Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts

2 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: er en moderne uddannelsesinstitution der udbyder en række forskellige erhvervsuddannelser (EUD) samt en lang række efteruddannelser, der udbydes som AMU uddannelser eller som særligt tilrettelagte forløb, tilpasset virksomhedernes aktuelle behov. Hovedforløb: Lager og terminaluddannelsen Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan er udarbejdet af faglærergruppen, som underviser på hovedforløbet Havne- og terminaluddannelsen og godkendt af det lokale uddannelsesudvalg for Havne og terminaluddannelsen. Den lokale undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter og tilpasses løbende af fagenes undervisere. Den lokale undervisningsplan revideres senest 3. kvartal 2012 eller såfremt der viser sig behov herfor på baggrund af ændringer i relevant lovgivning, bekendtgørelser eller elevernes evalueringer. Den lokale undervisningsplan beskriver uddannelsens formål og kravene til skoleundervisningen, i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09. marts 2011 og uddannelsesordningen for Lager og terminaluddannelsen af 01. juli 2011, udstedt af Det faglige udvalg for Lager og terminaluddannelserne. 1.2 Overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser ønsker, at alle elever skal opleve, at vi sætter læring og udvikling i centrum. Vore uddannelses- og læringstilbud er til stadighed under udvikling, så de afspejler tendenser i det arbejdsmarked, som efterfølgende skal gøre brug af de kompetencer eleverne har tilegnet sig under uddannelsen til faglært havne- og terminalarbejder. Læringen sker gennem veltilrettelagte undervisningsforløb. Sammenhængen mellem teori og praksis er afvejet i forhold til mål, indhold og individuelle elevforudsætninger. Det pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik eleverne møder på skolen, som eksperimenterende, men samtidig skaber trygge rammer, der tages hensyn til elevens individuelle faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Den individuelle tilrettelæggelse af den personlige uddannelsesplan tager udgangspunkt i vurderinger af den enkeltes kompetencer på såvel det faglige - som det almene og personlige område. Elevens uddannelsesplan udarbejdes i et samarbejde mellem kontaktlæreren og den enkelte elev. anvender det IT baserede værktøj Elevplan til registrering af de indgåede aftaler, således at undervisere, elev og evt. arbejdsgiver kan følge og fastholde fokus for uddannelsesforløbets del- og slutmål. 2

3 Skolen tilrettelægger i stor udstrækning undervisningen som projektorienteres undervisning således, at eleven kan drage størst mulig nytte af samværet om læring med andre elever. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem undervisning og projektarbejde i en tidsramme, svarende til fuldtidsbeskæftigelse i branchen. Lærerne er organiseret i teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. 1.3 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har som mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: give eleven viden om eget niveau, således at eleven får kendskab til egne styrker og svagheder og derved synliggør områder, som kræver forstærket indsats, inspirere eleven til yderligere læring og videreuddannelse, informere praktiksted og skolesystem. Bedømmelsesplanen indgår ligeledes som et vigtigt element i skolens kvalitetssikring. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. opfatter evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen generelt. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele: den løbende evaluering (kontaktlærersamtaler, elevens faglige standpunkt samt elevens egen vurdering af indhold og metoder), afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer), eksamen (i henhold til regler for eksamen i den pågældende uddannelse). Læreteamet arbejder løbende med at bevidstgøre eleven om hvorledes og hvornår evalueringen finder sted, såvel den løbende evaluering som den afsluttende bedømmelse. 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Optagelse på hovedforløb kræver en bestået prøve i uddannelsens forudgående trin eller tilsvarende kompetencer, erhvervet gennem relevant erhvervserfaring og tidligere uddannelse. For elever uden bestået prøve i uddannelsens forudgående trin, fortages en Real Kompetencevurdering (RKV) i forhold til kompetencemål i forudgående trin. Formålet med RKV er, at vurdere om eleven kan opnå godskrivning for dele af eller hele læringselementer og eventuelt afkortelse af uddannelsen eller om der er behov for særlige tiltag for at sikre elevens muligheder for at gennemføre hovedforløbet. I RKV foretages følgende vurderinger: 3

4 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Kompetencer defineres som: formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på, uformelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job, aktiv foreningsliv m.v. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og evt. afkortning af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om: uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, sprogkundskaberne er tilstrækkelige. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder: specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter, brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering/uddannelse for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler har, med udgangspunkt i eksamensbekendtgørelsen, udarbejdet et eksamensreglement gældende for alle prøver og eksamener der afvikles i forbindelse med EUD grund- og hovedforløb. Eksamensreglementet kan findes på s hjemmeside på følgende link: 1.6 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares forud for påbegyndelse af hovedforløbet eller i løbet af uddannelsens første 10 arbejdsdage og dokumenteres i elevplan. Afklaringen resulterer i en tilpasset elevplan som beskriver: fritagelse for eksamen og/eller for undervisning pga. anden uddannelse, praktikophold i virksomheder, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau, særlig støtte. Elevplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra hovedforløb 1 til hovedforløb 2 samt ved valg af valgfri undervisning. 4

5 Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. 5

6 Kompetencemål uddannelsen Grundfag (i alt 7,4 uge): 1. Samfundsfag F + E (3,0 uge) Uddannelsestrin: 1 Efter endt kursus: - anvender eleven fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter - kan eleven bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling - kan eleven bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter - kan eleven forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system - kan eleven bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde - kan eleven søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier - har eleven udviklet sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter - kan eleven bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling - kan eleven bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationali- 6

7 serings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere - kan eleven redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv - kan eleven søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau Indhold: Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Dokumentation for gennemført fag på samme eller højere niveau I samfundsfagsundervisningen på dette niveau er det overordnede mål at perspektivere over sociale, kulturelle, økonomiske og politiske beslutninger, der påvirker den aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de miljømæssige aspekter. Undervisningen skal indeholde elementer, der kan relateres til både nationale og internationale problemstillinger. Derudover skal undervisningen belyse organisationer og bevægelsers muligheder for og interesse i at påvirke den politiske beslutningsproces. Politik: Demokratibegrebet udfoldes og undervisningen skal indeholde emner om tredelingen af magten og grundloven, statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne får kendskab til rollefordelingen mellem stat, amt og kommune samt mediernes politiske funktion. Derudover skal undervisningen indeholde emner som sociale lag, økonomiske resurser og værdiorientering. Undervisningen behandler grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt perspektiv. Eleverne arbejder 7

8 med internationaliseringens betydning for dansk politik og økonomi. Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser tages op som emne i forbindelse med emnet om politiske interesser og interessemodsætninger. Sociologi: Eleven skal bibringes forståelse for grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde. Økonomi: Eleverne skal beskæftige sig med det simple økonomiskkredsløb. Derudover bør undervisningen indeholde emner, der belyser forholdet mellem statens indtægter og udgifter. Undervisningen behandler grundlæggende udbud og efterspørgsel, naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi og det udvidede økonomiske kredsløb. Eleverne får et grundlæggende indblik i internationale samhandelsforhold og markeder. Danmarks BNP og betalingsbalance er emner på dette niveau. Arbejdsmarkedsforhold: Undervisningen skal indeholde emner om de forskellige organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og arbejdsgiverforeninger. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne opnår viden om overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt om det fagretlige system og herunder forligsmandsinstitutionen. Undervisningen behandler grundlæggende udbud og efterspørgsel, naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi og det udvidede økonomiske kredsløb. Eleverne får et grundlæggende indblik i internationale samhandelsforhold og markeder. Danmarks BNP og betalingsbalance er emner på dette niveau. Dele af faget afvikles i forbindelse med svendeprøvens opgaver i Internationale Forhold og eventuelle udlandstur. 8

9 Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra mindst et af hovedområderne i faget. Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer efter løsning af en evaluerende opgave og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 9

10 2. Sundhed for chauffører (0,4 uge) Uddannelsestrin: 1 Indhold: Efter endt kursus - har eleven opnået en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng, til gavn for dem selv i hverdagen og som bidrag til en positiv samfundsmæssig udvikling Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit. Undervisningens mål er, at eleven kan - redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden - redegøre for sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling - forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. Rammer for valg af indhold: - Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche. Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver: - Det personlige perspektiv sundhed set fra elevens egen synsvinkel - Det erhvervsrettede perspektiv sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde - Det samfundsmæssige perspektiv sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige udvikling Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren 10

11 stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 11

12 3. Fremmedsprog for lastbilchauffører og fremmedsprog, vejtransportuddannelsen (2,0 uge) Uddannelsestrin: 2 Indhold: Efter endt kursus kan eleven: - anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv - anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv - anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier - anvende såvel verbale som nonverbale strategier - dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv - læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget - formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag - tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget - genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur - begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag - anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit. Tekstlæsning Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa. Undervisningen omfatter følgende indholdsområder: - Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold - Samfund og kultur 12

13 - Almene og personlige forhold. Individuelt emne Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det. Sproglig viden og bevidsthed Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet. Der tages i undervisningen særlige hensyn til elevens behov for brug af sproget i forbindelse med uddannelsens opgaver og fremtidig praktisk brug. Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 13

14 4. Informationsteknologi F (1,0 uge) fortsættelse af faget, påbegyndt på grundforløbet Uddannelsestrin: 2 Indhold: Efter endt kursus: - har eleven en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge, kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer i sin egen branche - forstår eleven begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål - kan eleven anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau - kan eleven redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads - kan eleven forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske - kan eleven dokumentere og formidle løsninger af IT-relaterede problemstillinger. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit. Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i vejgodstransportuddannelserne herunder udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksions- 14

15 kompetence styrkes. Den praktiske opgaveløsning ved computer skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Sidste del af faget afvikles i forbindelse med faget Internationale Forhold og Branchekendskab, hvor rapporten for udlandsturen og/eller arbejdet med faget på skolen danner grundlag for separat karakter i faget. Eleven udarbejder dokumentation for 1 emne (forskellige former for fagrettet materiale). Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 15

16 5. Iværksætteri og innovation niveau F (1,0 uge) Uddannelsestrin: 2 Indhold: Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling. Efter endt kursus: - har eleven kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet - kan eleven gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør - kan eleven gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer - har eleven opnået indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit. 1) Virksomhedens etablering 2) Virksomhedens organisatoriske struktur 3) Erhvervsstruktur 4) Etablering af egen virksomhed 5) Innovationsredskaber og -processer. Der behandles fagrettede emner inden for: - jura - økonomi - skattetekniske forhold - virksomhedsledelse og samarbejde - organisation og virksomhedsstruktur - erhvervslivets struktur og opbygning - stærke og svage sider ved internationalisering 16

17 Der kan med fordel inddrages gæstelærere og indlægsholdere fra erhvervslivet, offentlige myndigheder og erhvervsfaglige organisationer. Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 17

18 Områdefag (i alt 15,9 uge): 6. Køreuddannelse kategori B (1,5 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Rutine Indhold: Efter endt kursus kan eleven - føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Besiddelse af kørekort B eller mere Eleven: - deltager i de på skemaet fastlagte lektioner i kørekort-teori og deltager i planlagt undervisning på køreteknisk anlæg. Bestået/ikke bestået, dokumenteret ved kørekort til kategori B Godkendelse som kørelærer af Justitsministeriets Færdselssikkerhedsafdeling samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 18

19 7. Køreuddannelse kategori C (1,6 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Rutine Indhold: Efter endt kursus kan eleven - føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet. Være i besiddelse af kørekort B. Besiddelse af kørekort C eller mere Eleven: - deltager i de på skemaet fastlagte lektioner i kørekort-teori og deltager i planlagt undervisning på køreteknisk anlæg. Bestået/ikke bestået, dokumenteret ved kørekort til kategori C Godkendelse som kørelærer af Justitsministeriets Færdselssikkerhedsafdeling samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 19

20 8. Køreuddannelse kategori C/E (1,6 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Rutine Indhold: Efter endt kursus kan eleven - føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet. Være i besiddelse af kørekort C. Besiddelse af kørekort C/E eller mere Eleven: - deltager i de på skemaet fastlagte lektioner i kørekort-teori og deltager i planlagt undervisning på køreteknisk anlæg. Bestået/ikke bestået, dokumenteret ved kørekort til kategori C/E Godkendelse som kørelærer af Justitsministeriets Færdselssikkerhedsafdeling samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 20

21 9. ADR Grund- og Specialiseringskurser (tank + kl. 1) (1,0 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Indhold: Rutine Efter endt kursus har Eleven erhvervet ADRcertifikat til vejtransport af farligt gods, stykgods klasse 1 og tank Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Gyldigt ADR-kursusbevis på samme eller højere niveau. Det anbefales, at elever med beviser over 3 år deltager i fuldt kursus. Undervisningens mål er, at eleven - har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods. - kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper. - har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli. - har opnået viden om krav til transportdokumenter. - har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport. - har opnået viden om transport af begrænsede mængder. - kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes. - kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet, kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte. - kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere. 21

22 - har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs. - har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald. - er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler. - har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods. - i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt. - har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR. - kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.) - har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper. - har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer. - har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med. - har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet. - har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester. - har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke. - har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser. - har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan 22

23 afmærke et tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre. - har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på mærkeplader på tankcontainere. - har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer. - har fået kendskab til de forskellige lastningsog aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport. - har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere. Eleven indstilles af læreren til Beredskabsstyrelsens prøve. Prøven skal bestås for opnåelse af ADR-kursusbevis, gældende i 5 år inden fornyet recertificeringskursus og prøve. Beredskabsstyrelsens godkendelse som Sikkerhedsrådgiver, Beredskabsstyrelsens godkendelse som praktikinstruktør til Farligt Gods ADR, fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 23

24 10. National og international transport (1,0 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Indhold: Rutine Efter endt kursus kan eleven: - føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde anvende vejtransportens regler samt håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods - agere sikkerhedsmæssigt og transportteknisk korrekt, gennemføre transporter på egen hånd ved hjælp af dokumenter, kommunikationsudstyr og planlægningsværktøjer samt udføre lettere nødreparation af lastbilen i ind- og udland. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit Undervisningens mål er, at eleven: - kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale transporter, herunder: kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten, og endvidere kan udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods. kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. - kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. - kan redegøre for de køretekniske forhold, der 24

25 skal iagttages ved kørsel i bjerge. - kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplanlægningssystemer (edb). - har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. - kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder. Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 25

26 11. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse (8,0 uge) Uddannelsestrin: 2 Niveau Indhold: Rutine Efter endt kursus kan eleven - foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet. Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv 2003/59/EF, "om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej, artikel 5. Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis efter gældende regler. Når direktivet implementeres, følges reglerne udstedt af Færdselsstyrelsen. Besiddelse af kørekort C samt Grundlæggende Kvalifikationsbevis Bestået eller ikke-bestået for opnåelse af Grundlæggende Kvalifikationsbevis Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 26

27 12. Transport med sættevogn (1,0 uge) Uddannelsestrin: 1 Niveau Indhold: Rutine Efter endt kursus kan eleven - udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele. - foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område) med sættevognstræk. Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet samt besiddelse af kørekort C/E. Besiddelse af kørekort C/E samt dokumentation for rutine i kørsel med sættevogn på avanceret niveau Undervisningens mål er, at eleven - bliver fortrolig med til- og frakobling af sættevogne, kørsel med sættevogne under forskellige trafikmæssige forhold, bakning til forskellige aflæsningssteder og præcis placering af sættevogn for lastning eller aflæsning. - trænes i bakning ad vej og gårdsplads til højre og venstre om hjørne - opøves i at kontrollere og klargøre forskellige koblingsdele og trækkende køretøjs tilkoblingsanordning - opøves i at vedligeholde og smøre trækkende køretøjs og sættevognens koblingsdele - trænes i at foretage simple tilretninger og/eller småreparationer ved trækkende køretøjs og sættevognens koblingsdele Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt 27

28 godkendelse af skolen for undervisning i faget. 28

29 13. Internationale forhold og branchekendskab (0,2 uge) Uddannelsestrin: 2 Niveau Rutine Eleven har efter endt kursus - tilegnet sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit Indhold: - Eleven skal tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande - Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold. - Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg - Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og 29

30 finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Der bedømmes normalt en rapport, lavet i samarbejde med de øvrige elever. I bedømmelsen af rapporten indgår ligeledes sidste del af grundfaget Informationsteknologi. Eksemplarer af rapporten fremlægges for censorerne ved svendeprøven. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 30

31 Bundne specialefag Godschauffør (i alt 3,5 uge) 14. Kranførercertifikat D (2,0 uge) Uddannelsestrin: 2 Niveau Rutine Efter endt kursus: - kan eleven føre lastbilmonterede kraner indtil 25 tonsmeter samt anhugge byrder på en sikker og hensigtsmæssig måde under forskellige forhold - har eleven opnået certifikat til kørsel og håndtering med kran i certifikatgrupperne D og C samt integreret anhugningsbevis Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet. Besiddelse af krancertifikat D for kraner indtil 25 tonsmeter med integreret anhugning Indhold: Der arbejdes med - teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder. - alle normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser - opgaver i forbindelse med korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. - betjening af kraner med såvel standard- som fjernbetjening - deltageren gøres bekendt med reglerne for personløft. - tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) - dirigering af kranopgaver ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio - forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv. 31

32 Bestået eller ikke-bestået for opnåelse af krancertifikat D med integreret anhugning TUR s godkendelse som lærer indenfor kran D, fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 32

33 15. Kvalitet og miljø i logistikkæden (0,5 uge) Uddannelsestrin: 2 Niveau Indhold: Rutine Efter endt kursus kan eleven - indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø Gennemført grundforløbet på den erhvervsfaglige indgang Transport og Logistik eller opnået merit for grundforløbet inden start på hovedforløbet. Der arbejdes med - varetagelse af elevens daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet - kendskab til kvalitetsstyringssystemer, herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer. - kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og forventninger. - kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner mv. - teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, - forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader Da undervisningen er områderettet med fokus på opgaver og problemstillinger i forbindelse med elevens fremtidige virke inden for transport- og logistikområdet, gives der ikke merit Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 33

34 16. Svendeprøve (1,0 uge) Uddannelsestrin: 2 Niveau Avanceret Eleven har bestået den af skolen planlagte svendeprøve inden for godschaufføruddannelserne Har gennemgået og bestået fagene og fagområderne på samtlige foregående skoleperioder, har gennemført eller planlagt valgfri specialefag og har opnået de i uddannelsen fordrede certifikater, beviser og kørekort Ingen Indhold: Der planlægges efter Transporterhvervenes UddannelsesRåds vejledning en samlet svendeprøve for klassen. Indhold og afvikling følger denne og skolens vejledning i afholdelse af svendeprøver Beståelseskriterier iht. TUR s retningslinier for afholdelse af svendeprøver på uddannelsen. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 34

35 17. Valgfri specialefag (4,2 uge) Uddannelsestrin: 1 og/eller 2 Niveau Indhold: Efter faget Eleven deltager i og afslutter et eller flere af skolen udbudte valgfag efter de gældende regler for fagene Ingen Ingen Eleven planlægger i samarbejde med skolen et eller flere fag. Der kan også fra skolens side tilbydes supplerende undervisning i uddannelsens område- eller specialefag. Iht. De enkelte fag Iht. De enkelte fag 35

36 Trin 3 Kørselsdisponent (i alt 15,0 uge): 18. Ledelse, kommunikation og samarbejde (4,0 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Avanceret Efter endt kursus - behersker eleven almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden. - kan eleven kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde. - kan eleven, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige ledelsesarbejde. - får eleven et grundlæggende kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer). - har eleven kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds- og sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven. - har eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm. - kan eleven, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til medarbejderudvikling kan eleven foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne 36

37 Indhold: Hvis eleven kan dokumentere undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit Der arbejdes med personlige profiler, coaching og situationsbestemt ledelse, forandringsledelse og dialogbaseret ledelse. Der bygges oven på elevernes viden om konflikthåndtering. Der kan specielt være fokus på hvilke typer af konflikter, som ledere har og hvordan disse løses. Der arbejdes med stresshåndtering, ud fra kendskabet til en stresset hverdag. Der formidles kendskab til og træning i et godt samarbejde. Der arbejdes med kommunikation med andre kulturer, inden- og udenrigs. Der trænes i afholdelse af bedre og mere effektive møder, herunder den klokkeformede mødestruktur og mødeprocescheck kontrol. Der arbejdes med kommunikation, assertion og repræsentationssystemer. Der arbejdes med forskelle på skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder anvendelse af sms og gps. Der arbejdes med konkrete opgaver i hovedaftalen, overenskomster indenfor elevens egen område med særlig fokus på arbejdstid og lønformer. Der arbejdes med funktionærloven og overbygning til miljølovgivningen. Eleven afprøver allerede eksisterende metoder til kompetenceudvikling i virksomheden. Der foretages en løbende bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud fra de af læreren stillede opgaver. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats. Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget. 37

38 19. Logistik og transportledelse (2,4 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Indhold: Avanceret Efter endt kursus - kan eleven, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel. - kender eleven de mest anvendte typer af telematik og IT, der anvendes specifikt inden for transportbranchen, som fx satellitkommunikation, GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer m.v. - har eleven et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens transportydelser indgår i. - har eleven et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel henseende. Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne Hvis eleven kan dokumentere relevant viden eller undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit. - Der arbejdes med logistikken i elevens egen virksomhed, herunder anvendte IT systemer og telematik for transportområdet samt en beskrivelse af, hvilke systemer/teknik der bruges til flådestyring og kommunikation etc. - Der gives differentieret undervisning, som forstås ved at elever der ikke har Trin 2 virksomhedsøkonomi vil få dele herfra, og logistikoperatører med Trin 2 virksomhedsøkonomi, vil få nye mere komplekse opgaver, hovedsagligt i samarbejde med virksomheden. Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer efter løsning af en evaluerende opgave og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt 38

39 godkendelse af skolen for undervisning i faget 20. Kvalitetsstyring og kundeservice (1,0 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Indhold: Avanceret Efter endt kursus - behersker eleven kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med tillidsrepræsentant, mv. - kan eleven deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne Hvis eleven kan dokumentere relevant viden eller undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit. Der arbejdes med: - situationsbestemte opgaver i kundeservice og reklamationsbehandling på højere niveau - mundtlige og skriftlige forhandlingsteknikker i forbindelse med køb og salg, herunder transportkøb og aftaler om tredjeparts-logistik - forhandlingsteknikker ved interne aftaler og kontrakter - avancerede begreber og brug af avancerede kvalitetsstyringsværktøjer - processer omkring og opfølgning på certificeringsprocesser. Der inddrages elementer fra elevens egen virksomhed. Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer efter løsning af en evaluerende opgave og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 39

40 21. Transportteknisk fremmedsprog (2,0 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Indhold: Avanceret Efter endt kursus - har eleven erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 eller tidligere uddannelse - kan eleven anvende transporttekniske termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne Hvis eleven kan dokumentere relevant viden eller undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit. Der arbejdes med: - mundtlig og skriftlig kommunikation inden for elevens fagområde med fokus på de situationer, eleven vil bruge fremmedsproget til dagligt - samtale- og forhandlingsteknik på områder, som eleven har dansk indblik i - kommunikation ved hjælp af sædvanlige kommunikationsmidler på fremmedsproget, herunder , SM og brevpost - indlæring af transport- og logistiktekniske termer, som eleven vil have behov for at bruge i sin kommunikation på fremmedsproget - krisesituationer, hvor eleven vil have brug for fremmedsproget Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer efter løsning af en evaluerende opgave og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 40

41 22. Transportrelaterede beregninger (1,0 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Indhold: Avanceret Efter endt kursus kan eleven - forestå daglig drift og disponering ved at anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i transportrelateret overslagsregning - optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange ved hjælp af forskellige værktøjer og regnemetoder. Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne Hvis eleven kan dokumentere relevant viden eller undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit. Der arbejdes med: - transport- og lagerrelaterede regnemodeller (transportoptimering, lageroptimering, ABCanalyser og anvendelse af disse, LEANbaserede arbejdsmodeller og logistikoptimering i hverdagen). - værktøjer til daglig optimering af transportfunktionerne - værktøjer til optimal disponering af transporter - økonomiske modeller og regnemetoder for optimeret anvendelse af ressourcer og anlægsaktiver - analyser af interne og eksterne infrastrukturer og optimering af disse - kontrol og opfølgning af arbejde og økonomi efter iværksatte programmer i virksomheder Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Ved afslutning af faget konfererer elev og lærer efter løsning af en evaluerende opgave og finder i fællesskab en karakter efter 7-skalaen for elevens kunnen og indsats Fornøden teoretisk og praktisk baggrund samt godkendelse af skolen for undervisning i faget 41

42 23. Vejtransportens love og regler (2,0 uge) Uddannelsestrin: 3 Niveau: Indhold: Avanceret Efter endt kursus - kan eleven på baggrund af dybtgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens transportydelser. - kan eleven anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og kanaler. - har eleven kendskab til love og regler for national godstransport, herunder regler for markedsadgang, forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og vognmanden. Bestået svendeprøven inden for én eller flere af specialerne inden for godstransportuddannelserne Hvis eleven kan dokumentere relevant viden eller undervisning der er tidssvarende og dækker ovenstående eller mere kan der gives merit. Der arbejdes med: - indgående kendskab til love, aftaler og regler omkring: færdsel på landevej og i byer i indland og udland arbejdsregulerende love og regler, som køre-/ hviletid, køreforbud, tvangsruter, tunnelregler og øvrige i ind- og udland almindelige gængse aftaler og normer for regulering af transportydelser og fragtaftaler med kunder - indgående kendskab til danske og udenlandske informationskilder herunder internetbaserede hjemmesider kontaktflader indenfor vognmands- og speditørbranchen brancheorganisationer og hjælpeorganisationer offentlige myndigheder - indføring i købe- og aftaleloven, CMR-konventionen, Incoterms, Combiterms og øvrige aftale-regulerende regelsæt 42

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Transportuddannelserne

Transportuddannelserne Transportuddannelserne Vejledning for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne Lager og terminal Transporterhvervets Uddannelser Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Redigeret den 23. november

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere