Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012"

Transkript

1 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven. Minivejledningen retter sig mod advokater, som ønsker en hurtig genopfriskning af reglerne, og kan eventuelt benyttes som et led i instruktionen af øvrigt personale på advokatkontorerne. For en mere fyldestgørende vejledning omkring de pligter, som følger af hvidvaskloven, henvises til Advokatrådets hvidvaskvejledning, der findes i en pr. marts 2012 opdateret udgave på fremover benævnt Vejledningen og Finanstilsynets vejledning, der findes på De grundlæggende forpligtelser for advokater ifølge hvidvaskloven kan sammenfattes som følger: Kend din klient. Instruer dit personale og fastsæt interne regler om de forpligtelser, der følger af hvidvaskloven. Tag stilling til, om sagen er omfattet af hvidvasklovens 8, hvis der opstår mistanke om hvidvask eller finansiering af terror, som ikke kan afkræftes. Tag stilling til, om repræsentationen kan fortsætte, selvom der ikke måtte være underretningspligt. 1. Gældende lovgrundlag: Lbkg. nr. 389 af 15. april 2011 som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, bkg. nr. 712 af 1. juli 2008, og bkg. nr af 3. december En administrativ sammenskrivning af den gældende hvidvasklov findes på Se tillige Vejledningen afsnit Omfattede advokater: Hvidvaskloven gælder for advokater, der ejer eller er ansat i en advokatvirksomhed, jf. retsplejeloven 124. Virksomheds- og organisationsansatte advokater er ikke selvstændigt omfattet af loven, men den virksomhed, som pågældende advokat er ansat i, kan være omfattet. Se tillige Vejledningen afsnit Hvornår er advokater omfattet? Advokater er omfattet af hvidvaskloven, når de deltager med bistand ved planlægningen eller udførelsen af transaktioner for deres klienter i forbindelse med: a) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, b) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, c) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti d) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, eller e) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder.

2 jf. nærmere hvidvaskloven 1, stk. 1, nr. 13, og Vejledningen afsnit Herudover er advokater omfattet af hvidvaskloven, når de på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom, jf. hvidvaskloven 1, stk. 1, nr. 14 og Vejledningens pkt Retssager, herunder straffesager er ikke omfattet af hvidvaskloven, da der ikke foreligger nogen transaktion. Inkassosager er heller ikke omfattet. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13, litra b, vedrører diskretionær forvaltning. Sædvanlig ejendomsadministration er ikke omfattet af hvidvaskloven Transaktion: Med transaktion forstås handlinger, hvormed et formuegode overføres, uanset om overførslen sker til et andet retssubjekt, eller det bliver inden for samme retssubjekt. Også betingede transaktioner er omfattet af loven. Se tillige Vejledningens pkt Klient: Afgrænsningen af, om der foreligger et klientforhold, volder normalt ikke problemer og følger sædvanligvis af aftaleopdraget/ordrebekræftelsen. Hvis en advokat bliver kontaktet af en person, som ikke tidligere har været klient på kontoret, og advokaten på baggrund af de oplysninger, som personen giver, ikke påtager sig sagen, er der ikke etableret et klientforhold. Klientforhold kan etableres som led i en offentlig beskikkelsesordning. Såfremt en advokat er udpeget som kurator eller bobestyrer, er klienten skifteretten, jf. hvidvaskloven 21, stk. 1, nr. 3, som muliggør, at legitimationsproceduren ud fra risikovurdering kan undlades Hvis advokaten er værge, er klienten statsforvaltningen. Såfremt en advokat bistår privatskiftende arvinger, og der f.eks. skal afhændes fast ejendom, er arvingerne klienter og skal legitimeres, jf. hvidvaskloven 1, stk. 1, nr. 13, litra a, jf. 12, stk Rådgivningen i forhold til forbrugere: Udgangspunktet er, at advokatens rådgivning af forbrugere ikke er omfattet af hvidvaskloven, medmindre rådgivningen eller bistanden konkret falder inden for hvidvaskloven 1, stk. 1, nr. 13 litra a-c, eller er omfattet af 1, stk. 1, nr. 14. Udarbejdelse af testamenter, som måtte indeholde bestemmelser om fast ejendom, er ikke omfattet, idet oprettelsen af et testamente ikke kan anses for at være en transaktion. Se tillige Vejledningens afsnit Identifikation/legitimation af klienter: 4.1. Alm. pligter vedr. identifikation og legitimation: I hvidvaskloven anvendes ordet legitimation. Selv om det ikke direkte fremgår af hvidvaskloven, at klienten skal forevise billedlegitimation som f.eks. pas, skal klientens oplysninger om identitet verificeres, og dette sker sikrest med billedlegitimation. Advokatrådet anbefaler derfor, at der for så vidt angår fysiske personer stilles krav om forevisning af billedlegitimation. I medfør af hvidvasklovens 12 og 15 gælder følgende forpligtelser for advokaten, når der ydes bistand til en klient om en transaktion, som er omfattet af loven: Klienten er en fysisk person: Legitimationen omfatter navn, adresse og cpr-nr. jf. hvidvaskloven 12, stk. 2. Generelt er rådet: Tag en kopi af kørekort eller pas ved etablering af klientforholdet og opbevar denne jf. nedenfor. Se tillige Vejledningen afsnit 4.7. Hvis klienten ikke har 2

3 været til stede for at legitimere sig, er klienten en distancekunde jf. hvidvaskloven 19 og nedenfor, og der er i så fald skærpede identifikationskrav. Klienten er en virksomhed: Legitimationen omfatter navn, adresse, CVR-nr. eller lignende. For klientforhold etableret efter 1. januar 2009 skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og den/de reelle ejere skal identificeres og legitimeres. Reelle ejere er bl.a. kapitalejere som ultimativt ejer mere end 25% af selskabskapitalen i det selskab, som er klient, jf. hvidvasklovens 3, stk. 1. Vær opmærksom på indirekte ejerskab eller ejerskab i flere led. Legitimationen efter hvidvasklovens 12, stk. 3, 1. pkt., kan som hovedregel gennemføres ved træk på CVR.dk, mens fastlæggelsen af virksomhedens ejer- og kontrolstruktur og identifikation og legitimation af den eller de reelle ejere, jf. hvidvaskloven 12, stk. 3, 2. pkt., forudsætter supplerende oplysninger f.eks. fra klienten. Med fastlæggelse af virksomhedens ejer- og kontrolstruktur forstås bl.a. afklaring af klientens juridiske status, selskabets ledelse og identifikation og legitimation af eventuelle reelle ejere. Fuldmagtsforhold: Spørg altid klienten, om denne handler på egne vegne eller på vegne af en anden person. Hvis klienten handler på vegne af en anden person, skal fuldmægtigens identitet klarlægges ud fra en risikovurdering. Hovedmanden/den reelle klient skal identificeres og legitimeres, jf. 15, stk. 2, ligesom det skal sikres, at den, der handler på vegne af en anden (fuldmægtigen), er beføjet hertil, jf. 15, stk. 1, 2. pkt. Hvis klienten er et selskab, handler ledelsen eller den ansatte på vegne af selskabet, når der rettes henvendelse til advokaten. Advokater skal ikke dokumentere beføjelsen til at handle på vegne af en anden, jf. hvidvaskloven 15, stk. 1, 2. pkt., jf. 15, stk. 3, 2. led, men advokater kan blive mødt med legitimationskrav fra f.eks. banker, da advokater ikke er omfattet af hvidvasklovens 21, stk. 1, nr. 1. Hvis en advokat, A, anmoder en anden advokat, B, om at bistå med en (del) opgave for advokat A s klient, vil advokat B, som udgangspunkt være underleverandør til advokat A, og advokat A vil være advokat B s klient. Dette indebærer, at der ved legal opinions eller samarbejde mellem advokater i vidt omfang ikke er en forpligtelse til at indhente legitimationsoplysninger på den underliggende klient. Såfremt det er forudsat, at advokat B skal fakturere advokat A s klient direkte, vil udgangspunktet dog være, at advokat A s klient er den reelle klient, og i så fald skal advokat B foretage legitimationsprocedure i forhold til den reelle klient, jf. hvidvaskloven 15, stk. 2. Formål: Der skal altid indhentes oplysning om baggrunden for klientens henvendelse til advokaten, jf. hvidvaskloven 12, stk. 4, jf. 6. I medfør af hvidvasklovens 6 har Finanstilsynet fastsat regler om, hvornår bl.a. advokater skal være opmærksom på transaktioner med tilknytning til lande/territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra FATF (Financial Action Task Force) er særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (bkg. nr af 3. december 2010). Legitimationsproceduren skal afsluttes i forbindelse med etablering af klientforholdet, dog senest inden transaktionen gennemføres. Legitimationen skal som udgangspunkt gennemføres selvstændigt af de personer og virksomheder, som er pligtsubjekter i medfør af hvidvaskloven. Advokater har dog pr. 1. marts 2012 mulighed for at genbruge den identifikation og legitimation, som f.eks. en bank eller en statsaut. eller registreret revisor har indhentet hos samme kunde. Genbrug af legitimation forudsætter aftale mellem den, der stiller legitimationen til rådighed, og den, der ønsker at genbruge. Advokaten skal i så fald bede eksempelvis banken eller revisor om en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde i forbindelse med legitimationen, herunder spørge til evt. påbud vedrørende legitimationsproceduren, ligesom advokaten hæfter for, at reglerne i hvidvaskloven er overholdt, jf. nærmere hvidvasklovens 17, stk. 4. Muligheden for 3

4 at genbruge legitimation gælder kun de i hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 1-8, 13 eller 15 nævnte virksomheder og personer, og således ikke eksempelvis ejendomsmæglere. I medfør af hvidvasklovens 18 er det muligt at outsource opgaver, som skal udføres i medfør af hvidvaskloven, men pligtsubjektet f.eks. advokaten hæfter desuagtet for, at kravene i hvidvaskloven er overholdt. Med til identifikations- og legitimationsforpligtelsen hører endvidere: Indhentelse af identifikations- og legitimationsoplysninger vedr. klientforhold, som var etableret inden 1. marts 2006, på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. Finanstilsynet anfører i sin vejledning, at et passende tidspunkt ikke er senere end 1. januar Løbende overvågning af klientforholdet, jf. hvidvaskloven 12, stk. 5. Løbende ajourføring af de indhentede oplysninger, jf. hvidvaskloven 12, stk. 5. Heraf følger en notatpligt. Tilvejebringelse af ny eller supplerende legitimation, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt de allerede indhentede oplysninger er ajour eller i øvrigt tilstrækkelige, jf. hvidvaskloven 12, stk. 6. Opbevaring med mulighed for hurtig fremskaffelse i fem år efter klientforholdet er ophørt, jf. hvidvaskloven 23. Opbevaringspligten gælder identitets- og kontroloplysninger. I det omfang kopi af legitimationen ikke opbevares er kontroloplysningerne notater om, hvad der har været forevist, f.eks. pas- eller kørekortsnummer. Se tillige Vejledningen afsnit Skærpede krav til legitimation: I medfør af hvidvaskloven 19 gælder der skærpede krav til legitimation bl.a. i følgende tilfælde: Klienten har ikke været stede ved klientforholdets etablering, jf. hvidvaskloven 19, stk. 2. Klienten er en politisk udsat person bosiddende i et andet land, jf. hvidvaskloven 3, stk. 1, nr. 6, jf. 19, stk. 4. Eksempel: En tidligere ambassadør, som er flyttet til udlandet, dennes nærtstående eller personer, der kendt som den tidligere ambassadørs nære samarbejdsarbejdspartnere, er omfattet af bestemmelsen. Se i øvrigt bkg. nr. 712 af 1. juli Med skærpede krav til legitimationen forstås f.eks., at der indhentes supplerende legitimation, f.eks. et sygesikringsbevis, jf. nærmere hvidvasklovens 19, stk Risikobaseret legitimationsprocedure: Hvidvasklovens bestemmelser om pligter med hensyn til legitimation summarisk gengivet ovenfor i pkt er ikke absolutte. I medfør af hvidvasklovens 12, stk. 7, og 19, stk. 1, kan legitimationsproceduren foretages ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte klient, forretningsforbindelsen, produktet eller transaktionen. Advokaten skal dog kunne godtgøre over for Advokatrådet som tilsynsmyndighed, at de foretagne tiltag er tilstrækkelige i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Denne dokumentation kan f.eks. ske ved et notat på sagen eller klientstamkortet. Selv om der foretages risikobaseret legitimation skal advokaten altid have navn, adresse og cpreller CVR-nr. på klienten. 5. Forpligtelser ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme: 4

5 Hvidvask kan overordnet defineres som foranstaltninger, der uanset den bagvedliggende form for kriminalitet har til formål at ændre identiteten af udbyttet, så det på et tidspunkt kan komme til at fremstå som lovlige midler. Udgangspunktet for pligtsubjekter i henhold til hvidvaskloven er, at der skal foretages underretning, såfremt der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og denne mistanke ikke kan afkræftes, medmindre forholdet er omfattet af hvidvasklovens Rækkevidden af hvidvasklovens 8: For advokater gælder en særregel i hvidvasklovens 8, hvorefter advokater ikke er forpligtede til at foretage underretning vedrørende oplysninger, som advokaten kommer i besiddelse af i forbindelse med, at advokaten fastslår klientens retsstilling eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg. Dette gælder uanset, om oplysningerne modtages før, under eller efter retssagen, eller i forbindelse med, at den pågældende klients retsstilling fastslås. I Finanstilsynets vejledning er anført, at hvidvasklovens 8 er begrundet i hensynet til muligheden for advokatbistand og dermed retssikkerhed for den enkelte. Det er Advokatrådets vurdering, at der med fastslår klientens retsstilling skal forstås juridisk rådgivning, dvs. tilfælde, hvor advokaten rådgiver klienten om, hvad der er gældende ret på et givent område. Hermed falder sædvanligt advokatarbejde inden for undtagelsesbestemmelsen i hvidvasklovens 8, dvs. at hvidvasklovens 8 må forstås således, at advokaten som udgangspunkt ikke er underretningspligtig, såfremt advokaten yder sædvanlig juridisk rådgivning. Advokater må ikke medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering. Såfremt der opstår mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og mistanken ikke kan afkræftes, må fortsat repræsentation anses for at være i strid med god advokatskik, og der skal udarbejdes et notat om forholdet, som skal gemmes i fem år, jf. hvidvaskloven 23, stk. 2. Det bemærkes, at en advokat, som fortsætter med at behandle en sag, hvor der foreligger mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, som ikke kan afkræftes, og som ikke har foretaget underretning med henvisning til hvidvasklovens 8, risikerer at ifalde straf i medfør af hvidvasklovens 37, jf. 7 og/eller straffelovens 289. Bemærk, at undtagelsen i hvidvasklovens 8, stk. 1, kun vedrører indberetningspligten, ikke pligten til at indhente identitetsoplysninger/legitimation Underretningsproceduren: Hvis forholdet ikke er omfattet af undtagelsesreglen i hvidvasklovens 8, jf. ovenfor, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) hvis 1) forholdet er omfattet af hvidvaskloven, 2) mistanken efter en nærmere undersøgelse ikke kan afkræftes og 3) mistanken relaterer sig til en bagvedliggende udbytteskabende forbrydelse, der har en straframme på mindst 1 år. Bemærk, at terrorfinansiering kan ske på baggrund af lovligt tilvejebragte midler, og at strafferammekravet her relaterer sig til selve finansieringen, jf. straffeloven 114 b. Ved hvidvask er underretningsproceduren følgende: 5

6 Transaktionen sættes i bero. Omgående underretning til Advokatsamfundet eller SØIK. Ved underretning til Advokatsamfundet skal advokaten afvente Advokatsamfundets stillingtagen til, om der skal ske underretning til SØIK. Transaktionen kan gennemføres. I tilfælde af mistanke om terrorfinansiering, jf. straffeloven 114, jf. 114 b, gælder følgende underretningsprocedure: Transaktionen sættes i bero. Omgående underretning til Advokatsamfundet eller SØIK. Indefrysning til SØIK s afgørelse om eventuel beslaglæggelse foreligger. Advokaten må ikke oplyse til klienten, at advokaten overvejer eller har foretaget underretning, jf. hvidvaskloven 27. Der henvises i øvrigt til Vejledningen afsnit Interne regler og uddannelse: I medfør af hvidvasklovens kap. 5 påhviler det advokaten at udarbejde tilstrækkelige interne regler om kundelegitimation, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, hvor dette er relevant, og forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Der henvises til Vejledningen afsnit 10 og dokumenterne om hvidvask på 7. Straf: Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af de pligter, som advokaten er underlagt i medfør af hvidvaskloven er strafbelagt, jf. hvidvaskloven 37. 6

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 7. udgave, marts 2012 (j.nr. 2012-1018) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEJLEDNINGENS

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ideoplæg til INTERNE REGLER for Advokatfirmaet XX om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [Endelige regler bør udarbejdes konkret og individuelt ud fra den

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 6. udgave, januar 2011 (j.nr. 2010-5100) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEJLEDNINGENS

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. september 2010 30. august 2010. Nr. 1034. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S CVR-nr ("Nyborg & Rørdam")

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S CVR-nr (Nyborg & Rørdam) POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S CVR-nr. 35471197 ("Nyborg & Rørdam") 1. Generelt om behandling af personoplysninger 1.1. Nyborg & Rørdams kerneaktivitet er

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 18. januar 2002

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 18. januar 2002 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 18. januar 2002 efter anmodning fra det danske Økonomi- og Erhvervsministerium om et lovudkast om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 26. januar 2010. Nr. 79. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en erhvervsklient beder Trade Institute Scandinavia (vi) om at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S FORRETNINGSBETINGELSER Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienten anmoder Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S (

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER MOGENS BJERGGAARD ADVOKAT (L) HD DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER BRIAN BO CHRISTENSEN ADVOKAT (L) ADELGADE 83 8660 SKANDERBORG TELEFON 86 52 07 77 KONTO 9762 3464130012

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme LOV nr 117 af 27/02/2006 som ændret ved lov nr. 542 af 8. juni 2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2.. 8800 Viborg * www.erhvervsankenaevnet.dk Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 7. august 2017 Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Mark Ørberg Sagsnr.: 2017-730-1133 Dok.: 2224129 GRUND-

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

Indledning De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter i vejledningen gennemgås og kommenteres nedenfor.

Indledning De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter i vejledningen gennemgås og kommenteres nedenfor. Finanstilsynet 18. september 2018 J.nr.6254-0011 /IBU, CEB Høringsnotat Finanstilsynet sendte udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Haamann) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK NOVI Advokater er et kontorfællesskab bestående af selvstændige og indbyrdes juridisk

PERSONDATAPOLITIK NOVI Advokater er et kontorfællesskab bestående af selvstændige og indbyrdes juridisk PERSONDATAPOLITIK 1. Generelt 1.1. NOVI Advokater er et kontorfællesskab bestående af selvstændige og indbyrdes juridisk uafhængige advokatvirksomheder. Denne persondatapolitik anvender betegnelsen Advokatvirksomhed(en),

Læs mere

Hos KAISER DOMINO Advokatfirma behandler vi persondata efter følgende 7 principper

Hos KAISER DOMINO Advokatfirma behandler vi persondata efter følgende 7 principper Hos KAISER DOMINO Advokatfirma behandler vi persondata efter følgende 7 principper FORTROLIGT Al persondata bliver betragtet som fortrolig information. KAISER DOMINO garanterer fortrolighed ved at sikre,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER MOGENS BJERGGAARD ADVOKAT (L) HD DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER BRIAN BO CHRISTENSEN ADVOKAT (L) ADELGADE 83 8660 SKANDERBORG TELEFON 86 52 07 77 KONTO 9762 3464130012

Læs mere

retsinformation.dk /1 LSF 47

retsinformation.dk /1 LSF 47 Page 1 of 63 2005/1 LSF 47 Offentliggørelsesdato: 09-11-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Sagsforløb 2005/1 LF 47 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Direktionen for Burak ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Rettet 22.03.2017 vers. 1.4 Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme At forsøge at

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1)

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1) LOV nr 651 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bachmann/Partners opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Bachmann/Partners opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. CVR-nr. 39 55 25 90 FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 18. OKTOBER 2018 Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab kan kontaktes på følgende adresser: Aarhus: København: Europahuset Brønnums Hus Europaplads

Læs mere

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ideoplæg til INTERNE REGLER for Advokatfirmaet XX om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [Endelige regler bør udarbejdes konkret og individuelt ud fra den

Læs mere

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren )

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren ) DATABEHANDLERAFTALEN Databehandleraftale ( Aftalen ) mellem: Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK-36726350 ( Leverandøren ) A: OMFANG A.1 Databehandleraftale

Læs mere