TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Denne kvartalsstatistik er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. oktober Den indeholder også en oversigt over anbringelsesområdet for seks af landets kommuner. Kvartalsstatikken for oktober 2014 fordeler sig over tre afsnit. Første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønsteret, aldersfordelingen samt anbringelseshyppigheden blandt 0-17-årige i de såkaldte 6-by kommuner: København, Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg og Aarhus. Endelig beskriver første afsnit også udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune, fordelt på aldersgrupper. Alle tal i første afsnit tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Tallene fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik er fra oktober Bemærk at registreringer fra Ankestyrelsen og registreringer fra Københavns kommune kan variere en smule. Andet afsnit omhandler denne kvartalsstatistiks specifikke tema, der sætter fokus på netværksanbringelser. I afsnittet sammenlignes andelen af netværksanbragte i Københavns Kommune med 6-by kommunerne. Derudover inddrages også udviklingen i netværksplejeanbringelser i og uden for slægten i Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet. Til sidst vises alders- og kønsfordelingen blandt netværksanbragte inden for Københavns Kommune. Data i andet afsnit er hentet dels fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (ultimo 2013), dels fra Københavns Kommunes eget registreringssystem (2014). I tredje afsnit vises anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune, dvs. fordelingen af anbragte børn og unge i alderen 0-23 år på forskellige typer af anbringelsesindsatser i perioden Dette tema er fast for alle kvartalsstatistikker. Nærværende kvartalsstatistik er en revideret udgave. Vi er blevet opmærksomme på to fejlkilder i tallene, som trækkes fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer 1. Den ene fejlkilde drejer sig om ukorrekte sammenkørsler af underindsatser fra BUS og CSC. Den anden drejer sig om, at kvartalsstatistikken påvirkes meget af, hvor tidligt man trækker tal ud. I vores udtræk fra den 15. oktober er der en del bevægelser og ændringer for 1. oktober, som endnu ikke er blevet registreret. De manglende registreringer fordeler sig desværre ikke ligeligt på foranstaltninger og BCFK-enheder. Tallene i nærværende reviderede udgave er fra 1. oktober 2014, og er trukket den 19. januar Der er ingen af vore hovedkonklusioner, som er ændret som følge af revideringen. Fremover afventer vi mindst en måned efter kvartalsstart med at trække tallene, og vil altid eksplicitere den præcise dato for udtrækket. Indhold 1. Sammenligning af 6-by kommunerne Tema: Netværksanbringelser Anbringelsesmønster i Københavns Kommune tallene fra ankestyrelsen er ikke berørt af revideringen

3 1. Sammenligning af 6-by kommunerne 2 Tabel 1. Anbringelsesmønsteret i 6-by kommunerne (0-17 år), ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) Netværkspleje 12,5 % 4,3 % 5,3 % 7,4 % 6,2 % 10,1 % 8,6 % 7,0 % Ordinær familiepleje 39,3 % 54,0 % 31,5 % 62,1 % 37,9 % 49,3 % 43,5 % 49,1 % Kommunal familiepleje 1,1 % 1,6 % 1,5 % 2,1 % 1,3 % 2,5 % 1,6 % 2,4 % Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 10,9 % 3,9 % 2,7 % 2,1 % 8,1 % 2,7 % 6,4 % 4,7 % Døgninstitution 26,5 % 16,7 % 31,8 % 17,4 % 31,5 % 19,2 % 24,7 % 19,5 % Kost- og/eller efterskole, skibsprojekt 3,3 % 2,7 % 3,6 % 0,5 % 2,4 % 0,8 % 2,5 % 3,2 % Socialpædagogisk opholdssted 6,4 % 16,7 % 23,7 % 8,4 % 12,6 % 15,5 % 12,8 % 14,1 % Tabel 1 viser en oversigt over 6-by kommunernes anbringelsesmønster i 2013, samt et gennemsnit for alle 6-by kommunerne og landsgennemsnittet 3. Tabel 1 er fordelt på kommunerne København, Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg ud fra forskellige anbringelsesindsatser inden for aldersintervallet 0-17 år. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne viser tabel 1, at der i Københavns Kommune er procentvis flere børn og unge anbragt under anbringelsesindsatserne netværkspleje (12,5 %), eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted (10,9 %) samt døgninstitution (26,5 %). I Københavns kommune er der omvendt færre anbragte børn og unge i indsatserne: ordinær familiepleje (39,3 %), kommunal familiepleje (1,1 %), kost- og/eller efterskole, skibsprojekt (3,3 %) samt socialpædagogisk opholdssted (6,4 %), end for landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne. I forhold til anbringelsesmønsteret for i 6-by kommunerne, er der i 2013 ikke væsentlige forskelle at spore 6. 2 Tallene summerer ikke altid til 100 %, idet andelene er angivet med afrunding på én decimal. 3 De valgte anbringelsesindsatser, samt aldersintervallet 0-17 år udgør i første afsnit populationen for tabeller og grafer, der viser anbringelser under 6-by kommunerne. Det bør hertil bemærkes, at anbringelsestyperne akutinstitution og kommunalt døgntilbud er lagt sammen med henholdsvis døgninstitution og værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted. 4 Ankestyrelsen samler tal fra hele Danmark vedrørende kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. 5 Se kvartalsstatistik, oktober Anbringelsesindsatsen kommunal familiepleje er i denne kvartalsstatistik en selvstændig anbringelsesindsats og svarer til Børnefamiliecenter Københavns anbringelsesindsats forstærket familiepleje. Kommunal familiepleje er i kvartalsstatistikken for oktober 2013 lagt under familieplejeindsatsen ordinær familiepleje. For sammenligning af kvartalsstatistikken oktober 2014 med kvartalsstatistikken 2013 skal anbringelsesindsatserne kommunal familiepleje og ordinær familiepleje derfor lægges sammen. 1

4 Figur 1. Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i 6-by kommunerne, ultimo 2013 København (N = 917) 6,0% 9,9% 24,1% 19,6% 40,3% Odense (N = 437) 8,5% 13,3% 27,0% 21,7% 29,5% Esbjerg (N = 337) 8,3% 11,6% 16,9% 22,6% 40,7% Randers (N = 190) 10,0% 10,0% 23,7% 21,6% 34,7% Aarhus (N = 531) 6,2% 11,7% 22,2% 22,0% 37,9% Aalborg (N = 485) 10,1% 12,0% 24,1% 19,8% 34,0% 6-byerne (N = 2897) 7,6% 11,3% 23,3% 20,9% 36,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år Figur 1 illustrerer aldersfordelingen blandt 0-17-årige anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, ultimo Figur 1 viser, at aldersfordelingen på de 5 aldersgrupper i Københavns Kommune lægger sig tæt op ad gennemsnittet for 6-bykommunerne. Derudover viser figur 1, at teenagere (12-14 år og år) samlet set er den størst repræsenterede aldersgruppe for de 6 kommuner. I København udgør andelen af anbragte teenagere samlet set 59,9 % af alle anbragte børn og unge i kommunen. Gennemsnittet for samme aldersgruppe i de seks byer er 57,8 %, hvilket svarer til en forskel på 2,1 procentpoint ift. andelen af anbragte teenagere i Københavns Kommune. Når man ser isoleret på den ældste aldersgruppe (15-17 år) har Esbjerg og København med hhv. 40,3 % og 40,7 % de største andele af anbragte unge blandt årige. Til sammenligning er anbringelsesgennemsnittet for 6- by kommunerne på 36,9 % i den ældste alderskategori. Sammenlignet med aldersfordelingen i København, ultimo , er der sket en stigning i den midterste aldersgruppe fra 21,0 % i 2012 til 24,1 % i Dette svarer til en samlet stigning på 3,1 procentpoint. De yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år) er desuden blevet større. I 2012 udgjorde de yngste anbragte børn i København 14,7 % af alle anbragte i kommunen, mens dette tal var steget til 15,9 i I alt er der for de yngste aldersgrupper i København tale om en stigning på 1,2 procentpoint mellem 2012 og Den næste tabel viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne for 2013, fordelt på aldersgrupper. 7 Se kvartalsstatistik, oktober

5 Tabel 2. Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i alderen 0-17 år, ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) 0-3 år 1,7 4,3 5,7 4,8 2,2 5,7 3,1 3,3 4-6 år 4,9 8,6 10,0 5,6 6,0 8,7 6,6 5, år 9,0 11,4 8,7 7,9 7,3 10,9 9,1 7, år 13,7 15,1 18,5 11,5 11,9 15,1 14,0 12, år 29,1 19,8 31,2 17,5 19,7 24,7 24,1 21, år 9,1 11,3 14,1 9,3 8,6 12,5 10,2 9,8 Tabel 2 viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne, ultimo Anbringelseshyppigheden angiver den del af alle 0-17-årige, som er anbragt uden for hjemmet. Værdierne er angivet i promiller og er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. Tabel 2 viser, at der i Københavns Kommune ultimo 2013 er anbragt 1,1 færre børn pr børn i aldersgruppen 0-17 år sammenlignet med gennemsnittet for 6-bykommunerne. Anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er ligeledes lavere end for gennemsnittet for hele landet. Aarhus er kommunen med den laveste anbringelseshyppighed blandt 6-byerne. Omvendt har Esbjerg Kommune den højeste anbringelseshyppighed. København og Esbjerg adskiller sig fra de øvrige 6-by kommuner ved have den største anbringelseshyppighed blandt 15-17årige i I København og Esbjerg er hhv. 29,1 og 31,2 unge pr unge i alderen år anbragt ultimo Gennemsnittet for årige i 6-by kommunerne ligger til sammenligning på 24,1 unge pr unge. Blandt 6-by kommunerne har Københavns Kommune den laveste anbringelseshyppighed i de to yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år). Ultimo 2013 er der i Københavns Kommune anbragt 1,7 0-3-årige og 4,9 4-6-årige pr børn. For 6-byerne ligger værdierne for samme aldersgrupper på hhv. 3,1 og 6,6 pr børn. Generelt er anbringelseshyppigheden i de første fire aldersgrupper i Københavns Kommune en anelse mindre, end i de fem øvrige kommuner og resten af landet. Den næste figur viser udviklingen i anbringelseshyppighed i Københavns kommune i perioden , fordelt på alder. 3

6 Figur 2. Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter børnenes alder i perioden ,0 40,0 42,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,4 12,3 11,0 10,2 9,7 29,1 13,7 9,1 9,0 5,3 4,9 2,2 1, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Figur 2 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden , fordelt efter de anbragte børns alder. Værdierne er som i tabel 2 angivet i promiller og baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet i København pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. I figur 2 ses det generelt, at anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er faldende i perioden For hele aldersgruppen (0-17 år) er anbringelseshyppigheden samlet set faldet med 3,2 børn pr børn over hele perioden. Det største fald i anbringelseshyppigheden findes under den ældste gruppe af anbragte unge (15-17 år). I denne aldersgruppe er anbringelseshyppigheden faldet fra 42,4 unge pr unge i 2010 til 29,1 unge pr unge i Fra 2010 til 2013 svarer denne udvikling til et fald på 13,3 børn pr årige. I den næstældste aldersgruppe (12-14 år) er anbringelseshyppigheden også gradvist faldet siden Anbringelseshyppigheden for de årige var i 2010 på 21,4 børn pr børn. Fra 2010 til 2013 er anbringelseshyppigheden i den næstældste gruppe således faldet med 7,7 børn pr børn. Anbringelseshyppigheden for de øvrige aldersgrupper ligger relativt stabilt over den treårige periode. 8 Herpå følger denne kvartalsstatistiks specifikke tema, som omhandler netværksanbringelser. Tallene fra Ankestyrelsens opgørelse kan pga. registreringsforskelle adskille sig fra flere af de efterfølgende figurer i kvartalsstatistikken, som er baseret på de interne registreringssystemer i Københavns Kommune, CSC Social og BUS. 4

7 2. Tema: Netværksanbringelser I dette afsnit skiftes fokus til denne kvartalsstatistiks tema om netværksanbringelser. Figurerne 3-5 sammenligner netværksanbringelser på tværs af 6-byerne. Figurerne 3-5 tager, ligesom i afsnit 1, afsæt i tal fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Data fra de sidste figurer er hentet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer BUS og CSC Social. Figur 3. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte unge i alderen 0-17 år af samtlige anbringelser i 6- bykommunerne ,0% 12,0% 12,5 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 9,3 7,8 8,5 8,6 7,0 4,1 4,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% Figur 3 viser udviklingen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) blandt samtlige anbringelser i 6-by kommunerne for perioden Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden har der i 6-by kommunerne været en generel stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,6 procentpoint i forhold til alle typer af anbringelser. Fra 2010 til 2013 er den gennemsnitlige andel af netværksanbragte for 6-byerne steget fra 7,0 % til 8,6 %. I Aalborg og Københavns Kommune er andelen af netværksplejeanbragte blandt samtlige anbringelser steget kontinuerligt i perioden For Københavns Kommune udgør andelen af netværksplejeanbringelser 12,5 % i 2013 mod 9,3 % i Dette svarer til en stigning på 3,2 procentpoint for hele perioden. For de øvrige 6-byer ligger andelen i netværkspleje blandt samtlige anbragte børn og unge forholdsvis stabilt. 5

8 Figur 4. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte i alderen 0-17 år af samtlige familieplejeanbragte i 6- bykommunerne ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 23,7 22,2 15,5 16,4 16,0 15,0 7,6 7,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% På Figur 4 ses udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) af samtlige familieplejeanbragte i 6-by kommunerne for perioden I forhold til figur 3 er der i figur 4 kun medtaget familieplejeanbringelser. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik I Aalborg og Københavns Kommune er den samlede stigning i netværksplejeanbragte blandt familieplejeanbragte i perioden lidt højere end gennemsnittet for 6-by kommunerne. I 2010 var 22,2 procent af familieplejeanbringelserne i Københavns Kommune i netværket, mens dette tal i 2013 var steget til 23,7 %. Den samlede stigning i perioden ligger på 1,5 procentpoint. For hele perioden har der for 6-by kommunerne været en svag stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,0 procentpoint, når der kun ses på familieplejeanbringelser. For både Randers, København og gennemsnittet i 6-by kommunerne ses fra 2012 til 2013 et mindre fald i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge blandt familieplejeanbringelser. For de øvrige kommuner er der ikke sket de store ændringer i perioden I den følgende figur vises udviklingen i andelen af slægtsanbragte børn og unge ud af alle netværksplejeanbragte i 6-by kommunerne. 6

9 Figur 5. Udviklingen i andelen af anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i slægtspleje ud af alle netværksplejeanbragte 9 i 6-bykommunerne og på landsplan ,0% 65,0% 60,0% 66,1 63,5 59,7 55,0% 50,0% 48,2 53,1 55,8 København Gennemsnit, 6-byerne 45,0% 40,0% 45,7 43,5 Hele landet 35,0% 30,0% Figur 5 viser udviklingen i andelen af blandt børn og unge (0-17 år) som er anbragt i netværksplejefamilie inden for slægten i Københavns Kommune, 6-by kommunerne og hele landet. De øvrige anbringelser i netværksfamiliepleje er uden for slægten. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden udgør andelen af anbringelser indenfor slægten en stadig større andel af de netværksanbragte i både Københavns Kommune, 6-byerne og på landsplan. Stigningerne for Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet er mellem 2010 og 2013 i alt på hhv. 20, 17,9 og 14 procentpoint 10. Andelen af netværksanbragte inden for slægten i Københavns Kommune ligger 2,1 procentpoint under gennemsnittet for 6-byerne og 3,9 procentpoint over landsgennemsnittet. I den resterende del af denne kvartalsstatistik kommer data ikke længere fra Ankestyrelsen, men i stedet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer CSC Social og BUS. 9 Ankestyrelsen opgør netværkspleje i to kategorier, hhv., i og uden for slægten. 10 De øvrige 6-by kommuner Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg fremgår ikke selvstændigt i figur 5. Dette skyldes at antallet af netværksplejeanbragte for hver af kommunerne ligger meget lavt. 7

10 Figur 6. Aldersfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 50,0% 48,7 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 40,4 27,3 21,2 18,2 14,2 11,1 11,5 O-3 år 4-8 år 9-12 år år år 0,0% 3, (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 109) 4, (N = 113) Figur 6 viser aldersfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 11 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober Set over hele perioden viser figur 6, at der blandt samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK pr. 1. oktober 2014 er 8,3 procentpoint flere teenagere (13-17 år) sammenlignet med 1. oktober I samme periode er andelen i de to mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) blevet mindre. De mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) udgjorde i oktober 2011 hhv. 27,3 % og 18,2 % af samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK. Pr. 1. oktober 2014 udgør de 4-8-årige og 9-12-årige hhv. 21,2 % og 14,2 % af alle netværksplejeanbragte. Forskellen mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober 2014 svarer til et fald på hhv. 6,1 og 4,0 procentpoint. Andelen i den yngste børnegruppe (0-3 år) ligger over hele perioden forholdsvist stabilt. Det samme gælder for netværksplejeanbragte i efterværn (18-23 år). I den følgende figur vises kønsfordelingen for de 0-23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 8

11 Figur 7. Kønsfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 60,0% 60,2 55,0% 55,6 52,9 50,0% 45,0% 44,4 50,0 47,1 Pige Dreng 40,0% 39,8 35,0% 30,0% 2011 (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 104) 2014 (N = 113) Figur 7 viser kønsfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 12 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober På figur 7 ses det, at der mellem oktober 2011 og 2014 procentvis er flere piger end drenge anbragt i netværkspleje. Pr. 1. oktober 2014 er der således 20,4 procentpoint flere piger anbragt i netværkspleje end drenge. I perioden stiger totalen for antallet af netværksanbringelser, mens at antallet af drenge anbragt i netværkspleje ligger nogenlunde stabilt. 13 Den tredje og sidste del af kvartalsstatistikken, oktober 2014 viser tal for anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 13 Den markante procentvise stigning for andelen af anbragte piger i netværkspleje mellem 2013 og 2014 hænger sammen med, at det samlede antal anbringelser i netværkspleje stiger, og at antallet af netværksplejeanbragte drenge samtidig er næsten uændret for perioden

12 3. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune 14 Figur 8. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2014 Amager (N = 184) Bispebjerg (N = 127) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 200) Nørrebro (N = 138) City-Østerbro (N = 94) Hele København (N = 918) 26,6% 28,3% 34,0% 41,1% 36,5% 45,7% 42,5% 3,3% 1,1% 10,3% 13,0% 39,1% 3,3% 3,3% 0,8% 3,9% 8,7% 7,9% 0,8% 2,9% 1,1% 32,3% 16,0% 8,6% 25,7% 1,1% 3,4% 2,0% 2,5% 14,0% 10,5% 23,0% 0,7% 3,0% 2,5% 10,9% 8,0% 8,7% 5,1% 9,4% 29,0% 1,1% 2,1% 10,6% 16,0% 9,6% 1,1% 2,0% 2,0% 12,1% 10,6% 2,9% 4,8% 25,5% 29,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 9. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2013 Amager (N = 186) Bispebjerg (N = 139) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 217) Nørrebro (N = 157) City-Østerbro (N = 90) Hele København (N = 964) 30,1% 27,4% 35,0% 31,1% 40,0% 34,9% 45,3% 1,6% 2,2% 10,8% 17,2% 5,9% 1,1% 0,7% 2,9% 7,2% 10,1% 5,0% 0,6% 2,3% 13,7% 9,7% 5,7% 0,9% 2,3% 4,1% 12,9% 7,8% 0,6% 3,2% 3,7% 7,0% 6,4% 14,0% 5,7% 8,3% 4,4% 8,9% 16,7% 1,1% 1,2% 10,5% 12,1% 2,5% 3,3% 3,4% 6,0% 10,0% 31,2% 28,8% 32,3% 25,7% 30,6% 24,4% 29,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 14 På figur 8, 9, 10 og 11 er familieplejeindsatser angivet med grønne nuancer. Institutionstyperne socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution vises med blå nuancer. 10

13 Figur 10. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2012 Amager (N = 216) 33,3% 7,4% 19,4% 5,1% 7,4% 27,3% Bispebjerg (N = 130) 46,2% 9,2% 14,6% 6,2% 6,2% 17,7% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 183) Valby-Vesterbro (N = 202) 38,8% 35,1% 2,2% 12,6% 12,0% 6,0% 0,5% 1,5% 12,4% 8,4% 6,4% 28,4% 35,6% Nørrebro (N = 173) City-Østerbro (N = 120) Hele København (N = 1024) 38,2% 26,7% 36,3% 13,3% 7,5% 13,9% 1,7% 18,3% 0,3% 10,3% 14,3% 4,0% 12,7% 1,7% 10,8% 3,4% 8,1% 23,7% 27,5% 27,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af anbragte børn og unge på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune under Børnefamiliecenter København (BFCK). Figur 8, 9 og 10 viser overordnet, at andelen af børn og unge anbragt i familiepleje er steget med 6,6 procentpoint mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober I oktober 2012 udgjorde andelen af familieplejeanbragte 46,9 % af alle anbragte. I oktober 2014 udgør andelen af familieplejeanbragte 53,5 % af alle anbragte. Stigningen afspejler to tendenser: Den første tendens er en stigning i andelen af unge i netværkspleje, akutplejefamilie og forstærket plejefamilie 15, mens andelen af unge anbragt i ordinær familiepleje stort set er konstant for perioden. Den anden tendens for anbringelsesmønsteret er et fald i alle øvrige anbringelsesindsatser end familiepleje 16. En undtagelse er anbringelsestypen døgninstitution, hvor der ses en mindre stigning fra oktober Set over perioden findes det største fald under anbringelsesindsatsen Eget værelse, bofællesskab. Der ses desuden et jævnt fald i andelen af børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted med i alt 3,3 procentpoint i perioden mellem 1. oktober 2012 og samme dato I oktober 2014 anvendes den nyeste type familieplejeindsats forstærket plejefamilie i alle BFCKs anbringelsesenheder. Ligesom det var tilfældet i den forrige kvartalsstatistik 17, udgør Forstærket familiepleje den største andel på Nørrebro, imens forstærket familiepleje udgør den mindste andel på Bispebjerg. I alle BFCKs anbringelsesenheder ses en stigning fra oktober 2013 til oktober 2014 i unge anbragt i forstærket familiepleje, på nær i City-Østerbro og Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor der for sidstnævnte er et meget lille fald. 15 Forstærket plejefamilie er en anbringelsesindsats, hvor plejefamilien tilbydes ekstra efteruddannelse, supervision mv. Disse værktøjer skal gøre plejefamilien i stand til at rumme børn og unge med særligt komplekse følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. 16 Bemærk at antallet af anbragte børn er faldende i perioden i Københavns kommune. 17 Se kvartalsstatistikken fra juli

14 På tværs af enhederne i Børnefamiliecenter København ses en række variationer inden for de respektive plejeindsatser: Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser i oktober 2014 varierer mellem enhederne med 18 procentpoint. For anbringelse på døgninstitution er variationen mellem enhederne ligeledes på 18 procentpoint. Figur 11 herunder viser fordelingen af børn og unge i Københavns Kommune anbragt uden for hjemmet af Handicapcenter København (HCK). Figur 11. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år pr. 1. oktober 2012, 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 i Handicapcenter København 1,3% 0,7% 2014 (N = 150) 24,7% 19,3% 53,3% 0,7% 2013 (N = 152) 24,3% 2,0% 1,3% 16,4% 54,6% 1,3% 1,8% 2012 (N = 166) 21,7% 22,3% 54,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution På figur 11 ses det, at andelen af børn og unge, der anbringes af HCK på et socialpædagogisk opholdssted, er faldet med 3,0 procentpoint fra 2012 til På døgninstitutionsområdet er udviklingen over sammen periode stort set stabil. Familieplejeområdet er steget fra 2012 frem til Denne observation skal ses i lyset af, at en relativt lille andel af børn og unge med handicap anbringes i familieplejeindsatser. Der er navnlig få børn og unge anbragt i netværksfamiliepleje og ingen i akutplejefamilier eller plejefamilier med forstærkning. Figur 12 herunder opsummerer udviklingen i den andel af børn og unge i alderen 0-23, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. 12

15 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 60,0% 55,0% 55,4 61,5 53,5 Hele København City-Østerbro 50,0% 45,0% 40,0% 46,9 40,7 49,1 43,5 Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg 35,0% 30,0% 25,0% 23,5 26,3 26,0 Amager HCK 20,0% Okt (N = 1190) Okt (N = 1116) Okt (N = 1068) Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser under BFCK er steget støt siden 1. oktober 2012 med 6,6 procentpoint. Stigningen afviger på tværs af BFCKs enheder. Alle områder har dog, i større eller mindre grad, haft en forøgelse i andelen af børn og unge anbragt i familiepleje. Som det var tilfældet for sidste kvartalsstatistik 19, har stigningen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge været størst i området Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby med en 13,5 procentpoints forøgelse over to år. Den næststørste stigning er at finde i anbringelsesenheden Brønshøj-Husum-Vanløse (9,8 procentpoint). Den mindste stigning har fundet sted i Bispebjerg. BFCK Bispebjerg har imidlertid fortsat en andel af anbringelser i familiepleje, som ligger over gennemsnittet for København. Andelen af familieplejeanbragte børn og unge anbragt under Handicapcenter København ligger i perioden meget stabilt. Figur 13 nedenfor viser udviklingen i andelen af børn og unge i alderen 0-17, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. Der er således tale om den samme opsummering, som i figur 12 herover, men i stedet for aldersgruppen 0-23, viser figur 13 aldersgruppen 0-17 år. Udviklingen i andelen af familiepleje for de 0 17-årige kan have særlig interesse, da familieplejeanbringelser er hyppigere for denne aldersgruppe. 18 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 19 Se kvartalsstatistikken for juli

16 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 70,0% 65,0% 64,8 71,7 64,5 Hele København 60,0% 55,0% 50,0% 55,8 52,6 57,1 52,9 City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro 45,0% 45,1 Brønshøj-Husum-Vanløse 40,0% Bispebjerg 35,0% Amager 30,0% 25,0% 24,8 28,4 27,3 HCK 20,0% 2012 (N = 1006) 2013 (N = 929) 2014 (N = 854) Sammenligner man figur 12 (0-17 år) og figur 13 (0-23 år) ses det, at andelen af familieplejeanbragte i 2014 for de 0 17-årige er højere i alle BFCK anbringelsesenhederne, end det er tilfældet for de 0 23-årige. Yderligere kan man ved sammenligning konstatere, at stigningen fra i familieplejeanbragte, er større i alle BCFK enheder, når man ikke medtager de anbragte over 17 år. 20 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 14

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Publikationen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere