Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016"

Transkript

1 Punkt 3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse at sagsbeskrivelsen udgør opfølgning på netværksanbringelserne. Beslutning: Drøftet og udvalget takker for en god orientering. Udvalget lægger vægt på brug af netværk i såvel den tidlige forebyggende indsats som ved anbringelser. Og ønsker, at disse indsatser styrkes yderligere. Udvalget ønsker at få en opfølgning igen om et år, samt udvalget på et senere møde får en orientering om brug af netværk i de forebyggende indsatser. kl Side 1 af 9

2 Sagsbeskrivelse Projekt netværksinddragelse gennemførte i en række initiativer i familiegrupperne til fremme af netværksarbejdet, og arbejdet er videreført i familiegrupperne i årene efter. Evalueringsrapporterne fra projektet dokumenterede en række gevinster i form af både en kvantitativ stigning i omfanget af netværksløsninger i perioden samt en kvalitativt god løsning for barnet og familien. Ved projektets afslutning var der i Familie- og Socialudvalget et ønske om fortsat at følge familierne for at undersøge virkningerne på længere sigt. Formålet var at undersøge: - Er netværksanbringelserne i projektet velfungerende og holdbare løsninger - også på sigt? I foråret 2015 blev Familie- og Socialudvalget forelagt 1. opfølgende undersøgelse på netværksanbringelserne. viste bl.a., at andelen af netværksanbringelser fortsat var stigende, og at anbringelserne var relativt stabile over tid. Udvalget besluttede at ville følge udviklingen videre, og i foråret 2016 foreligger derfor denne 2. opfølgende undersøgelse. Andel netværksanbringelser De senere års udvikling i andelen af netværksanbringelser kan se ud til at være stagneret en smule - i 1. kvartal 2016 udgør netværksanbringelserne 8,1 % af de samlede anbringelser i Aalborg Kommune. Antallet af anbringelser i alt er relativt stabilt, og antallet af netværksanbringelser er faldet lidt. Andelen af netværksanbringelser er højere, hvis man ser på Familiegrupperne alene (uden Specialgruppen, hvor det traditionelt er sværere at anbringe i netværket pga. barnets særlige behov). Andelen af netværksanbringelser er her 8,8 % i dag. Hver netværksanbringelse, der foranstaltes i stedet for en anden anbringelsesform, vægter relativt meget i dette regnestykke, og tallene er derfor meget påvirkelige af selv mindre udsving. Hvis blot 4 almindelige anbringelser blev konverteret til netværksanbringelser, ville andelen af netværksanbringelser være oppe på samme niveau som i Samtidig er en vigtig pointe, at netværksinddragelse også anvendes til andet end anbringelser. Der er rigtig mange gode eksempler på både private aftaler i netværket, der afværger foranstaltninger, samt foranstaltninger i form af netværksaflastning. Andel netværksanbringelser ud af de samlede anbringelser i Familiegrupperne og Specialgruppen (%) Andel netværksanbringelser ud af de samlede anbringelser, særskilt for Familiegrupperne (%) kvartal ,9 7,8 8,7 8,1 6,4 8,2 9,1 8,8 Kilde: Økonomirapport april Data fra 2015 er af tekniske årsager ikke opgjort pga. overgangen til DUBU Antallet af nyforanstaltede netværksanbringelser synes også at være faldet, efter projektet sluttede i Nedgangen i andelen af netværksanbringelser, som vi så ovenfor, skal altså formentlig primært forklares ved, at tilgangen til nye netværksplejeanbringelser er vigende. Som dette notat senere vil vise, er de netværksplejeanbringelser, der faktisk bliver foranstaltet, nemlig relativt stabile, så nedgangen kan ikke ses som udtryk for mange sammenbrud Antal nyforanstaltede netværksanbringelser * Kilde: Børn- og ungesystemet og DUBU * note: Tallet for 2015 er behæftet med en usikkerhed pga. overgang til DUBU. Der er til dels optalt manuelt. kl Side 2 af 9

3 I de nedenstående tabeller ses, at Aalborg Kommune i 6-by sammenhæng på den positive side ligger ganske højt i andel af netværksanbringelser, kun overgået af Københavns Kommune. Til gengæld er anbringelseshyppigheden på den negative side også relativt høj i Aalborg Kommune, hvor kun Esbjerg Kommune anbringer flere set i forhold til kommunernes størrelse, og Randers er på niveau med Aalborg. Andel netværksanbringelser ud af det samlede antal anbringelser i 6-by sammenhæng (%) Aalborg Århus Odense Esbjerg Randers København 8,6 % 4,3 % 4,6 % 4,4 % 5,8 % 9,4 % Kilde: 6-by nøgletal 2015 (data fra 2014) Antal anbragte - helårspladser pr årige Aalborg Århus Odense Esbjerg Randers København Kilde: 6-by nøgletal 2015 (data fra 2014) Metode Kvalitetsenheden har både og 2016 gennemgået netværksanbringelserne i journalerne. I 2016 er de netværksanbringelser, der er foranstaltet i perioden inkluderet i undersøgelsen med det formål at se på, hvordan det går børnene over tid. Derfor er de nyere foranstaltede netværksanbringelser fra 2015 ikke med i forløbsundersøgelsen nedenfor. Opdraget har været at lade journalerne være udgangspunktet for undersøgelsen med fokus på: - Status på anbringelsen i dag (fortsat netværksanbringelse, sammenbrud, hjemgivelse) - Biologiske forældres holdning til anbringelsen (frivillig/tvang) - Rådgivers beskrivelse og vurdering ud fra personrettede tilsyn i netværksplejefamilien - Netværksplejefamiliens tilkendegivelser i de personrettede tilsyn - Barnets tilkendegivelser i børnesamtalerne Resultater Hvor er børnene i dag? Der er fulgt op på 49 netværksanbringelser, som blev foranstaltet i 2012, 2013 eller Idet 2014 er taget med i årets undersøgelse, er der kommet et par børn mere med i forhold til sidste års undersøgelse. Af nedenstående tabel fremgår, hvor børnene er i dag: Status for anbringelserne Fortsat netværksanbringelse % % Fortsat netværksanbringelse i efterværn 0 0 % 1 2 % Konvertering til almindelig plejefamilie (den samme som netværksplejefamilien) 1 2 % 1 2 % Hjemgivelse 7 17 % % Afslutning pga. alder (18+) 3 7 % 4 8 % Sammenbrud og ændring af anbringelsessted 4 10 % 6 12 % kl Side 3 af 9

4 Som det ses af ovenstående tabel, er andelen af børn, der fortsat er anbragt i netværksplejefamilie, faldet siden sidste år. Dette er ikke overraskende, idet der er en vis afgang fra gruppen af netværksplejeanbragte. Nogle er fyldt 18 år, og selvom flere af dem praktisk bliver boende i netværksplejefamilien, ophører anbringelsen (undtagen én ung, hvor der er bevilliget efterværn i netværksplejefamilien). Yderligere ét barn bor ved samme familie, men anbringelsesforholdet er konverteret til en almindelig plejefamilie. Andre børn er blevet hjemgivet til forældrene nogle af anbringelserne har eksisteret kortvarigt, f.eks. mens en forælder har været indlagt eller deltaget i misbrugsbehandling. For andre har anbringelsen ikke fungeret, og hjemgivelse blev løsningen. I det forgangne år er der sket yderligere 2 sammenbrud ift. sidste år, hvor barnet skifter anbringelse. Generelt for sammenbrudene i denne type anbringelser ligger årsagerne typisk enten ift. børnenes særlige støttebehov, som netværksplejefamilien ikke formår at varetage, eller konfliktniveauet har været højt, og håndklædet må kastes i ringen. Der er ikke noget entydigt mønster i, hvornår i anbringelsen, sammenbruddet sker. For nogle sker der sammenbrud meget hurtigt eller f.eks. inden for det første år. For andre sker sammenbruddet efter flere år i netværksplejefamilien. Sammenbrud kan defineres og opgøres på forskellige måder. I SFI rapporten Anbragte børn og unges trivsel 2014 er anbragte årige blevet spurgt om forskellige spørgsmål i relation til deres anbringelse og trivsel generelt. omfatter alle typer anbringelser. 10 % af børnene oplyser i undersøgelsen, at de inden for en tidshorisont på 2 år har oplevet et anbringelsesskift, der ikke har været planlagt. peger på, at der ikke er sammenhæng mellem anbringelsesform og sammenbrud. Resultatet er ikke direkte sammenligneligt med vores Aalborg-resultater - bl.a. er målgruppen og aldersgrupperne forskellige, og vi har nu i Aalborg fulgt anbringelserne i mere end 2 år siden 2012, hvilket vil forøge andelen af sammenbrud. Datagrundlaget i Aalborg-undersøgelsen er endnu relativt spinkelt, men vi har ikke fået grund til at antage, at vores netværksanbringelser adskiller sig væsentligt fra det generelle billede mht. sammenbrud. SFI undersøgelsen finder desuden, at næsten 8 ud af 10 børn oplever, at deres liv er blevet lidt eller meget bedre, efter de er flyttet hen til det nye anbringelsessted. Ifølge forfatterne bag undersøgelsen kan dette resultat bidrage til at nuancere diskussionen om sammenbrud i anbringelser. Både SFI og international forskning viser desuden, at netværksanbringelser generelt er meget stabile (såvel som traditionelle plejefamilier) jf. rapporten Effekter af slægtspleje. I Aalborg Kommune genkender vi dette billede. Niveauet for sammenbrud er relativt lavt (i gennemsnit under 2 om året siden 2012), ligesom vi ser, at netværksplejeforældrene ofte spiller en væsentlig rolle i børnene/de unges liv både før, under og efter netværksanbringelsen. Dette ser vi bl.a. ved, at børnene ikke sjældent har taget ophold i familien, inden den bliver til en netværksplejefamilie, ligesom de unge mennesker, der fylder 18 år, ofte bliver boende. Det er i journalmaterialet ganske tydeligt, at der generelt er nære følelser og bånd mellem barnet/den unge og netværksplejefamilien. kl Side 4 af 9

5 Hvor bliver børnene anbragt? Af nedenstående fremgår det, hvor børnene fra Aalborg Kommune er/har været anbragt. Netværksplejefamilie Antal Procent Mormor % Morfar 4 8 % Farmor 4 8 % Faster 4 8 % Lærer 1 2 % Moster 4 8 % Oldefar 1 2 % Onkel 2 4 % Storebror 2 4 % Storesøster 5 10 % Tante 1 2 % Tidligere plejefamilie 2 4 % Veninde til mor 1 2 % Hovedtotal % Som det fremgår, er det oftest i mors familie, barnet bliver netværksanbragt i form af mormor og/eller morfar eller hos søskende. Ellers har mange andre familiemedlemmer også været i spil i sagerne, og i 3 tilfælde det professionelle netværk i form af en lærer og to plejefamilier, hvor et barn tidligere har været anbragt. Anbringelserne sker hos en ret bred vifte af familiære eller professionelle relationer for barnet, og man kan måske på baggrund af dette sige, at arbejdet med at netværksafdække barnet f.eks. med genogram, åbner dørene for nye og anderledes løsninger. I det følgende er afdækket forskellige perspektiver på kvaliteten af anbringelsen. Ud fra journalerne er foretaget en screening af, hvilken vurdering børn, forældre, netværksplejefamilie og rådgiver lægger ned over anbringelsen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er taget udgangspunkt i journalmaterialet (som er skrevet af rådgiver), hvilket i sig selv er en fortolkning af, hvad familie og fagpersoner har sagt. Yderligere er der fortolket på, hvad disse journalnotater siger om anbringelsen f.eks.: ud fra det personrettede tilsyn trives barnet så i anbringelsen? Nedenstående er altså et forsøg på at give det hurtige overblik ud fra journalerne. Perspektiver på netværksanbringelsen børnene Det er undersøgt via børnesamtalerne, om barnet synes om/er tilfreds med sin netværksplejefamilie. Børnenes tilfredshed Tilfreds % % Ønsker hjemgivelse 5 12 % 5 10 % Ønsker anden anbringelse 1 2 % 2 4 % Observeret (små børn) 4 10 % 3 6 % Ved ikke (fremgår ikke) 5 12 % 4 8 % kl Side 5 af 9

6 Det er relativt nemt at udlede fra de fleste børnesamtaler, om barnet er tilpas i netværksplejefamilien - om end dette relativt let kan ændre sig og desuden afhænger af, hvor åbne børnene tør være over for rådgiver. De fleste rådgivere spørger eksplicit ind til, om barnet er glad for at bo i netværksplejefamilien. Andelen af tilfredse børn ligger på et højt niveau som sidste år, og er med til at understrege, at der er tale om relativt stabile anbringelser. 71 % af børnene er tilfredse, og yderligere 6 % er meget små børn, der ikke selv har sprog og er observeret i netværksplejefamilien, og vurderingerne omkring disse børn er, at de trives. For 8 % (4 børn) kan det ikke afgøres ud fra journalen, hvad barnets ønske er. Det handler primært om, at disse journaler ikke er opdaterede, eller at der ikke har været afholdt børnesamtale. 14 % af børnene fortæller, at de gerne vil hjem til deres forældre at bo, eller at de ønsker en anden anbringelse. Ingen af disse børn bor længere i netværksplejefamilien mange af dem er det lykkes at hjemgive, og for andre er der fundet andet anbringelsessted. Man kan måske på denne baggrund sige, at børnenes egen oplevelse i høj grad indgår i sagsbehandlingen og i de vigtige beslutninger, der skal træffes. I SFI-undersøgelsen om de anbragte børns trivsel er det knap to tredjedele af børnene og de unge, der synes, at de har det meget godt med at bo på stedet, og yderligere knap en fjerdedel synes, de har det godt. 17 % tilkendegiver, at de har det mindre godt. Det helt overvejende flertal (78 %) af de familieplejeanbragte børn trives rigtig godt med at være på deres anbringelsessted, mens det tilsvarende kun gælder for 29 % af de børn, der er anbragt på døgninstitution. Igen kan vi ikke direkte sammenligne Aalborg-resultaterne med SFI-undersøgelsen. Dog får vi en indikation af, at de netværksanbragte børn fra Aalborg måske ikke adskiller sig væsentligt i det resultat, at langt de fleste netværksanbragte børn heldigvis oplever at trives på deres anbringelsessted. Perspektiver på netværksanbringelsen forældrene En vigtig indikator for forældrenes holdning til netværksanbringelsen er, hvorvidt de har givet samtykke hertil. Langt de fleste 92 % af anbringelserne er frivillige, mens 8 % er tvang. I 2 sager er en anbringelse, der startede som tvang, blevet frivillig hen ad vejen, mens andre nye tvangssager er kommet til. Forældres samtykke Frivillig % % Tvang 4 10 % 4 8 % En del sager vidner om samarbejdsvanskeligheder og konflikter mellem forældre og netværksplejefamilie. Det kan handle om mange ting, f.eks. samvær, misbrugsproblematikker osv. Netværksanbringelserne er altså ikke uden de udfordringer omkring forældresamarbejdet, der også kan opleves i andre anbringelsestyper. I forhold til samværene fortæller forældrene selvfølgelig typisk til rådgiver, at de oplever samværene som velfungerende - mange vil gerne se deres børn mere. Andre forældre har vanskeligt ved at se børnene ret ofte, hvorfor de er ustabile i samværet. kl Side 6 af 9

7 Perspektiver på netværksanbringelsen netværksplejeforældre Netværksplejeforældrenes vurderinger fremgår typisk i forbindelse med de personrettede tilsyn, men der sker ofte også meget imellem disse. I nedenstående er forsøgt klassificeret, hvad netværksplejeforældrene siger, når de skal vurdere, om barnet trives i anbringelsen. Der er naturligvis tale om nogle svære nuancer, når noget er klassificeret som trives i mindre grad og trives ikke. Netværksplejefamiliers vurdering af barnet i anbringelsen Barnet trives % % Barnet trives i mindre grad 2 5 % 3 6 % Barnet trives ikke 5 12 % 6 12 % Ved ikke (fremgår ikke) 2 5 % 4 8 % I langt størstedelen af sagerne giver netværksplejefamilien udtryk for, at barnet trives i den nuværende anbringelse. Det betyder ikke, at der ikke er væsentlige udfordringer omkring barnet f.eks. ift. barnets særlige behov (enkelte børn er også i aflastning fra netværksplejefamilien), men netværksplejefamilien oplever alligevel, at barnet trives så godt, som det kan. Med få undtagelser er netværksplejefamiliernes vurderinger meget overensstemmende med børnenes. Dog ses det i nogle tilfælde, at netværksfamilien må give op, fordi anbringelsen slider for meget på deres familie og egne børn, selvom det anbragte barn egentlig vurderes at trives godt i netværksplejefamilien. Perspektiver på netværksanbringelsen rådgiver Rådgivers vurdering af, om barnet er velanbragt, er naturligvis også afhængig af, hvad han/hun hører i de personrettede tilsyn, og herunder i børnesamtalerne. Der er derfor stor overensstemmelse imellem, hvad netværksplejefamilien, barn og rådgiver vurderer. Rådgivers vurdering af barnet i anbringelsen Barnet trives % % Barnet trives i mindre grad 4 10 % 4 8 % Barnet trives ikke 5 12 % 6 12 % Ved ikke (fremgår ikke) 2 5 % 3 6 % I de 10 tilfælde, hvor rådgiver har vurderet, at barnet ikke eller kun i mindre grad trives i netværksanbringelsen, er barnet i dag fraflyttet netværksplejefamilien. Den nationale forskning Der er igennem dette notat refereret til forskning fra SFI. Vedlagt i bilag er en sammenfatning af de væsentligste forskningsresultater om effekterne af forskellige anbringelsestyper. Hovedkonklusionen er, at netværksanbringelser er en god og holdbar løsning, når et barn skal anbringes, og børnene klarer sig bedre på sigt end f.eks. institutionsanbragte. kl Side 7 af 9

8 Det er på baggrund af både Aalborg Kommunes egne undersøgelser og den nationale såvel som internationale forskning oplagt at anvende netværksanbringelserne som alternativ til anden anbringelsesform, når det er muligt. Fremadrettet i Aalborg Kommune Familiegrupperne arbejder aktuelt på at opstille nye ambitiøse mål for antal af netværksanbringelser. Der skal anbringes flere i netværk, men realistisk set er der også en grænse for, hvor mange der kan anbringes i netværk. Der foretages altid en grundig vurdering af muligheden for netværksanbringelse, men der er børn, der ved anbringelsen er så skadede, at de skal anbringes i et professionelt behandlingsmiljø. I andre situationer er der simpelthen ikke et netværk at arbejde med, hvorfor en netværksanbringelse ikke er mulig. Ud over at afdække netværk og etablere netværksanbringelser, arbejder netværksrådgiverne også med at etablere og vedligeholde trivsels- og sikkerhedsplaner. Dette arbejdet er også højt prioriteret, da trivsels- og sikkerhedsplaner dels forebygger anbringelser og dels benyttes ved hjemtagning af tidligere anbragte børn. kl Side 8 af 9

9 Bilag: Familie- og Socialudvalget Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper kl Side 9 af 9

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundby Hvorups

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundby Hvorups Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 10.06.2016 kl. 09.00-12.30 Sundby Hvorups Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Planstrategi 2016

Læs mere

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 Oplæg JYFE d. 20.03.2014 Projektets formål 2årigt projekt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen netop afsluttet (2012-2013) Kvalificere inddragelsen af børn og

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Netværkspleje erfaringer

Netværkspleje erfaringer Netværkspleje erfaringer SFI konference 2011 Netværksanbringelser Marianne Folden Faglig leder, Netværksansvarlig Netværkspleje I forbindelse med anbringelsesreformen i 2006, blev der meldt et ønske, ud

Læs mere

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013.

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013. Aflastning i netværksplejefamilier. Skema til afsluttende status Som hjælp til besvarelse af skemaet til den afsluttende status er nedenfor gengivet de forventede resultater af projektindsatsen som beskrevet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06.

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Netværkspleje En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket Om begrebet netværkspleje Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Først lidt om ordet netværkspleje. Netvækspleje har indtil anbringelsesreformen

Læs mere

Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager

Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager Ankestyrelsens undersøgelse af Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 1.1 Kommunernes aktuelle erfaringer (Del 1) 2 1.2 Kortlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Anbringelse hos slægten

Anbringelse hos slægten Anbringelse hos slægten Workshop ved konference i Vejle den 9. og 10. maj den gode anbringelse www.fabu.dk Slægtspleje netværkspleje i vores organisation 2004 - Særlig opmærksom på netværksplejefamiliernes

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Oktober 2016 1 1. Sammenfatning Flere børn i plejefamilie

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Carsten Kirk Alstrup 1 Flere teenagere kan anbringes i familiepleje Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som sagsbehandler skal tage

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE 1 Carsten Kirk Alstrup De fl este teenagere trives i deres plejefamilie Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som plejemor eller plejefar

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager Beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 9. april 2013 af Karina Adsbøl (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Karin

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Projekt Netværksinddragelse. Evalueringsopsamling. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Projekt Netværksinddragelse. Evalueringsopsamling. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Projekt Netværksinddragelse Evalueringsopsamling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2012-2013 Side 1 af 25 Baggrund Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune oplever i lighed med mange

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler Temadag, Socialstyrelsen Hvad kan I forvente de næste 30 min.? 1. Notatets formål, baggrund og indhold 2. Lidt om kontaktpersonindsatser 3. Tre eksempler

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at fører et socialfagligt

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Om dette hæfte Hvordan trives anbragte børn og unge i Danmark? Hvordan oplever de selv forholdene på deres anbringelsessted, deres muligheder for medinddragelse,

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Min personlige sagsrapport Eksempel

Min personlige sagsrapport Eksempel Min personlige sagsrapport Eksempel Min sagsstamme Sager - Denne tabel viser din sagsliste. Sag 4 42 52 Anbragt 6/7 År Borger CPR nummer Borger Navn Borger Alder Forældre CPR nummer Total Total Total 3

Læs mere