SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S"

Transkript

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den person eller virksomhed, som Caldic leverer varer og/eller ydelser til eller som har indgået aftale om dette med Caldic, samt den person eller virksomhed, der har givet Caldic en ordre af en anden karakter. 1.3 Ved "Salgs- og leveringsbetingelser forstås de til en hver tid gældende generelle vilkår og betingelser for salg og levering af varer og andre ydelser fra Caldic Denmark A/S til Køber samt eventuelle andre retshandler mellem Caldic og Køber. 1.4 Ved "Aftalen, Aftalegrundlag eller Aftalegrundlaget forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som er indgået mellem Caldic og Køber, og som Caldic har bekræftet endeligt overfor Køber. 1.5 Ved "Handelsagentaftaler forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. 2.0 Anvendelse 2.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, aftaler og andre retshandler mellem Caldic og Køber. 2.2 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Købers ordreafgivelse/accept af Caldic s tilbud og Caldic s tilbud/ordrebekræftelse det samlede Aftalegrundlag vedrørende Caldic s salg og levering af varer og andre ydelser til Køber. Købers eventuelle indkøbsvilkår, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Caldic, udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun bindende for Caldic, hvis Caldic har accepteret dem skriftligt. 2.4 Uanset pkt er Caldic til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller suppleringer er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom. 2.5 Salgs- og leveringsbetingelserne er IKKE gældende for Handelsagentaftaler, dvs. aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. For sådanne aftaler, hvor Caldic alene er formidler og ikke aftalepart, er den pågældende leverandørs eventuelle salgs- og leveringsbetingelser gældende. 3.0 Tilbud og aftaleindgåelse 3.1 Caldic s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Caldic i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Caldic, medmindre Caldic meddeler Køber andet. 3.2 Køber skal sende ordrer på varer og andre ydelser til Caldic skriftligt. Eventuelle telefoniske ordrer anses først for modtaget, når disse skriftligt er bekræftet af Caldic. 3.3 Caldic tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på varer eller andre ydelser til Køber senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren, med mindre ordren forudsætter bekræftelse fra Caldic s leverandører eller tredjemand. I så fald må Køber påregne længere svartid.

2 Side 2 Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Caldic. 3.4 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på varer og/eller andre ydelser uden Caldic s skriftlige accept. 3.5 Hvis Caldic s bekræftelse af en ordre på varer eller andre ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til Caldic skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 4.0 Priser og betaling 4.1 Med mindre Caldic og Køber har indgået skriftlig aftale om prisen, følger prisen for varer og andre ydelser Caldic s prisliste som er gældende på det tidspunkt, hvor Caldic bekræfter Købers ordre. Alle priser er angivet eksklusive moms og tillægges den til en hver tid gældende momssats, p.t. 25%. 4.2 Medmindre andet fremgår af Caldic s ordrebekræftelse, er fragt til Købers sædvanlige forretningssted i Danmark indeholdt i prisen. Caldic er berettiget til at opkræve Køber separat for omkostningerne i forbindelse med levering af udskiftede varer, når udskiftningen ikke kan henføres til Caldic s forhold, herunder som følge af uberettigede reklamationer. Der henvises tillige til pkt. 5.6 og Caldic kan kræve forudbetaling ved enhver ordre. I tilfælde af, at forudbetaling ikke kræves, skal Køber betale alle fakturaer for varer og andre ydelser senest 30 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, dog tidligst når levering er sket. Betaling skal ske i henhold til anvisning på fakturaen. 4.4 Caldic er berettiget til at foretage delvise leveringer og i den forbindelse sende del-fakturaer. Caldic kan til enhver tid kræve fuld eller delvis betaling på forhånd for enhver levering af varer og andre ydelser. 4.5 Caldic er berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre priserne eller dele heraf for varer eller andre ydelser, der endnu ikke er blevet leveret, i tilfælde af ændringer i prisbestemmende faktorer, såsom priserne på råvarer, prisstigninger hos Cadic s leverandører, valutakurser, afgiftsstigninger og -ændringer eller nye afgifter. 4.6 Hvis køber bestrider rigtigheden af en faktura fra Caldic, skal køber underrette Caldic skriftligt med angivelse af årsagen, senest 5 arbejdsdage efter fakturaens modtagelse. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Køber. 4.7 I tilfælde af forsinket betaling vil det skyldige beløb blive tillagt rente med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og indtil betaling sker. Rykkerskrivelser fra Caldic til Køber vil blive pålagt kompensationsgebyr og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser. 4.8 I tilfælde af forsinket betaling er Caldic endvidere berettiget, uanset evt. pålagte renter og gebyrer, at ophæve Aftalen om salget af de varer og andre ydelser, som forsinkelsen vedrører, samt gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder iværksætte inkassoskridt. 4.9 Caldic kan uden varsel og begrundelse forlange, at Køber stiller sikkerhed for afgivne ordrer. Caldic skal være berettiget til efter eget skøn at bestemme, hvilken form for sikkerhed, Køber skal stille. Hvis Caldic har god grund til at frygte, at Køber ikke vil være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og Køber nægter at stille sikkerhed, er Caldic berettiget til at annullere udførelsen af bekræftede ordrer, uden at Køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Caldic. 5.0 Levering og overgang af risiko 5.1 Risikoen for varer og andre ydelser overgår til Køber på tidspunktet for afsendelsen fra Caldic eller fra tredjemand, i det omfang levering sker via tredjemand. I tilfælde af, at Caldic ikke har påtaget sig at forestå eller formidle levering af varer og andre ydelser til Køber, overgår risikoen allerede til Køber, når Caldic meddeler Køber, at varerne er klar til afhentning. Såfremt Caldic har påtaget

3 Side 3 sig at levere eller formidle levering af en vare til Køber, sker dette for Købers risiko, uanset om Caldic afholder transportomkostningerne eller om transportomkostningerne er indeholdt i købsprisen for de pågældende varer og ydelser. 5.2 Caldic leverer alle solgte varer og ydelser til den tid, der fremgår af Caldic s ordrebekræftelse eller må anses som aftalt. Caldic har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Caldic og Køber har aftalt andet. 5.3 Køber skal undersøge alle varer og ydelser ved leveringen, jf. pkt. 7.1 og Hvis Caldic forventer en forsinkelse i leveringen af varer eller andre ydelser, skal Caldic informere Køber herom hurtigst muligt og samtidig oplyse årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 5.5 Såfremt Køber undlader at modtage levering af varer og andre ydelser, der er klar til levering i overensstemmelse med Aftalen eller hvis Køber undlader at gøre det på et andet aftalt tidspunkt, uanset årsagen, er Køber forpligtet til at afholde alle omkostninger som følge af forgæves levering, herunder eventuelle ekstraudgifter til transport, opbevaring og oplagring. Risikoen overgår til Køber, når Caldic meddeler, at varerne er klar til levering i henhold til Aftalen, uanset om Køber ikke vil modtage varerne og uanset årsagen. 6.0 Emballage mv. 6.1 I tilfælde af, at Caldic har påtaget sig at levere en vare til Køber og derfor forestår eller formidle transporten, tilrettelægger Caldic transporten på Købers vegne. Caldic bestemmer transportmidlet, forsendelse, emballage etc. uden ansvar for Caldic, med mindre Caldic har modtaget nærmere instrukser fra Køber og skriftligt bekræftet disse. 6.2 Hvis emballagen og løsøre til brug for transporten, herunder paller, fragtbure mv. tilhører Caldic og alene udlånes til Køber eller på anden måde stilles til rådighed for Køber, forbliver disse Caldic s ejendom, uanset om Køber betaler et depositum for lånet. 6.3 Køber er ikke berettiget til at udlåne, udleje eller på anden måde overgive brugsretten af emballage og løsøre, der tilhører Caldic, til tredjemand. Emballage og løsøre må ikke anvendes til andre formål end det er beregnet til. 6.4 Køber er forpligtet til hurtigst muligt og senest 2 måneder efter udlån at returnere emballage og løsøre til Caldic i fuld funktionsdygtig stand. Køber er ansvarlig i tilfælde af tab af, eller skade på emballage og løsøre, som er givet i Købers besiddelse, og som tilhører Caldic. 7.0 Købers undersøgelsespligt og reklamation 7.1 Køber skal kontrollere fragtbrev og undersøge alle varer og ydelser grundigt ved leveringen for at sikre at de er uden fejl og mangler, og for at kontrollere, om varerne er leveret i overensstemmelse med Aftalen. 7.2 Hvis Køber opdager en fejl eller mangel eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen, skal Køber angive dette på fragtbrevet og straks reklamere skriftligt overfor Caldic. I modsat fald kan Køber ikke påberåbe fejl eller mangler eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen overfor Caldic. Dette gælder dog ikke, hvis Køber ved sin undersøgelse i forbindelse med leveringen ikke var i stand til at opdage det pågældende forhold. I så fald skal skriftlig reklamation fremsendes til Caldic inden 3 dage efter leveringen. Købers skriftlige reklamation skal vedlægges fornøden fotodokumentation til brug for Caldic s vurdering af reklamationens berettigelse, ligesom Køber skal give Caldic de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Caldic finder nødvendigt og anmoder om, med henblik på vurdering af reklamationens berettigelse. 7.3 Oplysninger fra Caldic og tredjemand i fragtbreve, følgesedler mv. fritager ikke Køber fra sin forpligtelse til at foretage grundig undersøgelse af de leverede varer og ydelser, herunder foretage eventuelle kontroller og prøver. 7.4 Købers reklamation skal give en klar og præcis beskrivelse af, hvori reklamationen består. Købers reklamation fritager ikke Køber fra sin betalingsforpligtelse.

4 Side Mangler, afhjælpning og garanti 8.1 Caldic afhjælper eventuelle fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Med mindre andet er aftalt skriftligt, yder sælger ikke særskilt garanti for de leverede varer og ydelser. 8.2 Caldic har ret og pligt til at afhjælpe mangler, herunder foretage omlevering af varer og ydelser, som Køber berettiget og rettidigt har reklameret over. Afhjælpning eller omlevering skal ske snarest muligt og som udgangspunkt inden 14 dage efter, at Caldic har modtaget Købers reklamation. 8.3 Køber bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Caldic. Caldic bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Køber, hvis fejlen eller manglen er omfattet af Caldic s ansvar i henhold til købeloven. 9.0 Ejendomsforbehold 9.1 Alle varer leveret af Caldic forbliver Caldic s ejendom indtil Køber har betalt alle skyldige beløb til Caldic i henhold til den indgåede Aftale, herunder eventuelle renter og gebyrer. 9.2 I tilfælde af for sen betaling, er Caldic berettiget til at tage de leverede varer tilbage for Købers regning. Køber er i den forbindelse forpligtet til at samarbejde fuldt ud. 9.3 Køber er, uanset pkt. 9.1, berettiget til at videresælge de leverede varer i det omfang dette sker som led i Købers normale virksomhedsdrift Immaterielle rettigheder 10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende varer og andre ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Caldic. Køber er ikke berettiget til at reproducere, kommunikere til offentligheden eller efterligne de varer, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Caldic Køber kan kun sælge varerne fra Caldic under figurmærke, varemærke, firmanavn og specifikationer, som varerne er blevet leveret. Køber er ikke berettiget til at ændre egenskaberne ved de varer, som Køber har købt fra Caldic, og som omfatter bl.a. mærkning, overprint og instruktioner Såfremt Køber ikke overholder bestemmelserne i pkt og 10.2, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse Fortrolighed 11.1 Køber er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder prisaftaler, prislister, ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., som Køber måtte få kendskab til i forbindelse med parternes samhandel, med mindre oplysningerne er offentligt tilgængelige Køber er forpligtet til at instruere og pålægge sine medarbejdere den samme forpligtelse, som anført i pkt Købers forpligtelse til at iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., gælder uden tidsbegrænsning og uanset eventuelt samarbejdsophør, uanset årsagen Såfremt Køber ikke overholder forpligtelsen til at iagttage ubetinget tavshed i henhold til pkt. 11.1, jf. pkt og 11.3, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse.

5 Side Ansvar, tab og forsikring 12.1 Caldic og Køber er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget Caldic har alene produktansvar for leverede varer og ydelser i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal holde Caldic skadesløs, i det omfang Caldic måtte ifalde produktansvar herudover Uanset Caldic s ansvar over for Køber i henhold til pkt og 12.2, kan Caldic s betaling af erstatning til Køber ikke overstige værdien af de varer og ydelser excl. moms, som Caldic har leveret til Køber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure og lignende forhold. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure mv. og lignende forhold består. Som force majeure og lignende forhold anses forhold, der er uden for Caldic s kontrol, og som Caldic ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke udtømmende, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, myndighedsindgreb, længerevarende leverandørsvigt og arbejdsstridigheder Køber er forpligtet til at tegne og opretholde alle relevante erhvervsforsikringer, herunder forsikring for driftstab, tyveri, hærværk, brand, ulykke, produktansvar mv., med passende dækningssummer, således at Køber begrænser sin risiko for økonomiske tab Overholdelse af gældende lovgivning og regler mv Køber er forpligtet til og i enhver henseende ansvarlig for at overholde alle gældende europæiske, internationale og nationale lov- og sikkerhedsregler i forbindelse med opbevaring, tranport, benyttelse, salg mv., af de produkter, som leveres fra Caldic Køber er forpligtet til at sikre, at alle fornødne godkendelser og tilladelser er indhentet og er gyldige Køber skal friholde Caldic for et hvert krav fra tredjemand, herunder statslige organer, som kan henføres til Købers manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til pkt og Misligholdelse 14.1 I tilfælde af Købers ikke uvæsentlige misligholdelse af sine forpligtelser overfor Caldic, er Caldic berettiget til at ophæve allerede indgåede Aftaler og samarbejdet, og i den forbindelse berettiget til at tilbageholde varer tilhørende Køber, som er i Caldic s er i besiddelse, indtil Køber betaler Caldic alle krav, som Caldic berettiget kan rette mod Køber. Ved ikke uvæsentlig misligholdelse forstås blandt andet, men ikke udtømmende, - Købers manglende betaling af forfaldne fakturaer til Caldic - Købers manglende sikkerhedsstillelse, jf. pkt Købers afvisning af varemodtagelse, jf. pkt Købers krænkelse af Caldic s immaterielle rettigheder, jf. pkt og Købers overtrædelse af sin ubetingede tavshedspligt, jf. pkt Købers manglende forsikringstegning, jf. pkt Købers manglende overholdelse af gældende lovregler mv., jf. pkt Købers manglende tilladelser og godkendelser, jf. pkt Køber tages under konkurs- eller insolvensbehandling

6 Side Forinden Caldic ophæver allerede indgåede Aftaler og samarbejde, skal Caldic fremsende et skriftlig påkrav til Køber, hvori Køber indrømmes en frist på ikke under 3 arbejdsdage til at bringe misligholdelsen til ophør og genoprette den tilstand, som misligholdelsen eventuet måtte have bevirket. Ophævelse kan ske uden afgivelse af forudgående påkrav, hvis misligholdelsen er af en sådan karakter, at øjeblikkelig ophævelse er påkrævet Overdragelse til tredjepart 15.1 Køber er hverken helt eller delvis berettiget til at overdrage sine forpligtelser i forhold til Caldic til tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra Caldic Ugyldighed af en eller flere bestemmelser 16.1 Eventuel ugyldighed af en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og de aftaler, som Caldic og Køber indgår, skal ikke have nogen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Salgs- og leveringsbetingelserne eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået, er ugyldige, skal de pågældende bestemmelser ændret således, at den tilsigtede retstilstand i videst mulige omfang opretholdes Lovvalg og værneting 17.1 Retsforholdet mellem Caldic og køber reguleres udelukkende af dansk ret Eventuelle tvister mellem Caldic og Køber, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved en dansk domstol og sag anlægges ved København Byret Gyldighed og ændringer 18.1 Nærværende Salgs- og leveringsvilkår træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende for alle tilbud, ordrer, aftaler og leverancer, der afgives/acceptere/indgås/finder sted efter denne dato Caldic er til en hver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller tilføjelser er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan ses på

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelse og gyldighed...2 2. Definitioner...2 3. Aftalegrundlag -tilbud og accept...2 4. Priser og betaling...3 5. Produkter,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3 FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk 16.01.2017 Version 1.3 1. Indledning Jord.dk s almindelige Forretningsbetingelser (Herefter benævnt Forretningsbetingelser ) for formidling og analyse af jord

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere