APV 2004 Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2004 Handlingsplan"

Transkript

1 en indeholder 5 kolonner. 1. Arbejdsmiljøproblem en kort beskrivelse af problemet. 2. At-bestemmelse et kort resume af anvisning, bestemmelse eller vejledning med sidehenvisning i Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde Forår 2004 eller sikkerhedslederens bemærkning. 3. Løsningsforslag en vedtaget løsning af hvert arbejdsmiljøproblem godkendt af skolens ledelse. 4. og her påføres dato for seneste færdiggørelse af løsning og budgetterede omkostninger. Prioriteringen fremgår af deadlines. 5. den person som er ansvarlig for iværksættelsen af løsningen for de enkelte punkter i forhold til deadline vil blive foretaget på sikkerhedsudvalgs møder. Ny handlingsplan ved overskridelse af deadline vil blive besluttet på møderne. Når problemet er løst markeres med en er opdelt i 9 områder. 8 områder er afdelingsbestemt og derfor geografisk afgrænsede. En handlingsplan, rengøring, har arbejdsplads over hele skolen, og dækker derfor alle afdelinger geografisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 1/18

2 KØL A-fløj Ventilation i lokale A101, A202, A201 virker ikke. A101 vinduer kan ikke åbnes, sømmet fast Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) s 3.1. ventilation Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Se BST-kommentar Løses i forbindelse med ombygning af Administration. Vinduer udskiftes i 2007 Ventilation laves i /2008 trindelt 5,5 mio. kr. BST-kommentar: Det blev i sommeren konstateret, at udsugningen ikke er i drift i undervisningslokalerne 201, 202, 203 og 204. (I undervisningslokale 205 var udsugningen i drift, sandsynligvis kører det på et andet anlæg). En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af mindre end 1 time, når der er 20 elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C. Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 60 m 2 lokale, svarer dette til 129 l/s (465 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. Rumtemperaturen kan ikke holdes under 25 C ved den nævnte luftmængde, men da vinduerne trænger til udskiftning pga. råd, kan det anbefales, at der isættes ruder med glas der tilbageholder så meget som muligt af den indstrålede solvarme. Hvis rumtemperaturen skal kunne holdes under 25 C vha. ventilation, kræves enten meget store luftmængder eller køling, og det vil give en relativ kostbar løsning. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 2/18

3 KØL Smed For ringe sug i slibeboks. BST har målt 0,2 m/sek. Men der bør være et sug på 0,5 m/sek. (tommelfingerregel) Målt af Lars Gregersen fra BST. Se BST-kommentar Pl Båndsliber har forkert udsugning (Sug er bagerst men bør være forrest). Smed/maskin Der mangler procesalarmer på svejseudsugning, ved drejebænke og ved slibemaskiner. BST-kommentar Denne krævede lufthastighed kan skønsmæssigt opnås ved at afblænde de 2 øverste udsugningsriste, således at der kun udsuges i bordniveau, hvor forureningen udvikles. Se BST-kommentar. BST-kommentar: Udsugningen kan gøres mere effektiv ved at montere udsugning forrest på maskinen, men jeg har aldrig erfaret, at At. giver påbud om dette. For at kunne montere udsugningen forrest på maskinen, kræves en ny ventilator, fordi den nuværende er fastmonteret på maskinen. Ventilation på faste arbejdssteder (side 312) At-vejledning nr.a.1.1 (maj 2001) 5. Kontrolanordning Overvågning etableres. Anlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis funktionen er utilstrækkelig. Kontrolanordningen skal udløse en alarm i Instruks laves af ibj. form af et lys- og/eller lydsignal, vente Pl ibj BST-kommentar: Overvågningerne skal etableres, og ved alarmen (lys eller lyd) skal der ophænges en instruks på, hvordan brugerne skal forholde sig. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 3/18

4 KØL Tag utæt i h108, h107, h105, smedev. I smed regner det ned i elektriske dele ved slagsaks Bør udbedres Udbedres løbende. H-fløj Smed og -maskin mangler generel færdiggørelse. Ingen varmefordelingsanlæg i lokale. H108 ventilation støjer. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Mindste temperatur Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig ansterengelse bør ikke komme under 18 0 C. Varme etableres BST-kommentar: Arbejdet i lokalet betragtes som stillestående. Derfor skal der kunne opretholdes en temperatur på 18 0 C. Temperaturen skal være opnået senest 1 time efter arbejdet er påbegyndt. At-vejledning D.6.1: Støj Ingen personer må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) over en otte timers arbejdsdag. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er Se BST-kommentar teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Unødig støj er en støjbelastning, som kan ligge under grænseværdien på 85 db(a), og som kan dæmpes med rimelige midler. BST-kommentar: Udsugningsanlægget er et højtryksudsugningsanlæg, og derfor er det de meget høje lufthastigheder der skaber støjen. Der er ikke så meget at gøre ved støjen fra anlægget udover altid at sætte slanger på studsene, bl.a. når udsugningen anvendes ved tømning af anlæg. Februar 2005 Igangsat Nu aj Køle afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 4/18

5 KØL Smed. For højt støjniveau i svejsekabiner. At-vejledning D.6.1: Støj Målt af Lars Gregersen fra BST BST har målt. Forslag: Skillerum isoleres. Skillevægge se bilag 1 BST-kommentar: Skillevæggene mellem kabinerne har ikke lydabsorberende overflader. Støjen vil kunne dæmpes 3-6 db(a) ved at anvende lydabsorberende skillevægge. Eksempel JKJ Montage er fremsendt til IBJ. Prioriteres i budget kr. ibj Se ny løsning herunder* Parallelkøleanlæg skal rengøres. Samt have lovpligtigt eftersyn? Rengøring skal foretages af brugere. Anlægget er et laboratorieanlæg og det kører kun under opsyn. *Der etableres automatiske spjæld og behovsstyret hastighedsregulering af ventilatormotorer. Der skal ikke foretages andet eftersyn end det vi laver løbende. Prioriteres i budget kr. ibj ibj BST-kommentar: Eftersyn kan foretages af skolens egne folk. Det samme gælder for al elværktøj, som skal efterses hver 6. måned. Andre ting: Nødstop på søjleboremaskine mangler. Maskinværksted Nødstop på søjleboremaskiner mangler. Nødstop monteres pl Mulighed for fald fra port Lift/afskærmning etableres udgangen af 2006 Køleafd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 5/18

6 PLAST GUP/PUR værksted Generende udsugning af sundhedsskadelige dampe til tilstødende lokaliteter. Se BST-kommentar. Udsugning fra gang fjernes/ eller afblændes pl BST-kommentar: Problemet skyldes, at der er overtryk i værkstedet i forhold til gangen. Derved trænger sundhedsskadelige dampe ud i gangen ved sammenføjningen mellem væg og loft. Løsningen er at ændre trykforholdene, så der er undertryk i værkstedet i forhold til gangen. Dvs. suge mere ud eller blæse mindre ind i værkstedet. Evt. fjerne en udsugning i gangen, som er tilkoblet udsugningsanlægget i termoplast, så der ikke skabes undertryk i gangen. Ved gennemgangen kunne problemet ikke konstateres, og der var usikkerhed om, hvorvidt det allerede var løst. Meget generende lugt fra toilettet ved værksted. Endvidere bør det kontrolleres, at der er overvågning med alarm tilstede på alle anlæg, og at de fungerer. Se BST-kommentar Ventilation checkes. Nyt ur monteret pl BST-kommentar: Udsugningen er meget svag, og dørene står ofte åbne. Det kan anbefales at udsugningsventilatoren efterses/renses, og at der monteres dørpumpe/fjeder på dørene så de lukker automatisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 6/18

7 PLAST Plastsvejseværksted Kuldenedfald ved svejseborde Se BST-kommentar Afblændes som beskrevet i BST-kommentar Februar 2005 im Store støjgener fra udsugningsanlæg til gas. Der er ligeledes støj som hyletone ved indblæsning BST - kommentar: Der indblæses luft op langs ovenlysvinduer vha. gummidyser, hvor luften afkøles. Den indblæste luft giver trækgener i lokalet, hvilket også kunne registreres ved gennemgangen. Forsøgsvis kan det afprøves at afblænde hver anden gummidyse i området, hvor der er trækgener. Dette vil givet medføre, at der tilføres større luftmængde andre steder i lokalet, hvor der ikke er arbejdspladser. Se BST-kommentar Løsning ikke mulig. Blæseren kører kun når der varmluftsvejses. Støjen er allerede reduceret kraftigt med indkapsling og kanallyddæmper. BST - kommentar: Udsugningsanlægget fra gas må have en ventilator på taget. Ventilatoren bør efterses, og evt. vibrationsisoleres fra kanal. Hyletonen fra indblæsning kan reduceres ved at indkapsle ventilatoren, og evt. indsætte yderligere en kanallyddæmper i rummet, hvor ventilatoren er anbragt. Desuden bør indblæsningskanalen tætnes, da utætheden giver en hvislende støj. - pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 7/18

8 PLAST Dårlig belysning Se BST-kommentar im BST - kommentar: Der kan evt. laves et forsøg, hvor der måles lux før og efter et armatur forsynes med reflektor. Målingen kan foretages af BST. Armaturerne ved filebænkene blænder, og giver utilstrækkeligt lys under arbejde ved skruestik. Armaturerne kan med fordel anbringes over skruestik, og højere. Forsøg med dette kan nemt udføres. o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning. Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft Der mangler nødstop på søjleboremaskine Øvrige ting: o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning, fx vha. umbracoskue eller lås. o Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft. Det er ikke tilladt jf. At. Nødstop monteres og lågerne sikres, fx vha. umbracoskue eller lås. Det er ikke tilladt jf. At Det skal sikres at savens styr altid efterlades i bundposition. Procesudsuget er afmonteret da den blev brugt på båndsav hvor der ikke var behov for udsug. Spånerne fjernes herefter med støvsuger. Nødstop monteres snarest Afd. Pl Afd. Abr. pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 8/18

9 PLAST Termoplastværksted Kontrol af alle maskinnødstop, hvilket skal være en rutinesag Afdelingen laver en procedure for check af nødstop. Båndsav Nødstop fungerer ikke 100 % Båndsav Der er stor risiko for personskade hvis maskinen ikke placeres på en anden og mere beskyttet plads x158 og x160 Generende lysindfald fra vinduer i loftet der ikke kan blændes. BST - kommentar: Check af nødstop kan evt. være en af opgaverne i sikkerhedsrunden. Se side 1. Se BST-kommentar Saven flyttes Støjdæmpes. Ved støjdæmpning skal vi være opmærksom på evt. spærring af udsyn. Målinger af støj foretages september BST - kommentar: Saven udgør en unødig sikkerhedsrisiko og støj ved den nuværende placering. En løsning kan være at ændre værksteds-layoutet, så bl.a. saven anbringes i et hjørne og der opsættes en støjdæmpende og flytbar skillevæg. Lysstærk projektorer indkøbes. Smartboard og projektorer er indkøbt. BST - kommentar Problemet er især at eleverne ikke kan se noget når der vises præsentationen m.v. ved hjælp af projektor. Om det er er arbejdsmiljøproblem, er svært at afgøre Afd. Afd. Abr. Afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 9/18

10 PLAST x158 og x160 Der kommer hurtigt en dårlig luft i lokalerne ved varme dage. Der kan ikke luftes ud på tilstrækkelig vis. Gælder teori i hele bygn. Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) 3.1. ventilation Pl tager tilbud hjem. Overslag ca kr. Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste Mulig midlertidig løsning skal overvejes. arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) laves af afdelingen. Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Den nuværende ventilation består af en lille udsugning. Der er en dør der kan åbnes til det fri, og der er ikke vinduer der kan åbnes. En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af kort tid når der er mange elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C aj pl Afventer status på Industrivej Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 50 m 2 lokale, svarer dette til 125 l/s (450 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. For at rumtemperaturen kan holdes under 25 C kræves en luftmængde på ca m 3 /time, forudsat at indblæsningstemperaturen kan holdes på ca. 20 C. Løsningen der bedst tilgodeser økonomien vil sandsynligvis være decentrale ventilationsanlæg, som bl.a. kan ses på hjemmesiden F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 10/18

11 EL Edb lokale og A-lokaler Løses i forbindelse med ombygning af Ekstrem varme, mangler Administration. ventilation. - aj Små lokaler, mange pc er Løses i forbindelse med ombygning af Administration - aj H - fløj Generelt i værksteder (el) vand gennem tag ved søjler Løbende udbedring - aj Lys blænder ved skærmarbejde Værksted for grundforløb el Eleverne genindkobler nødstop efter normal UV tid. Kunstig lys slukkes ved skærmarbejde. Egnede afblænding af PC skærme, monteres på lysstofrør i kombilokaler (teori/praktik). Der er etableret forsøg med nye daglysarmaturer. Resulat lokalet vendes jkp Sikkerhedsur (kontaktur) for nødstop monteres Uge 43 jkp Mangler elevfrit område RYGEPOLITIK ( grf. ) Rum er ved at blive etableret i gammelt styringslokale demonteret igen. Rygerym nedlagt jkp F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 11/18

12 INSTALLATØR, AKADEMI Manglende rygerum. Manglende cykelskur. Manglende afskærmning for solindfald. Lokale: M101 M103 M112 M201 M202 - M203 M204 M205 M207 M208 kantinen Der etableres et rygerum udendørs evt. ved bagindgangen det kunne evt. være i form af et halvtag med indsat strålevarme. Handelsskolen har et system for strålevarme. Rygemarkise er bestilt. Markiser er opsættes Overdækket cykelskur. Løses via nyt skolehjem. Gardinerne ommonteres så de overlever. Radiatoren i laboratoriet afmonteres og vendes så de manglende gardiner kan monteres som det er nu kan der ikke skærmes for solindfald kr. bevilliget bc Er lavet. Akademi, køkken Løfteborde, højdeinstilling på vogne Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj Opvaskekurve kan ikke føres frem Inventar og tekniske hjælpemidler er ikke tilpasset Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj - njgj Midlertidigt Inventaret er ikke refleksfri Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 12/18

13 KØKKEN Større bageri Rullebord til bageri Større opvaskerum Større opvaskemaskine Hæve- sænke borde For lidt kølekapacitet Vogne/stativer Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001) Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 Det giver rygsmerter at rulle dej i store mængder manuelt. Se ovennævnte AT-meddelelse om inventar på faste arbejdssteder Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001 Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 At-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub Se punkt 7.1. tekniske hjælpemidler Den optimale løsning kræver udbygning Produktionsmetode er ved indkøb af fryserum tilpasset nuværende størrelse Indkøb af rullebord. På grund af pladsproblem afventes en samler løsning. Udvidelse af opvaskerum ved at nedbryde væg til depotrum Etablering af en større opvaskemaskine Vær opmærksom på placering af opvaskemaskine *Masterplan udarbejdes for hele køkkenet Anskaffelse af hæve-/sænkebord, der kan benyttes af flere medarbejdere Det kræver en udvidelse af kølekapacitet i form af større kølerum. Evt. etablering af et ekstra kølerum til grøntsager Anskaffelse af en afsætningsvogn i kantinen, for at reducere af løft af tallerkener. Tilbud er ved at blive hjemtaget. Løses ved masterplan. - - njgj njgj Løsningsforslag njgj laves jan njgj Sommer Njgj Sommer 2006 aj Njgj Njgj Njgj Se ny løsning herunder* Afløb i koldt køkken dårligt placeret Riste i varm køkken, tunge når de skal vaskes At-bekendtgørelse nr december 1992 om manuel håndtering samt ATvejledning D.3.1 om løft, træk og skub Etablering af et langt afløb i koldkøkken. Etableres i julen Etablering af aluminiumsriste. De nye riste er ikke så tunge, da der er brugt en anden konstruktion F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 13/18 April 2006 Påske 2007 Njgj Njgj

14 KØKKEN Mødelokalet, trapper når personalet skal bære mad ned Stålskinne Træk afhentning/gennemgang ved opvask Kunstig lys dårligt i bageri Blænding ved det store stålbord i det varme køkken Lyskilder i varm- og koldkøkken Placering af rist uhensigtsmæssig ift. Kipgryder Kogende vand rammer midtpunktet på risten, som giver vandstænk ud i siderne AT-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning DS700 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om belysning DS700 om kunstig belysning - Planlægning af arbejdet, således at der bæres lidt ad gangen på trapper - Får hjælp fra kolleger Løses i forbindelse med ombygning (elevator) Udskiftning af branddør. Alternativ løsning er at skifte til en vogn med lufthjul. Stålskinne og branddør er fjernet. Opsætning af skilte Luk venligst døren på begge sider af døren Omplacering af digitalvægt Vær obs. på digitalvægt (display), ved nyanskaffelse Etablering af et rullegardin Løses i forb. med masterplan Udvendig løsningsmulighed undersøges. Da indvendige rullegardiner vil medføre hygiejneproblemer. I varm- og koldkøkken, hvor man tilbereder råvarer skal lysstofrør have en farvegengivelsesindeks over 92 Ra Drøft ovennævnte med elektrikeren Risten og afløb justeres. Midlertidig løsning: Etablering af en bundløs spand med en si. Den bundløse spand forhindrer vandstænk ud til siderne Njgj Sommer 2007 njgj njgj Bruger Njgj - njgj Påske 2007 nu njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 14/18

15 RENGØRING Tømrerafdeling (støv) der skal støvsuges oftere Klasser (rod) der skal ryddes op Der er dårlig belysning og rodet på værelsesgangen på Lindevej Dårlig belysning og træk på svalegangen i kursusejendom I motionsrummet i kælderen på Skovvej kommer der vand ind af vinduerne Plastafd., tømrerafd., pavillion - stort arbejdspres om vinteren Lindevej, kælder pedel (for lidt lys) Pedelstue (Skovvej) stærk røglugt I El-skolen og pavillionen er der altid skruet helt op for radiatorerne, derfor er der meget varmt Personalet får fingrene klemt i sofaerne på skolehjemmet Procedure for støvsugning Feb fd Procedure for oprydning Feb Udd. ledere Oprydning systematiseres og beskrives. Feb Fg Der er kommet ny kursusejendom. Gl. kursusejendom er blevet til skolehjem Pedel Planlægning Forår 2005 Ga Lys niveau ok (BST) Pedel Rygeforbud Pedel Ikke arbejdsmiljø problem. Lærerne bør efterse Udd. dagligt. Nu Ledere. Evt. aflåses/ afdækkes termostat. Løses løbende Konstruktion ok. Instruktion af personale. Papirinstruktion er lavet. snarest Ga F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 15/18

16 SKOLEHJEM Skovvej Lugt fra badeværelse, brusekabine Løst. Nu fg Lindevej Parkeringsplads for lille og for lidt belysning. Soveværelser er ikke tidssvarende og kedeligt indrettet. Afvikling af skolehjem, Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Afvikling af skolehjem. Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Aug. 06 aj Aug. 06 aj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 16/18

17 TØMRER Værksted ved x155 og x115 Glat X155 afslibning af lak X115 linoleum. Evt. ændring af lokale til teori. Juni 2005 Juni 2007 Fd Fd Værksteder æ101 æ102 For små i forhold til holdstørrelser. Værkstederne sammenlægges og der etableres 2 grupperum. Afventer en samlet vurdering efter flytning af ADM Afventer. Afd. Teorilokale 3102 Værksteder, råd og svamp værkstedgulv Kloakproblem vand opstuves og regnvand trænger ind under gulv. Kloakproblemet løses først. Igangsat udlejer udlejer F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 17/18

18 ADMINISTRATION Temperatursvingninger Trækgener Udsugning i printerrum adm. Blænding og spejling i PCskærme mod vinduer Klargøring/udbedring/varm e af mødelokale ved adm. Maling reception Grimme grønne udenomsarealer ved adm. Farlig foran adm. P-forhold og vild kørsel Dårlige oversigtsforhold ved mediatek Støjgener i pæd. værk. Dårlig luft i pæd.værk. Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration - Midlertidig løsning er at placere betonklodser som forhindrer at der parkeres langs værkstedsbygning. Det vil sikre godt udsyn. Arealet renoveres og kørslen ensrettes. Skiltning og bump Nyt støjsvagt udstyr anskaffes ved udløb af nuværende kontrakt.. Ventilator i ruden isættes Løses i forbindelse med indkøb af nyt udstyr. Efterår 2005 August 2007 Januar 2006 Januar 2006 Fj Tb F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 18/18

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker TEMA Tekst Din arbejdsplads indsættes Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv.

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Støj i daginstitutioner

Støj i daginstitutioner Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen Støj i daginstitutioner om praktiske/tekniske løsninger til dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger Socialministeriet Undervisningsministeriet

Læs mere

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til

Læs mere

APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006

APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Holmen, d.. maj 006. Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering for Statens Teaterskole Statens Teaterskole har i april 006 færdiggjort

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere