APV 2004 Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2004 Handlingsplan"

Transkript

1 en indeholder 5 kolonner. 1. Arbejdsmiljøproblem en kort beskrivelse af problemet. 2. At-bestemmelse et kort resume af anvisning, bestemmelse eller vejledning med sidehenvisning i Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde Forår 2004 eller sikkerhedslederens bemærkning. 3. Løsningsforslag en vedtaget løsning af hvert arbejdsmiljøproblem godkendt af skolens ledelse. 4. og her påføres dato for seneste færdiggørelse af løsning og budgetterede omkostninger. Prioriteringen fremgår af deadlines. 5. den person som er ansvarlig for iværksættelsen af løsningen for de enkelte punkter i forhold til deadline vil blive foretaget på sikkerhedsudvalgs møder. Ny handlingsplan ved overskridelse af deadline vil blive besluttet på møderne. Når problemet er løst markeres med en er opdelt i 9 områder. 8 områder er afdelingsbestemt og derfor geografisk afgrænsede. En handlingsplan, rengøring, har arbejdsplads over hele skolen, og dækker derfor alle afdelinger geografisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 1/18

2 KØL A-fløj Ventilation i lokale A101, A202, A201 virker ikke. A101 vinduer kan ikke åbnes, sømmet fast Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) s 3.1. ventilation Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Se BST-kommentar Løses i forbindelse med ombygning af Administration. Vinduer udskiftes i 2007 Ventilation laves i /2008 trindelt 5,5 mio. kr. BST-kommentar: Det blev i sommeren konstateret, at udsugningen ikke er i drift i undervisningslokalerne 201, 202, 203 og 204. (I undervisningslokale 205 var udsugningen i drift, sandsynligvis kører det på et andet anlæg). En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af mindre end 1 time, når der er 20 elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C. Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 60 m 2 lokale, svarer dette til 129 l/s (465 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. Rumtemperaturen kan ikke holdes under 25 C ved den nævnte luftmængde, men da vinduerne trænger til udskiftning pga. råd, kan det anbefales, at der isættes ruder med glas der tilbageholder så meget som muligt af den indstrålede solvarme. Hvis rumtemperaturen skal kunne holdes under 25 C vha. ventilation, kræves enten meget store luftmængder eller køling, og det vil give en relativ kostbar løsning. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 2/18

3 KØL Smed For ringe sug i slibeboks. BST har målt 0,2 m/sek. Men der bør være et sug på 0,5 m/sek. (tommelfingerregel) Målt af Lars Gregersen fra BST. Se BST-kommentar Pl Båndsliber har forkert udsugning (Sug er bagerst men bør være forrest). Smed/maskin Der mangler procesalarmer på svejseudsugning, ved drejebænke og ved slibemaskiner. BST-kommentar Denne krævede lufthastighed kan skønsmæssigt opnås ved at afblænde de 2 øverste udsugningsriste, således at der kun udsuges i bordniveau, hvor forureningen udvikles. Se BST-kommentar. BST-kommentar: Udsugningen kan gøres mere effektiv ved at montere udsugning forrest på maskinen, men jeg har aldrig erfaret, at At. giver påbud om dette. For at kunne montere udsugningen forrest på maskinen, kræves en ny ventilator, fordi den nuværende er fastmonteret på maskinen. Ventilation på faste arbejdssteder (side 312) At-vejledning nr.a.1.1 (maj 2001) 5. Kontrolanordning Overvågning etableres. Anlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis funktionen er utilstrækkelig. Kontrolanordningen skal udløse en alarm i Instruks laves af ibj. form af et lys- og/eller lydsignal, vente Pl ibj BST-kommentar: Overvågningerne skal etableres, og ved alarmen (lys eller lyd) skal der ophænges en instruks på, hvordan brugerne skal forholde sig. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 3/18

4 KØL Tag utæt i h108, h107, h105, smedev. I smed regner det ned i elektriske dele ved slagsaks Bør udbedres Udbedres løbende. H-fløj Smed og -maskin mangler generel færdiggørelse. Ingen varmefordelingsanlæg i lokale. H108 ventilation støjer. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Mindste temperatur Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig ansterengelse bør ikke komme under 18 0 C. Varme etableres BST-kommentar: Arbejdet i lokalet betragtes som stillestående. Derfor skal der kunne opretholdes en temperatur på 18 0 C. Temperaturen skal være opnået senest 1 time efter arbejdet er påbegyndt. At-vejledning D.6.1: Støj Ingen personer må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) over en otte timers arbejdsdag. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er Se BST-kommentar teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Unødig støj er en støjbelastning, som kan ligge under grænseværdien på 85 db(a), og som kan dæmpes med rimelige midler. BST-kommentar: Udsugningsanlægget er et højtryksudsugningsanlæg, og derfor er det de meget høje lufthastigheder der skaber støjen. Der er ikke så meget at gøre ved støjen fra anlægget udover altid at sætte slanger på studsene, bl.a. når udsugningen anvendes ved tømning af anlæg. Februar 2005 Igangsat Nu aj Køle afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 4/18

5 KØL Smed. For højt støjniveau i svejsekabiner. At-vejledning D.6.1: Støj Målt af Lars Gregersen fra BST BST har målt. Forslag: Skillerum isoleres. Skillevægge se bilag 1 BST-kommentar: Skillevæggene mellem kabinerne har ikke lydabsorberende overflader. Støjen vil kunne dæmpes 3-6 db(a) ved at anvende lydabsorberende skillevægge. Eksempel JKJ Montage er fremsendt til IBJ. Prioriteres i budget kr. ibj Se ny løsning herunder* Parallelkøleanlæg skal rengøres. Samt have lovpligtigt eftersyn? Rengøring skal foretages af brugere. Anlægget er et laboratorieanlæg og det kører kun under opsyn. *Der etableres automatiske spjæld og behovsstyret hastighedsregulering af ventilatormotorer. Der skal ikke foretages andet eftersyn end det vi laver løbende. Prioriteres i budget kr. ibj ibj BST-kommentar: Eftersyn kan foretages af skolens egne folk. Det samme gælder for al elværktøj, som skal efterses hver 6. måned. Andre ting: Nødstop på søjleboremaskine mangler. Maskinværksted Nødstop på søjleboremaskiner mangler. Nødstop monteres pl Mulighed for fald fra port Lift/afskærmning etableres udgangen af 2006 Køleafd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 5/18

6 PLAST GUP/PUR værksted Generende udsugning af sundhedsskadelige dampe til tilstødende lokaliteter. Se BST-kommentar. Udsugning fra gang fjernes/ eller afblændes pl BST-kommentar: Problemet skyldes, at der er overtryk i værkstedet i forhold til gangen. Derved trænger sundhedsskadelige dampe ud i gangen ved sammenføjningen mellem væg og loft. Løsningen er at ændre trykforholdene, så der er undertryk i værkstedet i forhold til gangen. Dvs. suge mere ud eller blæse mindre ind i værkstedet. Evt. fjerne en udsugning i gangen, som er tilkoblet udsugningsanlægget i termoplast, så der ikke skabes undertryk i gangen. Ved gennemgangen kunne problemet ikke konstateres, og der var usikkerhed om, hvorvidt det allerede var løst. Meget generende lugt fra toilettet ved værksted. Endvidere bør det kontrolleres, at der er overvågning med alarm tilstede på alle anlæg, og at de fungerer. Se BST-kommentar Ventilation checkes. Nyt ur monteret pl BST-kommentar: Udsugningen er meget svag, og dørene står ofte åbne. Det kan anbefales at udsugningsventilatoren efterses/renses, og at der monteres dørpumpe/fjeder på dørene så de lukker automatisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 6/18

7 PLAST Plastsvejseværksted Kuldenedfald ved svejseborde Se BST-kommentar Afblændes som beskrevet i BST-kommentar Februar 2005 im Store støjgener fra udsugningsanlæg til gas. Der er ligeledes støj som hyletone ved indblæsning BST - kommentar: Der indblæses luft op langs ovenlysvinduer vha. gummidyser, hvor luften afkøles. Den indblæste luft giver trækgener i lokalet, hvilket også kunne registreres ved gennemgangen. Forsøgsvis kan det afprøves at afblænde hver anden gummidyse i området, hvor der er trækgener. Dette vil givet medføre, at der tilføres større luftmængde andre steder i lokalet, hvor der ikke er arbejdspladser. Se BST-kommentar Løsning ikke mulig. Blæseren kører kun når der varmluftsvejses. Støjen er allerede reduceret kraftigt med indkapsling og kanallyddæmper. BST - kommentar: Udsugningsanlægget fra gas må have en ventilator på taget. Ventilatoren bør efterses, og evt. vibrationsisoleres fra kanal. Hyletonen fra indblæsning kan reduceres ved at indkapsle ventilatoren, og evt. indsætte yderligere en kanallyddæmper i rummet, hvor ventilatoren er anbragt. Desuden bør indblæsningskanalen tætnes, da utætheden giver en hvislende støj. - pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 7/18

8 PLAST Dårlig belysning Se BST-kommentar im BST - kommentar: Der kan evt. laves et forsøg, hvor der måles lux før og efter et armatur forsynes med reflektor. Målingen kan foretages af BST. Armaturerne ved filebænkene blænder, og giver utilstrækkeligt lys under arbejde ved skruestik. Armaturerne kan med fordel anbringes over skruestik, og højere. Forsøg med dette kan nemt udføres. o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning. Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft Der mangler nødstop på søjleboremaskine Øvrige ting: o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning, fx vha. umbracoskue eller lås. o Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft. Det er ikke tilladt jf. At. Nødstop monteres og lågerne sikres, fx vha. umbracoskue eller lås. Det er ikke tilladt jf. At Det skal sikres at savens styr altid efterlades i bundposition. Procesudsuget er afmonteret da den blev brugt på båndsav hvor der ikke var behov for udsug. Spånerne fjernes herefter med støvsuger. Nødstop monteres snarest Afd. Pl Afd. Abr. pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 8/18

9 PLAST Termoplastværksted Kontrol af alle maskinnødstop, hvilket skal være en rutinesag Afdelingen laver en procedure for check af nødstop. Båndsav Nødstop fungerer ikke 100 % Båndsav Der er stor risiko for personskade hvis maskinen ikke placeres på en anden og mere beskyttet plads x158 og x160 Generende lysindfald fra vinduer i loftet der ikke kan blændes. BST - kommentar: Check af nødstop kan evt. være en af opgaverne i sikkerhedsrunden. Se side 1. Se BST-kommentar Saven flyttes Støjdæmpes. Ved støjdæmpning skal vi være opmærksom på evt. spærring af udsyn. Målinger af støj foretages september BST - kommentar: Saven udgør en unødig sikkerhedsrisiko og støj ved den nuværende placering. En løsning kan være at ændre værksteds-layoutet, så bl.a. saven anbringes i et hjørne og der opsættes en støjdæmpende og flytbar skillevæg. Lysstærk projektorer indkøbes. Smartboard og projektorer er indkøbt. BST - kommentar Problemet er især at eleverne ikke kan se noget når der vises præsentationen m.v. ved hjælp af projektor. Om det er er arbejdsmiljøproblem, er svært at afgøre Afd. Afd. Abr. Afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 9/18

10 PLAST x158 og x160 Der kommer hurtigt en dårlig luft i lokalerne ved varme dage. Der kan ikke luftes ud på tilstrækkelig vis. Gælder teori i hele bygn. Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) 3.1. ventilation Pl tager tilbud hjem. Overslag ca kr. Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste Mulig midlertidig løsning skal overvejes. arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) laves af afdelingen. Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Den nuværende ventilation består af en lille udsugning. Der er en dør der kan åbnes til det fri, og der er ikke vinduer der kan åbnes. En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af kort tid når der er mange elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C aj pl Afventer status på Industrivej Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 50 m 2 lokale, svarer dette til 125 l/s (450 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. For at rumtemperaturen kan holdes under 25 C kræves en luftmængde på ca m 3 /time, forudsat at indblæsningstemperaturen kan holdes på ca. 20 C. Løsningen der bedst tilgodeser økonomien vil sandsynligvis være decentrale ventilationsanlæg, som bl.a. kan ses på hjemmesiden F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 10/18

11 EL Edb lokale og A-lokaler Løses i forbindelse med ombygning af Ekstrem varme, mangler Administration. ventilation. - aj Små lokaler, mange pc er Løses i forbindelse med ombygning af Administration - aj H - fløj Generelt i værksteder (el) vand gennem tag ved søjler Løbende udbedring - aj Lys blænder ved skærmarbejde Værksted for grundforløb el Eleverne genindkobler nødstop efter normal UV tid. Kunstig lys slukkes ved skærmarbejde. Egnede afblænding af PC skærme, monteres på lysstofrør i kombilokaler (teori/praktik). Der er etableret forsøg med nye daglysarmaturer. Resulat lokalet vendes jkp Sikkerhedsur (kontaktur) for nødstop monteres Uge 43 jkp Mangler elevfrit område RYGEPOLITIK ( grf. ) Rum er ved at blive etableret i gammelt styringslokale demonteret igen. Rygerym nedlagt jkp F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 11/18

12 INSTALLATØR, AKADEMI Manglende rygerum. Manglende cykelskur. Manglende afskærmning for solindfald. Lokale: M101 M103 M112 M201 M202 - M203 M204 M205 M207 M208 kantinen Der etableres et rygerum udendørs evt. ved bagindgangen det kunne evt. være i form af et halvtag med indsat strålevarme. Handelsskolen har et system for strålevarme. Rygemarkise er bestilt. Markiser er opsættes Overdækket cykelskur. Løses via nyt skolehjem. Gardinerne ommonteres så de overlever. Radiatoren i laboratoriet afmonteres og vendes så de manglende gardiner kan monteres som det er nu kan der ikke skærmes for solindfald kr. bevilliget bc Er lavet. Akademi, køkken Løfteborde, højdeinstilling på vogne Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj Opvaskekurve kan ikke føres frem Inventar og tekniske hjælpemidler er ikke tilpasset Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj - njgj Midlertidigt Inventaret er ikke refleksfri Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 12/18

13 KØKKEN Større bageri Rullebord til bageri Større opvaskerum Større opvaskemaskine Hæve- sænke borde For lidt kølekapacitet Vogne/stativer Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001) Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 Det giver rygsmerter at rulle dej i store mængder manuelt. Se ovennævnte AT-meddelelse om inventar på faste arbejdssteder Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001 Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 At-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub Se punkt 7.1. tekniske hjælpemidler Den optimale løsning kræver udbygning Produktionsmetode er ved indkøb af fryserum tilpasset nuværende størrelse Indkøb af rullebord. På grund af pladsproblem afventes en samler løsning. Udvidelse af opvaskerum ved at nedbryde væg til depotrum Etablering af en større opvaskemaskine Vær opmærksom på placering af opvaskemaskine *Masterplan udarbejdes for hele køkkenet Anskaffelse af hæve-/sænkebord, der kan benyttes af flere medarbejdere Det kræver en udvidelse af kølekapacitet i form af større kølerum. Evt. etablering af et ekstra kølerum til grøntsager Anskaffelse af en afsætningsvogn i kantinen, for at reducere af løft af tallerkener. Tilbud er ved at blive hjemtaget. Løses ved masterplan. - - njgj njgj Løsningsforslag njgj laves jan njgj Sommer Njgj Sommer 2006 aj Njgj Njgj Njgj Se ny løsning herunder* Afløb i koldt køkken dårligt placeret Riste i varm køkken, tunge når de skal vaskes At-bekendtgørelse nr december 1992 om manuel håndtering samt ATvejledning D.3.1 om løft, træk og skub Etablering af et langt afløb i koldkøkken. Etableres i julen Etablering af aluminiumsriste. De nye riste er ikke så tunge, da der er brugt en anden konstruktion F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 13/18 April 2006 Påske 2007 Njgj Njgj

14 KØKKEN Mødelokalet, trapper når personalet skal bære mad ned Stålskinne Træk afhentning/gennemgang ved opvask Kunstig lys dårligt i bageri Blænding ved det store stålbord i det varme køkken Lyskilder i varm- og koldkøkken Placering af rist uhensigtsmæssig ift. Kipgryder Kogende vand rammer midtpunktet på risten, som giver vandstænk ud i siderne AT-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning DS700 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om belysning DS700 om kunstig belysning - Planlægning af arbejdet, således at der bæres lidt ad gangen på trapper - Får hjælp fra kolleger Løses i forbindelse med ombygning (elevator) Udskiftning af branddør. Alternativ løsning er at skifte til en vogn med lufthjul. Stålskinne og branddør er fjernet. Opsætning af skilte Luk venligst døren på begge sider af døren Omplacering af digitalvægt Vær obs. på digitalvægt (display), ved nyanskaffelse Etablering af et rullegardin Løses i forb. med masterplan Udvendig løsningsmulighed undersøges. Da indvendige rullegardiner vil medføre hygiejneproblemer. I varm- og koldkøkken, hvor man tilbereder råvarer skal lysstofrør have en farvegengivelsesindeks over 92 Ra Drøft ovennævnte med elektrikeren Risten og afløb justeres. Midlertidig løsning: Etablering af en bundløs spand med en si. Den bundløse spand forhindrer vandstænk ud til siderne Njgj Sommer 2007 njgj njgj Bruger Njgj - njgj Påske 2007 nu njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 14/18

15 RENGØRING Tømrerafdeling (støv) der skal støvsuges oftere Klasser (rod) der skal ryddes op Der er dårlig belysning og rodet på værelsesgangen på Lindevej Dårlig belysning og træk på svalegangen i kursusejendom I motionsrummet i kælderen på Skovvej kommer der vand ind af vinduerne Plastafd., tømrerafd., pavillion - stort arbejdspres om vinteren Lindevej, kælder pedel (for lidt lys) Pedelstue (Skovvej) stærk røglugt I El-skolen og pavillionen er der altid skruet helt op for radiatorerne, derfor er der meget varmt Personalet får fingrene klemt i sofaerne på skolehjemmet Procedure for støvsugning Feb fd Procedure for oprydning Feb Udd. ledere Oprydning systematiseres og beskrives. Feb Fg Der er kommet ny kursusejendom. Gl. kursusejendom er blevet til skolehjem Pedel Planlægning Forår 2005 Ga Lys niveau ok (BST) Pedel Rygeforbud Pedel Ikke arbejdsmiljø problem. Lærerne bør efterse Udd. dagligt. Nu Ledere. Evt. aflåses/ afdækkes termostat. Løses løbende Konstruktion ok. Instruktion af personale. Papirinstruktion er lavet. snarest Ga F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 15/18

16 SKOLEHJEM Skovvej Lugt fra badeværelse, brusekabine Løst. Nu fg Lindevej Parkeringsplads for lille og for lidt belysning. Soveværelser er ikke tidssvarende og kedeligt indrettet. Afvikling af skolehjem, Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Afvikling af skolehjem. Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Aug. 06 aj Aug. 06 aj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 16/18

17 TØMRER Værksted ved x155 og x115 Glat X155 afslibning af lak X115 linoleum. Evt. ændring af lokale til teori. Juni 2005 Juni 2007 Fd Fd Værksteder æ101 æ102 For små i forhold til holdstørrelser. Værkstederne sammenlægges og der etableres 2 grupperum. Afventer en samlet vurdering efter flytning af ADM Afventer. Afd. Teorilokale 3102 Værksteder, råd og svamp værkstedgulv Kloakproblem vand opstuves og regnvand trænger ind under gulv. Kloakproblemet løses først. Igangsat udlejer udlejer F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 17/18

18 ADMINISTRATION Temperatursvingninger Trækgener Udsugning i printerrum adm. Blænding og spejling i PCskærme mod vinduer Klargøring/udbedring/varm e af mødelokale ved adm. Maling reception Grimme grønne udenomsarealer ved adm. Farlig foran adm. P-forhold og vild kørsel Dårlige oversigtsforhold ved mediatek Støjgener i pæd. værk. Dårlig luft i pæd.værk. Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration - Midlertidig løsning er at placere betonklodser som forhindrer at der parkeres langs værkstedsbygning. Det vil sikre godt udsyn. Arealet renoveres og kørslen ensrettes. Skiltning og bump Nyt støjsvagt udstyr anskaffes ved udløb af nuværende kontrakt.. Ventilator i ruden isættes Løses i forbindelse med indkøb af nyt udstyr. Efterår 2005 August 2007 Januar 2006 Januar 2006 Fj Tb F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 18/18

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 Lokale Anvendelse Ansvarlig APV dato Problem Prioritering Løsning Frist Evaluering B Kælder Elevadministration Studievejledning MSP B 120 Teori MHH 26.08.2015 15.10.2015

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 Lokale Anvendelse Ansvarlig APV dato Problem Prioritering Løsning Frist Evaluering B stuen Værksted CEB 28.10.2012 iab I sommermånederne er der meget varmt, hvilket medfører

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012 Problemområde (rød: > 33,3%) 1 3. Støj (41,3%) Konkret problem Løsning Ansvarlig Frist for løsning Flermands-kontorer i kombination Støj i fællesarealer afhjælpes med HEBR med døre ud til fællesområde

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Skemaer i alt: 33 Benytter du dig af skolens personalerum? 9 16 8 0 0 Har du behov for at få vejledning i hvordan man benytter personalerummets

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige.

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. APV fysiske rammer Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. de spørgsmål, hvor der spørges til lokaler, kan der besvares for enten klasselokaler, faglokaler eller

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010 Favrskov Kommune Præstemarkskolen Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler april 2010 COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler 1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler Børn og skoleudvalget behandlede d. 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere