Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøpolitik for SOF"

Transkript

1

2 Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og borgernes behov for god service i fokus. En aktiv arbejdsmiljøpolitik kan ikke stå alene. Først og fremmest tager politikken afsæt i gældende lovgivning på området samt i Socialforvaltningens MED aftale og Virksomhedsaftale. Arbejdsmiljøindsatsen skal desuden sikres integreret i Socialforvaltningens strategiske ledelse og daglige drift. Arbejdsmiljøpolitikken skal derfor også bygge bro til forvaltningens øvrige strategier, personalepolitikker og retningslinjer, som til sammen sætter rammerne for det gode arbejdsliv med et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken skal desuden afspejle de særlige karakteristika, der kendetegner arbejdet i Socialforvaltningen, hvor langt de fleste arbejdspladser er karakteriseret ved arbejdet med mennesker. Selv om der er stor variation i såvel brugergrupper som arbejdsmetoder og arbejdets organisering, er der alligevel mange fællestræk i vilkår og opgaver, der er med til at præge både den måde vi løser opgaverne på, og den måde vi indretter vores arbejdspladser på. Disse fællestræk afspejler derfor også de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som Socialforvaltningen har. Socialforvaltningen er derudover i lighed med mange andre store organisationer i konstant udvikling og omstilling med det formål at kunne tilpasse sig egne og omgivelsernes krav om en professionel og effektiv brugerrettet virksomhed. Disse forhold stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet og omstillingsparathed og udfordrer derfor organisationens evne til at kunne håndtere forandringsprocesserne. Udfordringen er både at opkvalificere og udvikle medarbejderne, så vi til stadighed er på forkant med udviklingen. Samtidig skal det sikres at ændringerne får færrest mulige omkostninger for medarbejdere og brugere. Arbejdsmiljøpolitikkens vision Arbejdsmiljøpolitikken skal være ambitiøs, nærværende og afspejle de vilkår og muligheder, som et godt arbejdsmiljø kan betyde for medarbejdernes oplevelse af et godt arbejdsliv. Arbejdsmiljøpolitikkens vision er derfor følgende: Socialforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads med et arbejdsmiljø der er sundt, sikkert og trivselsfremmende, og som bidrager til at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Socialforvaltningens arbejdsmiljøudfordringer Vilkårene for arbejdet på en arbejdsplads som Socialforvaltningen, hvad enten det drejer sig om opgaverne i forhold til kerneydelsen eller organisationens evne til omstilling og tilpasning, har implikationer for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Mange undersøgelser og forskningsresultater, bl.a. fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, peger på, at det især er psykosociale faktorer, som stresspåvirkninger og det

3 stressrelaterede sygefravær, der påvirker arbejdsmiljøet på arbejdspladser som Socialforvaltningen. Den samme tendens kan spores i forvaltningens interne undersøgelser. Bl.a. viser en undersøgelse om langtidsfraværet i SOF fra 2008, at det er de psykosociale forhold, der i de fleste situationer er årsag til det lange fravær. Arbejdsskadesstatistikken, resultater fra trivselsundersøgelsen, erfaringer fra krisehjælpsordningen og timebanken tyder ligeledes på, at det er feltet omkring det psykiske arbejdsmiljø og stress, der skal vies en særlig opmærksomhed. Negativ stress stjæler ressourcer og påvirker medarbejdernes livskvalitet. Håndtering af stress og trivselsfremme skal derfor ikke kun løses på individniveau. God og anerkendende ledelse, der tager hånd om prioriteringer og sætter retning er en forudsætning for trivsel og arbejdsglæde. Men også et godt kollegialt samspil, arbejdets organisering og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere har en stor indvirkning på, hvordan vi som medarbejdere oplever trivslen på arbejdspladsen. Det fysiske arbejdsmiljø i Socialforvaltningen håndteres de fleste steder rigtig godt. Det ses bl.a. i trivselsundersøgelsen. Samtidig er der en viden om at bl.a. støjgener, ordentlige pladsforhold arbejdsredskaber og arbejdspladsernes ergonomiske indretning fortsat skal være i fokus for at rammerne i hverdagen kan være så optimale som muligt. Derudover skal både ledelse og medarbejdere løbende have opmærksomheden rettet mod at forebygge, at der ikke udvikles arbejdsskader, bl.a. ved en ordentlig introduktion af nyansatte, at arbejdspladserne er ergonomisk forsvarligt indrettet, at medarbejderne er instrueret i løfteteknik mv. Endelig skal arbejdet tilrettelægges sådan, at man kan undgå eller minimere tunge løft og at kontorarbejdspladserne anvendes ergonomisk rigtigt. Indeklimaet og støjgener er nogle steder en stor udfordring pga. bygningsmæssige forhold. Nogle forhold skal løses generelt i SOF og Københavns Kommune, mens andre og mindre omfattende tiltag konkret kan bidrage til at løse eller forbedre indeklimaet. Socialforvaltningen har desuden en særlig udfordring i forhold til håndtering af vold og trusler om vold. Især kan det i arbejdsskadesstatistikken konstateres, at særligt nyansatte har en øget risiko på dette område. Endelig vil der i de kommende år være et generelt stigende krav om at medarbejdernes sundhed og sundhedsfremme sættes på dagsordenen på arbejdspladserne. I denne arbejdsmiljøpolitik er sundheds- og trivselsfremme en integreret del af arbejdet med at styrke det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for ledere og medarbejdere at forebygge og udvikle et godt arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser og generelt i SOF. Her er MED organisationen med til at sikre, at arbejdsmiljøopgaverne koordineres med andre personalemæssige tiltag, sådan at arbejdsmiljøindsatsen håndteres sammen med øvrige opgaver i MED-udvalgene. Det drejer sig bl.a. om sygefraværspolitik og voldspolitik.

4 Arbejdsmiljøpolitikken lægger desuden vægt på, at langt de fleste arbejdsmiljøproblemstillinger løses konkret og så vidt muligt på den enkelte arbejdsplads i det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljøarenaer Neden for er rammen for arbejdsmiljøpolitikken formuleret som arbejdsmiljøarenaer. Arenaerne er retningsgivende og er udtryk for de særlige arbejdsmiljøudfordringer, der er identificeret i Socialforvaltningen, og som det er vigtigt at arbejde med, for at Socialforvaltningen kan leve op til sin målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, fastholder og udvikler sine medarbejdere. Arenaerne er følgende: Psykisk arbejdsmiljø Forandrings- og omstillingsprocesser Forebyggelse af vold og trusler om vold Fysiske forhold Forebyggelse af arbejdsulykker blandt nyansatte Ved begrebet arena forstås det felt eller område, der i forhold til arbejdsmiljøarbejdet skal være i fokus på alle arbejdspladser. Inden for de enkelte arenaer er angivet nogle fælles indsatser, som alle arbejdspladser skal have fokus på. Det kan dreje sig om forskellige typer af aktiviteter. Vægt og prioritering på de enkelte arbejdspladser kan variere. Afhængigt af lokale forhold vil nogle arbejdspladser derudover skulle arbejde med andre og flere tiltag i eller udover arenaerne, for at sikre at både det psykisk og fysiske arbejdsmiljø er sikkert og sundt. Arenaerne bør indgå i det systematiske APV arbejde og det bør tilstræbes at løsningsforslagen opdeles i det, der umiddelbart kan sættes i værk, og det der kræver lidt flere ressourcer og dermed en mere langsigtet løsningsplan. Der er formuleret målsætninger for hver arena. Målsætningerne er hensigtserklæringer noget vi arbejder hen imod i SOF. Udgangspunktet for alle målsætningerne er at der på tværs af arbejdspladserne skal gøres en ekstra indsats, så vi hele tiden bliver bedre til arbejdsmiljøarbejdet. HovedMED kan skærpe indsatsen og fastsætte nye målsætninger. Arenaerne Psykisk arbejdsmiljø Stressbelastende samarbejdsrelationer og psykisk belastende arbejdsopgaver har stor betydning for det sygefravær, som ender med langtidsfravær. Sygefraværsindsatsen i SOF rækker i høj grad hånd til de situationer, hvor et stort sygefravær allerede er en realitet, men vi vil med denne arbejdsmiljøpolitik også arbejde for, at arbejdsrelaterede forhold ikke fører til stress og psykiske nedslidning samt øget sygefravær.

5 Målsætning: Det overordnede mål er at scoren for psykisk arbejdsmiljø i trivselsundersøgelsen stiger. Den gennemstilige score for hele SOF skal stige til 5,0 ved næste trivselsundersøgelse i 2013 (4,3 i 2010). Indsatsen i forhold til at forebygge stress, og andre psykiske belastninger foregår først og fremmest på den enkelte arbejdsplads, som skal forsøge at identificere, hvad der skaber belastningerne, f.eks. kompleksiteten i arbejdsopgaverne og stor arbejdsmængde. Her vil der være hjælp at hente i trivselsundersøgelsen og arbejdsmiljøgruppernes APV. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kompleksiteten i en opgave kan ændre sig over tid, og at forskellige forhold kan belaste forskellige medarbejdere forskelligt. Det vil være meget forskelligt, hvad den enkelte arbejdsplads skal arbejde med, men klarhed om mål, opgaver og ressourcer samt fokus på at styrke den fælles faglighed bør prioriteres, sådan at der skabes balance mellem krav og ressourcer, og medarbejderne kan blive bedre til at tackle udfordringerne i arbejdsopgaverne. AfdelingsMED ene skal sørge for, at der bliver udarbejdet politikker for forebyggelse og håndtering af stress. AfdelingsMED ene skal herudover sikre, at APV indgår som et kvalificeret grundlag for udvalgets arbejde, bl.a. gennem koordinering og opfølgning på APV-arbejdet. Forandrings- og omstillingsprocesser Erfaringerne viser, at forandrings- og omstillingsprocesser er vanskelige at håndtere, bl.a. fordi ændringerne kan skabe bekymring og usikkerhed og måske endda modstand hos medarbejdere og ledere i forhold til det, der skal ske. Samtidig kan det være vanskeligt at vurdere, hvornår en ændring skal meldes ud, og hvad der skal informeres om. Arbejdsmiljøpolitikken skal sikre, at arbejdsmiljøet får en central placering i forbindelse med forandrings- og omstillingsprocesser, så der skabes gode rammer for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø før, under og efter processen. Målsætning: Der skal i AfdelingsMED i forbindelse med forandrings- og omstillingsprocesser udarbejdes en plan for, hvordan der tages hånd om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø før, under og efter processen. Planen skal bl.a. beskrive relevante arbejdsmiljørisici, samt hvem der er ansvarlig for hvad i processen. Indsatsen for at skabe gode fysiske og psykiske forhold i forbindelse med ændringer på arbejdspladsen sker først og fremmest ved, at ledelsen tager hånd om de forhold, som frembringer bekymring, usikkerhed og modstand. Samtidig at der skabes tillid til, at omstillingsprocessen bliver gennemført på en god måde. Dette kan ikke alene ske, når omstillingsprocessen er en realitet, men også i kraft af den daglige ledelse, hvor lederne er tydelige og prioriterer arbejdsopgaverne ud fra såvel de daglige

6 udfordringer som de politiske beslutninger. Overordnet skal det derfor tilstræbes, at processen for ændringer af såvel organisering, opgaver og fysiske rammer er tydelige, og at relevante forhold kommunikeres ud til ledere og medarbejdere, efterhånden som planen for ændringen tager form. HovedMED indsamler erfaringer fra forandrings- og omstillingsprocesserne med henblik på at lære af processerne. Erfaringerne formidles ultimo 2011 videre til AfdelingsMED ene i form af paradigmer for den gode omstillingsproces med fokus på det, der virker. Forebyggelse af vold og trusler om vold Arbejdsskadestatistikken viser, at medarbejderne ofte udsættes for vold og trusler på arbejdet. Det er kun de færreste hændelser, som fører til fravær. Til gengæld bliver der registreret mange hændelser, som måske over længere tid kan føre til psykisk nedslidning og erhvervssygdom. Vold og trusler er ikke et vilkår, men dog et reelt problem i SOF, fordi vi har mange brugere, som i forskellige situationer kan have en udadreagerende adfærd i relationen til medarbejderne. Arbejdsmiljøpolitikken skal være med til at fastholde fokus på problemet, og sikre at rammer og vilkår for arbejdet tilrettelægges på en måde, der forebygger og nedbringer antallet af hændelser af vold og trusler. Heri indgår også opmærksomhed på de fysiske rammer og indretning af arbejdspladserne. Målsætning: Antallet af hændelser med vold og trusler i SOF nedbringes mest muligt. Antallet af ulykker skal i den første periode indtil udgangen af 2012 gennemsnitligt for hele SOF nedbringes med 30 %. Indsatsen i forhold til at forebygge hændelser vedrørende vold og trusler tager udgangspunkt i kommunens og forvaltningens politikker om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Alle hændelser med vold og trusler skal fortsat registreres, så vi kan fastholde den gode anmeldepraksis, som vi har udviklet i de seneste år, således at vi kan dokumentere omfanget af vold og trusler. Anmeldelse af ulykkerne skal ikke være et mål i sig selv, men registreringerne skal være med til at give os et overblik over hvordan, hvornår, i hvilke situationer og med hvem hændelserne opstår. Herved kan vi bedre identificere, hvad der fører til ulykkerne, og vi kan arbejde mere effektivt med den forebyggende indsats. AfdelingsMED skal sørge for, at der udarbejdes planer for, hvordan der overordnet og på den enkelte arbejdsplads skal arbejdes med at nedbringe antallet af hændelser med vold og trusler. Aktiviteterne i planen skal tage udgangspunkt i konkrete arbejdsmiljørisici og omfatte tiltag, som sikrer at medarbejderne bliver klædt på til bedre at kunne tackle konfliktfyldte situationer, så det ikke opleves som utrygt at gå på arbejde. Fysiske forhold Selvom det psykiske arbejdsmiljø fylder mere og mere i arbejdsmiljøarbejdet, er der stadig grund til at holde fast i, at god ergonomi og gode fysiske forhold ikke er en selvfølge, men noget der skal vedligeholdes og arbejdes videre med. Derfor skal der fortsat sættes fokus på bl.a. indeklima,

7 ergonomi, indretning og anvendelse af hjælpemidler. Herudover skal der arbejdes for at skabe bedre fysiske rammer og mere fysisk plads til at udføre arbejdsopgaverne. Målsætning: Det overordnede mål er, at scoren for fysisk arbejdsmiljø i trivselsundersøgelsen stiger. Den gennemsnitlige score for hele SOF skal stige til 4,5 ved næste trivselsundersøgelse i 2013 (3,9 i 2010). Arbejdsopgaverne skal løses på en måde, så der ikke opstår unødige fysiske og psykiske belastninger. Det betyder bl.a., at den enkelte arbejdsplads skal sørge for, at opgaver, arbejdsredskaber, hjælpemidler, inventar og indretning så vidt muligt tilpasses den enkelte medarbejder. Samtidig skal medarbejderne instrueres og oplæres, så de hele tiden er opmærksomme på at anvende de hjælpemidler og redskaber, der er til rådighed, på den rigtige måde, så belastninger undgås. Indeklimaet er nogle steder en stor udfordring, fordi bygningsmæssige forhold vanskeliggør iværksættelsen af de mest effektive løsninger. Med henblik på at sikre at indeklimaet ikke kommer til at udgøre et uoverskueligt problem, har denne arbejdsmiljøpolitik fokus på, at indsatsen i forhold til indeklima skal tage udgangspunkt i tiltag, som den enkelte arbejdsplads selv har mulighed for at iværksætte. AfdelingsMED ene skal sørge for en lokal drøftelse af, hvordan der skabes gode fysiske rammer samt understøtte en proces på de lokale arbejdspladser, hvor der sættes fokus på at finde relevante og effektive løsninger på ergonomiske og fysiske forhold. Forebyggelse af arbejdsulykker blandt nyansatte Arbejdsskadestatistikken viser, at nyansatte generelt har næsten dobbelt så stor risiko for at blive udsat for arbejdsulykker som andre ansatte. Forklaringen på dette er sandsynligvis, at nyansatte ikke kender arbejdsrutinerne og brugerne/borgene lige så godt som ansatte, der har været længere tid på arbejdspladsen. Samtidig har nogle yngre nyansatte muligvis sværere ved at anvende deres faglighed til at styre uden om og håndtere konfliktfyldte situationer. Arbejdsmiljøpolitikken skal bidrage til at nyansatte får den nødvendige instruktion og oplæring, så arbejdsulykker i videst muligt omfang undgås. Målsætning: Antallet af arbejdsulykker blandt nyansatte nedbringes mest muligt. Antallet af ulykker skal i den første periode indtil udgangen af 2012 gennemsnitligt for hele SOF nedbringes med 50 %. Indsatsen i forhold til nyansattes arbejdsmiljø tager udgangspunkt i, at vi har en særlig forpligtelse til at passe på vores nye medarbejdere. Nyansatte skal instrueres og oplæres både fagligt og i de arbejdsmiljømæssige risici, sådan at arbejdsopgaverne kan løses i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer og uden øget risiko for f.eks. vold og trusler.

8 HovedMED fastsætter fælles retningslinjer for minimumskrav til instruktion og oplæring af nyansatte. Der udarbejdes en fælles introduktionsmappe med beskrivelse af generelle arbejdsmiljørisici, som det enkelte AfdelingsMED og arbejdspladserne herefter kan supplere med lokale retningslinjer, procedurer og materialer. AfdelingsMED ene skal sørge for, at der udarbejdes en introduktionsplan for alle nyansatte, og at instruktion og oplæring i forhold til relevante arbejdsmiljørisici indarbejdes i arbejdspladsernes introduktionsforløb. Værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøpolitikken danner grundlag for, at det systematiske arbejdsmiljøarbejde rettes imod de arbejdsmiljøproblemer, som Socialforvaltningen har. HovedMED skal derfor sikre at de indsatsområder, som udvalget fastsætter hvert år, og som skal indgå i AfdelingsMED ernes arbejdsmiljøhandleplaner, understøtter arbejdet med arenaerne. HovedMED kan dog herudover også fastsætte indsatsområder indenfor andre arbejdsmiljøtemaer. Arbejdsmiljøgruppernes grundlæggende værktøj er arbejdspladsvurderingen (APV). APV skal løbende kortlægge relevante dele af arbejdsmiljøet og dokumentere arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljøarbejde over for de lokale MED udvalg (LokalMED og AfdelingsMED). Det løbende APV-arbejde danner herudover grundlag for arbejdet med såvel HovedMED s indsatsområder som AdfelingsMED enes egne indsatsområder, idet APV en udpeger lokale problemområder og udfordringer for det enkelte AfdelingsMED. Det løbende APV-arbejde samles op hvert 2. år, hvor arbejdspladserne følger op på, om der, i den foregående periode, er taget hånd om alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Opsamlingen laves i tilknytning til trivselsundersøgelsen, hvor trivselsundersøgelsen indgår som en del af som indikator for nogle af de problemområder arbejdspladsen skal kigge nærmere på. Kompetenceudvikling Der tilbydes løbende kompetenceudvikling til arbejdsmiljøgrupperne, medlemmerne af MED udvalgene og arbejdsmiljøkoordinatorerne. Kompetenceudviklingen tilbydes bl.a. i regi af Arbejdsmiljø København og kan f.eks. være kurser, temamøder eller andre aktiviteter, som skal give viden og kompetencer til arbejdsmiljøarbejdet; først og fremmest indenfor arbejdsmiljøpolitikkens arenaer og indsatsområderne. Kurser, temamøder og andre aktiviteter aftales lokalt eller udbydes via Arbejdsmiljø København eller på SOF s MED-hjemmeside. Kurser m.m. finansieres lokalt enten i MED-udvalgets regi eller via den lokale arbejdsplads. Opfølgning og revidering af arbejdsmiljøpolitikken HovedMED skal som minimum hvert 2. år følge op på arbejdsmiljøpolitikken og fastsætte nye målsætninger for de kommende 2 år. Politikken ændres løbende, hvis der er enighed om det i HovedMED.

9 Arbejdsmiljøpolitikken kan opsiges af begge parter i HovedMED med 3 måneders varsel.

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere