KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD Godkendt til ikrafttrædelse: Udskrift af

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING ORGANISATION Juridisk enhed Lovmæssige forhold Ledelsesniveauer Organisationsdiagrammer Organisationsdiagram Organisationsdiagram - Klinisk Biokemisk Afsnit Diagram over teknisk ledelse KBA Funktioner og stabe Laboratorieledelsen Afsnitsledelsen, KBA Laboratoriechefen Teknisk ledelse Underskriftsberettigelse Stedfortrædere Kvalitetsstyring Laboratorieinformationssystemet Indkøb Læger Biokemiker/Kemiker Afdelingsbioanalytikere Specialister / superbrugere Bioanalytikere og laborant med bioanalytikerfunktion (vagtgående) Prøvetagere og bioanalytikere med begrænset ansvar Afsnitssekretær Uddannelse af bioanalytikere Uddannelse af speciallæger Uddannelse af andet personale Forskning ETISK ADFÆRD KOMMUNIKATION KVALITETSLEDELSESSYSTEMET Beskrivelse af kvalitetsledelsessystemet Kvalitetsniveauer Afsnittets kvalitetspolitik Ansvar for kvalitetsledelsessystemet Informationspligt til DANAK DOKUMENTSTYRING AFTALER OM YDELSER Aftaler med de kliniske afdelinger UNDERSØGELSER UDFØRT AF HENVISNINGSLABORATORIER EKSTERNE YDELSER OG LEVERENCER Indkøb af varer Side 2 af 33

3 9.2 Rekvisition af serviceydelser / tekniker RÅDGIVNING BEHANDLING AF KLAGER OG HENVENDELSER Håndtering af henvendelser og klager AFVIGELSER, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE HANDLINGER Identifikation af afvigelser Korrigerende og forebyggende handlinger Registrering af afvigelser Løbende forbedringer Håndtering af utilsigtede hændelser, UTH STYRING AF REGISTRERINGER EVALUERING OG INTERN AUDIT LEDELSENS EVALUERING PERSONALE Personalepolitik Personalesag Kompetenceudvikling FYSISKE OMGIVELSER OG MILJØFORHOLD Indretning Temperaturovervågning Støjforhold Elektricitet Adgangsforhold til afsnittet Arbejdsmiljø APPARATUR INKLUSIVE IT-UDSTYR Apparaturpolitik Anskaffelse og registrering af apparatur Validering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatur Kalibrering og sporbarhed PROCESSER TIL PRÆEKSAMINATION REKVISITION, PRØVETAGNING OG HÅNDTERING ANALYSEMETODER Generelt Validering af analysemetoder Vejledninger og datablade KVALITETSSIKRING Intern kvalitetssikring Ekstern kvalitetssikring ved laboratoriesammenligninger VALIDERING AF RESULTATER Resultater overført online fra analyseapparatur Manuelt indtastede resultater Side 3 af 33

4 23. PROCESSER TIL POSTEKSAMINATION Svarafgivelse generelt Referenceinterval / klinisk beslutningsgrænse LABORATORIE-INFORMATIONS-SYSTEM REFERENCER Interne Eksterne Side 4 af 33

5 1. INDLEDNING Klinisk Biokemisk Afsnit er en del af s Diagnostiske Afdeling. Klinisk Biokemisk Afsnit (KBA) varetager blodprøvetagning og optagelse af elektrokardiogrammer (EKG) på ambulante og indlagte patienter i KBA s Blodprøvetagningsambulatorium, på de kliniske afdelingers sengeafsnit samt på Psykiatrisk Center Glostrup. Derudover udfører Kliniske Biokemisk Afsnit biokemiske analyser for en lang række biokemiske, immunologiske, hæmatologiske, koagulations og farmakologiske blodparametre for Glostrup Hospitals kliniske afdelinger samt for eksterne samarbejdspartnere. Afsnittet yder faglig rådgivning vedrørende kliniske biokemiske problemstillinger, udfører udviklingsprojekter og samarbejder med de øvrige kliniske biokemiske afdelinger i Region Hovedstaden bl.a. med udveksling af analyser. Endvidere er afsnittet tilknyttet Københavns Universitet og har såvel forskning som undervisningsforpligtigelse. Afsnittets forskningsmæssige fokus retter sig mod knogle og søvnsygdomme. Herunder udvikling og brug af biomarkører ved de nævnte sygdomme. Afsnittet har læger i hoveduddannelsesforløb og bioanalytikerstuderende i klinisk undervisningsforløb. Klinisk Biokemisk Afsnits rutinesektion er beliggende i Mellembygningen 2. sal vest og omfatter et blodprøvetagningsambulatorium, laboratorier og kontorfaciliteter. Klinisk Biokemisk Afsnits forskningssektion er beliggende i Forskerpark Glostrup, Nord. Afsnittets kvalitetsledelsessystem er beskrevet i foreliggende kvalitetshåndbog, hvor kvalitetspolitik og - styring, organisation og - ledelsesstruktur, roller, ansvar og opgaver er uddybet. Kvalitetsledelsessystemet skal sikre, at det daglige laboratoriearbejde udføres systematisk, med en høj teknisk standard samt dokumenterer kvaliteten af laboratoriets ydelser. Yderligere skal kvalitetsledelsessystemet opfylde kravene i [DS/EN ISO 15189; 2013] og [Akkrediteringsstandarder for Sygehuse, Den danske Kvalitetsmodel] 2. ORGANISATION 2.1 Juridisk enhed Klinisk Biokemisk Afsnit er en del af Diagnostisk Afdeling på. Diagnostisk Afdeling blev etableret 1. januar 2012 og udgøres af Klinisk Biokemisk Afsnit, Klinisk Fysiologisk Afsnit og Radiologisk Afsnit. Klinisk Biokemisk Afsnits adresse er: Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling, Nordre Ringvej Glostrup Side 5 af 33

6 2.2 Lovmæssige forhold Medarbejdere ved Klinisk Biokemisk Afsnit er omfattet af lov om udøvelse af lægegerning [Loven om udøvelse af lægegerning (www.retsinfo.dk], og sundhedsloven [Loven om patienters retsstilling (www.retsinfo.dk], samt [Ordning om patientforsikring (www.retsinfo.dk], der stiller krav om, at afsnittet garanterer patienternes fortrolighed vedrørende personoplysninger og analyseresultater. Alle medarbejdere på sygehuset er underkastet tavshedspligt vedrørende sådanne oplysninger. Klinisk Biokemisk Afsnit følger reglerne for indberetningspligt i henhold til: Lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Lov om medicinsk udstyr Bekendtgørelse om medicinsk udstyr Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik 2.3 Ledelsesniveauer Ledelsen udøves efter [Region Hovedstadens ledelsespolitik], da er en del af Region Hovedstaden. Koncerndirektionen varetager den øverste, administrative ledelse af Regionens hospitalsvæsen. Koncerndirektionen består af en regionsdirektør og to koncerndirektører - med regionsdirektøren som lederen med det endelige ansvar og kompetence. Ledelsen af varetages af hospitalets direktion, der består af en hospitalsdirektør og to vicedirektører med hospitalsdirektøren, som hospitalets øverste ansvarlige leder. Ledelsen af Diagnostisk Afdeling varetages af afdelingsledelsen bestående af en ledende overlæge, en ledende bioanalytiker og en ledende overradiograf. Ledelsen af Klinisk Biokemisk Afsnit varetages af laboratorieledelsen bestående af en specialeansvarlig overlæge og en ledende bioanalytiker. Laboratorieledelsen har sammen med afdelingsledelsen for Diagnostisk Afdeling det fulde ledelsesmæssige ansvar i forhold til afsnittets samlede ydelser, i form af undersøgelser, behandling, service og fysiske forhold samt prøvetagning på de kliniske afdelinger. Side 6 af 33

7 2.4 Organisationsdiagrammer Organisationsdiagram Version 20. maj 2014 IWF Organisationsdiagram - Klinisk Biokemisk Afsnit Områder, der ikke er omfattet af ISO akkrediteringen, er markeret med gråt. Side 7 af 33

8 2.4.3 Diagram over teknisk ledelse KBA Afdelingsledelsen, Diagnostisk Afdeling Ledende overlæge Ledende bioanalytiker Ledende overradiograf Laboratorieledelsen, KBA Specialeansvarlig overlæge Ledende bioanalytiker Teknisk ledelse KBA Kvalitetsstyring Kvalitetsansvarlig overlæge Kvalitetskoordinator Biokemiker/kemiker fagligt ansvar Biokemikere/kemiker Lægefagligt ansvar Læger Sekretariat Afsnitssekretær Bio.ana. uddannelse Bioanalytikerunderviser Lab. info. system Systemadministrator Biomarkør lab Afdelingsbioanalytiker Kemi og Immunkemi Afdelingsbioanalytiker Hæmatologi Koagulation POCT Afdelingsbioanalytiker Farmakologi TOSOH Afdelingsbioanalytiker Ambulatorium Prøvetagning Prøvemodtagelsen Forsendelsen Afdelingsbioanalytiker Lab. info. system Specialist Biomarkør lab Specialist Kemi og Immunkemi Specialist Hæmatologi Koagulation Specialist POCT Specialist Farmakologi TOSOH Specialist Ambulatoriet Prøvetagning, Forsendelsen Prøvemodtagelse Specialist Bioanalytikere, laboranter, prøvetager og studerende IWF Funktioner og stabe Alle afsnittets medarbejdere har individuelle stillingsbeskrivelser {PRO-2001 Personalesagsstyring}. Ansvar, beføjelser og indbyrdes forhold er defineret i {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse} Laboratorieledelsen Afsnitsledelsen, KBA Laboratorieledelsen også benævnt Afsnitsledelsen, KBA, bestående af den ledende bioanalytiker og den specialeansvarlige overlæge, har det overordnede ansvar for laboratoriets samlede drift og administration. Laboratorieledelsen fastlægger niveauet for afsnittets kvalitetspolitik og tekniske kompetence, således at laboratoriets opgaver kan udføres i overensstemmelse med kravene i kvalitetsledelsessystemet og brugernes behov. Laboratorieledelsen varetager de strategiske og taktiske ledelsesopgaver, som udformning af kvalitetspolitikken, kvalitetsmål, handleplaner, planlægning og styring af ressourcer og kapacitet, kvalitetsudvikling, den overordnede personaleledelse, kompetenceudvikling og forskning. Laboratorieledelsen er engageret i udviklingen, implementeringen og evalueringen af kvalitetsledelsessystemet samt i løbende forbedringer af dets effektivitet. Side 8 af 33

9 Laboratorieledelsens overordnede ledelsestiltag og -opgaver løses i tæt samarbejde med afsnittets ledelsesteam (afdelingsbioanalytikerne), afdelingsledelsen Diagnostisk Afdeling, hospitalets kliniske afdelinger og laboratoriets øvrige brugere: Personalepolitik, struktur, aktivitet, budget og arbejdsmiljø behandles i Diagnostisk Afdelings MED-udvalg Kvalitetssikring og klager behandles på kvalitetssikringsmøder Den daglige drift, der omfatter kvalitets- og sikkerhedsmæssige problemstillinger samt økonomi, aktivitet, ressourcer og personale, behandles på driftsmøder og ledermøder De kliniske afdelingers krav og ønsker til Klinisk Biokemisk Afsnit drøftes mindst en gang årligt med de respektive kliniske afdelingsledelser Oversigt over afsnittets mødeaktivitet fremgår af {PRO-2026 Kommunikation}. Laboratorieledelsen vægter medindflydelse og åbenhed om beslutninger Laboratoriechefen Den specialeansvarlige overlæge er laboratoriechefen og har det overordnede ansvar for laboratoriets samlede drift og administration. Laboratoriechefen er ansvarlig for faglige, videnskabelige, rådgivende/vejledende, organisatoriske administrative og uddannelsesmæssige forhold, der er relevante for laboratoriets samlede drift og administration. Laboratoriechefen (eller personer der har fået delegeret opgaver af denne) har ansvaret for: Effektivt lederskab af laboratoriet i samarbejde med den ledende bioanalytiker At samarbejde med relevante akkrediterings- og myndighedsorganer, relevante administrative embedsmænd, sundhedsvæsenet og den patientkreds der betjenes af laboratoriet At sørge for at der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til at udføre afsnittets laboratorieydelser At sikre, at afsnittets kvalitetspolitik implementeres At sikre, en høj faglighed i afsnittet At sikre, et godt arbejdsklima og en god arbejdsmoral samt at der etableres et sikkert arbejdsmiljø, i overensstemmelse med god praksis og gældende lovgivning At sikre, at der ydes klinisk rådgivning med hensyn til valg af undersøgelser, brug af laboratoriets ydelser og fortolkning af undersøgelsesresultaterne Medvirke ved udvælgelse og overvågning af laboratoriets leverandører Udvælgelse af eksterne laboratorier baseret på deres kvalitet At sørge for faglige udviklingsprogrammer for afsnittets ansatte samt mulighed for at deltage i videnskabelige og andre aktiviteter rettet mod laboratorier At definere, implementere og overvåge standarden af afsnittets ydelser og kvalitetsforbedringer Overvåge alt laboratoriearbejde for at sikre, at der frembringes pålidelig og klinisk relevant information Behandling af klager, forespørgsler/forslag fra personalet og/eller brugere af laboratoriets ydelser Udarbejde nødprocedurer for at sikre, at væsentlige ydelser er tilgængelige i nødsituationer eller under andre forhold, hvor laboratoriets ydelser er begrænsede eller utilgængelige Planlægge og lede forskning og udvikling, der er relevant for afsnittet Side 9 af 33

10 2.5.3 Teknisk ledelse Den tekniske ledelse består af den specialeansvarlige overlæge, den ledende bioanalytiker, den kvalitetsansvarlige overlæge, læger, biokemiker/kemiker, afsnitssekretær, kvalitetskoordinatoren, systemadministratoren, bioanalytikerunderviseren samt afdelingsbioanalytikerne {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse} Underskriftsberettigelse Person der af laboratorieledelsen er tildelt underskriftberettigelse til et defineret ansvarsområde. Laboratorieledelsen KBA tildeler underskriftsberettigelse til den tekniske ledelse. Afdelingsbioanalytikere, kvalitetskoordinator, afsnitssekretær, læger og biokemiker/kemikere får tildelt underskriftberettigelse i forbindelse med deres ansættelse. Laboratorieledelsen har ansvaret for at kontrollere, at den tekniske ledelse har de fornødne kompetencer ved ansættelsen. Den ledende bioanalytiker samt afdelingsbioanalytikerne tildeler underskriftsberettigelse til specialister og har ansvaret for at kontrollere, at specialisterne har kompetencer svarende til deres stillingsbeskrivelse. Den ledende bioanalytiker samt afdelingsbioanalytikerne tildeler underskriftsberettigelse til superbruger, bioanalytikere og laboranter, efter at de har modtaget relevant teoretisk undervisning og praktisk oplæring dokumenteret på relevante kompetenceskemaer. Samtidigt tildeles tilsvarende rettigheder i Labka II ifølge {PRO-2002 Kompetenceudvikling - bioanalytikere og laboranter}. Den ledende bioanalytiker og afdelingsbioanalytikerne vikarierer for hinanden ved tildeling af underskriftsberettigelse til specialister, superbruger, bioanalytikere og laboranter. {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse} Stedfortrædere For ledende og tekniske nøglepersoner er der udpeget stedfortrædere. Nøglepersoner er ansatte med specifikke ansvarsområder i afsnittet. Det fremgår af de enkeltes stillingsbeskrivelser samt {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse}, hvem der er stedfortræder og hvilke områder, man er stedfortræder for Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring er en stabsfunktion, der udføres af et kvalitetsteam {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse}, der ved behov kan suppleres med afsnittets øvrige personale. Den kvalitetsansvarlige overlæge (kvalitetschefen) og kvalitetskoordinatoren er sammen med laboratorieledelsen overordnet ansvarlig for at fastlægge, etablere, beskrive, implementere og vedligeholde kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedre dets effektivitet. Den kvalitetsansvarlige overlæge og kvalitetskoordinatoren er ansvarlige for løbende at: vurdere kvalitetsledelsessystemets effektivitet herunder sikre, at akkrediteringskrav og kvalitetsmål overholdes implementere kvalitetsforbedringer og kvalitetsaktiviteter medvirke ved undervisning af afsnittets personale i kvalitetsledelsesstyresystemet og afsnittets kvalitetspolitikker og kvalitetsmål planlægge og udføre audit af kvalitetsledelsessystemet introducere nyansatte til systemet Side 10 af 33

11 Den kvalitetsansvarlige overlæge er laboratorieledelsens repræsentant i forhold til Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Laboratorieinformationssystemet Stabsfunktionen varetages af en systemadministrator med bioanalytikerbaggrund. Systemadministratoren er ansvarlig for afsnittets IT-programmer og elektroniske laboratorieinformationssystem, Labka II, og er kontaktpersoner til Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), leverandøren af Labka II, CSC, og øvrige eksterne konsulenter/leverandører af afsnittets ITløsninger. Systemadministratoren drifter, vedligeholder, underviser i, udvikler og yder support af laboratorieinformationssystemet. Systemadministratoren assisteres af en Labka II specialist, der er stedfortræder for systemadministratoren, når denne er fraværende Indkøb Afsnitssekretæren varetager administration af kontorartikler herunder sikring af minimumsbeholdning ved udarbejdelse og administration af relevante defektkort. Sterildepotet varetager administration af sterildepotets varer ved aflæsning af Sterildepotets stregkodeopmærkninger. Afdelingsbioanalytiker / specialist varetager leveringsaftaler og apparaturspecifikke indkøb. {PRO-2012 Indkøb og lagerstyring} Læger Afsnittets læger er speciallæger i klinisk biokemi eller under hoveduddannelse til samme. Lægerne har det lægefaglige ansvar indenfor laboratoriets ydelser og har ansvar for den lægefaglige kontakt til de kliniske afdelinger og afsnittets øvrige brugere. De interne lægefunktioner omfatter løsning af fagligt relevante problemstillinger som: kliniske og analyserelaterede problemstillinger, vurdering af evidensen for evt. opsætning af nye analyser/teknologier, medvirke til efterlevelse af afsnittets kvalitetssikring, lægefaglige input til kvalitetssikringsgrupperne og til ad. hoc. arbejdsgrupper, undervisning/formidling samt patientrelateret forsknings- og udviklingsarbejde. Læger i hoveduddannelse løser opgaverne under supervision {PRO-2030 Funktionsbeskrivelse for læger i hoveduddannelse} Biokemiker/Kemiker Biokemiker/Kemiker har det biokemiske/kemiske ansvar indenfor laboratoriets ydelser. Biokemiker-/ kemikerfunktioner omfatter løsning af faglige relevante problemstillinger som: kliniske og analyserelaterede problemstillinger ud fra en biokemisk/kemisk synsvinkel, medvirke til efterlevelse af afsnittets kvalitetssikring, biokemiker/kemiker faglige input til kvalitetssikringsgrupperne og til ad. hoc. arbejdsgrupper, udvikling og opsætning af nye analyser, teknologiafprøvninger, undervisning/formidling samt patientrelateret forsknings- og udviklingsopgaver. Kemikeren har specifikt ansvar for afsnittets arbejde med kemikalier samt forpligtelser i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø- og miljølovgivning {OVD-0002 Sikkerhedshåndbog} og {OVD-0007 Kemikaliehåndbog}. Side 11 af 33

12 Afdelingsbioanalytikere Analysesektionerne ledes af hver sin afdelingsbioanalytiker, som er ansvarlig for sektionernes daglige drift, koordinering af arbejdsopgaver, personaleplanlægning, kvalitetssikring, vejledninger/instrukser, sikkerhed og uddannelse. Afdelingsbioanalytikerne refererer til laboratorieledelsen og nærmeste underordnede er specialister, bioanalytikerne, laboranterne og prøvetagere. Afdelingsbioanalytikerne har ledelsesansvar for deres respektive faglige områder samt for en del af personalet. De har ansvar for kompetenceudvikling, udarbejdelse af uddannelsesplaner og opfølgning på disse samt gennemførsel af medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afdelingsbioanalytikerne er ansvarlige for introduktion af og planlægning af oplæring af nyansatte bioanalytikere/laboranter/prøvetager {PRO-2016 Introduktion af nyansatte} Specialister / superbrugere Bioanalytikere med godkendt uddannelse og kompetence til og ansvar for at udføre opgaver vedrørende kvalitetssikring, udarbejdelse af vejledninger og logbøger, vedligeholdelse af apparatur, fejlfinding på apparatur og varebestilling. Specialisten varetager i samarbejde med afdelingsbioanalytikeren opsætning/afprøvning/validering/indkøring af nyt analyseapparatur/nye analysemetoder, samt oplæring og undervisning af nyansat personale. Specialisten refererer til afdelingsbioanalytikeren og ved afvigelser informeres denne. I forbindelse med større implementeringsopgaver kan bioanalytikere med særlige kompetencer, for en given, periode udpeges som superbrugere. Superbrugere refererer til afdelingsbioanalytikeren Bioanalytikere og laborant med bioanalytikerfunktion (vagtgående) Bioanalytikere med godkendt uddannelse har kompetence til og ansvar for at udføre analysearbejde og andre funktioner i henhold til deres kompetencegivende uddannelse {PRO-2002 Kompetenceudvikling - bioanalytikere og laboranter}. Ved ændringer, uregelmæssigheder og fejl vedrørende den daglige service informeres den relevante afdelingsbioanalytiker/specialist Prøvetagere og bioanalytikere med begrænset ansvar Ansatte med eventuel anden sundhedsfaglig uddannelse benævnt prøvetagere og bioanalytiker med begrænset ansvar har kompetence til og ansvar for at udføre prøvetagning og andre funktioner i henhold til deres kompetenceskemaer {PRO-2002 Kompetenceudvikling - bioanalytikere og laboranter}. Ved ændringer, uregelmæssigheder og fejl vedrørende den daglige service informeres den relevante afdelingsbioanalytiker/specialist Afsnitssekretær Afsnitssekretæren udfører sekretærmæssige opgaver i form af referatskrivning, fakturaskrivning, personaleadministration, vedligeholdelse og opdatering af diverse kvalitetsdokumenter og registreringer. Afsnitssekretæren varetager administration af kontorartikler, PC-administration, PC-problemløsning samt kontakt til CITM ved PC-problemer. Side 12 af 33

13 Uddannelse af bioanalytikere Afsnittet har uddannelsesforpligtigelse af bioanalytikerstuderende. Bioanalytikerunderviseren er ansvarlig for denne i samarbejde med regionens øvrige laboratoriespecialer og Professionshøjskolen Metropol. Undervisningen i afsnittet udføres i samarbejde med afdelingsbioanalytikerne og specialisterne under hensyntagen til afsnittets daglige drift. Bioanalytikerunderviseren er desuden ansvarlig for ad hoc undervisning af afsnittets og hospitalets ansatte Uddannelse af speciallæger Afsnittet har uddannelsesforpligtelse af læger i speciallægeuddannelse (hoveduddannelse) indenfor klinisk biokemi. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for introduktion til undervisningsprogrammet samt de i uddannelsesprogrammet udstukne evalueringer {PRO-2030 Funktionsbeskrivelse for læger i hoveduddannelse} Uddannelse af andet personale Afsnittet står for undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale på de kliniske afdelinger i brugen af decentralt analyseapparatur og korrekt blodprøvetagning Forskning Afsnittets specialeansvarlige overlæge har ansvaret for forskningen. Afsnittets hovedforskningsområder er knogle- og søvnsygdomme. Afsnittet tilbyder, efter forudgående aftale, at hjælpe de kliniske afdelinger med laboratorieydelser i forbindelse med videnskabelige projekter (interne projekter). Endvidere analyseres prøver, som indgår i andre institutioners projekter (eksterne projekter). Sådanne aftaler kræver en formel ansøgning fra den projektansvarlige og en efterfølgende godkendelse af den specialeansvarlige overlæge. {PRO-2053 Videnskabelige projektprøver}. Forskningen finansieres hovedsagelig via midler fra private og offentlige fonde. 3. ETISK ADFÆRD Det er afsnittets politik, at alt personale er fri for enhver utilbørlig intern og ekstern kommerciel, økonomisk eller anden form for pression og indflydelse, der vil kunne have en ugunstig indflydelse på arbejdets kvalitet. Klinisk Biokemisk Afsnit ønsker at købe reagenser og apparatur alene baseret på kvalitetsmæssige og økonomiske overvejelser, hvor sidstnævnte kun er præget af afsnittets tarv. Endvidere ønsker Klinisk Biokemisk Afsnit ikke at indgå i aktiviteter, der vil kunne mindske tilliden til dets kompetence, uvildighed, dømmekraft eller operationelle uafhængighed. Ved udarbejdelse af rapporter, der anbefaler indkøb af en given vare, påhviler det medlemmer af en given arbejdsgruppe selv at meddele afsnitsledelsen, hvis der er interessekonflikter, som kan være af betydning. Eventuel inhabilitet der ville kunne give anledning til at anfægte den pågældendes uafhængighed, skal oplyses forud for ethvert samarbejde {PRO-2031 Etiske retningslinjer}. Klinisk Biokemisk Afsnit garanterer patienterne fortrolighed vedrørende personoplysninger og analyseresultater. Alle medarbejdere er underkastet tavshedspligt vedrørende sådanne oplysninger. Afsnittet sikrer at projektmedarbejdere, leverandører og gæster er indforstået med, at de ligeledes er underkastet tavshedspligt, idet de ved ophold i afsnittet kan få kendskab til fortrolige oplysninger {PRO-2021 Adgangskontrol}. Side 13 af 33

14 For beskyttelse og sikring af analysedata anvendes et laboratorieinformationssystem, Labka II. Afsnittet er omfattet af Persondataloven [Lov om behandling af personoplysninger] for så vidt angår opbevaring og registrering af data, der vedrørende klinisk biokemiske analyser, EKG måling og indsamling af prøvemateriale til kliniske projekter. Afsnittet er omfattet af Sundhedslovens regler om selvbestemmelse over biologisk materiale. Prøvemateriale opbevares kun i kortere tid på afsnittet. Hvis patienten rejser krav om udlevering af prøvemateriale, vil afsnittet medvirke, hvis muligt, til udlevering [Sundhedsloven]. 4. KOMMUNIKATION Klinisk Biokemisk Afsnit prioriterer og forventer at alle bidrager til vidensdeling og et højt informationsniveau. Dette sikres gennem afholdelse af afsnits -og afdelingsmøder med deltagelse af alle eller udvalgte medarbejdere samt gennem nyhedsbreve og opslag {PRO-2026 Kommunikation}. Mødeindkaldelser og accept af deltagelse sker via mailsystemet. Meddelelser, drøftelser og beslutninger registreres i form af referater, der tilgås via det elektroniske fællesdrev: P-drev/Registreringer/Mødereferater. Dagsordener og referater følger specifikke skabeloner. Kommunikation vedrørende effektiviteten af Klinisk Biokemisk Afsnits ydelser sikres gennem årlige dialogmøder med rekvirenter og hospitalets direktion. Møderne afvikles med fokus på samarbejde og nøgletal. Endvidere indkaldes til ad hoc møder med interessenter, hvor dette er påkrævet. 5. KVALITETSLEDELSESSYSTEMET Kvalitetsledelsessystemet skal sikre, at det daglige laboratoriearbejde udføres systematisk, med en høj teknisk standard samt dokumentere kvaliteten af laboratoriets ydelser. For at sikre dette, skal kvalitetsledelsessystemet opfylde kravene i [DS/EN ISO 15189; 2013] og [Akkrediteringsstandarder for Sygehuse, Den danske Kvalitetsmodel]. Kvalitetsledelsessystemet omfatter alt arbejde, der udføres i forbindelse med de rekvirerede kliniske analyser, men ikke afsnittets forsknings- og undervisningsaktiviteter. Det er afsnittets mål, at 75 % af de afgivne analyseresultater i 2015 stammer fra akkrediterede analyser. Analyser, der kun udføres i mindre omfang, er ikke/ vil ikke blive søgt akkrediteret. 5.1 Beskrivelse af kvalitetsledelsessystemet Kvalitetsledelsessystemet skal sørge for at integrere alle processer, der er nødvendige for at opfylde afsnittets kvalitetspolitik og mål, brugernes behov og krav, samt at der følges op og evalueres på disse. Kvalitetsledelsessystemets organisation, mål, politikker og opgaver er beskrevet i nærværende kvalitetshåndbog. Side 14 af 33

15 5.2 Kvalitetsniveauer Kvalitetsledelsessystemet består af 3 niveauer: Det strategiske niveau: Her beskrives, afsnittets overordnede målsætninger, politikker, organisation og ansvarsforhold, der er retningsgivende for afsnittets aktiviteter og udgangspunkt for det taktiske og operative niveau. Det taktiske niveau Her beskrives, hvordan de strategiske beslutninger skal implementeres og omsættes til virkelighed i afsnittet. Det operative niveau. Her beskrives, hvorledes beslutningerne i det taktiske og strategiske niveau omsættes til handling. Dokumenter tilknyttet de tre niveauer og deres indbyrdes relationer fremgår af nedenstående figur og er beskrevet i {PRO-2005 Dokumentstyring}. Kvalitetsledelsessystemet er videreformidlet til relevant personale, som beskrevet i {OVD-0004 Personalehåndbog}, {PRO-2005 Dokumentstyring}, {PRO-2016 Introduktion af nyansatte} og {PRO-2026 Kommunikation}. I forbindelse med oplæring, intern audit, ledelsens evaluering og kompetenceudvikling sikres at dokumenterne er forstået og implementeret. Side 15 af 33

16 5.3 Afsnittets kvalitetspolitik Med en høj grad af service og kort ventetid, at udføre relevant og korrekt blodprøvetagning og EKG optagelse Med en høj teknisk standard og kvalitet samt kort svartid at udføre valide laboratorieanalyser af kliniske biokemiske parametre med henblik på korrekt diagnostik og behandlingskontrol At anvende nyeste analysemetoder til at udføre afsnittets ydelser og imødekomme rekvirenternes behov At yde relevant faglig rådgivning med en høj grad af kvalitet At afsnittets kvalitetsmål reflekterer brugernes behov At kvaliteten af laboratoriets ydelser løbende evalueres og forbedres At kravene i ISO overholdes At undervise med en høj grad af kvalitet At udføre relevante udviklings- og forskningsprojekter til gavn for patienterne At have kompetent personale der løbende kompetenceudvikles afstemt efter afsnittets ydelser At have tilstrækkelige personaleressourcer og økonomiske ressourcer, der benyttes rationelt og optimalt At have en god patient- og personaleetik At have et godt og sikkert arbejdsmiljø med en god omgangstone At vedligeholde og udvikle afsnittets kvalitetskultur Afsnittets kvalitetsmål og handleplaner opdateres årligt {OVD-0008 Mål og handleplaner for 2014} og afsnittets kvalitetsindikatorer afstemmes derefter {PRO-2048 Kvalitetspolitik, mål og indikatorer}. 5.4 Ansvar for kvalitetsledelsessystemet Den kvalitetsansvarlige overlæge har i samarbejde med kvalitetskoordinatoren ansvar for: Drift, vedligehold og udvikling af kvalitetsledelsessystemet Vedligeholdelse af afsnittets kvalitetshåndbog Koordinere kvalitetsstyringsarbejdet Tilrettelæggelse af interne audits Implementering af nye og/eller ændrede procedurer Opgørelser af afvigelser og klager Indberetning af utilsigtede hændelser m.m. Evalueringen af kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedringer af dets effektivitet Alle medarbejdere er ansvarlige for at udføre deres arbejde, således at de overholder kvalitetshåndbogen samt procedurer og vejledninger. Hvis en medarbejder bliver opmærksom på arbejdsgange eller konkrete hændelser, der er i strid med procedurer og vejledninger, er vedkommende forpligtet til at rapportere dette til den dokumentansvarlige eller ved brug af afvige- og idérapport {PRO-2003 Afvigelser og fejl}. Side 16 af 33

17 5.5 Informationspligt til DANAK Ifølge [DANAK Akkrediteringsbestemmelse AB 1 Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Informationspligt] har KBA pligt til at informere DANAK om forhold, som kan have indflydelse på akkrediteringens opretholdelse {PRO-2041 Informationspligt til DANAK}. 6. DOKUMENTSTYRING Alle arbejdsgange, der har betydning for at sikre planlægning, funktion og styring af afsnittets processer, er beskrevet i interne og eksterne dokumenter overvejende i elektronisk format. Gældende og nedlagte elektroniske dokumenter og disses distribution er tilgængelige og registreres via afsnittets fælles elektroniske arkiv: {P:\Klinisk biokemisk afd X\GLO Kvalitetsdokumenter\Dokumenter}. Dokumenthierarki i 3 niveauer er omdrejningspunktet for afsnittets dokumentstyringssystem. Alle interne dokumenter på Klinisk Biokemisk Afsnit skrives i skabeloner for at sikre et ensartet udseende. Afsnitsledelsen udpeger de dokumentansvarlige. Kun den tekniske ledelse, afsnittets specialister samt kvalitetskoordinatoren kan være dokumentansvarlige {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse}. Af ethvert dokument fremgår, hvem der har dokumentansvaret. Den dokumentansvarlige har ansvaret for, at dokumentet beskriver afsnittets praksis og at dokumentet efterlever afsnittets gældende procedure {PRO-2005 Dokumentstyring}. Dokumentstyringen omfatter godkendelse, identifikation, fordeling, indeksering, arkivering, revision og kassation af dokumenter i såvel papir - som elektronisk format og sikrer: Tilgængelighed af godkendte og relevante dokumenter på steder, hvor de er nødvendige At der foretages løbende revision af relevante dokumenter At dokumenter, som er udgået/forældede fjernes og tydeligt mærkes, så de ikke utilsigtet anvendes. Der er fastsat perioder for dokumenters arkivering, vedligeholdelse og makulering. Opbevaringstiden er fastsat til minimum 5 år. Systematisk dokumentgennemgang og godkendelse på ny sker af den dokumentansvarlige minimum hvert andet år. Visse dokumenttyper årligt {PRO-2005 Dokumentstyring}. Det er kvalitetskoordinatorens ansvar, at dokumentoversigterne ajourføres i forhold til resultatet af dokumentgennemgangen og / eller ændringer i dokumenter. Ansvaret for udarbejdelse, opdatering samt registrering af dokumenter i afsnittet ligger hos afsnitsledelsen samt hos de medarbejdere, der har fået uddelegeret dette ansvar. Ansvar for dokumentstyring af datablade på hjemmesiden varetages af Diagnostisk Afdelings VIP-redaktør. 7. AFTALER OM YDELSER Klinisk Biokemisk Afsnits mål og rammer er fastlagt i årlige dialogaftaler mellem afsnitsledelsen og hospitalets direktion. Dialogaftalen respekterer de overordnede målsætninger fastlagt af Region Hovedstaden og tager endvidere udgangspunkt i Sygehusloven, i den overordnede dialogaftale for, tekniske ressourcer og faglige kompetence i afsnittet. Af aftalen fremgår forventet forskningsaktivitet og særlige indsatsområder. Udvalgte emner fra dialogaftalen kan indgå som bidrag til hospitalets fokusområder og i det overordnede Virksomhedsgrundlag. Side 17 af 33

18 7.1 Aftaler med de kliniske afdelinger Der afholdes årligt mindst et møde mellem de enkelte afdelingsledelser på de kliniske afdelinger og afsnitsledelsen på Klinisk Biokemisk Afsnit. På mødet indhentes oplysninger om, Klinisk Biokemisk Afsnits ydelser opfylder afdelingernes behov og krav. Dette med henblik på justering af eksisterende aftaler om medicinske laboratorieydelser, oprettelse af nye samt rådgivning. Såfremt Klinisk Biokemisk Afsnit ikke kan overholde sine forpligtigelser, rettes henvendelse til de enkelte afdelingsledelser {PRO-2042 Dialog med de kliniske afdelinger}. 8. UNDERSØGELSER UDFØRT AF HENVISNINGSLABORATORIER Ved henvisningslaboratorier forstås de eksterne laboratorier Klinisk Biokemisk Afsnit har indgået back-up samarbejdsaftaler med. Aftaler til brug i en afgrænset periode ved apparaturnedbrud eller svigtende forsyning af f.eks. elektricitet, reagenser og forbrugsvarer. Samarbejdet berører analyser med kort holdbarhed samt akkrediterede analyser, der indgår i afsnittets nødrepertoire. Valg af henvisningslaboratorier sker ud fra kriterier om, at laboratoriet skal være akkrediteret, villig til at dokumentere kvaliteten af de analyser, der ønskes udført og anvender laboratorieinformationssystemet Labka II. Der udarbejdes skriftlige aftaler mellem Klinisk Biokemisk Afsnit og henvisningslaboratorierne, hvoraf det bl.a. fremgår at eksterne kvalitetskontrolrapporter på opfordring skal fremsendes til Klinisk Biokemisk Afsnit. For de analyser henvisningslaboratoriet ikke har akkrediteret gælder, at KBA en gang årligt revurderer de indgåede aftaler ud fra, om henvisningslaboratoriet overholder Klinisk Biokemisk Afsnits fastlagte krav til de specifikke eksterne kvalitetskontroller {PRO-2007 Kvalitetssikring af analyseresultater}. Rapportering af resultater fra et henvisningslaboratorium sker via Labka II. Derved sikres det, at rekvirentens definerede ringegrænser fastholdes. Ved søgning af analysesvar fremgår det, hvor analysesvaret er produceret. Klinisk Biokemisk Afsnit opretholder registreringer over henvisningslaboratorier {PRO-2050 Henvisningslaboratorier}, {SKA-8229 Henvisningslaboratorier}. Side 18 af 33

19 9. EKSTERNE YDELSER OG LEVERENCER For at sikre den daglige drift gør Klinisk Biokemisk Afsnit brug af ydelser fra øvrige afdelinger på og eksterne samarbejdspartnere. Ved ydelser forstås levering af reagenser, forbrugsvarer, vedligeholdelse og rengøring. Der udarbejdes skriftlige kontrakter og aftaler mellem Klinisk Biokemisk Afsnit og andre, hvor det måtte have indflydelse på kvaliteten af afsnittets akkrediterede ydelser {PRO-2019 Kontrakter og aftaler}. Laboratorieledelsen gennemgår alle afsnittets kontrakter og aftaler en gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering samt ved dialogmøder med de kliniske afdelinger {OVD-0006 Ledelsens evaluering}, {PRO-2042 Dialog med de kliniske afdelinger}. Alle varer anskaffes i følge afsnittets krav til funktion og kvalitet. Leverandøren skal oplyse om varernes holdbarhed og eventuelle krav til opbevaring. Indkøb foretages udelukkende ved forhandlere, der kan dokumentere, at produkterne er i overensstemmelse med givne specifikationer. Valg af leverandører sker på baggrund af en specifik vurdering i forhold til produktets egnethed, pris, forsyningssikkerhed og kvalitetsdokumentation. Ofte foretages valget af Region Hovedstadens Koncern Økonomi, Indkøb. I forbindelse med ledelsens årlige evaluering foretages en leverandørvurdering {OVD-0006 Ledelsens evaluering}. Leverandører registreres i {INF-7005 Leverandørliste}. Afsnittet registrerer valgte leverandører af analyseudstyr i en lokal database {Udstyrsdatabase for KBA-GLO}. 9.1 Indkøb af varer Klinisk Biokemisk Afsnit har tildelt indkøbsberettigelse til de respektive afdelingsbioanalytikere og afsnitssekretæren, som dermed er afsnittets rekvirenter {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse}. Rekvirenterne varetager indkøb af reagenser og forbrugsvarer. Indkøb foretages så vidt muligt gennem SAP/REFLEX regionens indkøbs- og logistiksystem. Bestilling af varer foretages via: SAP/REFLEX, fast leverance, mail, fax eller telefon direkte til pågældende firma. For kontrol- og referencematerialer kræves skriftlig dokumentation for kvaliteten ved hvert indkøb. Utensilier og reagenser til in vitro diagnostik skal som hovedregel være [CE-mærkede]. Hvor det er nødvendigt, etableres procedurer for modtagekontrol og kriterier for accept. Varer, der ikke imødekommer disse krav, returneres til forhandleren. I gentagelsestilfælde tages godkendelsen af leverandøren op til overvejelse. Afsnittet registrerer eventuelle problemstillinger omkring varer og leverandører {P:\Klinisk biokemisk afd X\GLO Kvalitetsdokumenter\ Registreringer\Indkøb\Leverandør-register ÅÅÅÅ}. Varer som reagenser (kemikalier) og engangsudstyr skal anskaffes og anvendes med skyldigt hensyn til miljø og sikkerhed for personalet. Alle forhold vedrørende indkøb er beskrevet i {PRO-2012 Indkøb og lagerstyring}. 9.2 Rekvisition af serviceydelser / tekniker Rekvisition af serviceydelser fra serviceafdelinger samt rekvisition af serviceteknikere til apparater med eller uden servicekontrakter hos eksterne leverandører foretages ifølge {PRO-2047 Rekvisition af serviceydelser}. Side 19 af 33

20 10. RÅDGIVNING Faglig rådgivning {OVD-0001 Afsnittets ydelser } tilbydes til brugerne på følgende områder: Valg af analyser Patientforberedelse Rekvisition Prøvetagning og prøvebehandling Forsendelse af prøver Svar og svartider Tolkning af analysesvar Praktisk tilrettelæggelse af klinisk forskning Deltagelse i og samarbejde om hospitalets øvrige forskning i den udstrækning Klinisk Biokemisk Afsnit har den fornødne ekspertise indenfor det relevante område Hver klinisk afdeling har mulighed for at tilpasse forskellige analyseprofiler, således at der ved et enkelt tastetryk rekvireres en gruppe af analyser. Disse profiler tilrettes løbende, dog mindst en gang årligt, efter rekvirenternes behov og Klinisk Biokemisk Afsnits rådgivning. De kliniske afdelingers krav og ønsker til Klinisk Biokemisk Afsnit drøftes mindst en gang årligt med de respektive kliniske afdelingsledelser {PRO-2042 Dialog med de kliniske afdelinger}. 11. BEHANDLING AF KLAGER OG HENVENDELSER Klager er kritiske tilbagemeldinger af formel karakter fra patienter/pårørende eller kunder/brugere af klinisk biokemisk afsnit. Det er Klinisk Biokemisk Afsnits politik, at henvendelser og klager bliver brugt seriøst, konstruktivt og fremadrettet til kvalitetsforbedring Håndtering af henvendelser og klager Alle afsnittets medarbejdere har pligt til at modtage kritiske henvendelser og afklare, om de er udtryk for misforståelser eller om disse kan udvikle sig til klager. Herefter skal medarbejderen hjælpe den klagende i det videre forløb i henhold til {PRO-2028 Behandling af klager}, samt udfylde en afvigeog idérapport {SKA-8006 Afvige- og idérapport}. Klager og opfølgning på disse registreres separat. 12. AFVIGELSER, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE HANDLINGER Afvigelser kan forekomme på mange forskellige områder og kan identificeres på mange forskellige måder, f.eks.: intern kvalitetskontrol afvigelse, kommentarer fra medarbejdere, ved laboratorieledelsens evalueringer samt ved interne audits. KBA anser det som fundamentalt vigtigt i en effektiv sikkerhedskultur at have fokus på registrering og evaluering af afvigelser og forebyggende/korrigerende tiltag som en forudsætning for læring og mulighed for løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet. I relation til afvigelser prioriterer afsnittet en høj grad af medarbejderinvolvering {PRO-2003 Afvigelser og fejl}. Side 20 af 33

21 12.1 Identifikation af afvigelser Alle afvigelser i forhold til kvalitetsledelsessystemet samt fejl og mangler ved prøver, materialer, produkter og ydelser fra andre afdelinger og leverandører skal indberettes på en {SKA-8006 Afvigeog idérapport}. Straks afvigelsen opdages, skal den medarbejder, der opdager afvigelsen, undersøge og identificere omfanget og påbegynde afhjælpende handlinger. Der foretages en faglig vurdering af afvigelsens betydning i forhold til produktionskvaliteten for at forhindre frigivelse af analyseresultater, der ikke er i overensstemmelse med en given analyses kravspecifikationer samt forhindre utilsigtet anvendelse af fejlbehæftede reagenser og/eller materialer, der indgår i produktion. {PRO-2003 Afvigelser og fejl} og {PRO-2007 Kvalitetssikring af analyseresultater} Korrigerende og forebyggende handlinger Viderebehandlingen af afvige- og idérapport udføres af den ansvarlige for afvigelsens områder. Den ansvarlige træffer beslutning om hvilke korrigerende og forebyggende handlinger, der skal gennemføres for at fjerne årsagen/årsagerne til faktiske eller potentielle fremtidige afvigelser. Afvigelsen samt iværksatte handlinger gennemgås på et kvalitetssikringsmøde i den pågældende sektion for at vurdere effekten og afdække evt. tendenser Registrering af afvigelser Afvigerapporterne registreres med henblik på udarbejdelse af statistik til afdækning af eventuelle mønstre og tendenser, der kan give anledning til iværksættelse af forbedringer Løbende forbedringer Laboratorieledelsen har løbende fokus på at forbedre kvalitetsledelsessystemet effektivitet bl.a. ved at holde faktiske præstationer op mod afsnittets kvalitetspolitik og mål i forbindelse med den daglige drift samt ved ledelsens evaluering {PRO-2048 Kvalitetspolitik, mål og indikatorer}, {OVD-0006 Ledelsens evaluering} Håndtering af utilsigtede hændelser, UTH Utilsigtede hændelser (en på forhånd kendte eller ukendte hændelser, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende (nærhændelse), eller kunne have været skadevoldende) indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD), samt som en afvigelse af den medarbejder, der bliver opmærksom på hændelsen {PRO-2003 Afvigelser og fejl}. Afsnittets Patient Sikkerheds Repræsentant (PSR) {OVD-0005 Ansvar og underskriftsberettigelse} vurderer i samarbejde med afsnitsledelsen, hvilke forebyggende/korrigerende handlinger der skal iværksættes og informerer om indberettede / modtaget UTH på personalemøder. 13. STYRING AF REGISTRERINGER Registreringer er dokumentation for hver aktivitet, der påvirker laboratorieydelses kvalitet, herunder relevant korrespondance. Kvalitets- og tekniske registreringer sker på alle tider af døgnet i forbindelse med præeksamination, undersøgelse og posteksamination, og skal til enhver tid være tilgængelige for alle, der har ansvar for at bedømme kvaliteten af en ydelse. Registreringer håndteres dels via det elektroniske fællesarkiv P-drevet dels i papirform. Side 21 af 33

22 Korrekt udfærdigelse, styring og arkivering af afsnittets registreringer sker ud fra specifikke skabeloner, skemaer og procedure {PRO-2027 Registreringer}. 14. EVALUERING OG INTERN AUDIT Klinisk Biokemisk Afsnit har løbende fokus på overvågning og forbedring af kvalitetsledelsessystemet. Ved de årlige møder mellem de enkelte afdelingsledelser på de kliniske afdelinger og afsnitsledelsen på Klinisk Biokemisk Afsnit vurderes det, om laboratorieydelserne opfylder brugernes behov og krav. En gang årligt revurderes den maksimale intermediære variationskoefficient, som kan accepteres for en given analyse ud fra analysens tekniske formåen sammenholdt med den kliniske relevans i de anvendte niveauer. Endvidere revurderes hvilke eksterne kvalitetssikringsprogrammer afsnittet skal deltage i for at sikre, at præstationsprøvningen understøtter aktuelle procedurer for hele undersøgelsesprocessen herunder procedurer til præeksamination og posteksamination, hvor dette er muligt. Tilhørende datablade revideres tilsvarende. Ved revision af databladene revurderes prøvevolumen, prøvetagningsudstyr og konservering af blod / urin / spinalvæske, for at sikre, at der hverken udtages utilstrækkelig eller overskydende mængder prøve, og at prøven udtages korrekt for at bevare analytten. Forslag og eventuel aktion på forslag fra medarbejdere til forbedring af arbejdsmiljøet og laboratoriets ydelser sikres ved et fast punkt på personalemøderne. For at efterprøve om kvalitetsledelsessystemet til stadighed er effektivt og tilpasset Klinisk Biokemisk Afsnit og om kvalitetsledelsessystemet opfylder standardens krav [DS/EN ISO 15189:2013], udføres interne audit. Intern audit er en systematisk gennemgang og vurdering af kvalitetsledelsessystemet, og gennemføres på baggrund af en vandret eller lodret auditeringsteknik {PRO-2024 Intern audit}. Den kvalitetsansvarlige overlæge har ansvaret for, at der udarbejdes en auditplan, som beskriver hvilke områder og sektioner, der skal auditeres. Alle hovedelementer skal auditeres mindst én gang om året, herunder om undersøgelserne klinisk passer til de modtagne rekvisitioner, og om informationerne i LIS og datablade er identiske. De faglige områder dækkes progressivt i akkrediteringsperioden. Ekstraordinære audit kan foretages efter behov f.eks. som opfølgning på klage eller afvigelsesrapport. Intern audit udføres af personale, der enten har gennemført et eksternt kursus i auditering eller er oplært af en person, der har gennemført et sådan kursus. I oplæringen lægges vægt på træning af objektive vidnesbyrd, at det valgte område er tilstrækkeligt dækket, at eventuelle afvigelser er relevante samt at dokumentationen er fyldestgørende. Resultater fra intern audit registreres med objektive vidnesbyrd, konklusion, redegørelse over eventuelle afvigelser og forbedringsforslag. Den endelige auditrapport præsenteres for de(n) sektionsansvarlige, der kvitterer med en underskrift. De(n) sektionsansvarlige udarbejder forslag til korrigerende handlinger og/eller kvalitetsforbedringer og fastlægger en tids- og handlingsplan for disse. Dette forelægges den kvalitetsansvarlige overlæge. Det er den kvalitetsansvarlige overlæge i samarbejde med kvalitetskoordinatorens ansvar at følge op på resultatet af audit i relation til aktion på afvigelser og oplistede forbedringstiltag. Klinisk Biokemisk Afsnit identificerer løbende mulige svigts indflydelse på laboratoriets ydelser. Eventuel revurdering af arbejdsprocesser drøftes på personalemøder. Beslutninger og iværksatte handlinger fremgår af mødereferater. Klinisk Biokemisk Afsnit overvåger og vurderer præstationen for kritiske aspekter af processer til præeksamination, undersøgelse og posteksamination ud fra kvalitetsindikatorer {PRO-2048 Kvalitetspolitik, mål og indikatorer}. Side 22 af 33

23 15. LEDELSENS EVALUERING Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet foretages mindst en gang årligt med henblik på at sikre, at systemet fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt og understøtter patientpleje og behandling. Evalueringen udføres på baggrund af intern audit og en række kvalitetsregistreringer, som resultater af intern og ekstern kvalitetsvurdering, evaluering af servicemål, korrigerende og forebyggende handlinger og deres effekt, gennemgang af afvigelser, utilsigtede hændelser samt klager. Ledelsen er ansvarlig for at sammenholde afsnittets kvalitetspolitik og mål med de faktisk opnåede resultater samt at opstille nye mål med henblik på at sikre en kontinuert forbedring af afsnittets kvalitetsledelsessystem {OVD-0006 Ledelsens evaluering}. 16. PERSONALE 16.1 Personalepolitik Klinisk Biokemisk Afsnits personalepolitik fremgår af {OVD-0004 Personalehåndbog}. Hvor afsnittet ikke har udfærdiget sine egne personalepolitikker, følges hospitalets personalepolitikker. Afsnittets overordnede politik er at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med de bedst mulige kvalifikationer og kompetencer til at løse afsnittets opgaver. Personale rekrutteres med baggrund i relevant uddannelse, praktisk baggrund samt erfaring. Alle ansatte har individuelle stillingsbeskrivelser, {PRO-2052 Personalesagsstyring}, hvor specifikke kvalifikationer, funktionsområder, ansvarsområder og arbejdsopgaver er oplistede Personalesag Registrering af alt personale sker i den elektroniske personalesag. Den ledende bioanalytiker er ansvarlig for vedligeholdelse af personalesagen med praktisk bistand fra ledelsessekretæren / afsnitssekretæren efter retningslinjer udstukket i {PRO-2052 Personalesagsstyring} Kompetenceudvikling Nyansat personale deltager i: Den fælles introduktion til første og halvdelen af anden hverdag i ansættelsesmåneden Introduktionsprogram til Klinisk Biokemisk Afdeling {PRO-2016 Introduktion af nyansatte}, { SKA-8013 Checkskema nye medarbejdere }, { SKA-8117 Checkskema nyansatte akademikere}. Herunder introduktion til kvalitetsledelsessystemet {SKA-8332 Læseliste til nyansatte og tilbagevendte medarbejdere efter længere fravær} Oplæring i arbejdsområder, afstemt efter stillingsbeskrivelse, ansættelsesvilkår og behov { SKA-8060 Oplæringsplan for nyansatte } Oplæring i afsnittets ydelser vil altid ske under supervision af kompetent(e) medarbejder(e). Effektiviteten af oplæringsprogrammet gennemgås og registreres i personlige kompetenceskemaer. Efter introduktion og oplæring følger afsnittets medarbejdere proceduren for kompetenceudvikling {PRO-2002 Kompetenceudvikling bioanalytikere og laboranter}. Herved sikres tilstrækkelige kompetencer til at varetage de opgaver, som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen. De personlige kompetenceskemaer vurderes ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler med henblik på planlægning af den enkeltes faglige udvikling ud fra medarbejderes og laboratoriets behov. Side 23 af 33

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Elektronisk kopi INDHOLDSFORTEGNELSE. Klinisk biokemisk afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center Kvalitetshåndbog Udgave 16

Elektronisk kopi INDHOLDSFORTEGNELSE. Klinisk biokemisk afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center Kvalitetshåndbog Udgave 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 1 KLINISK BIOKEMISK AFDELING... 5 1.1 Juridisk identitet... 5 1.2 Uafhængighed og integritet... 5 1.3 Ansvarsforhold, indberetningspligt og informationspligt...

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE Kvalitetshåndbog Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark Af Health Care Consulting EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE I SAMARBEJDE

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.1 Oktober 2008 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 3.1 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

6. udgave september 2014. Revideret af:

6. udgave september 2014. Revideret af: September 2014 Onkologisk Afdeling D 6. udgave september 2014 Revideret af: Gitte Jessing ledende projektsygeplejerske Henrik Schmidt protokolansvarlig overlæge Marianne Lyngsø projektsygeplejerske Tina

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet Klinisk Biokemi...3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 1

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger Forside Dato 2011-12-01 Rev. nr. 02 Dok. nr. 01 Kvalitetsstyringshåndbog Sekretariatet for Energieffektive Bygninger 1 Forord Dato 2011-05-19 Rev. nr. 01 Dok. nr. 01 Forord Sekretariat for Energieffektive

Læs mere

Delrapport Miljøledelse EMAS

Delrapport Miljøledelse EMAS Delrapport Miljøledelse EMAS Specielt i forhold til dambrug og små og mellemstore virksomheder Master Management System for ferskvandsdambrug Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere