Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme"

Transkript

1 Ideoplæg til INTERNE REGLER for Advokatfirmaet XX om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [Endelige regler bør udarbejdes konkret og individuelt ud fra den enkelte advokats/advokatvirksomheds behov] 1. Gældende regler: Lbkg. nr. 806 af 6. august 2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som ændret ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, lov nr og 1556, begge af 21. december 2010, fremover benævnt hvidvaskloven. I medfør af loven er udstedt fire bekendtgørelser, hvoraf to har betydning for advokathvervet: Bkg. nr. 712 af 1. juli 2008 om hvilke fysisk og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk udsatte personer. Bkg. nr. 990 af 18. august 2010 om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen). Sidstnævnte bekendtgørelse afløses af ny bekendtgørelse, hver gang FATF-listen opdateres. På har Advokatrådet offentliggjort vejledninger rettet mod advokater vedrørende hvidvaskloven, og den 15. oktober 2010 offentliggjorde Finanstilsynet en opdateret vejledning generelt rettet mod de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. 2. Formålet: Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. I den forbindelse indgår, at personer eller virksomheder som enten ønsker at hvidvaske eller finansiere terrorisme, er bekendt med, at de personer og virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, er underlagt en underretningspligt i tilfælde af mistanke, som ikke kan afkræftes. Pligterne i medfør af hvidvaskloven kan sammenfattes som følger: Advokaten skal kende sin klients identitet og opbevare disse id-oplysninger. Hvis der opstår mistanke om, at klientens henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, skal forholdet undersøges nærmere. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, og sagen ikke er omfattet af hvidvasklovens 8, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

2 Advokaten har pligt til at fastsætte skriftlige interne retningslinjer om kundelegitimation, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering og risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne og uddanne personalet heri. Disse regler har til formål at fastsætte interne regler og dermed procedurer for Advokatfirmaet XX s håndtering af sager omfattet af hvidvaskloven. I Advokatfirmaet XX er advokat [NN] den ansvarlige partner i spørgsmål i relation til hvidvaskloven, og i dennes forfald advokat [NN] eller advokat [NN]. 2. Sager omfattet af hvidvaskloven: Advokater er omfattet af hvidvaskloven i følgende sager, jf. hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13 og 14: 13) Advokater, når de deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med a) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, b) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, c) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti, d) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, e) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller f) anden forretningsmæssig rådgivning. 14) Advokater, når de på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom. Det er ikke muligt at opstille en positivliste over sager, som er omfattet af hvidvaskloven. Følgende sagstyper vil dog som udgangspunkt være omfattet: Rådgivning, herunder koncipiering af dokumenter, om: Køb/salg af fast ejendom/virksomheder Køb/salg af driftsmateriel/driftsinventar m.v., når rådgivningen ydes til en erhvervsdrivende Selskabsretlig rådgivning, der er knyttet til transaktioner, f.eks. stiftelse af selskaber, kapitalforhøjelse eller overdragelse af aktier/anparter m.v. Skatteretlig rådgivning, der er knyttet til transaktioner for erhvervsdrivende Diskretionær forvaltning af konti m.v. Sager hvor det er advokaten, der på klientens vegne foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom,jf. hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 14. Nedenfor følger en negativ afgrænsning af hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13 og 14: Rådgivning af forbrugere: Ved rådgivning af forbrugere er advokater ikke omfattet af hvidvaskloven, medmindre sagen er omfattet af hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13, litra a-c, eller nr

3 Retssager m.v.: Retssager, herunder straffesager og inkassosager er ikke omfattet af hvidvaskloven. Ejendomsadministration: Sædvanlig ejendomsadministration er ikke omfattet af hvidvaskloven. Juridisk rådgivning: Juridisk rådgivning, der ikke er bistand ved planlægning eller udførelse af en transaktion for klienten, er ikke omfattet af hvidvaskloven. Juridisk rådgivning om eksempelvis immaterialret, ansættelsesretlige sager, lejeretlig rådgivning, herunder koncipiering af lejekontrakter, rådgivning inden for regelsæt, der regulerer forholdet mellem en virksomhed og det offentlige, herunder planret, miljøret, energiret, byggeret, landbrugslovgivningen, konkurrenceret etc. er heller ikke rådgivning om en transaktion. Tilsvarende gælder rådgivning om almindelige formueretlige regler (erstatning, forsikring, produktansvar, markedsføring etc.). Skattesager, hvor advokaten bistår med at opstille eller vurdere mulige scenarier, vil ikke være omfattet. Derimod er skattemæssig rådgivning til erhvervsdrivende omfattet, hvis rådgivningen er direkte knyttet til en konkret skatterelateret transaktion, idet der i så fald er tale om anden forretningsmæssig rådgivning. Skifte af dødsboer, behandling af konkursboer, rekonstruktion og værgemål er omfattet i det omfang, der foretages dispositioner nævnt i hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13 og 14. Udlægning af fast ejendom til en ægtefælle i forbindelse med bodeling eller til en arving ved et dødsboskifte er ikke køb eller salg af fast ejendom, hvorimod salg til tredjemand er omfattet af hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 13, litra a. 3. Definition af hvidvask og finansiering af terrorisme: Ved hvidvask forstås ifølge hvidvaskloven: uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner Ved finansiering af terrorisme forstås ifølge hvidvaskloven finansiering af terrorisme som defineret i straffelovens 114b, for så vidt angår handlinger omfattet af 114. Finansiering af terrorisme kan ske på baggrund af lovligt tilvejebragte midler. 4. Kunde-/klientkendskab identifikation og legitimation: I sager omfattet af hvidvaskloven gælder et ubetinget krav om identifikation af klienten, dvs. at Advokatfirmaet XX skal være i besiddelse af klientens navn, adresse, cpr.nr. eller CVR nr. (stamoplysninger). 3

4 Endvidere gælder der bortset fra klienter, hvor legitimationen foretages risikobaseret, jf. nærmere pkt. 7 et udgangspunkt om, at klienten legitimerer sig for advokaten, inden sagsbehandlingen påbegyndes. Fysiske personer: Hvis klienten er en fysisk person, skal identitetsoplysningerne indhentes, dvs. navn, adresse og cpr.nr. (stamoplysninger). Der skal gennemføres en legitimationsprocedure, hvor identitetsoplysningerne verificeres. Legitimationsproceduren gennemføres ved forevisning af pas eller kørekort (billedlegitimation). Hvis klienten ikke har været fysisk til stede, er der tale om en distancekunde, jf. nærmere nedenfor i pkt. 6. Legitimationen skal gennemføres, selv om legitimationspapirerne er tilgængelige hos andre involverede i sagen. I ejendomshandler skal der således gennemføres en legitimation af klienten, selv om ejendomsmægleren har gjort det samme.. Identitetsoplysningerne noteres, legitimationspapirerne kopieres og oplysningerne opbevares på [sagen] eller [klientstamkortet]. Virksomheder: Hvis klienten er en virksomhed, hvormed der efter hvidvasklovens 3, stk. 1, nr. 2, forstås selskaber og andre tilsvarende retlige arrangementer, skal der indhentes identitetsoplysninger, dvs. navn, adresse og CVR-nr. (stamoplysninger). Legitimationen af en virksomhed kan ske gennem en selskabsrapport, og hvis en sådan ikke kan fremskaffes, gennem vedtægter, generalforsamlingsprotokollat m.v. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal fastlægges og den/de eventuelle reelle ejere skal legitimeres. Der skal derfor udarbejdes diagram over virksomhedens ejer og kontrolstruktur. I det omfang der ikke gennem offentlige registre kan indhentes oplysninger om ejer- og kontrolstrukturen, må oplysningerne indhentes med bistand fra klienten eller bureauer, der udbyder virksomhedsoplysninger. Virksomhedens reelle ejere, dvs. personer, der eventuelt gennem flere led ultimativt ejer mere end 25% af kapitalen og/eller stemmerettighederne i det selskab, som er klient, skal identificeres og legitimeres i overensstemmelse med den procedure, der gælder for fysiske personer, jf. ovenfor. Identitetsoplysningerne noteres, legitimationspapirerne kopieres og oplysningerne opbevares på [sagen] eller [klientstamkortet]. Såfremt klienten er en fond indhentes identitetsoplysninger (stamoplysninger), og legitimationen sker gennem oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, eller hvis fonden ikke er registreret der, gennem vedtægt, fundats m.v. Såfremt fondsbestyrelsen består af færre end 4 personer med lige stor indflydelse, skal bestyrelsesmedlemmerne legitimeres, da disse i så fald er reelle ejere, jf. hvidvasklovens 4

5 3, stk. 1, nr. 4, litra e. Hvis en person skal modtage mere end 25% af fondens uddelingsmidler, skal personen, hvis vedkommende er kendt, legitimeres, jf. hvidvasklovens 3, stk. 1, nr. 4, litra c. Legitimationskravene gælder ikke, hvis klienten er en af de i hvidvasklovens 1, stk. 1, nr og 19 nævnte virksomheder - f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter - eller tilsvarende virksomheder inden for EU, eller virksomheder etableret i lande uden for EU under forudsætning af, at fællesskabet har indgået aftale med pågældende land på det finansielle område omfattet af 3. hvidvaskdirektiv, eller, hvis aftale ikke er indgået, er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som svarer til de krav, der følger af 3. hvidvaskdirektiv. Endvidere gælder legitimationskravene ikke børsnoterede virksomheder og indenlandske offentlige myndigheder, jf. hvidvasklovens 21, stk. 1. Når advokaten fungerer som eksempelvis rekonstruktør, kurator, bobestyrer eller værge, er klienten skifteretten henholdsvis statsforvaltningen. I så fald er der, jf. hvidvasklovens 21, stk. 1, nr. 3, ikke nogen forpligtelse til at gennemføre en legitimation. Hvis privatskiftende arvinger anmoder om bistand til skiftet, og der f.eks. skal sælges fast ejendom, skal arvingerne legitimeres. Såfremt en offentlig myndighed stifter et selskab, skal der gennemføres sædvanlig legitimationsprocedure. 5. Fuldmagtsforhold: Det skal fastslås, om klienten handler på egne vegne eller på vegne af en anden. Hvis et opdrag kommer i stand ved, at direktøren for et selskab retter henvendelse på vegne af selskabet, foreligger der et fuldmagtsforhold, jf. hvidvasklovens 15. Såfremt det konstateres, at klienten handler på vegne af en anden person eller virksomhed, skal den reelle klient identificeres og legitimeres efter den procedure, som følger af pkt. 4. Fuldmægtigens identitet skal klarlægges på baggrund af en risikovurdering. Klarlægning af identiteten indebærer, at der medmindre en risikovurdering måtte føre til andet ikke er nogen forpligtelse til at gennemføre en egentlig legitimationsprocedure i forhold til fuldmægtigen. Hvis det f.eks. er en medarbejder hos virksomheden, kan virksomhedens hjemmeside, et visitkort m.v., ud fra en risikovurdering være tilstrækkeligt. Det skal sikres, at fuldmægtigen er beføjet til at rette henvendelse på vegne af den reelle klient. Dette kan eksempelvis ske ved forevisning af en fuldmagt, en vurdering af, om pågældende handler ifølge stillingsfuldmagt, og i sager, hvor tegningsreglerne skal iagttages, at disse er overholdt. 6. Skærpede legitimationskrav: Hvis en klient eller baggrunden for en klients henvendelse i sig selv medfører en øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering, skal der ud fra en risikovurdering stilles yderligere krav til legitimationen end nævnt i hvidvasklovens 12. 5

6 Det følger af hvidvasklovens 19, at der skal træffes yderligere foranstaltninger, såfremt klienten ikke har været til stede for at legitimere sig. En klient, der ikke har været til stede for at legitimere sig i forbindelse med etablering af opdraget, betegnes en distancekunde. Ved distancekunder gennemføres legitimationen ved, at klienten fremsender kopi af legitimationspapirerne. Yderligere foranstaltninger for at sikre kundens rette identitet kan, jf. hvidvasklovens 19, stk. 2, f.eks. være: Indhentelse yderligere oplysninger om identiteten og krav om forevisning af yderligere legitimation Kontrol/verifikation af udleverede dokumenter eller indhentelse af en bekræftende attestering fra de i hvidvaskloven 19, stk. 1, nr nævnte virksomheder eller personer Krav om at første betaling i forbindelse med transaktionerne foretages via en konto åbnet i klientens navn i et pengeinstitut. Det bemærkes vedrørende sidstnævnte, at en klientbankkonto er åbnet i advokatens navn. Såfremt klienten er en politisk udsat person bosiddende i et andet land, jf. hvidvasklovens 19, stk. 4, jf. 3, stk. 1, nr. 6, skal der iværksættes skærpede foranstaltninger. En politisk udsat person defineres som en person, som har eller haft et højerestående offentligt hverv, sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere. Politisk udsatte personer er defineret i bkg. nr. 712 af 1. juli Heraf fremgår: Stk. 2. Ved politisk udsatte personer, der har eller har haft et højerestående, offentligt erhverv, forstås: 1) Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre. 2) Parlamentsmedlemmer. 3) Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. 4) Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker. 5) Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. 6) Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Stk. 3. Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås: 1) Ægtefæller. 2) Registrerede partnerne. 3) De i nr. 1 og 2 nævnte personers børn. 4) De i nr. 1 og 2 nævnte personers forældre. Stk. 4. Ved nære samarbejdspartnere forstås: 1) Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med en af de i stk. 2 omfattede personer. 6

7 2) Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en af de i stk. 2 omfattede personer. Stk. 5. De i stk. 2 nævnte personer omfatter ikke embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau. Stk. 6. Såfremt en af de i stk. 2 nævnte personer ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke længere som en politisk udsat person. Etablering af et klientopdrag med en politisk udsat person bosiddende i et andet land, kan alene ske, såfremt den ansvarlige partner godkender dette. Den ansvarlige partner skal tillige godkende fortsættelsen af et klientforhold med en politisk udsat person i et andet land, som er etableret før den 1. januar Der skal ved opdrag med en politisk udsat person bosat i et andet land træffes rimelige foranstaltninger for at indhente oplysninger om formue- og indtægtskilderne, der er omfattet af opdraget/sagen, og der skal løbende være opmærksomhed på forretningsforbindelsen. 7. Risikobaseret legitimation: I medfør af hvidvasklovens 12, stk. 7, kan legitimationsproceduren i 12, stk. 1-5, gennemføres ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte klient, forretningsforbindelse og karakteren af transaktionen. Det er alene legitimationsproceduren, der kan gennemføres risikobaseret; der kan ikke lempes i kravene til, at identitetsoplysningerne indhentes. Stamoplysningerne, dvs. navn, adresse, cpr.nr. eller CVR-nr., herunder på de reelle ejere, skal således altid foreligge i sager omfattet af hvidvaskloven. For Advokatfirmaet XX gælder følgende retningslinjer for risikobaseret legitimation: [Her indsættes et afsnit om risikostyring, dvs. eksempler på sager, som Advokatfirmaet xx segmenterer som lavrisiko- eller højrisikogrupper.] Der kan gennemføres risikobaseret legitimation af klienter, som advokaten kender personligt. Der kan endvidere gennemføres risikobaseret legitimation af de reelle ejere af en virksomhed under forudsætning af, at den sagsansvarlige advokat har et godt kendskab til de reelle ejere, og under forudsætning af, at virksomheden har været klient hos advokaten i mere end x år, og pågældende har været reelle ejere af virksomheden i mindst samme periode. Hvis kravet om godt kendskab til en reel ejer kun gælder nogle af de reelle ejere, kan legitimationen ikke gennemføres risikobaseret. Kravet om at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal fastlægges, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3, 2. pkt., kan ikke foretages risikobaseret, og der skal således løbende foretages kontrol af, om der er sket ændringer i ejerkredsen, og dermed hvem, der er reelle ejere. 7

8 Såfremt der er foretaget risikobaseret legitimation skal dette og baggrunden herfor noteres på sagen. Bortset fra nævnte ovennævnte tilfælde, bør legitimationsproceduren ikke gennemføres risikobaseret. 8. Overvågning af kundeforholdet og opdatering af oplysningerne om klienten: Klientforholdet skal løbende overvåges, og det skal kontrolleres, at de transaktioner, som advokaten bistår med planlægning eller udførelse af, fremstår logiske og naturlige i forhold til formålet med forretningsforbindelsen. Såfremt der i forbindelse med sagsbehandlingen konstateres forhold, der kan have tilknytning til hvidvask eller terrorisme, skal dette noteres, jf. hvidvasklovens 6, jf. hvidvasklovens 23, stk. 2. Det skal løbende kontrolleres, at de indhentede identitetsoplysninger er ajourførte. For virksomheders vedkommende er det særligt vigtigt løbende at få afklaret evt. ændringer i virksomhedens ejer- og kontrolstruktur. 9. Opbevaring af identitetsoplysninger: Identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. For Advokatfirmaet XX er det tillige besluttet, at kopi af legitimationspapirerne skal opbevares på samme måde som identitetsoplysningerne. Notater, koncerndiagrammer eller andre registreringer vedrørende en sag omfattet af hvidvaskloven, skal ligeledes opbevares i 5 år. For Advokatfirmaet XX er besluttet følgende omkring opbevaringen: Eksempler: [Såfremt klientrelationen er etableret i forbindelse med bistand i én konkret sag, dvs. at der ikke er tale om et løbende klientforhold, skal identitetsoplysninger, kopi af legitimationspapirer, notater m.v. opbevares i et chartek i den fysiske sag, som skal være arkiveret i minimum 5 år efter kundeforholdet er ophørt.] [Såfremt der løbende løses sager for klienten opbevares identitetsoplysninger, kopi af legitimationspapirer, notater m.v. i en sag oprettet særskilt til dette formål. I notaterne skal der være henvisninger til de relevante journalnumre og sager, som har givet anledning til udarbejdelsen af disse.] [Såfremt klientrelationen er etableret i forbindelse med bistand i én konkret sag, dvs. at der ikke er tale om et løbende klientforhold, skal identitetsoplysninger, kopi af legitimationspapirer, notater m.v. opbevares på klientstamkortet i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.] 8

9 [Såfremt der løbende løses sager for klienten, opbevares identitetsoplysninger, kopi af legitimationspapirer, notater m.v. på klientstamkortet. I notaterne skal der være henvisninger til de relevante journalnumre og sager, som har givet anledning til udarbejdelsen af disse.] 10. Uddannelse af personale: Det påhviler ledelsen i Advokatfirmaet XX ved nyansættelser at drage omsorg for, at personalet gøres bekendt med de pligter, som følger af hvidvaskloven og disse interne regler. Forpligtelsen gælder alt personale, som er involveret i sagsbehandlingen, herunder men ikke begrænset til advokater, advokatfuldmægtige, sekretærer, stud.jur er og bogholderi. Disse interne regler skal udgøre et bilag til ansættelseskontrakten, og den ansatte skal kvittere for modtagelsen heraf. Ved nyansættelser afholdes et møde med den ansatte, hvor disse interne regler gennemgås. Mindst 1 gang om året afholdes der internt kursus, hvor personalet undervises i håndteringen af sager omfattet af hvidvaskloven. Samtidig hermed påhviler det den ansvarlige partner, jf. pkt. 1, at kontrollere, at disse interne regler er opdaterede. 11. Undersøgelsespligt, mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering: Det følger af hvidvasklovens 6, stk. 1, at der gælder en generel undersøgelses- og notatpligt i sager omfattet af hvidvaskloven. Særlig ved komplekse eller usædvanligt store transaktioner og hvis transaktionen har tilknytning til lande optaget på FATF listen, pt. bkg. nr. 990 af 18. august 2010, skal der være opmærksomhed om klientens aktiviteter, som kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. I så tilfælde skal den ansvarlige partner øjeblikkeligt orienteres. Mistanke om hvidvask kan eksempelvis være begrundet i følgende omstændigheder, f.eks. følgende indikatorer: Klienten ønsker at foretage betaling af større købesummer eller andre beløb, der indgår i en aftale eller transaktion, med kontanter, der afleveres på Advokatfirmaet XX s kontor. Klienten er uvillig til at opgive normale og tilstrækkelige oplysninger ved etablering af klientforholdet, herunder ved åbning af klientkonto, eller klienten giver falske oplysninger. Klienten ønsker at indsætte kontanter i adskillige omgange på klientkonto, hvor det enkelte beløb ikke er bemærkelsesværdigt, men hvor summen af indbetalinger er betydelig. 9

10 Enhver betydelig transaktion med kontanter eller værdipapirer, hvor køber eller sælger er ukendt, eller hvor transaktionens størrelse, karakter eller hyppighed forekommer usædvanlig. Klienten handler ikke på egne vegne og er uvillig til at oplyse om midlernes rette ejer eller oprindelse. Større eller usædvanlige transaktioner, der tilsyneladende ikke har et økonomisk eller indlysende lovligt formål. Pludselig betaling af større gæld. Atypiske betalingsveje eller sikkerhedsstillelser. Markante over/underfaktureringer (fx ved samarbejde med køberen af et aktiv, der herefter opnår en hvidvasket fortjeneste). Iøjefaldende betalinger af bod/erstatning ved misligholdelse af kontrakter. Transaktioner med skattelylande eller lande, hvorfra det kan være vanskeligt at få kontroloplysninger. Atypiske apportindskud ved selskabsstiftelse og kapitalforhøjelser. Såfremt der i forbindelse med sagsbehandlingen opstår mistanke, skal forholdet undersøges nærmere, jf. hvidvasklovens 7. Hvis mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes, skal den ansvarlige partner inddrages, og den ansvarlige partner overtager herefter sagen i relation til yderligere undersøgelser og stillingtagen til, om der skal foretages underretning. I medfør af hvidvasklovens 8 er der ikke pligt til at foretage underretning, uanset mistanke som ikke kan afkræftes, såfremt oplysningerne er modtaget i forbindelse med: at klientens retsstilling fastslås en retssag rådgivning om at indlede eller undgå et sagsanlæg Hvidvasklovens 8 gælder uanset om oplysningerne modtages før, under eller efter retssagen eller i forbindelse med, at den pågældende klients retsstilling fastslås. Med fastslår klientens retsstilling forstås rådgivning om, at hvad der er gældende ret på et givent område, jf. Advokatrådets vejledning pkt , dvs. juridisk rådgivning. Heraf følger, at advokater - så længe bistanden vedrører juridisk rådgivning af klienten - er omfattet af hvidvasklovens 8, med den følge, at der som praktisk hovedregel ikke er underretningspligt. Hvis der ikke er underretningspligt, skal der tages stilling til, hvorvidt der skal udtrædes af sagen. Følgende fremgår af de advokatetiske regler pkt , og : 10

11 En advokat må ikke modtage penge fra, foretage eller medvirke til pengetransaktioner for nogen, medmindre det sker som led i udførelsen af en opgave for en klient, hvis identitet er advokaten bekendt Såfremt en advokat i forbindelse med klientens anmodning om bistand får begrundet mistanke om, at klientens formål er at misbruge advokatens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder "hvidvaskning" af penge, må advokaten ikke påtage sig opgaven. Det samme gælder, hvis opgavens udførelse indebærer en overtrædelse af god advokatskik, jf. rpl Såfremt en advokat under udførelse af en opgave for en klient får begrundet mistanke om forhold af den i nævnte art, påhviler det advokaten at frasige sig opgaven. 12. Underretning: Hvis mistanken ikke kan afkræftes, og forholdet ikke kan henføres til hvidvasklovens 8, skal der omgående foretages underretning til Advokatsamfundet eller SØK, såfremt mistanken vedrører lovovertrædelser (den bagvedliggende kriminalitet), der kan straffes med fængsel i over 1 års fængsel. Det er alene den ansvarlige partner, der kan foretage underretning. Såfremt den ansvarlige partner er i tvivl om, hvorvidt der skal ske underretning, kan der søges vejledning herom hos Advokatsamfundet. Af hensyn til tavshedspligten skal forholdet så vidt muligt beskrives i generelle vendinger og uden at afgive oplysninger om klientens identitet. Hvis Advokatsamfundet på baggrund af den generelle orientering vurderer, at der er underretningspligt, meddeler den ansvarlige partner herefter de nødvendige oplysninger om klientens identitet mv. Transaktionen skal om muligt sættes i bero, indtil Advokatsamfundet/SØK er blevet underrettet, og såfremt underretning er givet til Advokatsamfundet, indtil Advokatsamfundet enten har videregivet underretningen til SØK eller har meddelt, at underretningen efter en konkret vurdering ikke vil blive videregivet. I tilfælde, hvor det ikke forekommer muligt at undlade at gennemføre transaktionen, eller en sådan undladelse synes at kunne skade efterforskningen, skal den ansvarlige partner underrette Advokatsamfundet eller SØK umiddelbart efter transaktionens gennemførsel. Der må ikke gives orientering til klienten eller personer i tilknytning til denne om underretningen. Såfremt mistanken drejer sig om finansiering af terrorisme, og mistanken ikke kan afkræftes ved undersøgelsen, sætter den ansvarlige partner transaktionen i bero og underretter Advokatsamfundet eller SØK om mistanken. Transaktionen må alene gennemføres, såfremt der foreligger forudgående aftale herom med SØK. 13. Fortrolighed og tavshedspligt: Videregivelse af oplysninger i god tro til Advokatsamfundet eller SØK anses ikke som et brud på den ansvarlige partners tavshedspligt, og videregivelsen påfører ikke Advokatfirmaet XX eller dets medarbejdere nogen form for ansvar. Som beskrevet ovenfor i pkt. 12 skal henvendelse i tvivlstilfælde dog så vidt muligt ske i generelle vendinger og uden at afgive oplysninger om klientens identitet, idet underretning i 11

12 tilfælde, hvor der ikke er underretningspligt, kan være i strid med tavshedspligten. Alle ansatte er forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet underretning eller iværksat undersøgelse i overensstemmelse med nærværende regelsæt. 14. Kontrol: Advokatfirmaet XX vil stikprøvevis kontrollere, at medarbejderne i Advokatfirmaet XX efterlever nærværende regelsæt. 15. Ansvar: Overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven straffes med bøde. Ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser kan straffen stige til fængsel i op til 6 måneder. Medvirken til hvidvask af penge kan straffes med fængsel i op til 6 år efter straffelovens 290, mens medvirken til finansiering af terrorisme kan straffes med fængsel indtil på livstid efter straffelovens 114. Desuden kan advokaten sanktioneres for overtrædelse af de advokatetiske regler, der regulerer en række identiske problemstillinger. Ud over de konsekvenser, der er en følge af lovgivningens almindelige regler og de advokatetiske regler, vil overtrædelse af dette regelsæt afhængigt af overtrædelsens karakter kunne anses for en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. 16. Spørgsmål og kontaktadresser: Spørgsmål vedrørende en konkret transaktion skal rettes til den ansvarlige partner. Indberetning af en konkret sag foretages af den ansvarlige partner. Indberetning kan ske til: Advokatsamfundet, att. Generalsekretær Torben Jensen, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf.: , fax: , mobil: eller afdelingschef Rasmus Møller Madsen, mobil: , eller Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), Bryggervangen 55, 3. sal, Postboks 809, 2100 København Ø, tlf.: , fax: , Underskrift: Undertegnede medarbejder bekræfter hermed, at jeg har læst nærværende regelsæt og vil efterleve dette. 12

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 7. udgave, marts 2012 (j.nr. 2012-1018) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEJLEDNINGENS

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Ideoplæg til INTERNE REGLER. for Advokatfirmaet XX. om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ideoplæg til INTERNE REGLER for Advokatfirmaet XX om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme [Endelige regler bør udarbejdes konkret og individuelt ud fra den

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme LOV nr 117 af 27/02/2006 som ændret ved lov nr. 542 af 8. juni 2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 26. januar 2010. Nr. 79. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Vejledning 30. oktober 2014 på kasinoområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Forord...

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

retsinformation.dk /1 LSF 47

retsinformation.dk /1 LSF 47 Page 1 of 63 2005/1 LSF 47 Offentliggørelsesdato: 09-11-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Sagsforløb 2005/1 LF 47 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en erhvervsklient beder Trade Institute Scandinavia (vi) om at

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2016

FAIF nyhedsservice. November 2016 FAIF nyhedsservice November 2016 I dette nyhedsbrev sættes der fokus på henholdsvis de kommende ændringer til hvidvaskloven, der forventeligt træder i kraft den 26. juni 2017, samt mulighederne for at

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme

Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme på? Baggrund Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget forslag nr. L 41 til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

VEJLEDNING TIL HVIDVASKLOVEN 2017

VEJLEDNING TIL HVIDVASKLOVEN 2017 VEJLEDNING TIL HVIDVASKLOVEN 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovens anvendelsesområde for advokater ( 1, stk. 1, nr. 14)... 3 3 Risikovurdering af advokatvirksomheden ( 7)... 6 4 Politikker,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Michael Landberg Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ved

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG 1. GENERELT 1.1. Medmindre andet konkret er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver rådgivningsydelse (opdraget),

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og selskabsstyrelsen i en redegørelse af 9. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og selskabsstyrelsen i en redegørelse af 9. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 6. oktober 2009 (J.nr. 2009-0018460) Pengeoverførselsvirksomheds manglende overholdelse af pligter i henhold til hvidvaskloven påtalt. Hvidvaskloven 32, stk. 1. (Finn Møller, Anders Hjulmand

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere