Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc.jur August 2013 Juridisk og økonomisk vejleder Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk institut Momsfradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier (Delvis fortrolig) Antal tegn: Antal sider: 109 Stig Borregaard Mikkelsen og René Lønne Ventzel Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 1 Abstract Title: VAT deduction in connection with the acquisition, holding and sale of shares For a long period of time there has been doubts about the legal status regarding VAT deduc- tion in connection with transaction of shares. Gradually, there has been a great amount of rul- ings by court on the area, making the subject even more complicated. The court leaves several areas within the subject unanswered and leaves a great deal of the interpretation to the na- tional courts. This is done despite the goal there is made to harmonise the rules across the member states. In this thesis we will cover the issue regarding deduction in connection with acquisition, holding and sale of shares. We will conduct exhaustive analysis regarding the economic activity and also the direct and immediate link. Furthermore, different situations that affect the handling of transactions with stocks is cov- ered in the thesis, including VAT grouping, transfer of going concern, the right to partial de- duction, the principle of neutrality and the current legal effect of the BLP- case. Finally the national tendencies have been investigated and selected arguments are compared with the EU- court in force. The demands regarding the economic activity, including involvement and ownership are are- as that have been neglected and the court leaves them unclear. There has to be an objective connection between input cost and output VAT able supply. This can to a certain degree be tested, by investigating where the input costs are components of the price. There is an opportunity for deduction with both acquisition, holding and sale of shares within the right circumstances. Transfer of going concern, VAT grouping and the principle of neutrality does not offhand in- duce further right to deduction, nor can it be upheld that the BLP- case is obsolete. The national tendencies is, that there are great differences in the interpretation of the rules regarding the right to deduction and this is furthermore seen because there are divergence between the national interpretation and EU- court in force. The EU- court should be conscious regarding their responsibility in interpreting the rules thereby trying to enhance to work regarding harmonising the rules in all 28 member states. 2

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Opgavens struktur Metode Retskilder Afgrænsning Fradragsretten Fradragsrettens formål Fradragsrettens betingelser Fritagelsesbestemmelsen Økonomisk virksomhed Isoleret køb, besiddelse og salg af aktier Andre aktiviteter end køb, besiddelse og salg af aktier Graden af involvering Graden af ejerskab Tilknytningsbetingelsen Retspraksis Køb af aktier Besiddelse af aktier Salg af aktier Tilknytningstesten Nærliggende omstændigheder Generalomkostningsbegrebet Virksomhedsoverdragelse Fællesregistrering Neutralitet og momsens formål BLP- sagens nuværende retsvirkning National anvendelse af EU- retten Nationale tendenser (Fortroligt bilag 1) Nationale argumenter Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 3 Indledning Moms er en afgift, der beregnes på grundlag af den værditilvækst en vare eller tjenesteydelse tilføres hos den enkelte momspligtige virksomhed. Afregning af salgsmoms er en pligt, mens fradrag for moms er en ret, hvortil der er knyttet visse betingelser. 1 Momsen kan samtidig kaldes en flerledsafgift, da der ved omsætning af varer og tjenesteydel- ser skal pålægges moms i hvert omsætningsled. Dette gør, at der uden adgang til fradrag vil opstå en momsbelastning stigende i takt med antallet af omsætningsled, og man vil derfor være nødsaget til at lave en erhvervsomstrukturering, der vil mindske omsætningsled til et minimum. Fradragsrettens primære funktion er at sikre, at der ikke opstår kumulative effek- ter under det hensyn, at momsen virker neutral i relation til antallet af omsætningsled. 2 Den- ne opgave behandler muligheden for momsfradrag. Der kan forekomme situationer, hvor en erhvervsdrivende pålægges en belastning (moms) uden mulighed for at opnå kompensation (fradrag) herfor. Dette kan bl.a. ske i tilfældet, hvor momspligtige ydelser anvendes i tilknytning til momsfritagne transaktioner. Rådgivningsomkostninger (der er momsbelagte), der anvendes i forbindelse med aktietrans- aktioner (der er fritaget) har skabt stor debat og i dag er retsstillingen endnu uvis. Denne af- handling behandler muligheden for fradrag ved køb, besiddelse og salg af aktier. Alle medlemsstater i EU er underlagt EU's momslovgivning, der bygger på EU's momsdirekti- ver. 3 Disse direktiver er overordnet implementeret korrekt i national lovgivning, men der er set flere eksempler på forskellig tolkning af netop disse regler. 4 Forskellene fører ofte til sager ved EU- Domstolen om moms, og afgørelserne derfra har stor indflydelse på fortolkningen af reglerne omkring moms. 5 Dermed har EU- Domstolen et stort ansvar i forhold til at formulere metoder og fortolkninger i deres afgørelser, der sikrer en ensartet behandling i samtlige af de 28 medlemsstater. Overholder medlemsstaterne ikke de, i direktivet, udstykkede regler, kan 1 Johansen, F., Pedersen, N. & Pedersen, S. (2009): Moms 3 Momspligtig værdi, s Melz, P. (1990): Mervärdeskatten rättsliga problem och grunder, s Jørgensen, L. L., Pedersen, B. A. & Rasmussen, L. (2007): Momsloven med kommentarer og EU- henvisninger, side Pedersen, S. & Andersen, M. (2011): Moms 1 Fradragsret, Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, Danske Revisorer, s. 9, samt Sørensen, K. E. & Nielsen, P. R. (2010): EU- retten, s Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, s. 9 4

5 der foreligge traktatbrud, 6 og de virksomheder, der oplever tab hermed vil kunne kræve er- statning 7 f.eks. gennem tilbagebetaling af tidligere nægtet fradrag. 8 Denne opgave behandler de nationale tendenser og undersøger, hvorvidt de nationale argumenter stemmer overens med EU- retten. 3.1 Problemformulering Moms er en betydelig omkostning for virksomheder, hvorfor det er af afgørende betydning, hvorvidt der kan opnås fradrag. 9 Fradragsret for holdingaktiviteter har i flere år været gen- stand for stor debat. 10 Nærværende afhandling søger at belyse retsstillingen omkring fradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier, samt flere af de aspekter, der har indvirk- ning herpå. Hovedspørgsmålet er som følger: I hvilket omfang kan der opnås fradrag i forbindelse med køb, besiddelse og salg af ak- tier? Under hensynet at svare herpå er der udledt følgende delspørgsmål: 1. Hvilke krav fordrer fradragsretten? 2. Hvilke omstændigheder kan have indvirkning på fradragets omfang? 3. Hvad er de nationale tendenser og retsstillinger? 6 Jf. TEUF art. 258 jf. Neergaard, U & Nielsen, R. (2010): EU RET, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P. R. (2010): EU- retten, s. 167 ff. 8 Jf. Forenede sager C- 192/95 C- 218/95, Comateb, m.fl., præmis Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Se f.eks. Jensen, D. R., & Stensgaard, H. (2006): Momsfradragsret i forbindelse med erhvervel- se, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele, s. 1. 5

6 3.2 Opgavens struktur Ovenstående problemstilling besvares løbende i opgaven og opgavens struktur er bygget op her- efter. Fradragsretten er bl.a. betinget af, at der foreligger tilknytning og at der udøves økono- misk virksomhed. Hvad der ligger i disse begre- ber er ikke blot abstrakt, men endda usikkert i en vis grad. Ikke desto mindre er det afgørende at kunne klarlægge betydningen af disse krav med henblik på opnåelse af fradragsret. Disse krav behandles i dybdegående omfang. Fradragsret statueres i nærværende afhandling oftest efter generalomkostningsbegrebet. Dette medfører principielt fradrag på 0-100%. Udfal- det af denne udregning er således af afgørende betydning og vil blive adresseret i afhandlin- gens afsnit 7.1. Retsstillingen omkring afhand- lingens emne har gennem tiden været påvirket af nærliggende omstændigheder, herunder neu- tralitetsprincippet, virksomhedsoverdragelse og fællesregistrering. Disse kan potentielt have en indvirkning på fradragsretten og er dermed relevante at have for øje. En kort behandling af disse emner foretages i afsnit 7 sammen med en analyse af BLP- sagen, der har statueret gæl- dende ret i 14 år, og dens retsvirkning. Gældende EU- ret og national anvendelse heraf har i flere tilfælde været betvivlet. For at vurdere, hvorvidt der er et fortolkningsproblem undersø- ges det, hvorvidt der er forskellig anvendelse af EU- rettens regler nationalt. Manglende har- monisering i national ret kan skyldes forskellig tolkning af EU- retten. Uddrag af nationale ar- gumenter bag retsstillingen sammenholdes med EU- retten for at vurdere, hvorvidt der er uoverensstemmelser i forbindelse hermed. Efter konklusionen foretages en økonomisk og retspolitisk analyse af momssystemet i en perspektivering, for at vurdere omfanget af det po- tentielle problem. 6

7 3.3 Metode Afhandlingens juridiske metode vil primært være retsdogmatisk, hvor gældende ret bliver systematiseret, beskrevet, analyseret og fortolket gennem de relevante retskilder. 11 Det er dermed formålet at få beskrevet, analyseret og fortolket retstilstanden som den er inden for momsfradrag ved køb, besiddelse og salg af aktier. 12 Der vil i opgaven også blive anvendt komparativ ret samt retspolitisk metode, hvilket bliver gennemgået nedenfor. Gældende ret bliver systematiseret for at skabe et overblik over gældende ret ved køb, besid- delse og salg af aktier. Gældende ret er fremskaffet gennem teori og de relevante retskilder på området. Konklusionerne er udarbejdet ved systematisk arbejde med begreber, domstolsaf- gørelser, samt gældende ret inden for momsområdet. Det giver slutteligt mulighed for at dra- ge endelige konklusioner og søge at besvare afhandlingens problemformulering, samt de un- derliggende spørgsmål. Retsdogmatikkens beskrivende opgave løses ved at undlade egne subjektive fortolkninger og meninger i gennemgangen af retspraksis og love. Teori og retskildemateriale søges beskrevet objektivt og sagligt, selvom en vis fortolkning aldrig kan undgås. Det centrale her er tilstræ- belsen på at udarbejde en objektiv beskrivelse. 13 Ved analysen og fortolkningen af gældende ret forudsættes det, at retsregler er sprogligt for- mulerbare. 14 En central forudsætning er, at man forstår det sprog, retsreglerne er skrevet på. Her menes både sproget, men også selve betydningen af anvendte begreber og deres kontekst. I afhandlingen vurderes forskellige EU- sager samt andre retskilder, hvor sproget er dansk eller engelsk. Ligeledes vil vi ved fortolkningen af gældende ret søge litteraturens fortolkning af mangetydige eller vage anvendte begreber for at søge den mest retvisende fortolkning af gældende ret. Vi vil analysere de centrale begreber og argumenter, som anvendes af EU- Domstolen og i litteraturen. 11 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s

8 Gennem opgaven vil problemstillinger blive analyseret gennem retsvidenskabelig analyse for at afdække gældende ret. Gældende ret er udtryk for det resultat en domstol vil komme frem til ved retsdogmatisk analyse. 15 For at en retsdogmatisk analyse kan anses som valid, skal den juridiske metode følges. 16 Dette ses også ved domstolsafgørelser, hvor det er vigtigt, at der opereres ud fra den samme juridi- ske metode for at opnå ensartede resultater. 17 Dette fungerer langt hen ad vejen i praksis, da der i retsvidenskaben samt i de retsanvendende myndigheder er udviklet en juridisk metode, der anviser de gældende retskilder, der skal inddrages, samt hvorledes disse skal fortolkes og vægtes. 18 En analyse bør derfor følge denne rækkefølge ved gennemgangen af retskilder: - Regulering - Retspraksis Der vil inden for regulering findes et hierarki grundet lex superior princippet. 19 Dermed eksi- sterer der forrang mellem niveauer af lovgivning, hvilket finder sted ved et hjemmelskrav op- ad i hierarkiet. 20 Komparativ ret bliver anvendt i afhandlingens afsnit omkring national anvendelse, der er ud- arbejdet af retskilder fra forskellige medlemsstater, samt den vedlagte undersøgelse fra PwC. Her undersøges, hvordan forskellige nationale instanser har implementeret og fortolket EU- retten. I EU s medlemslande skal domstolen give EU- retten forrang frem for national ret og tilstræbe en ensartet anvendelse af den. Det forekommer da også, at et lands domstole søger vejledning i fremmede medlemslandes fortolkning af EU- retten. 21 Formålet med komparativ ret er at undersøge, hvordan forskellige nationale regler søger at løse samme juridiske problemstilling. 22 Komparative elementer er anvendt af EU f.eks. til un- 15 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s efter Alf Ross retsteori, jf. Jørgensen, s. (1990): retfærdighed og ret, s Jensen, D.R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Evald, J. & Schaumburg- Müller, S. (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Lando, O. (2009): Kort indføring i komparativ ret, s Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s. 29 8

9 dersøgelser, som forarbejder til EU- retten. EU- Domstolen og generaladvokaterne inddrager ligeledes komparativ ret. 23 Dermed synes et komparativt element fuldt anvendeligt og der- med interessant ved analysen af gældende EU- ret. I perspektiveringen vil der blive gennemgået, hvilke udfordringer, der foreligger i EU ved lov- givningen af fradragsretten ved køb, besiddelse og salg af aktier. Her vil der blive anvendt den retspolitiske analyse til at vurdere om den eksisterende retstilstand er tilfredsstillende, samt til at stille nogle forslag om forandring Retskilder EU- ret og national ret er ikke to adskilte retsordener, men virker derimod integreret. 25 Ifølge sag Costa/Enel 26 har fællesskabsretten forrang i forhold til national ret og kan dermed be- grunde rettigheder og forpligtelser for medlemsstater, samt disses borgere. Grundet EU- rettens direkte virkning kan borgere og virksomheder, ved f.eks. fejlagtig implementering af et direktiv, vælge at påberåbe sig direktivet, såfremt dette er til deres fordel. 27 I national ret implementeres EU- direktiverne og på denne måde er det som udgangspunkt de nationale regler, der håndhæves, dog gennem de bagvedliggende EU- direktiver. National ret skal således fortolkes i lyset af momsdirektivernes ordlyd og formål, således at den nationale ret stemmer overens med de tilsigtede retsvirkninger af de, af EU opstillede, momsdirekti- ver. 28 Gennem opgaven vil problemstillingerne blive analyseret og vurderet på baggrund af de EU- retlige regler, da det er disse, der er gældende ret i alle EU's medlemsstater. Der vil dog blive henvist til national praksis, hvor dette findes relevant. Nedenfor vil de EU- retlige retskilder blive gennemgået, ydermere berøreres relevante natio- nale retskilder samt andet relevant anvendt materiale. 23 Nielsen, R. & Tvarnå, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s Blume, P. (2006): Juridisk Metodelære, s Wegener, M. (2001): Juridisk Metode, s Sag C- 6/64, Costa/Enel 27 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 89 9

10 (I) EU- retskilder I EU- retten er det relevant at definere de primære og afledte regler, da der foreligger en hie- rarkisk placering. Som primære retskilder placeres de grundlæggende traktater, som andre regler har afledt deres gyldighed ud fra. Der er af EU- Domstolen ikke defineret en nærmere rangorden af de afledte regler. 29 (a) Traktaten Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet. Det betyder, at ethvert tiltag fra EU er baseret på traktater, der er blevet godkendt frivilligt og på demokratisk vis i alle medlemssta- terne. 30 Lissabontraktaten regulerer i kapitel 2 de fiskale bestemmelser, hvor det i artikel 113 beskrives, hvordan EU ønsker en harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter. Lissa- bontraktatens artikel 288 omtaler unionens retsakter, som løbende anvendes af EU's institu- tioner for at udøve Unionens beføjelser 31. De relevante til afhandlingen vil blive gennemgået nedenfor. (b) Direktiver Ved direktiver overlades det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelse af reglerne i medlemsstaterne. Et direktivs mål er derfor at fastsætte retsakten som medlemsstaterne skal opnå. 32 Da traktatens bestemmelser og gældende fællesskabsretli- ge regler skal overholdes, er det vigtigt at de adresserende medlemsstater ved implemente- ringen fuldstændigt og nøjagtigt opfylder de fastsatte forskrifter. 33 Samtidig er der i direktiver ofte overladt valgmuligheder mellem forskellige bestemmel- ser/løsninger eller i nogle tilfælde direkte skøn for medlemsstaterne til at vedtage passende regler. Dette vil ofte finde sted, hvor medlemsstaterne har lagt særligt vægt på at kunne op- retholde deres hidtidige retsstilling, og hvor det ikke er absolut nødvendigt, af hensyn til rea- liseringen af traktatens målsætning, at medlemsstaternes lovgivning er uniform Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s. 202, samt Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2010): EU- Retten, s Lissabontraktaten, præamblen 31 Lissabontraktaten, artikel Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

11 Inden for moms er momssystemdirektivet 35 det gældende direktiv i EU, der trådte i kraft i 2007 og udgør grundstammen i EU's harmoniserede momsregler. 36 Formålet med momssy- stemdirektivet er at forenkle momssystemet og sikre, at momsen på ydelser betales i for- brugslandet. 37 Momssystemdirektivet er en konsolidering af første- 38 og sjette- 39 momsdirek- tiv i et nyt direktiv, der ikke har til hensigt at ændre reglerne i de tidligere direktiver, men blot at samle dem. (c) Forordninger Er almengyldigt bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat ifølge Traktatens artikel 288, stk. 2. Dette skyldes, at en forordning ikke kræver nogen gennemførel- sesforanstaltninger 40 og skal dermed uden videre anvendes af nationale domstole og andre retsanvendende myndigheder som bindende retsakt. 41 Momsforordningen skal af EU- Domstolen bruges ved fortolkningen af momssystemdirektivet. Forordningens gennemførelsesforanstaltninger tilsigter at præcisere indholdet af momssy- stemdirektivet. 42 (d) EU- Domstolen EU- Domstolen består af en dommer udpeget af hver medlemsstat 43 og er den øverste autori- tative fortolker af momsdirektiverne og momsforordningen. 44 EU- Domstolens afgørelser er bindende i alle enkeltheder for den, den angiver at være rettet til. 45 Forskellene ved fortolkningen af EU's momsdirektiver i de enkelte medlemsstater fører ofte til sager ved EU- Domstolen om moms, og afgørelserne derfra har stor indflydelse på fortolk- 35 Rådets direktiv nr. 2006/112/EF af 28. november Johansen, F.L. (2008): Momssystemdirektivet, s Rådets gennemførelsesforordning Nr. 282/2011 af 15. Marts Direktiv 67/227/EØF 39 Direktiv 77/388/EØF 40 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Wegener, M. (2000): Juridisk Metode, s

12 ningen af reglerne omkring moms. 46 Afgørelserne har til hensigt at sikre en ensartet fortolk- ning af retsakterne i medlemsstaterne. EU- Domstolen fortolker, på anmodning fra de nationale domstole, EU- retten. 47 Denne fortolk- ning er bindende for de nationale domstole, der efterfølgende træffer den endelige afgørel- se. 48 Domstolens fortolkningsbidrag i præmisser til sager er ofte mere generelt udformet, hvilket gør at disse får en mere generel retskildeværdi og dermed kan bruges i lignende sager. 49 I op- gaven bliver der ofte henvist til EU- Domstolens begrundelser for afgørelser, hvilket derfor bliver brugt som kilde til gældende ret. (e) Meddelelser Meddelelser kan bl.a. udsendes af Kommissionen og har typisk en vejledende funktion. 50 Meddelelser er ikke en bindende retsakt. En meddelelse er før blevet annulleret af EU- Domstolen, da den var kendetegnet ved at være formuleret som en bindende retsakt og på denne måde gik udover, hvad der var hjemmel til. 51 EU- Domstolen henviser ofte til meddelel- ser, ligesom de kan påvirke EU- Domstolens fortolkning af traktaten og på den måde få en vis retskildeværdi. 52 (II) National ret National ret, der strider imod EU- retten, er ugyldig grundet EU- rettens forrang. 53 Alligevel vil de relevante nationale danske retskilder inden for moms blive brugt i gennemgangen af den nationale anvendelse af EU- retten. Den danske momslovgivning er et udtryk for den danske forståelse af EU- retten, ved at de danske momsregler alene tager stilling til, hvornår beskatningsretten tilhører Danmark og ikke, hvem der har beskatningsretten Willert, J. & Jørgensen, L. (2011): MOMS, s jf. Lissabontraktaten, artikel Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s sag C- 57/95, Frankrig mod Kommissionen 52 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s Nielsen, R. & Tvarnø, C.D. (2011): Retskilder & Retsteorier, s

13 (a) Administrativ praksis Momsvejledningen forpligter kun underordnede myndigheder og dermed ikke virksomhe- derne, landskatteretten og domstolene. 55 Det er dog almindelig administrativ praksis inden for skatteretten, at virksomhederne kan støtte ret på vejledningen. 56 (b) Landsskatteretten Administrativ praksis fra Landsskatteretten kan tillægges en vis retskildemæssig betydning, da klageinstansen har en domstolslignende karakter og er uafhængig af det administrative hierarki. 57 (III) Andre retskilder (a) Generaladvokaters forslag til afgørelser EU- Domstolen bistås af otte generaladvokater 58, hvis opgave det er at fremsætte forslag til EU- Domstolens afgørelser. Generaladvokaternes forslag til EU- Domstolens afgørelser med- virker til, at sager i EU- Domstolen behandles grundigt. EU- Domstolen er ikke forpligtet til at følge generaladvokatens forslag, og derfor er retskildeværdien af denne tvivlsom. Dog bliver der i nogle afgørelser henvist til generaladvokatens forslag til afgørelsen, og disse dele af for- slaget får dermed samme retskildeværdi som selve afgørelsen. 59 (b) Kommissionen Kommissionen i EU består af en statsborger fra hver medlemsstat, hvorfor der i øjeblikket er 28 EU- kommissærer. 60 En af Kommissionens opgaver er deres udøvende funktion, 61 denne omhandler Kommissionens overvågning af, om medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser 54 Johansen, F.L. (2008): Momssystemdirektivet, s Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s Michelsen, A. (2003): Lærebog om indkomstskat, s Wegener, M.(2000): Juridisk metode, s Lissabontraktaten, artikel Jensen, D. R. (2004): Merværdiafgiftspligten, s jf. Lissabontraktaten, artikel 17, stk. 4, dog vil disse regler ændre sig pr. 1 november 2014 jf. artikel 17, stk Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

14 efter traktaten og de afledte retsakter. Lissabontraktatens artikel 258 hjemler grundlaget for den såkaldte traktatbrudsprocedure, hvor Kommissionen kan indbringe et brud på traktaten for EU- domstolen, hvis medlemsstaten ikke følger deres bemærkninger. Det er alene Kom- missionen, der afgør om en traktatbrudsprocedure skal indledes. 62 Dette gør at privatperso- ner og virksomheder skal sende en klage til Kommissionen, hvis de mener, der forelægger traktatbrud. 63 (c) Rådgivere Revision- og advokatselskabernes (samt andre med tilknytning til erhvervsrådgivning om- kring moms) opgave er at varetage deres klienters interesse, og derfor vil de ofte argumente- re til klienternes fordel. Derfor skal man have dette forhold for øje, når man arbejder med in- formationer herfra. Det skal dog pointeres, at dette ikke medfører, at artikler mv. fra praktike- re ikke kan anvendes. Der kan let foreligge en høj grad af objektivitet og korrekt metode ved udarbejdelse af artikler mv. (d) PwC- undersøgelsen PwC- undersøgelsen er udfyldt af de respektive PwC- kontorer i Europa, og derfor kan deres redegørelse af national praksis bære præg af deres holdning til problemstillingen ved deres funktion som rådgivere for virksomheder. Dog er spørgeskemaet udarbejdet på en sådan må- de, at PwC kontorerne svarer på, hvad de mener er gældende national ret, adskilt fra hvad der er deres holdning som rådgiver, hvilket kan skabe den validitet, der søges i retskilden. Der- med vurderes dette som en troværdig kilde i afhandlingen og vil blive brugt til at sammenhol- de implementeringen af de EU- retlige momsregler i medlemsstaterne. Der er dog spørgsmål, hvor der spørges direkte til holdningen fra de enkelte kontorer, der retskildemæssigt er be- handlet herefter. 62 Dog kan medlemsstater også indbringe traktatbrud for EU- Domstolen jf. Lissabontraktaten, artikel 259, men sagen skal forelægges for Kommissionen inden. Denne bestemmelse er kun anvendt i meget sjældne tilfælde. 63 Sørensen, K. E. & Nielsen, P.R. (2008): EU- Retten, s

15 3.5 Afgrænsning Afhandlingens emne vedrører fradragsret i forbindelse med køb, besiddelse og salg af aktier inden for EU. Dette indebærer dybdegående analyse af betingelserne for fradragsret i forbin- delse hermed, samt en analyse af andre aspekter i tilknytning til aktietransaktioner, der måtte have en indvirkning på fradragsrettens udfald. Herunder den delvise fradragsret, virksom- hedsoverdragelse, fællesregistrering og neutralitetsprincippet. Disse behandles udelukkende i begrænset og relevant omfang i henhold til afhandlingens emne. Endvidere opholdes BLP- sagen med senere EU- retspraksis, for at vurdere retskildeværdien af dommen. Nationale ten- denser omkring emnet analyseres, og udvalgte nationale argumenter behandles dybdegående. Lønsumsafgift og direkte skatter behandles ikke. Når der anvendes termer som fradrag, øko- nomisk virksomhed mv. er det i momsøjemed. Da afhandlingens fokus er forholdsvis bredt og hvert emne i sig selv kan bære en afhandling, sker der en naturlig afgrænsning løbende. Som et produkt heraf er der ikke brugt plads på simpel redegørelse for indhold i afgørelser, men derimod udelukkende refereret til relevante citater eller henvist til afgørende præmisser. De økonomiske analyser berøres blot i nødvendig omfang, hvorfor en metode heraf ikke er adresseret. PwC- undersøgelsen er udarbejdet af PwC og behandles som en artikel. Der skal således ikke foretages metodisk analyse af den indsamlede data. Da formålet har været at foretage en analyse af de gældende EU- regler, er national ret ikke analyseret i forbindelse med analysen af gældende ret. Litteratur og domme udkommet efter 31/ behandles ikke. 15

16 4 Fradragsretten 4.1 Fradragsrettens formål Momssystemet har i sin oprindelse fungeret således, at afgiften først blev pålagt i det sidste led af værdikæden, for at sikre at det udelukkende var forbrugeren, der blev stillet til regn- skab for betaling af moms. I dag opkræves der moms i samtlige omsætningsled, hvilket isole- ret set vil medføre øget afgift i takt med antal omsætningsled. Fradragsretten er den er- hvervsdrivendes ret til at opnå kompensation for denne afgift, således at udelukkende forbru- geren belastes af afgiften. 64 Andet ville bl.a. medføre konkurrenceforvridninger i søgningen mod at begrænse omsætningsleddene. EU- Domstolen udtaler, at Fradragsordningen tilsigter helt at aflaste den afgiftspligtige for den moms, denne skylder eller har erlagt i forbindelse med hele sin økonomiske virksomhed, 65 samt at fradragsretten imidlertid ikke kan begrænses og at denne omfatter umiddelbart hele det afgiftsbeløb, der er blevet betalt i forbindelse med trans- aktioner i tidligere omsætningsled. 66 Udgangspunktet er således, at samtlige omkostninger en erhvervsdrivende person afholder i forbindelse med dennes virksomhed skal være fradrags- berettiget. I omkostningsteorien beskrives en driftsmæssig omkostning som et afkald på eller en ofring af en ressource med henblik på at nå et bestemt mål Jf. sag C- 89/81, Hong Kong Trade, Præmis Jf. sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis 44, hvilket bl.a. bakkes op af sag C- 435/05, Inve- strand, præmis 22 og sag C- 465/03, Kretztechnik, præmis Jf. sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis Jf. Jensen, D.R. & Stensgaard, H. (2012): The Distinction between Direct and General Costs with regards to the Deduction of Input VAT, s

17 4.2 Fradragsrettens betingelser (egen tilvirkning) Fradragsretten er defineret i MSD art. 168: I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb: a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person Heraf kan udledes forskellige betingelser for opnåelse af fradragsret. For det første skal selve fradragsretten være lovhjemlet. 68 Dette indebærer bl.a., at momsen ikke må være ulovligt op- krævet og ligeledes skal være i overensstemmelse, med kravene til momspligt jf. MSD art. 2, stk. 1. Derudover skal der være tale om levering af varer eller tjenesteydelser til en afgiftsplig- tig person, der handler i denne egenskab. Ved»afgiftspligtig person«forstås enhver, der selv- stændigt og uanset stedet, udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed jf. artikel MSD 9, stk. 1. Ved økonomisk virksomhed forstås navn- lig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter At handle i denne egenskab vil sige, at handlingen skal ligge i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af hans afgiftspligtige virksomhed 71. Handler en afgifts- pligtig person ikke i denne egenskab, vil transaktionen falde uden for momssystemets anven- delsesområde Derudover er det en forudsætning, at der er tale om egne transaktioner Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s For nærmere uddybning af nærværende betingelse se Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s. 195 ff. 69 jf. MSD art. 9, stk Dette behandles yderligere under afsnit 5., Økonomisk virksomhed. 71 Jf. Sag C- 306/94, Régie dauphinoise, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s

18 Der skal således være sammenfald mellem den afgiftspligtige person, der forbruger varen el- ler tjenesteydelsen, og vedkommende som betaler herfor. 75 Ordlyden i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms inde- bærer for det første, at der skal være en kvalificeret sammenhæng mellem den indgående ud- gift og de udgående afgiftspligtige transaktioner, og for det andet, at udgiften ikke må være rettet mod en momsfritaget transaktion, 76 som omtalt i MSD art. 131, eller en transaktion uden for momssystemet. 77 Det afgørende må siges at være, hvorvidt den afholdte udgift i et eller andet omfang har tjent gennemførslen af en afgiftspligtig udgående transaktion, 78 hvoraf der er betalt moms Fritagelsesbestemmelsen Momsfritagelse er en undtagelse til hovedreglen om momspligt. Undtagelser skal fortolkes strengt og må således ikke fortolkes ud over ordlyden af bestemmelsen, men derimod blot under hensyn til formålet. 81 Fritagelserne skal fortolkes ens på tværs af medlemsstaterne. 82 Momsfritagelserne går imod fradragsrettens formål og almindelige principper omkring neu- tralitet mv., men tjener dog et andet, ofte højere vægtet, formål. Dette kan f.eks. være undta- gelser i forbindelse med hospitalsbehandling, 83 som ønskes mindre økonomisk bebyrdende. Her er formålet at mindske forbrugerens omkostninger i forbindelse med en samfundsnyttig 73 Dette ses endvidere i Sag C- 155/94, Wellcome Trust og Sag C- 77/01, EDM, hvor der var tale om afgiftspligtige personer i takt med andre aktiviteter end holding. Dette medførte dog ingen ændring fra EU- Domstolens side, da kravet om at handle i denne egenskab i forbindelse med selve aktietransaktionen er det afgørende punkt. Tilsvarende ses det i Sag C- 435/05, Inve- strand, præmis 38, at fradrag nægtes, da den økonomiske virksomhed der udøves ikke er år- sag til den fradragssøgte udgift. 74 MSD art. 168 sammenholdt med sag C- 408/98, Abbey National plc, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Bekræftes af: Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (2006): Momsfradragsret i forbindelse med er- hvervelse, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele s Jf. sag C- 184/04, Kaupunki, præmis Jf. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s Jf. Stensgaard, H: (2013): Ny afgørelse fra EU- Domstolen om det krævede link mellem udgifter og momspligtige transaktioner som betingelse for momsfradragsret s Dette behandles yderligere under afsnit 6., Tilknytningsbetingelsen. 81 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 349/96, Card Protection Plan, præmis Jf. MSD art. 132, stk. 1, litra b. 18

19 ydelse. Det bemærkes, at neutralitetsprincippet ikke har større gennemslagskraft, end at an- dre hensyn kan berettige afgiftsfritagelser. 84 Neutralitetsprincippet har ofte været genstand for argumentation, f.eks. i forbindelse med sagsførelse vedrørende nægtet fradragsret, hvor- for det er væsentligt at have omfanget af dette princip for øje. 85 Disse undtagelser for fradrag har været genstand for stort fokus i retspraksis, hvilket illustre- res nedenfor, hvor EU- Domstolen bl.a. udtaler, at: når goder eller tjenesteydelser erhvervet af en afgiftspligtig person har tilknytning til afgiftsfritagne transaktioner eller transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde, kan der derimod hverken ske opkrævning af udgående afgift eller fradrag for indgående afgift. 86 I MSD art. 135, stk. 1, litra f fritages: transaktioner, herunder formidling, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med aktier[ ] Såfremt transaktioner er omfattet af nærværende fritagelse, vil der ikke blive pålagt moms, hvorefter det ikke er muligt, og ej heller interessant, at opnå fradrag. 89 I nærværende sam- menhæng antages det, at rådgivningsydelser i forbindelse aktietransaktioner ikke er omfattet af fritagelsen. 90 Ligeledes behandles udelukkende aktietransaktioner, der er underlagt frita- gelsen i MSD art. 135, stk. 1, litra f Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 42 ff. 85 Dette behandles nærmere under afsnit 7.4., Neutralitetprincippet. 86 Jf. sag C- 29/08, AB SKF, præmis 59. Dette bakkes bl.a. op af sag C- 184/04, kaupunki, præmis 24 og sag C- 72/05, Wollny, præmis For nærmere diskussion af begreberne forvaring og forvaltning, som nævnes i artikel 135, stk. 1, henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 321 ff. 88 For nærmere diskussion af begrebet formidling, som nævnes i artikel 135, stk. 1, henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 162 ff. 89 Jf. afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 90 For nærmere afgrænsning af de forskellige former for rådgivningsydelser og hvorvidt de er omfattet af fritagelsen i MSD art. 135 henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 395 ff. samt Jepsen, A. S. (2009): Momsfritagelse af formidling af finansielle aktiviteter (TfS 2009, 882). 91 For nærmere afgrænsning af de forskellige former for rådgivningsydelser og hvorvidt de er omfattet af fritagelsen i MSD art. 135 henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 333 ff. 19

20 Udfordringen i nærværende problemstilling er, at momsbelagte (og dermed som udgangs- punkt fradragsberettigede) rådgivningsydelser kan møde fradragsnægtelse under henvisning til, at de er anvendt i forbindelse med 92 nærværende fritagelse. Der opstår således en situation, hvor en erhvervsdrivende pålægges en økonomisk byrde i forbindelse med momssystemet, som denne ikke kan opnå fradrag for. 93 Momsfritagelsen for transaktioner i forbindelse med aktier er begrundet i forskellige hensyn. Vanskelighederne skal ses i lyset af, at momsen er en transaktionsbaseret forbrugsafgift og dermed ikke egner sig til at pålægges pengeoverførsler 94 eller lignende transaktioner. Derud- over kan opgørelsen af modværdien for afgiftsgrundlaget være svært at definere, hvilket gør hele opkrævningen uforholdsmæssig besværlig Jf. MSD art. 168 og afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 93 Nærmere herom i afsnit 10, Perspektivering. 94 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 235/00, CSC Financial Services, præmis

21 5 Økonomisk virksomhed (egen tilvirkning) En af betingelserne for opnåelse af fradragsret er, at udgiften afholdes af en afgiftspligtig per- son, hvilket altså indebærer udøvelse af økonomisk virksomhed. 96 I nærværende afsnit vil mulighederne for, at køb, besiddelse og salg af aktier kan anses for at være udøvelse af øko- nomisk virksomhed, blive gennemgået. Som det ses af ovenstående figur er hypotesen at køb, besiddelse og salg af aktier kan anses som økonomisk virksomhed når der samtidig sker leve- ring af managementydelser til selskaber, hvori der besiddes kontrollerende aktiepost. Dette behandles i nærværende afsnit. 5.1 Isoleret køb, besiddelse og salg af aktier Holding er ikke en retlig selskabsform, men blot en betegnelse for en aktivitet, der udeluk- kende består af at besidde aktier i et eller flere datterselskaber. 97 Isoleret holdingaktivitet betegnes som værende den aktivitet, hvor der udelukkende sker køb, besiddelse og salg af aktier. Der er således ingen indtægter fra salg af varer eller tjenesteydelser. Denne selskabs- struktur medfører flere skatte- og selskabsretlige fordele. Dette giver bl.a. mulighed for kredi- torly samt skattefri udbytteoverførsel fra underliggende selskaber. Ved isoleret køb og besid- delse af aktier, sker der ingen udgående leveringer som udgifterne kan være tilknyttet. Hol- dingaktiviteter vil i naturligt omfang indebære modtagelse af udbytte fra datterselskaber. Det er således interessant at se på, hvorvidt modtagelsen af udbytte kan betegnes som økonomisk virksomhed for dermed at medføre, at aktiviteterne er omfattet af momssystemet. Dernæst vurderes det, hvorvidt det isolerede salg af aktier kan anses som økonomisk virksomhed. Ind- 96 Jf. afsnit 4.2., Fradragsrettens betingelser. 97 Jf. Andersen, P. K (2010): Aktie- og anpartsselskabsret, s

22 ledningsvist bemærkes, at begrebet økonomisk virksomhed skal tolkes vidtgående, 98 men at kun virksomhed af økonomisk karakter kan være omfattet. 99 (I) Besiddelse af aktier Formålet med moms er at beskatte forbrug. Udbytte må betragtes som værende en ren om- fordeling af midler i takt med, at værdipapirer, der er tillagt en bestemt værdi, medfører ud- betaling af en del af denne værdi løbende i form af penge. Der sker således ikke et forbrug, men blot en omfordeling eller opsparing, og der er således ikke tale om en momsrelevant transaktion. Således kan udbytte ikke anses som forbrug, og det vil derfor falde uden for momssystemets anvendelsesområde. 100 Det er ligeledes en betingelse, at der er en vis korrelation mellem levering og vederlag. 101 Ud- bytte er ofte et produkt af en generalforsamlingsbeslutning efter et gunstigt overskud. Det vil dog være muligt at indgå ejeraftaler, der principielt forpligter virksomheden til at udbetale en given sum som udbytte, hvilket i nogen grad vil minde om vederlag. Dog vil princippet om- kring kreditorbeskyttelse og forsvarlig økonomistyring blandt selskabers ledelse altid have forrang for sådanne ejeraftaler, hvorfor udbytte kun udbetales, såfremt økonomien tillader det. Der vil således altid være en vis usikkerhed i størrelsen af vederlaget, og der synes der- med ikke at være den fornødne sammenhæng mellem levering og vederlag. 102 Der er ej heller tale om levering i momsmæssig forstand, da der ikke leveres ydelser til datterselskaber. 103 Der er nærmere tale om et ejerskab, der kan medføre økonomiske gevinster såvel som tab. Udbytte vil heller ikke kunne betragtes som vederlag, da der ikke opstår en gensidig betinget aftale omkring udveksling af goder. 104 Der hersker ligeledes et grundlæggende princip om, at 98 Jf. sag 186/89, Van Tiem, præmis Jf. sag C- 284/04, T- mobile Austria, præmis 34 og sag C- 369/04, Hutchison 3G, præmis Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s og den deri nævnte litteratur samt Terra, B. & Cajus, J. (2013): AB SKF Commentary (IBFD). 101 Jf. bl.a. sag C- 16/93, Tolsma og sag C- 102/86, Apple and Pear Development Council. 102 Som det er omtalt i sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis Man kan dog forestille sig, at der opkræves et vederlag for besiddelsen af aktierne i takt med at denne opbevaring skulle foregive at være en serviceydelse. Dette skal dog ikke forføl- ges yderligere i nærværende afhandling. 104 Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Dette bakkes op af sag C- 16/93, Tolsma. 22

23 slutbrugeren skal bære momsen. 105 Selskaber, som ikke foretager momspligtige udgående aktiviteter, kan ikke overvælte momsen på senere led, hvorfor denne altså principielt er slut- bruger. Der er desuden ikke tvivl herom i retspraksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i SKF- dommen, hvor ordlyden er som følger: kun betalinger, der udgør en modydelse for en transaktion eller en økonomisk virksomhed, er omfattet af momsens anvendelsesområde, og at dette ikke er til- fældet for betalinger, der følger af den blotte ejendomsret til godet, som det er tilfældet for ud- bytte og andre afkast fra aktier. 106 På bagrund heraf kan det anses som ubestridt gældende ret, at isoleret udbyttebetaling ikke kan statuere økonomisk virksomhed. 107 (II) Køb af aktier Indgående aktiviteter opfylder ikke kravet omkring levering mod vederlag jf. MSD art. 2, stk. 1, litra c, og kan dermed ikke isoleret set anses for økonomisk virksomhed. 108 Ej heller kan erhvervelsen isoleret set anses som forbrug i momsmæssigt henseende. 109 Dette bakkes op af EU- Domstolen, som udtaler at Det følger af fast retspraksis, at erhvervelse eller indehavelse af selskabsandele ikke i sig selv skal betragtes som en økonomisk virksomhed (III) Salg af aktier Salg af aktier medfører levering af en udgående transaktion mod vederlag. Der er dog ikke tale om udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter jf. MSD art. 9, stk EU- Domstolen udtaler, at kun betalinger, der udgør en modydelse for en trans- 105 Dette generelle princip om, at slutforbrugeren skal bære momsen, er omtalt flere steder bl.a. Stensgaard, H. (2004): Fradragsret for merværdiafgift, s. 73, note Jf. Sag C- 29/08, AB SKF, præmis 29. Dette bakkes op af sag C- 333/91, Sofitam, præmis 13 og sag C- 80/95, Harnas & Helm, præmis 15, samt sag C- 77/01, EDM, præmis Jf. Feria, R. (2008): When do dealing in shares fall within the scope of VAT? s Jf. Feria, R. (2008): When do dealing in shares fall within the scope of VAT? s Jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. sag C- 8/03, BBL, præmis 38 og sag C- 29/08, AB SKF, præmis 28. Dette bakkes op af bl.a. sag C- 77/01, EDM, præmis 59 og sag C- 435/05, Inverstrand, præmis For nærmere diskussion af erhvervelse som økonomisk virksomhed henvises til Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 226 ff. og den deri anvendte litteratur. 112 Jf. bl.a. sag C- 29/08, AB SKF, præmis

24 aktion eller en økonomisk virksomhed, er omfattet af momsens anvendelsesområde, og at dette ikke er tilfældet for betalinger, der følger af den blotte ejendomsret til godet, som det er tilfældet for udbytte og andre afkast fra aktier. Ordlyden afkast anvendes ligeledes i dommens oven- stående præmis i forbindelse med salg af aktier, hvorefter det må antages, at vederlaget for salg af aktier anses som afkast, der ikke kan anses som økonomisk virksomhed. 5.2 Andre aktiviteter end køb, besiddelse og salg af aktier Da det i sidste afsnit blev konkluderet, at isoleret køb, besiddelse og salg af aktier ikke er øko- nomisk virksomhed, er det interessant at se på, hvorvidt dette ændrer sig når der samtidigt sker aktiviteter, der går ud over køb, besiddelse og salg af aktier. Ovenfor er argumenteret for, at der ikke sker udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af varige indtægter. Det er heref- ter nærliggende at antage, at såfremt der foretages aktiviteter inden for denne definition, vil dette kunne statuere økonomisk virksomhed, hvorefter virksomheden kan betragtes som en afgiftspligtig person. Der er overordnet tre måder, hvorpå køb, besiddelse og salg af aktier kan anses for værende økonomisk virksomhed: 113 Kommerciel handel med aktier. 114 Aktiviteter i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af en afgiftspligtig virksom- hed. 115 Ved samtidig levering af momspligtige management ydelser 116 til datterselskaber. I nærværende afhandling adresseres udelukkende sidstnævnte mulighed i dybdegående om- fang. Betingelserne herfor behandles i det følgende. 113 Jf. sag C- 29/08, AB SKF, præmis 31 og den deri nævnte praksis, samt Doesum, A. V., m.fl.(2010): Share Disposals and the Right of Deduction of Input VAT, s. 62 og Bernaerts, Y. & Nathoeni, S. (2011): The Ins and Outs of Classifying Turnover for VAT, side For uddybning herom se afsnit (II), Porteføljeforvaltning samt Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s. 244 ff. 115 For uddybning herom se Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdi- papirer, s. 251 ff. 116 Managementydelser anvendes i nærværende sammenhæng som den type ydelser der kræ- ves for, at der kan statueres økonomisk virksomhed i forbindelse med holdingaktiviteter. Be- grebet diskuteres i afsnit , Graden af involvering. 24

25 5.2.1 Graden af involvering Det er tidligere konkluderet, at isoleret holdingaktivitet ikke kan betragtes som økonomisk virksomhed. En aktivitet, der isoleret set ikke ville være økonomisk virksomhed, kan dog æn- dre karakter, hvis den udøves som en direkte, permanent og nødvendig forlængelse af en i øvrigt afgiftspligtig aktivitet. EU- Domstolen udtaler herom: Dette gælder dog ikke, 117 når hol- dingselskabet samtidig med besiddelsen af kapitalinteresserne direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes, bortset fra, hvad der følger af de rettigheder, indehaveren af kapitalinteressen har i sin egenskab af aktionær eller selskabs- deltager. 118 Der skal være tale om involvering på en "[ ] måde, der går ud over, hvad der følger af de ret- tigheder, holdingselskabet har i medfør af sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager. 119 De rettigheder, man har som aktionær i tilfældet, hvor man er kontrollerende part indebærer principielt, at man er omnipotent. 120 Man har ret til at besætte flertallet af bestyrelsen, der ansætter direktionen og ligeledes sætter de strategiske rammer. Derudover har man flertal på generalforsamlingen og kan dermed foretage beslutninger, der ikke strider imod f.eks. kredi- tor- og minoritetsaktionærbeskyttelsesregler. Det er dog et krav, at disse leveringer af ser- viceydelser er momspligtige, og hermed vil man være ude over, hvad en aktionær normalt foretager. Spørgsmålet er, om det er nok, at moderselskabet indsætter et bestyrelsesmedlem mod vederlag, eller om der skal ske et mere omfattende indgreb. EU- Domstolen konkretiserer den fornødne indgrebsbetingelse til at være opfyldt i det om- fang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms Det- te vil i momsmæssigt henseende sige levering mod vederlag. Det er således ikke tilstrækkeligt at foretage indgreb, uden at dette honoreres med et vederlag, der ikke kan være i form af ud- 117 Omkring manglende opfyldelse af økonomisk virksomhed. 118 Jf. sag C- 60/90, Polysar, præmis Dette bakkes op af sag C- 496/11, Portugal Telecom, præmis 33, sag C- 60/90, Polysar, præmis 14, sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis 18, sag C- 16/00, Cibo Participations, præmis 20, sag C- 102/00, Welthgrove, præmis 15 samt sag C- 29/08, AB SKF, præmis Jf. sag C- 60/90, Polysar, præmis 17 og Dette afhænger dog af diverse vedtæger, ejeraftaler, nationale selskabsretlige regler mv. 121 Jf. sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis Levering af momspligtige, men fritagne, ydelser kan måske være tilstrækkeligt, men må synes uafklaret jf. Jepsen, A. S. (2010): Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Formidling af forsikring over internettet

Formidling af forsikring over internettet Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret.

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Komparativ analyse - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Udarbejdet af:

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

Holdingselskabers fradragsret

Holdingselskabers fradragsret Kandidatafhandling Forfattere Juridisk Institut Camilla Ellen Haas (249585) Cand.merc.jur., 10. semester Tine Jørgensen (249851) Vejledere Christian Homilius Dennis Ramsdahl Jensen Henrik Stensgaard -

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Udarbejdet af: Trine Christel Falck Lorensen Louise Grøndahl Nielsen Vejleder: Henrik Stensgaard Bachelorafhandling Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Handelshøjskolen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere