Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012"

Transkript

1 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0

2 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel og Tryghed. Strategien har til formål at fremme arbejdsmiljø og sætte fokus på arbejdsglæde, udvikling og sundhed. I direktionens strategi er et af de strategiske temaer den attraktive arbejdsplads, hvor det prioriterede indsatsområde er at fremme trivsel, tryghed og arbejdsglæde. Dette kan blandt andet opnås gennem kontinuerligt, systematisk arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø gennem MED struktur, arbejdsmiljøindsatsen, sundhedsordningen samt systematisk dokumentation af og opfølgning på medarbejdernes trivsel. Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme har til formål at systematisere arbejdsmiljøarbejdet og skabe fokus på arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads og i MED udvalgene. Endvidere har strategien til formål at understøtte de personalepolitiske værdier og direktionens strategi, når det gælder fastholdelse og tiltrækning af ansatte ved Aabenraa Kommune.

3 Holdninger til arbejdsmiljøarbejdet Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme er en naturlig og integreret del af det daglige arbejdsmiljøarbejde på alle arbejdspladser ved Aabenraa Kommune. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for et godt arbejdsliv. Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme sikrer, at vi lever op til lovgivningen og skaber god arbejdsmiljøledelse og -kultur. Aabenraa Kommune vil med strategien fremme 5 holdninger til: 5 Arbejdsmiljøledelse Arbejdsmiljøkultur Arbejdsmiljølovgivningen Forebyggelse Sundhed og trivsel 5

4 Arbejdsmiljøledelse Holdningen er... at lederen på alle niveauer tager ansvar for, at der arbejdes systematisk og dokumenteret med arbejdsmiljø Ledelsen sætter rammen for arbejdsmiljøarbejdet, skaber systematik og viser interesse for arbejsmiljøopgaven. Synlige tegn på god arbejdsmiljøledelse er, når: Lederen tager ansvar for at arbejdsmiljø drøftes systematisk på møder Lederen giver sig tid til at drøfte arbejdsmiljø Lederen handler på de oplysninger, som han eller hun får Lederen går foran med et godt eksempel i forhold til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø Lederen sikrer, at der er tid til dokumentation Lederen tager ansvar for kommunikation og vidensdeling med medarbejderne Lederen udviser interesse for arbejdsmiljøarbejdet Lederen tænker økonomi ind i prioriteringen af arbejdsmiljøopgaverne Direktionen sender tydelige signaler om prioriteringen af arbejdsmiljøarbejdet ud i organisationen Holdningen understøttes af arbejdsmiljølovgivningen, der blandt andet siger, at I Danmark er der ledelsespligt, når vi taler arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren har ansvar for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

5 Mål Alle ledere ved Aabenraa Kommune dokumenterer drøftelsen af arbejdsmiljø på arbejdsmiljøgruppens møder. Alle ledere ved Aabenraa Kommune dokumenterer drøftelsen af arbejdsmiljø på personalemøder. Alle ledere ved Aabenraa Kommune dokumenterer drøftelsen af arbejdsmiljø på MED møder. I. kvartal 0 gennemføres en undersøgelse blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor gennemsnittet svarer mindst 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om, hvorvidt lederen udviser interesse for arbejdsmiljøarbejdet. 5

6 Arbejdsmiljøkultur Holdningen er... at vi har en kultur, hvor vi taler om arbejdsmiljø og trivsel samt handler på de problemstillinger, vi møder En forudsætning for at skabe en arbejdsmiljøkultur er, at både ledere og medarbejdere tager ansvar og har fokus på arbejdsmiljøet. Der er plads til forskellighed i arbejdsmiljøkulturen fra arbejdssted til arbejdssted. Synlige tegn på god arbejdsmiljøkultur er, når: Vi tager ansvar for eget arbejdsmiljø Vi siger det højt, når vi møder problemer Vi bidrager til dialog, mens det går godt for at forebygge problemer Lederen udviser anerkendelse og respekt for arbejdsmiljø Lederen synliggør rammen for arbejdsmiljøarbejdet Vi kommunikerer problemstillinger og løsninger op gennem systemet Arbejdsmiljøarbejdet er integreret i det daglige arbejde Vi oplever, at det er sjovt at gå på arbejde Holdningen understøttes af arbejdsmiljølovgivningen, der blandt andet siger, at Ledelse og medarbejdere er fælles om at skabe sikkerhedskultur og at Arbejdsmiljøarbejdet skal altid ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 6

7 Mål I. kvartal 0 gennemføres en undersøgelse blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor gennemsnittet svarer mindst 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsmiljøarbejdet er integreret i det daglige arbejde. I. kvartal 0 gennemføres en undersøgelse blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor gennemsnittet svarer mindst 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om, hvorvidt der handles på de arbejdsmiljøproblemstillinger, vi møder. 7

8 Arbejdsmiljølovgivningen Holdningen er... at ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af MED organisationen har nødvendigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen, og at ledelsen sikrer dens overholdelse Både ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter gennemfører lovpligtig uddannelse, således at der skabes et fundament for, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes, og at viden om arbejdsmiljølovgivningen kan videreformidles til øvrige medarbejdere. Tydelige tegn på kendskab til og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen er, når: Viden om arbejdsmiljø formidles systematisk ud i organisationen Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har den nødvendige uddannelse Arbejdsmiljø indgår ved introduktion af alle nye medarbejdere Lederen sikrer medarbejdernes kendskab til Aabenraa Kommunes MED struktur Arbejdsmiljørepræsentanten har kendskab til de opgaver og mennesker, som arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer Arbejdsmiljøgruppen skal være en del af APV-arbejdet både i forhold til kortlægning og handleplan Holdningen understøttes af arbejdsmiljølovgivningen, der blandt andet siger, at Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten har pligt til at gennemføre den lovpligtige uddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen skal styrke det forebyggende arbejde og medvirke til at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. 8

9 Mål Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne har gennemført lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse inden for 8 måneder efter tiltrædelse (pr.. oktober 00. dage inden for måneder, dage inden for 9 måneder og ½ dag hvert år). I perioden har alle arbejdspladser ved Aabenraa Kommune gennemført en APV-proces, som indeholder kortlægning, handleplaner og opfølgning. Inden udgangen af. kvartal 0 har alle arbejdspladser ved Aabenraa Kommune lavet opfølgende handleplan på resultaterne af trivselsmålingen gennemført i oktober 00. 9

10 Forebyggelse Holdningen er... at vi arbejder både med forebyggelse og vurdering af de identificerede problemstillinger (for at det ikke sker igen) Vi ønsker at forebygge i vores daglige arbejde, så arbejdet ikke bliver årsagen til fravær enten på grund af psykisk eller fysisk arbejdsmiljø. Tydelige tegn på forebyggelse er, når: Forebyggelse tænkes ind i det daglige arbejde Der er opmærksomhed på ændringer i kulturen både hos den enkelte og i gruppen Der handles på de problemstillinger, vi har kendskab til Vi fjerner risikoen, der gør, at skaden sker, og skaber dialog om, hvordan der forbygges fremadrettet Der findes procedurer for modtagelse af nye medarbejdere Der sker en grundig oplæring og introduktion af nye medarbejdere og til nye opgaver Medarbejderne inddrages ved forandringer i organisationen herunder indkøb og nybyggeri Holdningen understøttes af arbejdsmiljølovgivningen, der blandt andet siger, at det centrale i arbejdsmiljøarbejdet er at forebygge. Den bedste forebyggelse ligger i at have en holdning om, at der ikke må ske ulykker, og at der ikke må opstå sundhedsskader. 0

11 Mål Alle arbejdspladser ved Aabenraa Kommune har en procedure for instruktion og oplæring af nye medarbejdere i. kvartal 0. I perioden fra 00 til 0 ses en reduktion af anmeldte arbejdsskader ved Aabenraa Kommune på 5%. I. kvartal 0 gennemføres en undersøgelse blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor gennemsnittet svarer mindst 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om, hvorvidt forebyggelse tænkes ind i det daglige arbejde.

12 5 5 Sundhed og trivsel Holdningen er... at kommunen har sundhedstilbud til de ansatte, men det er op til den enkelte at tage ansvar for den personlige sundhed Holdningen til sundhed og trivsel bygger på tanken om respekt for det enkelte menneske. Der skal være mangfoldighed og rummelighed i de sundhedstilbud, kommunen tilbyder de ansatte, men samtidig også respekt omkring den enkeltes valg i forhold til at benytte disse tilbud. Tydelige tegn på sundhed og trivsel er, når: Medarbejderne benytter sundhedsordningen Sundhedstilbuddene er tydelige for de ansatte Den enkelte arbejdsplads sætter sundhed på dagsordenen Medarbejderne er smilende og imødekommende Medarbejderne tænker pauser ind i deres hverdag Sygdom på grund af arbejdet forebygges Sundhed bruges som forebyggelse Holdningen understøttes af Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne : Denne aftale har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen, styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats samt skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

13 Mål I. kvartal 0 gennemføres en undersøgelse blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor gennemsnittet svarer mindst 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om, hvorvidt der opleves kendskab til kommunens sundhedstilbud til de ansatte. I 00-0 ligger sygefraværet for kommunens ansatte maksimalt på samme niveau som i det foregående år og under landsgennemsnittet for kommunalt ansatte. a. I 00-0 ligger langtidssygefraværet for kommunens ansatte maksimalt på samme niveau som i det foregående år og under landsgennemsnittet for kommunalt ansatte. b. I 00-0 ligger korttidssygefraværet for kommunens ansatte maksimalt på samme niveau som foregående år og under landsgennemsnittet for kommunalt ansatte. I perioden 00-0 siger arbejdspladser ved Aabenraa Kommune svarende til 500 medarbejdere ja tak til tilbuddet om deltagelse i Projekt personlige sundhedsprofiler på arbejdspladsen. I 00 svarer de ansatte i en trivselsmåling i gennemsnit minimum 5,5 på en 7 punkts skala på spørgsmålet om medarbejdernes generelle trivsel.

14 5 Sådan blev Strategi forarbejdsmiljø og sundhedsfremme til Arbejdsmiljøfunktionen har gennemført processen vedrørende revidering af Politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme for HMU. Der har været lagt vægt på at inddrage MED organisationen i processen for at sikre, at strategien efterfølgende bliver forankret i organisationen. I august 009 blev sektor MED inviteret til at besvare et spørgeskema om mål og holdninger i strategien. På baggrund af data fra disse spørgeskemaer har Arbejdsmiljøfunktionen opstillet 5 grundlæggende holdninger for Arbejdsmiljø. Sektor-MED udvalgene har desuden udvalgt - personer til at deltage i et fokusgruppeinterview, hvor de fik stillet uddybende spørgsmål om holdninger i strategien samt implementeringen af strategien. De synlige tegn på holdningerne er baseret på udsagn fra fokusgruppeinterviewene. På denne baggrund har Arbejdsmiljøfunktionen udarbejdet en revideret udgave af Politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme i Aabenraa Kommune, som fremadrettet hedder Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Strategien har været behandlet i HMU 7. april 00, herefter tilrettet og sendt til kommentering i perioden 9. maj 00 til 7. maj 00.

15 Sådan implementeres stategien Lederen præsenterer strategien på personalemøder og drøfter strategiens indhold i forhold til praksis. Arbejdsmiljøgruppen bruger strategien løbende som tjekliste for at sikre, at arbejdspladsen lever op til strategiens holdninger. Sektor MED sætter strategien på dagsordenen, og arbejdsmiljøfunktionen præsenterer strategien og lægger op til en drøftelse af indholdet i forhold til praksis. HMU godkender årligt årshjul for arbejdsmiljøfunktionens aktiviteter, som understøtter implementering af Strategi for arbejdsmiljø og sund - hedsfremme. Som opfølgning på strategien gennemføres i. kvartal 0 en undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i forhold til målopfyldelse. Undersøgelsen gennemføres af Arbejdsmiljøfunktionen. Årshjul for Arbejdsmiljøfunktionens aktiviteter er at finde på Medarbejder-portalen under Arbejdsmiljø. Årshjulet revideres hvert år senest. februar. 5

16 CENTRUM TRYK Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 Udarbejdet af Arbejdsmiljøfunktionen for HMU Godkendt af HMU 7. april 00

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere