HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets"

Transkript

1 HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det fastlægger og sammentænker den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats på tværs af hovedområderne. Udvalget træffer beslutninger om særlige arbejdsmiljøforhold og rådgiver Universitetsledelsen i andre arbejdsmiljøspørgsmål. Hvem er med i Hovedarbejdsmiljøudvalget? Udvalget består af Rektor som formand, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdslederrepræsentant fra hvert af de fire hovedområder og administrationen og en til to studenterrepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget vælges af og blandt medlemmerne i de enkelte FAMU/AAMU. Formanden i de enkelte fakultetsarbejdsmiljøudvalg er oftest medlem af HAMU. Udvalget kan således først sammensættes, når FAMU erne/aamu er etableret. Eksempler på hovedarbejdsmiljøudvalgets opgaver: Drøfte det overordnede arbejdsmiljøarbejde på AU Udarbejde og fastlægge AU s politikker, handlingsplaner og målsætninger på arbejdsmiljøområdet. Fastlægge overordnede regler og retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet Sikre, at retningslinjer og procedurer i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV), kemikalieregistrering mv. følges og fungerer hensigtsmæssigt Iværksætte tværgående projekter og udredninger efter behov Varetage løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan løses af de lokale arbejdsmiljøorganer Udarbejde oplæg vedrørende arbejdsmiljø som fx universitetets kontrakter, afsnit i personalepolitik og lignende. Vurdere arbejdsmiljøstatistikker og igangsætte fælles tiltag ved tværgående problemer. Samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget om AU s psykisk APV, særligt om AU s psykiske APV handlingsplan Medlemmerne af hovedarbejdsmiljøudvalget bidrager til at løfte universitetets samlede arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til fakulteternes vilkår og deres erfaringer med fakulteternes og administrationens arbejdsmiljøarbejde.

2 FAMU/AAMU Fakultets- og administrationensarbejdsmiljøudvalg sikrer systematikken Fakultets-/ og administrationensarbejdsmiljøudvalg (FAMU/AAMU) planlægger og koordinerer fakulteternes og administrationens arbejdsmiljøarbejde. FAMU/AAMU fastlægger målsætninger for indsatsen og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet/administrationen. Udvalget rådgiver den lokale ledelse om arbejdsmiljøspørgsmål og er med til at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er systematisk, forebyggende og effektivt. Fakultetsarbejdsmiljøudvalget refererer til den lokale ledelse og hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) på AU. Eksempler på FAMU/AAMU s arbejdsopgaver: Udarbejde den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for fakultetet/administrationen. Fastlægge målsætninger for fakultetets/administrationens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Medvirke til at AU s overordnede arbejdsmiljøtiltag bliver realiseret. Planlægge, koordinere og følge op på fakultetets/administrationens APV- og UMV-arbejde. Samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om psykisk APV og trivsel. Udarbejde en handlingsplan ud fra input fra LAMU er og HAMU. Integrere arbejdsmiljøhensyn i fysiske drifts- og planlægningsopgaver fx bygningssyn og arbejdsmiljøgranskning ved byggesager. Koordinere og prioritere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at FAMU/AAMU s beslutninger implementeres på institut-/enhedsniveau. Iværksætte lokale tværgående initiativer og samarbejde og videndele med AU s øvrige fakulteter, HR og samarbejdsorganisationen om fælles arbejdsmiljøforhold (fx APV, GMO, kemikalieregistrering mv.) Sikre, at studerende modtager relevant instruktion i arbejdsmiljøforhold og sikkerhed. Rejse relevante problemstillinger for HAMU. Hvem er med i FAMU/AAMU? FAMU/AAMU består i udgangspunktet af en formand, to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Hvis ledelsen ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides. Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget vælges af og blandt medlemmerne af lokalarbejdsmiljøudvalgene eller blandt institutternes/enhedernes arbejdsmiljøgrupper, hvis der ikke er oprettet lokale arbejdsmiljøudvalg. Ledelsesrepræsentanterne vælger ligeledes repræsentanter mellem sig. Udvalget kan således først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne og lokalarbejdsmiljøudvalgene er etableret. Medlemmerne af FAMU/AAMU bidrager til at løfte og koordinere fakultetets/administrationens arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til de lokale vilkår og udvalgets indsigt i og erfaring med det lokale arbejdsmiljøarbejde. Det anbefales derfor, at medlemmerne repræsenterer fakultetets/administrationens arbejdsområder og faggrupper bredt. Beslutningsdygtig formand Formanden for udvalget er som udgangspunkt fakultetets dekan/universitetsdirektøren. Udpeger denne en anden som formand, skal vedkommende kunne træffe beslutninger om arbejdsmiljømæssige forhold i samme omfang som dekanen/universitetsdirektøren.

3 LAMU Lokale arbejdsmiljøudvalg planlægger, rådgiver og løser konkrete arbejdsmiljøproblemer Arbejdsmiljøgrupperne kan få hjælp og opbakning til deres arbejde via lokalarbejdsmiljøudvalget (LAMU). Udvalget analyserer arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. LAMU refererer til institutledelsen/ vicedirektøren/ administrationschefen og fakultets-/fællesadministrationsarbejdsmiljøudvalget. Eksempler på arbejdsopgaver for lokalarbejdsmiljøudvalg: Udarbejde handlingsplaner og følge op på arbejdet med APV, herunder samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel. Udarbejde den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for instituttet/enheden samt forebygge arbejdsmiljøproblemer. Sikre at arbejdsmiljølovgivningen og AU s interne regler og retningslinjer overholdes. Rådgive arbejdsmiljøgrupperne og understøtte deres arbejde. Synliggøre og informere om arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen på instituttet/enheden. Sikre, at der laves arbejdsmiljøgranskninger i forbindelse med byggesager. Sikre, at lovgivningsmæssige krav er kendte, opdaterede og indført (fx kemikalieregistrering, godkendelse af røntgen, isotop og laboratorier). Rejse problemstillinger for FAMU, hvis der er forhold, som LAMU ikke kan løse på egen hånd. Hvem er med i lokalarbejdsmiljøudvalget? Lokaludvalgene består i udgangspunktet af en formand, to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Hvis fakultetets/administrationsledelsen ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides. Når arbejdsmiljøgrupperne på et institut/en enhed er etableret, bliver lokaludvalget sammensat. Arbejdsmiljørepræsentanterne til udvalget vælges af og blandt instituttets/enhedens arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne vælger ligeledes to repræsentanter mellem sig. Udvalget kan således først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne er etableret og det anbefales sammensat således, at medlemmerne afspejler instituttets arbejdsområder og faggrupper bredt. Når LAMU er nedsat repræsenterer de alle arbejdsmiljøgrupper og deres interesser. Udvalget har en beslutningsdygtig leder Når institutlederen/ enhedens leder er formand for udvalget er, får arbejdsmiljøarbejdet mere fokus og en højere prioritet blandt ledelsen og blandt medarbejderne. Personale- og ressourcemæssige spørgsmål kan lettere behandles, når fx institutlederen er en del af arbejdsmiljøudvalget, hvilket har en afsmittende effekt på instituttets arbejdsmiljøarbejde. Lederen kan dog udpege en anden som formand, hvis formanden har mandat til at kunne handle på institutlederens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

4 ARBEJDSMILJØGRUPPEN Hjælper kollegerne i hverdagen Alle institutter og vicedirektørområder på AU har en eller flere arbejdsmiljøgrupper (AMG). Det er arbejdsmiljøgruppen, der står for det daglige arbejdsmiljøarbejde på instituttet/enheden. En succesfuld arbejdsmiljøgruppe kræver opbakning fra kolleger, ligesom gruppen skal sørge for at synliggøre deres resultater og løbende håndtere og udbedre de arbejdsmiljøproblemer, som kollegerne rejser. Arbejdsmiljøgruppens opgaver: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Informere og rådgive medarbejdere om arbejdsmiljøspørgsmål. Finde nødvendige løsninger på uacceptable arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsforhold Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) og informere medarbejderne herom Deltage ved besøg fra Arbejdstilsynet (AT) og eventuel efterfølgende dialog og udbedring af arbejdsmiljøforhold. Samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel. Rejse problemstillinger over for institut- eller fakultetsarbejdsmiljøudvalget, hvis der er forhold arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse. Deltage i arbejdsmiljøgranskning af byggesager og følge op på eventuelle gener. Forebygge arbejdsmiljøproblemer fx foreslå nye arbejdsrutiner og indkøbe hjælpemidler og værnemidler. Analysere og forebygge arbejdsulykker. Tilstræbe et godt samarbejde i gruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation Være synlige og tilgængelige Fortæl jeres kolleger, hvem der sidder i gruppen, hvad gruppens opgave er, og hvor de kan finde yderligere information om universitetets arbejdsmiljøarbejde. Alle medarbejdere skal vide, hvem de kan gå til, og hvilken hjælp de kan forvente, hvis de har et arbejdsmiljøproblem. Skabe en kultur for godt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet skal gerne lette kollegaernes hverdag, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Kulturen på instituttet og ikke mindst signalerne fra den øverste ledelse spiller en vigtig rolle for arbejdsmiljøarbejdets status og resultater. Prøv at indarbejde fokus på arbejdsmiljøet i de procedurer, som instituttet/enheden foretager sig. Arbejdsmiljøgruppens egen entusiasme og indsats for det lokale arbejdsmiljø vil også bidrage til, at interessen for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø spredes blandt kollegerne.

5 LEDELSESREPRÆSENTANT Ledelsesrepræsentanten har en særlig rolle En lang række medarbejdere udfylder rollen som arbejdsmiljørepræsentanter på AU. Men da ansvaret for arbejdsmiljøet i sidste ende ligger hos ledelsen, skal ledelsen også være repræsenteret i arbejdsmiljøarbejdet, for at sikre en velfungerende arbejdsplads. Hvad laver en ledelsesrepræsentant Ledelsesrepræsentanten varetager følgende opgaver: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe og sikre handling på information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) Analysere og forebygge arbejdsulykker Eventuelt arbejdsmiljøudvalgsarbejde i LAMU, FAMU og HAMU Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen En arbejdsmiljøgruppe består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og evt. en studenterrepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen er samarbejdende, dvs. de informerer hinanden om forhold i arbejdsmiljøet og kan repræsentere hinanden fx ved møder i LAMU, FAMU og HAMU. Dine rettigheder og pligter Som arbejdsleder, skal du medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for arbejdsmiljøgruppens område. I kraft af din position som ledelsens repræsentant har du et særligt ansvar for, at arbejdsmiljøgruppen fungerer og arbejder effektivt og forebyggende. Medarbejdere og studerende skal være bekendt med risici ved arbejdet, få den fornødne instruktion, arbejde under sikre arbejdsforhold og udføre arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Som ledelsesrepræsentant spiller du således en vigtig rolle i det daglige arbejde for mange omkring dig, og du signalerer til dine medarbejdere, at arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt, og en integreret del af kulturen på instituttet/i enheden. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som ledelsesrepræsentant, skal du gennemgå AU s obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter udpegelsen, medmindre du allerede har arbejdsmiljøuddannelse. Selv om du ikke har erfaring med arbejdsmiljøområdet, vil du på den tredages arbejdsmiljøuddannelse hurtigt få kendskab til generelle arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold. Derudover har du hvert år ret til 1 ½ dags supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet. Ledelsesrepræsentanter udpeges Institutlederne, administrationscheferne eller vicedirektørerne udpeger ledelsesrepræsentanter til instituttets mv. arbejdsmiljøgrupper. Lederrepræsentanten er normalt den arbejdsleder, der har den direkte ledelse og dermed det direkte tilsyn med arbejdet indenfor arbejdsmiljøgruppens område. Institutlederen kan således selv være arbejdslederrepræsentant. Ledelsen kan dog også udpege en medarbejder uden ledelsesansvar som ledelsesrepræsentant.

6 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Vil du være arbejdsmiljørepræsentant for dine kolleger? Vil du være med til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, så opfordres du til at stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus Universitets arbejdsmiljøorganisation. Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en vigtig rolle ved at: Skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer Viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø. Deltage i lokalt APV-arbejde (fx udarbejde løsningsforslag og gennem handlingsplaner løbende sikre opfølgning herpå) Analysere og forebygge arbejdsulykker Eventuelt arbejdsmiljøudvalgsarbejde i LAMU, FAMU og HAMU Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen En arbejdsmiljøgruppe består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og evt. en studenterrepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen er samarbejdende, dvs. de informerer hinanden om forhold i arbejdsmiljøet og kan repræsentere hinanden fx ved møder i LAMU, FAMU og HAMU. Valg af arbejdsmiljørepræsentant En arbejdsmiljørepræsentant vælges af medarbejderne i det område, som medarbejderen hører under, og som arbejdsmiljøgruppen dækker fx et mindre institut eller en del af et institut. På AU vælges arbejdsmiljørepræsentanterne for en treårig periode. Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, udgør ledelsesrepræsentanten arbejdsmiljøgruppen indtil, de ansatte vælger en repræsentant. Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant Du kan opstille som kandidat ved at udfylde og indsende en opstillingsblanket til Se også AU s arbejdsmiljøhjemmeside. Når opstillingsperioden er slut, er du valgt, hvis der ikke er andre kandidater, eller du og de andre kandidater skal afholde et valg lokalt. En arbejdsmiljørepræsentant bliver valgt af og blandt alle ansatte såvel VIP som TAP, deltidsansatte mv. fraset ledere, der ikke har stemmeret. Du kan blive valgt uanset faglige organisering. Dine rettigheder og pligter Din leder skal sørge for, at du får den fornødne tid til at varetage arbejdsmiljøarbejdet indenfor normal arbejdstid. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke blive væltet eller tvunget væk fra dit hverv. Du er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af dine arbejdsforhold i valgperioden på sammen måde som tillidsrepræsentanter. Du har som alle ansatte pligt til at medvirke til og samarbejde om, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige på dit arbejdssted. Derudover skal du være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Du kan formelt set ikke stoppe som arbejdsmiljørepræsentant midt i en valgperiode medmindre, du forlader arbejdspladsen, arbejdsområdet eller er fraværende i minimum fire måneder fx pga. orlov eller sygdom. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du gennemgå AU s obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter udpegelsen, medmindre du allerede har arbejdsmiljøuddannelse. Selv om du ikke har erfaring med arbejdsmiljøområdet, vil du på den tredages arbejdsmiljøuddannelse hurtigt få kendskab til generelle arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold. Derudover har du hvert år ret til 1 ½ dags supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet.

7 STUDENTERREPRÆSENTANT Studenterrepræsentant i AU s arbejdsmiljøorganisation Studiemiljøet og universitetets arbejdsmiljø har en påvirkning på din studietid, og der er flere måder, hvorpå du kan få indflydelse på de fysiske rammer på dit studiested. AU ønsker at videreudvikle et attraktivt studiemiljø og et af universitetets mål er, at de fysiske rammer for et godt studiemiljø udvikles i takt med ændrede behov. De studerende er derfor en naturlig del af AU s arbejdsmiljøorganisation. Bliver du valgt som studenterrepræsentant, skal du varetage de studerendes interesser og være med til at forbedre miljøet. AU arbejder med arbejdsmiljø på tre niveauer: på institutniveau, på fakultetsniveau og på det øverste koordinerende niveau i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Studerende kan være repræsenteret på alle niveauer. Sådan bliver du studenterrepræsentant: Arbejdsmiljøgruppen: de studerende til arbejdsmiljøgruppen bliver oftest valgt gennem de studerendes lokale fagråd på det område, gruppen dækker. Der kan være to studenterrepræsentanter i hver arbejdsmiljøgruppe. Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU): her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende i arbejdsmiljøgrupperne. Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU): her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende, der er medlemmer af fakultetets institutarbejdsmiljøudvalg/-grupper. Er der ingen studerende i de lokale udvalg, kan studenterrepræsentanterne vælges af de studerendes råd på de enkelte fakulteter. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU): her bliver studenterrepræsentanter valgt af og blandt de studerende i fakultetsarbejdsmiljøudvalgene. Er der ingen studerende i disse udvalg, vælger Studenterrådet på AU repræsentanter til udvalget. Der bliver mindst valgt én repræsentant. Som studenterrepræsentant er du typisk valgt i samme periode som resten af AU s AMO på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen. Eksempler på studenterrepræsentantens opgaver: Inddrage studerendes arbejdsmiljøproblematikker i arbejdsmiljøorganisationens arbejde Deltage i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år Bidrage med de studerendes input til det fysiske undervisningsmiljø i forbindelse med byggesager fx indretning af undervisningslokaler, fælles arealer, kantiner. Være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og med den øvrige abejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøuddannelse Bliver du valgt som studenterrepræsentant, har du ret til gratis at deltage i den arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for arbejdslederog arbejdsmiljørepræsentanter. Den tager 3 dage, hvor du får grundig indsigt i arbejdsmiljøregler og AU s arbejdsmiljøforhold.

8 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR EN DAGLIG ARBEJDSMILJØLEDER En daglig arbejdsmiljøleder samler trådene Hvert institut kan udpege en daglig arbejdsmiljøleder, der rådgiver institutledelsen, så arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Den daglige arbejdsmiljøleder samarbejder med den lokale arbejdsmiljøorganisation om instituttets samlede arbejdsmiljøindsats. Arbejdsmiljølederen er en central person, der samler trådene og forankrer arbejdsmiljøarbejdet på instituttet, så det bliver udført så effektivt som muligt. En vigtig funktion er at sikre, at vedtagne beslutninger føres ud i livet. Få tingene til at ske Den daglige arbejdsmiljøleder har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at det fungerer i det daglige. Arbejdsmiljølederen skal sikre, at der er fremdrift i arbejdsmiljøopgaverne, fx APV, arbejdsmiljøgranskning af byggesager, kemikalieregistrering mv., ved at følge op på opgaverne mellem møderne i LAMU og FAMU. Den daglige arbejdsmiljøleder kan være kontaktperson mellem det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og Team arbejdsmiljø, HR. Hvem kan blive daglig arbejdsmiljøleder Den daglige arbejdsmiljøleder bliver udpeget af institutlederen. Valget kan fx falde på et af medlemmerne i instituttets lokale arbejdsmiljøudvalg eller en person, der er ansat til at varetage arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Institutledelsen kan vælge, at nogle af den daglige arbejdsmiljøleders opgaver, fx koordinering af APV, bliver varetaget af andre medarbejdere, hvis arbejdsmiljøarbejdet fungerer mest hensigtsmæssigt på den måde. Den daglige arbejdsmiljøleder er ansat af institutlederen. Institutlederen skal selv varetage rollen og opgaverne, hvis der ikke udpeges en daglig arbejdsmiljøleder. En institutleder kan i forhold til arbejdsmiljøloven ikke fraskrive sig sit ansvar ved at uddelegere opgaverne. Eksempler på den daglige arbejdsmiljøleders arbejdsopgaver Deltage i instituttets arbejdsmiljømøder og sikre, at udvalgets beslutninger føres ud i livet. Skabe overblik og systematik i instituttets arbejdsmiljøarbejde. Holde instituttet orienteret om nye regler og lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som har betydning for medarbejderne på instituttet. Rådgive institutledelsen, så denne kan varetage sit ansvar for arbejdsmiljøet. Være tovholder for særlige AU-indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet fx APV. Udarbejde og vedligeholde lokale arbejdsmiljø/sikkerhedsvejledninger fx for laboratorier og feltarbejde. Deltage i tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og medvirke i håndteringen af eventuelle påbud. Koordinere og sikre inddragelse af berørte arbejdsmiljøgrupper/institutarbejdsmiljøudvalg i forbindelse med lokale arbejdsmiljøtiltag fx byggesager. Holde Team arbejdsmiljø, HR opdateret om medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne og institutarbejdsmiljøudvalget.

HAMU Auhr HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en

HAMU Auhr HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en HAMU Auhr HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Rådet rådgiver og støtter universitetets ledelse

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Dagsorden. Møde den 13. juni 2014 kl Emdrup A112 og Aarhus AU Viden LAMU-møde nr. 11

Dagsorden. Møde den 13. juni 2014 kl Emdrup A112 og Aarhus AU Viden LAMU-møde nr. 11 Møde den 13. juni 2014 kl. 13.30-14.30 Emdrup A112 og Aarhus 1443-313 Dagsorden AU Viden LAMU-møde nr. 11 Deltagere: Lars Moseholm (fmd.), Per Lindblad Johansen, Mette Bøj Brodersen, Gitte Gjøde, Jane

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet Udarbejdet af interim hovedarbejdsmiljøudvalget på AU November 2011 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Arbejdsmiljørådets handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Arbejdsmiljørådets handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsmiljørådets handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet på KU 2008-2009 Arbejdsmiljøsektionen, december 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udviklingstendenser

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere