Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange."

Transkript

1 Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn Obstet 28 januar 2010 Score 1 Utilstrækkelig 2 Introduktion til afdelingen Introduktionen af uddannelsessøgende er mangelfuld på flere områder Behov for forbedringer Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge 3 Tilstrækkelig 4 Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder Særdeles god Introduktion er velstruktureret og planlagt i relation til uddannelsessøgende læges behov Uddannelsesprogram Mangelfuldt på flere områder Har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge Udarbejdet i hht. forskrifterne på alle områder Velstruktureret og planlagt i forhold til overordnede mål Uddannelsesplan Personlige uddannelsesplaner er udarbejdet Ikke alle har personlige uddannelsesplaner Personlige uddannelsesplaner for alle Uddannelsesplaner indgår som et redskab i uddannelsen Medicinsk ekspert medicinsk ekspert Kommunikator kommunikator Samarbejder samarbejder Leder/ administrator leder/administrator Enkelte uddannelsessøgende oplæres sporadisk Sundhedsfremmer sundhedsfremmer Enkelte

2 - fortsat Afkryds et felt i hver række Score 1 Utilstrækkelig 2 Akademiker Læring i rollen som akademiker Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Professionel Læring i rollen som professionel Forskning s deltagelse i forskning del Enkelte uddannelsessøgende del De fleste uddannelsessøgende del Alle uddannelsessøgende del Undervisning som afdelingen giver Afdelingen har ingen plan for undervisning Afdelingen har en plan, men undervisning aflyses ofte Afdelingen har en plan, der følges Afdelingens undervisning er velplanlagt og velbesøgt Konferencernes læringsværdi Konferencer har ingen læringsværdi. Konferencer har lærings-værdi. Konferencer er lærerige. Konferencer har stor læringsværdi. Læring og kompetencevurdering Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Arbejdstilrettelæggelse Tilrettelæggelsen hensyn til videreuddannelsen af hensyn hensyn hensyn stort hensyn Læringsmiljøet på afdelingen Miljøet virker hindrende for uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet har vekslende indflydelse på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet virker befordrende på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet trygt og positivt og yderst befordrende for uddannelsessøgende s læring

3 Dele ved besøget Sygehus/Centerledelse Special Andre Anfør antal dele samtale med ledende overlæge, ledende oversygeplejerske + chefjordemoder samt samtale med vicedirektøren (=cheflægen) Sygehus Nord 1 skemalægger 1 UAO 3 vejledere heraf 1 fra Fertilitetsklinn 1 AP læge ud af 4 2 intro ud af 4 1 klin assistent 1 H2 ud af 1 (1 på barsel) 1 afd sygeplejeske gyn, 1 speciale ansvarlig sygeplejerske OP, 1 afd sygeplejerske gyn amb Inspektorernes konklusion på besøget Inspektorernes konklusion i prosa, skal være en sammenfatning og uddybning af relevante temaer og andre forhold. Afvigelser mellem afdelingens og inspektorernes vurdering af temaerne skal kommenteres. Temaer der er vurderet utilstrækkelig og behov for forbedring, skal følges op af en kommentar. Har afdelingen tidligere været besøgt, skal status for indsatsområderne fra dette besøg anføres. Har afdelingen allerede efter selvevaluering iværksat tiltag, vil det være relevant at kommentere dette. Konklusion & kommentar til besøg Overordnet vurdering; Afdelingen har fortsat den positive udvikling på uddannelsesområdet efter inspektorbesøget i På alle niveauer af organisationen samt tværfagligt understreges og bekræftes det, at der på afdelingen nu er en veletableret feedbackkultur med tværfaglig accept og støtte til yngres s uddannelse. Afdelingsledelsen har været en medvirkende faktor i denne udvikling i det den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område. Afdelingen har fået ny uddannelsesansvarlig overlæge pr 1. nov 2009, den tidligere UAO må roses for at have skabt et solidt fundament for den nye i funktionen. Fra yngre er der stor ros til den UAO og arbejdet værdsættes. Yngre har flere gode ideer til at forbedre uddannelsesudbyttet i afdelingen. Bla. optimering af skemalægningen,- introduktionen, -sammensætningen af ambulatorie programmer, etablering af flere tider til ab imminens pt. Inspektorer foreslår derfor en analyse af de overordnede elementer i skemalægningen forankret omkring den UAO, den ledende overlæge samt skemalæggeren med inddragelse af alle interessenter Der er som på alle andre afdelinger et uudnyttet uddannelsespotentiale indenfor en række områder; struktureret UL oplæring, yngre s deltagelse i svangre ambulatorium, dagkirurgiske funktioner mm. Afdelingsledelsen ønsker at der skal afsættes den nødvendige tid til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge, hvilket med det antal YL der er i afdelingen efter inspektorernes vurde-

4 ring vil være ca. 1 dag pr uge inkl. ekstern mødeaktivitet, kurser og eventuel efteruddannelse på området. På sygehusledelsesniveau er der mulighed for support fra Uddannelsesafdelingen for Roskilde/Holbæk, Det er inspektorernes fornemmelse, at afdelingens kendskab til støtte herfra vil kunne udbygges. Afdelingen er en del af Region Sjælland, Sygehus Nord og er aktuelt underlagt omstruktureringer i regionen. Afdelingen forventer at patientgrundlagt øges. Dette vil være til gavn for den lægelige videreuddannelse i det afdelingen da det aktuelt kun lige netop stort nok til at sikre det nødvendige antal procedure for de uddannelsessøgende. Usrheden berøre afdelingens mulighederne for at sikre kontorer til YL samt nødvendige rum til ambulatorier til fx bølgeambulatorier i svangre amb/ultralyd amb. Afdelingen har et stort ønske om, at der etableres mulighed for kirurgisk færdighedstræning i regionen, hvilket ifølge vicedirektøren er under etablering. YL del i undervisningen/projekter i region Hovedstaden/Øst og er sikret deltagelse via arbejdsplanlægningen. Afdelingen har overlægemøder hver mandag, hvor der samtidig afholdes reservelæge møde, hvilket er med til at skabe rum for faglig udvikling herunder diskussion af uddannelse i afdelingen. Afdelingens konferencer er velorganiserede med mulighed for faglige diskussioner og inddragelse af MILOU (CTG), ultralydsbilleder m.m. via moderne IT faciliteter. Der er i dagsfunktionen indbygget strukturerede lægefaglige konferencer og mht vagtoverlevering om eftermiddagen noteres, at denne til tider (afhænger af bagvagtens initiativ) foregår fra YL til YL. Inspektorerne foreslår, at der etableres struktur for vagtoverleveringen evt. inkl en status på fødegang/op mhp at fordele arbejdsopgaver og øge uddannelsesudbyttet af vagten. Yngre giver dog klart udtryk for, at der er god support fra de kliniske vejledere og at det er en stor støtte, at der er speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Afdelingen har fokus på den lægelige videre uddannelse og der er tværfaglig ægte interesse for at være med til at udnytte mulighederne i endnu større udstrækning. Inspektorerne anerkender, at afdelingen med et relativt begrænset antal operative procedurer formår at sikre, at yngre indenfor specialet opnår de basale kompetencer. Afdelingen anbefales at sætte større fokus på uddannelsen af AP- samt at inddrage Fertilitetsklinn og gruppen af jordemødre yderligere i den lægelige videreuddannelse. Et af redskaberne er en optimeret arbejdstilrettelæggelse og introduktion til afdelingen samtidig med at den positive uddannelseskultur i afdelingen skal fastholdes gennem en fortsat ledelsesmæssig opbakning til vejledere og uddannelsesansvarlige. Specif kommentarer Introduktion til afdelingen (score 2); Afdelingen sender et personligt velkomstbrev til alle nye. Selve introduktionsprogrammet fremstår efter samtale med de YL som suboptimalt og der er brug for at dette udbygges bl.a. med UL oplæring. I introduktionen indgår ca 1 uges ophold på føden, men der er brug for at få defineret indholdet af denne uge fx ved et program for ugen evt inkl. en checkliste. Alle YL tilde-

5 les en vejleder inden opstart i afdelingen. Der er en tendens til at den første samtale først er afviklet efter 4 uger. En afholdelse af en forventningssamtale inden opstart i afdelingen vil potentielt kunne optimere udbyttet af introduktionen. Uddannelsesplaner (score 3); Der er for I- og H- et veludbygget generelt uddannelsesprogram inkl. stillingtagen til, hvornår kompetencer skal opnås. Inspektorerne vurderer, at dette til fulde udgør den individuelle uddannelsesplan kombineret med, at alle yngre udtrykker et godt udbytte af vejledersamtalerne og får justeret uddannelsen løbende vurderes dette område til score 3. Alle AP- mangler individuel uddannelsesplan. Dette betyder at AP i tilstrækkeligt omfang tilegner sig de praksis relevante obstetriske kompetencer via deltagelse i svangre amb/jdm konsultationer mm ligeledes savnes mulighed for at opnå fertilitetskompetencer. AP har en dags ophold, men Fertilitetsklinn vil gerne indgå yderligere i dette fremadrettet. Der bør derfor udarbejdes en generel skabelon til uddannelsesprogram for AP ne. Forskning og akademiker (score 3); Afdelingen ønsker at støtte den akademiske udvikling og forsøger at etablere et videnskabeligt forum. Det noteres at en tidligere introlæge nu er klinisk assistent i afdelingen og at flere yngre ønsker at arbejde med instrukser mm. Samarbejder & leder og administrator (score 2); YL og personale er enige i vurderingen af, at der er et godt og konstruktivt samarbejde. Specielt nævnes, at der på OP-n er et godt læringsmiljø selvom det fra flere sider understreges, at den yngre læges dobbeltrolle som vagthavende og som del i den elektive kirurgiske funktion kan sætte samarbejdet under pres og betyde, at uddannelsesrelevante indgreb foretages af seniore. Mht rollen som leder er YL inddraget i skemalægningen (den kliniske assistent) + afdelingens undervisning. At inspektorerne giver score 2 for de to roller begrundes med at YL i højere grad kunne inddrages i kvalitetssikring, tværfaglige opgaver samt have et større ansvar for konferencer og vagtoverleveringer mm. Status for indsatsområder, hvis der tidligere har været besøg 1) Forvagtslag på min 7 ; der er nu ansat 8 reserve (er opfyldt) 2) a) Supervision af HIII lægen (R1) på OP; er etableret og b) speciallæge i tilstedeværelsesvagt; er indført undtagen bag HIII lægen (overordnet set er punktet opfyldt) 3) Forbedret uddannelse i obstetrik med etablering af bølgeamb i svangre + formaliseret UL indervisning + fokuseret ophold på føden; Der er etableret fokuseret ophold på føden. Der er etableret svangre ambulatoriuen 2 dage pr måned pr introlæge. AP vare svangreamb. Der er etablereret formaliseret UL undervisning. (er kun delvis opfyldt) 4) Rammer for UAO tid; funktionsbeskrivelse + skematid + funktion som YKYL; Der er etableret UKYL. Der er ansat ny UAO, men rammeaftalen for funktionstid er underskrevet/etableret. (er delvis opfyldt) 5) Kontorforhold YL; PC mm.; der er syntes at være etableret optimale forhold. Der er et nyt rum, der samtidig er

6 mødelokale (er opfyldt) Særlige initiativer, afdelingen har taget på uddannelsesområdet, der kan være til inspiration for andre afdelinger Anbefaling af tidshorisont for næste besøg 4 år Aftale mellem inspektorer og afdeling Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 1. Individuelle uddannelsesplaner for AP 2. Optimeret arbejdstilrettelæggelse med fokus på uddannelse 3. Introduktionsprogram for yngre 4. Optimeret udnyttelse af de operative indgreb 5. "Svangerambulatorium" for yngre ; Etablering af Individuelle uddannelsesplaner for AP inkl. forløbsdiagrammer, der understøtter den generelle uddannelsesplan. Iværksættelse af en analyse af processen omkring arbejdsplanlægningen med inddragelse af skemalægger + UAO + ledende overlæge med henblik at optimere introduktion af YL, at se på yngre s rutinemæssige arbejdsopgaver og muligheder for at tænke nyt Introduktionsprogram udbygges og optimeres herunder at der sikres oplæring i basal ultralyd med inddragelse af Fertilitetsklinn samt svangre UL funktion. Udnyttelse af flere operative indgreb til oplæring af yngre f.eks ved at yngre er på alle dagkirurgiske dage og ved at YL har funktion som forvagt på OP-dage. Etablering af svangreambulatorium for yngre evt. ved at inddrage afdelings jordemoderfunktion, der ser de akutte patienter fra jdm kons og ved at inddrage jdm kons 6-9 mdr 3-6 mdr 3-6 mdr 6 mdr 6 mdr Pkt 6: Rammeaftale for den UAO Etablering af rammeaftale for UAO med henblik på at sikre nødvendig funktionstid. 3 mdr

7 Aftaleparter Navne anføres for alle. Dato og signatur for: Ledende overlæge Repræsentant for inspektorerne Ledende overlæge (+ dato og signatur) Uddannelsesansvarlig overlæge Inspektor 1 (+ dato og signatur) Inspektor 2 Evt. Inspektor 3 Torben Larsen d. 28 marts 2010 Lise Schleiss, Gitte V Eriksen d. 28 marts 2010 Torben Munk FYGO kunne desværre stille med en repræsentant Indsendelse til Sundhedsstyrelsen Al korrespondance til Sundhedsstyrelsen sker elektronisk via mail: Inspektorerne er rapporten til Sundhedsstyrelsen senest 6 uger efter besøget. Ved elektronisk godkendelse af rapporten anføres dato og navn på den ledende overlæge og eventuelt også den uddannelsesansvarlige overlæge, samt inspektorerne. Rapporten kan desuden indsendes som papirdokument med ovennævntes underskrifter. Sundhedsstyrelsen skal under alle omstændigheder have en elektronisk udgave af rapporten. Adresse til Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen Inspektorsekretariatet Enhed for Uddannelse og Autorisation (EFUA) Islands Brygge København S URL: Læs mere om Inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller direkte på adressen:

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere