Den professionelle bestyrelse og strategiarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den professionelle bestyrelse og strategiarbejdet"

Transkript

1 Den professionelle bestyrelse og strategiarbejdet Dagens program Lidt om det formelle bestyrelsesarbejde Det strategiske ledelsesmiljø (og konkret fra værktøjskassen) Workshop, fremlæggelse og diskussion i plenum Afslutning med en case Baum und Pferdgarten

2 Bestyrelsesstrategidag Henrik Theilbjørn LD Invest, kreditkomite SIGNAL A/S, bestyrelsesmedlem og aktionær BooztGroup AB, formand og aktionær Birger Christensen A/S, formand Bruuns Bazaar Group (Baum und Pferdgarten), formand Newline A/S, bestyrelsesmedlem Carl Ras A/S, bestyrelsesmedlem SAHVA A/S, bestyrelsesmedlem HTM Group Aps, formand Bloomingville A/S, formand EMMADS Holding Aps

3 Valg af ledelsesmodel i selskabet Anpartsselskaber kan vælge at organisere sig med Direktion OG bestyrelse Kun direktion Direktion OG tilsynsråd Aktieselskaber kan vælge at organisere sig med Direktion OG bestyrelse Direktion OG tilsynsråd

4 De forskellige ledelsesorganer Direktionen Varetager den daglige ledelse Skal følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger Hvis der ingen bestyrelse er, varetager direktionen også den overordnede strategiske ledelse Sørge for at bogføringen foregår efter lovgivningen, og formueforvaltningen foregår på en betryggende måde Sikre at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt

5 De forskellige ledelsesorganer Bestyrelsen Minimum 3 personer (kun et krav i aktieselskaber) Varetager overordnet strategisk ledelse, herunder udstikker retningslinjer og anvisninger til direktionen Ansætter direktionen Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i aktieselskaber må ikke også være medlemmer af direktionen Forman og næstformand må ikke også være medlemmer af direktion Påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer

6 De forskellige ledelsesorganer Bestyrelsen Sikrer en forsvarlig organisation og påser at bogføring, regnskabsaflæggelse, rapportering, risikostyring, interne kontroller og kapitalberedskab er forsvarligt Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen I børsnoterede selskaber må formanden kun påtage sig arbejdsopgaver pålagt af bestyrelsen

7 De forskellige ledelsesorganer Tilsynsråd Minimum 3 personer (kun et krav i aktieselskaber) Varetager tilsyn med direktionen Ansætter direktionen Medlemmer er tilsynsrådet må ikke samtidigt være medlemmer af direktionen Påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde Påser, at bogføring, regnskabsaflæggelse, rapportering, risikostyring, interne kontroller og kapitalberedskab er forsvarligt

8 Ansvar og erstatning Bestyrelsen Reglerne om erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer følger af dansk rets almindelige ansvarsregler og selskabslovens særlige bestemmelser Det bestyrelsesmedlem, som er omhyggelig med sit arbejde, undersøger sagerne ordentligt og kender lovgrundlaget, behøver ikke være særlig bekymret for risikoen for erstatningsansvar

9 Ansvar og erstatning Bestyrelsen Hvis et bestyrelsesmedlem ifalder erstatningsansvar hæfter vedkommende personligt og med hele sin formue. Det er det enkelte bestyrelsesmedlem, som hæfter og ikke bestyrelsen som kollektiv, idet der altid vil være tale om om en selvstændig ansvarsvurdering for hvert enkelt bestyrelsesmedlem Det er ikke tilstrækkeligt til at friholde for evt. erstatningsansvar, at man som bestyrelsesmedlem har gjort sit bedste. Omvendt kræves heller ikke at det enkelte bestyrelsesmedlem er specialist

10 Ansvar og erstatning Bestyrelsen Erstatningsansvar udløses når bestyrelsesmedlemmer har handlet forsætligt, dvs. har været vidende om at handlingen var uansvarlig, eller når bestyrelsesmedlemmer har handlet uagtsomt, dvs. burde have indset at handlingen var uansvarlig Udgangspunktet for vurderingen af om der foreligger uagtsomhed er, hvad man kunne have forventet af det gode bestyrelsesmedlem i den aktuelle situation

11 Ansvar og erstatning Bestyrelsen Der skal være lidt et tab for at et bestyrelsesmedlem kan gøres erstatningsansvarlig for en uansvarlig handling. Er der ikke lidt et tab, er der heller ikke noget at erstatte Det tab som kræves erstattet, skal være en påregnelig følge af den ansvarspådragende handling

12 Bag om regler hvorfor have (ekstern) bestyrelse? Dansk erhvervsliv har hovedvægten blandt ejerledede selskaber ( selskaber med ansatte som beskæftiger ca medarbejdere) Bestyrelsen har samme ansvar for virksomheden hvad enten de løfter ansvaret eller ej. Kan man / tør man i længden tillade sig at påføre sine nærmeste den risiko det er at sidde i en bestyrelsen, hvis de ikke har eller får forudsætninger for at løfte ansvaret?

13 Bag om regler hvorfor have (ekstern) bestyrelse? Dansk erhvervsliv har hovedvægten blandt ejerledede selskaber Pludselig en dag er ejerlederen der måske ikke mere. Hvem skal tage vare om virksomheden og hjælpe familien, hvis (når) det sker? Advokat og revisor vil gøre, hvad de kan, men de er måske ikke de bedste til at drive en virksomhed

14 Bag om regler hvorfor have (ekstern) bestyrelse? Dansk erhvervsliv har hovedvægten blandt ejerledede selskaber Ingen er god til det hele og ingen kan overskue alt. Det at have kvalificerede sparingspartnere er af uvurderlig betydning Ejerlederen får et diskussionsforum, hvor fokus løftes udover de daglige problemstillinger

15 Bag om regler hvorfor have (ekstern) bestyrelse? Ejerlederens 10 bud Pas på, at hverdagens problemer ikke skygger for overblikket og strategien Når virksomheden vokser, bliver der behov for en mere formel organisation (og måske en bestyrelse) Hav respekt for andres meninger ellers kan man ende med at være omgivet af ja-sigere! Uddeleger giv kompetence og ansvar Lav en liste over de væsentligste risici og hvordan de er afdækket

16 Bag om regler hvorfor have (ekstern) bestyrelse? Ejerlederens 10 bud Sørg for at måle (og rapportere) det, som er vigtigt for de forretningsmæssige resultater Fastsæt få målepunkter for en periode Vær opmærksom på ændringer i omverdenen, der giver ændringer i forretningsgrundlaget Hav respekt for lovgivning og regler En god økonomi giver frihed til at handle

17 Bestyrelsen sammensætning? Opgaven er at få sammensat det rigtige team, der sammen med ejeren/direktionen kan realisere virksomhedens målsætning Ledelsesmæssig erfaring Tid Interesse for virksomheden / branchekendskab Evnen til at lytte Kemi med den øvrige bestyrelse

18 Bestyrelsen sammensætning? Opgaven er at få sammensat det rigtige team, der sammen med ejeren/direktionen kan realisere virksomhedens målsætning Selvstændighed må kunne leve op til de øvrige medlemmer Resultatorienteret Ekspertise Abstraktionsevne Udsyn og fremsyn

19 Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsen kan delegere opgaver men IKKE ansvar En hensigtsmæssig FORRETNINGSORDEN kan være med til at sikre, bestyrelsens beslutningsgrundlag er relevant, korrekt og fyldestgørende

20 Bestyrelsens forretningsorden Forretningsordenen for bestyrelsen bør indeholde: Bestyrelsens konstituering (formand / næstformand) Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse (varsel) Bestyrelsens beslutningsdygtighed (regler for beslutninger / stemmer) Dagsorden Forhandlingsprotokol (referater) Fortrolighed (tavshedspligt) Inhabilitet (undgå interessekonflikter) Direktionens opgaver (retningslinjer) Bestyrelsens opgaver (retningslinjer) Årsregnskab, revision (revisionsprotokol)

21 Bestyrelsens årsplan Det er en god ide at have en årsplan, også selv om man ikke kan forudsige alt Første kvartal: Regnskabsmøde og forberedelse af generalforsamling Andet kvartal: Målsætningsmøde og generalforsamling Tredje kvartal: Strategimøde Fjerde kvartal: Budgetmøde og forberedelse af årsafslutning

22 Bestyrelsens protokoller Virksomheden skal føre en række protokoller Aktiebog (registrering af aktionærer) Forhandlingsprotokol for bestyrelsen (referater af møder/forhandlinger) Generalforsamlingsprotokol (referat) Revisionsprotokol (bemærkning til udført revision)

23 Lidt om det formelle bestyrelsesarbejde Afslutning del I spørgsmål/kommentarer?

24 Det strategiske ledelsesmiljø Det handler om langsigtet værdiskabelse

25 Det strategiske ledelsesmiljø De vigtigste ord i alfabetet Hvorhen? Med hvad Hvornår? Hvordan? Hvorfor?

26 Det strategiske ledelsesmiljø Hvorhen (de strategiske ambitioner)? Finansielle mål (indtjening, omsætning, vækst, cash-flow)? Markedsmæssige mål (markedsandel, kendskabsgrad, loyalitet, kundetilfredshed)? Interne målsætninger (antal nye ideer, antal medarbejdere, loyalitet, gns. senority)?

27 Det strategiske ledelsesmiljø Med hvad (forretningsmodel)? Produkter, koncepter, ydelser? Kunder? Salgskanaler? Markeder? Interne processer / kompetencer?

28 Det strategiske ledelsesmiljø Hvordan? Aktiviteter? Aktiviteter? Aktiviteter? Aktiviteter?

29 Det strategiske ledelsesmiljø Hvorfor? Er strategien det logiske svar på vores udfordringer?

30 Setting the scene MEN først skal man kende sit udgangspunkt?

31 Bestyrelsens styring af risici 10 spørgsmål om risiko og kontrol Hvad er de 10 væsentligste forretningsmæssige risici, og hvad er der gjort for at styre dem? Har virksomheden klart formulerede mål hele virksomheden og for hver delaktivitet. Er de formuleret på en måde, så de kan forstås af dem, der skal gennemføre dem. Og er det gjort klart, hvad der kan gå galt og hvad er skal gå godt (følsomhedsanalyser og kritiske succesfaktorer) Hvordan vil man løbende kontrollere de ting, der kan gå galt? Har man sikret sig, at de personer, der skal gribe ind, også får den relevante information og i rette tid, så de kan gribe ind får det går galt?

32 Bestyrelsens styring af risici 10 spørgsmål om risiko og kontrol Har man afdelinger, datterselskaber eller filialer adskilt fra hovedvirksomheden, og er der en tilstrækkelig kontrol med disse? Hvorledes kontrolleres de miljømæssige forhold? Er virksomheden underkastet lovgivning med væsentlige økonomiske implikationer? Kan den daglige ledelse bekræfte, at der er etableret tilstrækkelige styrings- og interne kontrolforanstaltninger for alle væsentlige forretningsområder? Er der tilstrækkelig forsikringsdækning på de områder, hvor man har fundet det mest hensigtsmæssigt at forsikre? Har vi en særskilt opfølgning på investeringer og projekter?

33 Forretningsplan og SWOT-analyse Ide og forretningsplan Hvad er virksomhedens idegrundlag? Hvilke behov hos kunderne søges opfyldt? Er der behov for en visions- og målsætningsdebat? Har vi forretningsområder, som ikke er en del af vores core-business? Skal disse områder opretholdes eller afvikles? Er der konkrete planer for sådanne tilpasninger? Står virksomheden over for etiske problemstillinger i forhold til omverdenen? Er der politiske og/eller lovgivningsmæssige forhold, der vil påvirke virksomheden i fremtiden?

34 Forretningsplan og SWOT-analyse Markeder og kunder Kan vi opdele vores kunder i relevante kundesegmenter? Hvad karakteriserer hvert segment? Hvad er udviklingen i de enkelte segmenter? Er vi afhængige af enkelte store kunder? Hvilke markeder er vi på? Hvorledes er udviklingen på de enkelte markeder? Har vi markedsundersøgelser, der underbygger vore egne oplysninger? Hvorledes styres vores salg på segmenter og markeder? Hvilke salgs- og distributionskanalser anvendes?

35 Forretningsplan og SWOT-analyse Markeder og kunder Finders der sæsonudsving? Er der prisdifferentiering på de forskellige segmenter og markeder? Hvordan styres sælgerne? Hvad er lønsomheden for de enkelte kunder, segmenter og markeder? Hvorledes sikrer vi os mod tab på kundefordringer? Gennemgås leverings- og kreditbetingelser mindst en gang årligt? Er der nye markeder eller kundesegmenter, der kan være interessante i fremtiden? Føres der oversigt over ordrebeholdningen? Hvorledes styres markering og salg, og hvad er vores markedsandel?

36 Forretningsplan og SWOT-analyse Aktiviteter, produkter og produktudvikling Har vi en oversigt over vort produktprogram? Hvorledes udvikler produkterne sig på de enkelte segmenter og markeder? Hvorledes er udviklingen for den enkelte produkter? Har vi en meget stor omsætning på få produkter? Hvad er lønsomheden for de enkelte produkter? Hvor befinder vores produkter sig på deres livscyklus? Har vi patenter eller rettigheder, der står foran udløb? Er der særlige garantiproblemer? Hvorledes foregår virksomhedens produktudvikling?

37 Forretningsplan og SWOT-analyse Aktiviteter, produkter og produktudvikling Er der kapacitetsproblemer i produktion, lager eller distribution? Hvornår har vi senest vurderet produktionsstruktur, herunder underleverandører contra egen produktion? Er er særlige miljømæssige problemer knyttet til nogle af vore produkter?

38 Forretningsplan og SWOT-analyse Konkurrenter Har virksomheden en liste over de væsentligste nuværende konkurrenter? Har vi facts om vores konkurrenter? Kender vi vores konkurrenters pris- og leveringsbetingelser? Foretager vi løbende undersøgelser af vores konkurrenters gøren og laden? Hvad er vores konkurrenters styrker og svagheder i forhold til os? Hvem vil være vore konkurrenter i morgen?

39 Forretningsplan og SWOT-analyse Leverandører Hvem er vores væsentligste leverandører? Har vi skriftlige aftaler? Hvorledes er fornyelses- og opsigelsesbestemmelser? Er vi afhængige af enkelte leverandører? Har vi alternative leverandører? Kan de nuværende leverandører dække vores behov i fremtiden, eller må vi søge nye?

40 Forretningsplan og SWOT-analyse Produktionsanlæg og fast ejendom Har vi en oversigt over anlæg og fast ejendom (anlægskartotek) Har vi kapacitetsproblemer? Har vi en vedligeholdelsesplan? Hvad betyder den teknologiske udvikling inden for vores branche? Står virksomheden over for væsentlige nyinvesteringer de næste 2-3 år? Har vi anlæg, der ikke længere anvendes og skal sælges eller skrottes? Hvorledes er forsikringerne af anlægget?

41 Forretningsplan og SWOT-analyse IT-situationen Hvad er virksomhedens IT-anvendelse? Er der kapacitets- eller hastighedsproblemer? Kan systemerne klare de næste 23 års udvikling? Er der procedurer, der overvejes omlagt til IT-understøttelse? Hvorledes er IT-organisationen? Er der tilstrækkelig sikring af data? Finder der planer for nedbrud af anlæg?

42 Forretningsplan og SWOT-analyse Væsentlige forretningsprocesser Har virksomheden udarbejdet en oversigt over hoved- og delprocesser? Har virksomheden skriftlige procedurebeskrivelser? Hvad er vores kerneprocesser? Har vi et klart billede af vores styringsfokus? Hvad er vores svageste led?

43 Forretningsplan og SWOT-analyse Selskabsstruktur og organisation Hvorledes ser organisationen ud? Findes der skriftelige beskrivelser af ansvarsområder? Findes der skriftlige procedurebeskrivelser? Er organisationen hensigtsmæssig?

44 Forretningsplan og SWOT-analyse Personale Personaleoversigt med opgaver og alder? Findes der uundværlige nøglemedarbejdere? Findes der nødplaner, hvis de pludselig ikke er i virksomheden mere? Er der pensioneringer inden for de næste 2-3 år? Hvad er personaleomsætningen? Giver den anledning til problemer? Hvorledes er medarbejdernes uddannelse i forhold til den planlagte udvikling? Findes der skriftlige ansættelsesaftaler?

45 Forretningsplan og SWOT-analyse Personale Gennemgøres der årlige personalesamtaler? Er der særlige bonus eller tantieme aftaler? Er der behov for at gennemføre en personaleundersøgelse af holdninger og tilfredshed? Findes der konkurrenceklausuler for nøglemedarbejdere? Findes der fagforeningsoverenskomster der er særligt tyngende?

46 Forretningsplan og SWOT-analyse Økonomiske forhold Finder der oversig over udviklingen i væsentlige nøgletal over de seneste tre år? Giver den økonomiske situation anledning til særlige overvejelser? Hvorledes er virksomhedens likviditetssituation?

47 Andet at hænge hatten på Kaplan og Norton, 2004) taler om: Det finansielle perspektiv Kundeperspektiv Det interne procesperspektiv Lærings- og vækstperspektiv

48 Andet at hænge hatten på Kaplan og Norton, 2004) taler om: Det finansielle perspektiv Forbedre omkostningsstruktur Forbedre aktivudnyttelse Øge indtjening

49 Andet at hænge hatten på Kaplan og Norton, 2004) taler om: Kundeperspektiv Pris Kvalitet Tilgængelighed Udvalg Funktionalitet Service Partnerskab Brand

50 Andet at hænge hatten på Kaplan og Norton, 2004) taler om: Det interne procesperspektiv Produktionsprocesser (leverandørstyring, produktion, distribution, service) Kundeorienterede processer (udvalg, tiltrække kunder, fastholde kunder, vækst) Innovationsprocesser (muligheder, design/udvikling, partnerskaber, nye produkter) Lovgivnings- og sociale processer (miljø, sikkerhed, sundhed, samfund)

51 Andet at hænge hatten på Kaplan og Norton, 2004) taler om: Lærings- og vækstperspektiv Kultur Ledelse Alignment Team work

52 Workshop / temaarbejde Hvad skal direktionen forberede / hvad er agendaen, når følgende temaer skal behandles på bestyrelsesmødet: Status, udvikling og perspektiv Produkt/konceptplatform Status, udvikling og perspektiv Distributionsplatform Status, udvikling og perspektiv Kommunikationsplatform/markedsføring Status, udvikling og perspektiv Forsynings/supply chain platform Vælg eventuelt en konkret virksomhed i jeres gruppe Vi vil meget gerne høre om egne erfaring/gode råd mht. bestyrelse og/eller advisory board arbejde

53 Workshop / temaarbejde Fremlæggelse, diskussion i plenum

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Den effektive bestyrelse

Den effektive bestyrelse Den effektive bestyrelse En konkret guide til hvordan den effektive bestyrelse sammensættes og arbejder i vækstvirksomheder med eksterne ejere. Forfattere: Kim Wiencken Søren J. Nielsen Jacob Bratting

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 1. September 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere