Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen"

Transkript

1 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Vedr. akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i evaluering af læring, undervisning og uddannelse Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 8. december 2007 behandlet Aarhus Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Uddannelsen indeholder tre hovedområder og teoretiske orienteringer: evaluering af læring (pædagogisk/psykologisk teori), evaluering af undervisning (pædagogisk/didaktisk teori) samt evaluering af uddannelse og institutioner, der varetager uddannelse (sociologisk/politologisk teori). Hvert modul har tre gennemgående temaer: evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringskultur. Masteruddannelsens formål er at give undervisere, konsulenter, ledere og andre uddannelsesansvarlige en forskningsbaseret videreuddannelse på grundlag af den vidensbase, der findes om evaluering. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Begrundelsen fremgår af vedlagte akkrediterings- samt sagsbehandlingsrapport udarbejdet af Det Faglige Sekretariat. Akkrediterings- og sagsbehandlingsrapport er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse med anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. 31. januar 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Artillerivej København S Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Nete Lerdahl Søgaard Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Vurderingen af uddannelsen er foretaget inden for rammerne af den tjek-liste, som Rektor har modtaget primo september 2007, og på baggrund af de overordnede kriteriesøjler for universitetsuddannelsers kvalitet og relevans, jf. 2 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel 2. uddannelsens normerede studietid 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. notat af 25. januar 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Aarhus Universitet.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte notat: Titel Akkrediteringsrådet har indstillet følgende titel: Dansk: Master i evaluering af læring, undervisning og uddannelse Engelsk: Master in Educational Evaluation Universitets- og Bygningsstyrelsen har imødekommet denne indstilling, da titlen følger af 6 i Bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsens normerede studietid Akkrediteringsrådet har indstillet, at uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS. Universitets- og Bygningsstyrelsen har imødekommet denne indstilling. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Akkrediteringsrådet har indstillet deltidstakst 1. Universitets- og Bygningsstyrelsen har imødekommet denne indstilling. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Akkrediteringsrådet har indstillet, at der ikke er maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen har imødekommet denne indstilling. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitet. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse jf. Akkrediteringslovens 10, med opstart i Efter det oplyste forudsætter oprettelsen af uddannelsen et minimumsoptag på 20 studerende ved første udbud. Adgangskrav Adgang til masteruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor-, master eller kandidatuddannelse som for eksempel bachelor i pædagogik, bachelor i psykologi og bachelor i sociologi. en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse en relevant diplomuddannelse Herudover skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

3 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen skal opfylde bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Det forudsættes, at masteruddannelsens endelige studieordning opfylder denne bekendtgørelses 12. Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen Formand / Direktør Akkrediteringsrådet Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af Akkrediterings- og sagsbehandlingsrapport Kopi er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen, som i særskilt brev vil orientere om aktivitetsgruppekoden for den godkendte uddannelse.

4 Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende nedenstående forhold. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Dansk titel Master i evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Engelsk titel Master in Educational Evaluation. Adgangskrav Adgang til masteruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor-, master eller kandidatuddannelse som for eksempel bachelor i pædagogik, bachelor i psykologi og bachelor i sociologi. en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse en relevant diplomuddannelse Herudover skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Deltidstakst 1 Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Ingen maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen

5 Akkrediteringsrapport Ny masteruddannelse i evaluering af læring, undervisning og uddannelse Uddannelsen indeholder tre hovedområder og teoretiske orienteringer: evaluering af læring (pædagogisk/psykologisk teori), evaluering af undervisning (pædagogisk/didaktisk teori) samt evaluering af uddannelse og institutioner, der varetager uddannelse (sociologisk/politologisk teori). Hvert modul har tre gennemgående temaer: evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringskultur. Masteruddannelsens formål er at give undervisere, konsulenter, ledere og andre uddannelsesansvarlige en forskningsbaseret videreuddannelse på grundlag af den vidensbase, der findes om evaluering. Uddannelses mål er at styrke de professionelles kompetencer, så de kan varetage evalueringsopgaver samt konsulent- og efteruddannelsesopgaver indenfor evaluering. Uddannelse (ansøgte titel): Master i evaluering af læring, undervisning og uddannelse Universitet: Århus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Sagsbehandling afsluttet: 29. november 2007

6 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse indstilles til positiv akkreditering. Indstillingen er baseret på følgende: Forskningsbasering Der er på DPU et forskningsmiljø indenfor evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Undervisningen varetages af flere forskellige forskere, som er forskningsaktive, da de publicerer både nationalt og internationalt. Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitet sandsynliggør et behov for masteruddannelsen ved at pege på, at der er et stigende fokus på evaluering i uddannelsessektoren i form af direkte evalueringer, obligatoriske test og elevplaner i folkeskolen. Flere aftagere har på et møde tilkendegivet, at de mener, at uddannelsen er relevant, og at der er behov for den. Faglig progression Der er faglig progression både i forhold til de eksterne uddannelser og internt i uddannelsen, da evalueringsbegrebet og praksis opbygges gennem uddannelsen.

7 Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen? Det har været væsentligt for vurderingen, at universitet har sandsynliggjort, at der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen. Flere aftagere har på et møde tilkendegivet, at de mener, at der er behov for uddannelsen, og at den er relevant. PISA-undersøgelser har skabt et øget fokus på danske skoleelevers læringsudbytte, og OECD har efterfølgende understreget, at der mangler en evalueringskultur i den danske folkeskole. Dertil kommer, at der i uddannelsessektoren generelt er et stigende fokus på evaluering og kvalitetsudvikling. Dette kommer blandt andet til udtryk ved en række tiltag som udarbejdelse af elevplaner og obligatoriske test. Den samfundsmæssige udvikling betyder, at det er gavnligt at højne kendskabet til evaluering i uddannelsessektoren. Der er beslægtede masteruddannelser på området. De beslægtede uddannelser er primært masteruddannelsen i evaluering og masteruddannelsen i læreprocesser. Der er kun få overlap mellem de to uddannelser og masteruddannelsen i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse, da det teoretiske og empiriske fokus er forskelligt. Således er masteruddannelsen i evaluering mere politologisk, og masteruddannelsen i læreprocesser er i højere grad rettet mod læring end mod evaluering. På den baggrund vurderes der at være forskel på de beslægtede uddannelser og masteruddannelsen i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Dernæst har forskningsbaseringen haft betydning for vurderingen, da der vurderes at være et forskningsmiljø indenfor evaluering af og i uddannelsessektoren. Det er i ansøgningen sandsynliggjort, at de forskere, der underviser på uddannelsen, er forskningsaktive, da de publicerer både nationalt og internationalt. Endelig har den faglige progression haft betydning for vurderingen. Der vurderes at være faglig progression både i forhold til de adgangsgivende uddannelser og internt i uddannelsen, da evalueringsbegrebet og praksis opbygges gennem uddannelsens moduler.

8 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Dansk: Master i evaluering af læring, undervisning og uddannelse Engelsk: Master in Educational Evaluation Denne indstilling er i overensstemmelse med universitetets ønske. Adgangskrav Adgang til masteruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor-, master eller kandidatuddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse en relevant diplomuddannelse Herudover mindst to års relevant erhvervsarbejde efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Denne indstilling er i overensstemmelse med universitetets ønske. Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS Denne indstilling er i overensstemmelse med universitetets ønske. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Der indstilles til takst 1 i overensstemmelse med universitets forslag. Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Der er ingen maksimumsgrænse for optag på uddannelsen. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression.

9 Sagsbehandling af ny masteruddannelse i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse Ansøger Aarhus Universitet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Titel Dansk: Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse Engelsk: Master in Educational Evaluation Sagsbehandlers vurdering Titlen godkendes jf. 6 i Bekendtgørelsen om visse masteruddannelser ved universiteterne. Indhold og kompetenceprofil Indholdsbeskrivelse Uddannelsen indeholder tre hovedområder og teoretiske orienteringer: evaluering af læring (pædagogisk/psykologisk teori), evaluering af undervisning (pædagogisk/didaktisk teori) samt evaluering af uddannelse og institutioner, der varetager uddannelse (sociologisk/politologisk teori). Inden for hvert modul er der tre gennemgående temaer: evalueringsteori, evalueringsmetode samt evalueringskultur (etiske og værdimæssige aspekter, samt styrings- og deltagelsesaspekter). (Ansøgning, s 5) Uddannelsen består af fire moduler. Første modul omhandler evaluering af læring. Modulet giver en indføring i forskningsbaseret viden om evaluering af læring og skal sætte de studerende i stand til at analysere og bidrage til udvikling af evalueringspraksis. Læring og evaluering belyses i modulet ud fra pædagogisk-psykologisk teori. (Ansøgning, s. 5) I modulet indgår undervisning i pædagogisk evaluering; læringsteori; evaluering baseret på test, prøve, eksamen etc.; itbaserede test; og evalueringskultur (Bilag 1, s. 8) Andet modul omhandler evaluering af undervisning. Hensigten med modulet er at sætte de studerende i stand til at diskutere og analysere problemstillinger, teorier og metoder i evaluering af undervisning. Undervisning og evaluering af undervisning belyses i modulet ud fra pædagogisk og didaktisk teori. (Ansøgning, s. 5) I modulet indgår undervisning i centrale begreber i evaluering af undervisning; operationalisering af pædagogiske mål, kriterier og indikatorer i evaluering af undervisning; evalueringsmetoder; evalueringskultur; og værdier, magt og deltagelse i evaluering af undervisning (Bilag 1, s. 9). Tredje modul omhandler evaluering af uddannelse. Modulet er rettet mod, at de studerende opnår indsigt i institutionelle, politiske og praktiske perspektiver på evaluering af indhold i og organisering af uddannelse. Uddannelse og evaluering af uddannelse belyses i modulet ud fra sociologisk og politologisk teori. (Ansøgning, s. 5) I modulet indgår undervisning i centrale begreber og tilgange til evaluering af ud- 1

10 dannelser; uddannelsespolitik og evaluering; evaluering som redskab til ledelse og udvikling af uddannelse; interesser og stakeholders i evaluering af uddannelser; samt internationale evalueringer (Bilag 1, s. 10). Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt i fjerde modul, hvor den studerende arbejder med afsæt i teorier og metoder fra de tre forudgående moduler. Kompetenceprofil Masteruddannelsen i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse har til formål at give undervisere, konsulenter, ledere og andre uddannelsesansvarlige en forskningsbaseret videreuddannelse på grundlag af den vidensbase, der findes om evaluering. Uddannelsens mål er at styrke de professionelles kompetencer, så de kan varetage evalueringsopgaver samt konsulent- og efteruddannelsesopgaver indenfor evaluering. (Ansøgning, s. 2) Ansøgningen redegør desuden for de studerendes kompetenceprofil i forhold til intellektuelle kompetencer, faglige kompetencer og praksiskompetencer (Ansøgning, s. 7). Uddannelsens samfundsmæssige relevans Samfundsmæssige behov Begrundelse for hvorfor der ansøges DPU argumenterer i ansøgningen for, at de seneste ti års uddannelsesreformer har ført til et øget fokus på evaluering og kvalitetsudvikling i uddannelsessektoren. Samtidig er det besluttet at prioritere uddannelse og læring i Globaliseringsstrategien og Trepartsaftalerne. Dermed er der skabt et behov for udvikling og formidling af viden om evaluering og evalueringspraksis i alle dele af uddannelsessystemet. (Ansøgning, s. 1) De internationale PISA-undersøgelser har siden 2000 vist, at de danske skoleelevers læringsudbytte af undervisningen ikke er på et ønsket niveau. I OECD s rapport om grundskolen fra 2004 blev det understreget, at der mangler en evalueringskultur, der gennem objektive vurderinger medvirker til, at alle elever opnår bedre præstationer. (Ansøgning, s. 1f) Samtidig har Danmarks Evalueringsinstitut fremlagt en rapport i 2004 om, at der ikke sker en løbende evaluering af undervisningen (Ansøgningen, s. 2). Dette skal sammenholdes med, at der i folkeskolen er krav om både evaluering af undervisningen og obligatorisk test samt elevplaner, der indeholder oplysninger om evalueringer. Disse krav suppleret med det stigende fokus på uddannelse og kompetenceudvikling betyder, at DPU mener, at der er behov for en masteruddannelse i evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Redegørelse for samfundets behov for uddannelsen Beskæftigelsesgrad Se ovenfor. Der er tale om en masteruddannelse, hvor uddannelsens formål er at udvikle og forbedre voksnes erhvervskompetence (jf Bekendtgørelsen om visse masteruddannelser ved universiteterne, 2, nr. 682 af 16/8-2

11 2002). De studerende formodes derfor at være i beskæftigelse under uddannelsesforløbet. Erhvervssigte/ Aftagergrupper DPU har spurgt de relevante aftagere om behovet for uddannelsen, uddannelsens målgrupper samt uddannelsens indhold og modulopbygning. Der er indsamlet vurderinger fra et møde i juni 2006, fra et spørgeskema i august 2006 og fra andre skriftlige tilbagemeldinger i perioden juni til august (Ansøgning, s. 3) De relevante aftagere, som DPU har spurgt, er blandt andet følgende grupper: Kommunernes Landsforening. CVU-rektorkollegiet og forskellige CVU er. Danmarks Lærerforening, Danmarks Skolelederforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og en række andre lærerforeninger (bilag 2) Aftagerne gav udtryk for, at der er behov for forskningsbaseret viden om evaluering og formidling af viden om evaluering til relevante aktører. Evalueringskvaliteten i uddannelsessystemet skal forbedres, og der er behov for en evalueringsdidaktik for undervisere i evaluering. Der er derfor tilfredshed med det didaktiske udgangspunkt i den foreslåede uddannelse. Aftagerne vurderer endvidere, at organiseringen i de tre moduler samlet imødekommer behovet for formidling af systematiseret viden. Enkelte aftagere havde bemærkninger til henholdsvis indholdet af og sammenhængen i uddannelsen. Der er taget højde for disse bemærkninger i udkastet til studieordningen. På baggrund af mødet, besvarelsen af spørgeskemaet og øvrige skriftlige kommentarer kan det sammenfattende konkluderes, at aftagerne giver udtryk for, at der er behov for uddannelsen, at uddannelsen henvender sig til de relevante målgrupper, og at uddannelsens moduler og indhold imødekommer behovet. (Ansøgning, s. 3) Der er vedlagt en oversigt over deltagerne i et møde om uddannelsen og et resume af deres kommentarer. Af resumeet fremgår det, at aftagerne mener, at der er et stort behov for uddannelsen. Desuden er der vedlagt resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev udført efter mødet. Spørgeskemaet er blevet besvaret af otte relevante respondenter. Af sammenfatningen af resultaterne fremgår det, at respondenterne mener, at uddannelsen er relevant for de beskrevne målgrupper. Undersøgelsen viser overordnet, at aftagerne er positive over for uddannelsen. Sagsbehandlers vurdering DPU har sandsynliggjort, at der er et samfundsmæssigt behov for masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse. DPU argumenterer for, at der er et stigende fokus på evaluering i uddannelsessektoren både i form af direkte evalueringer og i form af obligatoriske test samt elevplaner i folkeskolen. Samtidig påpeges det, at der mangler en evalueringskultur i folkeskolen. Kravet om mere evalu- 3

12 ering vurderes at skabe et behov for masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Derudover tilkendegiver flere aftagere både på et afholdt møde om uddannelsen og i en spørgeskemaundersøgelse, at uddannelsen er relevant, og at der er behov for den. Aftagerne mener, at evalueringskvaliteten i uddannelsessystemet skal forbedres, og derfor synes de om uddannelsens didaktiske udgangspunkt. På denne baggrund vurderes det, at DPU har sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsen. Beslægtede uddannelser Sammenhæng med samme/beslægtede uddannelser ved samme eller andet universitet (herunder fleksibilitetshensyn) Der findes ikke masteruddannelser svarende til Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. (Ansøgning s. 3) Der findes dog to uddannelser, hvor der er enkelte lighedspunkter. Evaluering af læring indgår som tema i modul 2 i Master i Læreprocesser (Aalborg Universitet). Desuden indgår generel evalueringsteori i modul 1 og 2, svarende til 8 ECTS, i Master i Evaluering (Syddansk Universitet). Der vurderes, at der ikke er sammenfald med indholdet i Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse og temaerne i de ovennævnte uddannelser. (Ansøgning, s. 3) Begrundelse for hvorfor eksisterende uddannelser ikke opfylder det samfundsmæssige behov Sagsbehandlers vurdering Se ovenfor. Der vurderes at være forskel på de beslægtede uddannelser og masteruddannelsen i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Masteruddannelsen i Evaluering er politologisk og indeholder således ikke det pædagogiske, didaktiske og psykologiske fokus. Masteren i læreprocesser indeholder et modul om evaluering af læring, men har ellers ikke et evalueringsfokus, men fokuserer på undervisning om læring. Der er således forskel på de beslægtede uddannelser og masteruddannelsen i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Forskningsbasering Forskningsaktive underviseres deltagelse i tilrettelæggelsen af uddannelsen Ved DPU forankres uddannelsen tværinstitutionelt i fire af universitetets forskningsmiljøer: Forskningsenheden i evaluering, der omfatter 7 forskere, og som har evalueringsmetodologi i forhold til formative og diagnostiske tests i uddannelsessystemerne og måling af effekt på internationale komparative undersøgelser som forskningsfelt. Forskningsenheden i didaktik, der omfatter 12 forskere, og som har hvad der virker som omdrejningspunkt, herunder underviser- 4

13 nes brug af effektmåling og evalueringskultur i relation til kompetenceudvikling inden for fag. Forskningsprogram for komparativ uddannelsespolitik, der omfatter 9 forskere, og som har evidensbasering af pædagogisk forskning som et forskningsfelt. Forskningsprogram i profession og ledelse, der omfatter 5 forskere, og som har læreruddannelse og professionalisering som forskningsfelt. (Ansøgning, s. 4) Forskningsaktive underviseres del i undervisningen CV / publikationslister for underviserne Undervisningen varetages primært af Monica Carlsson og Peter Koudahl. Derudover varetager Niels Egelund, Vibeke Hetmar, Jens Rasmussen, Lejf Moos, Venka Simovska og Jeanne Magne Jensen undervisning på uddannelsen (se næste afsnit). Der er vedlagt CV er og publikationslister for to forskere, som er nøglepersoner i forskningsmiljøet: Monica Carlsson: Lektor ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Cand.pæd. Peter Koudahl: Adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet. Cand.mag., Pædagogik og Internationalt Pædagogik. Derudover er der vedlagt CV er og publikationsliter for 6 andre undervisere på uddannelsen: Professor, institutleder, dr.pæd., Niels Egelund, Institut for Pædagogisk Psykologi, DPU, Professor Vibeke Hetmar, Institut for Curriculumforskning, DPU Professor, forskningsprogramleder, ph.d., Jens Rasmussen, Institut for Pædagogisk Sociologi, DPU Lektor, forskningsprogramleder, Lejf Moos, Institut for Pædagogisk Antropologi, DPU Adjunkt, ph.d., Venka Simovska, Institut for Curriculumforskning, DPU Forskningsassistent, ph.d.-studerende Jeanne Magne Jensen, Institut for Curriculumforskning, DPU. (Supplerende oplysninger) Af CV erne og publikationslisterne fremgår det, at der er tale om forskningsaktive undervisere, der for størstedelens vedkommende publicerer både nationalt og internationalt. Forskningsmiljøets deltagelse i internationalt forskningssamarbejde (publikationslister, medlemskab af internationale forskningskomitéer o. lign.) Sagsbehandlers vurdering DPU deltager i internationale komparative undersøgelser og har siden 2001 været organisatorisk projektleder af de danske PISAundersøgelser (Programme for International Student Assessment) både i den første periode fra og i den anden periode fra DPU har endvidere gennemført opfølgende nationale PISA-undersøgelser. (Ansøgning, s. 4) Ansøgningen dokumenterer, at der på DPU er et forskningsmiljø indenfor evaluering af læring og undervisning. Der er vedlagt CV og publikationslister for otte forskere. De to forskere er nøglepersoner for uddannelsen, og den ene forsker inden for evaluering af netop læring og undervisning. Desuden er der vedlagt CV er for fem andre undervisere, som vurderes at være aktive forskere. Endelig deltager 5

14 DPU i internationale komparative undersøgelser som PISAundersøgelser. På denne baggrund vurderes masteruddannelsen at være forskningsbaseret. Faglig progression Er der faglig progression i ft. til den/de adgangsgivende uddannelser? Er der faglig progression i uddannelsen samlet set? Sagsbehandlers vurdering Adgang til masteruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor-, master eller kandidatuddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse en relevant diplomuddannelse Herudover mindst to års relevant erhvervsarbejde efter gennemført adgangsgivende uddannelse. (Ansøgning, s. 4) Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. Niveauet sikres gennem forskningsmiljøerne bag gennemførelsen af uddannelsen, optagelseskrav og dermed forbundne deltagerforudsætninger, litteratur, uddannelsens tilrettelæggelse samt inddragelse af deltagernes hidtidige uddannelses- og erhvervsmæssige erfaringer. (Ansøgning, s. 3) Der vurderes at være faglig progression i forhold til de adgangsgivende uddannelser såvel som progression internt i uddannelsen. De tre moduler bygger på forskellig teori og empiri, hvorfor den studerende ikke specialiseres inden for en teoriretning. Således bygger modul et på pædagogisk-psykologisk teori og omhandler evaluering af læring, modul to på pædagogisk og didaktisk teori og omhandler evaluering af undervisning, og endelig modul tre på sociologisk og politologiske teori og omhandler evaluering af uddannelse. Dermed bygger modulerne kun i begrænset omfang direkte oven på hinanden, men progressionen består til gengæld i, at evalueringsbegrebet og praksis opbygges gennem semestrene. Taxameterindplacering Forslag til taxameterindplacering Tidspunkt for uddannelsens start Forventet årligt optag Forventet optag pr. studiestart Evt. krav til minimumsoptag Uddannelsen foreslås taxametermæssigt indplaceret på linje med størstedelen af de øvrige pædagogiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske masteruddannelser, aktuelt niveau: kr. (Ansøgning, s. 1) 1. september studerende studerende 20 studerende 6

15 Forventes uddannelsen at erstatte anden uddannelse helt eller delvist Sagsbehandlers vurdering Nej Forslaget til takstindplacering foreslås imødekommet, da lignende uddannelser ligger på samme takst. Derfor indstilles til takst 1. Bekendtgørelsesforhold Uddannelsesbekendtgørelse Bekendtgørelsesgrundlaget for ansøgningen er bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Adgangskrav Hvilke BA-uddannelser, professions-bauddannelser, MVU er, diplomuddannelser er adgangsgivende? Krav til erhvervserfaring ud over minimumskravet (2 år)? Særlige krav til fag og fagenes ECTS-vægt Adgang til masteruddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: en relevant bachelor-, master eller kandidatuddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse en relevant diplomuddannelse Herudover mindst to års relevant erhvervsarbejde efter gennemført adgangsgivende uddannelse. (Ansøgning, s. 4) Nej I vurderingen af de relevante adgangsgivende uddannelser er det afgørende, at uddannelserne indeholder et væsentligt element af pædagogisk og didaktisk teori eller et væsentligt element af pædagogisk-psykologisk, uddannelsessociologisk og uddannelsespolitisk teori. (Ansøgning, s. 4) Kvalitetsudvikling Tilknytning til censorkorps Forventet kvalitetsudvikling af uddannelsen og undervisningen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har et censorkorps for masteruddannelserne. Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse henhører under Studienævnet for masteruddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Undervisningen varetages af medarbejdere fra de tidligere nævnte forskningsmiljøer. Der er endvidere udpeget en koordinator for uddannelsen, som i samarbejde med studielederen og studienævnet har ansvar for den faglige udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsen. Studienævnet, studieleder, institutleder og koordinator sikrer opfølgning på de studerendes systematiske og løbende evaluering af undervisningen. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vil med baggrund i de identificerede aftagere opbygge et aftagerpanel, der kan rådgive om uddannel- 7

16 sens profil og indhold. DPU vil ligeledes søge at opbygge et alumnenetværk efter gennemførelsen af de to første gennemløb. (Ansøgning, s. 5). Sagsbehandlers vurdering Kvalitetsudviklingen vurderes at være tilstrækkelig, da DPU både foretager evaluering og opbygger et aftagerpanel. Særlige bemærkninger Der er indhentet supplerende information om, hvem der underviser på uddannelsen samt CV er og publikationslister for de pågældende. Sagsbehandlers indstilling Positiv akkreditering Der indstilles til positiv akkreditering. Afslag på akkreditering 8

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for beslutningen om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for beslutningen om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Afslag på akkreditering og godkendelse af masteruddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Postboks 260 Universitetsvej Roskilde. Att. Rektor Poul Holm

Roskilde Universitetscenter Postboks 260 Universitetsvej Roskilde. Att. Rektor Poul Holm ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Roskilde Universitetscenter Postboks 260 Universitetsvej 1 4000 Roskilde Att. Rektor Poul Holm Vedr. akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i kulturplanlægning

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab. Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Postboks 159 Fredrik Bajers Vej Aalborg. Att. Rektor Finn Kjærsdam

Aalborg Universitet Postboks 159 Fredrik Bajers Vej Aalborg. Att. Rektor Finn Kjærsdam ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Postboks 159 Fredrik Bajers Vej 5 9100 Aalborg Att. Rektor Finn Kjærsdam Vedr. akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i oplevelsesteknologi

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelundsvej 1, bygn. 101A 2800 Kongens Lyngby. Att. Rektor Lars Pallesen

Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelundsvej 1, bygn. 101A 2800 Kongens Lyngby. Att. Rektor Lars Pallesen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelundsvej 1, bygn. 101A 2800 Kongens Lyngby Att. Rektor Lars Pallesen Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere