Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsmiljøorganisation"

Transkript

1 Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Fælles mål - fælles ansvar Forskellighed gør stærk Gør hinanden gode Enighed om opgaven Det sunde hierarki Mestrer fokusering Udviser begejstring - evner at fejre sejre

2 2

3 Forord Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) ønsker med denne pjece at give et overblik over de regler, der i dag gælder for organisering af, og samarbejde om, virksomhedens arbejdsmiljø. Samtidig sætter MIA fokus på holdninger og nye krav, forventninger og muligheder for at styrke arbejdsmiljøindsatsen inden for mejeriindustrien. Arbejdsmiljøorganisationen har nu fået adgang til at gøre brug af nye og mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig skal arbejdsmiljøet på en ny måde indarbejdes i drift, beslutninger og strategier. Der indføres endvidere en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er blevet kortere, men følges til gengæld op af tilbud om løbende kompetenceudvikling. MIA håber, at denne pjece vil skabe debat og give inspiration til en bevidst indsats, der fremmer dialogen og samarbejdet om udviklingen af arbejdsmiljøet. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Anne-Sofi Christiansen Foreningen af mejeriledere og funktionærer Næstformand Vagn Henriksen Fagligt Fælles Forbund Formand 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 6 Hvordan fastlægger virksomheden antal grupper og udvalg 7 Valg/udpegning af medlemmer til arbejdsmiljøorganisationen 8 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver (AMO) 8 De strategiske, dvs. overordnede opgaver 10 De operationelle, dvs. daglige opgaver 11 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 12 Samarbejdet mellem AMO og samarbejdsudvalget (SU) 13 Uddannelse 14 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse 14 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 14 5

6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Virksomheder uden AMO Virksomheder med op til ni ansatte er fritaget fra kravene om at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i en formel AMO. Her skal arbejdsgiveren sørge for, at der gennem løbende personlig dialog med de ansatte samarbejdes om løsning af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Virksomheder med AMO Afhængig af virksomhedens størrelse skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i en eller flere arbejdsmiljøgrupper. I virksomheder med mellem ansatte skal samarbejde om arbejdsmiljø organiseres i en AMO. AMO består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. AMO i virksomheder med mellem 10 og 34 ansatte skal varetage både de daglige opgaver og de strategiske opgaver. Det betyder, at AMO skal løse de daglige sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, forebygge arbejdsmiljøproblemer og samarbejde med arbejdsgiveren om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en AMO i to niveauer med henholdsvis arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg (AMU). De overordnede opgaver varetages af et AMU. Et AMU består som udgangspunkt af fem medlemmer. Det består af to arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand i AMU. Større virksomheder kan have mere end et AMU. Hvis dette er tilfældet, vil der skulle etableres et hoved-amu. 6

7 1-9 ansatte ansatte 35 og flere ansatte Arbejdsmiljøorganisation Nej Ja Ja (AMO) Arbejdsmiljøgrupper Nej Ja Ja Antal: nærhedsprincip * Antal: nærhedsprincip * Arbejdsmiljøudvalg Nej Nej Ja (AMU) Årlig Ja Ja Ja arbejdsmiljødrøftelse Obligatorisk Nej Ja Ja arbejdsmiljøuddannelse Tilbud om supplerende Nej Ja Ja arbejdsmiljøuddannelse * Nærhedsprincippet betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer i AMO. Dvs. nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Nærhed betyder desuden, at det skal være let for de ansatte og medlemmerne af AMO, at komme i kontakt med hinanden, både generelt og i forbindelse med f.eks. skifteholdsarbejde og hjemme-/udearbejde. Hvordan fastlægges antal grupper og udvalg på virksomheden? Det endelige antal arbejdsmiljøgrupper og -udvalg bliver fastlagt på virksomheden i samarbejde mellem ledelsen og de ansatte i AMO. Er der et AMU, foregår drøftelserne her. Der er en høj grad af fleksibilitet forbundet med organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til virksomhedens behov og struktur. De forhold, der skal indgå i drøftelserne, er: Virksomhedens ledelses- og samarbejdsstruktur Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed og forskellighed Hvordan sikres, at der er tilstrækkelig tid, ressourcer og praktisk mulighed for at udføre de relevante arbejdsmiljøopgaver; f.eks. arbejdspladsvurdering (APV)? Har ledelsesrepræsentanten den fornødne viden om virksomhedens produktion mv.? Om det er muligt at leve op til nærhedsprincippet? Om maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde? Hvem betragtes som ansatte på virksomheden? Alle ansatte i alle afdelinger på virksomheden medregnes. Det vil også sige elever, vikarer, deltidsansatte, løst ansatte, medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og i udgangspunktet også ansatte på særlige vilkår. 7

8 Valg/udpegning af medlemmer til AMO AMO bliver etableret for to år ad gangen, medmindre en valgperiode på op til fire år er aftalt. Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger, og ledelsesrepræsentanten bliver udpeget af arbejdsgiveren. Hvis ingen ansatte ønsker at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant, varetager arbejdsgiveren eller ledelsesrepræsentanten alene arbejdsmiljøgruppens funktion. Arbejdsgiveren har pligt til, med jævne mellemrum, at opfordre de ansatte til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant iblandt sig. AMO s opgaver Bearbejder og udvikler kultur og adfærd Opbygger internt personligt netværk Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Bearbejder emner med betydning, kort og langsigtet Møder præget af vilje og interesse Deltagelse af alle Stiller krav om involvering Forventninger til hinandens indsats Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem. Ledelsesrepræsentanterne i AMO har til opgave at lede og føre tilsyn med arbejdet, som udføres i virksomheden. Ledere på virksomheden der ikke er medlem af AMO Det er vigtigt, at alle chefer og ledere påtager sig et ansvar for arbejdsmiljøet og sikrer, at deres medarbejdere kan udføre deres arbejde på en sikker og sundhedsmæssig korrekt måde, samt at sikre de trives på arbejdspladsen. 8

9 Det anbefales, at der i virksomheder af en vis størrelse udpeges en daglig koordinator af arbejdsmiljøet til at koordinere og følge op på arbejdet med arbejdsmiljøet. Den daglige koordinators opgave er bl.a. at sørge for: udarbejdelse af relevante procedurer og retningslinjer for AMO s arbejde, der er de relevante værktøjer til rådighed for AMO AMO s kompetenceplaner gennemførelse og opfølgning på årsplanen sikre, at AMO har den fornødne viden til at kunne varetage deres arbejdsmiljøansvar Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Forbedring af arbejdsmiljøet stiller krav til dialog og samarbejde på arbejdspladsen Arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver Skabe rammer for, at kollegerne inddrages i en dialog om udvikling af arbejdspladsen Fungere som kontaktled mellem kolleger, arbejdsmiljøorganisation og ledelse Medvirke til, at gældende regler fra AT og andre myndigheder bliver overholdt Medvirke til at skabe et sikkert, sundt arbejdsmiljø i samarbejde med kolleger og ledelse Tage initiativ til og medvirke i arbejdsmiljøprojekter Sikre, at der tages hensyn til den enkelte medarbejder og arbejdsmiljøet ved ændret arbejdsorganisering, indførelse af ny teknologi etc. Deltage og medinddrages i arbejdsstedets planlægning af arbejdsmiljøforhold, deltage i arbejdspladsvurdering (APV) Sikre, at der gives oplæring og instruktion i brug af hjælpemidler og anvendelse af maskiner mv. Sikre, at nyansatte, elever, vikarer mv. får grundig orientering om arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder forskellige arbejdsmiljøpolitikker Medvirke til, at arbejdsskader bliver anmeldt og fulgt op. 9

10 Tid, uddannelse og dækning af udgifter. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af AMO har tid til at udføre deres opgaver: give AMO s medlemmer lejlighed til at få viden om eller uddannelse i arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige spørgsmål betale AMO s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, som f.eks. kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter sørge for, at der bliver stillet de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal dække arbejdsmiljørepræsentantens tab af indtægt i forbindelse med, at vedkommende udfører sin funktion som arbejdsmiljørepræsentant, f.eks. ved at deltage i relevante møder og andre aktiviteter inddrage AMO, hvis virksomheden får et påbud fra Arbejdstilsynet og har pligt til at sørge for, at AMO følger op på alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er dårlige forhold, der kræver opfølgning. Uenighed om udgifter og dækning af tab mv. Hvis uenighed opstår, behandles sagen i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter. AMO s strategiske, dvs. overordnede opgaver De strategiske, dvs. overordnede opgaver, varetages af AMU. Opgaverne består i at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø og sundhed samt fastlægge en strategi for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Et vigtigt værktøj i det strategiske arbejde er den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor AMO ser fremad, og planlægger sine aktiviteter for det kommende år. Desuden tages det seneste år i virksomheden og i AMO op under drøftelsen. Blandt AMU s strategiske opgaver er der, ud over den fremadrettede planlægning og koordinering, også en række mere konkrete og overordnende opgaver. Der er tale om at: Deltage i fastsættelsen af AMO s størrelse Holde sig orienteret om lovgivningen på arbejdsmiljøområdet Sørge for, at der bliver lavet en plan over AMO s opbygning og medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver informeret om planen Medvirke aktivt til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljø, når flere virksomheder arbejder på samme arbejdsplads Udarbejde kompetenceplaner Sikre gennemførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse Fastlæggelse af virksomhedens mål. 10

11 AMO skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder f.eks. når: Der skal varetages aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risiko for arbejdsmiljøproblemer Virksomheden skal udvides eller bygges om Der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Der skal indføres ny teknologi Der skal indkøbes, eller bruges, ikke tidligere anvendte stoffer og materialer Nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og metoder skal indføres Principper for instruktion og oplæring skal udarbejdes Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal udarbejdes, herunder inddragelse i sygefravær Ulykker skal forebygges herunder sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftning, sundhedsskader og tilløb til disse bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, så det ikke gentager sig. Der skal en gang om året laves en oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. AMO skal endvidere medvirke til at sikre, at der ved arbejdets udførelse tages hensyn til den enkeltes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger. AMU inddrages, hvis der er problemer, som arbejdsmiljøgrupperne ikke kan løse. Udvalget inddrages, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for arbejdsmiljøgruppens aftalte kompetenceområde. AMO s operationelle, dvs. daglige opgaver De operationelle, dvs. daglige opgaver, udføres af arbejdsmiljøgruppen inden for den del af virksomheden, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Opgaverne består i at: Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær 11

12 Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. For at udfylde opgaverne og styrke arbejdsmiljøindsatsen forudsætter det såvel ledelsesmæssig prioritering og vægt på samarbejde og dialog, som at AMO på såvel leder- som medarbejdersiden tager rollen og opgaven på sig, og at linjeledelsen vedkender sig sit generelle arbejdsmiljøansvar i den daglige drift. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder med ansatte skal arbejde systematiseret og fremadrettet med arbejdsmiljøet. Her er særligt lovens krav om afholdelse af en årlig arbejdsmiljødrøftelse helt central. På denne årlige drøftelse fastlægges blandt andet indhold og form for det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens ansvar, at drøftelserne bliver tilrettelagt og finder sted, og at der samarbejdes herom og tilstræbes opnået enighed. Formålet med arbejdsmiljødrøftelsen er at få truffet beslutninger om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet konkret skal foregå, herunder: Tilrettelægge indhold og mål for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år. Skal der f.eks. ændres i indretningen, købes nye tekniske hjælpemidler eller andet? Er der særlige udfordringer i form af f.eks. et højt sygefravær eller nye arbejdsopgaver. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. Hvor mange møder vil man have? Skal der tages referat? Kan man drøfte hastespørgsmål over mails etc.? Vurdere, om det foregående års mål er nået. 12

13 På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer, og man kan lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Er der ingen AMO, det vil sige på en virksomhed med under 10 ansatte, skal arbejdsgiveren og de ansatte også vurdere, hvorvidt virksomheden råder over de nødvendige kompetencer til arbejdet med arbejdsmiljø. Referat Der er ikke krav til at skrive referat af mødet, men arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Dokumentationen kan bestå i, at man afkrydser i et standardskema, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Man kan også vælge at notere i APV en, hvornår mødet har fundet sted. Det anbefales, at der som minimum afholdes to årlige møder for AMO og fire møder årligt for AMU. Samarbejdet mellem AMO og SU Samarbejde er et organiseret samspil om mål, midler og opgaver. Skal det lykkes, er det vigtigt, at indsatsen for samarbejde, arbejdsmiljø og sundhed organiseres som en helhedsindsats til gavn for arbejdsmiljøet, for virksomhedens omkostningsniveau, produktivitet og kvalitet samt medarbejdernes arbejdstilfredshed, beskæftigelse og trivsel. Såvel AMO som SU er rådgivende over for ledelsen i den enkelte virksomhed på henholdsvis de arbejdsmiljømæssige og arbejdsorganisatoriske områder. Et samarbejde mellem AMO og SU er også et spørgsmål om at kende de roller, som de hver især har. En løbende kommunikation mellem AMO og SU er af fælles interesse. Den kan foregå på flere måder. Sigtet må imidlertid være at øge den gensidige forståelse for, at den indsats, der gøres, har et fælles overordnet mål. Sammenlægning af AMO og SU er mulig at foretage, i det omfang 13

14 der, for at styrke og effektivisere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø og sundhed, er indgået en virksomhedsaftale mellem arbejdsgiveren, herunder evt. arbejdsledere og de ansatte samt en organisationsaftale mellem overenskomstparterne. Virksomhedsaftalen skal, som minimum, indeholde en række elementer, der nærmere er beskrevet i kapitel 4 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed. Uddannelse Nyt AMO-medlem 3 måneder 12 måneder 24 måneder 3 dages basisudd. gnf. obligatorisk 2 dages supplerende udd. gnf. - tilbud 1½ dages supplerende udd. gnf. - tilbud Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Medlemmer i AMO, der ikke i forvejen har en arbejdsmiljøuddannelse, skal efter 1. oktober 2010 have den obligatoriske tre dages arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen er på 22 timer, hvortil kommer tid til løsning af en opgave. Fristen for gennemførelse af uddannelsen er tre måneder efter valget af arbejdsmiljørepræsentanten eller udpegningen af arbejdslederrepræsentanten. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at dette sker. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende uddannelse til medlemmerne af AMO. Det eneste krav til denne er, at uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har, og således tage udgangspunkt i virksomhedens behov. Arbejdsgiveren kan endvidere henvise til uddannelsestilbud, der allerede findes som led i virksomhedens kompetenceudvikling. Men kursustilbuddene skal give viden om arbejdsmiljøforhold, der er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Inden for det første år skal nyvalgte og nyudpegede medlemmer af 14

15 AMO, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes to dages supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter, at de tre dages uddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Hvert af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmerne af AMO, dvs. såvel dem med den nye som den gamle arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes 1½ dages supplerende uddannelse. De supplerende uddannelser er et tilbud til den ansatte ikke en pligt. Tilbuddet bortfalder derfor, hvis den ansatte takker nej til det. Mere information Hvis du har spørgsmål til arbejdet med arbejdsmiljøet, er du velkommen til at kontakte MIA s sekretariat på tlf eller læse mere på MIAs hjemmeside: Kildehenvisninger: Du kan finde mere information om samarbejde om arbejdsmiljø følgende steder: Bekendtgørelse 1072 af 7. september 2010 om arbejdet med sikkerhed og sundhed Bekendtgørelse 840 af 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse samt følgende vejledninger, der kan downloades på AT-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte AT-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ansatte AT-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte AT-vejledning om arbejdsmiljøuddannelsen for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. 15

16 Stil krav og forventninger til hinanden i AMO Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Evnen til at bevare Evnen til at sætte klare mål Se muligheder Evnen til at skabe sunde værdier Evnen til at samarbejde systematisk på operationelt strategisk niveau Evnen til at udvikle Overblik Kommunikation Sparringspartner Kultur og adfærd Værdier og holdninger Omstilling og forandringsvillig Netværk Denbæk A/S MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG AXELBORG, AXELTORV 3, 1. POSTBOKS KØBENHAVN V TLF FAX

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere