Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger"

Transkript

1 Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens målgrupper. Erfaringerne fra første projekt, skal i de kommende år bruges til at bygge videre på de bæredygtige aktiviteter og indsatser fra første periode. Endvidere skal der suppleres med nye indsatsområder og koncepter, hvoraf nogle af dem skal koordineres og udvikles i samarbejde med de øvrige nationalparker. Endelig styrkes formidlingsindsatsen og samarbejdet med frivillige, ved at forstærke samarbejdet med nationalparkens frivilligkoordinator, så personaleressourcerne på projektet øges. Vision Visionen er at Nationalpark Thy(NPT) er kendt for formidling af høj kvalitet af områdets særprægede kystnatur, spændende kulturhistorie, og enestående friluftsoplevelser i Danmarks største vildmark. Formidlingsnetværket skal arbejde for at sikre, at et besøg i nationalparken bliver en uforglemmelig oplevelse for alle - uanset nationalitet og alder, og give lyst til at komme tilbage til nationalparken igen og igen. Formål: Projektet skal bidrage til at sikre, at der er kvalitetsoplevelser i nationalparken til de forskellige målgrupper, hvad enten man er ung eller gammel, om man er til stille vandreture, mountainbike eller fuglekiggeri. Formidlingsnetværket, der involverer en række formidlingsinstitutioner og formidlingsorienterede frivillige organisationer, bidrager til og understøtter projektets arbejde med at synliggøre, udvikle, koordinere og højne kvaliteten i formidlingen af Nationalpark Thy. Delmål 1. Nationalpark Thy Klasseværelset Målet er at skabe et stærkt samarbejde - om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum - mellem skoler, kommunens undervisnings- og fritidsforvaltning og uformelle læringsmiljøer samt formidlerne i og omkring nationalparken. 2. Kursus og netværk Gennem netværk og kursustilbud skal samarbejde, faglighed og innovationskraft styrkes blandt formidlere og naturvejledere samt frontpersonalet i og omkring nationalparken. 3. Samarbejde med frivillige. Der er allerede et godt samarbejde med en lang række frivillige omkring løsning af opgaver som bemanding af besøgsstedet på Stenbjerg Landingsplads og formidling til forskellige målgrupper. Der er imidlertid et potentiale i at styrke samarbejdet, og målet er at tilrettelægge nye aktiviteter, som tiltrækker nye og flere frivillige, der kan bidrage til gæsternes oplevelse af nationalparken. 4. Formidlingstilbud Der er et vedvarende behov, for at kunne tilbyde en bred og synlig palette af formidlingstilbud til nationalparkens målgrupper. Samtidig med at der bliver flere nationalparker i Danmark stiger behovet også for, at man som gæst i forskellige nationalparker, oplever en ensartethed i formidlingen, som gør gæsten i stand til at afkode ligheder og forskelle på nationalparkerne, deres natur og kulturhistorie. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 1

2 Projektet vil udvikle og synliggøre formidlingstilbud i Nationalpark Thy, og i de tilfælde, hvor der er mulighed for det, skal formidlingstilbuddene udvikles i samarbejde med de øvrige nationalparker og formidlingskoordinatorer. 5. Styrkelse af formidlingssamarbejdet gennem netværk og klynger Formidlingssamarbejdet har hidtil været drevet af Nationalpark Thy og organiseret på projektbasis med eksternt tilskud primært fra Friluftsrådet. Konstruktionen er på lang sigt ikke bæredygtig. Der er et potentiale i at ændre måden netværksdeltagerne samarbejder på, og en justering af formidlingsnetværkets organisering kan bidrage til at fremtidssikre formidlingssamarbejdet, og sikre en større grad af inddragelse og medejerskab til de enkelte indsatser og projekter. Derfor skal samarbejdet ved projektperiodens start reorganiseres, så mulighederne for at udvikle formidlingen i Nationalpark Thy forbedres på længere sigt. Aktiviteter Delmål 1 Pilotprojekt Nationalpark Thy Klasseværelset Det skal være nemmere for lærerne at flytte undervisningen ud i naturen og nationalparken. Derfor iværksættes en række aktiviteter, med et formål at eliminere de oplevede barrierer og problemstillinger. Mulighederne for at undervise ude, skal sammen med de uformelle læringsmiljøers tilbud synliggøres, samtidig med at lærerne skal klædes bedre på til selv at udnytte de naturgivne muligheder. De indledende analyser peger på, at pilotprojektet bør bearbejde fem områder. De fem indsatsområder bidrager hver i sær til at gøre det nemmere for lærerne at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy, til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål Udvikling af undervisningsforløb Gennem partnerskaber mellem skoler og uformelle læringsmiljøer skal der udvikles mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens mål. De uformelle læringsmiljøers eksisterende udbud af undervisningsforløb skal indpasses, så de passer sammen med de aktuelle trinmål Faciliteter i naturen Der skal udpeges egnede besøgslokaliteter ude i naturen i NPT ud fra kriterier omkring tilgængelighed og variation i naturtyper. En besøgslokalitet er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. I perioden søges etableret mindst en besøgslokalitet Transport Eksisterende transportmuligheder afdækkes med henblik på at iværksætte et pilotprojekt med udvalgte skoler. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med relevante transportaktører. Hensigten er fremadrettet at gøre det nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne Rådgivning og opkvalificering Der etableres en rådgivnings- og opkvalificeringsfunktion, som har til formål at understøtte lærernes brug af naturen som undervisningslokale, og som kvalificerer naturvejledere og formidlere til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. Rådgivningsaktiviteterne skal øge den enkelte lærers og skoles muligheder for at rykke undervisningen udendørs Synlighed Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 2

3 Undervisningsforløb og projektets øvrige tilbud skal samles, struktureres og synliggøres på en webportal. Webportalen skal markedsføres, så mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til tilbuddene på portalen ved projektets afslutning. Det skal også være nemt at booke et besøg på en besøgslokalitet, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Derfor skal der udvikles en bookingfunktion til booking af besøg på et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Resultater - Flere lærere og elever flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken. - Øget samarbejde mellem undervisningsinstitutioner og uformelle læringsmiljøer samt formidlerne i og omkring nationalparken. - Der er sket et kompetenceløft for den enkelte lærer, som har deltaget i projektaktiviteter, i forhold til at rykke undervisningen udendørs. Formidlerne/naturvejlederne bliver opkvalificerede i forhold til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. - Der søges etableret mindst en modtagefacilitet i naturen med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. En detaljeret projektbeskrivelse og budget vedr. Nationalpark Thy Klasseværelset er vedlagt som bilag. Delmål 2 Kursus, netværk og samarbejde Gennem netværk og kursustilbud skal samarbejde, faglighed og innovationskraft styrkes blandt formidlere og naturvejledere samt frontpersonalet i og omkring nationalparken. Det er visionen at Nationalpark Thy er kendt for formidling af høj kvalitet, men det kræver en målrettet indsats at sikre en høj kvalitet i formidlingen. Det kræver bl.a. at formidlerne er godt klædt på mht. viden og kompetencer, for at de kan imødekomme efterspørgslen. Innovation og samarbejde Nye idéer og samarbejdsmuligheder opstår, når mennesker er sammen, men i Thy har der ikke tidligere været tradition for at de professionelle formidlere samles for at uddanne sig, sparre, idéudvikle eller søge nye partnerskaber på tværs af organisationerne. Inden for rammerne af Nationalpark Skolen skal der iværksættes forløb, hvor formidlerne udvikler deres kompetencer og færdigheder i forhold til at: - Øge deres personlige nationalpark vidensbank. - Udøve en direkte personlig formidling af høj kvalitet. - Samarbejde og idéudvikle omkring formidlingstilbud på tværs af organisationer. Ud over de fokuserede kursusforløb skal der også gennemføres en årlig workshop målrettet naturvejledere og kulturformidlere i Thy. Resultater: - Øget samarbejde mellem formidlerne på tværs af organisationer. - Generelt kompetenceløft til formidlere og naturvejledere i forhold til at kunne formidle nationalparken til forskellige målgrupper. - Nedbrydning af fordomme og barrierer mellem de forskellige grupperinger. Delmål 3 Samarbejde med frivillige Nationalparken har tilknyttet en større gruppe frivillige, hvoraf der er en fast kerne på ca. 25 personer, som bemander besøgsstedet på Stenbjerg Landingsplads. Der er imidlertid mulighed for at samarbejde med frivillige om mange andre opgaver i nationalpark regi. Det er målet at Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 3

4 udnytte en del af dette potentiale med udgangspunkt i at fastholde eksisterende frivillige og tiltrække nye grupper af frivillige til en bredere palette af opgaver. For at tiltrække og fastholde de frivillige, og for at sikre en basiskvalitet i formidlingen, skal der tilbydes kurser og opkvalificering til de frivillige. Fx kurser i direkte naturformidling, herunder fortællekursus. For at udvide og supplere gruppen skal der igangsættes nye aktiviteter, fx arbejdes på at lave en frivilliggruppe omkring Lodbjerg Fyr. Andre typer aktiviteter skal udvikles, så det ud over at tiltrække flere frivillige også appellerer til nye målgrupper som frivillige, f.eks. turister der involveres i naturbeskyttelse, camp-deltagere der involveres i registrering af arter eller bygger/vedligeholder faciliteter i nationalparken. Resultater: - Generelt kompetenceløft i forhold til at kunne formidle nationalparken til forskellige målgrupper. - Der er udviklet et bredere tilbud af opgaver, som matcher de forskellige frivilliges ønsker og behov med nationalparkens. Delmål 4 Formidlingstilbud Med udgangspunkt i eksisterende succesfulde koncepter, skal der udvikles konkrete oplevelser, events og formidlingstilbud. Det er samtidig vigtigt, at tilbuddene synliggøres ved hjælp af informationsmaterialer. Der arbejdes derfor med tre indsatsområder, der hver i sær understøtter projektets formål Kommercialisering af formidlingstilbud. Udvalgte formidlingstilbud, som er udviklet til skoler, spejdere eller andre lignende målgrupper kan udnyttes kommercielt og målrettes turistsegmentet. Formålet er at udnytte eksisterende materiale til at skabe en kommerciel forretning, og dermed indtægt til de lokale aktører. Ligeledes er der mulighed for at videreudvikle på safari konceptet, og bringe det op på et niveau, så det kan tiltrække et internationalt publikum. Formidlingstilbuddene udvikles så vidt muligt i samarbejde med de øvrige nationalparker og formidlingskoordinatorer Fælles fejring af Nationalparkdagen. Siden 1999 har EUROPARC (www.europarc.org) hvert år den 24. maj fejret og synliggjort de europæiske nationalparker med events og aktiviteter rettet mod borgere, gæster og i særdeleshed skole og uddannelsessøgende unge. Formålet med fejringen er at bringe folk tættere på naturen og skabe offentlig opmærksomhed omkring vigtigheden af naturbeskyttelse og bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer. Nationalparkdagen er derfor en oplagt mulighed for de danske nationalparker, for at gøre opmærksom på dels at der er nationalparker i Danmark, og dels de mange oplevelsesmuligheder, som nationalparkerne indbyder til. Der sigtes på en fælles koordinationsmodel for planlægning og afvikling af den Europæiske nationalparkdag, så fejringen i nationalparkerne bygger på lokale kræfter og kompetencer, men også søger fællesnævnere blandt de deltagende nationalparker. Samarbejdet omkring fejringen af den Europæiske Nationalparkdag baseres på at der: - udveksles viden og erfaringer, best practice og samarbejde med henblik på at sikre og udvikle områdernes særlige værdier og beskyttelsesformål. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 4

5 - gennemføres fælles PR og markedsføringsinitiativer rettet mod landsdækkende medier. I tilknytning kan den enkelte nationalpark arbejde med individuelle tiltag, lokale medier og kontaktflader. - sker en udveksling af publikums erfaringer og oplevelser, især børn og unges oplevelser gennem fælles præsentationer på f.eks. hjemmesider, sociale medier mv Informationsmateriale. Nationalparken skal udbyde et dækkende og kvalificeret informationsmateriale om områdets natur, kulturhistorie og friluftsmuligheder. Informationsmateriale inkluderer både trykt materiale (foldere, plakater, kort, m.v.) og elektroniske muligheder (hjemmesider, sociale medier, mobil applikationer m.m.). Der skal videreudvikles på eksisterende materialer og værktøjer, som skal synliggøre og markedsføre arrangementer og formidlingstilbud lokalt og nationalt med henblik på at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel til de forskellige målgrupper. Eksempelvis kan der udvikles: - En ny fælles nationalpark mobilapp, som vil medvirke til at sikre både danske og udenlandske gæster en god oplevelse på egen hånd, og medvirke til at undgå konflikter mellem forskellige brugergrupper og sikre viden om adgangsforhold mv. Den kan bruges både i processen med at bestemme rejsemålet, til forberedelse af turen, under besøget i nationalparken, og evt. også til at dele minder med familien efterfølgende. - En tre sproget sms service, som giver gæster og lokale besked om aktuelle arrangementer og fænomener. - En online booking funktion på tre sprog, som gør det nemt for brugere at tilmelde sig arrangementer uafhængigt af udbyderens træffetider. Samtidig bliver det nemt for udbyderen at holde styr på allotment(udbud) og transaktioner m.v. - En fælles dansk designmanual til fysiske oplevelseskalendere, så det bliver nemmere for gæster at få overblik over, hvad der sker i nationalparkerne. - Profiler på udvalgte sociale medier med henblik på at afdække og imødekomme forskellige brugergruppers ønsker til og brug af nationalparken, men også som kanal til at informere om aktiviteter og arrangementer. Udviklingen af informationsmaterialer koordineres så vidt muligt med de øvrige danske nationalparker. Resultater: - De kommercielle formidlingstilbud vil bidrage til aktørernes indtjening, og øge incitamentet for at udvikle yderligere kommercielle tilbud. - En årlig Nationalparkdag vil bidrage til at synliggøre, at der er nationalparker i Danmark, ligesom den vil synliggøre de enkelte nationalparker og de involverede aktører. - Informationsmaterialet understøtter og bidrager til at den enkelte besøgende får en bedre oplevelse i nationalparken. 5. Styrkelse af formidlingssamarbejdet gennem netværk og klynger Formidlingsnetværket har overordnet fungeret tilfredsstillende i den første periode Dog er der et potentiale i at ændre måden netværksdeltagerne samarbejder på, så de enkelte organisationer fx ikke spilder mødetid på projekter, som de ikke er involveret i. En justering af formidlingsnetværkets organisering kan medvirke til at fremtidssikre formidlingssamarbejdet, og sikre en større grad af inddragelse og medejerskab blandt netværksdeltagerne til de enkelte indsatser og projekter. Der arbejdes fremover med en ad-hoc organisering, hvilket giver plads til, at de enkelte organisationer i højere grad bruger kræfterne i de delprojekter, som giver mening for dem at Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 5

6 bruge ressourcer på. Det vil betyde deltagelse i færre styregruppemøder, men med mulighed for at deltage i en eller flere delprojekter, som man har interesse i. Målet er at skabe klynger omkring de enkelte delprojekter. Klyngerne er bl.a. karakteriseret ved at parterne i fællesskab definerer aktiviteterne og partnerne i højere grad er ligeværdige. Samarbejdet er forpligtende, og klyngedeltagerne laver derfor den endelige projektbeskrivelse i fællesskab indenfor rammerne af den overordnede projektbeskrivelse. I tilknytning til projektbeskrivelsen laves en formel projektaftale, som bl.a. definerer hvilke ressourcer hver enkelt klyngemedlem skal levere i projektet. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy - Matrixorganisation Styregruppe Delprojekt 8 Delprojekt 7 Delprojekt 6 Delprojekt 5 Delprojekt 4 Delprojekt 3 Delprojekt 2 Delprojekt 1 Formidlingsaktør 1 Formidlingsaktør 2 Formidlingsaktør 3 Formidlingsaktør 4 Formidlingsaktør 5 Projektleder/formidlingskoordinator (De gule smiley er markerer, hvilke projekter de enkelte aktører eksempelvis deltager i) De enkelte klynger etableres, når styregruppen igangsætter delprojekter. Der er dog en undtagelse, idet delprojekt 1 (skoleprojektet) er så omfattende, at det vil være nødvendigt, at projektet har sin egen styregruppe. Nationalparkbestyrelsen nedsætter styregruppen, som skal bestå af de væsentlige formidlingsorienterede organisationer i og omkring nationalparken. Styregruppen skal træffe de væsentligste beslutninger omkring projektets indhold samt sikre, at projektplanen holdes, og at formålet indfries. Endvidere skal styregruppen sikre, at de godkendte budgetter overholdes. Projektets samarbejdspartnere er eksempelvis: - De øvrige danske nationalparker (formidlingskoordinatorerne) - Naturstyrelsen, Thy - Thisted Kommune (flere forvaltninger) - Museet for Thy og Vester Hanherred - Friluftsrådet - Danmarks Jægerforbund - Støtteforeningen for Nationalpark Thy - Biologisk Forening for Nordvestjylland - Thy Turistbureau - Grejbank Nordvest - Limfjordscentret - Danmarks Naturfredningsforening - Netværk af Aktive Kystbyer - Nationalparkrådet - Museumscenter Hanstholm - Thy-Mors HF og VUC Listen med partnere suppleres løbende i takt med at delprojekterne udrulles. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 6

7 Hver organisation tilknytter et team bestående af to personer til projektet; en ledende medarbejder/nøgleperson og en praktisk formidler. Begge behøver dog ikke deltage i alle møder, men konstruktionen skal sikre en større forankring af aktiviteterne i de enkelte organisationer. Projektlederens rolle er at facilitere projektet, hvilket vil sige at: - Varetage projektets daglige drift og sikre fremdrift i klyngernes arbejde. - Deltagelse i klynger/delprojekter. - Indkalder til netværkets møder, og er ansvarlig for den interne kommunikation og koordinerer den eksterne kommunikation. - Være sekretær for styregruppen. Resultater: - Større grad af inddragelse og medejerskab til de enkelte indsatser og projekter blandt netværksdeltagerne. - Mindre spildtid på møder og projekter, som netværksdeltagerne ikke er involveret i. Målgrupper Projektet har i de kommende tre år en særligt højt prioriteret målgruppe i form af skolegrupper. Der ud over vil projektet arbejde på at sikre, at der er kvalitetsoplevelser i nationalparken til de mange forskellige besøgende i området. Formidling af projektets resultater Projektets resultater formidles løbende, men de en del af resultaterne og erfaringerne kan dog først opsamles i slutningen af projektet, og derfor først videreformidles omkring projektets afslutning. Hvert delprojekt evalueres for sig, og der laves en samlet evaluering ved projektets afslutning. Den løbende resultatformidling sker i form af: - Indslag på Nationalpark TV - Artikler og indlæg på egne websider og facebook sider - Pressemeddelelser - Artikler i relevante fagblade, som fx Naturvejlederforeningens blad - Indlæg på konferencer - Netværksmøder og faglige netværk Budget Friluftsrådet ansøges om i alt kr. fordelt på: kr. til ansættelse af en formidlingskoordinator kr. til medfinansiering af kursus og opkvalificering af frivillige. (Delmål 3) kr. til medfinansiering af ekstern konsulenthjælp i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb. (Delmål 1) kr. til medfinansiering af en facilitet i naturen, som er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb i nationalparken. (Delmål 1) Den resterende finansiering af projektets aktiviteter hentes fra nationalparkens egen kasse samt ved medfinansiering fra samarbejdspartnere samt eksterne fondsmidler og lign. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 7

8 Budget Formidlingsnetværk Nationalpark Thy - netværk og klynger I alt Løn og pension til koordinator Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, husleje osv.18 % Netværksrelaterede udgifter til fx møder, herunder lokaleleje og forplejning Delprojekter - investeringer i fx mobilapps, infomaterialer, eksterne konsulenter, faciliteter, synliggørelse osv. Netværksdeltagernes udgifter til deltagelse i netværket, betaler den enkelte organisation selv for. I alt Udkast til Indtægtsbudget Finansiering Løn og pension til koordinator Friluftsrådet Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, Nationalpark Thy husleje osv.18 % Netværksrelaterede udgifter til fx møder, Nationalpark Thy herunder lokaleleje og forplejning Delprojekter - investeringer i fx mobilapps, infomaterialer, eksterne konsulenter, faciliteter, Netværksdeltagere, Friluftsrådet, Nationalpark Thy synliggørelse osv. samt fondsmidler og lign. Netværksdeltagernes udgifter til deltagelse i Netværksdeltagerne netværket I alt Tidsplan Der udarbejdes delprojektbeskrivelser inkl. handlingsplan og milepæle i takt med at delprojekterne under de enkelte hovedindsatsområder igangsættes. Da iværksættelse af delprojekterne sker løbende, er det ikke muligt at detailplanlægge projektet i sin helhed. Der er dog udarbejdet en grovskitse over prioritering af ressourcer på hovedindsatsområderne. Jo mørkere skygge, desto højere aktivitet på det enkelte delprojekt. 1. Nationalpark Thy Klasseværelset 2. Kursus og netværk kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4.kvt 3. Samarbejde med frivillige 4. Formidlingstilbud 5. Organisering og samarbejde Jo mørkere skygge, desto højere aktivitet på det enkelte delprojekt. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 8

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy #2 Nyhedsbrev: 25. juni 2014 Nyt fra Formidlingsnetværk Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy. I denne udgave kan du læse

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Frivillig i Nationalpark Thy

Frivillig i Nationalpark Thy Frivillig i Nationalpark Thy At arbejde som frivillig i Nationalpark Thy giver dig mulighed for få indflydelse på udviklingen i nationalparken at bruge din viden og lære nyt møde mennesker udvide din horisont

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere