Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus"

Transkript

1 Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Den individuelle uddannelsesplan Logbog.net Opbygning af speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Forløbsplan, dvs. hvor og hvornår opnås kompetencer i speciallægeuddannelsen Læringsmetoder og metoder til kompetencevurderingsmetoder Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Nyttige kontakter og informationer

2 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Speciallægeuddannelsen i Gynækologi og obstetrik er beskrevet i den nationale målbeskrivelsen fra nov Den individuelle uddannelsesplan Den uddannelsessøgende har løbende samtaler med en eller flere hovedvejledere. Referater fra disse samtaler skal skrives af den uddannelsessøgende og udgør den lokale uddannelsesplan. Der aftales med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), hvordan referater arkiveres. I den individuelle uddannelsesplan indgår: - Detaljering af forløbsplanen (se længere fremme) og præcisering af hvad og evt. hvordan den uddannelsessøgende skal lære hvilke kompetencer - Prioritering af hvilke kompetencer, der skal fokuseres på i en given periode - Overvejelse om formålet med de fokuserede perioder (som den uddannelsessøgende ud fra vagtskema skal holde overblik over) - Sikring af, at den uddannelsessøgende har aftaler om deltagelse og tilmeldinger til obligatoriske kurser og evt. forskningstræning (se længere fremme) - Andre forhold af betydning for den enkelte uddannelsessøgende. Som hjælpedokument indgår aktuelt (pilottestes) et Lommehæfte til at dokumentere læring i hverdagen. Evt. lokale vejledning og/eller link om uddannelsesplan 3. Logbog.net Logbog.net er det juridiske elektroniske dokument, som skal bruges til endelig godkendelse af en kompetence i målbeskrivelsen og til tidsmæssig godkendelse af en periode i speciallægeuddannelsen. Logbog.net kompetencer kan attesteres af den UAO og de hovedvejledere, det er uddelegeret til. Det er på baggrund af godkendelser(sv.t underskifter ) i logbog.net at Sundhedsstyrelsen udsteder autorisation som speciallæge. 4. Opbygning af speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i den nationale målbeskrivelsen fra nov Oversigt over speciallægeuddannelsens opbygning i øst Introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik i øst Sammensætning af i hoveduddannelsesstillinger i gynækologi og obstetrik i øst Beskrivelse af ansættelsessted(er) der indgår i uddannelsen Flg. hospital indgår i denne introduktions uddannelse 2

3 Næstved Sygehus Gynækologisk Afdeling. ogobstetrisk afdeling/afsnit og funktioner/sider/default.asp Uddannelsens indhold for reservelæger i introduktionsstilling. Oversigt over funktioner. Grundlaget for din uddannelse på gynækologisk obstetrisk afdeling findes i uddannelsesprogrammet for introduktionsstilling, udarbejdet af gynækologisk obstetrisk afdeling i Næstved og godkendt af Det Regionaleråd for Lægers Videreuddannelse Region Øst. Sammen med din vejleder, og i det omfang der er behov for det, desuden den uddannelsesansvarlige overlæge, er du medansvarlig for, at du opnår de kompetencer, der fremgår af uddannelsesprogrammet og at du får attestationerne i logbog. Under dit ophold vil du stifte bekendtskab med alle afdelingens funktioner. Funktioner: Stuegang: Stuegang på det stationære afsnit 6 og dagafsnit 9 omfatter runde på stuerne med bl. a. information og udskrivnings samtaler. Epikriser skrives og fælles medicinkort afstemmes. Akutte patienter indlagt i den foregående dags vagttid ses af speciallæge, hvis der ikke allerede er undersøgt og lagt plan af speciallæge. Gynækologisk ambulatorium: Alle patienter i ambulatorierne er visiterede på forhånd. For at varetage patienternes sikkerhed, sikre dit udbytte og en rationel drift af ambulatorierne er der indbygget tid til supervision til den overlæge, der passer ambulatoriestue 2. Har du brug for supervision i ambulatoriet, er det som regel denne overlæge der tilkaldes. Patienterne ses således af dig og speciallægen til gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning, og planen for det videre forløb for patienten fastlægges i fællesskab ligesom evt. yderligere undersøgelser planlægges. Operationsindikation stilles altid af en speciallæge, der også fastsætter operationsdato. Relevant medicinregimen lægges i OPUS til operationsdagen. Ambulatorium for gravide: Den tidligt gravide ses ikke rutinemæssigt i ambulatoriet for svangre efter at tilbuddet om undersøgelse med nakkefoldsskanning er indført for alle gravide. Der er nu tale om, at der ydes rådgivning til de gravide på baggrund af resultatet af nakkefoldsskanningen. Du vil komme til at deltage som føl i denne funktion ligesom du vil deltage i den egentlige prænatale rådgivning til risikogravide. 3

4 Der er et kontrolambulatorium for udvalgte gravide tre gange om ugen, som betjenes af reservelæger, også i dette ambulatorium er der supervision ved speciallæge. Tidligt gravide vil du primært møde på vagterne, hvor en væsentlig del af de akut indlagte udgøres af tidligt gravide med komplikationer. Operationsaktivitet: I introduktionsstillingen vil man blive oplært i at foretage sectio, abort indgreb, syning af bristninger efter fødsel, laparoskopiske sterilisationer, øvrige laparoskopier og enkelte hysterectomier. Det tilstræbes udført sammen med en erfaren speciallæge indenfor relevant operationsteam. I dagkirurgisk afsnit vil du blive præsenteret for kirurgia minor indgreb. Det drejer sig om hysteroskopiske indgreb, mindre vaginalplastikker, abort indgreb, conisatio og laserevaporation af condylomer. Dagkirurgisk afsnit passes hver fredag, hvor der som regel udelukkende er booket abortindgreb, af introduktionslæger. Det skal pointeres, at 1. reservelæger og introduktionslæger prioriteres til den operative aktivitet, og det betyder at nogle uddannelseslæger indimellem kan opleve at få en anden funktion, end den der primært stod på vagtplanen. Vagten: Vagten er 14 skiftet 2 holdsdrift, men med døgnvagt i weekends. I dagtiden på hverdage er forvagten delt i obstetrik og gynækologi. Den obstetriske forvagt begynder med stuegang på fødegangen sammen med bagvagten umiddelbart efter morgenkonference. I vagten tilkaldes den obstetriske forvagt til fødsler. Det forventes at du følger hele fødselsforløb, når du ikke er optaget af andet vagtarbejde. Efterfølgende går forvagten stuegang på barselgangen med reference til bagvagten ved problemer. Den gynækologiske forvagt ser patienterne i akutambulatoriet på afd. 9 og går herefter stuegang sammen med bagvagt på indlagte patienter på afd. 6. Forvagten modtager besked om patienter til akut indlæggelse fra praktiserende læge eller vagtlæge. Gynækologisk undersøgelse, observationsplan og/eller behandlingstiltag foretages evt. sammen med bagvagt. Overflytning af patienter fra anden afdeling sker efter aftale mellem overflyttende afdeling og gynækologisk obstetrisk bagvagt. Til vagt arbejdet hører stuearbejde på afdelingerne. I aften og nattevagten er der en fælles forvagt til obstetrik og gynækologi. I weekendvagterne aftaler for og bagvagt hvordan funktionerne fordeles bedst muligt. Faste konferencer på afdelingen 4

5 Morgenkonference: Kl i konferencelokalet bygning 8, 2. etage Kort gennemgang af foregående vagtdøgn ved vagthavende reservelæge omfattende både gynækologiske indlæggelser og obstetriske cases. Korrektioner af dagplanen foretages efter behov, f.eks. pga. sygdom eller undervisnings hensyn. Middagskonference: Kl personalelokalet på afdeling 9. Orientering om stuegang og eventuelle problempatienter. Gennemgang af næste dags arbejdsprogram, evt. ændringer i bemandingen af funktionerne bl.a. under hensyn til uddannelsessøgende. Journaler på operationspatienter gennemgås. Obstetrisk konference: Dagligt kl i Personalerummet på Barselsafsnittet. Patologi konference: Hver anden onsdag i måneden, i konferencelokalet bygning 8, kl Pædiatri konference: Hver anden onsdag, i konferencelokalet bygning 8, kl Skriftligt oplæg om obstetriske forløb hvor neonatalafdelingen har været involveret. Tavlemøder: I lighed med alle afdelinger på Næstved Sygehus afholdes der én gang ugentlig tavlemøder (Lean møder)for alle afsnit. Tid, sted og lokalitet meddeles ved morgenkonferencen på dagen. Alle der har mulighed deltager på relevant lokalitet. Formaliseret undervisning på afdelingen: Afdelingsundervisning: Afdelingen har intern undervisning hver torsdag kl Der udarbejdes program for én måned ad gangen. Programlægningen varetages af H2 i samarbejde med overlæge. Tirsdagsundervisning: Alle tirsdage holder en uddannelseslæge et indlæg ved konferencen. Der kan være tale om cases eller udvalgte specifikke emner. Varighed ca. 10 min. Emne er udvalgt af uddannelseslægen selv og vejlederen bistår efter behov med udformning af indlægget. Planlægningen af denne undervisning varetages af introduktionslæge. 5

6 Temadag: Sygehuset afholder hvert semester en temadag. Driften på sygehuset er begrænset til vagtberedskab, og den enkelte afdeling forestår selv emnevalg og planlægning af temadagen. Uddannelseslaboratorium: Sygehuset rådet over et uddannelseslaboratorium (færdighedslaboratorium), der er fælles for alle afdelinger. Laboratoriet indeholder udstyr til træning i laparoskopisk teknik incl. computerbaseret udstyr med indbygget selvevalueringsmodul. På lab. er der to PCére med internet adgang. Der forefindes desuden bl.a. fødefantom, hvor der kan trænes anlæggelse af vacuumetractor og tang. Afdelingens torsdagsundervisning afholdes lejlighedsvis i uddannelseslaboratoriet afhængig af emne. Adgang til laboratoriet fås med det udleverede ID kort. Staffmeeting: I semestermånederne er der staffmeeting anden torsdag i måneden i foredragssalen på Sosu skolen kl Staffmeetingudvalget udsender oversigt over emner og hvilken afdeling, der står for mødet. Det tilstræbes, at det er yngre læger der har indlæg på møderne i samarbejde med senior læge fra afdelingen. Medicinstuderende: Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende for Københavns Universitet. Hvert semester modtages op til 24 studerende fordelt på tre hold. Alle læger deltager i den kliniske undervisning af de studerende ud fra eget kompetenceniveau. 6

7 5. Forløbsplan, dvs. hvor og hvornår opnås kompetencer i speciallægeuddannelsen I skemaet er en oversigt over kompetencer der skal opnås. For at se detaljer om kompetencer, læringsstrategi og metoder til kompetencevurdering, se målbeskrivelsen fra nov Den enkelte afdeling tilpasser, hvad der skal læres hvornår og ved hoveduddannelsesforløb gøres dette i samarbejde mellem de afdelinger der er involveret i hoveduddannelsesforløbet. Introduktionsudd. Kompetence nr I 1 Akutte gyn. pt læringsstrategi Kompetencevurderinger Forløbsplan Færdigheds træning Fantom LapSIM E learning GU Evt UL Alle: Superviseret klinisk arbejde klinisk observation OSAVE OSATS operativ træning Deloperationer 10 endosug/ Vandskan indsamling af UL OSAUS 10 APdiameter Casebaseret diskussion m skriftligt oplæg med refleksion Strukture ret vejleder samtale Mini CEX cases Individuelle Ændringer I 2 AB pro Spiral 25 evac I 3 TIGRAB Evt UL 25 CRL+ gest.sæk I 4 Basal gyn kir LapSIM 10 diagn niveau Test i basal lap/delop teknik I 5 I 6 Normal graviditet Normale fødsel CTG Fødefantom Fødegangs periode 10 normale forløsninger 10 cervi scan 1 case 1 case 2 cases 1 svan gam b 1 case 7

8 læringsstrategi Kompetencevurderinger Forløbsplan Færdigheds træning Fantom LapSIM E learning Introduktionsudd. Kompetence nr Alle: Superviseret klinisk arbejde klinisk observation OSAVE OSATS operativ træning Deloperationer indsamling af UL OSAUS Casebaseret diskussion m skriftligt oplæg med refleksion Strukture ret vejleder samtale Mini CEX I 7 Fødsels E learning 10 grad1+2 bristninger Pelvic trainer sutureringer I 8 vacuum OSAVE 5 vacuum Individuelle Ændringer I 9 Fastsiddende Fødefantom skuldre I10 Postpartum 1 case 1 case blødning I11 sectio OSATS 25 elektive/ Ukompl I12 Patologisk E learning 1 case m 1 case m fødsel CTG, STAN CTG CTG I13 Puerperiet supervision I14 Kommunikation I15 Samarbejde PÆD2 kursus I16 Administration af eget arb I17 Lovgivning 8

9 I18 sundhedsfremme læringsstrategi Kompetencevurderinger Forløbsplan Færdigheds træning Fantom LapSIM E learning I19 Evidensbaseret praksis Selvstudium Guidelines I20 formidling Undervise fremlægge v konference I21 Ansvar for egen læring I22 Professionel Erkende egne individ grænser I23 Professionel Erkende andres organisation grænser Introduktionsudd. Kompetence nr Alle: Superviseret klinisk arbejde klinisk observation OSAVE OSATS Ptinformationsmateriale feedback skema operativ træning Deloperationer indsamling af UL OSAUS Casebaseret diskussion m skriftligt oplæg med refleksion Strukture ret vejleder samtale Mini CEX Individuelle Ændringer 9

10 6. Læringsmetoder og metoder til kompetencevurderingsmetoder Se de valgte metoder til kompetencevurdering i gynækologi og obstetrik Link til de enkelte metoder til kompetencevurdering: OSAUS OSALS OSATS OSAVE Mini CEX (okt. 2014) 360 evaluering: Spørgeramme Vejledning Casebaseret refleksion UNDER UDARBEJDELSE Supplerende læsning Kompetencevurderingsmetoder en oversigt. Sundhedsstyrelsen 2013 De syv lægeroller. Sundhedsstyrelsen 2013 Afdelingen kan, hvis relevant, indsætte lokale link, hvis der særlig lokal tilpasning af metoder til kompetencevurdering. 7. Obligatoriske kurser og forskningstræning Obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen Pædagogik 2: På CEKU. Følges op af 1 dag med en pædagogisk opgave i egen afdeling Kursus for introduktionslæger gynobs øst: Love og regler, AC, abort og obstetrisk. færdighedstræning tilmelding Kursus i laparoskopi: På CEKU tilmelding til Træning i laparoskopi enten på CEKU eller lokale aftaler Kursus i operativ teknik (grisekursus) når laparakopisk test s er bestået: På Panum tilmelding til STAN kurser afholdes lokalt. Har introduktionslæger problemer med at få tilbudt kursus, da henvendelse til PKL i øst. Evt. Lokal plan for kurser og fokuserede ophold. Gerne link til hjemmeside. 8. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen gives uddannelsesvejledning. På den enkelte afdeling er en uddannelsesansvarlig overlæge, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere. Evt. LINK om lokal plan for vejledning 10

11 9. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Når et uddannelsesforløb afsluttes, skal den uddannelsessøgende læge foretage evaluering via Uddannelsesansvarlige og ledende overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og den tekst, den uddannelsessøgende skriver om afdelingen. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. Gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling offentliggøres. Sundhedsstyrelsen står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. autorisation/special og videreuddannelse/laeger ogtandlaegers videreuddannelse inspektorordning/inspektorrapporter/region oest/naestvedsygehus/gynaekologisk obstetrisk afdeling 10. Nyttige kontakter og informationer Det specialespecifikke uddannelsesråd i gynækologi og obstetrik i øst: Har til formål at drøfte specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Region Øst, herunder at bidrage til sikring af en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Referater fra uddannelsesrådsmøderne er samlet på DSOGs hjemmeside Formand for uddannelsesrådet i gynækologi og obstetrik = Postgraduat klinisk lektor: Oversigt over alle specialers PKL Specialeselskabets Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi DSOG Sundhedsstyrelsen Den lægelige videreuddannelse Regionale Sekretariater for Lægelig Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Øst: Videreuddannelsesregion Nord: nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: syd.dk Gynækologi og obstetrik kontakt i sekretariat for lægelig videreuddannelse: Graviditets, barsels og længerevarende sygeorlov: Skal meldes af den uddannelsessøgende læge til Sekretariat for Lægelige Videreuddannelse og de( n) ledende overlæge( r) og uddannelsesansvarlig overlæge( r) overlæger involveret i uddannelsesforløbet. 11

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer

Læs mere

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan

Læs mere

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan den nationale

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider Redaktionel

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 1. Målsætning rammer Den etårige

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere