UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Kaspar Linkis og Gry Berdiin (kst.)). 16. afd. nr. B : 1) A 2) B (begge ved advokat J) mod Advokatsamfundets Erstatningsfond (advokat Martin Lavesen) Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret ved stævning af 15. april 2008, er ved kendelse af 24. september 2009 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt Advokatsamfundets Erstatningsfond er forpligtet til at yde A og B erstatning for et økonomisk tab i anledning af et strafbart forhold begået af en advokat. Sagsøgerne, A og B, har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Advokatsamfundets Erstatningsfond, tilpligtes at betale ,30 kr. til A og B med tillæg af renter fra den 16. september 2001, subsidiært at Advokatsamfundets Erstatningsfonds afgørelse af 15. maj 2008 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved Advokatsamfundets Erstatningsfond.

2 - 2 - Sagsøgte, Advokatsamfundets Erstatningsfond, har nedlagt påstand om frifindelse. Advokatsamfundets Erstatningsfond nedlagde for Østre Landsret påstand om afvisning af sagen under henvisning til, at bestemmelsen i vedtægten for Det Danske Advokatsamfund 48, stk. 5, (nu 66, stk. 5) afskar A og B fra at få prøvet Erstatningsfondens afslag på at yde erstatning ved domstolene. Spørgsmålet om afvisning blev i medfør af retsplejelovens 253 udskilt til særskilt behandling. Østre Landsret traf ved kendelse af 30. maj 2011 afgørelse om, at Advokatsamfundets Erstatningsfonds påstand om afvisning ikke blev taget til følge. Sagsfremstilling Den 18. december 1993 afgik C, boende -by, Frankrig, ved døden. C efterlod sig en ægtefælle og særbørnene A og B. A og B underskrev den 18. januar 1994 sædvanlige skiftefuldmagter til advokat D. Den 23. februar 1995 henviste Justitsministeriet boet til behandling ved Skifteretten i Tårnby for vidt angik boets aktiver her i landet. Den 21. april 1995 tog skifteretten boet under offentlig skiftebehandling, og advokat D blev antaget som skifterettens medhjælper. Der er ikke fremlagt korrespondance mellem advokat D og A og B i perioden fra den 18. januar 1994 til den 11. januar Der er fremlagt en række breve udvekslet i perioden fra den 12. januar 1997 til den 30. oktober 2000 mellem advokat D og A og B. Der er navnlig tale om breve fra advokat D med oplysninger om boets status og svar på henvendelser fra arvingerne. Parterne er enige om, at advokat D begik underslæb, idet han overførte et forsikringsbeløb, der var indsat på en konto i Luxembourg tilhørende arvingerne, til sin egen private konto og konti tilhørende det advokatfirma, han var tilknyttet. De overførte midler er ikke tilgået arvin-

3 - 3 - gerne. Den sidste overførsel af midler fandt sted den 2. december 1997, hvorved kontoen i Luxembourg endeligt blev tømt. Den danske del af boet efter C blev afsluttet den 5. juli Den 30. december 2000 døde advokat D, og boet efter ham blev taget under bobestyrerbehandling ved advokat G. Under et møde den 8. august 2001 mellem bobestyreren ved advokat F og A blev advokat Ds underslæb opdaget, og et krav blev anmeldt i advokatens dødsbo. Af en udateret , som må antages at være sendt den 9. august 2001, til bobestyreren fra advokat F fremgår det: Ved møde med en arving i boet i går blev der konstateret underslæb på ca ,00 kr. Det må betragtes som anmeldt i går. Jeg udarbejder en redegørelse og anmelder overfor adv.samfundet. Advokat F udarbejdede på vegne af A og B en skadesanmeldelse til Advokatsamfundets Erstatningsfond. Anmeldelsen er dateret den 16. august Det fremgår af anmeldelsen, som er underskrevet af A, blandt andet: 4. Hvornår er tabet lidt? I perioden til Hvornår er De blevet bekendt med tabet? Den i forbindelse med møde på advokat Fs kontor ved gennemgang af boets bilag. Af et brev af 22. januar 2003 fra advokat H på vegne af arvingerne i boet efter C til Advokatsamfundets Erstatningsfond fremgår det, at bobestyreren, advokat G, indstillede, at A og Bs krav i boet efter advokat D skulle afvises som for sent anmeldt. Ved brev af 14. februar 2003 fra Advokatsamfundets Erstatningsfond til advokat H blev A og Bs anmeldelse afvist af Advokatsamfundets Erstatningsfond. Det fremgår af brevet blandt andet: Erstatningsudvalget har besluttet at afvise anmeldelsen. Erstatningsudvalget har i denne forbindelse lagt vægt på de i anmeldelsen indeholdte oplysninger om, at den konto, hvorfra midler uretmæssigt angives at være trukket fra af nu afdøde advokat D, er endelig tømt i forbindelse med et udtræk den 2. december 1997, og

4 - 4 - at der ikke trods opfordring hertil er fremlagt nærmere dokumentation for såvel det danske som det franske bo, jf. Erstatningsfondens skrivelse herom af 25. januar Erstatningsudvalget har særligt lagt vægt på, at der er hengået et meget lang periode uden der er blevet iværksat tiltag til en endelig afklaring. Ved brev af 23. juni 2003 med bilagsmateriale anmodede advokat H om Erstatningsfondens revurdering af sagen. A og B anlagde sag mod E D Advokataktieselskab med påstand om erstatning, idet advokat D havde været partner og medejer af advokataktieselskabet E D og Partnere, der var overtaget af det sagsøgte advokataktieselskab. Af Københavns Byrets skriftlige tilkendegivelse af 29. marts 2004 efter hovedforhandling i sagen fremgår blandt andet: Efter resultatet af bevisførelsen lægges det til grund, at sagsøger A opdagede det af advokat D begåede underslæb, da han gennemsøgte papirerne i farens bo for at finde et skøde under et møde den 8. august 2001 hos advokat F, at kravet straks blev anmeldt i advokat Ds bo, at anmeldelsen skete efter proklamafristens udløb, og at kravet er indstillet prækluderet som anmeldt for sent. Det lægges endvidere til grund, at der ligeledes straks blev indgivet anmeldelse til Advokatsamfundets Erstatningsfond, der har modtaget flere tilsvarende anmeldelser, og at fondens afgørelse i denne sag afventer udfaldet af retssagen. Efter resultatet af bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at sagsøgerne ved egen uforsigtighed eller passivitet har muliggjort kravets opståen eller medvirket til, at underslæbet forblev skjult så længe, at kravet først blev anmeldt i dødsboet efter proklamafristens udløb eller, at sagen er blevet forsinket og fyldestgørelsesmulighederne forringet eller, at der er noget andet grundlag for at lade sagsøgernes krav bortfalde eller nedsætte. Retten foreslog sagen forligt ved, at det sagsøgte advokataktieselskab tog bekræftende til genmæle, hvilket skete. Det sagsøgte advokataktieselskab betalte kr. til A og B. Ved brev af 21. april 2005 til advokat H meddelte Advokatsamfundets Erstatningsfond blandt andet: Det kan meddeles, at erstatningsudvalget har besluttet ikke at yde Deres klient Boet efter C erstatning i forbindelse med afdøde advokat D.

5 - 5 - Det er erstatningsudvalgets beslutning, at afvise Deres klients krav om erstatning idet, der af Deres klient er udvist betydelig passivitet samt sket for sent anmeldelse i Erstatningsfonden. Den af Erstatningsfonden tidligere meddelte afvisning af 14. februar 2003 fastholdes dermed. Ved brev af 4. oktober 2006 fra advokat J blev Advokatsamfundets Erstatningsfond igen anmodet om at revurdere afslaget i sagen. Den 8. december 2006 besvarede Advokatsamfundets Erstatningsfond anmodningen om genoptagelse. Det fremgår af brevet blandt andet: Deres anmodning om genoptagelse har nu været forelagt Erstatningsudvalget, der har besluttet at afvise at udbetale erstatning til Deres klient. Begrundelsen herfor er, at der er udvist passivitet i form af manglende kontrol i perioden fra , idet Deres klient ikke har modtaget nogen opgørelser eller konkrete informationer om kontoen i Luxembourg. Telefonisk kontakt af generel karakter kan ikke opfylde dette krav om kontrol. Det følger direkte af Vedtægten for Det danske Advokatsamfund 48, stk. 2, 2. pkt., at anmodning skal indgives senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det tab, der påstås at være lidt. I dette tilfælde finder Erstatningsudvalget således, at Deres klient ved almindelig kontrol, tidligere burde have opdaget det manglende beløb på kontoen. Fristen for anmeldelse i Erstatningsfonden begynder således allerede i denne periode, hvorfor anmeldelsen afvises som værende for sent anmeldt i Erstatningsfonden. Det bemærkes endvidere, at Erstatningsudvalget ved afgørelsen har været opmærksom på, at dommeren i sin tilkendegivelse af 29. marts 2004 angiver, at retten ikke finder, at Deres klient har nogen form for egen skyld for den sene anmeldelse i dødsboet i forhold til erstatningskravet mod advokatfirmaet, hvor afdøde advokat D arbejdede i en del af den periode beløbene blev hævet på kontoen. Ved brev af 31. januar 2008 anmodede advokat K på vegne af A og B igen Advokatsamfundets Erstatningsfond om at revurdere afslaget. Advokatsamfundets Erstatningsfond afviste også denne anmodning om genoptagelse. Af et brev af 15. maj 2008 fremgår blandt andet: Deres anmodning om genoptagelse har nu været forelagt Erstatningsudvalget, der har besluttet at fastholde den seneste afvisning af sagen.

6 - 6 - I forhold til Deres nye anbringende om den udviste passivitets irrelevans bemærkes det, at Erstatningsfonden først og fremmest ser sig forpligtet til at vurdere de anmeldte sager ud fra de relevante vedtægtsbestemmelser, og alene herunder inddrage almindelige erstatningsretlige principper og retsregler. Erstatningsudvalget har i overensstemmelse hermed valgt at fastholde relevansen af den udviste passivitet. Der er mellem parterne enighed om, at Advokatsamfundets Erstatningsfond ikke er en fond i fondslovens forstand, men at der er tale om en hensat kapital i Advokatsamfundet. Der er under sagen fremlagt et notat af 1. august 2012 fra Advokatsamfundets sekretariat med oversigt over anmeldelser i og afgørelser truffet af Advokatsamfundet Erstatningsfond vedrørende advokat D samt kopi af de enkelte afgørelser i anonymiseret form. Retsgrundlaget I den dagældende vedtægt for Det danske Advokatsamfund af 27. maj 1983 er det om ansvarsforsikring, garanti og Erstatningsfonden bestemt blandt andet: 44 Stk. 1. Ethvert medlem har pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til en af Advokatrådet godkendt police til dækning af det erstatningsansvar, det som advokat måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 2,5 millioner kroner. 44 a Stk. 1. Ethvert medlem har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut at stille garanti i henhold til en af Advokatrådet godkendt garantiformular om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte overfor en advokats klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. Garantisummen skal andrage mindst 5 millioner kroner. 45 Stk. 1. Fondens navn er Det danske Advokatsamfunds Erstatningsfond. Stk. 2. Fondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som ikke dækkes af den i 44 nævnte ansvarsforsikring eller den i 44 a nævnte garanti, og som er lidt som følge af 1) en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, eller 2) en advo-

7 - 7 - kat eller dennes personales uretmæssige forbrug af midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat Stk. 1. Der nedsættes et udvalg erstatningsudvalget bestående af 5 advokater udpeget af Advokatrådet til at afgøre om og i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, erstatning skal ydes.... Stk. 2. Anmodning om erstatning af Advokatsamfundets erstatningsfond fremsættes skriftligt over for Advokatsamfundets sekretariat, bilagt fornøden dokumentation. Anmodningen må indgives senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det tab, der påstås at være lidt.... Stk. 5. Erstatningsudvalget afgør endeligt, om der skal ydes erstatning af fonden, og spørgsmål herom kan ikke indbringes for domstolene Stk. 3. Som vejledende for afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt tabet bør erstattes og i bekræftende fald i hvilket omfang, fremhæves følgende momenter: Arten af og omstændighederne ved det foreliggende tab, det af skadelidte udviste forhold, beskaffenheden af klientforholdet, eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold mellem advokaten og skadelidte, samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.... Vedtægten blev i medfør af den dagældende retsplejelovs 143, stk. 4, godkendt af Justitsministeriet ved bekendtgørelse nr. 285 af 22. juni 1983 om godkendelse af vedtægt for Det danske Advokatsamfund. Ved lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven blev retsplejelovens 143, stk. 1, affattet således: Det Danske Advokatsamfund udgøres af alle danske advokater. Af forarbejderne til loven fremgår af Folketingstidende , tillæg A, s blandt andet: Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

8 Reguleringen af Advokatsamfundet ændres ved, at Advokatsamfundet ikke fremover skal have karakter af en forening, men omdannes til en ved lov oprettet og reguleret institution, der udgøres af alle advokater, og som fortrinsvis varetager tilsyns- og disciplinærfunktioner i forhold til alle advokater. Det fremgår videre samme sted af s blandt andet: Til nr. 20 ( 143, stk. 1) Med ændringen af bestemmelsen præciseres det, at Advokatsamfundet ikke er en forening, men en ved lov oprettet og reguleret institution, som varetager de ved lov fastsatte samfundsmæssige og almennyttige opgaver i forhold til advokaterne. Hovedaktiviteten for Advokatsamfundet vil efter forslaget være at sikre overholdelse af de særlige advokatpligter gennem et udvidet tilsyn og et effektivt og moderniseret disciplinærsystem. Tilsynet vil navnlig bestå i udfærdigelse af og kontrol med overholdelse af de advokatetiske regler og klientkontoreglerne, kontrol med forsikring og garantistillelse m.v., så klienterne er sikret, hvis advokaten giver forkert rådgivning eller misbruger klientkontoen. Advokatsamfundet, herunder Advokatrådet, er efter gældende ret ikke en del af den offentlige forvaltning. Det betyder bl.a., at offentlighedsloven og forvaltningsloven ikke gælder for Advokatsamfundet. Derimod anses Advokatnævnet for en del af den offentlige forvaltning, og som følge heraf gælder offentlighedsloven og forvaltningsloven for nævnets virksomhed. Det forudsættes ved dette lovforslag, at Advokatsamfundet, herunder Advokatrådet, heller ikke fremover skal betragtes som en del af den offentlige forvaltning, og at Advokatnævnet som hidtil udgør en del af den offentlige forvaltning. Af betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater fremgår det af side 37 blandt andet: Erstatningsfondens formål begrænses herefter som følge af, at ansvarsforsikringen udvides til også at dække grov uagtsomhed, og at der indføres en individuel garantiordning. Hvis skadelidtes krav ikke dækkes af en ansvarsforsikring eller garanti, sikres det, at skadelidte, hvis kravet ikke kan fås dækket hos den ansvarlige advokat, med visse begrænsninger kan få dækket sit tab af Erstatningsfonden. Det fremgår videre af betænkningens s. 215 blandt andet: Udvalget finder, at heller ikke Det Danske Advokatsamfund kan anses for at være en forening i sædvanlig privatretlig forstand. Hvor en privatretlig forening er baseret på den aftale, som medlemmerne har indgået ved foreningsvedtægten, virker Advokatsamfundet inden for de regler, der følger af retsplejeloven. Det fremgår heraf, af Advokatsamfundets vedtægter samt nogle af dets regler (herunder om sikring af betroede midler) skal godkendes af justitsministeren. Ligeledes tillæg-

9 - 9 - ger retsplejeloven Advokatsamfundet en række opgaver i forbindelse med bl.a. tilsyn og klagesagsbehandling. Da denne retlige regulering har til formål at varetage hensyn til almenheden (herunder klienterne og retsvæsenet), kan man sige, at Advokatsamfundet herved udfylder en offentligretlig funktion. Endelig fremgår det af betænkningens s. 225 blandt andet: Justitsministeriet skal i medfør af retsplejelovens 127 og 143, stk. 4, godkende ændringer i Advokatsamfundets klientkontovedtægt samt vedtægt for Det danske Advokatsamfund. Herved opnås en fornuftig balance mellem på den ene side Advokatsamfundets selvbestemmelse i form af, at det er Advokatmødet, der vedtager ændringer i vedtægten, og på den anden side Justitsministeriets mulighed for at udøve en vis form for kontrol med Advokatsamfundet som jo er tillagt offentligretlige beføjelser idet Justitsministeriet skal godkende ændringer i vedtægterne. I vedtægt for Det Danske Advokatsamfund som vedtaget på Advokatmødet den 25. oktober 2008 er det om ansvarsforsikring, garanti og Erstatningsfonden bestemt blandt andet: 61 Stk. 1. Enhver advokat har pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til en af Advokatrådet godkendt police til dækning af det erstatningsansvar, som personen som advokat måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 2,5 millioner kroner. 62 Stk. 1. Enhver advokat har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut at stille garanti i henhold til en af Advokatrådet godkendt garantiformular om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte over for en advokats klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. Garantisummen skal andrage mindst 5 millioner kroner. 63 Stk. 1. Fondens navn er Det Danske Advokatsamfunds Erstatningsfond. Stk. 2. Fondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som ikke dækkes af den i 61 nævnte ansvarsforsikring eller den i 62 nævnte garanti, og som er lidt som følge af 1) en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, eller 2) en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat....

10 Stk. 1. Der nedsættes et udvalg erstatningsudvalget bestående af 5 advokater udpeget af Advokatrådet til at afgøre om og i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, erstatning skal ydes.... Stk. 2. Anmodning om erstatning af Advokatsamfundets erstatningsfond fremsættes skriftligt over for Advokatsamfundets sekretariat og skal være bilagt fornøden dokumentation. Anmodningen skal indgives senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det tab, der påstås at være lidt.... Stk. 5. Erstatningsudvalget afgør endeligt, om der skal ydes erstatning af fonden, og spørgsmålet herom kan ikke indbringes for domstolene Stk. 4. Erstatningsfonden lægger i sine afgørelser om erstatning navnlig vægt på følgende forhold: Arten af og omstændighederne ved det foreliggende tab, det af skadelidte udviste forhold, beskaffenheden af klientforholdet, eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold mellem advokaten og skadelidte samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.... Vedtægten er i medfør af retsplejelovens 143, stk. 5, godkendt af justitsministeren ved bekendtgørelse nr af 18. november 2008 om godkendelse af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Forklaringer A har forklaret blandt andet, at han er selvstændig erhvervsdrivende og derudover underviser på Hærens Officersskole. Advokat D blev antaget til bobehandlingen, fordi der var behov for en advokat med franskkundskaber og med indsigt i fransk ret og bobehandling. As søster, B, havde arbejdet på et advokatkontor og havde fået advokat D anbefalet som en person med de pågældende faglige kompetencer. Advokat D fremstod som et fint og respektabelt menneske. C døde i Schweiz på et skisportssted. Bobehandlingen måtte i lang tid afvente en dødsårsagsattest fra den læge, som havde konstateret dødens indtræden. Det tog lang tid og var årsagen til, at bobehandlingen først blev indledt i 1995.

11 Når han talte med advokat D, fik han altid gode forklaringer på, at bobehandlingen ikke var kommet videre. Han havde ikke nogen mistanke om, at advokat D kunne finde på at foretage sig noget kriminelt. Han og hans søster var klar over, at der eksisterede en særlig livsforsikring i Luxembourg, idet de begge havde bidraget med lægeerklæringer, da deres far tegnede forsikringen. Han var af den opfattelse, at han og hans søster hver ville få et beløb i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. ved deres fars død. I starten var det hans opfattelse, at de ville få udbetalt forsikringen, når det danske bo var afsluttet, men han fik senere oplyst af advokat D, at de måtte afvente afslutningen af det franske bo. Han var ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at han ville få forsikringen udbetalt. Han spurgte ikke, om de kunne få pengene fra forsikringen udbetalt på et tidligere tidspunkt. Der var det franske bo, det danske bo og forsikringen i Luxembourg. Han og B havde ingen kontakt med den franske notar, som varetog det franske bo. Den kontakt stod advokat D for. Han bad ikke på noget tidspunkt advokat D om at udarbejde en egentlig talmæssig opstilling over aktiverne i det samlede bo, for han var bekendt med de forholdsvis få aktiver, der var. Det var arten af aktiverne, der komplicerede boet. Bobehandlingen blev også forsinket af, at Cs enke ikke mente, at hun havde fået den rette andel af boet. Advokat D informerede i den forbindelse om, at der havde været en uafhængig fransk advokat inde over sagen med henblik på at vurdere, om boet var opgjort korrekt. I januar 2001 forsøgte han at kontakte advokat D, men forgæves. Han hørte først senere, at advokat D var død på det tidspunkt. Han undrede sig ikke over, at han ikke hørte fra advokat D i lang tid, for advokat D havde netop skrevet til ham, at der ville gå noget tid. Endvidere begyndte der i april 2001 at komme breve fra den franske notar, hvorfor han tænkte, at så skete der nok noget. Det var under et møde den 8. august 2001 med advokat F, at han blev klar over, at advokat D havde begået underslæb.

12 Advokat F foretog anmeldelse af kravet i advokat Ds dødsbo, og herefter var det advokat H, som varetog deres interesser over for advokatens dødsbo. Han kender ikke noget nærmere til advokat Hs bestræbelser i den forbindelse og heller ikke noget til baggrunden for, at bobestyrerens afvisning af anmeldelsen ikke blev anfægtet. L har forklaret blandt andet, at han er afdelingschef i Advokatsamfundet. Advokatsamfundets Erstatningsfond blev oprettet af advokaterne selv for at dække tab, som klienter har lidt ved kontakt med en advokat, hvor tabet ikke er dækket af en forsikring eller garanti, og hvor Erstatningsfonden finder det rimeligt, at der ydes erstatning. Erstatningsudvalget består af 5 medlemmer, der er udpeget af Advokatrådets bestyrelse. Sagsbehandlingen af anmeldte sager forestås i første omgang af sekretariatet, der søger sagerne faktuelt oplyst med henblik på en vurdering af, om det er rimeligt, at Erstatningsfonden dækker klientens tab. Klienter har ikke ret til at få dækket deres tab. Det beror på en konkret rimelighedsvurdering, som erstatningsudvalget foretager på baggrund af et oplæg fra sekretariatet. Han husker i dag ikke meget om den konkrete sag, men det var ham, der underskrev Erstatningsfondens afgørelser af 21. april 2005, 8. december 2006 og 15. maj Han har udarbejdet oversigten over afgørelser i andre sager, hvor Erstatningsfonden har modtaget anmeldelser fra personer, der har været klienter hos advokat D. Som det fremgår af oversigten, har Erstatningsfonden i 4 tilfælde afvist kravene og i 2 tilfælde udbetalt beløb, der med forskellige begrundelser er blevet reduceret i forhold til de anmeldte beløb. Erstatningsfonden har ikke villet imødekomme en anmodning fra A og B om at fremlægge de underliggende bilag i de øvrige anmeldte sager, fordi de indeholder private oplysninger, som man ikke finder det passende at udlevere. Der har ikke været andre sagsanlæg mod Erstatningsfonden end A og Bs.

13 Oprindeligt indbetalte advokaterne som medlemmer af Advokatsamfundet særskilte bidrag til Erstatningsfonden, men det har ikke været tilfældet i mange år. Det kan godt passe, at Erstatningsfondens formue i 2003 udgjorde ca. 35 mio. kr. Procedure A og B har navnlig gjort gældende, at de ikke har udvist passivitet eller uforsigtighed i forbindelse med tabets opståen, herunder i perioden fra den 2. december 1997 til den 16. august 2001, idet de som arvinger på helt sædvanlig vis har betroet advokat D behandlingen af deres fars dødsbo og herunder betroet ham at foretage økonomiske dispositioner. Spørgsmålet om passivitet eller uforsigtighed i forbindelse med tabets opståen er allerede blevet prøvet af domstolene, idet Københavns Byret ved tilkendegivelse af 29. marts 2004 afviste, at en sådan passivitet eller uforsigtighed var udvist på tidspunktet for anmeldelsen af kravet i dødsboet efter advokat D den 8. august Ingen af de hensyn, der ligger bag reglerne om retsfortabende passivitet, taler for at lade A og Bs krav mod Advokatsamfundets Erstatningsfond bortfalde. Tværtimod taler hensynene bag Erstatningsfonden for at yde A og B erstatning i denne sag. Advokat D har løbende såvel mundtligt som skriftligt holdt A og B orienteret om bobehandlingens status, og Advokatsamfundets Erstatningsfond har ikke oplyst eller dokumenteret, hvilke faktiske omstændigheder der bevirker, at A og B i perioden fra den 2. december 1997 til den 16. august 2001 havde mulighed for og anledning til at opdage advokat Ds underslæb. Advokatsamfundets Erstatningsfond har endvidere ikke godtgjort, at der består en pligt for klienter til at føre tilsyn med deres advokat i en sag som denne, og at en sådan eventuel pligt skulle være tilsidesat af A og B, ligesom Advokatsamfundets Erstatningsfond ikke har godtgjort, at anmeldelse af A og Bs krav er sket for sent. Endelig er det gjort gældende, at uanset om Advokatsamfundets Erstatningsfond er en del af den offentlige forvaltning, en institution af offentligretlig karakter eller en organisation af mere privat karakter, skal almindelige retsgrundsætninger finde anvendelse på fondens virksomhed. Fonden kan ikke udøve et fuldstændigt frit skøn uafhængigt af almindelige offentligretlige og erstatningsretlige retsgrundsætninger, og det gøres gældende, at Advokatsamfundets Erstatningsfond har tilsidesat sådanne grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen, i forbindelse med afgørelsen af 15. maj 2008, idet det må lægges til grund, at andre fysiske og

14 juridiske personer i samme faktiske og retlige situation som A og B efter anmeldelse har modtaget erstatning fra Advokatsamfundets Erstatningsfond. Advokatsamfundets Erstatningsfond skal i medfør af rentelovens 3, stk. 2, betale renter af kravet 30 dage efter anmeldelsen den 16. august Advokatsamfundets Erstatningsfond har navnlig gjort gældende, at A og B ikke har et retskrav på erstatning fra Advokatsamfundets Erstatningsfond og herunder, at udenforstående ikke kan træffe afgørelse om, til hvem eller hvorvidt der skal ske udbetaling af Erstatningsfondens midler. Advokatsamfundet er ikke en del af den offentlige forvaltning og er følgelig ikke underlagt forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen. Uanset at de forvaltningsmæssige betragtninger ikke finder anvendelse, så er lighedsgrundsætningen ikke blevet tilsidesat af Advokatsamfundets Erstatningsfond ved behandlingen af A og Bs anmodning om erstatning og ved det efterfølgende afslag snarere tværtimod. Advokatsamfundets Erstatningsfond afviste i alt fem af de syv anmeldte krav vedrørende forhold begået af advokat D, heraf tre med grundlæggende samme begrundelse som er givet A og B. Endelig er det gjort gældende, at Advokatsamfundets Erstatningsfonds afgørelse er truffet på baggrund af et skøn i overensstemmelse med reglerne herom i Advokatsamfundets vedtægt. Det følger af den dagældende vedtægts 45, stk. 2, at erstatning ydes efter et frit skøn til hel eller delvis dækning af et tab. Behandlingen af anmodningen er sket i overensstemmelse med vedtægtens forskrifter, og Erstatningsfondens anvendelse af vedtægten er ikke gået ud over rammerne for det skøn, som fonden efter vedtægten skal udøve. A og B har i øvrigt ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at Advokatsamfundets Erstatningsfond ved behandlingen har skønnet forkert. A og B har udvist en uforsigtighed og passivitet, der berettiger Advokatsamfundets Erstatningsfond til ikke at imødekomme deres anmodning. Rettens begrundelse og resultat

15 I forbindelse med ændringen af retsplejelovens regler om advokaters virksomhed i 2007 blev det i forarbejderne præciseret, at Advokatsamfundet ikke er en forening, men en ved lov oprettet og reguleret institution, som varetager de ved lov fastsatte samfundsmæssige og almennyttige opgaver i forhold til advokater. Advokatsamfundet er tillagt en særlig rolle, idet Advokatsamfundet gennem tilsyn og kontrol skal sikre overholdelse af de pligter, som advokaterne er pålagt. I medfør af retsplejelovens 127 udfærdiger Advokatsamfundet blandt andet regler om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler og om sikkerhed mod økonomisk ansvar, som kan pådrages under udøvelse af advokatvirksomhed, samt regler om iværksættelse af de fornødne kontrolforanstaltninger. Sådanne regler findes den dagældende vedtægt for Advokatsamfundet 44 og 44a (nugældende vedtægts 61 og 62), hvoraf det fremgår, at alle advokater har pligt til at tegne ansvarsforsikring og til at stille garanti. Det fremgår af den dagældende vedtægts 45, stk. 2, (nugældende vedtægts 63, stk. 2), at Erstatningsfondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis dækning af tab, som ikke dækkes af ansvarsforsikringen eller garantien. Anmodningen om erstatning skal være indgivet senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet bekendt med det påståede tab, jf. dagældende vedtægt 48, stk. 2, (nugældende vedtægt 66, stk. 2). I den dagældende vedtægts 51, stk. 3, (nugældende vedtægt 69, stk.4) er der angivet en ikke udtømmende række af forhold, som tillægges betydning ved afgørelsen af, om erstatning skal ydes og i givet fald i hvilket omfang. Erstatningsfonden er etableret af advokaterne selv, og der findes ingen lovgivningsmæssige krav til etableringen heraf eller til Erstatningsfondens virksomhed. Erstatningsfonden er således kun reguleret i vedtægten. Landsretten finder allerede af denne grund, at Advokatsamfundets Erstatningsfond ikke er en del af den offentlige forvaltning, hvorfor almindelige forvaltnings- og offentligretlige regler og retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen, ikke umiddelbart finder anvendelse på Erstatningsfondens virksomhed. Det forhold, at vedtægten ved bekendtgørelse er godkendt af Justitsministeren i medfør af retsplejeloven 143, kan ikke føre til et andet resultat.

16 Advokatsamfundets Erstatningsfonds afgørelser af 14. februar 2003, 21. april 2005, 8. december 2006 og 15. maj 2008 er efter begrundelserne i afgørelserne truffet efter en vurdering af forhold, som er indeholdt i de overnævnte bestemmelser i vedtægten, og som indebærer et betydeligt element af skønsudøvelse. Fonden har således ved afgørelserne holdt sig inden for rammerne af vedtægten. Landsretten finder herefter, at der ikke er grundlag for at foretage en nærmere prøvelse af det udøvede skøn. Advokatsamfundets Erstatningsfonds påstand om frifindelse tages derfor til følge. A og B skal betale sagsomkostninger for landsretten til Advokatsamfundets Erstatningsfond med kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der taget hensyn til sagens omfang, varighed og karakter og herunder til, at sagen er henvist til landsretten i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Der er ligeledes taget hensyn til, at der har været afholdt særskilt procedure af en dags varighed om spørgsmålet om afvisning af sagen samt afgørelsen vedrørende dette spørgsmål. T h i k e n d e s f o r r e t : Advokatsamfundets Erstatningsfond frifindes. I sagsomkostninger for landsretten skal A og B inden 14 dage betale kr. til Advokatsamfundets Erstatningsfond. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. september 2014 Sag 341/2012 (1. afdeling) A og B (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Advokatsamfundets Erstatningsfond (advokat Martin Lavesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Erstatningsfonden...side 2 Det danske Advokatsamfunds Fond...side 3 Birthe Daells Fond...side 4 Understøttelsesfonden...side 5 Sagfører H. Toftkilds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B2621003 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 30. september 2016 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Anne Birgitte Fisker, Ejler Bruun og Gerd Sinding (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere