Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej."

Transkript

1 Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet betyder, at der er én ledelse til både aktivitetscenter og botilbud. Dette medfører bl.a. personale udveksling mellem bo- og arbejdstilbudet. Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Hjørnet gr. 1-2: 13 beboere i egen lejlighed med pædagogisk bistand Hjørnet gr. 3: 7 beboere i eget værelse, samt 1 aflastningsplads som benyttes af 2 personer på skift. Krogen: 10 beboere i egen lejlighed med pædagogisk bistand. På aktivitetscentret gives der et bredt beskæftigelsestilbud, som for nogen betyder at det er et rigtigt arbejde og for andre, er det mere sansestimulering og samværet, der er i højsædet. Åbent hverdage fra I boenhederne tilstræbes det at skabe et hjemligt miljø, hvor den enkelte beboers behov og ønsker tilgodeses. Omsorg og udvikling er 2 nøglebegreber. Beboerne udfordres gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, hvorved der skabes grundlag for fysisk, psykisk og social udvikling. Pædagogerne indgår i dag-, aften- og weekendervagter. Personalet på fabos: 1 forstander,4 afdelingsledere, én i hver boenhed og ca. 40 pædagoger. I alt med ledelse, pædagoger, HK ere, nattevagter, rengøringsassistenter, værkstedsassistenter og køkkenassistenter er der lige knap 60 fastansatte. Endvidere har vi også en del tilkaldevikarer. Etik, pædagogik og faglige kompetencer på fabos. Det er personalets opgave at hjælpe beboerne med at leve det liv de gerne vil leve. Pædagogen er katalysatoren i de situationer beboeren ikke selv kan magte, grundet sit handicap. Vi respekterer beboeren som han/hun er. Det er personalets opgave at søge viden og forståelse om den enkelte, for at kunne kommunikere med, rumme og forstå beboeren. Vi har en anerkendende tilgang til beboeren. Beboeren er i centrum og herre i eget liv. Pædagogens opgave er at sørge for, at beboeren har et udviklende hverdag og det liv beboeren gerne vil leve! Pædagogen skal altså sætte sig ind i beboerens ønsker og behov, og støtte ham/hende i at udleve det. Som personale i en af boenhederne er man gæst i beboerens hjem. I det øjeblik man træder ind over matriklen, træder man ind i et privat hjem! Det gælder både fællesarealerne og de enkeltes lejligheder/værelser. Man er altså ansat på en arbejdsplads, der er andre menneskers private hjem I boenhederne afholdes der, én gang årligt et handlemøde på hver af beboerne sammen med leder, sagsbehandler og en kollega fra AC. 1

2 Her gøres der status over året der er gået og der udarbejdes nye mål for det kommende år. Dette udmøntes i en 141-plan, som dels tager højde for faglige udviklingsmål og dels indeholder mere eller mindre konkrete ønsker for beboeren, med udgangspunkt i deres funktionsniveau. I organisationen har mange af pædagogerne i afdelingerne, haft kursus i Det kan nytte, derudover er der nogle uddannede i neuropædagogik, IKT, tegnsprog, supervision, Marte Meo og mange andre forskellige længere og kortere kurser, så fagligheden og bredden på fabos spænder vidt. Beskrivelser af de enkelte afdelinger : Aktivitetscentret ( ), i daglig tale kaldet AC, tilbyder beskæftigelse for omkring 65 brugere. Brugergruppens funktionsniveau spænder meget vidt, fra brugere der har et stort behov for individuel støtte til spisning og personlig hygiejne, til brugere som er meget velfungerende og selvhjulpne. Nogle så velfungerende at de bor for sig selv, nogle i bofællesskaber med forskellig form for pædagogisk støtte. På AC tilbydes arbejde, aktiviteter, oplevelser og udfordringer med udgangspunkt i den enkelte person. Der arbejdes overvejende med integrerede grupper, hvor brugerne har forskellige funktionsniveau det er interessen for aktiviteten, der binder gruppen sammen. Der er på AC 6 arbejdsgrupper: daghjem, kantinen, vaskeriet, udegruppen, montage/værkstedsgruppen og kunst/kreagruppen. De sidste to har til huse på Ballevej, som ligger 2 km. fra AC. Dagligdagen bliver for brugeren gjort overskuelig vha. tavler med piktogrammer, samt fotos af både pædagoger og brugere, der synliggør den enkeltes dagsprogram. De fleste eftermiddage er der en række faste aktiviteter (en hver dag), som brugeren kan vælge at deltage i. Aktiviteterne er gymnastik, tegnsprogsundervisning, vokalapyk, boccia og hockey. Hensigten med det pædagogiske arbejde for brugerne er, at de i dagligdagen trives og udvikles gennem arbejde og/eller aktiviteter. Vi tilstræber at udvikle og udnytte den enkeltes kompetencer og ressourcer, vejleder og støtter med henblik på selv-hjulpenhed og en aktiv hverdag. Den enkelte brugers ønsker, evner, tempo og sociale adfærd respekteres og arbejdsopgaverne tilpasses derefter. Brugerne skal føle, at de gør en forskel! Der skal være plads til, at den enkelt kan udfolde sig, og der skal være mulighed for, at der kan skabes nye relationer Hjørnet: En boenhed under fabos, der består af gr. 1-2, også kaldet bofællesskabet, som huser 13 beboere der bor i egen lejlighed og får pædagogisk bistand. I gruppe 3 findes der institutionspladser til 8 personer, hvoraf den ene er en aflastningsplads. Hjørnet er kendetegnet ved at give tilbud til personer med stort behov for støtte. Hjørnet fungerer som 2 afdelinger med hver sin afdelingsleder. Er beliggende på Stenslund 2-4 (overfor Aktivitetscentret) 2

3 Hjørnet gr ( 107) I bofællesskabet, Hjørnet, gr 1-2 bor 13 voksne udviklingshæmmede i alderen år, der alle i mere ellers mindre grad har behov for hjælp og individuel støtte til madlavning, spisning, hygiejne, pleje, samvær med hinanden og ledsagelse ud af huset. Beboernes har forskellige handicaps, nogle sidder i kørestol, andre er mobile. Beboerne kan også have tillægshandicaps så som diabetes, psykiske lidelser og autisme. Endelig har nogle af beboerne, behov for høj grad af struktur og andre har modsat behov for spontanitet. Pædagogernes opgaver spænder således vidt. Pædagogik gr I omgangen med beboerne lægges der vægt på respekt, anerkendelse og accept, samt at udvikle kvaliteten i beboernes liv. Der lægges vægt på at skabe et trygt, hjemligt og stemningsfuldt miljø, hvor der gøres meget ud af at forstå og tilrettelægge arbejdet ud fra beboernes egne ønsker. Der skabes rammer der tilgodeser deres behov for en overskuelig og forudsigelig hverdag, mulighed for privatliv og fred, samt for oplevelser ved at arrangere forskellige fælles og individuelle aktiviteter/oplevelser i og uden for huset. Vi har derfor mange forskellige tilbud i løbet af en uge, så som ridning, svømning bowling og i weekenderne er der altid forskellige oplevelsesture i oplandet. Desuden holder mange af beboeren af at komme ud at spise, i biografen, til festival ol. Til hverdag når beboerne kommer hjem fra arbejde, står den for mange på afslapning. Om aftnen er der altid tid til social samvær i fællesstuen med en kop kaffe, mens der ses fjernsyn og hyggesnakkes. Beboernes kommunikationsniveau er meget forskelligt, der lægges stor vægt på at kommunikere med beboeren ud fra deres individuelle behov og formåen. Nogle klarer sig fint med verbal kommunikation, mens andre bruger piktogrammer, tegn til tale og billeder. For at hjælpe beboerne i at kunne overskue deres hverdag, benytter vi os af struktur i form af foto og piktogrammer/piktogramtavler. Der arbejdes i gr 1-2 i teams med 3 pædagoger, der sammen har hovedansvar for 4-5 beboere. Der er teamets opgave at varetage den enkeltes interesser og behov. Dette kunne f.eks. være, ledsagelse til og fra læge- og tandlæge, tøj indkøb, at fastholde et godt samarbejde og en god kontakt til pårørende m.m. Desuden er det også teamet opgave at arbejde målrette i forhold til 111 handleplanen, samt hele tiden at have fokus beboerens fysiske og psykiske trivsel i dagligdagen. Hjørnet gr.3 I pensionatet, Hjørnet gr. 3 bor 7 voksne udviklingshæmmede, som alle har varigt og væsentligt nedsat funktionsevne. Alle beboerne har brug for massiv individuel støtte og pleje i hverdagen. Flere har udover deres udviklingshæmning fysiske handicap, synshandicaps og flere er kørestolsbruger. I øjeblikket har kun én beboer et udviklet verbalt sprog. Udover de 7 personer, der fast bor i gruppe 3, er der 1 aflastningsplads, der benyttes af 3-4 personer på skift. 3

4 Som beboer i gr. 3 tilbydes man en boform og et udviklingsmiljø baseret på en helhedsorienteret indsats. Der lægges i gr. 3 vægt på at skabe et hjem, med et roligt, stemningsfuldt og overskueligt miljø, hvor beboerne føler sig trygge og har mulighed for at udvikle sig. Beboerne har så stor indflydelse på egen situation som muligt. Der lægges vægt på, dels at behandle beboerne individuelt og dels at give dem muligheder for at være sociale sammen med de øvrige beboere. I gr er der plads til forskellighed og beboerne får hjælp og støtte til at udtrykke deres individuelle behov. Der er vigtigt for personalet i gr. 3 at kende de enkeltes beboers individuelle udtryksformer og kommunikation for at gøre hverdagen så god som muligt for den enkelte. Personlig omsorg og nærvær er nogle af nøgleordene og der fokuseres på beboernes ressourcer og vedligeholdelse af erhvervede færdigheder, så der hele tiden skabes mulighed for personlig udvikling. Til hverdag når beboerne kommer hjem fra arbejde, står den for mange på afslapning. Nogle får sig et dejligt spabad og andre en lille gåtur. Om aftnen er hygge i den lille fællesstur med en kop kaffe, mens der ses lidt fjernsyn. Nogle af beboerne er en gang om ugen til svømning i et varmvandsbad. Og ellers nyder mange af beboerne en gå- eller køretur, eller deltagelse i forskellige kulturelle arrangementer bl.a. Fest i vand og Klassisk forår Personalet i gr. 3 arbejder i teams, hvor de varetager den enkeltes interesser og behov. Dette kunne f.eks. være, ledsagelse til og fra læge- og tandlæge, tøj indkøb, kontakt til pårørendekontakt m.m. Der arbejdes også med de individuelle handleplaner, hvor der fokuseres på beboernes ressourcer. Krogen:107 Boenhed udenfor fabos med 10 beboere som bor i egen lejlighed med pædagogisk bistand. Randlevvej 4 B+C. De venter på at et nyt byggeri skal stå færdigt i Krogen er et botilbud til 10 forholdsvis unge udviklingshæmmede beboere med meget forskellige vanskeligheder. Flere af beboerne har psykiatriske vanskeligheder og en del beboere er derfor tilknyttet psykiater. Nogle af beboerne har brug for specialpædagogik og nogen struktur. Enkelte har behov for tegnsprogsstøtte. Krogen er et sted, der som omdrejningspunkt betragter relationen med den enkelte beboer som værende det centrale. Der arbejdes der med at skabe den nødvendige tillid og tryghed som basis for den udviklende relation. Dette gøres med udgangspunkt i at rådgive, støtte og vejlede den enkelte ud fra deres egne ressourcer, men det sigte at give mest muligt ansvar til beboerne. Ansvar for eget liv, er grobund for udvikling af færdigheder og psykisk velværd. Målet for beboerne, er der skal være plads til alle og at det skal være et trygt og rart sted at bo. Ingen på Krogen bliver ladt i stikken og personalet er beboerens sikkerhedsnet når livet bliver for svært Det pædagogiske arbejde der udføres på Krogen sker ud fra den størst mulige respekt for beboernes forestillinger, forventninger og tanker om det liv den enkelte ønsker at leve. 4

5 Enkelte beboer har brug for faste rytmer, rutiner og struktur for at kunne overskue hverdagen. Derfor arbejdes der med piktogrammer, dagsplaner og ugeplaner.de beboere som ønsker det, spiser sammen i grupper hver aften og i weekenderne. De skiftes til at deltage i madlavningen. Hver aften er der mulighed for samvær i fællesstuen med en kop te, hyggesnak, fjernsyn, musik, sang eller andet. Mange af beboerne deltager i aktiviteter under Lavia, (bowling, boccia og svømning) men der er også mulighed for andet. Specielt i weekenderne laver vi mange aktiviteter ud af huset. En gang årligt tager vi på lejer. Beboerne deltager i festivals og der arrangerer en gang årligt grillfest for beboere og deres familie. Som beboere på Krogen kan man altid regne med, at der er mulighed for hjælp og vejledning til praktiske opgaver. Personalet hjælper den enkelte med råd og vejledning om personlig pleje, -sørger for aftaler for læge- og tandlægebesøg og går med dem, som har behov for dette. Beboerne får støtte og hjælp til rengøring og tøjvask. På Krogen arbejdes der i teams, som specielt varetager den enkeltes interesser og behov. Forventninger til de studerende: At arbejde med voksne udviklingshæmmede stiller store krav til dine personlige kompetencer og du vil i kontakten med brugerne/beboerne få en spændende, udfordrende og til tider grænseoverskridende, men helt sikkert også lærerig praktik Vi forventer, at du i din praktik indgår aktivt i det daglige arbejde, at du udviser engagement, åbenhed og at du har en grundlæggende respekt og ansvarlighed i kontakten med vores brugergruppe. At være studerende på fabos kræver også mod og vilje til at modtage udfordringer både på det personlige og det faglige plan. Der kræver også at du tør tage changer, tør prøve igen når noget ikke lykkes. Du skal kunne tåle/acceptere at hverdagen jævnligt ser anderledes ud end vi i første omgang havde forestillet os. Det på trods af at vores brugere har brug for en overskuelig og forudsigelig hverdag. Det er et uundgåeligt paradoks, som du skal kunne rumme for at få det optimale ud af praktikken. Vi har på personalemøderne et fast punkt der hedder Den studerendes punkt. Her forventer vi at du er velforberedt og hver gang har noget at sige. F.eks. hvad du arbejder med for tiden, efterrefleksioner,samt hele tiden at have din målformulering i spil. Vigtigt at det har et fagligt indhold. Vi forventer ligeledes, at du i din praktik søger hjælp hos dine kollegaer og at du ikke betragter det at søge hjælp som et nederlag, men som en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Uddannelsesplaner Se 1., 2. og 3. praktikperiode. 5

6 Hvad du kan forvente af fabos: Du vil som studerende på fabos blive en del af en stor organisation. Vi prioritere det at have studerende på fabos højt, og er åbne og interesserede overfor de tanker og ideer, du som studerende kan bidrage med. Det hjælper os også til at blive klogere/reflektere over vores egen praksis. Vi mener også det er vigtigt at du som studerende får muligheden for at deltage/indgå i så mange forskellige aktiviteter som muligt. F.eks. deltagelse i eventuelle idrætsarrangementer, musikfestival, fælles kursus dage, pædagogiske dage, koloniture mm. Da, du som studerende, står i situation, hvor du som afslutning gerne skal have din praktik godkendt, skal du forvente, at din vejleder snakker med de øvrige kollegaer om, hvordan det går dig i praktikken. Dette da du ikke altid arbejder samen, med din vejleder. Og for, at vi har det bedst mulige grundlag at vurdere praktikken på, samtidig kan du også forvente, for at få den bedst mulige feedback, derpå. Vejledningstimerne: Vejledningstimerne tager udgangspunkt i den målformulering, den studerende har udarbejdet i starten af praktikken. Der er vejledning en time om ugen med egen vejleder, eller med en kollega, der har en stor viden, inden for et specielt afgrænset område. På AC vil vejledningstimerne typisk ligge på en fast ugedag. På døgnsiden kan det være sværre at have vejledningstimerne fastlagt, pga. skiftende arbejdstider og da man ikke altid har vagt sammen. Men vi bestræber os på at have vejledning hver uge. Vejledningen skal have 2 temaer. Et fagligt og et mere personligt, der skal dreje sig om hvordan det går i praktikken,en form for feedback/supervision. Den studerende skal kunne sætte ord på og samtale om egen udvikling. Den studerende har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden, samt referat fra vejledningsmøderne. Vejlederen er din primære samarbejdspartner i forhold til din praktik, men alle i teamet har ansvar for at give feedback i forhold til konkrete situationer. Faglige emner, du kan komme ind på i din praktik/vejledningstimerne: Årsag til at blive fysisk og psykisk udviklingshæmmet Eksterne samarbejdspartnere Forflytning Magtanvendelse Handleplaner Personalesamarbejde Medicin Kontaktpædagogrollen Tavshedspligt Konfliktløsning Livskvalitet forskellige normer Dag/døgn samarbejde Seksualitet Forældresamarbejde. 6

7 Nogle af vejledningstimerne bruges til udviklingskonferencer/praktikkonferencer, som er fælles for alle studerende. Disse udviklingskonferencer/praktikkonferencer afholdes ikke af egen vejleder, med af medarbejder og lederer, med stor viden inden for områderne. Der afholdes 1 udviklingskonference/praktikkonference hver 6. uge. Temaerne kunne f.eks. være: Fabos historie og organisation incl. fællesledelse Økonomi Seksualitet og etik Det kan nytte Neuropædagogik Sikkerhedspolitik Kommunikation Etik i arbejdet Magtanvendelse/voldspolitik Forklaring af uddannelsesplanerne: Der er en uddannelsesplan for hver praktikperiode. Uddannelsesplanerne beskriver de krav og forventninger fabos har til dig som studerende, inden for 4 områder: Pædagogik Praktik Organisation Personlig udvikling Mål Hvad du skal nå i praktikken. Indhold Hvordan og hvad du skal gøre for at opnå målene. Overskrifterne for de enkelte praktikperioder er: 1. praktikperiode den pædagogiske relation - Indgå 2. praktikperiode den pædagogiske institution - Indgå - udvikle 3. praktikperiode den pædagogiske profession - Indgå udvikle beherske På fabos tænker vi de forskellige begreber således: Indgå: At være aktiv, åben, lyttende, undrende, engageret, tager initiativ, tør at miste fodfæste. Udvikle: At man hele tiden er i udvikling Beherske: At have overblik, faglig/personlig identitet, at man ved hvordan man involvere sig, at man kan fungere selvstændigt i hverdagen, at turde. 7

8 8

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn.

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Job og Aktiv Ringe Februar 2014

Job og Aktiv Ringe Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside Job og Aktiv

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 1 1 Indhold 1 Indhold...2 2 Forord...4 3 Del 1: Kulturhusets historie...5 3.1 KULTURHUSETS FORMÅL OG OPGAVE...7 3.2 Definition af vigtige begreber:...7 3.3 Organisationen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere