strafniveauet for overtrædelser af straffelovens På grundlag af politimestrenes skemaer og udtalelser som nævnt i pkt samt på baggrund af landsretsdomme om vold skal de regionale statsadvokater inden udgangen af januar 2005 afgive en udtalelse til Rigsadvokaten om erfaringerne med hensyn til udmålingen af straffe i voldssager i Henning Fode - 5 -

7 BILAG 1 Oversigt over indberettede landsretsdomme Gruppe 1: Gadevold s. 2 6 (Dom nr. 1 25) Gruppe 2: Familievold s. 7 11(Dom nr ) Gruppe 3: Tilfældig konfliktvold s (Dom nr ) Gruppe 4: Anden type vold s (Dom nr ) Gruppe 5: Restaurationsvold henført til straffelovens 245 s (Dom nr ) Gruppe 6: Restaurationsvold henført til straffelovens 244 s (Dom nr ) - 6 -

8 DOMME VEDRØRENDE GADEVOLD.(Dommene omfatter et forhold af vold, medmindre andet fremgår af oversigten.) DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 1 VL Knytnæveslag Nej 30 dage 30 dage 16 Nej M Nej 2 VL T 1: 244 og T1: Knytnæve Ja 1 år 8 mdr. T1: 27 Nej M Ja 245 ( 123) Nikket en skalle T2: 17 T 2: 244 og T2: Knytnæve, 245 ( 123, flad hånd, Stik 285, jf. 276) med kniv 3 VL , jf. 247 Knytnæveslag Ja 4 mdr. 4 mdr. 24 Ja M Ja (fællesstraf (fællesstraf reststraf 61 reststraf 61 dg.) dg.) 4 VL , jf. Knytnæveslag Ja 6 mdr. 6 mdr. 51 Ja M Ja 247,1 ( 123) 5 VL Knytnæveslag Ja 50 dage 50 dage 35 Nej M Ja - 7-2

9 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 6 VL , til dels Knytnæveslag, Nej 30 dage 60 dage 27 Nej M Ja 248 (3 forhold) spark 7 ØL ( 291,1) Spark Nej 30 dage 40 dage 18 Nej M Ja (betinget) 8 ØL Knytnæveslag, Nej 60 dage 60 dage 21 Ja M Ja spark 9 VL ,1 ( 164) Knivstik Nej 4 mdr. 4 mdr. 41 Ja M Ja 10 ØL (2 forhold ( 281,1) Knytnæveslag, spark Nej 6 mdr. 8 mdr. (delvis betinget) 17 Nej M? 11 ØL (færdsel) Knytnæveslag Nej 30 dage 3 mdr. 21 Nej M Ja 12 VL ( 291,1) Knytnæveslag, spark Nej 3 mdr. 3 mdr. 20 Nej M Ja - 8-3

10 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 13 ØL , jf 247,1 Spark Nej 5 mdr. (fællesstraf reststraf 61 dg.) 5 mdr. (fællesstraf reststraf 61 dg.) 21 Ja M Ja 14 VL Knytnæveslag Ja 40 dage 60 dage (betinget med vilkår om samfundstjeneste) 21 Nej M Nej 15 VL ,1 2 tiltalte 16 ØL , jf. 247,1 ( 123, 285, jf. 276) Knytnæveslag, Nej Ungdomssanktion Ungdomssanktion 16 Nej M Nej spark Knytnæveslag, Nej 6 mdr. (betinget) 6 mdr. (betinget) 20 Nej M Ja spark 17 ØL ,1 Kast med Nej 60 dage (betinget) 60 dage (betinget) 45 Nej K Nej flaske - 9-4

11 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 18 ØL , jf. 247,1 19 VL (2 forhold) 20 VL T 1: 244 T 2: 244 (færdsel) Slag, spark og Nej 4 mdr. nikket skalle (fællesstraf med betinget dom på 40 dg.) 4 mdr. (fællesstraf med betinget dom på 40 dg.) 18 Ja M Nej Knytnæveslag Ja 40 dage (betinget) 60 dage 20 Nej M Ja Knytnæveslag, Nej T 1: 60 dage spark T 2: 5 mdr. 21 VL Knytnæveslag Nej 40 dage (delvis betinget) T 1: 60 dage T 2: 5 mdr. 40 dage (betinget med vilkår om samfundstjeneste) T 1: 37 T 1: Nej M Ja T 2: 35 T 2: Ja 18 Nej M Ja

12 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 22 VL ( 281,1) Knytnæveslag Nej 1 år og 5 mdr. (fællesstraf reststraf 367 dg.) 3 mdr. 25 Ja M Nej 23 VL Knytnæveslag, Nej 20 dage (betinget) 20 dage (betinget) T 1: 15 Nej M Nej spark T 2: VL T 1: 244, 245,1 (våbenlov) T 2: 244, jf. 247, 1 25 ØL T 1: 244, jf. 247,1 T 2: 244, jf. 247,1 ( 123) Slag, spark, Nej T 1: 4 mdr. forsøg på stik T 2: 60 dage med kniv T 1: Knytnæveslag T 2: Banket hoved i mur Nej T 1: 5 mdr. (fællesstraf reststraf 31 dg.) T 2: 5 mdr. (fællesstraf reststraf 33 dg.) T 1: 4 mdr. T 2: 4 mdr. T 1: 21 T 2: 19 Ja M Ja T 1: 5 mdr. T 1: 21 Ja M Nej (fællesstraf T 2: 20 reststraf 31 dg.) T 2: 6 mdr. (fællesstraf reststraf 33 dg.)

13 DOMME VEDRØRENDE FAMILIEVOLD (Dommene omfatter et forhold af vold, medmindre andet fremgår af oversigten.) DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 26 ØL Knytnæveslag, (2 forhold) halsgreb, træk i håret, spark på krop 27 ØL , 1 ( 181, Knytnæveslag, 266 og 291, spark, halsgreb stk. 2) 28 VL Træk i håret og forsøgt at slå hovedet ind i væg 29 VL Knytnæveslag, spark, slag med gryde PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Nej 80 dage 80 dage 38 Nej M Nej Ja 1 år 1 år 6 mdr og 39 Ja M Ja udvisning Nej 40 dage 40 dage 49 Nej M Ja Nej 50 dage 50 dage 50 Nej M Ja

14 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 30 ØL , stk. 1 Knivstik Nej 40 dage 60 dage (betinget) 26 Nej K? 31 ØL , jf. 245 Overhældt med acetone og antændt Ja 3 år 45 Nej M? 32 VL Knytnæveslag, Nej 30 dage 40 dage 35 Nej M Ja spark (betinget) 33 ØL T1 : 244 T2: 244, jf. T1: Knytnæveslag, Nej T 1: 60 dage T 2: 3 mdr T1 : 60 dage T2: 4 mdr Nej Ja K M Nej Nej 247, 1, jf. ( 291) T2 : slag med flad hånd, slag med telefonrør 34 VL Slag med flad Nej 30 dage 30 dage 32 Nej M Ja hånd 35 VL , jf. 247, stk. 1 Slag med flad hånd Nej 8 mdr (fællesstraf reststraf 184 dg.) 8 mdr (fællesstraf reststraf 184 dg.) 28 Ja M Nej

15 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 36 ØL , jf. Knytnæveslag, Nej 4 mdr. 4 mdr. 30 Ja M Ja 247,1 ( 291) 5 forhold slag med flad hånd 37 ØL ( 291) Slag med flad Nej 30 dage 30 dage 39 Nej M? hånd 38 VL , jf. 247, 1 Knytnæveslag, spark Ja 60 dage 4 mdr. 40 Ja M Ja 39 VL Skub, spark i hoved og mave Nej 30 dage (betinget) 40 dage (betinget) 37 Nej M Ja 40 VL (2 Knytnæveslag, Nej 3 mdr 3 mdr 35 Nej M Ja forhold) spark, slag med flad hånd 41 ØL ( 264) Knytnæveslag Nej 30 dage 40 dage (betinget) 40 Nej M Ja

16 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 42 ØL Knytnæveslag Nej 30 dage 40 dage (betinget 30 Nej M Ja med vilkår om samfundstjeneste) 43 VL Slag i ansigt, Nej 30 dage 50 dage 36 Nej M Ja spark på kroppen (betinget) 44 ØL ( 266, Knytnæveslag, Ja 3 mdr 4 mdr 39 Ja M Ja våbenlov) (3 forhold) spark, slag med aluminiumsstang, slag med flad hånd 45 VL , jf. Slag med flad Nej 60 dage 60 dage 32 Ja M Ja 247, stk. 1 hånd 46 ØL Knytnæveslag, spark Ja 40 dage 40 dage 47 Nej M Ja 47 VL Kvælertag Nej 60 dage (betinget) 30 dage (betinget) 19 Nej M?

17 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 48 VL , (lov om euf) 49 VL ( 285, jf. 276) Knytnæveslag, Nej 10 mdr 8 mdr 32 Ja M Nej kvælertag Knytnæveslag, Nej 4 mdr (fællesstraf halsgreb med betinget dom) 4 mdr (fællesstraf 21 Ja M? med betinget dom) 50 VL Slag med flad hånd, salg med livrem Nej 40 dage (betinget) 60 dage (betinget) 25 Nej M Ja 51 VL Knytnæveslag Nej 40 dage 40 dage 41 Nej M Ja 52 ØL Banket hoved Nej 30 dage 40 dage 35 Nej M Ja mod væg og bordplade 53 ØL ( 123) Omklamring Nej 3 mdr (betinget med vilkår om samfundstjeneste) 30 dage (betinget) 36 Nej M? 54 ØL Hårgreb og skub mod container Nej 20 dage (betinget) 20 dage (betinget) 47 Nej M?

18 DOMME VEDRØRENDE TILFÆLDIG KONFLIKTVOLD. (Dommene omfatter et forhold af vold, med mindre andet fremgår af oversigten.) DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 55 VL Knytnæveslag Nej 30 dage 30 dage 26 Nej M Nej 56 ØL Kastet person Nej 40 dage 40 dage 27 Nej M Nej mod bilrude 57 ØL Knytnæveslag, Nej 40 dage 40 dage 46 Nej M Nej slag, slag med træsko 58 ØL Knytnæveslag Nej 30 dage 30 dage 20 Nej M Nej 59 ØL , jf. 247,1 Spark, spyt i Nej 1 år 1 år 40 Ja M Ja (lov om euf, 266) ansigtet (fællesstraf (fællesstraf reststraf 99 reststraf 99 dg.) dg.) 60 VL jf. 247,1 Knytnæveslag Nej 30 dage 40 dage 23 Ja M Ja 61 VL Nikket skalle Nej 60 dage 60 dage 19 Ja M Ja

19 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 62 VL T1: Knytnæveslag T2: Knytnæveslag, spark PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Nej T 1: 40 T 1: 40 dage T 1: 34 T 1: Ja M Nej dage T 2: 30 dage T 2: 25 T 2: Nej T 2: 30 dage 63 VL Knytnæveslag Nej 30 dage 30 dage 26 Nej M Nej 64 ØL Knytnæveslag Ja 60 dage 40 dage (betinget 26 Ja M Nej med vilkår om samfundstjeneste) 65 ØL ( 266) Slag med flad hånd Nej 40 dage 40 dage 40 Nej M? 66 VL , jf. 247,2 Knytnæveslag Nej 60 dage 60 dage (betinget med vilkår om samfundstjeneste) 23 Nej M Ja 67 ØL Slag med flad hånd Nej 14 dage 14 dage 39 Nej M Nej

20 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 68 VL , jf. 247,2 Knytnæveslag Nej 30 dage (betinget) 30 dage (betinget) 19 Nej M Nej 69 ØL T1: 244 og Knytnæveslag, Nej T1: 1 år og T1: 1 år og 2 T1: 18 T1: Ja M Ja 245,1 ( 119,1, spark 2 mdr. mdr. T2: 20 T2: Nej lov om euf) (fællesstraf (fællesstraf T 2: 244 reststraf 181 dg.) T2: 50 dage reststraf 181 dg.) T2: 50 dage 70 VL ,1 Slag i hovedet Ja 1 år 1 år 25 Nej M Ja m.v. med bordben 71 VL , jf. 247,1 ( 293 a) Knytnæveslag, spark, slag med flaske Ja 6 mdr. 6 mdr. 46 Ja M Ja

21 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 72 ØL Slag med flad hånd Ja 60 dage 40 dage 26 Nej M? 73 VL T1: 245,1 T2: 244, jf. 247,1 T1: Knytnæveslag, slag i hovedet med krykke T2: Slag, slag på kroppen med krykke, knytnæveslag T1: Ja T2: Nej T1: 60 dage T2: 80 dage T1: 60 dage T2: 60 dage 74 VL Knytnæveslag Nej 40 dage 40 dage (betinget (betinget) med vilkår om samfundstjeneste) 75 VL Nikket skalle Nej 40 dage 40 dage (betinget) (betinget med vilkår om samfundstjeneste) T 1:33 T2: 37 T1: Nej T2: Ja M Nej 31 Nej M Ja 52 Nej M Ja

22 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 76 VL Slag med flad Ja 20 dage 20 dage 26 Nej K Nej hånd 77 VL ,1, jf. 247,1 Knytnæveslag Ja 3 mdr. 3 mdr. 21 Ja M Nej

23 DOMME VEDRØRENDE ANDEN TYPE VOLD. (Dommene omfatter et forhold af vold, medmindre andet fremgår af oversigten.) DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 78 VL Knytnæveslag Ja 40 dage 40 dage 27 Ja M Nej 79 ØL , jf. 247, 1 Slag med vase Ja 10 mdr. (fællesstraf med betinget dom) 1 år (fællesstraf med betinget dom) 29 Ja M Ja 80 VL (færdsel) Knytnæveslag Nej 30 dage 30 dage 43 Nej M Nej 81 VL (2 forhold) 82 VL , jf. 247, stk. 1 (+ 276, 277, 290 m.fl.) Knytnæveslag, Spark, Nikket skalle. Ja Dom 1: 8 mdr. Dom 2: 40 dage 9 mdr 56 Ja M? (fællesstraf) Knytnæveslag 5 mdr. 3 mdr. 27 Ja M?

24 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 83 VL , (+ 276, jf. 285). Knytnæveslag Nej 60 dage (delvis betinget) 60 dage (delvis betinget) 22 Nej M Ja 84 ØL Pudset hund på Nej 40 dage 40 dage 37 Nej K Nej offer 85 ØL , 1 Slag i hovedet Nej 40 dage 60 dage 55 Nej M Ja med ølflaske 86 ØL Nikket skalle Ja 30 dage 30 dage 54 Nej M Nej (betinget) (betinget) 87 VL , 1 jf. Slag i hovedet Ja 8 mdr. 8 mdr. 49 Ja M Ja 247, 1 med tom flaske og snit i kinden med knust flaske 88 ØL Kast med sten Nej 30 dage 30 dage 27 Ja M Nej 89 ØL Knytnæveslag Nej 30 dage 40 dage 57 Nej M Ja

25 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 90 VL Slag med flad hånd og 3 dunk oven på hovedet PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Nej 30 dage 30 dage 36 Nej M Nej (betinget) 91 ØL , 1, jf. 247,1 (lov om euforiserende stoffer) Knivstik Nej 1 år 1 år og 3 mdr. 34 Ja M Ja 92 VL Knytnæveslag, Nej 40 dage 40 dage 40 Ja M Ja Spark 93 ØL , 1 Knytnæveslag, Kvælertag Ja 4 mdr. 4 mdr. 21 Nej M Ja 94 VL , jf. 247, Knytnæveslag Ja 60 dage 40 dage 31 Nej M?

26 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 95 ØL Knytnæveslag, dunket hovedet i gulvet, kvælertag PERSON- BYRET LANDSRET ALDER FOR- SKADE (GERNINGS- STRAFFE TIDSPUNKT) Nej 60 dage 60 dage 45 Nej K? KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 96 ØL Knytnæveslag Nej 20 dage 40 dage (betinget 23 Nej M Ja med vilkår om samfundstjeneste) 97 VL , 245, 1, Knivstik Ja 7 år 6 år 38 Ja M Nej og VL Slag i ansigt Nej 40 dage 40 dage 50 Nej M Ja 99 VL , 1 Slag i hovedet med urtepotte, knytnæveslag, kvælertag Nej 1 år 1 år 23 Nej M Ja

27 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE 100 VL , 1, 247, 1 (+ 261, 1 og 260, nr. 1) VOLDSTYPE PERSON- BYRET LANDSRET ALDER SKADE (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- KØN STRAF- STRAFFE SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 3 knivstik mod Nej 3 år 6 mdr 3 år 6 mdr 29 Ja M Ja hovedet/hals, slag med flad hånd, slag med stegepande 101 VL Slag i hovedet, Nej 40 dage 40 dage 46 Nej M Ja knytnæveslag på kroppen 102 ØL , jf. 247, 1 ( 252, 285, jf. 276, færdel) 103 ØL , jf. 247, VL , jf. 245,1 Slag og bid med bidetang Nej 1 år 4 mdr (fællesstraf reststraf 437 dage) 2 år (fællesstraf reststraf 437 dage) 31 Ja K? Skubbet 7- årigt barn omkuld Nej 30 dage 40 dage 60 Ja M Ja Knivstik mod Ja 2 år 6 mdr 2 år 6 mdr 41 Nej M Ja bryst og mave

28 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE 105 VL , jf. 247, ØL , jf. 247, 1 (+ 260, stk. 1, nr. 1 og 266) VOLDSTYPE PERSON- BYRET LANDSRET ALDER SKADE (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- KØN STRAF- STRAFFE SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Knytnæveslag Nej 40 dage 60 dage 27 Ja M Ja Knytnæveslag, Nej 4 mdr. 4 mdr 36 Ja M Ja væltet omkuld 107 ØL Knytnæveslag Nej 40 dage 40 dage 32 Nej M Ja 108 VL (2 forhold) ( 126, 266 Knytnæveslag i ansigt, slag i hoved og på krop, spark Nej 4 mdr. 4 mdr. 40 Nej M Nej 109 ØL , jf. 245 Rystevold og Ja (Nævningesag) 6 år og 32 Nej M Ja slag mod baby udvisning

29 DOMME VEDRØRENDE RESTAURATIONSVOLD OMFATTET AF STRAFSKÆRPELSEN. (Dommene omfatter et forhold af vold, medmindre andet fremgår af oversigten.) DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 110 VL ,1, jf. Slag med knust Ja 5 mdr. 8 mdr. 20 Ja M Ja 247, 1 glas (delvis betinget) 111 ØL ,1 Slag med knust Ja 40 dage 50 dage 21 Nej M Ja ølflaske (betinget) 112 ØL ,1 Slag med flaske Ja 3 mdr. 3 mdr. 17 Nej M? (betinget) 113 VL ,1 Stik med kniv Ja 1 år 1 år og 6 42 Nej M Ja (våbenlov) mdr. 114 VL ,1 Slag med knust glas, knytnæveslag Ja 80 dage 80 dage 19 Nej M Ja

30 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE 115 ØL ,1, jf. 247,1 til dels 244, jf. 247,1 VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET Slag, spark Ja 8 mdr. (fællesstraf reststraf 37 dage) LANDSRET ALDER FOR- KØN (GERNINGS- STRAFFE TIDSPUNKT) 8 mdr. (fællesstraf reststraf 37 dage) 37 Ja M Ja STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING)

31 DOMME VEDRØRENDE RESTAURATIONSVOLD EFTER STRAFFELOVENS 244. (Dommene omfatter et forhold af vold, medmindre andet fremgår af oversigten). DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 116 VL Slag med flad hånd, spark og nikket skalle PERSON- BYRET LANDSRET ALDER SKADE (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- KØN STRAF- STRAFFE SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Ja 3 mdr. 3 mdr. 25 Nej M Nej 117 VL Knytnæveslag Ja 30 dage 30 dage 22 Nej M Nej 118 VL Nikket skalle Ja 30 dage 30 dage 20 Nej M Nej (betinget) 119 VL Knytnæveslag spark Nej 40 dage 40 dage 22 Nej M Nej skalle 120 VL (færdsel) Knytnæveslag i Nej 40 dage 40 dage 18 Nej M Nej ansigt (delvist betinget) (betinget med vilkår om samfundstjenete) 121 ØL Knytnæveslag Ja 40 dage 40 dage 22 Nej M Nej 122 ØL Slag med flad hånd Ja 30 dage 10 dage (betinget) 31 Nej M Nej

32 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- VOLDSTYPE MELSE 123 VL Slag med knytnæve PERSON- BYRET LANDSRET ALDER SKADE (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- KØN STRAF- STRAFFE SKÆRPELSE (SA S VURDERING) Ja 30 dage (betinget) 40 dage 22 Ja M Ej svaret (betinget) 124 ØL Kast med flaske Nej 20 dage (betinget) 30 dage 29 Nej M? (2 forhold) og kast med koben (betinget) 125 VL , jf. Knytnæveslag Ja 60 dage 40 dage 29 Ja M Nej 247, VL , jf. 247,1 Slag i ansigt Nej 40 dage 40 dage 27 Ja M Nej 127 VL Knytnæveslag og Nej 30 dage 30 dage 22 Ja K Nej spark (betinget) 128 ØL , jf. Knytnæveslag Ja 60 dage (betinget) 60 dage 25 Ja M Nej 247, ØL , jf. 247, 1 Nikket skalle Nej 3 mdr. (fællesstraf med betinget dom) 3 mdr. (fællesstraf med betinget dom) 35 Ja M?

33 DOMNR. DOMSDATO LOVBESTEM- MELSE VOLDSTYPE PERSON- SKADE BYRET LANDSRET ALDER (GERNINGS- TIDSPUNKT) FOR- STRAFFE KØN STRAF- SKÆRPELSE (SA S VURDERING) 130 VL , jf. Knytnæveslag Nej 10 mdr. 10 mdr. 24 Ja M Nej 247, 1 (fællesstraf reststraf 241 dage) (fællesstraf reststraf 241 dage) 131 VL Knytnæveslag Ja 40 dage 60 dage 28 Nej M Nej

34 RIGSADVOKATEN J.nr Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven blev strafferammen i straffelovens 244 for simpel vold hævet fra fængsel indtil 1 år og 6 måneder til fængsel indtil 3 år. Strafferammen i 245 for kvalificeret vold blev hævet fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år, og strafferammen i 246 for vold under særdeles skærpende omstændigheder blev hævet fra fængsel indtil 8 år til fængsel indtil 10 år. Justitsministeriet anmodede ved skrivelse af 12. juni 2002 Rigsadvokaten om ved udgangen af 2003 at aflevere en redegørelse til ministeriet om udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden. I denne redegørelse beskrives i afsnit 2 indholdet af lov nr. 380 af 6. juni 2002, og i afsnit 3 omtales Rigsadvokatens midlertidige indberetningsordning, der danner grundlag for redegørelsen. Afsnit 4 indeholder en gennemgang af de landsretsdomme, der er indberettet fra de regionale statsadvokater til Rigsadvokaten, mens afsnit 5 vedrører de ikke ankede byretsdomme, der er indberettet fra udvalgte politikredse til de regionale statsadvokater. Afsnit 6 indeholder en sammenfatning og vurdering af udviklingen i strafniveauet. 2. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 Som nævnt i afsnit 1 blev strafferammerne i straffelovens bestemmelser om vold forhøjet ved nr. 380 af 6. juni 2002, idet strafferammen i 244 for simpel vold blev hævet fra fængsel indtil 1 år og 6 måneder til fængsel indtil 3 år. Strafferammen i 245 for kvalificeret vold blev hævet fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år, og strafferammen i 246 for vold under særdeles skærpende omstændigheder blev hævet fra fængsel indtil 8 år til fængsel indtil 10 år. Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. Formålet med forhøjelsen af strafferammerne i straffelovens er ifølge bemærkningerne til lovforslaget i højere grad at lade strafniveauet afspejle den krænkelse af offeret, der finder sted ved forbrydelser af personfarlig karakter, herunder ved voldskriminalitet

35 2 Lovændringen tilsigter, at straffen i voldssager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der efter hidtidig praksis ville være fastsat af domstolene. Det forhøjede strafniveau på omkring en tredjedel skal anvendes i de sager, der falder ind under straffelovens to bestemmelser om den grove vold (straffelovens 245 og 246). Det forudsættes således f.eks., at en sag om vold efter straffelovens 245, der hidtil af domstolene er blevet straffet med 3 måneders fængsel, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit For så vidt angår strafudmålingen for vold omfattet af straffelovens 244 anføres følgende i bemærkningerne til lovforslaget: Forslaget tilsigter derfor, at den nævnte forhøjelse med omkring en tredjedel i forhold til nuværende praksis som overvejende hovedregel ligeledes skal slå igennem i voldssager, der er omfattet af straffelovens 244. Det gælder f.eks. sager om såkaldt gadevold, hvor gerningsmanden på gaden eller tilsvarende steder overfalder en person, som gerningsmanden ikke kender, og hvor ofret hverken ved ord eller handling kan siges at have foranlediget volden. Her bør der således ske en forhøjelse af strafniveauet også i de tilfælde, hvor gadevolden ikke har haft en så grov karakter, at forholdet er omfattet af straffelovens 245 eller 246. Det samme gælder med hensyn til f.eks. sager om såkaldt familievold det vil sige vold mod en ægtefælle, samlever eller kæreste mv. samt sager om vold mod børn. Samtidig med, at der som overvejende hovedregel tilsigtes en forhøjelse af strafniveauet med omkring en tredjedel i sager om vold efter straffelovens 244, er der efter Justitsministeriets opfattelse grund til at tilstræbe en vis yderligere nuancering af strafniveauet i sager om simpel vold, alt efter hvilken type voldssag der er tale om. Selv om også simpel vold opstået i forbindelse med værtshusbesøg mv. kan indebære en alvorlig krænkelse af ofret, finder Justitsministeriet således ikke, at der i sager af denne karakter sammenlignet med f.eks. sager om såkaldt gadevold eller vold mod børn er tilstrækkelig anledning til generelt at forhøje strafniveauet. Den nævnte strafforhøjelse i sager efter straffelovens 244 tilsigter derfor ikke at slå igennem i sager om såkaldt restaurationsvold. Af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1.2., fremgår det samtidig, at fastsættelse af straffen fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og at de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Endelig fremgår det af det nævnte afsnit, at det ikke er hensigten, at de foreslåede forhøjelser skal give sig udslag i en øget anvendelse af betingede domme efter straffelovens 56, kombinationsdomme efter straffelovens 58 eller betingede domme med vilkår om samfundstjeneste. 3. Rigsadvokatens midlertidige indberetningsordning vedrørende domme i voldssager Som nævnt anmodede Justitsministeriet Rigsadvokaten om ved udgangen af 2003 at aflevere en redegørelse om udviklingen i strafniveauet for overtrædelser af straffelovens

36 3 På denne baggrund blev der ved Rigsadvokaten Informerer 21/2002 i december 2002 iværksat en midlertidig indberetning af voldssager fra politimestrene (politidirektøren) og de regionale statsadvokater. Indberetningsordningen ophørte i sommeren Indberetning af byretsdomme fra politimestrene (politidirektøren) til de regionale statsadvokater Som led i indberetningsordningen skulle politimestrene (politidirektøren) inden ankefristens udløb til de regionale statsadvokater indsende byretsdomme, hvor der var sket domfældelse for overtrædelse af , for forhold begået efter lovændringens ikrafttræden den 8. juni 2002, og hvor politimesteren (politidirektøren) fandt, at dommen ikke kunne anses for at være i overensstemmelse med de retningslinier om strafudmåling, der er angivet i lovforslaget. De regionale statsadvokater tog herefter stilling til, om den pågældende sag skulle indbringes for landsretten. I sager, hvor byretsdommen var udtryk for markante afvigelser fra det strafniveau, der følger af forarbejderne til loven, var udgangspunktet, at sagen skulle ankes, medmindre der forelå ganske særlige omstændigheder i den konkrete sag, der kunne begrunde afvigelsen. Dernæst skulle Politimestrene i Glostrup, Odense, Århus, Aalborg og Esbjerg og Politidirektøren i København løbende udfylde et skema vedrørende alle ikke ankede byretsdomme, hvor der var sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens De nævnte politimestre og politidirektøren skulle herefter inden udgangen af juli 2003 til de regionale statsadvokater indsende de udfyldte skemaer sammen med en udtalelse om udviklingen i strafniveauet efter lovændringen Indberetning af landsretsdomme fra de regionale statsadvokater til Rigsadvokaten m.v. Et yderligere led i indberetningsordningen var, at de regionale statsadvokater løbende til Rigsadvokaten skulle indberette landsretsdomme afsagt fra den 1. januar 2003 til udgangen af juni 2003, hvor der var sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens for forhold begået efter lovens ikrafttræden. Indberetningsordningen omfattede også sager om restaurationsvold, der var henført til straffelovens 244, selv om strafskærpelsen ikke omfatter sådanne sager. Indberetningen omfattede derimod ikke domme, der foruden overtrædelser af straffelovens omfattede andre lovovertrædelser, som havde haft en sådan væsentlig indflydelse på strafudmålingen, at dommen ikke kunne anses for egnet til at belyse straffen for vold. De regionale statsadvokater skulle endvidere særskilt forelægge sager for Rigsadvokaten, hvis statsadvokaterne fandt, at den af landsretten udmålte straf ikke var i overensstemmelse med det strafniveau, der var tilsigtet ved lovændringen

37 4 Endelig skulle de regionale statsadvokater på grundlag af de modtagne indberetninger fra politimestrene og politidirektøren og de landsretsdomme, som statsadvokaterne havde indberettet til Rigsadvokaten, fremkomme med en samlet udtalelse om strafniveauet i voldssager efter lovændringen, herunder en vurdering af, om strafudmålingen generelt er i overensstemmelse med det niveau, der følger af forarbejderne til lovændringen. 4. Landsretsdomme afsagt fra den 1. januar 2003 til udgangen af juni Generelt Landsretsdomme indberettet af de regionale statsadvokater Rigsadvokaten har fra de regionale statsadvokater modtaget 131 landsretsdomme afsagt fra den 1. januar 2003 til udgangen af juni 2003, hvor der er sket domfældelse for straffelovens for forhold begået efter den 8. juni Samtlige disse domme findes i den skematiske oversigt i bilag 1, mens udvalgte domme er beskrevet nærmere i bilag 2, jf. nedenfor. I forbindelse med indberetningerne har statsadvokaterne anvendt et særligt skema, der som udgangspunkt er udfyldt af den mødende anklager. Skemaet indeholder udover en række faktiske oplysninger en vurdering af, hvorvidt der ved straffastsættelsen i sagen er sket en skærpelse på omkring en tredjedel, som forudsat ved lovændringen. På grundlag af disse skemaer samt dom- og retsbøger i sagerne er der i bilag 1 udarbejdet en samlet oversigt over alle indberettede landsretsdomme. Alle domme er tildelt et fortløbende nummer, og det fremgår af oversigten, hvor og hvornår dommen er afsagt, den/de relevante lovbestemmelser, karakteren af den udøvede vold, om der er sket personskade, strafudmålingen i byret og landsret, domfældtes alder, om den pågældende tidligere er straffet, domfældtes køn, samt om statsadvokaten vurderer, at der er sket strafskærpelse. I 101 af de 131 landsretsdomme, der er indberettet, er den udøvede vold henført til straffelovens 244, hvilket svarer til ca. 77 pct. Heraf vedrører 16 domme restaurationsvold, som ikke er omfattet af strafskærpelsen. Domme vedrørende straffelovens 244 gennemgås nedenfor i afsnit 4.2. I de resterende 30 domme er volden i 22 sager henført til straffelovens 245, mens fire domme omfatter to tiltalte, hvor der både er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens 244 og 245. Endelig er volden i fire domme henført til straffelovens 246. Domme vedrørende straffelovens 245 gennemgås nedenfor i afsnit 4.3. og dommene vedrørende straffelovens 246 gennemgås i afsnit 4.4. Oversigten i bilag 1er inddelt i følgende forskellige voldstyper:

38 - Gadevold (25 domme) - Familievold (29 domme) - Tilfældig konfliktvold (23 domme) - Anden type vold (32 domme) - Restaurationsvold henført til straffelovens 245 (6 domme) - Restaurationsvold henført til straffelovens 244 (16 domme) 5 Endvidere er de indberettede landsretsdomme i bilaget opdelt efter, hvilken bestemmelse volden er henført til. For så vidt angår vold efter straffelovens 244 er gennemgangen i afsnit 4.2. opdelt i gadevold, familievold, tilfældig konfliktvold, anden type vold og restaurationsvold. De sager, hvor volden er henført til straffelovens 245 og 246, er nedenfor udskilt fra de enkelte grupper og behandles særskilt, idet sagerne vedrørende straffelovens 245 er opdelt efter, hvilket våben m.v. der er anvendt i forbindelse med den udøvede vold. Herved anvendes samme systematik som i Rigsadvokatens oversigt af 14. februar 2002 om straffe i voldssager, der var medtaget som bilag 3 til forslaget til lov nr. 380 af 6. juni Da der kun er modtaget fire domme om overtrædelse af straffelovens 246, er der ikke foretaget en yderligere opdeling af disse afgørelser. I redegørelsen henvises til en række af de domme, som fremgår af oversigten i bilag 1. De domme, som kommenteres, er i vidt omfang nærmere beskrevet i bilag 2, hvor dommene har samme nummer som i bilag 1. De domme, som danner grundlaget for redegørelsen, er domme, hvor der alene er sket domfældelse for ét forhold af vold, herunder også hvor straffen er fastsat under henvisning til straffelovens 247, stk. 1, der giver hjemmel til at forhøje straffen med indtil det halve, hvis en person tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold. En række af de domme, som er modtaget fra statsadvokaterne, og som er medtaget i oversigten i bilag 1, beskrives ikke nærmere i redegørelsen. Det skyldes, at der i mange af sagerne udover vold indgår anden kriminalitet, der må antages at have haft en sådan betydning for den idømte straf, at dommene ikke er egnede til at belyse straffen for vold. I en række andre sager er straffen udmålt som en fællesstraf med en tidligere betinget dom eller en reststraf, hvilket ligeledes gør dommene mindre egnede til at belyse strafudmålingen for den nu begåede vold

39 Generelt om vurderingen af strafudmålingen i dommene 6 Strafferammerne for vold i straffelovens 244, 245 og 246 er efter lovændringen henholdsvis bøde eller fængsel indtil 3 år, fængsel indtil 6 år og fængsel indtil 10 år. Allerede disse meget vide strafferammer fra bøde til fængsel i 10 år viser, at vold kan forekomme i et meget bredt spektrum af sager. Vold, der henføres til straffelovens , spænder således fra den helt simple vold i form af et enkelt slag eller skub uden personskade til den alvorligere vold, f.eks. slag, herunder med redskaber, eller spark, der har skader til følge, og til den særdeles alvorlige vold, der fører til, at forurettede får invaliderende varige mén eller afgår ved døden. Omstændighederne i voldssagerne kan også være meget forskellige. Der kan f.eks. være tale om skænderi eller provokationer mellem berusede, hvor det er mere tilfældigt, at den ene frem for den anden slår først, eller i den groveste form, hvor en voksen mishandler et spædbørn. De straffe, der udmåles af domstolene i voldssager, spænder da også i praksis helt fra dagbøder til meget langvarige fængselsstraffe. Denne store spredning i strafudmålingen er også afspejlet i bilag 3 til lovforslaget, hvor der er givet eksempler på strafudmålingen i forskellige typer af voldssager. Der kan f.eks. henvises til, at straffene for vold ved anvendelse af kniv efter straffelovens 245 før lovændringen i en række undersøgte domme varierede fra fængsel i 3 måneder til fængsel i 2 år og 6 måneder, og ved vold efter straffelovens 245 uden redskab varierede fra fængsel i 40 dage til fængsel i 2 år. At der er tale om sager af så forskellig karakter medfører, at det selv inden for de enkelte bestemmelser er vanskeligt at sammenligne konkrete sager. I modsætning til andre typer af straffesager, hvor strafudmålingen sker på grundlag af mere objektive forhold, f.eks. i narkotikasager efter mængden af narkotika, sker strafudmålingen i voldssager i højere grad på grundlag af en række forskellige konkrete forhold, hvoraf voldens karakter nok har størst betydning, men dog kun udgør ét element. Der foreligger således forholdsvis sjældent flere sager, hvor den udøvede vold og omstændighederne ved voldsudøvelsen er helt identiske. For hovedparten af de gennemgåede domme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens , gælder da også, at strafudmålingen ifølge præmisserne i dommene er sket efter en meget konkret vurdering af omstændighederne i sagen. De forhold, der navnlig har betydning ved straffastsættelsen, er optakten til volden, herunder f.eks. skænderi eller provokationer, voldens karakter, forurettedes eventuelle skader og den tiltaltes personlige forhold. Også forholdet mellem tiltalte og forurettede spiller ind. Alle de nævnte forhold kan også få betydning, når det vurderes, om straffen bør være betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste

40 Det er derfor vanskeligt at nå til sikre konklusioner ved en sammenligning af straffene i voldssager, herunder ved en sammenligning af straffene forud og efter en strafskærpelse. 7 Hertil kommer, at det særligt ved vold efter straffelovens 244, kan være svært at vurdere, om den tilsigtede skærpelse af straffen med en tredjedel i de voldssager, der før lovændringen medførte de laveste straffe, er slået igennem. Det er ofte helt konkrete omstændigheder i de enkelte sager, der afgør, om en straf efter det tidligere niveau ville have været fængsel i 30 dage eller fængsel i 40 dage, og om straffen for vold begået efter lovændringens ikrafttræden derfor skal være 40 dages fængsel eller 60 dages fængsel Straffelovens 244 Straffelovens 244 om simpel vold har efter ændringen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 følgende ordlyd: 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Bestemmelsen finder anvendelse på vold i form af slag med flad hånd og knytnæveslag, kast med genstande, der rammer en anden, benspænd, førergreb, bid og lignende. Langt de fleste domme i sager om vold bedømmes efter denne bestemmelse, og som nævnt i afsnit vedrører mere end 3/4 af de indberettede landsretsdomme vold efter straffelovens 244. Gennemgangen af sagerne om overtrædelse af straffelovens 244 er nedenfor opdelt i sager om gadevold, familievold, tilfældig konfliktvold, anden vold og restaurationsvold Gadevold I betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse, side 142, er gadevold beskrevet som tilfælde, hvor voldsmanden på gaden, i S-tog eller på tilsvarende steder overfalder en ham ubekendt person, oftest uden nogen foranledning i ord eller handlinger fra den overfaldnes side. Som det fremgår af oversigten i bilag 1, er der indberettet 25 landsretsdomme vedrørende gadevold. I 22 domme er volden henført til straffelovens 244, mens volden i de resterende tre domme blev henført til straffelovens 245. Sagerne vedrørende 245 omtales nærmere i afsnit 4.3. Kun i fem domme (dom nr. 1, 5, 8, 14 og 21, der er beskrevet nærmere i bilag 2) er der alene sket domfældelse for ét tilfælde af vold efter straffelovens 244, samtidig med, at straffen ikke er en fællesstraf. Der er i de nævnte domme udmålt straf fra fængsel i 30 dage til fængsel i 60 dage. I to af de fem domme er straffen betinget i begge tilfælde med vilkår om samfundstjeneste

41 Straf Domfældelse efter Betinget Ubetinget I alt straffelovens dage dage dage dage I alt Det fremgår af dommene, at den udøvede vold har bestået i spark, knytnæveslag og slag med flad hånd. I dom nr. 1 havde tiltalte kun medvirket til andres vold (knytnæveslag, spark og skub) uden selv at have udøvet volden, og straffen blev derfor fastsat til fængsel i 30 dage. I dom nr. 5 blev straffen fastsat til fængsel i 50 dage for knytnæveslag mod to forurettede og et spark, mens straffen i dom nr. 8 blev fastsat til fængsel i 60 dage for slag med flad hånd og knyttet hånd og spark. Straffen blev ligeledes i dom 14 fastsat til fængsel i 60 dage, der dog var betinget, for et knytnæveslag i ansigtet, hvorved der skete brud på forurettedes næse og kindben. Endelig blev straffen fastsat til fængsel i 40 dage betinget for knytnæveslag i dom nr. 21. De regionale statsadvokater har vurderet, at der i tre af de fem domme er sket en skærpelse af straffen i overensstemmelse med bemærkningerne til loven. I de to domme, hvor der vurderes ikke at være sket en skærpelse, var der tale om medvirken til andres vold (dom nr. 1), og i den sidste dom (dom nr. 14) fik anklagemyndigheden ikke tilladelse til at indbringe dommen for Højesteret. I flere af dommene er der i præmisserne givet en meget konkret begrundelse for den udmålte straf, bl.a. tiltaltes unge alder (dom nr. 1), voldens karakter (dom nr. 8), forurettedes provokation af tiltalte (dom nr. 8) og de beskedne skader (dom nr. 8) For så vidt angår de to domme, hvor der er udmålt en betinget straf, er begrundelsen i dommene tiltaltes ganske særlige personlige forhold (dom nr. 14) og tiltaltes unge alder og gode personlige forhold (dom nr. 21). Der er sket personskade i tre af sagerne, hvilket er indgået som et element i forbindelse med strafudmålingen, men i dom 8 dog formentlig som en formildende omstændigheder, idet der henvises til de beskedne skader. I dom nr. 14 har landsretten forhøjet straffen under hensyn til overfaldets voldsomhed og de påførte skader, men samtidig gjort straffen betinget på grund af tiltaltes ganske særlige personlige forhold. Det fremgår af oversigten i bilag 1, at der i syv sager er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens 244, og for andre lovovertrædelser. I disse syv sager vurderer de regionale statsadvokater, at der i fem sager er sket en skærpelse af straffen for volden, mens det i en sag vurderes, at der ikke er

42 sket en skærpelse. I yderligere en sag har statsadvokaten ikke fundet at kunne foretage en vurdering af spørgsmålet. 9 Sammenfattende er straffene i de fem indberettede domme, hvor straffen alene omfatter ét forhold af vold efter straffelovens 244, og hvor der ikke er fastsat en fællesstraf, udmålt i niveauet dages fængsel, således at der i to af dommene er udmålt en straf på 60 dages fængsel. Statsadvokaterne har vurderet, at der i tre ud af de fem domme er sket en skærpelse af straffen i overensstemmelse med lovændringen. I de syv sager, hvor der også er sket domfældelse for andre forhold, har statsadvokaterne vurderet, at der er sket skærpelse i fem af dommene Familievold Familievold omfatter ifølge betænkning nr. 1099/1987, side 142, navnlig tilfælde, hvor vold udøves over for en hustru, samlever, kæreste eller lignende, eventuelt en person, som gerningsmanden tidligere har haft et sådant forhold til og nu har opsøgt. Familievold omfatter ikke vold mod børn, jf. afsnit nedenfor om anden type vold. Der er indberettet 29 landsretsdomme, der vedrører familievold. I 25 sager er volden henført til straffelovens 244, mens volden i de resterende fire domme er henført til henholdsvis straffelovens 245 (tre) og 246 (en). Af de 25 domme vedrører 15 domme alene ét voldsforhold efter straffelovens 244, og der er ikke fastsat en fællesstraf. 12 af disse domme er nærmere beskrevet i bilag 2. Straffene er i de 15 domme udmålt i niveauet fra 20 dages fængsel til fængsel i 4 måneder. Som det fremgår af nedenstående skema, er der i syv ud af de 15 domme udmålt en betinget straf, hvoraf en dom er gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Straf Domfældelse efter Domfældelse efter Betinget Ubetinget I alt straffelovens 244 straffelovens 244 jf. 247, stk dage dage dage dage dage mdr I alt

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0016 Oversigt over højesterets- og landsretsdomme efter lovændringen i sager om vold efter straffelovens

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Oversigt over straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244-246 1. Indledning I dette bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011)

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven 2001/2 LSF 118 Offentliggørelsesdato: 26-02-2002 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 32 Sagsforløb 2001/2 LF 118 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 26. februar 2002 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

April 2008. 1. Indledning

April 2008. 1. Indledning RIGSADVOKATEN J.nr. RA-2006-120-0033 April 2008 Redegørelse om anvendelse af straffelovens 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere