Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab"

Transkript

1 Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring til statsforvaltningen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommunes behandling af den konkrete sag ikke er sket i overensstemmelse med den almindelige uskrevne grundsætning om delegation, idet kommunen har undladt at tage selvstændig stilling til Deres klage over forsikringsselskabets behandling af sagen. Derfor har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune oplyse om, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Her følger en gennemgang af sagens baggrund, og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagen, at De har søgt erstatning hos Kolding Kommune i anledning af, at De er trådt ned i et hul hvor der manglede 2 chaussesten. Det fremgår endvidere, at De er utilfreds med den erstatningsudmåling, som Kolding Kommunes forsikringsselskab, KommuneForsikring, har foretaget. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: DLUSYD DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Det fremgår af sagens akter, at Kolding Kommune ved brev af 2. januar 2006 har oplyst Dem om, at skaden vil blive meldt til KommuneForsikring. Efter De har anmeldt skaden og kommunen har videresendt anmeldelsen til KommuneForsikring, er der en del korrespondance mellem Kolding Kommune og KommuneForsikring vedrørende forholdene omkring ulykken. KommuneForsikring anbefalede Kolding Kommune at anerkende skaden.

2 Følgende fremgår af Kolding Kommunes brev af 21. februar 2006 til Kommuneforsikring: ( ) Med henvisning til Deres brev af 7. februar 2006, kan vi oplyse, at vi anerkender Kolding Kommunes erstatningsansvar i sagen. Erstatningskravet kan derfor anerkendes overfor skadelidte. ( ) Følgende fremgår blandt andet af Kolding Kommunes brev af 1. august 2006 til KommuneForsikring: ( ) Jeg har d.d. talt med Carl G. Sørensen om den skade, som skete og hvor Carl G. Sørensen faldt og kom til skade med ryggen. ( ) Skaden er blevet anerkendt, og der er tilbudt erstatning for svie og smerte, ligesom der er tilbudt genoptræning, Men Carl G. Sørensen er utilfreds med den erstatning, som tilbydes. Lægeundersøgelse er foretaget ved såvel Carl G. Sørensens egen læge som speciallæge ved Vejle sygehus (udpeget af forsikringsselskabet). Begge læger skulle iflg. Carl G. Sørensen have udtalt, at der vil gå ca. ½ år med nedsat aktivitet, ligesom der i det ½ år skal ske genoptræning. Forsikringsselskabets interne læge har imidlertidig accepteret en væsentlig, kortere periode, og Carl G. Sørensen har derfor fået tilbudt denne, kortere periode til erstatning. SIDE 2 Dette er Carl G. Sørensen utilfreds med, og har klaget over afgørelsen til Kommuneforsikring, uden at der er kommet noget ud af dette. Jeg kan huske, at jeg tidligere har talt med Carl G. Sørensen, og henvist klage over erstatning til Kommuneforsikring. Dette har Carl G. Sørensen ikke fået noget ud af, så nu henholder Carl G. Sørensen sig til Kolding Kommune, og rejser krav imod os. Jeg har sagt, at vi også anerkender erstatningspligten, men da vi har tegnet forsikring, vil erstatning blive udbetalt fra forsikringsselskabet. Vi har ikke indsigt i, hvilken erstatning, som er den korrekte. Det overlades til forsikringsselskabet.

3 Carl G. Sørensen ønsker ikke at tale med Kommuneforsikring om denne sag. Da jeg ikke er ekspert i personskader, har jeg forslået Carl G. Sørensen at tale med forsikringsoplysningen, og herigennem få råd om, hvorledes personskadeerstatninger fastsættes. Det var Carl G. Sørensen ikke interesseret i, fordi han allerede har fået en brochure med vejledning i, hvorledes personskadeerstatning beregnes. Herefter har jeg oplyst, at der kan klages over afgørelsen ved, at Carl G. Sørensen selv bekoster en ny lægeerklæring til forsikringsselskabet ( ). En anden ankemulighed vil være, at Carl G. Sørensen selv kontakter en advokat som herefter fører sagen for ham ( ). Forespurgt om muligheden for at anke til Arbejdsskadestyrelsen har jeg oplyst, at dette kun er muligt for fastsættelse af mén-erstatning, men ikke for svie-og smerteerstatning, tabt arbejdsfortjeneste m.v. Hvis der findes andre ankemuligheder, eller sagen vil blive revurderet, så hører jeg gerne nærmere. Ellers mener jeg, at en anmodning om revurdering af sagen må komme fra Carl. G. Sørensen. ( ) Af KommuneForsikrings brev af 22. august 2006 til Kolding Kommune fremgår følgende: SIDE 3 Vi har modtaget jeres brev af Vi kan oplyse, at vi fastholder vurderingen i sagen i henhold til vores breve af henholdsvis og ( ) Afslutningsvis skal det nævnes, at vi selvfølgelig til enhver tid, gerne vil have en dialog med skadelidte, og at hvis han vil klage over vores afgørelse, er velkommen til at skrive til os. ( ) Følgende fremgår af KommuneForsikrings brev til Dem af 11. september 2006: I fredags modtog vi dit brev dateret

4 Som vi tidligere har meddelt dig, er vi indstillet på at betale svie- og smertegodtgørelse i alt 3 måneder, idet vores lægekonsulent har skønnet, at din situation senest var stationær på dette tidspunkt ( ) Det er ikke de 2 lægers opgave at afgøre i hvilken periode du er berettiget til at få udbetalt svie- og smertergodtgørelse. Vores lægekonsulent vurderer perioden ud fra sagens faktiske oplysninger. Først når det helt eller delvist er afgjort, at du har krav på erstatning, kan du kræve at få udbetalt a conto erstatning. Da du ikke har accepteret vores tilbud, og da vi ikke mener, at sygeperioden er mere end de 8 uger vi allerede har betalt svie-og smerte for, så mener vi ikke, at du har haft krav på nogen a conto erstatning. Selvfølgelig vil vi følge lovens bestemmelser, hvilket vi faktisk også gør i denne sag. Det er stadig vores opfattelse, at din helbredsmæssige situation var stationær på omkring 2 måneders dagen, og vores læge er fortsat af den opfattelse, at dit varige mén skønsmæssigt andrager 5 %. Vi afregner derfor méngodtgørelsen nu. På det foreliggende grundlag afsluttes sagen. Hvis der måtte opstå uforudsete forhold kan sagen genoptages efter erstatningsansvarslovens 11. ( ) I Deres brev af 15. maj 2007 til Kolding Kommune fremgår, at De er utilfreds med KommuneForsikrings vurdering af følgende: Udbetaling af svie- og smertegodtgørelse Vurderingens af mén-graden Vurderingen af antal sygedage SIDE 4 Den 11. juni 2007 anmodede statsforvaltningen Kolding Kommune om en udtalelse i sagen. Statsforvaltningen anmodede kommunen oplyse om, hvordan Kolding Kommune har forholdt sig i den konkrete sag, herunder om kommunen i anledning af Carl G. Sørensens brev af 15. maj 2007 selvstændigt har taget stilling til klagen over Kommuneforsikrings sagsbehandling/afgørelser samt oplyse om, hvordan kommunens praksis generelt er i den type sager. Følgende fremgår af Kolding Kommunes udtalelse af 27. juni 2007 til statsforvaltningen:

5 ( ) Kolding Kommune har i den konkrete sag brugt KommuneForsikring A/S, som faglig rådgiver. Det er Kolding Kommune, som på baggrund af rådgivningen har anerkendt ansvarsforholdet overfor skadelidte Carl G. Sørensen. Kolding Kommune har i spørgsmålet omkring udmålingen af erstatningens størrelse brugt KommuneForsikring A/S som faglig rådgiver. Størrelsen på erstatningen er udmeldt efter almindeligt gældende praksis på forsikringsområdet. Kolding Kommune afgør selv tilsvarende sager, eventuelt med støtte fra faglig rådgiver. ( ) Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, senest ændret ved 1 i lov nr. 224 af 8. april 2008). Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Det falder uden for tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer, lovgivningen sætter. SIDE 5 Spørgsmålet om, hvorvidt De er berettiget til erstatning fra kommunen skal afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Erstatningsretlige regler er regler, der både gælder for offentlige myndigheder og private. Statsforvaltningen kan derfor ikke påse overholdelse af sådanne regler. Spørgsmålet om erstatningsansvar er en afgørelse, der i givet fald skal træffes af domstolene. Statsforvaltningen kan dog tage stilling til, om Kolding Kommune i forbindelse med behandlingen af sagen har tilsidesat lovgivning, der retter sig mod en kommune i egenskab af offentlig myndighed.

6 Det bemærkes, at der ikke i lovgivningen er fastsat særlige regler om behandlingen af erstatningssager mod en kommune. Det følger imidlertid af almindelige offentligretlige regler om offentlige myndigheders adgang til at delegere opgaver til private, at en offentlig myndighed herunder en kommune som udgangspunkt ikke kan overlade til et forsikringsselskab på kommunens vegne at tage stilling til, om kommunen er erstatningsansvarlig. Kommunen er forpligtet til selvstændigt at tage stilling til erstatningskravet i forhold til den, der har lidt skade. Der henvises til Indenrigsministeriets brev af 10. marts 2004 til en borger - Indenrigsministeriets journal nr. 2.k.kt /461/6, Indenrigsministeriets udtalelse af 7. august 1987 til ombudsmanden samt Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Sagsbehandling, 2007, side 69 f. Statsforvaltningen konstaterer, at Kolding Kommune selvstændigt har taget stilling til erstatningskravet, hvilket fremgår af kommunens brev af 27. juni 2007 til statsforvaltningen. Kolding Kommunes administration har for så vidt angår dette spørgsmål været i overensstemmelse med lovgivningen. Det antages endvidere, at såfremt en kommune overlader sagsbehandlingen af en erstatningssag til kommunens forsikringsselskab, er kommunen forpligtet til at iagttage følgende retningslinier: 1. Kommunen må forud for overgivelsen af erstatningskravet til sit forsikringsselskab sikre sig, at kravet efter sin art fuldt er omfattet af forsikringsaftalen. 2. Kommunen må samtidig med oversendelsen til forsikringsselskabet underrette skadelidte eller dennes repræsentant om, at forsikringsselskabet foretager den videre behandling og afgørelse af erstatningskravet på kommunens vegne, og om klagemuligheden til kommunen. 3. Kommunen må sikre sig, at forsikringsselskabet i tilfælde, hvor selskabet overvejer helt eller delvis at afvise skadelidtes krav, forud for selskabets endelige stillingtagen til kravet giver skadelidte adgang til at kommentere de oplysninger, hvorpå afvisningen støttes. 4. Kommunen må sikre sig, at forsikringsselskabet underretter kommunen om sin afgørelse. SIDE 6

7 5. Kommunen må sikre sig, at anmodninger om aktindsigt afgøres i overensstemmelse med lovgivningen herom. 6. Kommunen må selvstændigt behandle og tage stilling til klager over forsikringsselskabets sagsbehandling og/eller afgørelse af erstatningskravet. Der henvises til Folketingets Ombudsmands brev af 7. december 1987 til Indenrigsministeriet. Det fremgår af sagsakterne, at Kolding Kommune i den konkrete sag i første omgang overlod sagens faktiske oplysning og afgørelse af erstatningens størrelse til forsikringsselskabet. Det fremgår dog af brev af 21. februar 2006, at Kolding Kommune, efter rådgivning fra KommuneForsikring, selvstændigt anerkendte erstatningskravets berettigelse. Statsforvaltningen finder det på den baggrund relevant at vurdere, om Kolding Kommunes behandling af sagen er i overensstemmelse med de ovenfornævnte retningslinier for delegation af afgørelseskompetence i forsikringssager uden for kontrakt. Ifølge punkt 2, må kommunen: ( )samtidig med oversendelsen [af sagen] til forsikringsselskabet underrette skadelidte eller dennes repræsentant om, at forsikringsselskabet foretager den videre behandling og afgørelse af erstatningskravet på kommunens vegne, og om klagemuligheden til kommunen( ) SIDE 7 Kolding Kommunes brev af 2. januar 2006 til Dem indeholder ikke oplysning om, at De kan klage til Kolding Kommune over KommuneForsikrings sagsbehandling og afgørelser i sagen. Kolding Kommune oplyser alene, at sagen meldes til KommuneForsikring. Ved Deres telefoniske henvendelse af 1. august 2006, oplyses heller ikke om, at De kan klage til kommunen. Det anføres tværtimod, at kommunen tidligere har henvist Dem til Kommuneforsikring vedrørende klage over afgørelsen. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommunes behandling af klagesagen ikke er sket i overensstemmelse med punkt 2 i de ovenfor nævnte retningslinier vedrørende delegation af afgørelser om erstatningskrav.

8 Af punkt 6 fremgår: kommunen må selvstændigt behandle og tage stilling til klager over forsikringsselskabets sagsbehandling og/eller afgørelse af erstatningskravet Det fremgår af sagen, at De henvendte Dem telefonisk til Kolding Kommune den 1. august 2006, hvor De gjorde gældende, at De var utilfreds med KommuneForsikrings erstatningsudmåling. Statsforvaltningen konstaterer, at Kolding Kommune overlod det til KommuneForsikring, at revurdere sagen, jf. Kolding Kommunes brev af 1. august 2006 til KommuneForsikring, hvoraf følgende fremgår: Hvis der findes andre ankemuligheder, eller sagen vil blive revurderet, så hører jeg gerne nærmere" Statsforvaltningen må endvidere konstatere, at da KommuneForsikring i brev af 14. august 2006 fastholdt sin afgørelse tog Kolding Kommune heller ikke her selvstændig stilling til klagen, idet det fremgår af sagens akter, at Kolding Kommune ikke foretog sig yderligere før efter Deres henvendelse den 15. maj Statsforvaltningen konstaterer tillige, at Kolding Kommune flere gange har henvist Dem til KommuneForsikring vedrørende klage over erstatningsudmålingen. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommunes behandling af klagesagen ikke er sket i overensstemmelse med punkt 6 i de ovenfor nævnte retningslinier for delegation af afgørelser om erstatningskravet. SIDE 8 På baggrund af ovenstående har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om, at oplyse hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. I øvrigt Statsforvaltningen har sendt en kopi af afgørelsen til Kolding Kommune med anmodning om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i anledning heraf. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet:

9 Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef / Ditte Lundgaard fuldmægtig SIDE 9

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere