Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning"

Transkript

1 Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog Side 1 af 20

2 Introduktion I henhold til Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger kan virksomheder kun udføre energimærkninger, hvis de har et certificeret kvalitetsstyringssystem efter kravene i standarden DS/EN ISO 9001 med de præciseringer og supplerende krav, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. Oplysninger skrevet med kursiv i denne vejledning henviser til kravelementer i Energistyrelsens notat Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning. (Tallene skrevet i parentes i denne vejledning henviser til kravelementer i DS/EN ISO 9001.) Formålet med dette dokument er at vejlede virksomheder, som skal opbygge et kvalitetsstyringssystem. Vejledningen er ikke et kravdokument. Virksomheder der allerede har et kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 kan blot tilføje de præciseringer og supplerende krav, der fremgår af Energistyrelsens notat. Virksomheder, der ikke har et kvalitetsstyringssystem skal opbygge et sådant system. Som hjælp hertil er denne vejledning udarbejdet sammen med et eksempel på, hvordan certificeringskravene til energimærkning kan opfyldes. Virksomhederne kan vælge at følge det indhold og de aktiviteter, som er beskrevet i eksemplet ( Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog ). I så fald skal eksemplet tilpasses virksomhedens egne forhold. Kvalitetshåndbogen og den tilhørende dokumentation skal implementeres og holdes løbende opdateret i forhold til Energistyrelsens krav til kvalitetsstyring i energimærkningsvirksomheder. Tilhørende dokumenter: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energistyrelsens notat Krav til virksomheder, der udfører energimærkning. DS/EN ISO Kan bestilles via Dansk Standard Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog - eksempel til inspiration for virksomheder der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Administrative krav Oplysninger om virksomheden Certificeringens omfang Ansvarsforsikring Uafhængighed og fortrolighed Uafhængighed og fortrolighed Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Organisation og ledelse Organisationsdiagram Stillingsbeskrivelser Kommunikation Uddannelse Enkeltmandsvirksomheder Dokumentstyring Registre Indkøb Energimærkningen Gældende krav Tilbud på energimærkning Udførelse af energimærkninger Mærkningsrapporter og løbende kvalitetskontrol Dokumentationskrav for mærkningsrapporter Afvigelser og forebyggende handlinger Kvalitetskontrol og tilbagekaldelse Stikprøvevis kvalitetskontrol af energimærkninger Tilbagekaldelse af energimærkningsrapport Henvendelser og klager Intern audit Ledelsens evaluering ISBN: Vejledning til kvalitetshåndbog Side 3 af 20

4 1. Administrative krav 1.1 Oplysninger om virksomheden Angiv: Navn Adresse Telefon Evt. faxnummer Mail Hjemmeside adresse CVR-nummer 1.2 Certificeringens omfang De processer der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet er identiske med de energimærkningsopgaver, der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter. Angiv om certificeringen omfatter aktiviteter med tilknytning til energimærkning af enfamiliehuse og/eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Angiv eventuelle udeladelser i forhold til DS/EN ISO Ansvarsforsikring Virksomheden skal være momsregistreret, have en sædvanligt dækkende ansvarsforsikring og ikke have gæld til det offentlige, der overstiger kr. Angiv forsikringsselskab og policenummer for virksomhedens ansvarsforsikring. 2. Uafhængighed og fortrolighed 2.1 Uafhængighed og fortrolighed Virksomheden og energikonsulenten skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet med udarbejdelsen af energimærket som beskrevet i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 30. Virksomheden skal også sikre, at oplysninger opnået ved udførelse af energimærkninger behandles fortroligt, og at de opbevares forsvarligt. I kvalitetshåndbogen skal virksomheden beskrive, hvordan dette sikres. Dette kan eksempelvis gøres ved at udarbejde en passende formular og lade hver medarbejder som deltager i energimærkningen eller som har adgang til oplysninger herom med sin underskrift forpligte sig til: At følge gældende regler for udarbejdelse af energimærkninger herunder også kravene om uafhængighed jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 30. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 4 af 20

5 At efterleve kvalitetspolitikken og de procedurer, der er beskrevet i kvalitetsstyringssystemet At behandle oplysninger der er fremkommet i forbindelse med energimærkningerne fortroligt. Med mindre andet er aftalt med kunden, er alle oplysninger fortrolige, og bortset fra kunden og Energistyrelsen (og herunder organisationer udpeget af Energistyrelsen) har ingen andre adgang til oplysningerne. 3. Kvalitetspolitik Ledelsen skal bevise sit engagement i udvikling, implementering og forbedring af kvalitetsstyringssystemet. Derfor er det ledelsen, der fastlægger kvalitetspolitikken og sikrer, at der opstilles kvalitetsmål. Ledelsen skal sikre at kvalitetspolitikken: (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.3 Kvalitetspolitik) Er passende for virksomhedens formål Omfatter en forpligtelse til at opfylde gældende regler Indeholder en forpligtelse til at kvalitetsstyringssystemet løbende forbedres Kommunikeres til og forstås i hele virksomheden Bliver gennemgået mindst en gang årligt med henblik på fortsat egnethed. 4. Kvalitetsmål (DS/EN ISO 9001, afsnit Kvalitetsmål) Virksomheden skal fastsætte målbare kvalitetsmål, som skal omfatte, at energimærkningerne udføres, så de opfylder kvalitetsmålsætningerne i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. 5. Organisation og ledelse 5.1 Organisationsdiagram Der skal udarbejdes et organisationsdiagram. 5.2 Stillingsbeskrivelser Organisationen skal omfatte følgende funktioner vedr. energimærkning: ledelse kvalitetsansvarlig energikonsulent evt. teknisk sagkyndige og assistenter. Der kan være flere personer med samme funktion, og en person kan have flere funktioner på en gang. Der er således vide muligheder for hvordan virksomheden organiserer sig. Ledelsen (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.1 Ledelsens forpligtelse, afsnit Ansvar, beføjelser og kommunikation og afsnit Intern kommunikation). Ledelsen har det overordnede ansvar for at: Alle krav overholdes Vejledning til kvalitetshåndbog Side 5 af 20

6 Fastlægge kvalitetspolitikken og kvalitetsmål Kommunikere kvalitetspolitikken til alle medarbejdere i virksomheden Kommunikere status for kvalitetsstyringssystemets effektivitet Sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i virksomheden Sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed Gennemføre ledelsens evaluering. Ledelsen skal udpege en person, der skal have ansvar for og beføjelser til at sikre at de processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet fastlægges, implementeres og vedligeholdes. (Nedenfor forudsættes det, at denne person er den kvalitetsansvarlige). Kvalitetsansvarlig Der skal være en fastansat kvalitetsansvarlig med kompetence som minimum en energikonsulent, der kan varetage opgaverne med virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Herunder (i henhold til DS/EN ISO 9001 afsnit Ledelsens repræsentant): sikring af, at processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes rapportering til ledelsen vedr. kvalitetsstyringssystemets effekt og eventuelle behov for forbedringer sikring af, at bevidstheden om kundekrav udbredes i hele virksomheden. Den kvalitetsansvarlige er overordnet ansvarlig for det certificerede kvalitetsstyringssystem til energimærkning. Herunder ansvar for at audit og certificering gennemføres og at der foretages den nødvendige opfølgning på resultaterne af gennemgangen. Energikonsulent Der skal til hver energimærkning tilknyttes en energikonsulent, som er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærket. Navnet på den energikonsulent, der tilknyttes den enkelte energimærkning, skal fremgå af mærkningsrapporten. Energikonsulenten er ansvarlig for at sikre, at de nødvendige kompetencer inddrages i energimærkningen. Hvis der er flere personer tilknyttet udførelsen af energimærkningen, er energikonsulenten ansvarlig for koordinering af de inddragedes medarbejderes arbejdsindsats. Den stikprøvevise kvalitetskontrol jf. afsnit 9.1 skal også udføres af en energikonsulent. Dog kan en energikonsulent ikke gennemgå egne mærkninger Teknisk sagkyndige og assistenter En eller flere teknisk sagkyndige kan inddrages i energimærkningen, og skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise. En teknisk sagkyndig skal således have relevant teknisk ekspertise, jf. Energistyrelsens beskrivelse af kompetencer, der skal inddrages i energimærkningen. Assistenter kan bistå konsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes særlig teknisk eller energifaglig ekspertise som f.eks. opmålinger, indtastninger, fotograferinger, rapportskrivning mv. Underleverandører (DS/EN ISO 9001, afsnit 7.4 Indkøb) Hvis virksomheden anvender underleverandører til energimærkning, stikprøvekontrol eller til verifikation af energimærkning skal disse angives med virksomhedsnavn, CVR-nummer og til hvilken type arbejde underleverandøren anvendes. Der skal stilles krav til underleverandører. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 6 af 20

7 Kravene skal sikre, at underleverandøren opfylder relevante krav herunder også virksomhedens kvalitetskrav. Hvis der ikke anvendes underleverandører skal dette angives. 6.Kommunikation (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation) Den interne kommunikation har blandt andet til formål at informere medarbejderne om kvalitetspolitikken og kvalitetsstyringssystemet herunder forebyggelse og løbende forbedringer. Den interne kommunikation skal samtidig give medarbejderne mulighed for at komme med forebyggelses- og forbedringsforslag herunder til kvalitetsstyringssystemet. Den intern kommunikation kan foregår elektronisk eller mundtligt via personalemøder og kan dokumenteres via referater. 7. Uddannelse (DS/EN ISO 9001, afsnit Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning) Virksomheden skal beskrive hvordan medarbejdere og andre med tilknytning til energimærkningsopgaverne introduceres i kvalitetsstyringssystemet. Beskrivelsen skal indeholde information om hvordan oplæring, obligatoriske og frivillige kurser samt efteruddannelse tænkes gennemført. Virksomheden skal beskrive på hvilken måde, den vil gennemføre de nødvendige informations- og uddannelsesindsatser for at holde medarbejdernes kompetencer ajour. Det skal desuden fremgå, hvordan virksomheden dokumenterer gennemført uddannelse samt hvor oplysningerne kan findes. Eksempelvis kan virksomheden udfylde tjeklister og have opdaterede CV ere på den kvalitetsansvarlige, energikonsulenter og tekniske sagkyndige. CV erne skal indeholder dokumentation for faglige kompetencer herunder grunduddannelse, kurser og erhvervserfaring. Deltagelse i obligatoriske kurser mv. skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning, og opbevares i mindst 6 år fra sidst udførte energimærkning. Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat For så vidt angår energimærkning af enfamiliehuse, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 7, stk. 2 (nr af 21. december 2006), er kravene til de kompetencer, der skal inddrages, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag A. For så vidt angår energimærkning af flerfamiliehuse mv. jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 7, stk. 3 (nr af 21. december 2006), er kravene til de kompetencer, der skal inddrages, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag B. b) Dokumentation vedr. faglige kompetencer for medarbejdere inddraget i mærkningerne Dokumentation for grunduddannelse og erhvervserfaring for de medarbejdere, der har været inddraget i energimærkningen som energikonsulenter, jf. afsnit 3.2, samt dokumentation for Vejledning til kvalitetshåndbog Side 7 af 20

8 kompetencer i virksomheden til udførelse af energimærkninger i henhold til bilag A og B. Dokumentationen skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning, og opbevares i mindst 6 år fra sidst udførte energimærkning. Kravene kan suppleres med virksomhedens egne krav og andre særlige behov. 7.1 Enkeltmandsvirksomheder Kvalitetsstyringssystemet i en enkeltmandsvirksomhed skal have det samme indhold og de samme aktiviteter som de større virksomheders systemer. Dog er der lidt andre krav til organiseringen af kvalitetsstyringssystemet. I denne vejlednings afsnit 5.1 og 5.2 er der angivet en række stillingsbeskrivelser og uddannelseskrav. En person kan have alle funktioner på en gang, dog med følgende undtagelser: En eller flere teknisk sagkyndige skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise Stikprøvevis kontrol af energimærkninger skal udføres af en anden person med kompetence som minimum en energikonsulent. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af kontrollen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence. 8. Dokumentstyring Beskriv hvordan dokumentstyringen skal foregå i praksis. Beskrivelsen skal sikre: At alle relevante dokumenter kan genfindes, for så vidt angår dato, version, forfatter og hvilken proces eller aktivitet dokumentet omhandler. Centrale dokumenter der opbevares elektronisk bør opbevares som pdf-filer eller som låste dokumenter. At alle dokumenter godkendes af den ansvarlige inden den reviderede udgave træder i kraft. At gældende versioner er tilgængelige. At forældede dokumenter fjernes eller straks mærkes tydeligt. Det skal være muligt at følge kvalitetshåndbogens forandringer. At dokumenter regelmæssigt revideres eller om nødvendigt ændres. For uddybning heraf se DS/EN ISO 9001, afsnit 4.2 Dokumentationskrav. Dokumenter kan enten være på papir eller i elektronisk form. 9. Registre Virksomheden skal oprette en række registre i tilknytning til kvalitetsstyringssystemet. Formålet med registrene er at håndtere og beskytte oplysninger og forbedre grundlaget for styring af kvaliteten. Registrene skal sikre, at oplysningerne kan identificeres, relateres til aktuel aktivitet og funktion, sikres mod beskadigelse eller bortkomst, samt at opbevaringstid og ansvar er defineret. For uddybning heraf se DS/EN ISO 9001, afsnit registreringer. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 8 af 20

9 10. Indkøb Såfremt virksomheden anvender underleverandører til energimærkning eller til verifikation af energimærkning skal virksomheden opstille krav til underleverandøren, der sikre opfyldelsen af de relevante krav. Der stilles ikke yderligere krav til indkøbsproces, indkøbsinformation eller verifikation af indkøbte produkter. For uddybning se DS/EN ISO 9001, afsnit 7.4 Indkøb. 11. Energimærkningen 11.1 Gældende krav Her angives de gældende bekendtgørelser, regler og den gældende Håndbog for energikonsulenter med bilag og rettelsesblade, opdateringer mv. som gælder med betegnelse og navn, samt hvor disse kan findes Tilbud på energimærkning Når en kunde henvender sig til energimærkningsvirksomheden og ønsker et tilbud på en energimærkning, skal den ansvarlige energikonsulent sikre, at virksomheden har de tilstrækkelige ressourcer til rådighed således, at opgaven kan løses i overensstemmelse med alle definerede kvalitetskrav. Denne gennemgang skal foretages, inden virksomheden giver tilbud på energimærkningen eller på anden vis forpligter sig til at løse en energimærkningsopgave Udførelse af energimærkninger Energimærkninger skal udføres i overensstemmelse med Energistyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer som beskrevet i Håndbog for energikonsulenter og øvrige retningslinjer fra Energistyrelsen. Ligeledes skal det sikres, at den seneste opdaterede version af beregningsprogrammet anvendes Mærkningsrapporter og løbende kvalitetskontrol (DS/EN ISO 9001, afsnit Overvågning og måling af produktet) En energimærkning afsluttes med, at der udarbejdes en energimærkningsrapport. Angiv hvor relevante dokumenter vedrørende energimærkningen arkiveres, og hvem der er ansvarlig herfor. Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat afsnit 12 Energikonsulenten skal inden aflevering af energimærkningsrapporten til kunden, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere om energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for Energikonsulenter. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis Vejledning til kvalitetshåndbog Side 9 af 20

10 beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i procedurerne til sikring af kvaliteten Dokumentationskrav for mærkningsrapporter Angiv hvem der er ansvarlig for arkiveringen og hvor dokumentationen arkiveres. Energistyrelsen stiller følgende dokumentationskrav: Fra Energistyrelsens notat. Registreringerne i virksomheden skal sikre, at virksomheden har etableret og vedligeholder en samlet dokumentation som omfatter: a) Dokumentation vedr. de udarbejdede mærkninger: Mærkningsrapporter, evt. på digital form som pdf-filer. Angivelse af hvilke personer, der har været inddraget i mærkningen, deres funktion og ansvar i mærkningen. Baggrundsmateriale vedrørende energimærkningerne, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, ejeroplysninger, BBR-data og andet baggrundsmateriale vedrørende bygningen. Fagligt baggrundsmateriale, der dokumenterer konsulentens vurderinger og konklusioner vedrørende mærkningen. Dette materiale kan foreligge i papirform eller digitalt, evt. som inddata og tekst-kommentarer i edb-programmerne, som benyttes til udarbejdelse af mærkningen. Oplysning om hvilke edb-værktøjer, der har været anvendt, herunder oplysning om programversion Henvendelser fra kunder om påståede fejl og mangler i de udarbejdede energimærkninger, herunder klager, og virksomhedens besvarelse af disse, jv. afsnit 5 Energistyrelsens kommentarer til de udarbejdede mærkninger, som indsendes som led i markedsovervågningen, jv. afsnit 5 Stikprøvegennemgangen af de udarbejdede mærkninger, herunder kommentarer til disse, jv. afsnit 7. Dokumentation i tilknytning til a) skal opbevares i mindst 6 år fra tidspunktet for indberetning af energimærkningen. 12. Afvigelser og forebyggende handlinger For at sikre, at kvalitetsstyringssystemet til enhver tid fungerer, og resulterer i løbende forbedringer, er der opstillet en systematik til at håndtere eventuelle konstaterede afvigelser. Systematikken indebærer, at afvigelser bliver korrigeret, og at det vurderes, om den korrigerende handling har været tilstrækkelig. Desuden vurderes handlinger, der kan gennemføres med henblik på at forebygge potentielle afvigelser, fejl eller andre uønskede situationer. (DS/ISO 9001, afs 8.5 forbedring). Vejledning til kvalitetshåndbog Side 10 af 20

11 13. Kvalitetskontrol og tilbagekaldelse 13.1 Stikprøvevis kvalitetskontrol af energimærkninger (DS/ISO 9001, afs Overvågning og måling af processer) Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat afsnit 11. Mindst 10% af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5% af alle mærkninger af flerfamiliehuse mv., som udføres af en energikonsulent, skal gennemgås af en anden energikonsulent med kompetencer i henhold til bilag A eller B til at udføre den pågældende mærkning. En energikonsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. Gennemgangen skal ske senest 3 måneder efter at mærkningen er afleveret. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Udfører en konsulent færre end 50 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 5 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 5 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 gennemgås. Gennemgangen af energimærkningerne skal være grundig. Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i kvalitetsstyringen. Hvis der påvises fejl ved energimærkningen, skal virksomheden sikre, at disse berigtiges over for kunden, som har fået mærkningen. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af gennemgangen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence, jf. ovenstående. Der opbevares dokumentation for stikprøvegennemgangen, og resultatet indgår i ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet Tilbagekaldelse af energimærkningsrapport Beskriv proceduren for tilbagekaldelse af energimærkningsrapporter, som er blevet udarbejdet på et fejlagtigt grundlag. Kunden skal oplyses om, at der ved kvalitetskontrollen er fundet væsentlige fejl eller mangler. 14. Henvendelser og klager Virksomheden skal udforme og vedligeholde dokumenterede procedurer for behandling af: 1. Henvendelser fra kunder, herunder klager fra bygningsejere eller administratorer, der ejer eller administrerer bygninger, som er omfattet af mærkninger udført af virksomheden. (Eller: som er energimærket af virksomheden). Procedurerne skal sikre at kunden modtager skriftligt svar senest en måned efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 11 af 20

12 Hvis henvendelsen vedrører påståede mangler eller fejl ved energimærkningen, skal virksomheden vurdere om energimærkningen lever op til de fastlagte krav. Hvis virksomheden konkluderer, at dette ikke er tilfældet, skal energimærkningen berigtiges eller kunden skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal kunden modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af henvendelsen. 2. Kommentarer til virksomhedens mærkninger fremsendt af Energistyrelsen, blandt andet på grundlag af resultater af Energistyrelsens markedsovervågning. Procedurerne skal sikre, at virksomheden overvejer, om henvendelsen giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af nye mærkninger til erstatning af eksisterende mærkninger. Er det tilfældet, skal bygningsejeren eller administratoren af de pågældende bygninger senest 45 dage efter modtagelsen af Energistyrelsens kommentarer modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Virksomheden skal på grundlag af de ovennævnte henvendelser overveje om der er behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet og skal i givet fald implementere disse. Energistyrelsen kan i forbindelse med fremsendelse af kommentarerne til virksomheden beslutte, at virksomheden skal sende kommentaren til virksomhedens certificeringsorgan, således at certificeringsorganet kan vurdere behovet for skærpet overvågning af virksomheden De ovennævnte henvendelser, deres behandling i virksomheden og resultatet heraf skal opbevares i virksomheden i 6 år. Materialet indgår som input til ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Angiv hvem der behandler indkommende henvendelser og klager, samt hvor en fortegnelse over disse kan findes. Listen skal opbevares i mindst 6 år fra tidspunktet for modtagelsen af henvendelsen eller klagen. 15. Intern audit (DS/EN ISO 9001 afsnit Intern audit) Virksomheden skal med planlagte mellemrum udføre interne kontroller af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at vurdere, om det fungerer efter hensigten. I kvalitetshåndbogen skal det beskrives, hvordan denne gennemgang udføres. Beskrivelse af, hvem der er ansvarlig for planlægning af intern audit. Angivelse af hvor planen findes. (Hvilke områder skal auditeres hvornår? Der skal udarbejdes en plan, der sikrer at hele kvalitetsstyringssystemet gennemgås mindst en gang om året.) Hvordan audit gennemføres Hvem der gennemfører audit Hvordan resultaterne af intern audit skal følges op Hvordan medarbejderne skal informeres. Resultater af audit skal dokumenteres og arkiveres. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 12 af 20

13 16. Ledelsens evaluering (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.6 Ledelsens evaluering) Det er virksomhedens ledelse, der skal gennemføre ledelsens evaluering. Beskriv omfang og frekvens af ledelsens evaluering (skal udføres mindst en gang om året). Ledelsens evaluering danner grundlag for at foretage eventuelle ændringer og forbedringer af kvalitetsstyringen, organisatoriske ændringer eller ændrede ressourcer, der skal sikre kvalitetsstyringssystemets fremdrift. Beskriv hvordan ændringer til kvalitetsstyringssystemet indarbejdes, hvordan ledelsens evaluering dokumenteres og hvor dokumentationen for gennemførte ledelsesgennemgange opbevares. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 13 af 20

14 Bilag 1 Kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9001 Krydshenvisning til eksemplet Energimærkning A/S. Kommentarer og uddybninger iht. Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning 4.1 Generelle krav Dette er beskrevet i eksemplet i afsnit 1.2. Der er udarbejdet et eksempel Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog på hvorledes kvalitetsstyringssystemet kan dokumenteres. Energimærkningsvirksomhederne skal selv etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre systemet. De processer der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet er identiske med de processer der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter Generelt Kvalitetshåndbogen indeholder kvalitetspolitik (afsnit 3) og kvalitetsmål (afsnit 4). De dokumenterede procedurer er beskrevet i eksemplet i afsnit 8, 9, 12 og Kvalitetshåndbog I eksemplet er de beskrevet i afsnit Styring af dokumenter I eksemplet er de styret i afsnit Styring af registreringer I eksemplet er registreringer styret i afsnit 9. 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpligtelse I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3, 4, 5.1, 6 og afsnit Kundefokus I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3. Energimærkning A/S opfylder de kundekrav der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Energimærkning er en lovbestemt ydelse. Kunderne har derfor begrænset mulighed for at stille krav til ydelsen ligesom energimærkningsvirksomhederne har begrænset mulighed for at forbedre kundernes tilfredshed, hvis de er utilfredse med ydelsen. Det forventes, at virksomheden har kundefokus og som minimum opfylder de kundekrav, der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Der stilles ikke Vejledning til kvalitetshåndbog Side 14 af 20

15 krav om yderligere tiltag for imødekommelse af kundekrav og styrkelse af kundetilfredsheden. 5.3 Kvalitetspolitik I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3. 5,4 Planlægning Kvalitetsmål Planlægning mhp. kvalitetsstyringssystemet 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 4. Virksomheden skal opfylde kvalitetsmålsætningerne i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og afsnit 8.1. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og 6. Organisationen skal omfatte følgende funktioner vedr. energimærkning: 1.kvalitetsansvarlig 2.energikonsulenter 3.evt. tekniske sagkyndige og assistenter. Der kan være flere personer med samme funktion, og en person kan have flere funktioner samtidig Ledelsens repræsentant I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1. Ledelsen kan være direktøren selv. Hvis der er flere ansatte kan direktøren/ledelsen udpege en ledelsens repræsentant. I eksemplet Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog har direktøren en funktion og ligesom han har udpeget den kvalitetsansvarlige som ledelsens repræsentant Intern kommunikation I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Ledelsens evaluering I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Styring af ressourcer Generelt og Kompetence, bevidsthed og uddannelse Ledelsen skal evaluere kvalitetsstyringssystemet løbende I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 7. Kravene til de kompetencer der skal inddrages i energimærkningen er fastsat og beskrevet i Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning jvf. bilag A og B. 6.3 Infrastruktur I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3, 5.1. og Med infrastruktur menes den arbejdsplads med tilhørende faciliteter og services, der er nødvendig for at kunne energimærke. 6.4 Arbejdsforhold I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3 og afsnit Vejledning til kvalitetshåndbog Side 15 af 20

16 Planlægning af produktfrembringelse Fastsættelse af krav knyttet til produktet Arbejdsforholdene skal naturligvis være fastlagte og styrede. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2 og Energimærkning er en lovbestemt ydelse og rammerne for produktfrembringelsen er på forhånd fastlagt. Der er følgende krav knyttet til produktet: Virksomheden skal udlevere alle foreliggende oplysninger om mærkningen til Energistyrelsen eller en af styrelsens udpeget organisation til brug for blandt andet markedsovervågning eller behandlingen af klager. Virksomheden skal opfylde følgende: Virksomheden skal være momsregistreret. Virksomheden skal have professionel ansvarsforsikring. Virksomheden skal underskrive en erklæring på tro og love, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., med mindre der er underskrevet en afdragsordning med relevante inddrivelsesmyndighed eller har stillet sikkerhed for gælden over for inddrivelsesmyndigheden Gennemgang af krav knyttet til produktet I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11.2 og Produktkravene er på forhånd defineret. Inden virksomheden giver bud på energimærkningen eller på anden vis forpligter sig til at løse opgaven, skal virksomheden forud sikre, at de tilstrækkelige ressourcer er til rådighed således, at energimærkningsopgaven kan løses i overensstemmelse med alle definerede kvalitetskrav Kommunikation med kunden I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 8.2, 11.2 og afsnit 14. Virksomheden skal kommunikere effektivt med kunden vedr. produktinformation, forespørgsler mv. Virksomheden skal udforme og vedligeholde dokumenterede procedurer for behandling af: Vejledning til kvalitetshåndbog Side 16 af 20

17 3.henvendelser fra kunder, herunder klager fra bygningsejere eller administratorer, der ejer eller administrerer bygningerne omfattet af mærkninger udført af virksomheden. Procedurerne skal sikre at kunden modtager skriftligt svar senest en måned efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. Hvis henvendelsen vedrører påståede mangler eller fejl ved energimærkningen, skal virksomheden vurdere om energimærkningen lever op til de fastlagte krav, jf. afsnit 4. Hvis virksomheden konkluderer, at dette ikke er tilfældet, skal energimærkningen berigtiges eller kunden skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal kunden modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af henvendelsen. 4.kommentarer til virksomhedens mærkninger indsendt af Energistyrelsen, blandt andet på grundlag af resultater af Energistyrelsens markedsovervågning. Procedurerne skal sikre, at virksomheden overvejer, om henvendelsen giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af nye mærkninger til erstatning af eksisterende mærkninger. I disse tilfælde, skal bygningsejeren eller administratoren af pågældende bygninger senest 45 dage efter modtagelsen af Energistyrelsens kommentarer modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Virksomheden skal på grundlag af de ovennævnte henvendelser overveje om der er behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet og skal i givet fald implementere disse. 7.3 Udvikling og konstruktion I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Indkøb I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 10. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 17 af 20

18 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Såfremt virksomheden anvender underleverandører til energimærkning eller til verifikation af energimærkning skal virksomheden opstille krav til underleverandøren, der sikre opfyldelsen af de relevante krav. Der stilles ikke yderligere krav til indkøbsproces, indkøbsinformation eller verifikation af indkøbte produkter. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Produktion og servicetilvejebringelse skal ske efter retningslinjerne i Energimærkningshåndbogen. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Identifikation og sporbarhed I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11.2 og Kunders ejendom I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Bevarelse af produkter I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 9, 11.4 og Styring af overvågnings- og måleudstyr 8. Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og I denne sammenhæng ses det relevant at sikre, at den seneste opdaterede version af beregningsprogrammet anvendes. Der stilles ikke yderligere krav til etablering af processer i forbindelse med overvågning og måling. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Kundetilfredshed I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2. Virksomheden forventes at have kundefokus og som minimum opfylde de kundekrav, der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Det er ikke et krav, at virksomheden etablerer måling af kundetilfredsheden gennem f.eks. spørgeskemaer og undersøgelser Intern audit I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 7 og 15. Virksomheden skal gennemføre internt audit. I eksemplet Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog findes et eksempel på procedure. Virksomheden skal videre: udføre audit rapportere resultaterne opretholde registreringer Vejledning til kvalitetshåndbog Side 18 af 20

19 8.2.3 Overvågning og måling af processen vælge auditorer. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2, 11.4, 12, 13 og 16. Mindst 10% af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5% af alle mærkninger af flerfamiliehuse mv., som udføres af en energikonsulent, skal gennemgås af en anden energikonsulent med kompetencer i henhold til bilag A eller B til at udføre den pågældende mærkning. En energikonsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. Gennemgangen skal ske senest 3 måneder efter at mærkningen er afleveret. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Udfører en konsulent færre end 50 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 5 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 5 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 gennemgås. Gennemgangen af energimærkningerne skal være grundig. Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i kvalitetsstyringen. Hvis der påvises fejl ved energimærkningen, skal virksomheden sikre, at disse berigtiges over for kunden, som har fået mærkningen. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af gennemgangen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence, jf. ovenstående Overvågning og måling af produkter Der opbevares dokumentation for stikprøvegennemgangen, og resultatet indgår i ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11, 12, 13 og 14. Virksomheden skal som minimum gennemføre følgende procedurer med henblik på sikring af kvaliteten. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 19 af 20

20 Energikonsulenten skal inden aflevering af energimærkningsrapporten til kunden, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere, om energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for Energikonsulenter. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i procedurerne til sikring af kvaliteten. 8.3 Styring af afvigende produkter I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Disse krav opfyldes via de særlige krav til kvalitetskontrol som Energistyrelsen stiller til virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at energimærke. 8.4 Analyse af data I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2, 14 og Forbedring Løbende forbedring Der stilles ikke krav til, at analysen omfatter information om kundetilfredshed, karakteristika og tendenser vedr. processer, procedurer og leverandører. Kravene til analyse af data i forbindelse med overensstemmelse med produktkrav opfyldes via de særlige krav til kvalitetskontrol. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 8.1, 15 og 16. Virksomheden skal løbende forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet Korrigerende handlinger I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 12. Virksomheden skal iværksætte handlinger til at fjerne årsagen til afvigelser eller for at forhindre gentagelser Forebyggende handlinger I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 6 og 12. Der skal være procedure for fastlæggelse og bedømmelse af potentielle afvigelser og årsager hertil mv. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 20 af 20

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog

Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog Side 1 af 27 Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre termografering og trykprøvning af bygninger Dato: 18.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016 ENS, 6. oktober 2016 UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) BEK nr 824 af 24/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-7641

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere