Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc.jur August 2013 Juridisk og økonomisk vejleder Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk institut Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier (Delvis fortrolig) Antal tegn: Antal sider: 109 Stig Borregaard Mikkelsen og René Lønne Ventzel Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 1 Abstract Title: VAT deduction in connection with the acquisition, holding and sale of shares For a long period of time there has been doubts about the legal status regarding VAT deduc- tion in connection with transaction of shares. Gradually, there has been a great amount of rul- ings by court on the area, making the subject even more complicated. The court leaves several areas within the subject unanswered and leaves a great deal of the interpretation to the na- tional courts. This is done despite the goal there is made to harmonise the rules across the member states. In this thesis we will cover the issue regarding deduction in connection with acquisition, holding and sale of shares. We will conduct exhaustive analysis regarding the economic activity and also the direct and immediate link. Furthermore, different situations that affect the handling of transactions with stocks is cov- ered in the thesis, including VAT grouping, transfer of going concern, the right to partial de- duction, the principle of neutrality and the current legal effect of the BLP- case. Finally the national tendencies have been investigated and selected arguments are compared with the EU- court in force. The demands regarding the economic activity, including involvement and ownership are are- as that have been neglected and the court leaves them unclear. There has to be an objective connection between input cost and output VAT able supply. This can to a certain degree be tested, by investigating where the input costs are components of the price. There is an opportunity for deduction with both acquisition, holding and sale of shares within the right circumstances. Transfer of going concern, VAT grouping and the principle of neutrality does not offhand in- duce further right to deduction, nor can it be upheld that the BLP- case is obsolete. The national tendencies is, that there are great differences in the interpretation of the rules regarding the right to deduction and this is furthermore seen because there are divergence between the national interpretation and EU- court in force. The EU- court should be conscious regarding their responsibility in interpreting the rules thereby trying to enhance to work regarding harmonising the rules in all 28 member states. 2

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Opgavens struktur Metode Retskilder Afgrænsning Fradragsretten Fradragsrettens formål Fradragsrettens betingelser Fritagelsesbestemmelsen Økonomisk virksomhed Isoleret køb, besiddelse og salg af aktier Andre aktiviteter end køb, besiddelse og salg af aktier Graden af involvering Graden af ejerskab Tilknytningsbetingelsen Retspraksis Køb af aktier Besiddelse af aktier Salg af aktier Tilknytningstesten Nærliggende omstændigheder Generalomkostningsbegrebet Virksomhedsoverdragelse Fællesregistrering Neutralitet og momsens formål BLP- sagens nuværende retsvirkning National anvendelse af EU- retten Nationale tendenser (Fortroligt bilag 1) Nationale argumenter Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 3 Indledning Moms er en afgift, der beregnes på grundlag af den værditilvækst en vare eller tjenesteydelse tilføres hos den enkelte momspligtige virksomhed. Afregning af salgsmoms er en pligt, mens fradrag for moms er en ret, hvortil der er knyttet visse betingelser. 1 Momsen kan samtidig kaldes en flerledsafgift, da der ved omsætning af varer og tjenesteydel- ser skal pålægges moms i hvert omsætningsled. Dette gør, at der uden adgang til fradrag vil opstå en momsbelastning stigende i takt med antallet af omsætningsled, og man vil derfor være nødsaget til at lave en erhvervsomstrukturering, der vil mindske omsætningsled til et minimum. Fradragsrettens primære funktion er at sikre, at der ikke opstår kumulative effek- ter under det hensyn, at momsen virker neutral i relation til antallet af omsætningsled. 2 Den- ne opgave behandler muligheden for momsfradrag. Der kan forekomme situationer, hvor en erhvervsdrivende pålægges en belastning (moms) uden mulighed for at opnå kompensation (fradrag) herfor. Dette kan bl.a. ske i tilfældet, hvor momspligtige ydelser anvendes i tilknytning til momsfritagne transaktioner. Rådgivningsomkostninger (der er momsbelagte), der anvendes i forbindelse med aktietrans- aktioner (der er fritaget) har skabt stor debat og i dag er retsstillingen endnu uvis. Denne af- handling behandler muligheden for fradrag ved køb, besiddelse og salg af aktier. Alle medlemsstater i EU er underlagt EU's momslovgivning, der bygger på EU's momsdirekti- ver. 3 Disse direktiver er overordnet implementeret korrekt i national lovgivning, men der er set flere eksempler på forskellig tolkning af netop disse regler. 4 Forskellene fører ofte til sager ved EU- Domstolen om moms, og afgørelserne derfra har stor indflydelse på fortolkningen af reglerne omkring moms. 5 Dermed har EU- Domstolen et stort ansvar i forhold til at formulere metoder og fortolkninger i deres afgørelser, der sikrer en ensartet behandling i samtlige af de 28 medlemsstater. Overholder medlemsstaterne ikke de, i direktivet, udstykkede regler, kan 1 Johansen, F., Pedersen, N. & Pedersen, S. (2009): Moms 3 Momspligtig værdi, s Melz, P. (1990): Mervärdeskatten rättsliga problem och grunder, s Jørgensen, L. L., Pedersen, B. A. & Rasmussen, L. (2007): Momsloven med kommentarer og EU- henvisninger, side Pedersen, S. & Andersen, M. (2011): Moms 1 Fradragsret, Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, Danske Revisorer, s. 9, samt Sørensen, K. E. & Nielsen, P. R. (2010): EU- retten, s Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, s. 9 4

5 der foreligge traktatbrud, 6 og de virksomheder, der oplever tab hermed vil kunne kræve er- statning 7 f.eks. gennem tilbagebetaling af tidligere nægtet fradrag. 8 Denne opgave behandler de nationale tendenser og undersøger, hvorvidt de nationale argumenter stemmer overens med EU- retten. 3.1 Problemformulering Moms er en betydelig omkostning for virksomheder, hvorfor det er af afgørende betydning, hvorvidt der kan opnås fradrag. 9 Fradragsret for holdingaktiviteter har i flere år været gen- stand for stor debat. 10 Nærværende afhandling søger at belyse retsstillingen omkring fradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier, samt flere af de aspekter, der har indvirk- ning herpå. Hovedspørgsmålet er som følger: I hvilket omfang kan der opnås fradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af ak- tier? Under hensynet at svare herpå er der udledt følgende delspørgsmål: 1. Hvilke krav fordrer fradragsretten? 2. Hvilke omstændigheder kan have indvirkning på fradragets omfang? 3. Hvad er de nationale tendenser og retsstillinger? 6 Jf. TEUF art. 258 jf. Neergaard, U & Nielsen, R. (2010): EU RET, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P. R. (2010): EU- retten, s. 167 ff. 8 Jf. Forenede sager C- 192/95 C- 218/95, Comateb, m.fl., præmis Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Se f.eks. Jensen, D. R., & Stensgaard, H. (2006): Momsfradragsret i forbindelse med erhvervel- se, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele, s. 1. 5

6 3.2 Opgavens struktur Ovenstående problemstilling besvares løbende i opgaven og opgavens struktur er bygget op her- efter. Fradragsretten er bl.a. betinget af, at der foreligger tilknytning og at der udøves økono- misk virksomhed. Hvad der ligger i disse begre- ber er ikke blot abstrakt, men endda usikkert i en vis grad. Ikke desto mindre er det afgørende at kunne klarlægge betydningen af disse krav med henblik på opnåelse af fradragsret. Disse krav behandles i dybdegående omfang. Fradragsret statueres i nærværende afhandling oftest efter generalomkostningsbegrebet. Dette medfører principielt fradrag på 0-100%. Udfal- det af denne udregning er således af afgørende betydning og vil blive adresseret i afhandlin- gens afsnit 7.1. Retsstillingen omkring afhand- lingens emne har gennem tiden været påvirket af nærliggende omstændigheder, herunder neu- tralitetsprincippet, virksomhedsoverdragelse og fællesregistrering. Disse kan potentielt have en indvirkning på fradragsretten og er dermed relevante at have for øje. En kort behandling af disse emner foretages i afsnit 7 sammen med en analyse af BLP- sagen, der har statueret gæl- dende ret i 14 år, og dens retsvirkning. Gældende EU- ret og national anvendelse heraf har i flere tilfælde været betvivlet. For at vurdere, hvorvidt der er et fortolkningsproblem undersø- ges det, hvorvidt der er forskellig anvendelse af EU- rettens regler nationalt. Manglende har- monisering i national ret kan skyldes forskellig tolkning af EU- retten. Uddrag af nationale ar- gumenter bag retsstillingen sammenholdes med EU- retten for at vurdere, hvorvidt der er uoverensstemmelser i forbindelse hermed. Efter konklusionen foretages en økonomisk og retspolitisk analyse af momssystemet i en perspektivering, for at vurdere omfanget af det po- tentielle problem. 6

7 3.3 Metode Afhandlingens juridiske metode vil primært være retsdogmatisk, hvor gældende ret bliver systematiseret, beskrevet, analyseret og fortolket gennem de relevante retskilder. 11 Det er dermed formålet at få beskrevet, analyseret og fortolket retstilstanden som den er inden for momsfradrag ved køb, besiddelse og salg af aktier. 12 Der vil i opgaven også blive anvendt komparativ ret samt retspolitisk metode, hvilket bliver gennemgået nedenfor. Gældende ret bliver systematiseret for at skabe et overblik over gældende ret ved køb, besid- delse og salg af aktier. Gældende ret er fremskaffet gennem teori og de relevante retskilder på området. Konklusionerne er udarbejdet ved systematisk arbejde med begreber, domstolsaf- gørelser, samt gældende ret inden for momsområdet. Det giver slutteligt mulighed for at dra- ge endelige konklusioner og søge at besvare afhandlingens problemformulering, samt de un- derliggende spørgsmål. Retsdogmatikkens beskrivende opgave løses ved at undlade egne subjektive fortolkninger og meninger i gennemgangen af retspraksis og love. Teori og retskildemateriale søges beskrevet objektivt og sagligt, selvom en vis fortolkning aldrig kan undgås. Det centrale her er tilstræ- belsen på at udarbejde en objektiv beskrivelse. 13 Ved analysen og fortolkningen af gældende ret forudsættes det, at retsregler er sprogligt for- mulerbare. 14 En central forudsætning er, at man forstår det sprog, retsreglerne er skrevet på. Her menes både sproget, men også selve betydningen af anvendte begreber og deres kontekst. I afhandlingen vurderes forskellige EU- sager samt andre retskilder, hvor sproget er dansk eller engelsk. Ligeledes vil vi ved fortolkningen af gældende ret søge litteraturens fortolkning af mangetydige eller vage anvendte begreber for at søge den mest retvisende fortolkning af gældende ret. Vi vil analysere de centrale begreber og argumenter, som anvendes af EU- Domstolen og i litteraturen. 11 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s

8 Gennem opgaven vil problemstillinger blive analyseret gennem retsvidenskabelig analyse for at afdække gældende ret. Gældende ret er udtryk for det resultat en domstol vil komme frem til ved retsdogmatisk analyse. 15 For at en retsdogmatisk analyse kan anses som valid, skal den juridiske metode følges. 16 Dette ses også ved domstolsafgørelser, hvor det er vigtigt, at der opereres ud fra den samme juridi- ske metode for at opnå ensartede resultater. 17 Dette fungerer langt hen ad vejen i praksis, da der i retsvidenskaben samt i de retsanvendende myndigheder er udviklet en juridisk metode, der anviser de gældende retskilder, der skal inddrages, samt hvorledes disse skal fortolkes og vægtes. 18 En analyse bør derfor følge denne rækkefølge ved gennemgangen af retskilder: - Regulering - Retspraksis Der vil inden for regulering findes et hierarki grundet lex superior princippet. 19 Dermed eksi- sterer der forrang mellem niveauer af lovgivning, hvilket finder sted ved et hjemmelskrav op- ad i hierarkiet. 20 Komparativ ret bliver anvendt i afhandlingens afsnit omkring national anvendelse, der er ud- arbejdet af retskilder fra forskellige medlemsstater, samt den vedlagte undersøgelse fra PwC. Her undersøges, hvordan forskellige nationale instanser har implementeret og fortolket EU- retten. I EU s medlemslande skal domstolen give EU- retten forrang frem for national ret og tilstræbe en ensartet anvendelse af den. Det forekommer da også, at et lands domstole søger vejledning i fremmede medlemslandes fortolkning af EU- retten. 21 Formålet med komparativ ret er at undersøge, hvordan forskellige nationale regler søger at løse samme juridiske problemstilling. 22 Komparative elementer er anvendt af EU f.eks. til un- 15 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s efter Alf Ross retsteori, jf. Jørgensen, s. (1990): retfærdighed og ret, s Jensen, D.R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Lando, O. (2009): Kort indføring i komparativ ret, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s. 29 8

9 dersøgelser, som forarbejder til EU- retten. EU- Domstolen og generaladvokaterne inddrager ligeledes komparativ ret. 23 Dermed synes et komparativt element fuldt anvendeligt og der- med interessant ved analysen af gældende EU- ret. I perspektiveringen vil der blive gennemgået, hvilke udfordringer, der foreligger i EU ved lov- givningen af fradragsretten ved køb, besiddelse og salg af aktier. Her vil der blive anvendt den retspolitiske analyse til at vurdere om den eksisterende retstilstand er tilfredsstillende, samt til at stille nogle forslag om forandring Retskilder EU- ret og national ret er ikke to adskilte retsordener, men virker derimod integreret. 25 Ifølge sag Costa/Enel 26 har fællesskabsretten forrang i forhold til national ret og kan dermed be- grunde rettigheder og forpligtelser for medlemsstater, samt disses borgere. Grundet EU- rettens direkte virkning kan borgere og virksomheder, ved f.eks. fejlagtig implementering af et direktiv, vælge at påberåbe sig direktivet, såfremt dette er til deres fordel. 27 I national ret implementeres EU- direktiverne og på denne måde er det som udgangspunkt de nationale regler, der håndhæves, dog gennem de bagvedliggende EU- direktiver. National ret skal således fortolkes i lyset af momsdirektivernes ordlyd og formål, således at den nationale ret stemmer overens med de tilsigtede retsvirkninger af de, af EU opstillede, momsdirekti- ver. 28 Gennem opgaven vil problemstillingerne blive analyseret og vurderet på baggrund af de EU- retlige regler, da det er disse, der er gældende ret i alle EU's medlemsstater. Der vil dog blive henvist til national praksis, hvor dette findes relevant. Nedenfor vil de EU- retlige retskilder blive gennemgået, ydermere berøreres relevante natio- nale retskilder samt andet relevant anvendt materiale. 23 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Blume, P. (2006): Juridisk Metodelære, s Wegener, M. (2001): Juridisk Metode, s Sag C- 6/64, Costa/Enel 27 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 89 9

10 (I) EU- retskilder I EU- retten er det relevant at definere de primære og afledte regler, da der foreligger en hie- rarkisk placering. Som primære retskilder placeres de grundlæggende traktater, som andre regler har afledt deres gyldighed ud fra. Der er af EU- Domstolen ikke defineret en nærmere rangorden af de afledte regler. 29 (a) Traktaten Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet. Det betyder, at ethvert tiltag fra EU er baseret på traktater, der er blevet godkendt frivilligt og på demokratisk vis i alle medlemssta- terne. 30 Lissabontraktaten regulerer i kapitel 2 de fiskale bestemmelser, hvor det i artikel 113 beskrives, hvordan EU ønsker en harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter. Lissa- bontraktatens artikel 288 omtaler unionens retsakter, som løbende anvendes af EU's institu- tioner for at udøve Unionens beføjelser 31. De relevante til afhandlingen vil blive gennemgået nedenfor. (b) Direktiver Ved direktiver overlades det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelse af reglerne i medlemsstaterne. Et direktivs mål er derfor at fastsætte retsakten som medlemsstaterne skal opnå. 32 Da traktatens bestemmelser og gældende fællesskabsretli- ge regler skal overholdes, er det vigtigt at de adresserende medlemsstater ved implemente- ringen fuldstændigt og nøjagtigt opfylder de fastsatte forskrifter. 33 Samtidig er der i direktiver ofte overladt valgmuligheder mellem forskellige bestemmel- ser/løsninger eller i nogle tilfælde direkte skøn for medlemsstaterne til at vedtage passende regler. Dette vil ofte finde sted, hvor medlemsstaterne har lagt særligt vægt på at kunne op- retholde deres hidtidige retsstilling, og hvor det ikke er absolut nødvendigt, af hensyn til rea- liseringen af traktatens målsætning, at medlemsstaternes lovgivning er uniform Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s. 202, samt Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2010): EU- Retten, s Lissabontraktaten, præamblen 31 Lissabontraktaten, artikel Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

11 Inden for moms er momssystemdirektivet 35 det gældende direktiv i EU, der trådte i kraft i 2007 og udgør grundstammen i EU's harmoniserede momsregler. 36 Formålet med momssy- stemdirektivet er at forenkle momssystemet og sikre, at momsen på ydelser betales i for- brugslandet. 37 Momssystemdirektivet er en konsolidering af første- 38 og sjette- 39 momsdirek- tiv i et nyt direktiv, der ikke har til hensigt at ændre reglerne i de tidligere direktiver, men blot at samle dem. (c) Forordninger Er almengyldigt bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat ifølge Traktatens artikel 288, stk. 2. Dette skyldes, at en forordning ikke kræver nogen gennemførel- sesforanstaltninger 40 og skal dermed uden videre anvendes af nationale domstole og andre retsanvendende myndigheder som bindende retsakt. 41 Momsforordningen skal af EU- Domstolen bruges ved fortolkningen af momssystemdirektivet. Forordningens gennemførelsesforanstaltninger tilsigter at præcisere indholdet af momssy- stemdirektivet. 42 (d) EU- Domstolen EU- Domstolen består af en dommer udpeget af hver medlemsstat 43 og er den øverste autori- tative fortolker af momsdirektiverne og momsforordningen. 44 EU- Domstolens afgørelser er bindende i alle enkeltheder for den, den angiver at være rettet til. 45 Forskellene ved fortolkningen af EU's momsdirektiver i de enkelte medlemsstater fører ofte til sager ved EU- Domstolen om moms, og afgørelserne derfra har stor indflydelse på fortolk- 35 Rådets direktiv nr. 2006/112/EF af 28. november Johansen, F.L. (2008): Momssystemdirektivet, s Rådets gennemførelsesforordning Nr. 282/2011 af 15. Marts Direktiv 67/227/EØF 39 Direktiv 77/388/EØF 40 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s

12 ningen af reglerne omkring moms. 46 Afgørelserne har til hensigt at sikre en ensartet fortolk- ning af retsakterne i medlemsstaterne. EU- Domstolen fortolker, på anmodning fra de nationale domstole, EU- retten. 47 Denne fortolk- ning er bindende for de nationale domstole, der efterfølgende træffer den endelige afgørel- se. 48 Domstolens fortolkningsbidrag i præmisser til sager er ofte mere generelt udformet, hvilket gør at disse får en mere generel retskildeværdi og dermed kan bruges i lignende sager. 49 I op- gaven bliver der ofte henvist til EU- Domstolens begrundelser for afgørelser, hvilket derfor bliver brugt som kilde til gældende ret. (e) Meddelelser Meddelelser kan bl.a. udsendes af Kommissionen og har typisk en vejledende funktion. 50 Meddelelser er ikke en bindende retsakt. En meddelelse er før blevet annulleret af EU- Domstolen, da den var kendetegnet ved at være formuleret som en bindende retsakt og på denne måde gik udover, hvad der var hjemmel til. 51 EU- Domstolen henviser ofte til meddelel- ser, ligesom de kan påvirke EU- Domstolens fortolkning af traktaten og på den måde få en vis retskildeværdi. 52 (II) National ret National ret, der strider imod EU- retten, er ugyldig grundet EU- rettens forrang. 53 Alligevel vil de relevante nationale danske retskilder inden for moms blive brugt i gennemgangen af den nationale anvendelse af EU- retten. Den danske momslovgivning er et udtryk for den danske forståelse af EU- retten, ved at de danske momsregler alene tager stilling til, hvornår beskatningsretten tilhører Danmark og ikke, hvem der har beskatningsretten Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, s jf. Lissabontraktaten, artikel Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s sag C- 57/95, Frankrig mod Kommissionen 52 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Nielsen, R. & Tvarnø, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s

13 (a) Administrativ praksis Momsvejledningen forpligter kun underordnede myndigheder og dermed ikke virksomhe- derne, landskatteretten og domstolene. 55 Det er dog almindelig administrativ praksis inden for skatteretten, at virksomhederne kan støtte ret på vejledningen. 56 (b) Landsskatteretten Administrativ praksis fra Landsskatteretten kan tillægges en vis retskildemæssig betydning, da klageinstansen har en domstolslignende karakter og er uafhængig af det administrative hierarki. 57 (III) Andre retskilder (a) Generaladvokaters forslag til afgørelser EU- Domstolen bistås af otte generaladvokater 58, hvis opgave det er at fremsætte forslag til EU- Domstolens afgørelser. Generaladvokaternes forslag til EU- Domstolens afgørelser med- virker til, at sager i EU- Domstolen behandles grundigt. EU- Domstolen er ikke forpligtet til at følge generaladvokatens forslag, og derfor er retskildeværdien af denne tvivlsom. Dog bliver der i nogle afgørelser henvist til generaladvokatens forslag til afgørelsen, og disse dele af for- slaget får dermed samme retskildeværdi som selve afgørelsen. 59 (b) Kommissionen Kommissionen i EU består af en statsborger fra hver medlemsstat, hvorfor der i øjeblikket er 28 EU- kommissærer. 60 En af Kommissionens opgaver er deres udøvende funktion, 61 denne omhandler Kommissionens overvågning af, om medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser 54 Johansen, F.L. (2008): Momssystemdirektivet, s Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Michelsen, A. (2003): Lærebog om indkomstskat, s Wegener, M.(2000): Juridisk metode, s Lissabontraktaten, artikel Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s jf. Lissabontraktaten, artikel 17, stk. 4, dog vil disse regler ændre sig pr. 1 november 2014 jf. artikel 17, stk Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

14 efter traktaten og de afledte retsakter. Lissabontraktatens artikel 258 hjemler grundlaget for den såkaldte traktatbrudsprocedure, hvor Kommissionen kan indbringe et brud på traktaten for EU- domstolen, hvis medlemsstaten ikke følger deres bemærkninger. Det er alene Kom- missionen, der afgør om en traktatbrudsprocedure skal indledes. 62 Dette gør at privatperso- ner og virksomheder skal sende en klage til Kommissionen, hvis de mener, der forelægger traktatbrud. 63 (c) Rådgivere Revision- og advokatselskabernes (samt andre med tilknytning til erhvervsrådgivning om- kring moms) opgave er at varetage deres klienters interesse, og derfor vil de ofte argumente- re til klienternes fordel. Derfor skal man have dette forhold for øje, når man arbejder med in- formationer herfra. Det skal dog pointeres, at dette ikke medfører, at artikler mv. fra praktike- re ikke kan anvendes. Der kan let foreligge en høj grad af objektivitet og korrekt metode ved udarbejdelse af artikler mv. (d) PwC- undersøgelsen PwC- undersøgelsen er udfyldt af de respektive PwC- kontorer i Europa, og derfor kan deres redegørelse af national praksis bære præg af deres holdning til problemstillingen ved deres funktion som rådgivere for virksomheder. Dog er spørgeskemaet udarbejdet på en sådan må- de, at PwC kontorerne svarer på, hvad de mener er gældende national ret, adskilt fra hvad der er deres holdning som rådgiver, hvilket kan skabe den validitet, der søges i retskilden. Der- med vurderes dette som en troværdig kilde i afhandlingen og vil blive brugt til at sammenhol- de implementeringen af de EU- retlige momsregler i medlemsstaterne. Der er dog spørgsmål, hvor der spørges direkte til holdningen fra de enkelte kontorer, der retskildemæssigt er be- handlet herefter. 62 Dog kan medlemsstater også indbringe traktatbrud for EU- Domstolen jf. Lissabontraktaten, artikel 259, men sagen skal forelægges for Kommissionen inden. Denne bestemmelse er kun anvendt i meget sjældne tilfælde. 63 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

15 3.5 Afgrænsning Afhandlingens emne vedrører fradragsret i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier inden for EU. Dette indebærer dybdegående analyse af betingelserne for fradragsret i forbin- delse hermed, samt en analyse af andre aspekter i tilknytning til aktietransaktioner, der måtte have en indvirkning på fradragsrettens udfald. Herunder den delvise fradragsret, virksom- hedsoverdragelse, fællesregistrering og neutralitetsprincippet. Disse behandles udelukkende i begrænset og relevant omfang i henhold til afhandlingens emne. Endvidere opholdes BLP- sagen med senere EU- retspraksis, for at vurdere retskildeværdien af dommen. Nationale ten- denser omkring emnet analyseres, og udvalgte nationale argumenter behandles dybdegående. Lønsumsafgift og direkte skatter behandles ikke. Når der anvendes termer som fradrag, øko- nomisk virksomhed mv. er det i momsøjemed. Da afhandlingens fokus er forholdsvis bredt og hvert emne i sig selv kan bære en afhandling, sker der en naturlig afgrænsning løbende. Som et produkt heraf er der ikke brugt plads på simpel redegørelse for indhold i afgørelser, men derimod udelukkende refereret til relevante citater eller henvist til afgørende præmisser. De økonomiske analyser berøres blot i nødvendig omfang, hvorfor en metode heraf ikke er adresseret. PwC- undersøgelsen er udarbejdet af PwC og behandles som en artikel. Der skal således ikke foretages metodisk analyse af den indsamlede data. Da formålet har været at foretage en analyse af de gældende EU- regler, er national ret ikke analyseret i forbindelse med analysen af gældende ret. Litteratur og domme udkommet efter 31/ behandles ikke. 15

16 4 Fradragsretten 4.1 Fradragsrettens formål Momssystemet har i sin oprindelse fungeret således, at afgiften først blev pålagt i det sidste led af værdikæden, for at sikre at det udelukkende var forbrugeren, der blev stillet til regn- skab for betaling af moms. I dag opkræves der moms i samtlige omsætningsled, hvilket isole- ret set vil medføre øget afgift i takt med antal omsætningsled. Fradragsretten er den er- hvervsdrivendes ret til at opnå kompensation for denne afgift, således at udelukkende forbru- geren belastes af afgiften. 64 Andet ville bl.a. medføre konkurrenceforvridninger i søgningen mod at begrænse omsætningsleddene. EU- Domstolen udtaler, at Fradragsordningen tilsigter helt at aflaste den afgiftspligtige for den moms, denne skylder eller har erlagt i forbindelse med hele sin økonomiske virksomhed, 65 samt at fradragsretten imidlertid ikke kan begrænses og at denne omfatter umiddelbart hele det afgiftsbeløb, der er blevet betalt i forbindelse med trans- aktioner i tidligere omsætningsled. 66 Udgangspunktet er således, at samtlige omkostninger en erhvervsdrivende person afholder i forbindelse med dennes virksomhed skal være fradrags- berettiget. I omkostningsteorien beskrives en driftsmæssig omkostning som et afkald på eller en ofring af en ressource med henblik på at nå et bestemt mål Jf. sag C- 89/81, Hong Kong Trade, Præmis Jf. sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis 44, hvilket bl.a. bakkes op af sag C- 435/05, Inve- strand, præmis 22 og sag C- 465/03, Kretztechnik, præmis Jf. sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis Jf. Jensen, D.R. & Stensgaard, H. (2012): The Distinction between Direct and General Costs with regards to the Deduction of Input VAT, s

17 4.2 Fradragsrettens betingelser (egen tilvirkning) Fradragsretten er defineret i MSD art. 168: I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb: a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person Heraf kan udledes forskellige betingelser for opnåelse af fradragsret. For det første skal selve fradragsretten være lovhjemlet. 68 Dette indebærer bl.a., at momsen ikke må være ulovligt op- krævet og ligeledes skal være i overensstemmelse, med kravene til momspligt jf. MSD art. 2, stk. 1. Derudover skal der være tale om levering af varer eller tjenesteydelser til en afgiftsplig- tig person, der handler i denne egenskab. Ved»afgiftspligtig person«forstås enhver, der selv- stændigt og uanset stedet, udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed jf. artikel MSD 9, stk. 1. Ved økonomisk virksomhed forstås navn- lig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter At handle i denne egenskab vil sige, at handlingen skal ligge i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af hans afgiftspligtige virksomhed 71. Handler en afgifts- pligtig person ikke i denne egenskab, vil transaktionen falde uden for momssystemets anven- delsesområde Derudover er det en forudsætning, at der er tale om egne transaktioner Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s For nærmere uddybning af nærværende betingelse se Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s. 195 ff. 69 jf. MSD art. 9, stk Dette behandles yderligere under afsnit 5., Økonomisk virksomhed. 71 Jf. Sag C- 306/94, Régie dauphinoise, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s

18 Der skal således være sammenfald mellem den afgiftspligtige person, der forbruger varen el- ler tjenesteydelsen, og vedkommende som betaler herfor. 75 Ordlyden i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms inde- bærer for det første, at der skal være en kvalificeret sammenhæng mellem den indgående ud- gift og de udgående afgiftspligtige transaktioner, og for det andet, at udgiften ikke må være rettet mod en momsfritaget transaktion, 76 som omtalt i MSD art. 131, eller en transaktion uden for momssystemet. 77 Det afgørende må siges at være, hvorvidt den afholdte udgift i et eller andet omfang har tjent gennemførslen af en afgiftspligtig udgående transaktion, 78 hvoraf der er betalt moms Fritagelsesbestemmelsen Momsfritagelse er en undtagelse til hovedreglen om momspligt. Undtagelser skal fortolkes strengt og må således ikke fortolkes ud over ordlyden af bestemmelsen, men derimod blot under hensyn til formålet. 81 Fritagelserne skal fortolkes ens på tværs af medlemsstaterne. 82 Momsfritagelserne går imod fradragsrettens formål og almindelige principper omkring neu- tralitet mv., men tjener dog et andet, ofte højere vægtet, formål. Dette kan f.eks. være undta- gelser i forbindelse med hospitalsbehandling, 83 som ønskes mindre økonomisk bebyrdende. Her er formålet at mindske forbrugerens omkostninger i forbindelse med en samfundsnyttig 73 Dette ses endvidere i Sag C- 155/94, Wellcome Trust og Sag C- 77/01, EDM, hvor der var tale om afgiftspligtige personer i takt med andre aktiviteter end holding. Dette medførte dog ingen ændring fra EU- Domstolens side, da kravet om at handle i denne egenskab i forbindelse med selve aktietransaktionen er det afgørende punkt. Tilsvarende ses det i Sag C- 435/05, Inve- strand, præmis 38, at fradrag nægtes, da den økonomiske virksomhed der udøves ikke er år- sag til den fradragssøgte udgift. 74 MSD art. 168 sammenholdt med sag C- 408/98, Abbey National plc, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Bekræftes af: Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (2006): Momsfradragsret i forbindelse med er- hvervelse, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele s Jf. sag C- 184/04, Kaupunki, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Jf. Stensgaard, H: (2013): Ny afgørelse fra EU- Domstolen om det krævede link mellem udgifter og momspligtige transaktioner som betingelse for momsfradragsret s Dette behandles yderligere under afsnit 6., Tilknytningsbetingelsen. 81 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 349/96, Card Protection Plan, præmis Jf. MSD art. 132, stk. 1, litra b. 18

19 ydelse. Det bemærkes, at neutralitetsprincippet ikke har større gennemslagskraft, end at an- dre hensyn kan berettige afgiftsfritagelser. 84 Neutralitetsprincippet har ofte været genstand for argumentation, f.eks. i forbindelse med sagsførelse vedrørende nægtet fradragsret, hvor- for det er væsentligt at have omfanget af dette princip for øje. 85 Disse undtagelser for fradrag har været genstand for stort fokus i retspraksis, hvilket illustre- res nedenfor, hvor EU- Domstolen bl.a. udtaler, at: når goder eller tjenesteydelser erhvervet af en afgiftspligtig person har tilknytning til afgiftsfritagne transaktioner eller transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde, kan der derimod hverken ske opkrævning af udgående afgift eller fradrag for indgående afgift. 86 I MSD art. 135, stk. 1, litra f fritages: transaktioner, herunder formidling, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med aktier[ ] Såfremt transaktioner er omfattet af nærværende fritagelse, vil der ikke blive pålagt moms, hvorefter det ikke er muligt, og ej heller interessant, at opnå fradrag. 89 I nærværende sam- menhæng antages det, at rådgivningsydelser i forbindelse aktietransaktioner ikke er omfattet af fritagelsen. 90 Ligeledes behandles udelukkende aktietransaktioner, der er underlagt frita- gelsen i MSD art. 135, stk. 1, litra f Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 42 ff. 85 Dette behandles nærmere under afsnit 7.4., Neutralitetprincippet. 86 Jf. sag C- 29/08, AB SKF, præmis 59. Dette bakkes bl.a. op af sag C- 184/04, kaupunki, præmis 24 og sag C- 72/05, Wollny, præmis For nærmere diskussion af begreberne forvaring og forvaltning, som nævnes i artikel 135, stk. 1, henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 321 ff. 88 For nærmere diskussion af begrebet formidling, som nævnes i artikel 135, stk. 1, henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 162 ff. 89 Jf. afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 90 For nærmere afgrænsning af de forskellige former for rådgivningsydelser og hvorvidt de er omfattet af fritagelsen i MSD art. 135 henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 395 ff. samt Jepsen, A. S. (2009): Momsfritagelse af formidling af finansielle aktiviteter (TfS 2009, 882). 91 For nærmere afgrænsning af de forskellige former for rådgivningsydelser og hvorvidt de er omfattet af fritagelsen i MSD art. 135 henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 333 ff. 19

20 Udfordringen i nærværende problemstilling er, at momsbelagte (og dermed som udgangs- punkt fradragsberettigede) rådgivningsydelser kan møde fradragsnægtelse under henvisning til, at de er anvendt i forbindelse med 92 nærværende fritagelse. Der opstår således en situation, hvor en erhvervsdrivende pålægges en økonomisk byrde i forbindelse med momssystemet, som denne ikke kan opnå fradrag for. 93 Momsfritagelsen for transaktioner i forbindelse med aktier er begrundet i forskellige hensyn. Vanskelighederne skal ses i lyset af, at momsen er en transaktionsbaseret forbrugsafgift og dermed ikke egner sig til at pålægges pengeoverførsler 94 eller lignende transaktioner. Derud- over kan opgørelsen af modværdien for afgiftsgrundlaget være svært at definere, hvilket gør hele opkrævningen uforholdsmæssig besværlig Jf. MSD art. 168 og afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 93 Nærmere herom i afsnit 10, Perspektivering. 94 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 235/00, CSC Financial Services, præmis

21 5 Økonomisk virksomhed (egen tilvirkning) En af betingelserne for opnåelse af fradragsret er, at udgiften afholdes af en afgiftspligtig per- son, hvilket altså indebærer udøvelse af økonomisk virksomhed. 96 I nærværende afsnit vil mulighederne for, at køb, besiddelse og salg af aktier kan anses for at være udøvelse af øko- nomisk virksomhed, blive gennemgået. Som det ses af ovenstående figur er hypotesen at køb, besiddelse og salg af aktier kan anses som økonomisk virksomhed når der samtidig sker leve- ring af managementydelser til selskaber, hvori der besiddes kontrollerende aktiepost. Dette behandles i nærværende afsnit. 5.1 Isoleret køb, besiddelse og salg af aktier Holding er ikke en retlig selskabsform, men blot en betegnelse for en aktivitet, der udeluk- kende består af at besidde aktier i et eller flere datterselskaber. 97 Isoleret holdingaktivitet betegnes som værende den aktivitet, hvor der udelukkende sker køb, besiddelse og salg af aktier. Der er således ingen indtægter fra salg af varer eller tjenesteydelser. Denne selskabs- struktur medfører flere skatte- og selskabsretlige fordele. Dette giver bl.a. mulighed for kredi- torly samt skattefri udbytteoverførsel fra underliggende selskaber. Ved isoleret køb og besid- delse af aktier, sker der ingen udgående leveringer som udgifterne kan være tilknyttet. Hol- dingaktiviteter vil i naturligt omfang indebære modtagelse af udbytte fra datterselskaber. Det er således interessant at se på, hvorvidt modtagelsen af udbytte kan betegnes som økonomisk virksomhed for dermed at medføre, at aktiviteterne er omfattet af momssystemet. Dernæst vurderes det, hvorvidt det isolerede salg af aktier kan anses som økonomisk virksomhed. Ind- 96 Jf. afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 97 Jf. Andersen, P. K (2010): Aktie- og anpartsselskabsret, s

22 ledningsvist bemærkes, at begrebet økonomisk virksomhed skal tolkes vidtgående, 98 men at kun virksomhed af økonomisk karakter kan være omfattet. 99 (I) Besiddelse af aktier Formålet med moms er at beskatte forbrug. Udbytte må betragtes som værende en ren om- fordeling af midler i takt med, at værdipapirer, der er tillagt en bestemt værdi, medfører ud- betaling af en del af denne værdi løbende i form af penge. Der sker således ikke et forbrug, men blot en omfordeling eller opsparing, og der er således ikke tale om en momsrelevant transaktion. Således kan udbytte ikke anses som forbrug, og det vil derfor falde uden for momssystemets anvendelsesområde. 100 Det er ligeledes en betingelse, at der er en vis korrelation mellem levering og vederlag. 101 Ud- bytte er ofte et produkt af en generalforsamlingsbeslutning efter et gunstigt overskud. Det vil dog være muligt at indgå ejeraftaler, der principielt forpligter virksomheden til at udbetale en given sum som udbytte, hvilket i nogen grad vil minde om vederlag. Dog vil princippet om- kring kreditorbeskyttelse og forsvarlig økonomistyring blandt selskabers ledelse altid have forrang for sådanne ejeraftaler, hvorfor udbytte kun udbetales, såfremt økonomien tillader det. Der vil således altid være en vis usikkerhed i størrelsen af vederlaget, og der synes der- med ikke at være den fornødne sammenhæng mellem levering og vederlag. 102 Der er ej heller tale om levering i momsmæssig forstand, da der ikke leveres ydelser til datterselskaber. 103 Der er nærmere tale om et ejerskab, der kan medføre økonomiske gevinster såvel som tab. Udbytte vil heller ikke kunne betragtes som vederlag, da der ikke opstår en gensidig betinget aftale omkring udveksling af goder. 104 Der hersker ligeledes et grundlæggende princip om, at 98 Jf. sag 186/89, Van Tiem, præmis Jf. sag C- 284/04, T- mobile Austria, præmis 34 og sag C- 369/04, Hutchison 3G, præmis Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s og den deri nævnte litteratur samt Terra, B. & Cajus, J. (2013): AB SKF Commentary (IBFD). 101 Jf. bl.a. sag C- 16/93, Tolsma og sag C- 102/86, Apple and Pear Development Council. 102 Som det er omtalt i sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis Man kan dog forestille sig, at der opkræves et vederlag for besiddelsen af aktierne i takt med at denne opbevaring skulle foregive at være en serviceydelse. Dette skal dog ikke forføl- ges yderligere i nærværende afhandling. 104 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Dette bakkes op af sag C- 16/93, Tolsma. 22

23 slutbrugeren skal bære momsen. 105 Selskaber, som ikke foretager momspligtige udgående aktiviteter, kan ikke overvælte momsen på senere led, hvorfor denne altså principielt er slut- bruger. Der er desuden ikke tvivl herom i retspraksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i SKF- dommen, hvor ordlyden er som følger: kun betalinger, der udgør en modydelse for en transaktion eller en økonomisk virksomhed, er omfattet af momsens anvendelsesområde, og at dette ikke er til- fældet for betalinger, der følger af den blotte ejendomsret til godet, som det er tilfældet for ud- bytte og andre afkast fra aktier. 106 På bagrund heraf kan det anses som ubestridt gældende ret, at isoleret udbyttebetaling ikke kan statuere økonomisk virksomhed. 107 (II) Køb af aktier Indgående aktiviteter opfylder ikke kravet omkring levering mod vederlag jf. MSD art. 2, stk. 1, litra c, og kan dermed ikke isoleret set anses for økonomisk virksomhed. 108 Ej heller kan erhvervelsen isoleret set anses som forbrug i momsmæssigt henseende. 109 Dette bakkes op af EU- Domstolen, som udtaler at Det følger af fast retspraksis, at erhvervelse eller indehavelse af selskabsandele ikke i sig selv skal betragtes som en økonomisk virksomhed (III) Salg af aktier Salg af aktier medfører levering af en udgående transaktion mod vederlag. Der er dog ikke tale om udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter jf. MSD art. 9, stk EU- Domstolen udtaler, at kun betalinger, der udgør en modydelse for en trans- 105 Dette generelle princip om, at slutforbrugeren skal bære momsen, er omtalt flere steder bl.a. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s. 73, note Jf. Sag C- 29/08, AB SKF, præmis 29. Dette bakkes op af sag C- 333/91, Sofitam, præmis 13 og sag C- 80/95, Harnas & Helm, præmis 15, samt sag C- 77/01, EDM, præmis Jf. Feria, R. (2008): When do dealing in shares fall within the scope of VAT? s Jf. Feria, R. (2008): When do dealing in shares fall within the scope of VAT? s Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 8/03, BBL, præmis 38 og sag C- 29/08, AB SKF, præmis 28. Dette bakkes op af bl.a. sag C- 77/01, EDM, præmis 59 og sag C- 435/05, Inverstrand, præmis For nærmere diskussion af erhvervelse som økonomisk virksomhed henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 226 ff. og den deri anvendte litteratur. 112 Jf. bl.a. sag C- 29/08, AB SKF, præmis

24 aktion eller en økonomisk virksomhed, er omfattet af momsens anvendelsesområde, og at dette ikke er tilfældet for betalinger, der følger af den blotte ejendomsret til godet, som det er tilfældet for udbytte og andre afkast fra aktier. Ordlyden afkast anvendes ligeledes i dommens oven- stående præmis i forbindelse med salg af aktier, hvorefter det må antages, at vederlaget for salg af aktier anses som afkast, der ikke kan anses som økonomisk virksomhed. 5.2 Andre aktiviteter end køb, besiddelse og salg af aktier Da det i sidste afsnit blev konkluderet, at isoleret køb, besiddelse og salg af aktier ikke er øko- nomisk virksomhed, er det interessant at se på, hvorvidt dette ændrer sig når der samtidigt sker aktiviteter, der går ud over køb, besiddelse og salg af aktier. Ovenfor er argumenteret for, at der ikke sker udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af varige indtægter. Det er heref- ter nærliggende at antage, at såfremt der foretages aktiviteter inden for denne definition, vil dette kunne statuere økonomisk virksomhed, hvorefter virksomheden kan betragtes som en afgiftspligtig person. Der er overordnet tre måder, hvorpå køb, besiddelse og salg af aktier kan anses for værende økonomisk virksomhed: 113 Kommerciel handel med aktier. 114 Aktiviteter i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af en afgiftspligtig virksom- hed. 115 Ved samtidig levering af momspligtige management ydelser 116 til datterselskaber. I nærværende afhandling adresseres udelukkende sidstnævnte mulighed i dybdegående om- fang. Betingelserne herfor behandles i det følgende. 113 Jf. sag C- 29/08, AB SKF, præmis 31 og den deri nævnte praksis, samt Doesum, A. V., m.fl.(2010): Share Disposals and the Right of Deduction of Input VAT, s. 62 og Bernaerts, Y. & Nathoeni, S. (2011): The Ins and Outs of Classifying Turnover for VAT, side For uddybning herom se afsnit (II), Porteføljeforvaltning samt Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 244 ff. 115 For uddybning herom se Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdi- papirer, s. 251 ff. 116 Managementydelser anvendes i nærværende sammenhæng som den type ydelser der kræ- ves for, at der kan statueres økonomisk virksomhed i forbindelse med holdingaktiviteter. Be- grebet diskuteres i afsnit , Graden af involvering. 24

25 5.2.1 Graden af involvering Det er tidligere konkluderet, at isoleret holdingaktivitet ikke kan betragtes som økonomisk virksomhed. En aktivitet, der isoleret set ikke ville være økonomisk virksomhed, kan dog æn- dre karakter, hvis den udøves som en direkte, permanent og nødvendig forlængelse af en i øvrigt afgiftspligtig aktivitet. EU- Domstolen udtaler herom: Dette gælder dog ikke, 117 når hol- dingselskabet samtidig med besiddelsen af kapitalinteresserne direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes, bortset fra, hvad der følger af de rettigheder, indehaveren af kapitalinteressen har i sin egenskab af aktionær eller selskabs- deltager. 118 Der skal være tale om involvering på en "[ ] måde, der går ud over, hvad der følger af de ret- tigheder, holdingselskabet har i medfør af sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager. 119 De rettigheder, man har som aktionær i tilfældet, hvor man er kontrollerende part indebærer principielt, at man er omnipotent. 120 Man har ret til at besætte flertallet af bestyrelsen, der ansætter direktionen og ligeledes sætter de strategiske rammer. Derudover har man flertal på generalforsamlingen og kan dermed foretage beslutninger, der ikke strider imod f.eks. kredi- tor- og minoritetsaktionærbeskyttelsesregler. Det er dog et krav, at disse leveringer af ser- viceydelser er momspligtige, og hermed vil man være ude over, hvad en aktionær normalt foretager. Spørgsmålet er, om det er nok, at moderselskabet indsætter et bestyrelsesmedlem mod vederlag, eller om der skal ske et mere omfattende indgreb. EU- Domstolen konkretiserer den fornødne indgrebsbetingelse til at være opfyldt i det om- fang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms Det- te vil i momsmæssigt henseende sige levering mod vederlag. Det er således ikke tilstrækkeligt at foretage indgreb, uden at dette honoreres med et vederlag, der ikke kan være i form af ud- 117 Omkring manglende opfyldelse af økonomisk virksomhed. 118 Jf. sag C- 60/90, Polysar, præmis Dette bakkes op af sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis 33, sag C- 60/90, Polysar, præmis 14, sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis 18, sag C- 16/00, Cibo Participations, præmis 20, sag C- 102/00, Welthgrove, præmis 15 samt sag C- 29/08, AB SKF, præmis Jf. sag C- 60/90, Polysar, præmis 17 og Dette afhænger dog af diverse vedtæger, ejeraftaler, nationale selskabsretlige regler mv. 121 Jf. sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis Levering af momspligtige, men fritagne, ydelser kan måske være tilstrækkeligt, men må synes uafklaret jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med aktietransaktioner

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med aktietransaktioner Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med aktietransaktioner - med fokus på den danske implementering af EU-domstolens retspraksis Forfatter: Steffen Michael Bach Vejleder: Henrik Stensgaard

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

FRADRAGSRET I DANSKE HOLDINGSELSKABER I ET MERVÆRDIAFGIFTSRETLIGT PERSPEKTIV

FRADRAGSRET I DANSKE HOLDINGSELSKABER I ET MERVÆRDIAFGIFTSRETLIGT PERSPEKTIV Juridisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfattere Lisette Toft Karlsen Kathrine Trolle Mortensen Juni 2013 Vejleder Henrik Stensgaard FRADRAGSRET I DANSKE HOLDINGSELSKABER I ET MERVÆRDIAFGIFTSRETLIGT

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Holdingselskabers momsmæssige fradragsret for generalomkostninger I forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier i datterselskaber

Holdingselskabers momsmæssige fradragsret for generalomkostninger I forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier i datterselskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud Juni 2016 Vejleder Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk Institut Holdingselskabers momsmæssige fradragsret for generalomkostninger I forbindelse med køb, besiddelse og salg

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *»Sjette momsdirektiv artikel 19, stk. 2 fradrag for indgående afgift delvis afgiftspligtig person goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Overdragelse af virksomhed

Overdragelse af virksomhed Overdragelse af virksomhed "et momsmæssigt perspektiv" Forfatter: Morten Roland Egesberg, Cand.merc.jur. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Juridisk Institut December 2012 1. Problemformulering...

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

ML 13, stk. 1. nr. 1

ML 13, stk. 1. nr. 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Bibbi Bach Hansen Juridisk Institut Vejleder: Henrik Stensgaard Den momsmæssige behandling af hospitalsbehandling og lægevirksomhed ML 13, stk. 1. nr. 1 Aarhus

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Momsfradrag for holdingselskabers afholdte omkostninger i forbindelse med erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i datterselskaber i EU

Momsfradrag for holdingselskabers afholdte omkostninger i forbindelse med erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i datterselskaber i EU Aarhus Universitet Business and Social Sciences Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling 1. Juni 2016 Momsfradrag for holdingselskabers afholdte omkostninger i forbindelse med erhvervelse og besiddelse af kapitalandele

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

MOMSFRADRAG I HOLDINGSELSKABER. Ændret praksis på området

MOMSFRADRAG I HOLDINGSELSKABER. Ændret praksis på området MOMSFRADRAG I HOLDINGSELSKABER Ændret praksis på området Alexander Gertz AG93171 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Cand.merc.aud Forår 2016 43,6 normalsider

Læs mere

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten Titelblad Titel (dansk): Title (English): Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret på kant med fællesskabsretten The right of deduction concerning external course business - in conflict

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Cand.merc.aud. Sørensen Kandidatafhandling Forfatter: Sara Funch Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk Institut Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, december

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

1. Introduktion. 1.1. Indledning

1. Introduktion. 1.1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Problemformulering... 3 1.3. Afgrænsning... 5 1.4. Metode... 6 1.5. Retskilder... 6 2. Afgiftspligtig person... 8 2.1. Kvalificering af

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Kandidatafhandling. Problemer og muligheder ved momsfritagelse for finansielle transaktioner

Kandidatafhandling. Problemer og muligheder ved momsfritagelse for finansielle transaktioner Cand. Merc. Aud. Forfattere: Peter Damsted Søren Hauge Fynbo Juridisk institut Vejledere: Dennis Ramsdahl Jensen Henrik Stensgaard Kandidatafhandling Problemer og muligheder ved momsfritagelse for finansielle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling August 2012 Forfattere: Tommy Schormand Johansen Pui Yee Chan Vejleder: Dennis Rahmsdal Jensen Momsmæssig behandling af blandede transaktioner - En analyse

Læs mere

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Jurgita Bauzyte Vejleder: Anja Gärtner Dahlgaard MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM En analyse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 Antal anslag: 173.294 Antal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv Juridisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Juni 2012 Forfattere: Nina Rolsted Majken B. Larsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Virksomhedsoverdragelse i momsretligt perspektiv

Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Virksomhedsoverdragelse i momsretligt perspektiv Kandidatafhandling Cand.merc.aud Virksomhedsoverdragelse i momsretligt perspektiv Forfatter: Mogens Jespersen Eksamensnr.: 273850 Vejledere: Henrik Stensgaard, Lektor Dennis Ramsdahl Jensen, Lektor Handelshøjskole

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, med fokus på hobbyvirksomhed og intensitetskrav

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, med fokus på hobbyvirksomhed og intensitetskrav Forfatter: Maria Brøndum Hjortshøj Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Studie: Cand.merc.(jur.) Institut: Erhvervsjuridisk Institut Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, Handelshøjskolen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Deloitte. Fra O - 100. En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber

Deloitte. Fra O - 100. En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber Deloitte. Fra O - 100 En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber Thomas Svane Jensen og Cliff Kristoftersen, Deloitte Skattevidenskabelig Forening, 21. oktober 2015 J ' - Indhold Praksis

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere