SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S"

Transkript

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den person eller virksomhed, som Caldic leverer varer og/eller ydelser til eller som har indgået aftale om dette med Caldic, samt den person eller virksomhed, der har givet Caldic en ordre af en anden karakter. 1.3 Ved "Salgs- og leveringsbetingelser forstås de til en hver tid gældende generelle vilkår og betingelser for salg og levering af varer og andre ydelser fra Caldic Denmark A/S til Køber samt eventuelle andre retshandler mellem Caldic og Køber. 1.4 Ved "Aftalen, Aftalegrundlag eller Aftalegrundlaget forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som er indgået mellem Caldic og Køber, og som Caldic har bekræftet endeligt overfor Køber. 1.5 Ved "Handelsagentaftaler forstås den eller de aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. 2.0 Anvendelse 2.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, aftaler og andre retshandler mellem Caldic og Køber. 2.2 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Købers ordreafgivelse/accept af Caldic s tilbud og Caldic s tilbud/ordrebekræftelse det samlede Aftalegrundlag vedrørende Caldic s salg og levering af varer og andre ydelser til Køber. Købers eventuelle indkøbsvilkår, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Caldic, udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun bindende for Caldic, hvis Caldic har accepteret dem skriftligt. 2.4 Uanset pkt er Caldic til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller suppleringer er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom. 2.5 Salgs- og leveringsbetingelserne er IKKE gældende for Handelsagentaftaler, dvs. aftaler om levering af varer og/eller andre ydelser, som Caldic i egenskab af handelsagent formidler mellem Køber og den pågældende leverandør. For sådanne aftaler, hvor Caldic alene er formidler og ikke aftalepart, er den pågældende leverandørs eventuelle salgs- og leveringsbetingelser gældende. 3.0 Tilbud og aftaleindgåelse 3.1 Caldic s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Caldic i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Caldic, medmindre Caldic meddeler Køber andet. 3.2 Køber skal sende ordrer på varer og andre ydelser til Caldic skriftligt. Eventuelle telefoniske ordrer anses først for modtaget, når disse skriftligt er bekræftet af Caldic. 3.3 Caldic tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på varer eller andre ydelser til Køber senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren, med mindre ordren forudsætter bekræftelse fra Caldic s leverandører eller tredjemand. I så fald må Køber påregne længere svartid.

2 Side 2 Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Caldic. 3.4 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på varer og/eller andre ydelser uden Caldic s skriftlige accept. 3.5 Hvis Caldic s bekræftelse af en ordre på varer eller andre ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til Caldic skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 4.0 Priser og betaling 4.1 Med mindre Caldic og Køber har indgået skriftlig aftale om prisen, følger prisen for varer og andre ydelser Caldic s prisliste som er gældende på det tidspunkt, hvor Caldic bekræfter Købers ordre. Alle priser er angivet eksklusive moms og tillægges den til en hver tid gældende momssats, p.t. 25%. 4.2 Medmindre andet fremgår af Caldic s ordrebekræftelse, er fragt til Købers sædvanlige forretningssted i Danmark indeholdt i prisen. Caldic er berettiget til at opkræve Køber separat for omkostningerne i forbindelse med levering af udskiftede varer, når udskiftningen ikke kan henføres til Caldic s forhold, herunder som følge af uberettigede reklamationer. Der henvises tillige til pkt. 5.6 og Caldic kan kræve forudbetaling ved enhver ordre. I tilfælde af, at forudbetaling ikke kræves, skal Køber betale alle fakturaer for varer og andre ydelser senest 30 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, dog tidligst når levering er sket. Betaling skal ske i henhold til anvisning på fakturaen. 4.4 Caldic er berettiget til at foretage delvise leveringer og i den forbindelse sende del-fakturaer. Caldic kan til enhver tid kræve fuld eller delvis betaling på forhånd for enhver levering af varer og andre ydelser. 4.5 Caldic er berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre priserne eller dele heraf for varer eller andre ydelser, der endnu ikke er blevet leveret, i tilfælde af ændringer i prisbestemmende faktorer, såsom priserne på råvarer, prisstigninger hos Cadic s leverandører, valutakurser, afgiftsstigninger og -ændringer eller nye afgifter. 4.6 Hvis køber bestrider rigtigheden af en faktura fra Caldic, skal køber underrette Caldic skriftligt med angivelse af årsagen, senest 5 arbejdsdage efter fakturaens modtagelse. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Køber. 4.7 I tilfælde af forsinket betaling vil det skyldige beløb blive tillagt rente med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og indtil betaling sker. Rykkerskrivelser fra Caldic til Køber vil blive pålagt kompensationsgebyr og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser. 4.8 I tilfælde af forsinket betaling er Caldic endvidere berettiget, uanset evt. pålagte renter og gebyrer, at ophæve Aftalen om salget af de varer og andre ydelser, som forsinkelsen vedrører, samt gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder iværksætte inkassoskridt. 4.9 Caldic kan uden varsel og begrundelse forlange, at Køber stiller sikkerhed for afgivne ordrer. Caldic skal være berettiget til efter eget skøn at bestemme, hvilken form for sikkerhed, Køber skal stille. Hvis Caldic har god grund til at frygte, at Køber ikke vil være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og Køber nægter at stille sikkerhed, er Caldic berettiget til at annullere udførelsen af bekræftede ordrer, uden at Køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Caldic. 5.0 Levering og overgang af risiko 5.1 Risikoen for varer og andre ydelser overgår til Køber på tidspunktet for afsendelsen fra Caldic eller fra tredjemand, i det omfang levering sker via tredjemand. I tilfælde af, at Caldic ikke har påtaget sig at forestå eller formidle levering af varer og andre ydelser til Køber, overgår risikoen allerede til Køber, når Caldic meddeler Køber, at varerne er klar til afhentning. Såfremt Caldic har påtaget

3 Side 3 sig at levere eller formidle levering af en vare til Køber, sker dette for Købers risiko, uanset om Caldic afholder transportomkostningerne eller om transportomkostningerne er indeholdt i købsprisen for de pågældende varer og ydelser. 5.2 Caldic leverer alle solgte varer og ydelser til den tid, der fremgår af Caldic s ordrebekræftelse eller må anses som aftalt. Caldic har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Caldic og Køber har aftalt andet. 5.3 Køber skal undersøge alle varer og ydelser ved leveringen, jf. pkt. 7.1 og Hvis Caldic forventer en forsinkelse i leveringen af varer eller andre ydelser, skal Caldic informere Køber herom hurtigst muligt og samtidig oplyse årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 5.5 Såfremt Køber undlader at modtage levering af varer og andre ydelser, der er klar til levering i overensstemmelse med Aftalen eller hvis Køber undlader at gøre det på et andet aftalt tidspunkt, uanset årsagen, er Køber forpligtet til at afholde alle omkostninger som følge af forgæves levering, herunder eventuelle ekstraudgifter til transport, opbevaring og oplagring. Risikoen overgår til Køber, når Caldic meddeler, at varerne er klar til levering i henhold til Aftalen, uanset om Køber ikke vil modtage varerne og uanset årsagen. 6.0 Emballage mv. 6.1 I tilfælde af, at Caldic har påtaget sig at levere en vare til Køber og derfor forestår eller formidle transporten, tilrettelægger Caldic transporten på Købers vegne. Caldic bestemmer transportmidlet, forsendelse, emballage etc. uden ansvar for Caldic, med mindre Caldic har modtaget nærmere instrukser fra Køber og skriftligt bekræftet disse. 6.2 Hvis emballagen og løsøre til brug for transporten, herunder paller, fragtbure mv. tilhører Caldic og alene udlånes til Køber eller på anden måde stilles til rådighed for Køber, forbliver disse Caldic s ejendom, uanset om Køber betaler et depositum for lånet. 6.3 Køber er ikke berettiget til at udlåne, udleje eller på anden måde overgive brugsretten af emballage og løsøre, der tilhører Caldic, til tredjemand. Emballage og løsøre må ikke anvendes til andre formål end det er beregnet til. 6.4 Køber er forpligtet til hurtigst muligt og senest 2 måneder efter udlån at returnere emballage og løsøre til Caldic i fuld funktionsdygtig stand. Køber er ansvarlig i tilfælde af tab af, eller skade på emballage og løsøre, som er givet i Købers besiddelse, og som tilhører Caldic. 7.0 Købers undersøgelsespligt og reklamation 7.1 Køber skal kontrollere fragtbrev og undersøge alle varer og ydelser grundigt ved leveringen for at sikre at de er uden fejl og mangler, og for at kontrollere, om varerne er leveret i overensstemmelse med Aftalen. 7.2 Hvis Køber opdager en fejl eller mangel eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen, skal Køber angive dette på fragtbrevet og straks reklamere skriftligt overfor Caldic. I modsat fald kan Køber ikke påberåbe fejl eller mangler eller at varerne eller andre ydelser i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med Aftalen overfor Caldic. Dette gælder dog ikke, hvis Køber ved sin undersøgelse i forbindelse med leveringen ikke var i stand til at opdage det pågældende forhold. I så fald skal skriftlig reklamation fremsendes til Caldic inden 3 dage efter leveringen. Købers skriftlige reklamation skal vedlægges fornøden fotodokumentation til brug for Caldic s vurdering af reklamationens berettigelse, ligesom Køber skal give Caldic de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Caldic finder nødvendigt og anmoder om, med henblik på vurdering af reklamationens berettigelse. 7.3 Oplysninger fra Caldic og tredjemand i fragtbreve, følgesedler mv. fritager ikke Køber fra sin forpligtelse til at foretage grundig undersøgelse af de leverede varer og ydelser, herunder foretage eventuelle kontroller og prøver. 7.4 Købers reklamation skal give en klar og præcis beskrivelse af, hvori reklamationen består. Købers reklamation fritager ikke Køber fra sin betalingsforpligtelse.

4 Side Mangler, afhjælpning og garanti 8.1 Caldic afhjælper eventuelle fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Med mindre andet er aftalt skriftligt, yder sælger ikke særskilt garanti for de leverede varer og ydelser. 8.2 Caldic har ret og pligt til at afhjælpe mangler, herunder foretage omlevering af varer og ydelser, som Køber berettiget og rettidigt har reklameret over. Afhjælpning eller omlevering skal ske snarest muligt og som udgangspunkt inden 14 dage efter, at Caldic har modtaget Købers reklamation. 8.3 Køber bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Caldic. Caldic bærer omkostningerne ved og risikoen for varerne under transport til Køber, hvis fejlen eller manglen er omfattet af Caldic s ansvar i henhold til købeloven. 9.0 Ejendomsforbehold 9.1 Alle varer leveret af Caldic forbliver Caldic s ejendom indtil Køber har betalt alle skyldige beløb til Caldic i henhold til den indgåede Aftale, herunder eventuelle renter og gebyrer. 9.2 I tilfælde af for sen betaling, er Caldic berettiget til at tage de leverede varer tilbage for Købers regning. Køber er i den forbindelse forpligtet til at samarbejde fuldt ud. 9.3 Køber er, uanset pkt. 9.1, berettiget til at videresælge de leverede varer i det omfang dette sker som led i Købers normale virksomhedsdrift Immaterielle rettigheder 10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende varer og andre ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Caldic. Køber er ikke berettiget til at reproducere, kommunikere til offentligheden eller efterligne de varer, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Caldic Køber kan kun sælge varerne fra Caldic under figurmærke, varemærke, firmanavn og specifikationer, som varerne er blevet leveret. Køber er ikke berettiget til at ændre egenskaberne ved de varer, som Køber har købt fra Caldic, og som omfatter bl.a. mærkning, overprint og instruktioner Såfremt Køber ikke overholder bestemmelserne i pkt og 10.2, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse Fortrolighed 11.1 Køber er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder prisaftaler, prislister, ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., som Køber måtte få kendskab til i forbindelse med parternes samhandel, med mindre oplysningerne er offentligt tilgængelige Køber er forpligtet til at instruere og pålægge sine medarbejdere den samme forpligtelse, som anført i pkt Købers forpligtelse til at iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger fra Caldic, herunder ideer, viden, forretningshemmeligheder, data, procedurer, materialer, prøver mv., gælder uden tidsbegrænsning og uanset eventuelt samarbejdsophør, uanset årsagen Såfremt Køber ikke overholder forpligtelsen til at iagttage ubetinget tavshed i henhold til pkt. 11.1, jf. pkt og 11.3, er Køber forpligtet til at betale Caldic en bod på kr for hver gang forpligtelsen overtrædes. Købers betaling af bod, berører ikke Caldic s ret til at kræve fuld erstatning for tab eller skade, som Caldic måtte lider som følge af Købers misligholdelse.

5 Side Ansvar, tab og forsikring 12.1 Caldic og Køber er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget Caldic har alene produktansvar for leverede varer og ydelser i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal holde Caldic skadesløs, i det omfang Caldic måtte ifalde produktansvar herudover Uanset Caldic s ansvar over for Køber i henhold til pkt og 12.2, kan Caldic s betaling af erstatning til Køber ikke overstige værdien af de varer og ydelser excl. moms, som Caldic har leveret til Køber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre Caldic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Caldic er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure og lignende forhold. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure mv. og lignende forhold består. Som force majeure og lignende forhold anses forhold, der er uden for Caldic s kontrol, og som Caldic ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke udtømmende, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, myndighedsindgreb, længerevarende leverandørsvigt og arbejdsstridigheder Køber er forpligtet til at tegne og opretholde alle relevante erhvervsforsikringer, herunder forsikring for driftstab, tyveri, hærværk, brand, ulykke, produktansvar mv., med passende dækningssummer, således at Køber begrænser sin risiko for økonomiske tab Overholdelse af gældende lovgivning og regler mv Køber er forpligtet til og i enhver henseende ansvarlig for at overholde alle gældende europæiske, internationale og nationale lov- og sikkerhedsregler i forbindelse med opbevaring, tranport, benyttelse, salg mv., af de produkter, som leveres fra Caldic Køber er forpligtet til at sikre, at alle fornødne godkendelser og tilladelser er indhentet og er gyldige Køber skal friholde Caldic for et hvert krav fra tredjemand, herunder statslige organer, som kan henføres til Købers manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til pkt og Misligholdelse 14.1 I tilfælde af Købers ikke uvæsentlige misligholdelse af sine forpligtelser overfor Caldic, er Caldic berettiget til at ophæve allerede indgåede Aftaler og samarbejdet, og i den forbindelse berettiget til at tilbageholde varer tilhørende Køber, som er i Caldic s er i besiddelse, indtil Køber betaler Caldic alle krav, som Caldic berettiget kan rette mod Køber. Ved ikke uvæsentlig misligholdelse forstås blandt andet, men ikke udtømmende, - Købers manglende betaling af forfaldne fakturaer til Caldic - Købers manglende sikkerhedsstillelse, jf. pkt Købers afvisning af varemodtagelse, jf. pkt Købers krænkelse af Caldic s immaterielle rettigheder, jf. pkt og Købers overtrædelse af sin ubetingede tavshedspligt, jf. pkt Købers manglende forsikringstegning, jf. pkt Købers manglende overholdelse af gældende lovregler mv., jf. pkt Købers manglende tilladelser og godkendelser, jf. pkt Køber tages under konkurs- eller insolvensbehandling

6 Side Forinden Caldic ophæver allerede indgåede Aftaler og samarbejde, skal Caldic fremsende et skriftlig påkrav til Køber, hvori Køber indrømmes en frist på ikke under 3 arbejdsdage til at bringe misligholdelsen til ophør og genoprette den tilstand, som misligholdelsen eventuet måtte have bevirket. Ophævelse kan ske uden afgivelse af forudgående påkrav, hvis misligholdelsen er af en sådan karakter, at øjeblikkelig ophævelse er påkrævet Overdragelse til tredjepart 15.1 Køber er hverken helt eller delvis berettiget til at overdrage sine forpligtelser i forhold til Caldic til tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra Caldic Ugyldighed af en eller flere bestemmelser 16.1 Eventuel ugyldighed af en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og de aftaler, som Caldic og Køber indgår, skal ikke have nogen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Salgs- og leveringsbetingelserne eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser eller i de aftaler, som Caldic og Køber har indgået, er ugyldige, skal de pågældende bestemmelser ændret således, at den tilsigtede retstilstand i videst mulige omfang opretholdes Lovvalg og værneting 17.1 Retsforholdet mellem Caldic og køber reguleres udelukkende af dansk ret Eventuelle tvister mellem Caldic og Køber, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved en dansk domstol og sag anlægges ved København Byret Gyldighed og ændringer 18.1 Nærværende Salgs- og leveringsvilkår træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende for alle tilbud, ordrer, aftaler og leverancer, der afgives/acceptere/indgås/finder sted efter denne dato Caldic er til en hver tid berettiget til ensidigt at ændre eller supplere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ændringer og/eller tilføjelser er bindende for Køber fra det tidspunkt, hvor Køber får meddelelse om herom De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan ses på

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere