Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus"

Transkript

1 Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en del af Sygehus Nord i Region Sjælland og har et befolkningsunderlag på ca indbyggere, men har også funktioner specielt indenfor obstetrikken svarende til et befolkningstal på Gyn./obst. afd. er godkendt til klinisk uddannelse og videreuddannelse til henholdsvis selvstændigt virke som læge, almen praktiserende læge og speciallæge. Der er et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet og Herlev sygehus omkring 1. reservelægetid efter kursusstilling. Derudover modtager afdelingen medicinstuderende på 12. semester i klinisk ophold. Afdelingsledelsen er 3-delt, bestående af den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken. Lægebemandingen består foruden den ledende overlæge af 7 overlæger, 1 afdelingslæge og en 1. reservelæge. Blandt overlægerne er der en sektionsansvarlig for gynækologi og en for obstetrik. Afdelingen har 11 uddannelseslæger i henh reservelægestillinger, 4 introduktionsstillinger og 5 uddannelsesstillinger til almen praksis. Flere oplysninger kan findes på afdelingens hjemmeside: Regionens fertilitetsklinik er en del af gynækologisk-obstetrisk afdeling og består af 3 overlæger, 1 afdelingslæge og dertil hørende plejepersonale. Den har et tæt samarbejde med fertilitetsklinikken på Roskilde Sygehus og foretager både IVF, ICSI og inseminationsbehandling. Se i øvrigt klinikkens hjemmeside: olbaek/sider/behandlingstilbud.aspx. Gynækologisk område varetager diagnostik og behandling af alle almen gynækologiske sygdomme, såsom blødningsforstyrrelser, dysplasier, ovariecyster, prolaps og inkontinens. Afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor vulvasygdomme og har en vulvaklinik. Operativ cancer behandling er centraliseret til sygehuse med højt specialiseret funktion indenfor dette område.

2 Obstetrisk område fungerer som specialafdeling. Der er neonatalafsnit på Holbæk, hvorfor afdelingen modtager patienter med truende for tidlig fødsel samt andre komplicerede graviditeter og fødsler, hvor neonatale problemer kan forventes. Alle gravide med graviditetskomplikationer modtages uanset gestationsalder, gravide i uge med truende for tidlig fødsel overflyttes videre til RH, hvis det er forsvarligt. Tilsvarende modtages mødre på afdelingens barselsafsnit i de tilfælde, hvor barnet overflyttes til neonatalafsnittet fra øvrige sygehuse. Kun gravide med kendt diabetes mellitus eller stor risiko for immunisering fx rhesus, omvisiteres til RH. Pt. med graviditetsbetinget IDDM, thyreoidealidelser og epilepsi følges indtil videre i Holbæk. Afdelingsafsnit: Gyn./obst. afd. er normeret til 32 senge og 19 vugger. Afdelingen består af 3 afsnit. Gynækologisk sengeafsnit: Gynækologisk sengeafsnit består af 13 senge. Fødegangen: Fødegangen med tilhørende barselsafsnit, har 4 fødestuer, 4 undersøgelsesstuer og 4 barselsstuer. Svangre- og barselsafsnittet: Svangre/barselsafsnit er normeret med 19 senge og 19 vugger og er ledet af jordemødre. Operationsafsnit: Central OP: Afd. deler operationsgang med kirurgisk og ortopædkirurgisk afd. Gyn. afd. har ét operationsleje hver dag. Tirsdag er sectiodag. På de øvrige dage er der hysterektomier, adnexkirurgi, prolaps- og inkontinensoperationer. Dagkirurgisk afsnit: På dagkirurgisk afsnit har gynækologisk afdeling en stue tirsdag og torsdag til ambulant kirurgi. Her foretages mindre operative indgreb, som conisatio, ab. prov., evac. uteri, endometrieresektion og polypfjernelse og sterilisation.

3 Ambulatoriefunktioner: Gynækologisk ambulatorium råder over tre undersøgelsesstuer, hvor der er planlagt med bølgeambulatorium, når uddannelseslægerne er i ambulatoriet, dvs. at der er afsat tid på bagvagtens stue til supervision af forvagten. Nogle dage er den ene stue bemandet med en sygeplejerske til abortjournaler o. lign. Alle henviste patienter møder til forambulant undersøgelse. Derudover er der gynækologisk efterbehandling, dysplasi- og urogynækologisk ambulatorium. Der er enkelte akuttider i gyn. amb., som kan benyttes af reservelægen, øvrige ptt. henvises til gyn. sengeafsnit. Svangreambulatoriet: Alle gravide bliver tilbudt nakkefoldscanning grav. uge og gennemscanning i uge af jordemor eller obstetrisk overlæge. Alle gravide tilbydes jordmoderkontroller i svangreambulatoriet. Risikograviditeterne følges af obstetrisk speciallæge man., ons. og torsdag. For almen blok læger planlægges der uddannelsesdage i svangreambulatoriet. Det daglige arbejde: Dagsprogram fremgår af afdelingens vagtskema, normal dagarbejdstid er fra kl Dagen starter med fælles morgenkonference. På hverdage er der, for forvagternes vedkommende, planlagt med en dagvagt og en aften-nat vagt (vagtskifte kl ), i weekenderne døgnvagt. Reservelægernes dagarbejde er fastlagt i et 16 ugers rulleskema, således at det tilgodeser uddannelsesbehovet. Almen blok lægerne indgår i 3 forskellige funktioner: Forvagt: Det forudsættes, at forvagten har gennemgået afdelingens introduktionsprogram og læst afdelingsinstrukserne for det gynækologiske og obstetriske område. Forvagten varetager journaloptagelse m.m. inkl. GU på indkaldte og akut indlagte ptt. Alle akutte indlæggelser på gyn./obst. afd. foregår sædvanligvis via gynækologisk amb. eller sengeafdelingen. Eneste undtagelse er fødeptt., som er indskrevet til fødsel og overflytninger af svangre, som skal møde direkte på fødegangen. Ud over stuearbejde, assistering ved operationer etc. går forvagten aftenstuegang på gyn.- og barselsafsnittet. Uafklarede problemer konfereres med bagvagten, som har tilstedeværelsesvagt.

4 Reservelægernes arbejdsplan er tilrettelagt således, at man har tid til også at deltage i bagvagternes funktioner enten selvstændigt under supervision eller overvære arbejdet i undervisningsøjemed. Det er vigtigt, at alle viser initiativ og "holder sig til". Forvagten kan tilkaldes til fødsler på fødestuerne. Forvagtens opgave kan bestå i at bistå ved fødslen, suge barnet i det omfang det er nødvendigt, samt foretage den første undersøgelse af barnet, registrere apgar-score og udfylde børnejournal. Det er ligeledes vigtigt, at forvagten lærer håndgreb og forløsning af den normalt fødende. Opstår der problemer, som kræver vurdering eller indgreb, skal forvagten i samråd med jordemoderen vurdere om bagvagten skal tilkaldes, om nødvendigt også pædiater og/eller anæstesiolog. Det er jordemoderen, som forestår og leder den normale spontane fødsel. Gynækologisk ambulatorium: På alle hverdage er der en reservelægestue. Som anført er gynækologisk ambulatorium planlagt som bølgeambulatorium med supervision fra bagvagt. Programmet består af en bred vifte af nyhenviste patienter, hvor reservelægen optager journal, undersøger og lægger behandlingsplan sammen med den superviserende læge. Derudover er et antal tider afsat til akutte patienter, kontrolbesøg og forundersøgelse af ab. prov. og sterilisationspatienter. Assistent til operationer: Som assistent til gynækologiske operationer vil almen blok lægen få indblik i de enkelte operationstyper og derigennem bedre kunne vejlede patienter i praksis. Introduktion til afdelingen: Der 5 dages introduktion i alt. De første to dage af ansættelsen er afsat til fællesintroduktion for alle nyansatte på sygehuset. Den 3. dag er der introduktion i afdelingen med rundvisning og praktisk information. Den 4. dag er afsat til følgevagt med forvagten og den sidste til en følgevagt i gyn. amb. I forbindelse med introduktionen er der bl.a. indlagt undervisning i vaginal ultralydsscanning incl. en formiddag i fertilitetsklinikken. Der bliver, i afdelingen, løbende arrangeret undervisning i neonatal genoplivning og teamtræning i akutte obstetriske situationer samt CTG og STAN undervisning (overvågning i tilslutning til fødslen).. Vejledere: Inden ansættelsesstart sender den uddannelsesansvarlige overlæge et velkomstbrev med

5 introduktionsprogram, navn og mailadresse på vejleder og en beskrivelse af afdelingen til almen blok lægen. Inden eller umiddelbart efter ansættelsesstart holder vejleder introduktionssamtale med almen blok lægen, hvor de i fællesskab udfylder den individuelle uddannelsesplan. Der bliver i løbet af ansættelsen afholdt i alt 3 samtaler med vejleder. Derudover holder den uddannelsesansvarlige overlæge løbende uddannelsesmøder med de uddannelsessøgende læger i afdelingen. Undervisning og tværfaglige konferencer: Der afholdes fælles undervisning i afdelingen hver tirsdag morgen, hvor der er inviteret foredragsholder udefra eller afdelingens læger fremlægger et emne af klinisk relevans, indlægget varer ca. 30 min. En tirsdag om måneden er der staffmeeting for hele sygehuset. Hver fredag morgen fremlægger reservelægerne på skift et valgfrit emne af 5-10 min. varighed. Hver 3. torsdag i måneden afholdes pædiaterkonference efter morgenkonferencen. Derudover modtager de medicinstuderende formaliseret undervisning primært om eftermiddagen i konferencerummet. Undervisningsprogrammet bliver udsendt på mail til alle uddannelsessøgende læger. Kapitel 6 Attraktioner: # 74 Gynækologisk blødning (kunne vurdere, diagnosticere og behandle patienter med blødningsforstyrrelser) og # 85: Klimakteriet (kunne håndtere patienter der henvender sig med klimakterielle gener): Kompetencerne opnås i gynækologisk ambulatorium samt i vagterne med supervision fra speciallæge. Deltagelse i visiteringen af henvisningerne på gynækologiske patienter i ambulatoriet. Derudover opnås kompetencerne i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 75 Provokeret abort og sterilisation (Kunne rådgive og vejlede kvinder/par der ønsker

6 graviditeten afbrudt eller ønsker sterilisation): Kompetencen opnås i gynækologisk ambulatorium med supervision fra speciallæge. Deltagelse i støttesamtaler med ab. prov. patienter, som varetages af ambulatoriets sygeplejersker. Derudover opnås kompetencen i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 79: Screening (Kunne informere om og gennemføre centralt og regionale vedtagne screeningsprogrammer): Kompetencen opnås i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 80 Prævention (Kunne håndtere vejledning om antikonceptionelle metoder og beskyttelse mod kønssygdomme) og # 118 Seksuelt overførte Sygdomme (Kunne håndtere patienter med seksuelt overførte sygdomme): Kompetencerne opnås i gynækologisk ambulatorium og ved deltagelse i kirurgiske aborter, hvor der oplægges spiral evt. suppleret med fokuseret ophold på Venereaklinikken på Bispebjerg Hospital: Venerologisk+Afdeling+og+Videncenter+for+Saarheling/Venereaklinikken/ Derudover opnås kompetencerne i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 81: Gynækologisk undersøgelse (Kunne udføre gynækologisk undersøgelse): Kompetencen opnås i vagterne samt i gynækologisk ambulatorium med supervision fra speciallæge. Derudover opnås kompetencen i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 82 og 83: Graviditet, fødsel og puerperium (Kunne håndtere gravide med normalt svangerskab, fødsel og efterforløb): Kompetencerne opnås i vagterne på føde- og barselsgangen, samt ved fokuseret ophold i svangreambulatoriet, hvor almen blok lægen følger visiterende jordemoder, scanningsjordemødrende og de obstetriske læger. I fertilitetsklinikken opnås kompetencerne vedr. barnløshed gennem fokuseret ophold. Derudover opnås kompetencerne i almen praksis og gennem teoretisk kursus. # 89: Seksuelle problemer (Kunne håndtere patienter med seksuelle problemer): Undervisning ved sexologiuddannet jordemoder/sygeplejerske. Derudover opnås kompetencen i almen praksis og gennem teoretisk kursus.

7 Januar 2011

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere