SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S"

Transkript

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den person eller virksomhed, som Caldic leverer varer og/eller ydelser til eller som har indgået aftale om dette med Caldic, samt den person eller virksomhed, der har givet Caldic en ordre af en anden karakter. 1.3 Ved "Salgs- og leveringsbetingelser forstås de til en hver tid gældende generelle vilkår og betingelser for salg og levering af varer og andre ydelser fra Caldic Denmark A/S til Køber samt eventuelle andre retshandler mellem Caldic og Køber. 1.4 Ved "Aftalen, Aftalegrundlag eller Aftalegrundlaget forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som er indgået mellem Caldic og Køber, og som Caldic har bekræftet endeligt overfor Køber. 1.5 Ved "Handelsagentaftaler forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. 2.0 Anvendelse 2.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, aftaler og andre retshandler mellem Caldic og Køber. 2.2 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Købers ordreafgivelse/accept af Caldic s tilbud og Caldic s tilbud/ordrebekræftelse det samlede Aftalegrundlag vedrørende Caldic s salg og levering af varer og andre ydelser til Køber. Købers eventuelle indkøbsvilkår, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Caldic, udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun bindende for Caldic, hvis Caldic har accepteret dem skriftligt. 2.4 Uanset pkt er Caldic til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller suppleringer er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom. 2.5 Salgs- og leveringsbetingelserne er IKKE gældende for Handelsagentaftaler, dvs. aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. For sådanne aftaler, hvor Caldic alene er formidler og ikke aftalepart, er den pågældende leverandørs eventuelle salgs- og leveringsbetingelser gældende. 3.0 Tilbud og aftaleindgåelse 3.1 Caldic s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Caldic i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Caldic, medmindre Caldic meddeler Køber andet. 3.2 Køber skal sende ordrer på varer og andre ydelser til Caldic skriftligt. Eventuelle telefoniske ordrer anses først for modtaget, når disse skriftligt er bekræftet af Caldic. 3.3 Caldic tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på varer eller andre ydelser til Køber senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren, med mindre ordren forudsætter bekræftelse fra Caldic s leverandører eller tredjemand. I så fald må Køber påregne længere svartid.

2 Side 2 Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Caldic. 3.4 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på varer og/eller andre ydelser uden Caldic s skriftlige accept. 3.5 Hvis Caldic s bekræftelse af en ordre på varer eller andre ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til Caldic skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 4.0 Priser og betaling 4.1 Med mindre Caldic og Køber har indgået skriftlig aftale om prisen, følger prisen for varer og andre ydelser Caldic s prisliste som er gældende på det tidspunkt, hvor Caldic bekræfter Købers ordre. Alle priser er angivet eksklusive moms og tillægges den til en hver tid gældende momssats, p.t. 25%. 4.2 Medmindre andet fremgår af Caldic s ordrebekræftelse, er fragt til Købers sædvanlige forretningssted i Danmark indeholdt i prisen. Caldic er berettiget til at opkræve Køber separat for omkostningerne i forbindelse med levering af udskiftede varer, når udskiftningen ikke kan henføres til Caldic s forhold, herunder som følge af uberettigede reklamationer. Der henvises tillige til pkt. 5.6 og Caldic kan kræve forudbetaling ved enhver ordre. I tilfælde af, at forudbetaling ikke kræves, skal Køber betale alle fakturaer for varer og andre ydelser senest 30 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, dog tidligst når levering er sket. Betaling skal ske i henhold til anvisning på fakturaen. 4.4 Caldic er berettiget til at foretage delvise leveringer og i den forbindelse sende del-fakturaer. Caldic kan til enhver tid kræve fuld eller delvis betaling på forhånd for enhver levering af varer og andre ydelser. 4.5 Caldic er berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre priserne eller dele heraf for varer eller andre ydelser, der endnu ikke er blevet leveret, i tilfælde af ændringer i prisbestemmende faktorer, såsom priserne på råvarer, prisstigninger hos Cadic s leverandører, valutakurser, afgiftsstigninger og -ændringer eller nye afgifter. 4.6 Hvis køber bestrider rigtigheden af en faktura fra Caldic, skal køber underrette Caldic skriftligt med angivelse af årsagen, senest 5 arbejdsdage efter fakturaens modtagelse. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Køber. 4.7 I tilfælde af forsinket betaling vil det skyldige beløb blive tillagt rente med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og indtil betaling sker. Rykkerskrivelser fra Caldic til Køber vil blive pålagt kompensationsgebyr og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser. 4.8 I tilfælde af forsinket betaling er Caldic endvidere berettiget, uanset evt. pålagte renter og gebyrer, at ophæve Aftalen om salget af de varer og andre ydelser, som forsinkelsen vedrører, samt gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder iværksætte inkassoskridt. 4.9 Caldic kan uden varsel og begrundelse forlange, at Køber stiller sikkerhed for afgivne ordrer. Caldic skal være berettiget til efter eget skøn at bestemme, hvilken form for sikkerhed, Køber skal stille. Hvis Caldic har god grund til at frygte, at Køber ikke vil være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og Køber nægter at stille sikkerhed, er Caldic berettiget til at annullere udførelsen af bekræftede ordrer, uden at Køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Caldic. 5.0 Levering og overgang af risiko 5.1 Risikoen for varer og andre ydelser overgår til Køber på tidspunktet for afsendelsen fra Caldic eller fra tredjemand, i det omfang levering sker via tredjemand. I tilfælde af, at Caldic ikke har påtaget sig at forestå eller formidle levering af varer og andre ydelser til Køber, overgår risikoen allerede til Køber, når Caldic meddeler Køber, at varerne er klar til afhentning. Såfremt Caldic har påtaget

3 Side 3 sig at levere eller formidle levering af en vare til Køber, sker dette for Købers risiko, uanset om Caldic afholder transportomkostningerne eller om transportomkostningerne er indeholdt i købsprisen for de pågældende varer og ydelser. 5.2 Caldic leverer alle solgte varer og ydelser til den tid, der fremgår af Caldic s ordrebekræftelse eller må anses som aftalt. Caldic har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Caldic og Køber har aftalt andet. 5.3 Køber skal undersøge alle varer og ydelser ved leveringen, jf. pkt. 7.1 og Hvis Caldic forventer en forsinkelse i leveringen af varer eller andre ydelser, skal Caldic informere Køber herom hurtigst muligt og samtidig oplyse årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 5.5 Såfremt Køber undlader at modtage levering af varer og andre ydelser, der er klar til levering i overensstemmelse med Aftalen eller hvis Køber undlader at gøre det på et andet aftalt tidspunkt, uanset årsagen, er Køber forpligtet til at afholde alle omkostninger som følge af forgæves levering, herunder eventuelle ekstraudgifter til transport, opbevaring og oplagring. Risikoen overgår til Køber, når Caldic meddeler, at varerne er klar til levering i henhold til Aftalen, uanset om Køber ikke vil modtage varerne og uanset årsagen. 6.0 Emballage mv. 6.1 I tilfælde af, at Caldic har påtaget sig at levere en vare til Køber og derfor forestår eller formidle transporten, tilrettelægger Caldic transporten på Købers vegne. Caldic bestemmer transportmidlet, forsendelse, emballage etc. uden ansvar for Caldic, med mindre Caldic har modtaget nærmere instrukser fra Køber og skriftligt bekræftet disse. 6.2 Hvis emballagen og løsøre til brug for transporten, herunder paller, fragtbure mv. tilhører Caldic og alene udlånes til Køber eller på anden måde stilles til rådighed for Køber, forbliver disse Caldic s ejendom, uanset om Køber betaler et depositum for lånet. 6.3 Køber er ikke berettiget til at udlåne, udleje eller på anden måde overgive brugsretten af emballage og løsøre, der tilhører Caldic, til tredjemand. Emballage og løsøre må ikke anvendes til andre formål end det er beregnet til. 6.4 Køber er forpligtet til hurtigst muligt og senest 2 måneder efter udlån at returnere emballage og løsøre til Caldic i fuld funktionsdygtig stand. Køber er ansvarlig i tilfælde af tab af, eller skade på emballage og løsøre, som er givet i Købers besiddelse, og som tilhører Caldic. 7.0 Købers undersøgelsespligt og reklamation 7.1 Køber skal kontrollere fragtbrev og undersøge alle varer og ydelser grundigt ved leveringen for at sikre at de er uden fejl og mangler, og for at kontrollere, om varerne er leveret i overensstemmelse med Aftalen. 7.2 Hvis Køber opdager en fejl eller mangel eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen, skal Køber angive dette på fragtbrevet og straks reklamere skriftligt overfor Caldic. I modsat fald kan Køber ikke påberåbe fejl eller mangler eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen overfor Caldic. Dette gælder dog ikke, hvis Køber ved sin undersøgelse i forbindelse med leveringen ikke var i stand til at opdage det pågældende forhold. I så fald skal skriftlig reklamation fremsendes til Caldic inden 3 dage efter leveringen. Købers skriftlige reklamation skal vedlægges fornøden fotodokumentation til brug for Caldic s vurdering af reklamationens berettigelse, ligesom Køber skal give Caldic de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Caldic finder nødvendigt og anmoder om, med henblik på vurdering af reklamationens berettigelse. 7.3 Oplysninger fra Caldic og tredjemand i fragtbreve, følgesedler mv. fritager ikke Køber fra sin forpligtelse til at foretage grundig undersøgelse af de leverede varer og ydelser, herunder foretage eventuelle kontroller og prøver. 7.4 Købers reklamation skal give en klar og præcis beskrivelse af, hvori reklamationen består. Købers reklamation fritager ikke Køber fra sin betalingsforpligtelse.

4 Side Mangler, afhjælpning og garanti 8.1 Caldic afhjælper eventuelle fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Med mindre andet er aftalt skriftligt, yder sælger ikke særskilt garanti for de leverede varer og ydelser. 8.2 Caldic har ret og pligt til at afhjælpe mangler, herunder foretage omlevering af varer og ydelser, som Køber berettiget og rettidigt har reklameret over. Afhjælpning eller omlevering skal ske snarest muligt og som udgangspunkt inden 14 dage efter, at Caldic har modtaget Købers reklamation. 8.3 Køber bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Caldic. Caldic bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Køber, hvis fejlen eller manglen er omfattet af Caldic s ansvar i henhold til købeloven. 9.0 Ejendomsforbehold 9.1 Alle varer leveret af Caldic forbliver Caldic s ejendom indtil Køber har betalt alle skyldige beløb til Caldic i henhold til den indgåede Aftale, herunder eventuelle renter og gebyrer. 9.2 I tilfælde af for sen betaling, er Caldic berettiget til at tage de leverede varer tilbage for Købers regning. Køber er i den forbindelse forpligtet til at samarbejde fuldt ud. 9.3 Køber er, uanset pkt. 9.1, berettiget til at videresælge de leverede varer i det omfang dette sker som led i Købers normale virksomhedsdrift Immaterielle rettigheder 10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende varer og andre ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Caldic. Køber er ikke berettiget til at reproducere, kommunikere til offentligheden eller efterligne de varer, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Caldic Køber kan kun sælge varerne fra Caldic under figurmærke, varemærke, firmanavn og specifikationer, som varerne er blevet leveret. Køber er ikke berettiget til at ændre egenskaberne ved de varer, som Køber har købt fra Caldic, og som omfatter bl.a. mærkning, overprint og instruktioner Såfremt Køber ikke overholder bestemmelserne i pkt og 10.2, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse Fortrolighed 11.1 Køber er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder prisaftaler, prislister, ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., som Køber måtte få kendskab til i forbindelse med parternes samhandel, med mindre oplysningerne er offentligt tilgængelige Køber er forpligtet til at instruere og pålægge sine medarbejdere den samme forpligtelse, som anført i pkt Købers forpligtelse til at iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., gælder uden tidsbegrænsning og uanset eventuelt samarbejdsophør, uanset årsagen Såfremt Køber ikke overholder forpligtelsen til at iagttage ubetinget tavshed i henhold til pkt. 11.1, jf. pkt og 11.3, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse.

5 Side Ansvar, tab og forsikring 12.1 Caldic og Køber er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget Caldic har alene produktansvar for leverede varer og ydelser i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal holde Caldic skadesløs, i det omfang Caldic måtte ifalde produktansvar herudover Uanset Caldic s ansvar over for Køber i henhold til pkt og 12.2, kan Caldic s betaling af erstatning til Køber ikke overstige værdien af de varer og ydelser excl. moms, som Caldic har leveret til Køber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure og lignende forhold. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure mv. og lignende forhold består. Som force majeure og lignende forhold anses forhold, der er uden for Caldic s kontrol, og som Caldic ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke udtømmende, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, myndighedsindgreb, længerevarende leverandørsvigt og arbejdsstridigheder Køber er forpligtet til at tegne og opretholde alle relevante erhvervsforsikringer, herunder forsikring for driftstab, tyveri, hærværk, brand, ulykke, produktansvar mv., med passende dækningssummer, således at Køber begrænser sin risiko for økonomiske tab Overholdelse af gældende lovgivning og regler mv Køber er forpligtet til og i enhver henseende ansvarlig for at overholde alle gældende europæiske, internationale og nationale lov- og sikkerhedsregler i forbindelse med opbevaring, tranport, benyttelse, salg mv., af de produkter, som leveres fra Caldic Køber er forpligtet til at sikre, at alle fornødne godkendelser og tilladelser er indhentet og er gyldige Køber skal friholde Caldic for et hvert krav fra tredjemand, herunder statslige organer, som kan henføres til Købers manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til pkt og Misligholdelse 14.1 I tilfælde af Købers ikke uvæsentlige misligholdelse af sine forpligtelser overfor Caldic, er Caldic berettiget til at ophæve allerede indgåede Aftaler og samarbejdet, og i den forbindelse berettiget til at tilbageholde varer tilhørende Køber, som er i Caldic s er i besiddelse, indtil Køber betaler Caldic alle krav, som Caldic berettiget kan rette mod Køber. Ved ikke uvæsentlig misligholdelse forstås blandt andet, men ikke udtømmende, - Købers manglende betaling af forfaldne fakturaer til Caldic - Købers manglende sikkerhedsstillelse, jf. pkt Købers afvisning af varemodtagelse, jf. pkt Købers krænkelse af Caldic s immaterielle rettigheder, jf. pkt og Købers overtrædelse af sin ubetingede tavshedspligt, jf. pkt Købers manglende forsikringstegning, jf. pkt Købers manglende overholdelse af gældende lovregler mv., jf. pkt Købers manglende tilladelser og godkendelser, jf. pkt Køber tages under konkurs- eller insolvensbehandling

6 Side Forinden Caldic ophæver allerede indgåede Aftaler og samarbejde, skal Caldic fremsende et skriftlig påkrav til Køber, hvori Køber indrømmes en frist på ikke under 3 arbejdsdage til at bringe misligholdelsen til ophør og genoprette den tilstand, som misligholdelsen eventuet måtte have bevirket. Ophævelse kan ske uden afgivelse af forudgående påkrav, hvis misligholdelsen er af en sådan karakter, at øjeblikkelig ophævelse er påkrævet Overdragelse til tredjepart 15.1 Køber er hverken helt eller delvis berettiget til at overdrage sine forpligtelser i forhold til Caldic til tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra Caldic Ugyldighed af en eller flere bestemmelser 16.1 Eventuel ugyldighed af en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og de aftaler, som Caldic og Køber indgår, skal ikke have nogen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Salgs- og leveringsbetingelserne eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået, er ugyldige, skal de pågældende bestemmelser ændret således, at den tilsigtede retstilstand i videst mulige omfang opretholdes Lovvalg og værneting 17.1 Retsforholdet mellem Caldic og køber reguleres udelukkende af dansk ret Eventuelle tvister mellem Caldic og Køber, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved en dansk domstol og sag anlægges ved København Byret Gyldighed og ændringer 18.1 Nærværende Salgs- og leveringsvilkår træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende for alle tilbud, ordrer, aftaler og leverancer, der afgives/acceptere/indgås/finder sted efter denne dato Caldic er til en hver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller tilføjelser er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan ses på

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere