TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Denne kvartalsstatistik er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. oktober Den indeholder også en oversigt over anbringelsesområdet for seks af landets kommuner. Kvartalsstatikken for oktober 2014 fordeler sig over tre afsnit. Første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønsteret, aldersfordelingen samt anbringelseshyppigheden blandt 0-17-årige i de såkaldte 6-by kommuner: København, Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg og Aarhus. Endelig beskriver første afsnit også udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune, fordelt på aldersgrupper. Alle tal i første afsnit tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Tallene fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik er fra oktober Bemærk at registreringer fra Ankestyrelsen og registreringer fra Københavns kommune kan variere en smule. Andet afsnit omhandler denne kvartalsstatistiks specifikke tema, der sætter fokus på netværksanbringelser. I afsnittet sammenlignes andelen af netværksanbragte i Københavns Kommune med 6-by kommunerne. Derudover inddrages også udviklingen i netværksplejeanbringelser i og uden for slægten i Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet. Til sidst vises alders- og kønsfordelingen blandt netværksanbragte inden for Københavns Kommune. Data i andet afsnit er hentet dels fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (ultimo 2013), dels fra Københavns Kommunes eget registreringssystem (2014). I tredje afsnit vises anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune, dvs. fordelingen af anbragte børn og unge i alderen 0-23 år på forskellige typer af anbringelsesindsatser i perioden Dette tema er fast for alle kvartalsstatistikker. Nærværende kvartalsstatistik er en revideret udgave. Vi er blevet opmærksomme på to fejlkilder i tallene, som trækkes fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer 1. Den ene fejlkilde drejer sig om ukorrekte sammenkørsler af underindsatser fra BUS og CSC. Den anden drejer sig om, at kvartalsstatistikken påvirkes meget af, hvor tidligt man trækker tal ud. I vores udtræk fra den 15. oktober er der en del bevægelser og ændringer for 1. oktober, som endnu ikke er blevet registreret. De manglende registreringer fordeler sig desværre ikke ligeligt på foranstaltninger og BCFK-enheder. Tallene i nærværende reviderede udgave er fra 1. oktober 2014, og er trukket den 19. januar Der er ingen af vore hovedkonklusioner, som er ændret som følge af revideringen. Fremover afventer vi mindst en måned efter kvartalsstart med at trække tallene, og vil altid eksplicitere den præcise dato for udtrækket. Indhold 1. Sammenligning af 6-by kommunerne Tema: Netværksanbringelser Anbringelsesmønster i Københavns Kommune tallene fra ankestyrelsen er ikke berørt af revideringen

3 1. Sammenligning af 6-by kommunerne 2 Tabel 1. Anbringelsesmønsteret i 6-by kommunerne (0-17 år), ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) Netværkspleje 12,5 % 4,3 % 5,3 % 7,4 % 6,2 % 10,1 % 8,6 % 7,0 % Ordinær familiepleje 39,3 % 54,0 % 31,5 % 62,1 % 37,9 % 49,3 % 43,5 % 49,1 % Kommunal familiepleje 1,1 % 1,6 % 1,5 % 2,1 % 1,3 % 2,5 % 1,6 % 2,4 % Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 10,9 % 3,9 % 2,7 % 2,1 % 8,1 % 2,7 % 6,4 % 4,7 % Døgninstitution 26,5 % 16,7 % 31,8 % 17,4 % 31,5 % 19,2 % 24,7 % 19,5 % Kost- og/eller efterskole, skibsprojekt 3,3 % 2,7 % 3,6 % 0,5 % 2,4 % 0,8 % 2,5 % 3,2 % Socialpædagogisk opholdssted 6,4 % 16,7 % 23,7 % 8,4 % 12,6 % 15,5 % 12,8 % 14,1 % Tabel 1 viser en oversigt over 6-by kommunernes anbringelsesmønster i 2013, samt et gennemsnit for alle 6-by kommunerne og landsgennemsnittet 3. Tabel 1 er fordelt på kommunerne København, Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg ud fra forskellige anbringelsesindsatser inden for aldersintervallet 0-17 år. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne viser tabel 1, at der i Københavns Kommune er procentvis flere børn og unge anbragt under anbringelsesindsatserne netværkspleje (12,5 %), eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted (10,9 %) samt døgninstitution (26,5 %). I Københavns kommune er der omvendt færre anbragte børn og unge i indsatserne: ordinær familiepleje (39,3 %), kommunal familiepleje (1,1 %), kost- og/eller efterskole, skibsprojekt (3,3 %) samt socialpædagogisk opholdssted (6,4 %), end for landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne. I forhold til anbringelsesmønsteret for i 6-by kommunerne, er der i 2013 ikke væsentlige forskelle at spore 6. 2 Tallene summerer ikke altid til 100 %, idet andelene er angivet med afrunding på én decimal. 3 De valgte anbringelsesindsatser, samt aldersintervallet 0-17 år udgør i første afsnit populationen for tabeller og grafer, der viser anbringelser under 6-by kommunerne. Det bør hertil bemærkes, at anbringelsestyperne akutinstitution og kommunalt døgntilbud er lagt sammen med henholdsvis døgninstitution og værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted. 4 Ankestyrelsen samler tal fra hele Danmark vedrørende kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. 5 Se kvartalsstatistik, oktober Anbringelsesindsatsen kommunal familiepleje er i denne kvartalsstatistik en selvstændig anbringelsesindsats og svarer til Børnefamiliecenter Københavns anbringelsesindsats forstærket familiepleje. Kommunal familiepleje er i kvartalsstatistikken for oktober 2013 lagt under familieplejeindsatsen ordinær familiepleje. For sammenligning af kvartalsstatistikken oktober 2014 med kvartalsstatistikken 2013 skal anbringelsesindsatserne kommunal familiepleje og ordinær familiepleje derfor lægges sammen. 1

4 Figur 1. Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i 6-by kommunerne, ultimo 2013 København (N = 917) 6,0% 9,9% 24,1% 19,6% 40,3% Odense (N = 437) 8,5% 13,3% 27,0% 21,7% 29,5% Esbjerg (N = 337) 8,3% 11,6% 16,9% 22,6% 40,7% Randers (N = 190) 10,0% 10,0% 23,7% 21,6% 34,7% Aarhus (N = 531) 6,2% 11,7% 22,2% 22,0% 37,9% Aalborg (N = 485) 10,1% 12,0% 24,1% 19,8% 34,0% 6-byerne (N = 2897) 7,6% 11,3% 23,3% 20,9% 36,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år Figur 1 illustrerer aldersfordelingen blandt 0-17-årige anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, ultimo Figur 1 viser, at aldersfordelingen på de 5 aldersgrupper i Københavns Kommune lægger sig tæt op ad gennemsnittet for 6-bykommunerne. Derudover viser figur 1, at teenagere (12-14 år og år) samlet set er den størst repræsenterede aldersgruppe for de 6 kommuner. I København udgør andelen af anbragte teenagere samlet set 59,9 % af alle anbragte børn og unge i kommunen. Gennemsnittet for samme aldersgruppe i de seks byer er 57,8 %, hvilket svarer til en forskel på 2,1 procentpoint ift. andelen af anbragte teenagere i Københavns Kommune. Når man ser isoleret på den ældste aldersgruppe (15-17 år) har Esbjerg og København med hhv. 40,3 % og 40,7 % de største andele af anbragte unge blandt årige. Til sammenligning er anbringelsesgennemsnittet for 6- by kommunerne på 36,9 % i den ældste alderskategori. Sammenlignet med aldersfordelingen i København, ultimo , er der sket en stigning i den midterste aldersgruppe fra 21,0 % i 2012 til 24,1 % i Dette svarer til en samlet stigning på 3,1 procentpoint. De yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år) er desuden blevet større. I 2012 udgjorde de yngste anbragte børn i København 14,7 % af alle anbragte i kommunen, mens dette tal var steget til 15,9 i I alt er der for de yngste aldersgrupper i København tale om en stigning på 1,2 procentpoint mellem 2012 og Den næste tabel viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne for 2013, fordelt på aldersgrupper. 7 Se kvartalsstatistik, oktober

5 Tabel 2. Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i alderen 0-17 år, ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) 0-3 år 1,7 4,3 5,7 4,8 2,2 5,7 3,1 3,3 4-6 år 4,9 8,6 10,0 5,6 6,0 8,7 6,6 5, år 9,0 11,4 8,7 7,9 7,3 10,9 9,1 7, år 13,7 15,1 18,5 11,5 11,9 15,1 14,0 12, år 29,1 19,8 31,2 17,5 19,7 24,7 24,1 21, år 9,1 11,3 14,1 9,3 8,6 12,5 10,2 9,8 Tabel 2 viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne, ultimo Anbringelseshyppigheden angiver den del af alle 0-17-årige, som er anbragt uden for hjemmet. Værdierne er angivet i promiller og er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. Tabel 2 viser, at der i Københavns Kommune ultimo 2013 er anbragt 1,1 færre børn pr børn i aldersgruppen 0-17 år sammenlignet med gennemsnittet for 6-bykommunerne. Anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er ligeledes lavere end for gennemsnittet for hele landet. Aarhus er kommunen med den laveste anbringelseshyppighed blandt 6-byerne. Omvendt har Esbjerg Kommune den højeste anbringelseshyppighed. København og Esbjerg adskiller sig fra de øvrige 6-by kommuner ved have den største anbringelseshyppighed blandt 15-17årige i I København og Esbjerg er hhv. 29,1 og 31,2 unge pr unge i alderen år anbragt ultimo Gennemsnittet for årige i 6-by kommunerne ligger til sammenligning på 24,1 unge pr unge. Blandt 6-by kommunerne har Københavns Kommune den laveste anbringelseshyppighed i de to yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år). Ultimo 2013 er der i Københavns Kommune anbragt 1,7 0-3-årige og 4,9 4-6-årige pr børn. For 6-byerne ligger værdierne for samme aldersgrupper på hhv. 3,1 og 6,6 pr børn. Generelt er anbringelseshyppigheden i de første fire aldersgrupper i Københavns Kommune en anelse mindre, end i de fem øvrige kommuner og resten af landet. Den næste figur viser udviklingen i anbringelseshyppighed i Københavns kommune i perioden , fordelt på alder. 3

6 Figur 2. Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter børnenes alder i perioden ,0 40,0 42,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,4 12,3 11,0 10,2 9,7 29,1 13,7 9,1 9,0 5,3 4,9 2,2 1, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Figur 2 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden , fordelt efter de anbragte børns alder. Værdierne er som i tabel 2 angivet i promiller og baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet i København pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. I figur 2 ses det generelt, at anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er faldende i perioden For hele aldersgruppen (0-17 år) er anbringelseshyppigheden samlet set faldet med 3,2 børn pr børn over hele perioden. Det største fald i anbringelseshyppigheden findes under den ældste gruppe af anbragte unge (15-17 år). I denne aldersgruppe er anbringelseshyppigheden faldet fra 42,4 unge pr unge i 2010 til 29,1 unge pr unge i Fra 2010 til 2013 svarer denne udvikling til et fald på 13,3 børn pr årige. I den næstældste aldersgruppe (12-14 år) er anbringelseshyppigheden også gradvist faldet siden Anbringelseshyppigheden for de årige var i 2010 på 21,4 børn pr børn. Fra 2010 til 2013 er anbringelseshyppigheden i den næstældste gruppe således faldet med 7,7 børn pr børn. Anbringelseshyppigheden for de øvrige aldersgrupper ligger relativt stabilt over den treårige periode. 8 Herpå følger denne kvartalsstatistiks specifikke tema, som omhandler netværksanbringelser. Tallene fra Ankestyrelsens opgørelse kan pga. registreringsforskelle adskille sig fra flere af de efterfølgende figurer i kvartalsstatistikken, som er baseret på de interne registreringssystemer i Københavns Kommune, CSC Social og BUS. 4

7 2. Tema: Netværksanbringelser I dette afsnit skiftes fokus til denne kvartalsstatistiks tema om netværksanbringelser. Figurerne 3-5 sammenligner netværksanbringelser på tværs af 6-byerne. Figurerne 3-5 tager, ligesom i afsnit 1, afsæt i tal fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Data fra de sidste figurer er hentet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer BUS og CSC Social. Figur 3. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte unge i alderen 0-17 år af samtlige anbringelser i 6- bykommunerne ,0% 12,0% 12,5 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 9,3 7,8 8,5 8,6 7,0 4,1 4,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% Figur 3 viser udviklingen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) blandt samtlige anbringelser i 6-by kommunerne for perioden Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden har der i 6-by kommunerne været en generel stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,6 procentpoint i forhold til alle typer af anbringelser. Fra 2010 til 2013 er den gennemsnitlige andel af netværksanbragte for 6-byerne steget fra 7,0 % til 8,6 %. I Aalborg og Københavns Kommune er andelen af netværksplejeanbragte blandt samtlige anbringelser steget kontinuerligt i perioden For Københavns Kommune udgør andelen af netværksplejeanbringelser 12,5 % i 2013 mod 9,3 % i Dette svarer til en stigning på 3,2 procentpoint for hele perioden. For de øvrige 6-byer ligger andelen i netværkspleje blandt samtlige anbragte børn og unge forholdsvis stabilt. 5

8 Figur 4. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte i alderen 0-17 år af samtlige familieplejeanbragte i 6- bykommunerne ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 23,7 22,2 15,5 16,4 16,0 15,0 7,6 7,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% På Figur 4 ses udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) af samtlige familieplejeanbragte i 6-by kommunerne for perioden I forhold til figur 3 er der i figur 4 kun medtaget familieplejeanbringelser. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik I Aalborg og Københavns Kommune er den samlede stigning i netværksplejeanbragte blandt familieplejeanbragte i perioden lidt højere end gennemsnittet for 6-by kommunerne. I 2010 var 22,2 procent af familieplejeanbringelserne i Københavns Kommune i netværket, mens dette tal i 2013 var steget til 23,7 %. Den samlede stigning i perioden ligger på 1,5 procentpoint. For hele perioden har der for 6-by kommunerne været en svag stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,0 procentpoint, når der kun ses på familieplejeanbringelser. For både Randers, København og gennemsnittet i 6-by kommunerne ses fra 2012 til 2013 et mindre fald i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge blandt familieplejeanbringelser. For de øvrige kommuner er der ikke sket de store ændringer i perioden I den følgende figur vises udviklingen i andelen af slægtsanbragte børn og unge ud af alle netværksplejeanbragte i 6-by kommunerne. 6

9 Figur 5. Udviklingen i andelen af anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i slægtspleje ud af alle netværksplejeanbragte 9 i 6-bykommunerne og på landsplan ,0% 65,0% 60,0% 66,1 63,5 59,7 55,0% 50,0% 48,2 53,1 55,8 København Gennemsnit, 6-byerne 45,0% 40,0% 45,7 43,5 Hele landet 35,0% 30,0% Figur 5 viser udviklingen i andelen af blandt børn og unge (0-17 år) som er anbragt i netværksplejefamilie inden for slægten i Københavns Kommune, 6-by kommunerne og hele landet. De øvrige anbringelser i netværksfamiliepleje er uden for slægten. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden udgør andelen af anbringelser indenfor slægten en stadig større andel af de netværksanbragte i både Københavns Kommune, 6-byerne og på landsplan. Stigningerne for Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet er mellem 2010 og 2013 i alt på hhv. 20, 17,9 og 14 procentpoint 10. Andelen af netværksanbragte inden for slægten i Københavns Kommune ligger 2,1 procentpoint under gennemsnittet for 6-byerne og 3,9 procentpoint over landsgennemsnittet. I den resterende del af denne kvartalsstatistik kommer data ikke længere fra Ankestyrelsen, men i stedet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer CSC Social og BUS. 9 Ankestyrelsen opgør netværkspleje i to kategorier, hhv., i og uden for slægten. 10 De øvrige 6-by kommuner Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg fremgår ikke selvstændigt i figur 5. Dette skyldes at antallet af netværksplejeanbragte for hver af kommunerne ligger meget lavt. 7

10 Figur 6. Aldersfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 50,0% 48,7 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 40,4 27,3 21,2 18,2 14,2 11,1 11,5 O-3 år 4-8 år 9-12 år år år 0,0% 3, (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 109) 4, (N = 113) Figur 6 viser aldersfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 11 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober Set over hele perioden viser figur 6, at der blandt samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK pr. 1. oktober 2014 er 8,3 procentpoint flere teenagere (13-17 år) sammenlignet med 1. oktober I samme periode er andelen i de to mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) blevet mindre. De mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) udgjorde i oktober 2011 hhv. 27,3 % og 18,2 % af samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK. Pr. 1. oktober 2014 udgør de 4-8-årige og 9-12-årige hhv. 21,2 % og 14,2 % af alle netværksplejeanbragte. Forskellen mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober 2014 svarer til et fald på hhv. 6,1 og 4,0 procentpoint. Andelen i den yngste børnegruppe (0-3 år) ligger over hele perioden forholdsvist stabilt. Det samme gælder for netværksplejeanbragte i efterværn (18-23 år). I den følgende figur vises kønsfordelingen for de 0-23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 8

11 Figur 7. Kønsfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 60,0% 60,2 55,0% 55,6 52,9 50,0% 45,0% 44,4 50,0 47,1 Pige Dreng 40,0% 39,8 35,0% 30,0% 2011 (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 104) 2014 (N = 113) Figur 7 viser kønsfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 12 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober På figur 7 ses det, at der mellem oktober 2011 og 2014 procentvis er flere piger end drenge anbragt i netværkspleje. Pr. 1. oktober 2014 er der således 20,4 procentpoint flere piger anbragt i netværkspleje end drenge. I perioden stiger totalen for antallet af netværksanbringelser, mens at antallet af drenge anbragt i netværkspleje ligger nogenlunde stabilt. 13 Den tredje og sidste del af kvartalsstatistikken, oktober 2014 viser tal for anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 13 Den markante procentvise stigning for andelen af anbragte piger i netværkspleje mellem 2013 og 2014 hænger sammen med, at det samlede antal anbringelser i netværkspleje stiger, og at antallet af netværksplejeanbragte drenge samtidig er næsten uændret for perioden

12 3. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune 14 Figur 8. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2014 Amager (N = 184) Bispebjerg (N = 127) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 200) Nørrebro (N = 138) City-Østerbro (N = 94) Hele København (N = 918) 26,6% 28,3% 34,0% 41,1% 36,5% 45,7% 42,5% 3,3% 1,1% 10,3% 13,0% 39,1% 3,3% 3,3% 0,8% 3,9% 8,7% 7,9% 0,8% 2,9% 1,1% 32,3% 16,0% 8,6% 25,7% 1,1% 3,4% 2,0% 2,5% 14,0% 10,5% 23,0% 0,7% 3,0% 2,5% 10,9% 8,0% 8,7% 5,1% 9,4% 29,0% 1,1% 2,1% 10,6% 16,0% 9,6% 1,1% 2,0% 2,0% 12,1% 10,6% 2,9% 4,8% 25,5% 29,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 9. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2013 Amager (N = 186) Bispebjerg (N = 139) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 217) Nørrebro (N = 157) City-Østerbro (N = 90) Hele København (N = 964) 30,1% 27,4% 35,0% 31,1% 40,0% 34,9% 45,3% 1,6% 2,2% 10,8% 17,2% 5,9% 1,1% 0,7% 2,9% 7,2% 10,1% 5,0% 0,6% 2,3% 13,7% 9,7% 5,7% 0,9% 2,3% 4,1% 12,9% 7,8% 0,6% 3,2% 3,7% 7,0% 6,4% 14,0% 5,7% 8,3% 4,4% 8,9% 16,7% 1,1% 1,2% 10,5% 12,1% 2,5% 3,3% 3,4% 6,0% 10,0% 31,2% 28,8% 32,3% 25,7% 30,6% 24,4% 29,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 14 På figur 8, 9, 10 og 11 er familieplejeindsatser angivet med grønne nuancer. Institutionstyperne socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution vises med blå nuancer. 10

13 Figur 10. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2012 Amager (N = 216) 33,3% 7,4% 19,4% 5,1% 7,4% 27,3% Bispebjerg (N = 130) 46,2% 9,2% 14,6% 6,2% 6,2% 17,7% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 183) Valby-Vesterbro (N = 202) 38,8% 35,1% 2,2% 12,6% 12,0% 6,0% 0,5% 1,5% 12,4% 8,4% 6,4% 28,4% 35,6% Nørrebro (N = 173) City-Østerbro (N = 120) Hele København (N = 1024) 38,2% 26,7% 36,3% 13,3% 7,5% 13,9% 1,7% 18,3% 0,3% 10,3% 14,3% 4,0% 12,7% 1,7% 10,8% 3,4% 8,1% 23,7% 27,5% 27,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af anbragte børn og unge på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune under Børnefamiliecenter København (BFCK). Figur 8, 9 og 10 viser overordnet, at andelen af børn og unge anbragt i familiepleje er steget med 6,6 procentpoint mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober I oktober 2012 udgjorde andelen af familieplejeanbragte 46,9 % af alle anbragte. I oktober 2014 udgør andelen af familieplejeanbragte 53,5 % af alle anbragte. Stigningen afspejler to tendenser: Den første tendens er en stigning i andelen af unge i netværkspleje, akutplejefamilie og forstærket plejefamilie 15, mens andelen af unge anbragt i ordinær familiepleje stort set er konstant for perioden. Den anden tendens for anbringelsesmønsteret er et fald i alle øvrige anbringelsesindsatser end familiepleje 16. En undtagelse er anbringelsestypen døgninstitution, hvor der ses en mindre stigning fra oktober Set over perioden findes det største fald under anbringelsesindsatsen Eget værelse, bofællesskab. Der ses desuden et jævnt fald i andelen af børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted med i alt 3,3 procentpoint i perioden mellem 1. oktober 2012 og samme dato I oktober 2014 anvendes den nyeste type familieplejeindsats forstærket plejefamilie i alle BFCKs anbringelsesenheder. Ligesom det var tilfældet i den forrige kvartalsstatistik 17, udgør Forstærket familiepleje den største andel på Nørrebro, imens forstærket familiepleje udgør den mindste andel på Bispebjerg. I alle BFCKs anbringelsesenheder ses en stigning fra oktober 2013 til oktober 2014 i unge anbragt i forstærket familiepleje, på nær i City-Østerbro og Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor der for sidstnævnte er et meget lille fald. 15 Forstærket plejefamilie er en anbringelsesindsats, hvor plejefamilien tilbydes ekstra efteruddannelse, supervision mv. Disse værktøjer skal gøre plejefamilien i stand til at rumme børn og unge med særligt komplekse følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. 16 Bemærk at antallet af anbragte børn er faldende i perioden i Københavns kommune. 17 Se kvartalsstatistikken fra juli

14 På tværs af enhederne i Børnefamiliecenter København ses en række variationer inden for de respektive plejeindsatser: Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser i oktober 2014 varierer mellem enhederne med 18 procentpoint. For anbringelse på døgninstitution er variationen mellem enhederne ligeledes på 18 procentpoint. Figur 11 herunder viser fordelingen af børn og unge i Københavns Kommune anbragt uden for hjemmet af Handicapcenter København (HCK). Figur 11. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år pr. 1. oktober 2012, 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 i Handicapcenter København 1,3% 0,7% 2014 (N = 150) 24,7% 19,3% 53,3% 0,7% 2013 (N = 152) 24,3% 2,0% 1,3% 16,4% 54,6% 1,3% 1,8% 2012 (N = 166) 21,7% 22,3% 54,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution På figur 11 ses det, at andelen af børn og unge, der anbringes af HCK på et socialpædagogisk opholdssted, er faldet med 3,0 procentpoint fra 2012 til På døgninstitutionsområdet er udviklingen over sammen periode stort set stabil. Familieplejeområdet er steget fra 2012 frem til Denne observation skal ses i lyset af, at en relativt lille andel af børn og unge med handicap anbringes i familieplejeindsatser. Der er navnlig få børn og unge anbragt i netværksfamiliepleje og ingen i akutplejefamilier eller plejefamilier med forstærkning. Figur 12 herunder opsummerer udviklingen i den andel af børn og unge i alderen 0-23, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. 12

15 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 60,0% 55,0% 55,4 61,5 53,5 Hele København City-Østerbro 50,0% 45,0% 40,0% 46,9 40,7 49,1 43,5 Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg 35,0% 30,0% 25,0% 23,5 26,3 26,0 Amager HCK 20,0% Okt (N = 1190) Okt (N = 1116) Okt (N = 1068) Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser under BFCK er steget støt siden 1. oktober 2012 med 6,6 procentpoint. Stigningen afviger på tværs af BFCKs enheder. Alle områder har dog, i større eller mindre grad, haft en forøgelse i andelen af børn og unge anbragt i familiepleje. Som det var tilfældet for sidste kvartalsstatistik 19, har stigningen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge været størst i området Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby med en 13,5 procentpoints forøgelse over to år. Den næststørste stigning er at finde i anbringelsesenheden Brønshøj-Husum-Vanløse (9,8 procentpoint). Den mindste stigning har fundet sted i Bispebjerg. BFCK Bispebjerg har imidlertid fortsat en andel af anbringelser i familiepleje, som ligger over gennemsnittet for København. Andelen af familieplejeanbragte børn og unge anbragt under Handicapcenter København ligger i perioden meget stabilt. Figur 13 nedenfor viser udviklingen i andelen af børn og unge i alderen 0-17, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. Der er således tale om den samme opsummering, som i figur 12 herover, men i stedet for aldersgruppen 0-23, viser figur 13 aldersgruppen 0-17 år. Udviklingen i andelen af familiepleje for de 0 17-årige kan have særlig interesse, da familieplejeanbringelser er hyppigere for denne aldersgruppe. 18 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 19 Se kvartalsstatistikken for juli

16 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 70,0% 65,0% 64,8 71,7 64,5 Hele København 60,0% 55,0% 50,0% 55,8 52,6 57,1 52,9 City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro 45,0% 45,1 Brønshøj-Husum-Vanløse 40,0% Bispebjerg 35,0% Amager 30,0% 25,0% 24,8 28,4 27,3 HCK 20,0% 2012 (N = 1006) 2013 (N = 929) 2014 (N = 854) Sammenligner man figur 12 (0-17 år) og figur 13 (0-23 år) ses det, at andelen af familieplejeanbragte i 2014 for de 0 17-årige er højere i alle BFCK anbringelsesenhederne, end det er tilfældet for de 0 23-årige. Yderligere kan man ved sammenligning konstatere, at stigningen fra i familieplejeanbragte, er større i alle BCFK enheder, når man ikke medtager de anbragte over 17 år. 20 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 14

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje - uddrag af projektbeskrivelsen Videnscenter for Familiepleje vil med støtte fra Egmont Fonden i perioden 1. april 2014 til og med 31. marts 2016

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn A NALYSE Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge udviklingen

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Styrkelse af familieplejeområdet

Styrkelse af familieplejeområdet Styrkelse af familieplejeområdet TEMA 2 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er etableret

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet Bilag 2a - Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr. Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14 - Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 11 juni 2 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) 1999 Had er AMFORA? Resumé AMFORA er en statistik oer,

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere