FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN KOMMUNE"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT DET SOCIALE UDVALG Mødedato: Mødetidspunkt: kl Mødested: Værestedet Solstrålen, Hånbækvej 61. Mødeafslutning: kl Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie

2 Det sociale udvalg - Referat Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den Punkt nr.: Emne: Bilag: Gæster: Side 1. Udskiftning af IT-værktøjerne på ældre- og handicapområdet 36 Økonomiske konsekvenser 38 Afdelingsleder Ulla Smith Anlægsregnskab vedr. ombygning af Barfredsvej Anlægsregnskab m/revisorpåtegning Politimesteren fremsender til drøftelse forslag til drikkeforbud på Brotorvet. 41 Udkast til "Ordensreglement for Frederikshavn bymidte" 41 Justitsministeriets brev nr af 29. juni Ansøgning om økonomisk hjælp til indkøb af EDB-udstyr Hjemtagelse af brugere fra psykiatriske døgninstitutioner Frivillig offerrådgivning. 45 Politimesterens skrivelse af Spørgsmål i forbindelse med etablering af brugerråd 46 Liste over spørgsmål og svar udarbejdet den Socialudvalgsformand Ove Christensen ønsker punkt optaget på dagsordenen angående info-møder. 47

3 Det sociale udvalg - Referat

4 Det sociale udvalg - Referat Side 39 Sagsident: us 1 Udskiftning af IT-værktøjerne på ældreog handicapområdet Sagsfremstilling: Indenfor ældre- og handicapområdet anvendes i dag, udover de administrative IT-værktøjer, kommunen råder over: a) Komme-gå-systemet til indberetning af medarbejdernes arbejdstider b) Omsorgspakken til registrering af de ydelser den enkelte bruger er tildelt herunder et hjælpemiddelstyringsprogram Systemerne, som er fra Kommunedata er utidssvarende, hvorfor programudviklingen er ophørt. Det er derfor særdeles vigtigt, at der hurtigst muligt sker en udskiftning af IT-værktøjerne på ældre- og handicapområdet. Ad. a) Udskiftning af Komme-gå-systemet Ved indberetning af medarbejdernes arbejdstider til efterfølgende lønudbetaling anvendes i dag Komme-gå-systemet. Programmet er imidlertid under udfasning og vil derfor ikke blive år 2000 sikret. Kommunen er på den baggrund nødsaget til hurtigst muligt at anskaffe et nyt registreringssystem, som kan være implementeret inden årsskiftet 1999/2000. Kommunedata har i stedet for Komme-gå-systemet udviklet Vagtplan, der er et program, som anvendes til henholdsvis planlægning og indberetning af medarbejdernes arbejdstider. Lønindberetning i Vagtplan foregår ved, at oplysningerne fra tjenesteplanen i systemet maskinelt overføres til Kommunedatas Løn- og personaleadministration. Da planlægning og indberetning foregår i samme program får gruppelederne, som i dag forestår planlægningen af medarbejdernes arbejdstider og fremover skal anvende Vagtplan, et effektiv ressourcestyringsværktøj.

5 Det sociale udvalg - Referat Side 40 Programmet sikrer samtidig overensstemmelse mellem forbrug og normering, overholdelse af gældende overenskomster samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. Ad. b) Udskiftning af Omsorgspakken Programudviklingen af Omsorgspakken, som i dag anvendes til registrering af tildelingen af ydelser indenfor ældre- og handicapområdet, er ophørt. Kommunen råder derfor over et system, som er utidssvarende og besværligt at arbejde med. Samtidigt giver systemet ikke et tilfredsstillende overblik over de ydelser den enkelte bruger er tildelt, hvilket medfører, at programmet ikke giver mulighed for at tilvejebringe en sygeplejedokumentation, der lever op til de krav, lovgivningen på området foreskriver. OmsorgsJournalen kræver kun, at grundoplysningerne vedrørende brugerne inddateres én gang. Herefter kan der ske en ubegrænset anvendelse af informationerne i relevante sammenhænge. Systemet er derfor ikke kun tidsbesparende for medarbejderne, men ligeledes for brugerne, som kun skal afgive oplysningerne én gang. OmsorgsJournalen giver mulighed for lokal bearbejdning af de indtastede data, eksempelvis til ledelsesinformation og -dokumentation på det administrative og politiske niveau. Samtidigt er OmsorgsJournalen forberedt til EDI - elektronisk dataudveksling med eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis praktiserende læger, sygehus og apoteker. EDI er i Sundhedsministeriets redegørelse om samarbejde og sundhed anbefalet som temaet for den kommende fire års planlægning på social- og sundhedsområdet. Med OmsorgsJournalen foretages derfor en målrettet investering indenfor ældre- og handicapområdet. Da OmsorgsJournalen tillige sikrer, at brugerne kan sammenlignes over tid forstærker dette muligheden for at dokumentere udviklingen og ressourceanvendelsen indenfor ældre- og handicapområdet. For at opnå det maksimale udbytte af OmsorgsJournalens faciliteter lægges således op til, at der i 1999 anskaffes syv og i år 2000 yderligere 32 arbejdspladslicenser til systemet.

6 Det sociale udvalg - Referat Side 41 Andre kommuners erfaringer med systemerne Ledelsen i Socialforvaltningen og i Ældre- og Handicapservice samt fællestillidsrepræsentanterne for FOA og DSR har sammen med kommunens IT-chef under besøg på ældrecentre i Skanderborg og Århus fået demonstreret Vagtplan og OmsorgsJournalen. I forbindelse hermed er anvendelsen og funktionaliteten af systemet blev gennemgået med de medarbejdere på ældrecentrene, som dagligt anvender systemerne. Da kommunernes erfaringer med de to programmer er gode vurderes blandt andet på den baggrund, at Vagtplan og OmsorgsJournalen på nuværende tidspunkt er de eneste reelle alternativer til de programmer, som Frederikshavn Kommune i dag råder over. Socialchefen har indgået en købsaftale med Kommunedata om Vagtplanen (inkl. rådgivningsydelse, projektledelse, teknisk og faglig implementering, uddannelse af slutbrugere). Endvidere er der indgået aftale om etablering af OmsorgsJournalen 1. fase. Aftalen er indgået under forudsætning af en efterfølgende politisk godkendelse. Målsætningsmæssige konsekvenser: Anskaffelse af Vagtplanen og OmsorgsJournalen vil medvirke til en større grad af målopfyldelse i og med, at servicen overfor brugerne på ældre- og handicapområdet forbedres, blandt andet i kraft af en effektiv ressourcestyring. Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Personalemæssige konsekvenser: 1998: 1999: 2000: 2001: - 1,000 Øvrige bemærkninger: De årlige leasing- og driftsudgifter afholdes af afdelingens eksisterende budget, idet bemærkes, at der fra og med 2001 påregnes at programmerne har medført en mere effektiv ressourcestyring, således at der opstår en personalebesparelse på 1 PE - som herefter anvendes til delvis finansiering af udgiften. Bilag til Socialudvalget, den : 1Økonomiske konsekvenser Gæster til Socialudvalget, den :

7 Det sociale udvalg - Referat Side 42 1Afdelingsleder Ulla Smith. Afdelingslederens indstilling: At den indgåede aftale mellem Kommunedata og Socialchefen godkendes. At den samlede anskaffelsespris på kr finansieres via en leasingaftale over 3 år for hardware og 4 år for software. At den årlige leasingudgift på ca kr. delvis finansieres af den forventede besparelse på 1 PE efter år At den årlige leasingudgift i 1999 og 2000 samt udgifter til installation overføres som merforbrug til år 2001 på baggrund af den økonomiske situation i Ældre- og Handicapservice. At den yderligere driftsudgift på ca kr. afholdes indenfor afdelingens eksisterende budget. Socialchefens indstilling: At den indgåede aftale mellem Kommunedata og Socialchefen godkendes og som følge heraf: at udgifterne til anskaffelse af Vagtplan ( kr.) og OmsorgsJournalen 1. fase ( kr.) godkendes at udgiften til anskaffelse af server, 26 PC'ere, 26 printere og 15 PC-borde ( kr.) godkendes at udgifterne på kr. til kabling og netværkskomponenter godkendes. i alt således en anskaffelsesudgift på kr., der finansieres via en leasingkontrakt over tre år for hardware og fire år for software med en samlet årlig leasingudgift på ca kr. samt yderligere driftsudgifter på ca kr. Udgiften afholdes indenfor afdelingens eksisterende budget. IT-chefens bemærkninger: Anbefales, da både software og hardware er i overensstemmelse med kommunens IT-strategi. Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen anbefales og fremsendes økonomiudvalget m.h.p. godkendelse af finansieringsforslaget. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie

8 Det sociale udvalg - Referat Side 43 Sagsident: jk 1 Anlægsregnskab vedr. ombygning af Barfredsvej Sagsfremstilling: Socialforvaltningen fremsender hermed revideret anlægsregnskab vedr. renovering samt ombygning af Barfredsvej De samlede ombygningsudgifter udgør kr , hvilket er kr mindre end den afgivne bevilling på kr Byggeregnskab for boligforbedringsbeslutningen for Barfredsvej 40-44, er tidligere godkendt i Byrådet d. 7 Dec Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser: Bilag til Socialudvalget: 11 Anlægsregnskab m/revisorpåtegning Socialchefens indstilling: At anlægsregnskabet tages til efterretning og fremsendes til økonomiudvalget med anmodning om godkendelse. Afgørelse i Det sociale udvalg den :

9 Det sociale udvalg - Referat Side 44 Anbefales godkendt overfor økonomiudvalg. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: FV 1 Politimesteren fremsender til drøftelse forslag til drikkeforbud på Brotorvet. Sagsfremstilling: Politimesteren i Frederikshavn fremsender til drøftelse i byrådet forslag til drikkeforbud på Brotorvet. Politimesteren oplyser at forbuddet kan udstedes i medfør af politivedtægten for Frederikshavn politikreds 32, stk. 3, 2. pkt. og kræver både politimesterens og byrådets godkendelse. Fastsættelse af drikkeforbud for et givet område har i praksis alene til formål at flytte en gruppe med afvigende social adfærd til et andet område, og politimesteren anbefaler, at det gennemføres sammen med andre sociale initiativer fra kommunens side. Politimesteren fremsender udkast til ordensreglement og fremhæver vigtigheden af, at budskabet er enkelt, også af hensyn til turisterne. For at undgå tvivl om forbuddets rækkevidde i relation til teknisk forvaltnings gaderegulativ gældende fra den 1. Januar 1999, pkt. 2. 6, om fortovsrestauranter og udeservering bør der endvidere i reglementet medtages bemærkninger herom. Endelig formulering, dækningsområde, skiltning og ikrafttrædelsestidspunkt bør fastlægges i en endelig forhandling mellem politimesteren og kommunen. Bilag til socialudvalget, den 23. marts 1999: 1Udkast til "Ordensreglement for Frederikshavn bymidte" 1Justitsministeriets brev nr af 29. juni 1983

10 Det sociale udvalg - Referat Side 45 Socialchefens indstilling: At udvalget anbefaler, at der fastsættes et drikkeforbud som foreslået af politiet. At Det sociale udvalg i møde den 16. marts 1999 drøfter forslag til nødvendige sociale tiltag i forhold til Brotorvsgruppen. At eventuelt nye tiltag i kommunalt regi drives rusmiddelfrit. At socialudvalget efter en drøftelse i partigrupperne tager stilling til, hvorvidt der eventuelt ved kommunens foranstaltning skal stilles et drikkeskur (skurvogn eller andet) til rådighed for de, som eventuelt ikke ønsket at tage imod et socialt tilbud. Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen godkendt. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen godkendt. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: jk 1 Ansøgning om økonomisk hjælp til indkøb af EDB-udstyr. Sagsfremstilling: Gigtforeningens lokalafdeling i Frederikshavn ansøger om økonomisk tilskud til indkøb af EDB-udstyr til foreningens virke. I henvendelsen anføres, at EDB udstyret skal bruges

11 Det sociale udvalg - Referat Side 46 til at lette det daglige arbejde med at arrangere aktiviteter for de gigtramte. Endvidere er vedlagt tilbud fra leverandør. Ligeledes søges om tilskud til dækning af transportudgifter til de arrangementer som bestyrelsen skal deltage i. Beløbsstørrelsen hertil er ikke angivet. Ansøgningen kan finansieres af kontoen tilskud til sociale formål. På budgettet for 1999 er der en bevilling på kr , hvortil kommer et forventet overskud fra Det bemærkes at foreningen tidligere har søgt gennem de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde, hvor ansøgningen ikke blev imødekommet. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser: Socialchefens indstilling: At det ansøgte ikke imødekommes, da andre organisationer har tilsvarende behov, og den afsatte bevilling ikke kan dække disse udgiftsbehov. Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen godkendt. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: gkr 1 Hjemtagelse af brugere fra psykiatriske døgninstitutioner. Sagsfremstilling:

12 Det sociale udvalg - Referat Side 47 Ældre- og handicapservice har ved opfølgningen på flere anbringelser af ældre psykiatriske brugere, modtaget en statusbeskrivelse, hvoraf det fremgår, at brugeren ikke længere har udbytte af det terapeutiske miljø, og uden problemer vil kunne klare sig med et ophold på et somatisk plejehjem. Det foreslås derfor at hjemtage disse brugere til ophold på plejehjem eller ældrebolig i Frederikshavn, grundet der er for øjeblikket kun 3 på venteliste til plejehjemspladser for brugere i eget hjem i Frederikshavn, så en hjemtagelse vil formentlig kunne finde sted inden for den nærmeste fremtid. der er mangel på institutionspladser i psykiatrisk regi ophold på en psykiatrisk institution er forholdsmæssig dyrere end ophold på somatisk plejehjem Ved hjemtagelse af de beboere, der ikke længere kan profitere af det terapeutiske miljø på en psykiatrisk institution, vil der blive større mulighed for, at vi kan tilbyde de psykiatriske brugere vi i dag plejer på egne somatiske plejehjem, et bedre opholds- og plejetilbud. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: En plejehjemsplads i eget regi koster pr. dag kr. Prisen for en plads på de psykiatrisk institutioner Skovbrynet Brønderslev og Toftehøj Aabybro er pr. dag kr. En eventuel besparelse, vil være afhængig af hvor mange brugere der hjemtages. Øvrige bemærkninger: Afdelingslederens indstilling: Det anbefales at hjemtage de ældre psykiatriske brugere, der ikke længere har udbytte af et ophold på en psykiatrisk institution, som foreslået af Amtet. Socialchefens indstilling: Anbefales tiltrådt.

13 Det sociale udvalg - Referat Side 48 Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen godkendt, idet det forudsættes at ske på et frivilligt grundlag. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: bjm 1 Frivillig offerrådgivning. Sagsfremstilling: Fra politimesteren er der fremsendt forslag til oprettelse af en frivillig offerrådgivning. Baggrunden er en ændring af retsplejeloven i 1997, hvoraf det af bemærkningerne fremgår, at der skal søges etableret et landsdækkende net af lokale offerrådgivninger, hvor ofre for forbrydelser kan tilbydes støtte og vejledning af frivillige (dvs ulønnede) støttepersoner. De nærmere bestemmelser fremgår af vedlagte bilag. Offerrådgivningen påtænkes etableret i Frederikshavn by i et samarbejde mellem Sæby, Dronninglund, Skagen, Læsø og Frederikshavn kommuner. Politimesteren foreslår dels, at Frederikshavn kommune lægger lokaler til, dels at udgifterne ved rådgivningen fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal. Da vi gennem længere tid har haft mindre lejligheder ubeboede i Ingeborgvej-ældreboligkomplexet, finder forvaltningen, at en placering her indtil videre vil være hensigtsmæssig og forbundet med ret små omkostninger ( varme, rengøring o.l.) udover det af politimesteren beregnede beløb på kr Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget:

14 Det sociale udvalg - Referat Side 49 Øvrige bemærkninger: Udgiften på ca. kr foreslås afholdt af puljen til frivilligt socialt arbejde. Bilag til Socialudvalget, den :: 1Politimesterens skrivelse af Socialchefens indstilling: At der indtil videre stilles en ledig, mindre pensionistlejlighed til rådighed, idet man ikke i en længere periode har kunnet udleje et antal pensionistboliger på Ingeborgvej. At forvaltningen undersøger, hvilken frivillig social organisation, der vil stå for offerrådgivningen. At udgifterne i forbindelse hermed afholdes via konto en til frivilligt socialt arbejde Afgørelse i Det sociale udvalg den : Indstillingen godkendt. Politiet inviteres på en besigtigelse. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: bjm 1 Spørgsmål i forbindelse med etablering af brugerråd Sagsfremstilling: På temamøde den 2. februar 1999 angående etablering af brugerråd, blev der fremsat spørgsmål, som forvaltningen efterfølgende skulle undersøge nærmere. Der foreligger nu liste med de stillede spørgsmål, samt forvaltningen svar. Bilag til Socialudvalget, den :: 1Liste over spørgsmål og svar udarbejdet den

15 Det sociale udvalg - Referat Side 50 Socialchefens indstilling: At forvaltningens udkast til svar på de stillede spørgsmål anbefales godkendt. Afgørelse i Det sociale udvalg den : Godkendt. Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie Sagsident: ngsobjm 1 Socialudvalgsformand Ove Christensen ønsker punkt optaget på dagsordenen angående info-møder. Sagsfremstilling: I forbindelse med afholdelse af info-møder, ønsker Ove Chistensen følgende spørgsmål drøftet: Hvordan undgår vi at blande møder på embedsmandsplan - sammen med et politisk møde? Skal vi afholde et offentligt møde på politisk plan - vedrørende byrådets beslutning - om opbremsning i udgifterne? Det er ikke holdbart, at borgerne ikke ved, om de møder op til et embedsmandsmøde eller et politisk møde. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Socialchefens indstilling: Til drøftelse.

16 Det sociale udvalg - Referat Side 51 Afgørelse i Det sociale udvalg den : Drøftet Fraværende: Hans Ulrik Vadmann p.g.a. ferie

17 Det sociale udvalg - Referat Side 52 PERSONSAGER:

18 Det sociale udvalg - Referat Side 53 SAGER FRA KLAGERÅDET:

19 Det sociale udvalg - Referat Side 54

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere