AarhusUniversitet Marianne Kjær. Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AarhusUniversitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi"

Transkript

1 AarhusUniversitet Marianne Kjær Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi Masteruddannelsen i positiv psykologi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 1. oktober 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af herefter uddannelsen. Uddannelsens formål er ifølge universitetet at give professionelle inden for bl.a. HR, ledelse, sundhed, pleje og undervisning en videregående uddannelse i positiv psykologi, baseret på en integration af forskningsresultater og praksiserfaring. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts oktober 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 7. oktober 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af den 13. oktober 2010 en revideret indstilling i sagen. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 19. oktober 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i positiv psykologi Master of Positive Psychology Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres til deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8927 AUDD 8927 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens 10. Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme på 80 studerende. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for masteruddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes uddannelsen, jf. akkrediteringslovens 10, med opstart i september Akkrediteringen er gældende til og med den 31. december 2015, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Efter det oplyste forudsætter oprettelsen af uddannelsen et minimumsoptag per optag på 20 studerende. Adgangskrav Følgende uddannelser er adgangsgivende til masteruddannelsen: - En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab (f. eks. psykologi, pædagogik eller antropologi), men også inden for sundhedsvidenskab som f. eks. folkesundhedsvidenskab. - En relevant mellemlang videregående uddannelse, f. eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. - En relevant professionsbacheloruddanelse, f. eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. - En relevant diplomuddannelse, primært inden for det pædagogiske (f. eks. almen pædagogik, pædagogik med psykologi

3 som speciale, voksenlæring) eller det samfundsfaglige område (f. eks. den sociale ledelse, børne- og ungeområdet) men også inden for det sundhedsfaglige område (f. eks. sundhedsfremme og forebyggelse). Desuden stilles krav om minimum 2 års relevant erhverserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen skal være erhvervet i jobs, hvor indholdet hovedsageligt består i at udvikle menneskelige potentialer både individuelt, i læringsmiljøer, organisationer og ledelse. Styrelsen bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden for rammerne af masterbekendtgørelsens 9. Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerende retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der anses som relevant erhvervserfaring. Styrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og faglige forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbekendtgørelsens 13. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne: - Karaktergennemsnit - Antal års erhvervserfaring - Ledererfaring med personaleansvar. Styrelsen har ikke bemærkninger til disse kriterier, da de er i overensstemmelse med deltidsbekendtgørelsens 9, stk. 2. Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor universitetet annoncerer uddannelsesaktiviteten. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Emdrup og Aarhus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget, og udbydes ikke på andre universiteter.

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Masteruddannelse i positiv psykologi Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2010

6 Ny uddannelse, 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 7 Grundoplysninger... 8 Universitetets beskrivelse af uddannelsen... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Uddannelsens formål Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Titel/betegnelse Uddannelsens normerede studietid Takstindplacering Øvrige legalitetsforhold Adgangskrav Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen Censorkorps Sprog Andre forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på baggrund af en ansøgning, udarbejdet af universitetet. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Ansøgning modtaget 1. juni 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 26. august 2010 Høringssvar modtaget 10. september 2010 Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 2 og kriterium 3 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Det bemærkes, at indstillingen for masteruddannelsen i positiv psykologi på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 16. september 2010 Bemærkninger Universitetet har fremsendt: Supplerende oplysninger af 18. juni 2010 vedrørende: - Adgangskrav, herunder erhvervserfaring samt udvælgelseskriterier - Uddannelsens tilrettelæggelse i forhold til adgangskravene - Anvendelse af tilbagemeldinger fra aftagere - Uddannelsens kompetenceprofil i forhold til beslægtede uddannelser - Afvikling af undervisning i forhold til udbudssted - Uddannelsens prøveformer, i den forbindelse er der fremsendt tilrettet studieordning - Korrektion af VIP undervisere tilknyttet modul 3. Supplerende oplysninger af 1. juli 2010 vedrørende: - Adgangskrav, herunder erhvervserfaring - Uddannelsens prøveformer - Uddannelsens tilrettelæggelse i forhold til adgangskravene. Supplerende oplysninger af 5. august 2010 vedrørende: - Universitetets kvalitetssikringssystem. Supplerende oplysninger af 19. august 2010 vedrørende: - Uddannelsens prøveformer - Forventet optag. Bilag a: Uddrag af DAMVAD-rapporten Bilag b: Uddrag af bilagsrapport til DAMVAD-rapporten 5

10 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i positiv psykologi til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Masteruddannelsen i positiv psykologi på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - Behov for uddannelsen (kriterium 1), fordi det vurderes, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort et behov for uddannelsens kompetenceprofil på arbejdsmarkedet, og fordi aftagere samt Advisory Board ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser. - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi det set i lyset af uddannelsens brede adgangsgrundlag samt det forhold at modulernes rækkefølge alene er anbefalet ikke vurderes i tilstrækkelig grad at være sandsynliggjort, at uddannelsen sikrer den enkelte studerende den tilstrækkelige faglige sammenhæng og progression. 6

11 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

12 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen ønskes udbudt i København og Aarhus Sprog Uddannelsen ønskes udbudt på dansk Hovedområde Det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende 80 Uddannelsen ønskes udbudt første gang Sommeren 2011 Universitetets beskrivelse af uddannelsen (udkast til studieordning, s.1). 8

13 Uddannelsens kompetenceprofil (udkast til studieordning s.1). 9

14 Uddannelsens struktur Modul 1. Individuelle styrker og trivsel (15 ECTS-point) - Introduktion til positiv psykologis historie, teorier samt metoder anvendt til forskning og evaluering - Personlige talenter: Intelligensprofiler og genvurdering af det biologiske bidrag til menneskers trivsel og opblomstring - Personlige stile: Kritisk afprøvning og anvendelse af kognitive stile, læringsstile og arbejdsstile - Karakter- og signaturstyrker: Interventioner baseret på styrker frem for dysfunktioner - Trivsel: Sundhed, engagement og mening - Fortagsomhed som kompetence: Lysten til at gøre - Videnskabsteoretisk perspektivering, samt videnskabelig kritik af positiv psykologi Modul 2. Optimale læringsmiljøer (15 ECTS-point) - Lærerige og kreative arbejds- og læringsmiljøer - Ledelse af læringsmiljøer: Hvordan man sikrer udbytte, resultater og energi - Emotioner og deres pædagogiske anvendelse i læringsmiljøer - Person- og klientcentrerede metoder - Virtuelle læringsmiljøer: Flow versus multi-tasking - Facilitering af vidensdeling og læreprocesser på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner Modul 3. Ledelse og selvledelse i arbejdslivet (15 ECTS-point) - Positiv psykologi som ledelsesredskab - Flow: Fordybelse, begejstring, belastning og stress. - Mindfulness: Teknikker til personlig og professionel fokus og målrettethed - Meningsledelse: Redskaber til at fremme sammenhæng, målrettethed og mening i arbejdslivet - Coaching i teori og praksis - Ledelse Modul 4. Masterprojekt (15 ECTS-point) (ansøgningen, s. 13f, udkast til studieordning, supplerende oplysninger af 18. juni 2010). 10

15 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsens erhvervssigte Det fremgår af ansøgningen, at emneområdet for masteruddannelsen i positiv psykologi (MoPP) er psykologiske aspekter af arbejde og læring. Uddannelsen sigter på at: bringe den enkeltes talenter såvel som fællesskabets ressourcer i fokus, sådan at dimittender fra uddannelsen kan bidrage konstruktivt til udviklingen af læringsmiljøer, institutioner og organisationer. (ansøgningen, s. 4). Uddannelsen henvender sig, jf. ansøgningen s. 4, til professionelle, der arbejder med mennesker. Universitetet anfører, at uddannelsen er rettet mod at kvalificere en praksis, hvor praktikere særligt gennem de sidste 5 år er blevet inspireret og påvirket af positiv psykologi. Således anføres det, at uddannelsen kombinerer forskningsbaseret viden, kritisk refleksion og praktiske værktøjer med et direkte anvendelsessigte, således at eksempelvis: HR-konsulenter støttes i at finde nye løsninger på udfordringer indenfor stress, arbejdsmiljø, lederudvikling og uddannelse m.m. Sundhedsprofessionelle klædes på akademisk og praktisk til at bidrage med en sundhedsfremmende tilgang til patienter og borgeres psykiske og fysiske helbred Undervisere og pædagoger bibringes metoder og tilgange direkte mod at skabe bedre læringsmiljøer for både børn og voksne Ledere med og uden personaleansvar understøttes i at rette både deres strategiske overblik og deres daglige opmærksomhed mod de udviklingsmuligheder og ressourcer, som deres medarbejdere allerede besidder og ofte længes efter at bringe i spil Ligeledes anfører universitetet, at uddannelsen kan kvalificere offentlige og private konsulenter. Typiske arbejdsgivere identificerer universitetet til at være: (ansøgningen, s. 3f). Virksomheders HR-afdelinger Konsulentvirksomheder Professionshøjskoler Forvaltninger i kommuner Rådgivnings- og videnscentre Erhvervsorganisationer og fagforeninger Sundhedssektoren (ansøgningen, s. 4). Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsen har et klart erhvervssigte. Det vurderes samtidig, at erhvervssigtet i overvejende grad er afspejlet i uddannelsens kompetenceprofil, idet den blandt andet også omhandler evnen til at reflektere over egne og fællesskabets ressourcer og igangsætte komplekse udviklingsprocesser, som fremmer gode lærings- og arbejdsmiljøer. 11

16 Inddragelse af aftagere og aftagerpanel i udviklingen af uddannelsen Det fremgår af ansøgningen, at universitetet i perioden 12. april maj 2010 har indhentet 19 tilbagemeldinger fra uddannelsens mulige aftagere indenfor nedenstående grupper: Større virksomheders HR-afdelinger (Novo Nordisk; DSB; Nykredit, Alfa Laval) Relevante konsulenthuse (Resonans; Cubion; Ankerhus; Attractor; NIRAS) Kommunale forvaltninger (Gentofte kommune) Uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskoler og skoler (UCC; Køge Handelshøjskole; VIA University College; Skole i Hillerød; COK; University College Lillebælt) Sundhedssektoren (Region Hovedstaden Psykiatri; Falck). I tillæg til ovenstående har universitetet ligeledes modtaget en tilbagemelding fra Danmarks Magisterforening. Aftagernes tilbagemeldinger er indhentet ved fremsendelse af mail vedlagt et notat, der beskriver uddannelsens erhvervs- og arbejdsmarkedssigte. Uddannelsens kompetenceprofil opdelt i viden, færdigheder og kompetencer fremgår ligeledes af notatet sammen med overskriften for fagelementerne på de enkelte moduler (bilag 1.4). På den baggrund er aftagerne blevet bedt om at besvare følgende 3 spørgsmål: 1) Vil uddannelsen, som den er beskrevet i det vedlagte, være relevant for den virksomhed/organisation/institution du er ansat i, eller de(n) aftagergruppe(r) du repræsenterer? 2) Er der kompetencer, som du mener, at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet (DPU/AU) bør prioritere endnu mere i kompetenceprofilen? 3) Øvrige kommentarer (ansøgningen, s. 5; bilag 1.4). Det fremgår af ansøgningen samt supplerende materiale, at universitetet på baggrund af aftagernes tilbagemeldinger blandt andet har indarbejdet uddannelsens videnskabsteoretiske basering som selvstændigt element i modul 1. Universitetet anfører endvidere, at uddannelsens praksisrelaterede eksamensformer er bibeholdt, da praksisrelationen er vurderet væsentlig af aftagerne. Flere aftagere har ud fra et forretningsforståelsesperspektiv kommenteret på uddannelsens potentiale for at fremme effektivitet og resultatskabelse i organisationer. Universitet anfører i den forbindelse, at: dette indtænker vi nu endnu mere ind i specielt modul 3. (ansøgningen, s. 5; supplerende oplysninger af 18. juni 2010). I universitetets høringssvar af 10.september 2010 fremgår det, at forretningsforståelse, effektivitet og resultatskabelse i organisationer blandt andet er indarbejdet i læringsmålene for 3. modul hvoraf det fremgår, at de studerende skal opnå viden om ledelsesmæssige og organisatoriske emner i det moderne arbejdsliv og samfund herunder betydningen af positivt lederskab for værdi- og resultatskabelse på offentlige arbejdspladser samt forretningsudvikling i private virksomheder. Ligeledes fremgår det af høringssvaret, hvordan styrkelse af et fokus på organisatoriske rammer samt styrkelse af et relationelt fokus er indarbejdet i modulernes læringsmål (høringssvar af 10. september 2010, s. 2f) Endvidere fremgår det af ansøgningen, at Advisory Board for masteruddannelser på DPU/AU har haft to kortfattede drøftelser af uddannelsen. Første gang på et møde den 8. marts 2010, hvor det af ansøgningen fremgår, at der forelå en meget overordnet beskrivelse af uddannelsen. Anden gang på et møde den 6. maj 2010, hvor en færdig studieordning forelå (ansøgningen, s. 6). Uddannelsens Advisory Board har generelt udtrykt sig positivt om uddannelsen. Derudover er titlen blevet kommenteret i forhold til hensigtsmæssigheden i at lægge sig fast på en bestemt tilgang til psykologi. Et enkelt medlem finder, at positiv psykologi er et modefænomen. Repræsentanten fra Danmarks Lærerforening har udtrykt tvivl om uddannelsens bredde i forhold til læreres og pædagogers kernefunktioner. Ligeledes er 12

17 der udtrykt ønske om større præcisering af formål (bilag 1.5; 1.6). Det fremgår ikke, om uddannelsens Advisory Board er blevet forelagt de indhentede tilbagemeldinger fra aftagerne. Af ansøgningen fremgår det, at uddannelsens titel ligeledes er blevet drøftet af gruppen bag uddannelsen, der har valgt at bibeholde den blandt andet med henvisning til, at hele udannelsen er sammensat med positiv psykologi som omdrejningspunkt (ansøgningen, s. 8). Det vurderes samlet set, at universitetet i udviklingen af uddannelsen har involveret aftagere og aftagerpanel. Universitetet har indhentet tilbagemeldinger fra relevante aftagere, og uddannelsen er ligeledes kortfattet blevet drøftet af Advisory Boarded. Det vurderes endvidere, at universitetet har forholdt sig til aftagernes samt aftagerpanelets kommentarer. Det bemærkes, at universitetet for eksempel har indarbejdet en forelæsning over uddannelsens videnskabsteoretiske basering og bevaret praksisrelaterede eksamensformer. Det bemærkes, at aftagere samt aftagerpanel har været involveret sent i udviklingen af uddannelsen. Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: Aftagerpanelet (Advisory Board, DPU/AU) blev inddraget i udviklingen af uddannelsen på Advisory Board-mødet d. 8. marts Dette var det tidligst mulige tidspunkt at inddrage aftagere, da Aarhus Universitets bestyrelse godkendte, at uddannelsen skulle udvikles primo marts Det ville være problematisk at inddrage aftagere før bestyrelsen havde behandlet uddannelsen. Ved Advisory Board-mødet d. 8. marts forelå en overordnet beskrivelse af uddannelsen, og aftagerpanelet har således haft reel mulighed til at forholde sig til uddannelsen i udviklingsprocessens indledende fase. Høringsbrevet til relevante aftagere blev sendt d. 12. april med frist d.19. april. Aftagernes svar blev herefter indarbejdet i det færdige udkast til studie-ordningen, som blev drøftet på aftagerpanelmødet d. 6. maj (høringssvar af 10. september 2010, s. 4). ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som fremgår af høringssvaret, men fastholder bemærkningen om, at aftagere samt aftagerpanel har været involveret sent i udviklingen af uddannelsen. Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet Det vurderes, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort relevante aftageres behov for uddannelsens kompetenceprofil. Universitetet lægger blandt andet de 19 aftageres kommentarer til grund for sandsynliggørelsen af et aftagerbehov for MoPP s kompetenceprofil og anfører, at samtlige besvarelser fra aftagerhøringen bekræfter uddannelsens relevans for aftagernes organisation (ansøgningen, s. 8). Følgende eksempler fremgår af ansøgningen: Gentofte kommune: Vi har mange medarbejdergrupper i Gentofte Kommune, som arbejder med mennesker i én eller anden forstand. Bl.a. har vi ca. 400 ledere og vel omkring 50 konsulenter, som alle i større eller mindre omfang har udvikling af de menneskelige ressourcer som fokusområde [ ]. den beskrevne uddannelse kan give værdifulde bidrag til professionaliseringen af arbejdet med trivsel, organisationsudvikling, teamudvikling, kompetenceudvikling m.m.. NIRAS: Ja, vi vil helt klart kunne have glæde af det på en række områder og i stigende omfang fremover. Resonans: Uddannelsen se SUPER ud og der er ingen tvivl om, at der er/vil være efterspørgsel efter den. (ansøgningen, s. 8; bilag 1.3). Det vurderes, at aftagernes tilbagemeldinger overvejende afspejler, at de finder uddannelsen relevant og interessant for målgruppen, herunder deres egen organisation, men at karakteren af de stillede spørgsmål gør, at det kun i mindre grad kan siges, at besvarelserne udgør et tilstrækkeligt konkret grundlag for at afdække et reelt behov. I den forbindelse bemærkes det, at aftagerne ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser eller uddannelsens niveau. 13

18 Universitetet anfører i høringssvar af 10.september 2010: At universitetet ikke har benyttet præcis de ord, der fremgår af akkrediteringsvejledningen i spørgsmål til aftagerne, er ikke ensbetydende med, at dialogen med aftagerne ikke har givet et kvalificeret grundlag at vurdere behovet for uddannelsen på. (høringssvar af 10. september 2010, s. 4). I høringssvaret anfører universitetet videre, at i et aftagerperspektiv er relevans og behov det samme, og at aftagernes tilbagemeldinger sandsynliggør et behov. Det skal dog medgives, aftagerne ikke er blevet spurgt direkte til beslægtede uddannelser og uddannelsens type. Dette er et nyt krav, som er kommet ind med den nye akkrediteringsvejledning, som universitetet ikke har været opmærksom på. Det beklager vi (høringssvar af 10. september 2010, s. 2 og 5). ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som de fremgår af høringssvaret, men vurderer, at det ikke giver grundlag for at ændre vurderingen. Udover ovennævnte aftagerhøring inddrager universitetet en arbejdsmarkedsanalyse gennemført af DAM- VAD for DPU/ AU i 2009 for at sandsynliggøre behovet for MoPP s kompetenceprofil. Arbejdsmarkedsanalysen består af tre overordnede delanalyser: 1) DPU-dimittenders arbejdsmarkedssituation 2) DPU-uddannelsers arbejdsmarkedspotentiale 3) udfordringer og muligheder, der har betydning for DPU-dimittenders beskæftigelsesmuligheder (bilag a, s. 6). Det fremgår af DAMVAD rapportens hovedresultater, at der er indikationer på et potentiale for at styrke udbredelsen af DPU-dimittender samlet set i den offentlige sektor, men også i den private sektor inden for organisationer, der i særlig grad satser på innovation, videndeling og fornyelse (bilag a, s. 11; bilag b, s. 165 og 168). Således anfører universitetet på baggrund af arbejdsmarkedsanalysen, at: der er et behov for en uddannelse som nærværende, idet undersøgelsen blandt andet fastslår: Der er potentiale for beskæftigelse i det private for DPU/AU kandidater med kompetencer indenfor læring, nye læringsformer, nye organisationsformer, videndeling og etisk ledelse. (ansøgningen, s. 7). Endvidere fremgår det, at: Der er behov for uddannelser, som giver følgende relationelle og personlige kompetencer: kommunikationskompetencer, samarbejdskompetencer; sociale kompetencer, adaptive kompetencer, personlige egenskaber, læringskompetencer, selvledelseskompetencer og ledelseskompetencer. (ansøgningen, s. 7). Det anføres, at MoPP s kompetenceprofil i vid udstrækning afspejler de kompetencer, som det fremgår af rapporten, at der er en potentiel efterspørgsel på (ansøgningen, s. 7). Det vurderes, at de kompetencer, som arbejdsmarkedsanalysen indikerer, der er en efterspørgsel på, i nogen grad afspejles i uddannelsens kompetenceprofil. Det vurderes dog, at de kompetencer, der fremhæves i arbejdsmarkedsrapporten, er brede og overordnede kompetencer, og at arbejdsmarkedsanalysen ikke forholder sig til kompetenceprofilen for MoPP, beslægtede uddannelser eller uddannelsens niveau. Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: [Damvad] rapporten er fra december 2009, den er således helt up tp date, men man kan ikke forvente, at den forholder sig eksplicit til kompetenceprofilen for MoPP, da denneblev formuleret i foråret 2010 altså efter færdiggørelsen af Damvadrapporten. Til gengæld er datagrundlaget så nuanceret, at det fyldestgørende har kunnet danne grundlag for vurderingen af, at MoPP s kompetenceprofil var efterspurgt på arbejdsmarkedet (høringssvar af 10.september 2010, s. 6). Videre anføres det af universitetet at: Selvom DAMVAD arbejdsmarkedsanalyse af gode (kronologiske) grunde ikke har kunnet forholde sig til MoPPs kompetenceprofil, er analysen relevant derved, at den faktisk efterlyser en række kompetencer, som spiller en betydelig rolle i MoPP. Det er bl.a. de relationelle kompetencer (defineret som kommunikations-, samarbejds-, sociale og adaptive kompetencer), som iflg. analysen gennemsnitligt 39 % af private og offentlige arbejdsgivere vurderer der i høj grad har betydning for deres organisation (s. 65). Bl.a. derfor har man på MoPP lagt vægt på kompetencer af denne type (ibid). 14

19 MoPP forventes således i vid udstrækning at honorere de krav til relationelle kompetencer, som arbejdsmarkedsanalysen beskriver, at arbejdsgivere stiller. Det samme argument kan påvises for DAVMVAD fjerde kategori: personlige kompetencer. At DAMVAD-analysen ikke direkte kan henvise til MoPP-ansøgningen har i denne sammenhæng mindre betydning, da de i analysen efterspurgte relationelle (og personlige) kompetencer planlægges så rigeligt dækket af MoPP (høringssvar af 10. september 2010, s. 7). ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som de fremgår af høringssvaret, men vurderer, at det ikke giver grundlag for at ændre vurderingen. Samlet set vurderes det, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort, at relevante aftagere har et konkret behov for den ansøgte uddannelses kompetenceprofil set i forhold til, at aftagere ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser, da dette ikke er inddraget i aftagernes tilbagemeldinger, og da arbejdsmarkedsanalysen ikke er relateret til uddannelsens kompetenceprofil. Beslægtede uddannelser Universitetet fremhæver særligt to uddannelser som værende beslægtede med MoPP. Det er master i organisationspsykologi på Roskilde Universitet samt master i organisatorisk coaching ved Aalborg Universitet (ansøgningen, s. 10). Om master i organisationspsykologi (MPO) anfører universitetet, at der er lighedspunkter i forhold til målgruppen, idet begge uddannelser henvender sig til ledere og konsulenter. Det påpeges dog, at MoPP med inddragelse af undervisere og sundhedsprofessionelle henvender sig til en bredere målgruppe. I forhold til uddannelsernes indhold fremgår det, at begge uddannelser indeholder perspektiver på ledelse og læring. I den forbindelse påpeger universitetet, at MOP fokuserer på ledelse i højere grad end MoPP, der vægter læring. Derudover påpeges det, at MoPP har tilegnet et helt modul til fokus på individuelle styrker samt et til læringsmiljøer, og disse elementer er fraværende i MPO en. Endelig anføres det, at de to uddannelser har udgangspunkt i to forskellige teoretiske traditioner (ansøgningen, s. 9f). Om master i organisatorisk coaching (MOC) fremgår det, at der ligeledes her er overlap i forhold til målgruppen, da begge uddannelser henvender sig til organisatoriske forandringsagenter (ansøgningen, s. 10). Universitetet karakteriserer MOC som en bredt funderet coachinguddannelse, der primært fokuserer på dialogiske processer og beskæftiger sig med læring og coaching i henholdsvis interpersonel og social kontekst samt læring og coaching som redskab i organisationsudvikling. Universitetet anfører, at MoPP adskiller sig herfra ved at være en uddannelse i en styrkebaseret tilgang inden for psykologi, der ikke har specifikt fokus på det dialogiske. Coaching med udgangspunkt i denne tilgang indgår som et fagelement på uddannelsen, der ifølge universitetet vil udgøre en undervisningsdag eller to (ansøgningen, s. 10). Det bemærkes, at MOC er en ud af seks specialiseringen inden for masteruddannelsen i læreprocesser ved Aalborg Universitet. Der findes ligeledes en specialisering i ledelse og organisations psykologi (LOOP). Universitetet har ikke forholdt sig til denne. Målgruppen vurderes at have et overlap til MoPP, idet uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter. Der vurderes ligeledes at være et fagligt overlap, idet uddannelsens hovedtemaer er læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau, ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis samt trivsel og kreativitet i organisationer, herunder temaer som anerkendende ledelse og ledelse af vilkår for arbejdsglæde og trivsel. Ligeledes findes en specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø. Målgruppen for master i lærerprocesser uden specialisering er ifølge Aalborg Universitet: personer der varetager formidlings-, ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver inden for forskellige uddannelsesinstitutioner. Den henvender sig ligeledes til personer, som står for organisations- og medarbejderudvikling, personaleledelse og personaleuddannelse inden for offentlig og privat virksomhed. (http://evu.aau.dk/master/loop samt den 18. juni 2010). Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: LOOP udgør en del af den pågældende masteruddannelses 3. semester, svarende til i alt 10 ECTS ud af 60 ECTS på hele uddannelsen, og der skrives 15

20 speciale i 4. semester om et emne herfra. Rapporten vurderer LOOP til at have et overlap til MoPP, idet uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter (s. 14). Korrekt, men er det en indvending? En mængde masteruddannelser henvender sig til ledere og konsulenter. Dertil kommer, at ledere og konsulenter er kun en del af uddannelsens målgruppe, måske en tredjedel (fx var 22 ud af 63 deltagere på DPUs Sommeruniversitet i positiv psykologi i august 2010 ledere eller konsulenter)(høringssvar af 10. september 2010, s. 7). Det anføres videre at: På to af de syv emner overlapper LOOP med emner fra MoPP, der omfatter ca. 3-4 af de ca. 30 undervisningsdage på MoPP, af omfang ca. 1-2 dage på modul 2 om læringsmiljøer og 1-2 dage på modul 3 om ledelse. Altså måske et 10 % overlap (høringssvar af 10. september 2010, s. 8). Af andre uddannelser forholder universitetet sig kortfattet til MBA i ledelse og forandring på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet; Master of Public Health på Københavns Universitet samt Master i IKT og læring på Aalborg Universitet. Universitetet anfører for disse uddannelser, at: Sammenfattende overlapper disse tre uddannelser så lidt med MoPP, at vi ikke vurderer dem som værende konkurrenter (ansøgningen, s.10). I forbindelse med beslægtede uddannelser på kandidatniveau anfører universitetet i supplerende oplysninger af 18. juni 2010 i forhold til psykologiske bachelor- og kandidatuddannelser at: der indledningsvist påpeges, at alene det forhold, at der her er tale om en masteruddannelse medfører, at der er tale om en anden og mere praksisrettet faglighed samt en hel anden målgruppe. Vigtigere er imidlertid, at positiv psykologi har et fundamentalt andet fagligt fokus end disse uddannelsers patologiske tilgang til psykologi. På baggrund af ansøgningen og høringssvar vurderes det, at masteruddannelsen i positiv psykologi har et overlap til beslægtede uddannelsers målgrupper og faglige genstandsfelt. Det vurderes dog, at masteruddannelsen i positiv psykologi adskiller sig fra beslægtede uddannelser ved at basere sig på positiv psykologi tilgangen i alle og ikke kun i enkelte af uddannelsens fagelementer. Samlet set vurderes det, at universitetet i tilstrækkelig grad har forholdt sig til beslægtede uddannelser. Samlet vurdering af kriteriet Det vurderes, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort et behov for uddannelsen kompetenceprofil på arbejdsmarkedet og at aftagere og Advisory Board ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser. Det vurderes, at uddannelsen har et klart erhvervssigte og at aftagere og Advisory Board har været involveret i udviklingen af uddannelsen. Ligeledes vurderes det, at universitetet i tilstrækkelig grad har forholdt sig til beslægtede uddannelser. Dokumentation Ansøgning, s. 3-8 Bilag 1.1.: Spørgsmål til aftagere Bilag 1.2.: Sammendrag af bidrag fra relevante aftagere Bilag 1.3.: Svar på aftagerhøring Bilag 1.4.: Notat til aftagerrepræsentanterne Bilag 1.5.: Referat af møde i Advisory Board d. 8. marts 2010 Bilag 1.6.: Referat af møde I Advisory Board d. 6. maj 2010 Bilag a: Uddrag af DAMVAD-rapporten Bilag b: Uddrag af bilagsrapport til DAMVAD-rapporten Supplerende oplysninger af 18. juni 2010 Supplerende oplysninger af 1. juli 2010 Høringssvar af 10. september

21 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem de forskningsområder, der vil blive knyttet til uddannelsen, og fagelementerne i uddannelsens moduler således, at uddannelsens centrale fagelementer er dækket af forskere og forskningsområder. Vurderingen bygger på tabel 1, hvoraf sammenhængen mellem de enkelte fagelementer, det bagvedliggende forskningsområde samt tilknyttet VIP, der forsker i området, fremgår. Tabellen er ligeledes sammenholdt med moduloversigten med tilknyttede undervisere (ansøgningen, s. 9 samt s. 11f). Af tabel 1 fremgår 8 VIP og 2 TAP. De 8 VIP er tilknyttet henholdsvis Institut for Læring (3), Center for Grundskoleforskning (2), Institut for Didaktik (1), Psykologisk Institut (1) samt Institut for Ledelse (1). Den ene af de to TAP er ligeledes ansat ved Institut for Læring som specialkonsulent, mens den anden er ansat ved Aarhus Entrepreneurship Center, AU, som projektleder (bilag ). Det konstateres, at det af ansøgningen fremgår, at forskningsfelterne bag uddannelsen påtænkes sammenknyttet i et forskningsfællesskab, der skal understøtte uddannelsen og selv styrkes i årene fremover, men at der endnu ikke foreligger konkrete planer herfor (ansøgningen, s. 13). 17

22 (ansøgningen, s. 9). Forskningsområdets samvirke med praksis I følge universitetet er masteruddannelsen i positiv psykologi en praksisrettet uddannelse (ansøgningen, s. 10). Bag uddannelsen ligger en række forskningsprojekter som alle samvirker med praksisfeltet. Projekterne er både rene forskningsprojekter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor en lang række aktører kvalificeres og trænes i metoder og praksisser, der bredt befinder sig inden for feltet positiv psykologi: (ansøgningen, s. 10). Samarbejdet med praksisfeltet eksemplificeres ved en kort beskrivelse af 10 forskningsprojekter, hvor en række VIP fra forskningsområdet bag masteruddannelsen i positiv psykologi er tilknyttet. For eksempel: Mange måder at lære på, et udviklingsprojekt på 35 skoler med elever, 1800 professionelle og 135 ledere. På baggrund af forskningsbaserede surveys og systematiske, lokale fortolkninger gennemfører en forskergruppe en række forskningsprojekter vedrørende altruisme, kreativitet, fortagsomhed, relationskompetence og undervisningsmetoder. Møder der skaber værdi og mening, beskrives som et forsknings- og udviklingsprojekt med præ- og postmålinger af mødekultur, samt intervention. 150 ledere fra tre større organisationer blev trænet i faciliterende ledelse og videndelingsteknikker. LUDVI, beskrives som et forsknings- og udviklingsprojekt hvor ledere og medarbejdere på daginstitutionerne i Køge Kommune arbejder med udvikling af institutionernes læringsmiljøer. Teoretisk arbejdes der blandt andet med flowteori. Der udarbejdes oplæg for personalet og følgeforskning med observationer og interview i institutionerne (ansøgningen, s. 10f). 18

23 Det vurderes på den baggrund, at universitetet har sandsynliggjort, at forskningsområderne bag uddannelsen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Det fremgår af ansøgningen, at uddannelsen tilrettelægges og udvikles af en arbejdsgruppe på 5 personer fra DPU/AU. Arbejdsgruppen udgøres af: - Hans Henrik Knoop, lektor Institut for Læring, DPU/AU - Ib Ravn, lektor, Ph.d., Institut for læring, DPU/AU - Frans Ørsted Andersen, adjunkt, Center for grundskoleforskning DPU/AU - Anne Kirketerp Linstad, ph.d., projektleder, Aarhus Entrepreneurship Centre, AU - Nina Tange, cand.scient.soc, specialkonsulent, Institut for Læring, DPU/AU Medlemmerne af arbejdsgruppen, Anne Kirketerp undtaget, skal ligeledes være fagkoordinatorer på hvert et modul (ansøgningen, s. 11). Det overordnede ansvar for uddannelsen er placeret hos studieleder Monica Carlsson, der er lektor ved Institut for didaktik på DPU/AU (ansøgningen, s. 11). Det vurderes på baggrund af vedlagte CV er sammenholdt med ovenstående redegørelse, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der er aktive forskere indenfor de fagområder, der ligger bag uddannelsen. Uddannelsens VIP er Universitetet har på skematisk vis anskueliggjort sammenhængen mellem de enkelte modulers fagelementer og de dertil knyttede undervisere (ansøgningen s. 11f). Det fremgår, at uddannelsens tilrettelæggere, studieleder undtaget, ligeledes indgår i gruppen af undervisere. Hertil kommer yderligere 3 professorer, 1 adjunkt samt 1 lektor. Professor Steen Hildebrandt underviser i fagelementet ledelse på modul 3 (supplerende oplysninger af 18. juni 2010). Det bemærkes, at det fremgår af den skematiske fremstilling s. 11f, at undervisningen i to fagelementer varetages af undervisere ansat i stillinger uden forskningsforpligtigelse. Det drejer sig om fagelementet foretagsomhed som kompetence: Lysten til at gøre i modul 1 samt coaching i teori og praksis i modul 3, der varetages af henholdsvis Anne Kirketerp, cand.pæd.psyk, ph.d., projektleder ved Aarhus Enterepreneurship Centre, AU og Nina Tange, cand.scient.soc, specialkonsulent ved Institut for Læring, DPU/AU. Universitetet har endvidere oplyst et forventet optag på 80 (supplerende oplysninger af 19. august 2010). Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at de studerende i vid udstrækning undervises af VIP er. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskningsmiljø Uddannelsen påtænkes oprettet i Århus og København. Det fremgår af ansøgningen, at: af de fem personer i uddannelsens kernegruppe har to kontorer i København (Ib Ravn og Nina Tange), en har kontor i Århus (Anne Kirketerp Linstad) og to har kontorer begge steder (Hans Henrik Knoop og Frans Ørsted Andersen). Af uddannelsens øvrige undervisere er Bobby Zachariae og Steen Hildebrandt placeret i Århus, mens resten er i København. Der er således aktive forskere begge steder (ansøgningen, s. 12). Universitetet anfører videre, at de studerende mellem undervisning har mulighed for at samarbejde på e- læringsplatformen blackboard (ansøgningen, s. 12). Det fremgår af universitetets høringssvar, at blackboard er en integreret del af undervisningen ved DPU. E-læringsplatformen tillader: koordinering af undervisning, kommunikation mellem undervisere og studerende, diskussionsfora til studiegrupper og undervisningshold, udveksling mellem studerende i selvoprettede opgavegrupper, individuel såvel som gruppevis vejled- 19

24 ning af studerende, feedback på opgaver m.m. Disse faciliteter vil MoPP naturligvis trække på (høringssvar af 10. september 2010, s. 10). Det fremgår af supplerende oplysninger af 18. juni 2010 at: det er endnu ikke planlagt, hvor ofte der udbydes undervisning. Da der bliver tale om undervisning suppleret med forskellige former for tilbud er det svært at redegøre entydigt. Dertil kommer, at timenormeringen for masteruddannelser på DPU er til forhandling i efteråret, hvilket medfører endnu en usikkerhed. I universitetets høringssvar af 10. september 2010 fremgår det at: Undervisningen og vejledningen bliver tilrettelagt og gennemført af aktive forskere således, at studerende sikres adgang til centrale forskningsmiljøer uanset undervisningen tidspunktet. Uddannelsen udbydes både på Campus København og Campus Århus og hele uddannelsen kan gennemføres begge steder. Undervisningen finder sted 5 x 2 dage pr. modul, typisk torsdag-fredag, både i København og Århus. I hvert modul er der 60 lektioner og derudover har hver studerende 8,5 timer til vejledning og eksamen. Uanset om den studerende gennemfører uddannelsen i København eller Århus, vil der på begge campi være nær kontakt til forskningsmiljøet, da undervisningen varetages af aktive forskere og forskningsenheden er repræsenteret med kontorer i Århus og København. (høringssvar af 10. september 2010, s. 11). På den baggrund vurderes det, at de studerende sikres adgang til centrale forskningsmiljøer bag uddannelsen. Forskningsmiljøets kvalitet Om forskningsmiljøet bag masteruddannelsen i positiv psykologi skriver universitetet: Internationalt er positiv psykologi både et nyt forskningsområde og rekategorisering af veletablerede forskningsemner. Den forskning, der på DPU/AU har fundet sted i en årrække inden for flow og tilrettelæggelsen af gode undervisningsmiljøer ( ) og facilitering af møder og videndeling på arbejdspladser ( ) har haft den fokus på forløsning af potentialer og udnyttelse af individuelle sociale styrker, der karakteriserer positiv psykologi (ansøgningen, s. 13). Af ansøgningen fremgår publikationsdata på 8 af de 10 VIP/TAP, det er planlagt skal forestå undervisning. Heraf fremgår det, at der i 2007 samlet blev publiceret 11 peer- reviewed artikler, i 2008 var det 9 og i 2009 blev der publiceret 19 i alt. Hertil kommer ikke peer-reviewed artikler, bidrag til bøger samt en række formidlingsbidrag med videre (ansøgningen, s. 13). Det vurderes på baggrund af publikationsopgørelsen, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet Det vurderes, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 2 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Dokumentation Ansøgning, s Supplerende oplysninger af 18. juni 2010 Supplerende oplysninger af 19. august 2010 Bilag : CV er for VIP er samt TAP der fremgår af tabel 1: sammenhæng mellem fagelement, VIP og forskningsområde Høringssvar af 10. september

25 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Titel Det vurderes, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Uddannelsen fører til titlen master i positiv psykologi og ønskes godkendt i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). Universitetet anfører, at: kompetenceprofilen indeholder en lang række kompetencer, færdigheder og videnselementer, som dækkes af det engelske begreb Positive Psychology (da. :positiv psykologi), bl.a. viden om personers styrker, interesser og talenter samt redskaber og kompetencer til at bringe dem i spil individuelt, i læringsmiljøer og under ledelse og samarbejde (ansøgningen, s. 15). Niveau Universitetet har i ansøgningen redegjort for sammenhængen mellem den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil i en tabel: 21

26 Af universitetets høringssvar af 10. september 2010 fremgår det at: Dette kriterium vurderes af ACE Denmark at være delvist tilfredsstillende opfyldt, da det vurderes at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, da de teoretiske elementer af færdighedsniveauet ikke fremgår af kompetenceprofilen (høringssvar af 10. september 2010, s. 11). 22

27 Universitetet anfører at færdigheder i at vurdere teoretiske problemstillinger underforstået spiller en central rolle i uddannelsens øvrige læringsmål. Det anføres videre at: Det er måske rigtigt, at i dette afsnits sammenfatning af kompetenceprofilen er vurdering af teoretiske problemstillinger stedmoderligt behandlet, men hvis man jævnfører med de læringsmål, der nævnes andre steder i ansøgningen, er det svært at hævde, at færdigheden i at vurdere teoretiske problemstillinger ikke tilgodeses. Jf. fx Viden om de videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske rammer og forudsætninger for positiv psykologi, herunder fagets relation til andre psykologiske traditioner, de epistemologiske grænser for emnefeltet, samt videnskabeligt fremsat kritik af feltet (s. 19), Viden om centrale psykologiske emner i ledelses- og organisationsteori (s. 19), Viden om betingelser for og væsentlige aspekter af kreative læringsmiljøer og innovative arbejdsmiljøer (s. 19), Færdigheder i at analysere udfordringer i komplekse kontekster, der angår menneskers sundhed, engagement, foretagsomhed og sociale relationer (s. 20) og Kompetence i at beskrive, begrunde og igangsætte komplekse interventioner og udviklingsprocesser som fremmer effektive lærings- og arbejdsmiljøer (s. 20) (høringssvar af 10. september 2010, s. 12). Det vurderes på baggrund af ansøgningen samt universitetets høringssvar, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Dog bemærkes det kritisk, at færdighedsniveauet med henblik på at opnå evnen til at vurderer teoretiske problemstillinger ikke fremgår eksplicit af kompetenceprofilen. Samlet vurdering af kriteriet Det vurderes, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 3 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Dokumentation Ansøgning, s Høringssvar af 10. september

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Revideret afgørelsesbrev

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Revideret afgørelsesbrev Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i risikostyring inden for miljø og sundhed Masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i fysioterapi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i offentlig ledelse Masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredytig byudvikling. Kandidatuddannelsen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak-

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i it-didaktisk

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere