APV 2004 Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2004 Handlingsplan"

Transkript

1 en indeholder 5 kolonner. 1. Arbejdsmiljøproblem en kort beskrivelse af problemet. 2. At-bestemmelse et kort resume af anvisning, bestemmelse eller vejledning med sidehenvisning i Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde Forår 2004 eller sikkerhedslederens bemærkning. 3. Løsningsforslag en vedtaget løsning af hvert arbejdsmiljøproblem godkendt af skolens ledelse. 4. og her påføres dato for seneste færdiggørelse af løsning og budgetterede omkostninger. Prioriteringen fremgår af deadlines. 5. den person som er ansvarlig for iværksættelsen af løsningen for de enkelte punkter i forhold til deadline vil blive foretaget på sikkerhedsudvalgs møder. Ny handlingsplan ved overskridelse af deadline vil blive besluttet på møderne. Når problemet er løst markeres med en er opdelt i 9 områder. 8 områder er afdelingsbestemt og derfor geografisk afgrænsede. En handlingsplan, rengøring, har arbejdsplads over hele skolen, og dækker derfor alle afdelinger geografisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 1/18

2 KØL A-fløj Ventilation i lokale A101, A202, A201 virker ikke. A101 vinduer kan ikke åbnes, sømmet fast Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) s 3.1. ventilation Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Se BST-kommentar Løses i forbindelse med ombygning af Administration. Vinduer udskiftes i 2007 Ventilation laves i /2008 trindelt 5,5 mio. kr. BST-kommentar: Det blev i sommeren konstateret, at udsugningen ikke er i drift i undervisningslokalerne 201, 202, 203 og 204. (I undervisningslokale 205 var udsugningen i drift, sandsynligvis kører det på et andet anlæg). En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af mindre end 1 time, når der er 20 elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C. Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 60 m 2 lokale, svarer dette til 129 l/s (465 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. Rumtemperaturen kan ikke holdes under 25 C ved den nævnte luftmængde, men da vinduerne trænger til udskiftning pga. råd, kan det anbefales, at der isættes ruder med glas der tilbageholder så meget som muligt af den indstrålede solvarme. Hvis rumtemperaturen skal kunne holdes under 25 C vha. ventilation, kræves enten meget store luftmængder eller køling, og det vil give en relativ kostbar løsning. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 2/18

3 KØL Smed For ringe sug i slibeboks. BST har målt 0,2 m/sek. Men der bør være et sug på 0,5 m/sek. (tommelfingerregel) Målt af Lars Gregersen fra BST. Se BST-kommentar Pl Båndsliber har forkert udsugning (Sug er bagerst men bør være forrest). Smed/maskin Der mangler procesalarmer på svejseudsugning, ved drejebænke og ved slibemaskiner. BST-kommentar Denne krævede lufthastighed kan skønsmæssigt opnås ved at afblænde de 2 øverste udsugningsriste, således at der kun udsuges i bordniveau, hvor forureningen udvikles. Se BST-kommentar. BST-kommentar: Udsugningen kan gøres mere effektiv ved at montere udsugning forrest på maskinen, men jeg har aldrig erfaret, at At. giver påbud om dette. For at kunne montere udsugningen forrest på maskinen, kræves en ny ventilator, fordi den nuværende er fastmonteret på maskinen. Ventilation på faste arbejdssteder (side 312) At-vejledning nr.a.1.1 (maj 2001) 5. Kontrolanordning Overvågning etableres. Anlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis funktionen er utilstrækkelig. Kontrolanordningen skal udløse en alarm i Instruks laves af ibj. form af et lys- og/eller lydsignal, vente Pl ibj BST-kommentar: Overvågningerne skal etableres, og ved alarmen (lys eller lyd) skal der ophænges en instruks på, hvordan brugerne skal forholde sig. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 3/18

4 KØL Tag utæt i h108, h107, h105, smedev. I smed regner det ned i elektriske dele ved slagsaks Bør udbedres Udbedres løbende. H-fløj Smed og -maskin mangler generel færdiggørelse. Ingen varmefordelingsanlæg i lokale. H108 ventilation støjer. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) Mindste temperatur Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig ansterengelse bør ikke komme under 18 0 C. Varme etableres BST-kommentar: Arbejdet i lokalet betragtes som stillestående. Derfor skal der kunne opretholdes en temperatur på 18 0 C. Temperaturen skal være opnået senest 1 time efter arbejdet er påbegyndt. At-vejledning D.6.1: Støj Ingen personer må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) over en otte timers arbejdsdag. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er Se BST-kommentar teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Unødig støj er en støjbelastning, som kan ligge under grænseværdien på 85 db(a), og som kan dæmpes med rimelige midler. BST-kommentar: Udsugningsanlægget er et højtryksudsugningsanlæg, og derfor er det de meget høje lufthastigheder der skaber støjen. Der er ikke så meget at gøre ved støjen fra anlægget udover altid at sætte slanger på studsene, bl.a. når udsugningen anvendes ved tømning af anlæg. Februar 2005 Igangsat Nu aj Køle afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 4/18

5 KØL Smed. For højt støjniveau i svejsekabiner. At-vejledning D.6.1: Støj Målt af Lars Gregersen fra BST BST har målt. Forslag: Skillerum isoleres. Skillevægge se bilag 1 BST-kommentar: Skillevæggene mellem kabinerne har ikke lydabsorberende overflader. Støjen vil kunne dæmpes 3-6 db(a) ved at anvende lydabsorberende skillevægge. Eksempel JKJ Montage er fremsendt til IBJ. Prioriteres i budget kr. ibj Se ny løsning herunder* Parallelkøleanlæg skal rengøres. Samt have lovpligtigt eftersyn? Rengøring skal foretages af brugere. Anlægget er et laboratorieanlæg og det kører kun under opsyn. *Der etableres automatiske spjæld og behovsstyret hastighedsregulering af ventilatormotorer. Der skal ikke foretages andet eftersyn end det vi laver løbende. Prioriteres i budget kr. ibj ibj BST-kommentar: Eftersyn kan foretages af skolens egne folk. Det samme gælder for al elværktøj, som skal efterses hver 6. måned. Andre ting: Nødstop på søjleboremaskine mangler. Maskinværksted Nødstop på søjleboremaskiner mangler. Nødstop monteres pl Mulighed for fald fra port Lift/afskærmning etableres udgangen af 2006 Køleafd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 5/18

6 PLAST GUP/PUR værksted Generende udsugning af sundhedsskadelige dampe til tilstødende lokaliteter. Se BST-kommentar. Udsugning fra gang fjernes/ eller afblændes pl BST-kommentar: Problemet skyldes, at der er overtryk i værkstedet i forhold til gangen. Derved trænger sundhedsskadelige dampe ud i gangen ved sammenføjningen mellem væg og loft. Løsningen er at ændre trykforholdene, så der er undertryk i værkstedet i forhold til gangen. Dvs. suge mere ud eller blæse mindre ind i værkstedet. Evt. fjerne en udsugning i gangen, som er tilkoblet udsugningsanlægget i termoplast, så der ikke skabes undertryk i gangen. Ved gennemgangen kunne problemet ikke konstateres, og der var usikkerhed om, hvorvidt det allerede var løst. Meget generende lugt fra toilettet ved værksted. Endvidere bør det kontrolleres, at der er overvågning med alarm tilstede på alle anlæg, og at de fungerer. Se BST-kommentar Ventilation checkes. Nyt ur monteret pl BST-kommentar: Udsugningen er meget svag, og dørene står ofte åbne. Det kan anbefales at udsugningsventilatoren efterses/renses, og at der monteres dørpumpe/fjeder på dørene så de lukker automatisk. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 6/18

7 PLAST Plastsvejseværksted Kuldenedfald ved svejseborde Se BST-kommentar Afblændes som beskrevet i BST-kommentar Februar 2005 im Store støjgener fra udsugningsanlæg til gas. Der er ligeledes støj som hyletone ved indblæsning BST - kommentar: Der indblæses luft op langs ovenlysvinduer vha. gummidyser, hvor luften afkøles. Den indblæste luft giver trækgener i lokalet, hvilket også kunne registreres ved gennemgangen. Forsøgsvis kan det afprøves at afblænde hver anden gummidyse i området, hvor der er trækgener. Dette vil givet medføre, at der tilføres større luftmængde andre steder i lokalet, hvor der ikke er arbejdspladser. Se BST-kommentar Løsning ikke mulig. Blæseren kører kun når der varmluftsvejses. Støjen er allerede reduceret kraftigt med indkapsling og kanallyddæmper. BST - kommentar: Udsugningsanlægget fra gas må have en ventilator på taget. Ventilatoren bør efterses, og evt. vibrationsisoleres fra kanal. Hyletonen fra indblæsning kan reduceres ved at indkapsle ventilatoren, og evt. indsætte yderligere en kanallyddæmper i rummet, hvor ventilatoren er anbragt. Desuden bør indblæsningskanalen tætnes, da utætheden giver en hvislende støj. - pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 7/18

8 PLAST Dårlig belysning Se BST-kommentar im BST - kommentar: Der kan evt. laves et forsøg, hvor der måles lux før og efter et armatur forsynes med reflektor. Målingen kan foretages af BST. Armaturerne ved filebænkene blænder, og giver utilstrækkeligt lys under arbejde ved skruestik. Armaturerne kan med fordel anbringes over skruestik, og højere. Forsøg med dette kan nemt udføres. o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning. Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft Der mangler nødstop på søjleboremaskine Øvrige ting: o Der mangler nødstop på båndsave. Lågerne på båndsavene skal sikres mod utilsigtet åbning, fx vha. umbracoskue eller lås. o Der anvendes udsugningsanlæg, hvor der foregår recirkulering af procesluft. Det er ikke tilladt jf. At. Nødstop monteres og lågerne sikres, fx vha. umbracoskue eller lås. Det er ikke tilladt jf. At Det skal sikres at savens styr altid efterlades i bundposition. Procesudsuget er afmonteret da den blev brugt på båndsav hvor der ikke var behov for udsug. Spånerne fjernes herefter med støvsuger. Nødstop monteres snarest Afd. Pl Afd. Abr. pl F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 8/18

9 PLAST Termoplastværksted Kontrol af alle maskinnødstop, hvilket skal være en rutinesag Afdelingen laver en procedure for check af nødstop. Båndsav Nødstop fungerer ikke 100 % Båndsav Der er stor risiko for personskade hvis maskinen ikke placeres på en anden og mere beskyttet plads x158 og x160 Generende lysindfald fra vinduer i loftet der ikke kan blændes. BST - kommentar: Check af nødstop kan evt. være en af opgaverne i sikkerhedsrunden. Se side 1. Se BST-kommentar Saven flyttes Støjdæmpes. Ved støjdæmpning skal vi være opmærksom på evt. spærring af udsyn. Målinger af støj foretages september BST - kommentar: Saven udgør en unødig sikkerhedsrisiko og støj ved den nuværende placering. En løsning kan være at ændre værksteds-layoutet, så bl.a. saven anbringes i et hjørne og der opsættes en støjdæmpende og flytbar skillevæg. Lysstærk projektorer indkøbes. Smartboard og projektorer er indkøbt. BST - kommentar Problemet er især at eleverne ikke kan se noget når der vises præsentationen m.v. ved hjælp af projektor. Om det er er arbejdsmiljøproblem, er svært at afgøre Afd. Afd. Abr. Afd. F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 9/18

10 PLAST x158 og x160 Der kommer hurtigt en dårlig luft i lokalerne ved varme dage. Der kan ikke luftes ud på tilstrækkelig vis. Gælder teori i hele bygn. Indeklima At-vejledning nr. A1.2. (maj 2001) 3.1. ventilation Pl tager tilbud hjem. Overslag ca kr. Max. 0,2 pct. CO 2, helst under 0,1 pct. Temperaturer i arbejdsrum på faste Mulig midlertidig løsning skal overvejes. arbejdssteder At-meddelelse nr (september 1995) laves af afdelingen. Højeste temperatur Bør ikke overstige 25 0 C Den nuværende ventilation består af en lille udsugning. Der er en dør der kan åbnes til det fri, og der er ikke vinduer der kan åbnes. En konsekvens af dette er, at CO 2 -indholdet i luften kommer over det anbefalede niveau i løbet af kort tid når der er mange elever. Endvidere vil rumtemperaturen være umulig at holde nede under 25 C aj pl Afventer status på Industrivej Som løsning på problemet kan det anbefales, at der etableres ventilation, der som minimum overholder bygningsreglementets krav for undervisningslokaler. Dvs. en udsuget- og indblæst luftmængde på mindst 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m 2 gulv. Ved 20 elever og en lærer i et 50 m 2 lokale, svarer dette til 125 l/s (450 m 3 /time). Det der opnås med den nævnte luftmængde (der skal betragtes som et minimum) er, at CO 2 - indholdet holdes på et acceptabelt niveau. For at rumtemperaturen kan holdes under 25 C kræves en luftmængde på ca m 3 /time, forudsat at indblæsningstemperaturen kan holdes på ca. 20 C. Løsningen der bedst tilgodeser økonomien vil sandsynligvis være decentrale ventilationsanlæg, som bl.a. kan ses på hjemmesiden F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 10/18

11 EL Edb lokale og A-lokaler Løses i forbindelse med ombygning af Ekstrem varme, mangler Administration. ventilation. - aj Små lokaler, mange pc er Løses i forbindelse med ombygning af Administration - aj H - fløj Generelt i værksteder (el) vand gennem tag ved søjler Løbende udbedring - aj Lys blænder ved skærmarbejde Værksted for grundforløb el Eleverne genindkobler nødstop efter normal UV tid. Kunstig lys slukkes ved skærmarbejde. Egnede afblænding af PC skærme, monteres på lysstofrør i kombilokaler (teori/praktik). Der er etableret forsøg med nye daglysarmaturer. Resulat lokalet vendes jkp Sikkerhedsur (kontaktur) for nødstop monteres Uge 43 jkp Mangler elevfrit område RYGEPOLITIK ( grf. ) Rum er ved at blive etableret i gammelt styringslokale demonteret igen. Rygerym nedlagt jkp F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 11/18

12 INSTALLATØR, AKADEMI Manglende rygerum. Manglende cykelskur. Manglende afskærmning for solindfald. Lokale: M101 M103 M112 M201 M202 - M203 M204 M205 M207 M208 kantinen Der etableres et rygerum udendørs evt. ved bagindgangen det kunne evt. være i form af et halvtag med indsat strålevarme. Handelsskolen har et system for strålevarme. Rygemarkise er bestilt. Markiser er opsættes Overdækket cykelskur. Løses via nyt skolehjem. Gardinerne ommonteres så de overlever. Radiatoren i laboratoriet afmonteres og vendes så de manglende gardiner kan monteres som det er nu kan der ikke skærmes for solindfald kr. bevilliget bc Er lavet. Akademi, køkken Løfteborde, højdeinstilling på vogne Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj Opvaskekurve kan ikke føres frem Inventar og tekniske hjælpemidler er ikke tilpasset Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj - njgj Midlertidigt Inventaret er ikke refleksfri Arbejdspladsen er tilrettet nuværende medarbejder. - njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 12/18

13 KØKKEN Større bageri Rullebord til bageri Større opvaskerum Større opvaskemaskine Hæve- sænke borde For lidt kølekapacitet Vogne/stativer Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001) Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 Det giver rygsmerter at rulle dej i store mængder manuelt. Se ovennævnte AT-meddelelse om inventar på faste arbejdssteder Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning(nr. 96 af 13.februer 2001 Se kapitel 4 Se i øvrigt At-vejledning A.1.11 At-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub Se punkt 7.1. tekniske hjælpemidler Den optimale løsning kræver udbygning Produktionsmetode er ved indkøb af fryserum tilpasset nuværende størrelse Indkøb af rullebord. På grund af pladsproblem afventes en samler løsning. Udvidelse af opvaskerum ved at nedbryde væg til depotrum Etablering af en større opvaskemaskine Vær opmærksom på placering af opvaskemaskine *Masterplan udarbejdes for hele køkkenet Anskaffelse af hæve-/sænkebord, der kan benyttes af flere medarbejdere Det kræver en udvidelse af kølekapacitet i form af større kølerum. Evt. etablering af et ekstra kølerum til grøntsager Anskaffelse af en afsætningsvogn i kantinen, for at reducere af løft af tallerkener. Tilbud er ved at blive hjemtaget. Løses ved masterplan. - - njgj njgj Løsningsforslag njgj laves jan njgj Sommer Njgj Sommer 2006 aj Njgj Njgj Njgj Se ny løsning herunder* Afløb i koldt køkken dårligt placeret Riste i varm køkken, tunge når de skal vaskes At-bekendtgørelse nr december 1992 om manuel håndtering samt ATvejledning D.3.1 om løft, træk og skub Etablering af et langt afløb i koldkøkken. Etableres i julen Etablering af aluminiumsriste. De nye riste er ikke så tunge, da der er brugt en anden konstruktion F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 13/18 April 2006 Påske 2007 Njgj Njgj

14 KØKKEN Mødelokalet, trapper når personalet skal bære mad ned Stålskinne Træk afhentning/gennemgang ved opvask Kunstig lys dårligt i bageri Blænding ved det store stålbord i det varme køkken Lyskilder i varm- og koldkøkken Placering af rist uhensigtsmæssig ift. Kipgryder Kogende vand rammer midtpunktet på risten, som giver vandstænk ud i siderne AT-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om kunstig belysning DS700 om kunstig belysning AT-vejledning A.1.5 om belysning DS700 om kunstig belysning - Planlægning af arbejdet, således at der bæres lidt ad gangen på trapper - Får hjælp fra kolleger Løses i forbindelse med ombygning (elevator) Udskiftning af branddør. Alternativ løsning er at skifte til en vogn med lufthjul. Stålskinne og branddør er fjernet. Opsætning af skilte Luk venligst døren på begge sider af døren Omplacering af digitalvægt Vær obs. på digitalvægt (display), ved nyanskaffelse Etablering af et rullegardin Løses i forb. med masterplan Udvendig løsningsmulighed undersøges. Da indvendige rullegardiner vil medføre hygiejneproblemer. I varm- og koldkøkken, hvor man tilbereder råvarer skal lysstofrør have en farvegengivelsesindeks over 92 Ra Drøft ovennævnte med elektrikeren Risten og afløb justeres. Midlertidig løsning: Etablering af en bundløs spand med en si. Den bundløse spand forhindrer vandstænk ud til siderne Njgj Sommer 2007 njgj njgj Bruger Njgj - njgj Påske 2007 nu njgj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 14/18

15 RENGØRING Tømrerafdeling (støv) der skal støvsuges oftere Klasser (rod) der skal ryddes op Der er dårlig belysning og rodet på værelsesgangen på Lindevej Dårlig belysning og træk på svalegangen i kursusejendom I motionsrummet i kælderen på Skovvej kommer der vand ind af vinduerne Plastafd., tømrerafd., pavillion - stort arbejdspres om vinteren Lindevej, kælder pedel (for lidt lys) Pedelstue (Skovvej) stærk røglugt I El-skolen og pavillionen er der altid skruet helt op for radiatorerne, derfor er der meget varmt Personalet får fingrene klemt i sofaerne på skolehjemmet Procedure for støvsugning Feb fd Procedure for oprydning Feb Udd. ledere Oprydning systematiseres og beskrives. Feb Fg Der er kommet ny kursusejendom. Gl. kursusejendom er blevet til skolehjem Pedel Planlægning Forår 2005 Ga Lys niveau ok (BST) Pedel Rygeforbud Pedel Ikke arbejdsmiljø problem. Lærerne bør efterse Udd. dagligt. Nu Ledere. Evt. aflåses/ afdækkes termostat. Løses løbende Konstruktion ok. Instruktion af personale. Papirinstruktion er lavet. snarest Ga F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 15/18

16 SKOLEHJEM Skovvej Lugt fra badeværelse, brusekabine Løst. Nu fg Lindevej Parkeringsplads for lille og for lidt belysning. Soveværelser er ikke tidssvarende og kedeligt indrettet. Afvikling af skolehjem, Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Afvikling af skolehjem. Nyt skolehjem er planlagt og byggedato besluttet. Aug. 06 aj Aug. 06 aj F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 16/18

17 TØMRER Værksted ved x155 og x115 Glat X155 afslibning af lak X115 linoleum. Evt. ændring af lokale til teori. Juni 2005 Juni 2007 Fd Fd Værksteder æ101 æ102 For små i forhold til holdstørrelser. Værkstederne sammenlægges og der etableres 2 grupperum. Afventer en samlet vurdering efter flytning af ADM Afventer. Afd. Teorilokale 3102 Værksteder, råd og svamp værkstedgulv Kloakproblem vand opstuves og regnvand trænger ind under gulv. Kloakproblemet løses først. Igangsat udlejer udlejer F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 17/18

18 ADMINISTRATION Temperatursvingninger Trækgener Udsugning i printerrum adm. Blænding og spejling i PCskærme mod vinduer Klargøring/udbedring/varm e af mødelokale ved adm. Maling reception Grimme grønne udenomsarealer ved adm. Farlig foran adm. P-forhold og vild kørsel Dårlige oversigtsforhold ved mediatek Støjgener i pæd. værk. Dårlig luft i pæd.værk. Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration Løses i forbindelse med ombygning af Administration - Midlertidig løsning er at placere betonklodser som forhindrer at der parkeres langs værkstedsbygning. Det vil sikre godt udsyn. Arealet renoveres og kørslen ensrettes. Skiltning og bump Nyt støjsvagt udstyr anskaffes ved udløb af nuværende kontrakt.. Ventilator i ruden isættes Løses i forbindelse med indkøb af nyt udstyr. Efterår 2005 August 2007 Januar 2006 Januar 2006 Fj Tb F:\Alle\Sikkerhed og arbejdsmiljø\apv 2004\ 2004\APV dynamisk.doc 18/18

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011 Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant;

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere