HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets"

Transkript

1 HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det fastlægger og sammentænker den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats på tværs af hovedområderne. Udvalget træffer beslutninger om særlige arbejdsmiljøforhold og rådgiver Universitetsledelsen i andre arbejdsmiljøspørgsmål. Hvem er med i Hovedarbejdsmiljøudvalget? Udvalget består af Rektor som formand, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdslederrepræsentant fra hvert af de fire hovedområder og administrationen og en til to studenterrepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget vælges af og blandt medlemmerne i de enkelte FAMU/AAMU. Formanden i de enkelte fakultetsarbejdsmiljøudvalg er oftest medlem af HAMU. Udvalget kan således først sammensættes, når FAMU erne/aamu er etableret. Eksempler på hovedarbejdsmiljøudvalgets opgaver: Drøfte det overordnede arbejdsmiljøarbejde på AU Udarbejde og fastlægge AU s politikker, handlingsplaner og målsætninger på arbejdsmiljøområdet. Fastlægge overordnede regler og retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet Sikre, at retningslinjer og procedurer i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV), kemikalieregistrering mv. følges og fungerer hensigtsmæssigt Iværksætte tværgående projekter og udredninger efter behov Varetage løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan løses af de lokale arbejdsmiljøorganer Udarbejde oplæg vedrørende arbejdsmiljø som fx universitetets kontrakter, afsnit i personalepolitik og lignende. Vurdere arbejdsmiljøstatistikker og igangsætte fælles tiltag ved tværgående problemer. Samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget om AU s psykisk APV, særligt om AU s psykiske APV handlingsplan Medlemmerne af hovedarbejdsmiljøudvalget bidrager til at løfte universitetets samlede arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til fakulteternes vilkår og deres erfaringer med fakulteternes og administrationens arbejdsmiljøarbejde.

2 FAMU/AAMU Fakultets- og administrationensarbejdsmiljøudvalg sikrer systematikken Fakultets-/ og administrationensarbejdsmiljøudvalg (FAMU/AAMU) planlægger og koordinerer fakulteternes og administrationens arbejdsmiljøarbejde. FAMU/AAMU fastlægger målsætninger for indsatsen og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet/administrationen. Udvalget rådgiver den lokale ledelse om arbejdsmiljøspørgsmål og er med til at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er systematisk, forebyggende og effektivt. Fakultetsarbejdsmiljøudvalget refererer til den lokale ledelse og hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) på AU. Eksempler på FAMU/AAMU s arbejdsopgaver: Udarbejde den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for fakultetet/administrationen. Fastlægge målsætninger for fakultetets/administrationens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Medvirke til at AU s overordnede arbejdsmiljøtiltag bliver realiseret. Planlægge, koordinere og følge op på fakultetets/administrationens APV- og UMV-arbejde. Samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om psykisk APV og trivsel. Udarbejde en handlingsplan ud fra input fra LAMU er og HAMU. Integrere arbejdsmiljøhensyn i fysiske drifts- og planlægningsopgaver fx bygningssyn og arbejdsmiljøgranskning ved byggesager. Koordinere og prioritere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at FAMU/AAMU s beslutninger implementeres på institut-/enhedsniveau. Iværksætte lokale tværgående initiativer og samarbejde og videndele med AU s øvrige fakulteter, HR og samarbejdsorganisationen om fælles arbejdsmiljøforhold (fx APV, GMO, kemikalieregistrering mv.) Sikre, at studerende modtager relevant instruktion i arbejdsmiljøforhold og sikkerhed. Rejse relevante problemstillinger for HAMU. Hvem er med i FAMU/AAMU? FAMU/AAMU består i udgangspunktet af en formand, to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Hvis ledelsen ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides. Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget vælges af og blandt medlemmerne af lokalarbejdsmiljøudvalgene eller blandt institutternes/enhedernes arbejdsmiljøgrupper, hvis der ikke er oprettet lokale arbejdsmiljøudvalg. Ledelsesrepræsentanterne vælger ligeledes repræsentanter mellem sig. Udvalget kan således først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne og lokalarbejdsmiljøudvalgene er etableret. Medlemmerne af FAMU/AAMU bidrager til at løfte og koordinere fakultetets/administrationens arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til de lokale vilkår og udvalgets indsigt i og erfaring med det lokale arbejdsmiljøarbejde. Det anbefales derfor, at medlemmerne repræsenterer fakultetets/administrationens arbejdsområder og faggrupper bredt. Beslutningsdygtig formand Formanden for udvalget er som udgangspunkt fakultetets dekan/universitetsdirektøren. Udpeger denne en anden som formand, skal vedkommende kunne træffe beslutninger om arbejdsmiljømæssige forhold i samme omfang som dekanen/universitetsdirektøren.

3 LAMU Lokale arbejdsmiljøudvalg planlægger, rådgiver og løser konkrete arbejdsmiljøproblemer Arbejdsmiljøgrupperne kan få hjælp og opbakning til deres arbejde via lokalarbejdsmiljøudvalget (LAMU). Udvalget analyserer arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. LAMU refererer til institutledelsen/ vicedirektøren/ administrationschefen og fakultets-/fællesadministrationsarbejdsmiljøudvalget. Eksempler på arbejdsopgaver for lokalarbejdsmiljøudvalg: Udarbejde handlingsplaner og følge op på arbejdet med APV, herunder samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel. Udarbejde den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for instituttet/enheden samt forebygge arbejdsmiljøproblemer. Sikre at arbejdsmiljølovgivningen og AU s interne regler og retningslinjer overholdes. Rådgive arbejdsmiljøgrupperne og understøtte deres arbejde. Synliggøre og informere om arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen på instituttet/enheden. Sikre, at der laves arbejdsmiljøgranskninger i forbindelse med byggesager. Sikre, at lovgivningsmæssige krav er kendte, opdaterede og indført (fx kemikalieregistrering, godkendelse af røntgen, isotop og laboratorier). Rejse problemstillinger for FAMU, hvis der er forhold, som LAMU ikke kan løse på egen hånd. Hvem er med i lokalarbejdsmiljøudvalget? Lokaludvalgene består i udgangspunktet af en formand, to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Hvis fakultetets/administrationsledelsen ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides. Når arbejdsmiljøgrupperne på et institut/en enhed er etableret, bliver lokaludvalget sammensat. Arbejdsmiljørepræsentanterne til udvalget vælges af og blandt instituttets/enhedens arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne vælger ligeledes to repræsentanter mellem sig. Udvalget kan således først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne er etableret og det anbefales sammensat således, at medlemmerne afspejler instituttets arbejdsområder og faggrupper bredt. Når LAMU er nedsat repræsenterer de alle arbejdsmiljøgrupper og deres interesser. Udvalget har en beslutningsdygtig leder Når institutlederen/ enhedens leder er formand for udvalget er, får arbejdsmiljøarbejdet mere fokus og en højere prioritet blandt ledelsen og blandt medarbejderne. Personale- og ressourcemæssige spørgsmål kan lettere behandles, når fx institutlederen er en del af arbejdsmiljøudvalget, hvilket har en afsmittende effekt på instituttets arbejdsmiljøarbejde. Lederen kan dog udpege en anden som formand, hvis formanden har mandat til at kunne handle på institutlederens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

4 ARBEJDSMILJØGRUPPEN Hjælper kollegerne i hverdagen Alle institutter og vicedirektørområder på AU har en eller flere arbejdsmiljøgrupper (AMG). Det er arbejdsmiljøgruppen, der står for det daglige arbejdsmiljøarbejde på instituttet/enheden. En succesfuld arbejdsmiljøgruppe kræver opbakning fra kolleger, ligesom gruppen skal sørge for at synliggøre deres resultater og løbende håndtere og udbedre de arbejdsmiljøproblemer, som kollegerne rejser. Arbejdsmiljøgruppens opgaver: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Informere og rådgive medarbejdere om arbejdsmiljøspørgsmål. Finde nødvendige løsninger på uacceptable arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsforhold Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) og informere medarbejderne herom Deltage ved besøg fra Arbejdstilsynet (AT) og eventuel efterfølgende dialog og udbedring af arbejdsmiljøforhold. Samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel. Rejse problemstillinger over for institut- eller fakultetsarbejdsmiljøudvalget, hvis der er forhold arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse. Deltage i arbejdsmiljøgranskning af byggesager og følge op på eventuelle gener. Forebygge arbejdsmiljøproblemer fx foreslå nye arbejdsrutiner og indkøbe hjælpemidler og værnemidler. Analysere og forebygge arbejdsulykker. Tilstræbe et godt samarbejde i gruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation Være synlige og tilgængelige Fortæl jeres kolleger, hvem der sidder i gruppen, hvad gruppens opgave er, og hvor de kan finde yderligere information om universitetets arbejdsmiljøarbejde. Alle medarbejdere skal vide, hvem de kan gå til, og hvilken hjælp de kan forvente, hvis de har et arbejdsmiljøproblem. Skabe en kultur for godt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet skal gerne lette kollegaernes hverdag, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Kulturen på instituttet og ikke mindst signalerne fra den øverste ledelse spiller en vigtig rolle for arbejdsmiljøarbejdets status og resultater. Prøv at indarbejde fokus på arbejdsmiljøet i de procedurer, som instituttet/enheden foretager sig. Arbejdsmiljøgruppens egen entusiasme og indsats for det lokale arbejdsmiljø vil også bidrage til, at interessen for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø spredes blandt kollegerne.

5 LEDELSESREPRÆSENTANT Ledelsesrepræsentanten har en særlig rolle En lang række medarbejdere udfylder rollen som arbejdsmiljørepræsentanter på AU. Men da ansvaret for arbejdsmiljøet i sidste ende ligger hos ledelsen, skal ledelsen også være repræsenteret i arbejdsmiljøarbejdet, for at sikre en velfungerende arbejdsplads. Hvad laver en ledelsesrepræsentant Ledelsesrepræsentanten varetager følgende opgaver: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe og sikre handling på information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) Analysere og forebygge arbejdsulykker Eventuelt arbejdsmiljøudvalgsarbejde i LAMU, FAMU og HAMU Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen En arbejdsmiljøgruppe består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og evt. en studenterrepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen er samarbejdende, dvs. de informerer hinanden om forhold i arbejdsmiljøet og kan repræsentere hinanden fx ved møder i LAMU, FAMU og HAMU. Dine rettigheder og pligter Som arbejdsleder, skal du medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for arbejdsmiljøgruppens område. I kraft af din position som ledelsens repræsentant har du et særligt ansvar for, at arbejdsmiljøgruppen fungerer og arbejder effektivt og forebyggende. Medarbejdere og studerende skal være bekendt med risici ved arbejdet, få den fornødne instruktion, arbejde under sikre arbejdsforhold og udføre arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Som ledelsesrepræsentant spiller du således en vigtig rolle i det daglige arbejde for mange omkring dig, og du signalerer til dine medarbejdere, at arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt, og en integreret del af kulturen på instituttet/i enheden. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som ledelsesrepræsentant, skal du gennemgå AU s obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter udpegelsen, medmindre du allerede har arbejdsmiljøuddannelse. Selv om du ikke har erfaring med arbejdsmiljøområdet, vil du på den tredages arbejdsmiljøuddannelse hurtigt få kendskab til generelle arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold. Derudover har du hvert år ret til 1 ½ dags supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet. Ledelsesrepræsentanter udpeges Institutlederne, administrationscheferne eller vicedirektørerne udpeger ledelsesrepræsentanter til instituttets mv. arbejdsmiljøgrupper. Lederrepræsentanten er normalt den arbejdsleder, der har den direkte ledelse og dermed det direkte tilsyn med arbejdet indenfor arbejdsmiljøgruppens område. Institutlederen kan således selv være arbejdslederrepræsentant. Ledelsen kan dog også udpege en medarbejder uden ledelsesansvar som ledelsesrepræsentant.

6 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Vil du være arbejdsmiljørepræsentant for dine kolleger? Vil du være med til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, så opfordres du til at stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus Universitets arbejdsmiljøorganisation. Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en vigtig rolle ved at: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) Analysere og forebygge arbejdsulykker Eventuelt arbejdsmiljøudvalgsarbejde i LAMU, FAMU og HAMU Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen En arbejdsmiljøgruppe består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og evt. en studenterrepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen er samarbejdende, dvs. de informerer hinanden om forhold i arbejdsmiljøet og kan repræsentere hinanden fx ved møder i LAMU, FAMU og HAMU. Valg af arbejdsmiljørepræsentant En arbejdsmiljørepræsentant vælges af medarbejderne i det område, som medarbejderen hører under, og som arbejdsmiljøgruppen dækker fx et mindre institut eller en del af et institut. På AU vælges arbejdsmiljørepræsentanterne for en treårig periode. Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, udgør ledelsesrepræsentanten arbejdsmiljøgruppen indtil, de ansatte vælger en repræsentant. Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant Du kan opstille som kandidat ved at udfylde og indsende en opstillingsblanket til Se også AU s arbejdsmiljøhjemmeside. Når opstillingsperioden er slut, er du valgt, hvis der ikke er andre kandidater, eller du og de andre kandidater skal afholde et valg lokalt. En arbejdsmiljørepræsentant bliver valgt af og blandt alle ansatte såvel VIP som TAP, deltidsansatte mv. fraset ledere, der ikke har stemmeret. Du kan blive valgt uanset faglige organisering. Dine rettigheder og pligter Din leder skal sørge for, at du får den fornødne tid til at varetage arbejdsmiljøarbejdet indenfor normal arbejdstid. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke blive væltet eller tvunget væk fra dit hverv. Du er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af dine arbejdsforhold i valgperioden på sammen måde som tillidsrepræsentanter. Du har som alle ansatte pligt til at medvirke til og samarbejde om, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige på dit arbejdssted. Derudover skal du være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Du kan formelt set ikke stoppe som arbejdsmiljørepræsentant midt i en valgperiode medmindre, du forlader arbejdspladsen, arbejdsområdet eller er fraværende i minimum fire måneder fx pga. orlov eller sygdom. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du gennemgå AU s obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter udpegelsen, medmindre du allerede har arbejdsmiljøuddannelse. Selv om du ikke har erfaring med arbejdsmiljøområdet, vil du på den tredages arbejdsmiljøuddannelse hurtigt få kendskab til generelle arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold. Derudover har du hvert år ret til 1 ½ dags supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet.

7 STUDENTERREPRÆSENTANT Studenterrepræsentant i AU s arbejdsmiljøorganisation Studiemiljøet og universitetets arbejdsmiljø har en påvirkning på din studietid, og der er flere måder, hvorpå du kan få indflydelse på de fysiske rammer på dit studiested. AU ønsker at videreudvikle et attraktivt studiemiljø og et af universitetets mål er, at de fysiske rammer for et godt studiemiljø udvikles i takt med ændrede behov. De studerende er derfor en naturlig del af AU s arbejdsmiljøorganisation. Bliver du valgt som studenterrepræsentant, skal du varetage de studerendes interesser og være med til at forbedre miljøet. AU arbejder med arbejdsmiljø på tre niveauer: på institutniveau, på fakultetsniveau og på det øverste koordinerende niveau i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Studerende kan være repræsenteret på alle niveauer. Sådan bliver du studenterrepræsentant: Arbejdsmiljøgruppen: de studerende til arbejdsmiljøgruppen bliver oftest valgt gennem de studerendes lokale fagråd på det område, gruppen dækker. Der kan være to studenterrepræsentanter i hver arbejdsmiljøgruppe. Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU): her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende i arbejdsmiljøgrupperne. Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU): her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende, der er medlemmer af fakultetets institutarbejdsmiljøudvalg/-grupper. Er der ingen studerende i de lokale udvalg, kan studenterrepræsentanterne vælges af de studerendes råd på de enkelte fakulteter. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU): her bliver studenterrepræsentanter valgt af og blandt de studerende i fakultetsarbejdsmiljøudvalgene. Er der ingen studerende i disse udvalg, vælger Studenterrådet på AU repræsentanter til udvalget. Der bliver mindst valgt én repræsentant. Som studenterrepræsentant er du typisk valgt i samme periode som resten af AU s AMO på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen. Eksempler på studenterrepræsentantens opgaver: Inddrage studerendes arbejdsmiljøproblematikker i arbejdsmiljøorganisationens arbejde Deltage i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år Bidrage med de studerendes input til det fysiske undervisningsmiljø i forbindelse med byggesager fx indretning af undervisningslokaler, fælles arealer, kantiner. Være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og med den øvrige abejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som studenterrepræsentant, har du ret til gratis at deltage i den arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for arbejdslederog arbejdsmiljørepræsentanter. Den tager 3 dage, hvor du får grundig indsigt i arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold.

8 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR EN DAGLIG ARBEJDSMILJØLEDER En daglig arbejdsmiljøleder samler trådene Hvert institut kan udpege en daglig arbejdsmiljøleder, der rådgiver institutledelsen, så arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Den daglige arbejdsmiljøleder samarbejder med den lokale arbejdsmiljøorganisation om instituttets samlede arbejdsmiljøindsats. Arbejdsmiljølederen er en central person, der samler trådene og forankrer arbejdsmiljøarbejdet på instituttet, så det bliver udført så effektivt som muligt. En vigtig funktion er at sikre, at vedtagne beslutninger føres ud i livet. Få tingene til at ske Den daglige arbejdsmiljøleder har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at det fungerer i det daglige. Arbejdsmiljølederen skal sikre, at der er fremdrift i arbejdsmiljøopgaverne, fx APV, arbejdsmiljøgranskning af byggesager, kemikalieregistrering mv., ved at følge op på opgaverne mellem møderne i LAMU og FAMU. Den daglige arbejdsmiljøleder kan være kontaktperson mellem det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og Team arbejdsmiljø, HR. Hvem kan blive daglig arbejdsmiljøleder Den daglige arbejdsmiljøleder bliver udpeget af institutlederen. Valget kan fx falde på et af medlemmerne i instituttets lokale arbejdsmiljøudvalg eller en person, der er ansat til at varetage arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Institutledelsen kan vælge, at nogle af den daglige arbejdsmiljøleders opgaver, fx koordinering af APV, bliver varetaget af andre medarbejdere, hvis arbejdsmiljøarbejdet fungerer mest hensigtsmæssigt på den måde. Den daglige arbejdsmiljøleder er ansat af institutlederen. Institutlederen skal selv varetage rollen og opgaverne, hvis der ikke udpeges en daglig arbejdsmiljøleder. En institutleder kan i forhold til arbejdsmiljøloven ikke fraskrive sig sit ansvar ved at uddelegere opgaverne. Eksempler på den daglige arbejdsmiljøleders arbejdsopgaver Deltage i instituttets arbejdsmiljømøder og sikre, at udvalgets beslutninger føres ud i livet. Skabe overblik og systematik i instituttets arbejdsmiljøarbejde. Holde instituttet orienteret om nye regler og lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som har betydning for medarbejderne på instituttet. Rådgive institutledelsen, så denne kan varetage sit ansvar for arbejdsmiljøet. Være tovholder for særlige AU-indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet fx APV. Udarbejde og vedligeholde lokale arbejdsmiljø/sikkerhedsvejledninger fx for laboratorier og feltarbejde. Deltage i tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og medvirke i håndteringen af eventuelle påbud. Koordinere og sikre inddragelse af berørte arbejdsmiljøgrupper/institutarbejdsmiljøudvalg i forbindelse med lokale arbejdsmiljøtiltag fx byggesager. Holde Team arbejdsmiljø, HR opdateret om medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne og institutarbejdsmiljøudvalget.

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe:

Læs mere