Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober Mødetidspunkt: Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl Dialogmøde Kl Udvalgsmøde

2 Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 75 Takster for Hjarnø Færgefart Regnskab 2013 og Budget 2015 for Hjarnø Færgefart 5 77 Tildeling af bevillinger til taxikørsel 7 78 Optagelse af kommunegaranteret lån 9 79 Gratiskørsel i skolebusser Gentænk Landsbyen Opfølgning på Byrådets temamøde om Samskabelse og Borgerbudgettering Til orientering - åbent møde Eventuelt 17

3 Sidetal: Ø Takster for Hjarnø Færgefart 2015 Beslutningstema Godkendelse af takster for Hjarnø Færgefart Økonomi Der er i kommunens budgetforslag for 2015 afsat kr., som tilskud til dækning af de af færgefartens budgetterede udgifter, der ikke dækkes af billetindtægter, statstilskud m.v. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Ifølge vedtægterne for Hjarnø Færgefart ( 8, stk. 4) skal taksterne godkendes af Byrådet. Sagsfremstilling Færgefartens forslag til takster 2015 indeholder markante ændringer for at skabe bedre vilkår for erhvervsdrivende på Hjarnø. Revideringen af taksterne indebærer bl.a. afskaffelse af takster for dyr og en markant reduktion af taksterne for almindelig fragt (olie, benzin, foderstof, mælk m.v.). Enkelte billetpriser vil stige, således den samlede forventede indtægt for indsejling stiger med ca. 1,5 %. Bestyrelsen for Hjarnø Færgefart har på sit møde den 10. september 2014 godkendt vedlagte takster for Kommunikation Beslutningen meddeles Hjarnø Færgefart. Lovgrundlag Vedtægterne for Hjarnø Færgefart. Administrationen indstiller, at de af færgefartens bestyrelse godkendte takster for 2015 godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådt.

4 Sidetal: 4 Bilag Takster forslag Kommentarer til takstforslag 2015

5 Sidetal: Ø Regnskab 2013 og Budget 2015 for Hjarnø Færgefart Beslutningstema Hjarnø Færgefart fremsender regnskab 2013 og budget 2015 til godkendelse. Økonomi Årsrapport 2013, revisionsprotokolat til årsregnskab 2013 og bestyrelsens regnskabserklæring er vedlagt som bilag. Budget 2015 er ligeledes vedlagt som bilag. Der er i Hedensted Kommunes budgetforslaget for 2015 indarbejdet kr. som tilskud til Hjarnø færgefart til dækning af de af færgefartens budgetterede udgifter, der ikke dækkes af billetindtægter, statstilskud m.v. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Sagsfremstilling Hjarnø Færgefart er en selvejende institution, der drives med et årligt kommunalt tilskud. Byrådet skal godkende bestyrelsens budgetter og regnskab jf. vedtægterne for Hjarnø Færgefart. En uafhængig revisor ved Roesgaard & Partners har bistået bestyrelsen for Hjarnø Færgefart med udarbejdelse af årsrapport, revisionsprotokollat og regnskabserklæring (se bilag). Institutionens resultatopgørelse for regnskab 2013 udviser et underskud på kr., og institutionens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på kr. Resultatet før af- og nedskrivninger viser et overskud på kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Gæld til Hedensted Kommune på kr. er eftergivet og overført til egenkapitalen. For regnskab 2014 forventes et mindre underskud på driften. Budgettet for 2015 er opstillet med baggrund i få måneders driftserfaring for den nusiddende bestyrelse. Der er i forbindelse med udregning af takster foretaget en række forenklinger, der skulle gøre livet lettere for færgeførerne samt medføre en stigning på knap et par % med den usikkerhed, at der ikke er sikkert kendskab til fordelingen af indsejlingen over de enkelte kundegrupper. Udgiften til reparation og vedligehold af færgen er ekstraordinært forhøjet i 2015, fordi færgen skal have et hovedeftersyn, dvs. motoren skal skilles ad. Kommunikation Beslutningen meddeles Hjarnø Færgefart.

6 Sidetal: 6 Lovgrundlag Byrådet skal godkende vedtagelse af budgetter og regnskab, jf. vedtægter for Hjarnø Færgefart 8, stk. 4 Administrationen indstiller, at regnskab 2013 samt budget 2015 godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Hjarnø Færgefart - Bestyrelsens regnskabserklæring 2013 Hjarnø Færgefart - protokol 2013 Hjarnø Færgefart - årsrapport 2013 Budget 2015

7 Sidetal: G Tildeling af bevillinger til taxikørsel Beslutningstema Udvalget skal træffe beslutning om tildeling af bevillinger til taxikørsel. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har 3 ledige bevillinger til taxikørsel. Der er indkommet 2 ansøgninger. Listen over ansøgere er vedhæftet som bilag. Ansøgerne skønnes at opfylde lovgivningens betingelser for tildeling af bevilling til taxikørsel. Kommunikation Ansøgerne får besked om udvalgets beslutning. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. (bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013). Administrationen indstiller, at udvalget vurderer de indkomne ansøgninger og på grundlag af lovgivningens bestemmelser træffer beslutning om tildeling af bevillinger. Beslutning Punktet udsat til næste udvalgsmøde.

8 Sidetal: 8 Bilag Skema over ansøgere

9 Sidetal: A Optagelse af kommunegaranteret lån Beslutningstema Der skal tages stilling til kommunal lånegaranti til energibesparende projekt i Stouby Multihus. Økonomi Jfr. Lånebekendtgørelsen kan en kommune meddele garanti for lån optaget til finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger i selvejende institutioner m.v., uden at det påvirker kommunens låneramme. Lånebeløbet må ikke overstige de faktiske udgifter til de energibesparende foranstaltninger. Stouby Multihus ønsker at optage et lån på kr. i Kommunekredit med en løbetid på 10 år. Projektets besparelse på centrets årlige driftsudgifter er beregnet til kr., og kan derfor fuldt ud finansiere tiltaget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Der er foretaget en gennemgang af de selvejende hallers nærliggende muligheder for energibesparende foranstaltninger samt en beregning af foranstaltningernes tilbagebetalingstid. Arbejdet er afsluttet og sammenfattet i et samarbejde mellem Intern Byg og Kultur og Fritid. Sagsfremstilling I forbindelse med en analyse af potentielle energibesparende foranstaltninger i Stouby Multihus peges der på besparelser ved at udskifte varmeanlægget. I praksis betyder det en udskiftning af eksisterende varmeanlæg til strålevarme samt udskiftning af eksisterende lysstofrør i hallen til LED lysstofrør. Kommunikation Bestyrelsen for Stouby Multihus meddeles byrådets beslutning.

10 Sidetal: 10 Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2 nr. 6. Administrationen indstiller, at kommunen yder garanti for lån på kr. til Stouby Multihus. Beslutning Udvalget indstiller til Byrådet at indstillingen følges.

11 Sidetal: P Gratiskørsel i skolebusser Beslutningstema Udvalget for Fritid & fællesskab skal godkende, at der fra 18. januar 2015: indføres gratiskørsel på skolebusruterne i Hedensted Kommune indføres Rejsekort på lokalruterne under Midttrafik i Hedensted Kommune at de lukkede skolebusruter kan medtage andre passagerer Økonomi Den manglende indtægt er af Midttrafik beregnet til kr., der er medregnet i budgettet for Midttrafik. Mindreindtægten er indregnet i budgetforslaget for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen konsekvenser. Historik Byrådet besluttede den 26. marts 2014 at der installeres Rejsekort på lokalruter, 0-takst på rabatruter, og lukkede skolebusruter åbnes for øvrige passagerer. Det endelige tidspunkt for: overgang til Rejsekort indførelse af 0-takst åbning af de lukkede skolebusruter fastsættes, når ændring til Lov om trafikselskaber er vedtaget. Sagsfremstilling Den ændrede lov om trafikselskaber med ny 5 stk.2.: Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten. er vedtaget med virkning fra 1. august Der indføres 0-takst på følgende rabatruter/skolebusruter hvor der ikke installeres Rejsekort:

12 Sidetal: De lukkede skolebusruter: der køres af Bent Thykjær A/S under Midttrafik åbnes for andre passagerer, og der opkræves ikke betaling. Den lukkede skolebusrute: 6 der køres af Hedensted Kommune åbnes for andre passagerer, og der opkræves ikke betaling. Der indføres Rejsekort på lokalruterne: hvor der fortsat kræves betaling.

13 Sidetal: 13 At der ikke opkræves betaling for de rabatruter der alene er oprettet til beordring af børn i henhold til lov folkeskolen skyldes, at omkostningerne til at installere og drive Rejsekortet vil overstige indtægterne på ruterne. Ændringerne træder i kraft den 18. januar 2015, samtidig med, at der er takstskift på Midttrafiks ruter. Kommunikation Sagen videresenddes til PKØ. Efter endelig vedtagelse gives der besked til Midttrafik, og beslutningen offentliggøres. Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Administrationen indstiller, at der fra 18. januar 2015: indføres gratiskørsel på skolebusruterne i Hedensted Kommune indføres Rejsekort på lokalruterne under Midttrafik i Hedensted Kommune kan medtages andre passagerer på de lukkede skolebusruter Beslutning Indstillingen tiltrådt.

14 Sidetal: P Gentænk Landsbyen Beslutningstema Gentænk Landsbyen et projekt under Kulturhovedstad Aarhus 2017, arrangerer Landsbytræf helt ude i Hampen!, hvor alle kommuner bliver tilbudt en stand til deres landsbyer/lokalråd. Hedensted Kommune vil være med: Stenderup: Slip civilsamfundet fri og Insero Live Lab Hornsyld/Bråskov: Branding Kløverstier Borgerbudgettering Hjarnø: Borgerbudgettering Beslutning Orienteringen taget til efterretning.

15 Sidetal: P Opfølgning på Byrådets temamøde om Samskabelse og Borgerbudgettering Beslutningstema Opfølgning på Byrådets temamøde om Samskabelse og Borgerbudgettering. Sagsfremstilling Vedhæftet notat summerer op på Byrådets temamøde den 24. september, hvor vi havde fokus på samskabelse og borgerbudgettering. Afslutningsvis er det i notatet opstillet nogle spørgsmål til dialog i de enkelte politiske udvalg. Spørgsmål som skal hjælpe os i den videre proces. Administrationen indstiller, at der sker en drøftelse af de i notatet opstillede spørgsmål til dialog i de enkelte politiske udvalg. Beslutning Udvalget drøftede mulighederne for samskabelse og borgerbudgettering i Hedensted Kommune. Bilag Notat om samskabelse og videre proces til de politiske udvalg.pdf

16 Sidetal: A Til orientering - åbent møde Beslutningstema Dannelse af LAG Odder-Hedensted Ansøgninger til LUP puljen Invitation til møde om BorgerBudget 2014 den 9. oktober 2014 Status og opsamling fra besøg i lokalråd Information om indstillinger til Landdistriktsprisen 2014 Ansøgninger til "Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder" Status på hjemtagelse af rabatruter fra Midttrafik Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Bilag Ansøgning med bilag fra LAG Odder-Hedensted.pdf LUP pulje 2014 Øliv Hjarnø.pdf Ansøgnng LUP Puljen besøgsfarm.pdf Invitation til m+ de om BorgerBudget pdf Opsamling besøg i lokalra d.docx Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder - forslag til ansøgninger.pdf Status hjemtagelse af rabatruter fra Midttrafik - 05 OKT 14.pdf

17 Sidetal: A Eventuelt Beslutningstema Ingen bemærkninger.

18 Sidetal: 18 Bilag Takster forslag Kommentarer til takstforslag 2015 Hjarnø Færgefart - Bestyrelsens regnskabserklæring 2013 Hjarnø Færgefart - protokol 2013 Hjarnø Færgefart - årsrapport 2013 Budget 2015 Skema over ansøgere Notat om samskabelse og videre proces til de politiske udvalg.pdf Ansøgning med bilag fra LAG Odder-Hedensted.pdf LUP pulje 2014 Øliv Hjarnø.pdf Ansøgnng LUP Puljen besøgsfarm.pdf Invitation til m+ de om BorgerBudget pdf Opsamling besøg i lokalra d.docx Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder - forslag til ansøgninger.pdf Status hjemtagelse af rabatruter fra Midttrafik - 05 OKT 14.pdf

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum. Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00 Mødested: Mødelokale 1 - Uldum Deltagere:, Lars Poulsen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger: 2 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere