Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø"

Transkript

1 Holmstrupgård September 2014

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4 Organisationsplan for arbejdsmiljøarbejdet...4 Aktiviteter og metoder...5 Procedure for arbejdet med central udmeldte arbejdsmiljøtemaer...5 Procedure for arbejdet med sygefravær og arbejdsulykker...5 Procedure for hvorledes der arbejdes med reaktion fra Arbejdstilsynet...5 Arbejdet med den regionale TU-LE undersøgelse...6 Arbejdet med den regionale e-apv...6 Arbejdet med løbende APV...6 Arbejdet med årskalender for arbejdsmiljøarbejdet...6 Arbejdet med politikker...6 Varetagelse af arbejdsmiljøopgaver og funktioner...6 Ledernes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet...6 Personalets deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet...7 Arbejdsmiljøgruppens ansvar (AMR og arbejdsmiljøleder)...7 AMU-repræsentanternes ansvar og pligter...7 Procedure for opfølgning på Arbejdsmiljøaftalen...8 Ændringer og opsigelse af Arbejdsmiljøaftalen...8 Denne arbejdsmiljøaftale er godkendt af AMU...8 Drøftelse og justering af Arbejdsmiljøaftalen...8 Retningsgivende dokument vedrørende standard 2.2 Arbejdsmiljø...9 2

3 Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Den lokale arbejdsmiljøaftale er en af de tre organisatoriske kvalitetsstandarder i Dansk Kvalitetsmodel. Arbejdsmiljøaftalen er udformet så den lever op til gældende lovkrav, kravene i de fælles regionale retningslinjer og Holmstrupgårds lokale forhold. Repræsentanter fra arbejdsmiljøudvalget på Holmstrupgård har med udgangspunkt i den regionale MED-aftale og Kvalitetsstandarden for arbejdsmiljø udarbejdet den lokale arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård. Arbejdsmiljøaftalen er efterfølgende blevet godkendt i Arbejdsmiljøudvalget, ledelsen og LMU. (Lokal-MEDudvalg) Forord Region Midtjylland har med indgåelse af MEDaftalen den 11. december 2006 besluttet at inddrage den lovpligtige arbejdsmiljøaftale i MEDaftalen. Denne arbejdsmiljøaftale indgås i henhold til Arbejdsmiljølovens 8, stk. 4, og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer, kap. 6, 38, der beskriver, at der kan indgås aftaler mellem parterne, som beskrives i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 3, stk. 3, om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet med henblik på at effektivisere og styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. I MEDaftalen er en vigtig forudsætning for en effektiv opgaveløsning, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er engagement og arbejdsglæde, og hvor de ansattes sundhed og sikkerhed prioriteres meget højt. Aftalens område Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård. Holmstrupgård har en tostrenget MEDstruktur hvori den lokale arbejdsmiljøaftale indgår som en del af arbejdsgrundlaget. Formål Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet for der igennem at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor de ansattes trivsel og tryghed er i fokus. Et godt arbejdsmiljø på Holmstrupgård skal være med til at øge arbejdsglæde og muligheden for at yde en god faglig indsats i arbejdet med de unge. 3

4 Arbejdsmiljøstruktur Arbejdsmiljøarbejdet på Holmstrupgård er struktureret efter en tostrenget model. Det betyder at det ansvarsmæssigt henhører under Holmstrupgårds arbejdsmiljøudvalg. Den tostrenget model er besluttet pr 1. januar 2011 og evalueres efter et år. På grund af institutionens størrelse og geografiske spredning har LMU besluttet følgende struktur for organisering arbejdsmiljøarbejdet. Organisationsplan for arbejdsmiljøarbejdet ARBEJDSMIJØUDVALG (arbejdsmiljøkoordinator) ARBEJDSMILJØGRUPPE Bogruppen Enggården SIF ARBEJDSMILJØGRUPPE Dagpersonalet HG: Rådgivergruppen Administrationen Lærere og Faglærere Rengøringen ARBEJDSMILJØGRUPPE Pilen/Kvisten Arbejdsmiljøgruppe Æblevangen Arbejdsmiljøgruppe Engen/Lunden 1 Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og 1 arbejdsmiljøleder danner en arbejdsmiljøgruppe. 4

5 Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøgrupperne har ansvar for at alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indenfor 3 måneder efter de er valgt/udpeget. Uddannelsen består af 3 dage (22 timer) og 2 supplerende dage i det første funktionsår. De 2 supplerende dage skal være gennemført inden for de første 12 måneder. I hvert af de følgende funktionsår skal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere tilbydes supplerende uddannelse af 1½ dages varighed. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har ret og pligt til at gennemføre uddannelse. Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for tilmelding til uddannelsen. Arbejdsmiljøkoordinator skal sørge for, at der ud fra institutionens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere vedrørende den supplerende uddannelse (2 dage + 1½ supplerende uddannelse). Kursusbeviset afleveres til administrationen der opbevarer beviserne samlet. Aktiviteter og metoder Procedure for arbejdet med central udmeldte arbejdsmiljøtemaer Arbejdsmiljøudvalget behandler og beslutter hvordan og hvem der skal arbejde med de centralt udmeldte temaer. Procedure for arbejdet med sygefravær og arbejdsulykker Statistikker for sygefravær og arbejdsulykker fra alle afdelinger udskrives af administrationen hvert kvartal til Arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøudvalget kan anmode arbejdsmiljøgrupperne om at udarbejde handleplaner i forhold til sygefravær og arbejdsulykker. Procedure for hvorledes der arbejdes med reaktion fra Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøkoordinator skal i et samarbejde med den berørte arbejdsmiljøgruppe sikre, at der inden for 4 uger arbejdes videre med reaktion fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøudvalget orienteres på det førstkommende møde. Hvis det har relevans for de øvrige arbejdsmiljøgrupper orienteres de pr. mail. 5

6 Arbejdet med den regionale TU-LE undersøgelse Holmstrupgårds ledelse er ansvarlig for at TU-LE (trivsels- og ledelsesevaluering) gennemføres på Holmstrupgård hvert andet. Tidspunkt og koncept for TU-LE udmeldes af regionen. TU-LE konceptet behandles på et arbejdsmiljøudvalgsmøde, når det bliver udmeldt fra regionen. TU-LE evalueres af afdelingslederne i e.v.t. samarbejde med HR afdelingen i regionen. Afdelingslederne forpligtes til indenfor 3 måneder at sørge for at der afholdes opfølgning på TULE-undersøgelsen med personalet. Afdelingslederne er ansvarlig for, at der udarbejdes en handlingsplan. Arbejdet med den regionale e-apv Holmstrupgård ledelse er ansvarlig for at E-APV gennemføres hvert andet år (sammen med TU-LE) Vi tilstræber, at alle medarbejdere udfylder det elektronisk e-apv spørgeskema. De enkelte sager vurderes i arbejdsmiljøgrupperne og opdeles i 1. sager der kan løses i de enkelte arbejdsmiljøgrupper og 2. sager der skal behandles i arbejdsmiljøudvalget. Arbejdet med løbende APV Der lægges vægt på at arbejdsmiljøgrupperne prioriterer arbejdet med løbende APV, således at arbejdsmiljøproblemer løses når de opstår eller bliver kendt. Det giver en større opmærksomhed på arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredshed, fordi der tages hånd om at forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdet med årskalender for arbejdsmiljøarbejdet På Holmstrupgård arbejdes efter en kalender der strækker sig over 2 år. På årets sidste arbejdsmiljøudvalgsmøde evalueres årskalenderen og de næste års arbejde planlægges og lægges ind i årskalenderen. Arbejdet med politikker Nye medarbejdere introduceres til Medarbejdermappen af deres mentor på afdelingen. Arbejdsmiljørepræsentanter introducerer nye medarbejdere for Arbejdsmiljømappen og arbejdsmiljøarbejdet på de obligatoriske Introdage for nye medarbejdere. Varetagelse af arbejdsmiljøopgaver og funktioner Ledernes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet Lederne har ansvar for og pligt til at medvirke til at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt forsvarlige. Derudover har lederne ansvar for og pligt til at bringe eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem, og deltage i trivselsmålinger samt efterleve aftalte handleplaner. 6

7 Personalets deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet Medarbejderne har ansvar for og pligt til at medvirke til at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt forsvarlige. Medarbejderne skal aktivt bidrage i løsning af arbejdsmiljømæssige problemer og opgaver. Derudover har medarbejderne ansvar for og pligt til at bringe eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem og at efterleve aftalte handleplaner. Det tilstræbes at alle medarbejdere deltager i TU-LE og APV målinger. Arbejdsmiljøgruppens ansvar (AMR og arbejdsmiljøleder) Orienterer arbejdsmiljøudvalget om deres arbejde Varetager medarbejdernes sikkerhed og sundhed Deltage i planlægning og gennemførelse af APV og TU-LE Foretage løbende APV Kontrol og kortlægning af arbejdsforhold Rundering på afdelingerne i.f.t. sikkerhed og brand Forebyggelse og undersøgelse af arbejdsulykker Påvirker medarbejderne til sikkerhedsfremmende adfærd. Gennemføre arbejdsmiljøuddannelse AMU-repræsentanternes ansvar og pligter At der er udarbejdet en Arbejdsmiljøaftale der revurderes en gang om året. At der udarbejdes en handleplan for APV erne. At der gennemføres APV og TU-LE hvert andet år p.b.a. udmelding fra regionen. At arbejdsmiljøgrupperne foretager løbende APV At der laves et årshjul for arbejdsmiljøarbejdet At arbejdsmiljøarbejdet inddrages i budgetbehandlingen At arbejdsmiljøarbejdet varetages i en decentral struktur (arbejdsmiljøgruppen) Arbejdsmiljøkoordinators ansvar og pligter Udarbejde og udsende dagsorden til arbejdsmiljøudvalgsmøderne i samarbejde med næstformanden for arbejdsmiljøudvalget Lede arbejdsmiljøudvalgsmøderne Koordinere arbejdsmiljøarbejdet mellem arbejdsmiljøudvalgsmøderne Informerer arbejdsmiljøudvalget og central udmeldte temaer m.v. Bindeled til regionens arbejdsmiljøafdeling Tid til arbejdsmiljøarbejdet Lederne skal indgå en vilkårsaftale med arbejdsmiljørepræsentanten om, hvordan det sikres at AMR har den fornødne tid til arbejdsmiljøarbejdet og at det lægges ind i arbejdsplanen. Der sendes et kopi af Vilkårsaftalen til arbejdsmiljøkoordinatoren. 7

8 Procedure for opfølgning på Arbejdsmiljøaftalen Opfølgningen skal ske hvert år i første kvartal, hvor den drøftes og vedtages i Arbejdsmiljøudvalget. Opfølgningen, der foretages af arbejdsmiljøudvalget, skal som minimum indeholde en skriftlig bagudrettet evaluering af indsatserne i det foregående års arbejdsmiljøarbejde med vurdering af: Statistikker vedrørende sygefravær og arbejdsulykker og deres indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdet med APV, herunder løbende APV Resultaterne af de centralt udmeldte fokuspunkter. Eventuel inddragelse af reaktioner fra Arbejdstilsynet. Samtidig med evalueringen udarbejdes en plan for indsatserne i arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år. Ændringer og opsigelse af Arbejdsmiljøaftalen Denne arbejdsmiljøaftale er godkendt af AMU. Arbejdsmiljøftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandlinger mellem parterne om indgåelse af en ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en ny aftale gælder Arbejdsmiljølovens bestemmelser. Drøftelse og justering af Arbejdsmiljøaftalen Holmstrupgårds ledelse er ansvarlig for, at arbejdsmiljøaftalen hvert år i januar sættes på dagsordenen, drøftes og justeres i Arbejdsmiljøudvalget. Underskrevet d Arbejdsmiljøkoordinator Stedfortræder Knud Byskov for arbejdsmiljøkoordinator 8

9 Retningsgivende dokument vedrørende standard 2.2 Arbejdsmiljø Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At der arbejdes med APV og TULE. Anvendelsesområde - Holmstrupgård Ledere og medarbejdere Holmstrupgård Ansvarlige for udførelsen Ledelsen er ansvarlig. Retningslinjen er udarbejdet af Ledelsen, LMU og Arbejdsmiljøudvalget. Godkendt af Ledelsen og LMU Gældende fra 1. august 2011 Revideres Hvert år Ansvarlig for revision Arbejdsmiljøudvalget 9

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere