Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning af hovedresultater Baggrund Hovedkonklusioner 2 Titel Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Sammenfatning af hovedresultater Udgiver Ankestyrelsen, september 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning af hovedresultater 1.1 Baggrund Med Barnets Reform fra 2011 blev det præciseret, at plejefamilier altid skal komme i betragtning, når der skal vælges anbringelsessted til børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Det har blandt andet betydet, at andelen af børn og unge, som anbringes i plejefamilie, har været stigende de seneste år. Det stiller krav til plejefamiliernes kompetencer samt til samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner, som er vigtige forudsætninger for gode anbringelsesforløb. Det øgede politiske fokus og prioritering samt en række konkrete sager om ændring af anbringelsessted fik i 2013 den daværende social- og integrationsminister til at bede Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse om samarbejdsrelationen mellem kommuner og plejefamilier. Et særligt fokus for undersøgelsen er at undersøge, hvorvidt der er samarbejdsproblemer, og om disse i givet fald fører til, at der træffes beslutning om at afbryde plejekontrakten med plejefamilien og flytte barnet til et nyt anbringelsessted. Ankestyrelsen har på den baggrund gennemført en række undersøgelser, som giver et aktuelt billede af, hvordan samarbejdet opleves fra både plejefamilier og kommuners side, hvad parterne mener, der særligt udfordrer samarbejdet, samt hvad der kendetegner et godt samarbejde. Ankestyrelsen har desuden via gennemgang af konkrete sager undersøgt kommunernes praksis, når de træffer afgørelse om at flytte et barn fra en plejefamilie til et andet anbringelsessted. For at få et overblik over det samlede antal plejefamilier har Ankestyrelsen ligeledes gennemført en kortlægning af antallet af plejefamilier fordelt på de forskellige godkendelsesformer. Det samlede undersøgelsesarbejde omfatter fire delrapporter: Delrapport 1: Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier. Delrapport 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommuner. Delrapport 3: Praksisundersøgelse om anbragte børn og unge der flytter fra en plejefamilie til et nyt anbringelsessted. Delrapport 4: Kortlægning af antallet af plejefamilier i Danmark.

4 2 Undersøgelserne belyser samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner fra forskellige vinkler, og rapporterne bør læses samlet for at få et samlet billede af alle aktørers holdninger til samarbejdet. Denne opsamling sammenfatter og sammenholder hovedresultaterne fra de fire delundersøgelser. 1.2 Hovedkonklusioner De fleste kommuner og plejefamilier er tilfredse med samarbejdet, men der er også plads til forbedringer Størstedelen af kommunerne og størstedelen af plejefamilierne oplever, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Der er særligt et godt samarbejde mellem plejefamilierne og familieplejekonsulenterne det mener både plejefamilier og kommuner. Plejefamiliekonsulenten varetager typisk den direkte kontakt til plejefamilien og har i højere grad end barnets sagsbehandler til opgave at varetage plejefamiliens interesser. Figur 1.1 Kommuners vurdering af samarbejdet med plejefamilier 1, pct Figur 1.2 Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommuner, pct Meget tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller 9 38 Mindre tilfredsstillende 9 18 Utilfredsstillende 1 8 Ikke tilfredsstillende 5 14 Myndighedssagsbehandler Familieplejekonsulent Myndighedssagsbehandler Familieplejekonsulent Kilde: Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier, Ankestyrelsen juni 2014 Kilde: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommuner, Ankestyrelsen juni 2014 Der er imidlertid også en andel kommuner og især plejefamilier, som vurderer samarbejdet som mindre tilfredsstillende. Det indikerer, at der er potentiale for at forbedre samarbejdet. Selvom samarbejdet ikke i udpræget grad er præget af konflikter, så oplever især plejefamilier, at der er samarbejdsområder, hvor de savner større grad af inddragelse, information og anerkendelse. 1 Der er ikke anvendt helt samme kategorisering ved kommunernes vurdering som for plejefamiliers vurdering. Der kan derfor alene sammenlignes på fordelingen mellem kategorierne for hhv. kommuner og plejefamilier, men ikke på tværs mellem kommuner og plejefamilier.

5 3 Honorering af plejefamilierne og mangel på information er hyppigste årsager til konflikt i samarbejdet Plejefamilier og kommuner er blevet bedt om at angive, hvilke samarbejdsområder, som de hver især vurderer hyppigst giver anledning til konflikt. Begge parter peger på, at vederlagsproblematikker, især genforhandling af vederlag undervejs i anbringelsesforløbet, er en af de hyppigste årsager til konflikt. Kommunerne angiver herudover, at det anbragte barns samvær med biologiske forældre hyppigt kan give anledning til konflikt i samarbejdet. Plejefamilierne fremhæver heroverfor særligt mangel på informationer fra kommunen, som er en af hovedårsagerne til, at der kan opstå konflikter. Flere af plejefamilierne peger også på, at skiftende sagsbehandlere er en kilde til frustration hos plejefamilierne. Afgørelser om ændring af anbringelsessted sker i de fleste tilfælde i overensstemmelse med loven Ankestyrelsens gennemgang af 57 konkrete sager om ændring af anbringelsessted for børn og unge anbragt i plejefamilie viser, at afgørelserne i 61 procent af sagerne er truffet på et juridisk korrekt grundlag. Der er ligeledes, ud fra en børnesagkyndig vurdering, i størstedelen af sagerne, sket en relevant flytning, som tilgodeser barnets eller den unges tarv. I 39 procent af sagerne er enkelte eller flere krav i lovgivningen imidlertid ikke fulgt. Sagerne er udvalgt, hvor der er sket flytning fra en plejefamilie til et andet anbringelsessted ikke hvor barnet/den unge er hjemgivet. Der er således en vis sandsynlighed for, at årsagen til flytningen kan have været samarbejdsvanskeligheder mellem kommune og plejefamilie. På baggrund af de gennemgåede sagsakter vurderer Ankestyrelsen ikke, at årsagen i nogen af sagerne har været samarbejdsvanskeligheder mellem plejefamilie og kommune. 2 Praksisundersøgelsen viser, at plejefamilierne i ca. 40 procent af de undersøgte sager selv har opsagt plejekontrakten. Det er Ankestyrelsens vurdering, at nogle af flytningerne sandsynligvis kunne være undgået, hvis der fra starten af anbringelsen var foretaget det rette match mellem plejefamilie og plejebarn. I nogle sager er barnet eller den unge udredt for sent i forløbet eller slet ikke udredt, hvor de burde have været det. Opsamling på resultaterne fra de tre delundersøgelser understreger og bekræfter, at en grundig matchningsproces samt støtte til plejefamilier og det anbragte barn er væsentlige forudsætninger for at undgå brud i plejefamilieanbringelser. Både kommuner og plejefamilier understreger således også, at det rette match mellem plejefamilie og plejebarn er helt grundlæggende for et vellykket anbringelsesforløb. 2 Ankestyrelsen har alene indhentet og vurderet sagsakter fra barnets/den unges sag og ikke plejefamiliernes personalesager.

6 Det gode samarbejde Kommuner og plejefamilier er på flere punkter enige om, hvad der er afgørende for et godt samarbejde mellem parterne. At plejefamilien anerkendes for deres faglige indsigt i barnets forhold Inddragelse af plejefamilien i beslutninger om barnet At plejefamilierne oplever tilgængelighed i kontakten med kommunen at plejefamilierne kan komme i kontakt og få råd og vejledning med sagsbehandler og familieplejekonsulent ved behov. Kommunerne er opmærksomme på de problemer, som kan opstå i samarbejdet, og flere kommuner har iværksat konkrete indsatser. Dette sker ud fra erkendelsen af, at en væsentlig forudsætning for en vellykket plejefamilieanbringelse er et godt samarbejde mellem parterne omkring barnet. Kortlægning af antal plejefamilier Kommunerne er blevet bedt om at opgøre antallet af plejefamilier, som kommunen i slutningen af 2013 havde godkendt. Plejefamilierne er opdelt på de forskellige godkendelsesformer. 93 kommuner har indsendt oplysninger til brug for kortlægningen. Kortlægningen viser, at der pr. oktober 2013 var i alt godkendte plejefamilier. Heraf er generelt godkendt, svarende til 77 procent, mens resten 23 procent - er godkendt til et konkret barn. Ikke alle godkendte plejefamilier havde på tidspunktet for opgørelsen en plejeopgave , svarende til 83 procent, af det samlede antal godkendte plejefamilier, havde på tidspunktet for opgørelsen i slutningen af oktober 2013 et eller flere børn i døgnpleje og/eller aflastning havde et eller flere børn i døgnpleje. Kilde: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark, Ankestyrelsen, august 2014

7 5 Om undersøgelserne Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier Mellem 80 og 90 kommuner har besvaret hele eller dele af et spørgeskema Der er gennemført interview med tre kommuner og indhentet materiale fra enkelte andre kommuner Der er afholdt indledende møder med flere interessenter og organisationer på plejefamilieområdet Plejefamiliernes oplevelse af samarbejdet med kommuner 374 plejefamilier har besvaret et spørgeskema i perioden januar til marts 2014 Der er afholdt tre fokusgruppeinterview med 11 plejefamilier I de tilfælde, hvor plejefamilierne har flere børn og unge i familiepleje, er de bedt om at forholde sig til samarbejdet med anbringende kommune for det plejebarn, som næste gang har fødselsdag. Praksisundersøgelse om ændring af anbringelsessted fra en plejefamilie 20 kommuner har indsendt sager om ændring af anbringelsessted for børn og unge anbragt i plejefamilie. 57 sager opfyldte kriterierne for sagsudvælgelsen. Sagerne omhandler børn og unge, der flytter fra en plejefamilie til et opholdssted, døgninstitution eller en anden plejefamilie. Det er undersøgt, om afgørelserne er truffet på et juridisk korrekt grundlag, herunder om handleplanen er revideret, om der er afholdt børnesamtale, og om der er indhentet udtalelse fra plejefamilien inden flytningen. Et udsnit af sagerne er vurderet af Ankestyrelsens børnesagkyndige konsulenter. Indsæt næste kapitel her

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND ANNE-DORTHE HESTBÆK

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere