Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning"

Transkript

1 Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog Side 1 af 20

2 Introduktion I henhold til Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger kan virksomheder kun udføre energimærkninger, hvis de har et certificeret kvalitetsstyringssystem efter kravene i standarden DS/EN ISO 9001 med de præciseringer og supplerende krav, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. Oplysninger skrevet med kursiv i denne vejledning henviser til kravelementer i Energistyrelsens notat Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning. (Tallene skrevet i parentes i denne vejledning henviser til kravelementer i DS/EN ISO 9001.) Formålet med dette dokument er at vejlede virksomheder, som skal opbygge et kvalitetsstyringssystem. Vejledningen er ikke et kravdokument. Virksomheder der allerede har et kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 kan blot tilføje de præciseringer og supplerende krav, der fremgår af Energistyrelsens notat. Virksomheder, der ikke har et kvalitetsstyringssystem skal opbygge et sådant system. Som hjælp hertil er denne vejledning udarbejdet sammen med et eksempel på, hvordan certificeringskravene til energimærkning kan opfyldes. Virksomhederne kan vælge at følge det indhold og de aktiviteter, som er beskrevet i eksemplet ( Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog ). I så fald skal eksemplet tilpasses virksomhedens egne forhold. Kvalitetshåndbogen og den tilhørende dokumentation skal implementeres og holdes løbende opdateret i forhold til Energistyrelsens krav til kvalitetsstyring i energimærkningsvirksomheder. Tilhørende dokumenter: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energistyrelsens notat Krav til virksomheder, der udfører energimærkning. DS/EN ISO Kan bestilles via Dansk Standard Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog - eksempel til inspiration for virksomheder der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Administrative krav Oplysninger om virksomheden Certificeringens omfang Ansvarsforsikring Uafhængighed og fortrolighed Uafhængighed og fortrolighed Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Organisation og ledelse Organisationsdiagram Stillingsbeskrivelser Kommunikation Uddannelse Enkeltmandsvirksomheder Dokumentstyring Registre Indkøb Energimærkningen Gældende krav Tilbud på energimærkning Udførelse af energimærkninger Mærkningsrapporter og løbende kvalitetskontrol Dokumentationskrav for mærkningsrapporter Afvigelser og forebyggende handlinger Kvalitetskontrol og tilbagekaldelse Stikprøvevis kvalitetskontrol af energimærkninger Tilbagekaldelse af energimærkningsrapport Henvendelser og klager Intern audit Ledelsens evaluering ISBN: Vejledning til kvalitetshåndbog Side 3 af 20

4 1. Administrative krav 1.1 Oplysninger om virksomheden Angiv: Navn Adresse Telefon Evt. faxnummer Mail Hjemmeside adresse CVR-nummer 1.2 Certificeringens omfang De processer der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet er identiske med de energimærkningsopgaver, der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter. Angiv om certificeringen omfatter aktiviteter med tilknytning til energimærkning af enfamiliehuse og/eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Angiv eventuelle udeladelser i forhold til DS/EN ISO Ansvarsforsikring Virksomheden skal være momsregistreret, have en sædvanligt dækkende ansvarsforsikring og ikke have gæld til det offentlige, der overstiger kr. Angiv forsikringsselskab og policenummer for virksomhedens ansvarsforsikring. 2. Uafhængighed og fortrolighed 2.1 Uafhængighed og fortrolighed Virksomheden og energikonsulenten skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet med udarbejdelsen af energimærket som beskrevet i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 30. Virksomheden skal også sikre, at oplysninger opnået ved udførelse af energimærkninger behandles fortroligt, og at de opbevares forsvarligt. I kvalitetshåndbogen skal virksomheden beskrive, hvordan dette sikres. Dette kan eksempelvis gøres ved at udarbejde en passende formular og lade hver medarbejder som deltager i energimærkningen eller som har adgang til oplysninger herom med sin underskrift forpligte sig til: At følge gældende regler for udarbejdelse af energimærkninger herunder også kravene om uafhængighed jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 30. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 4 af 20

5 At efterleve kvalitetspolitikken og de procedurer, der er beskrevet i kvalitetsstyringssystemet At behandle oplysninger der er fremkommet i forbindelse med energimærkningerne fortroligt. Med mindre andet er aftalt med kunden, er alle oplysninger fortrolige, og bortset fra kunden og Energistyrelsen (og herunder organisationer udpeget af Energistyrelsen) har ingen andre adgang til oplysningerne. 3. Kvalitetspolitik Ledelsen skal bevise sit engagement i udvikling, implementering og forbedring af kvalitetsstyringssystemet. Derfor er det ledelsen, der fastlægger kvalitetspolitikken og sikrer, at der opstilles kvalitetsmål. Ledelsen skal sikre at kvalitetspolitikken: (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.3 Kvalitetspolitik) Er passende for virksomhedens formål Omfatter en forpligtelse til at opfylde gældende regler Indeholder en forpligtelse til at kvalitetsstyringssystemet løbende forbedres Kommunikeres til og forstås i hele virksomheden Bliver gennemgået mindst en gang årligt med henblik på fortsat egnethed. 4. Kvalitetsmål (DS/EN ISO 9001, afsnit Kvalitetsmål) Virksomheden skal fastsætte målbare kvalitetsmål, som skal omfatte, at energimærkningerne udføres, så de opfylder kvalitetsmålsætningerne i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. 5. Organisation og ledelse 5.1 Organisationsdiagram Der skal udarbejdes et organisationsdiagram. 5.2 Stillingsbeskrivelser Organisationen skal omfatte følgende funktioner vedr. energimærkning: ledelse kvalitetsansvarlig energikonsulent evt. teknisk sagkyndige og assistenter. Der kan være flere personer med samme funktion, og en person kan have flere funktioner på en gang. Der er således vide muligheder for hvordan virksomheden organiserer sig. Ledelsen (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.1 Ledelsens forpligtelse, afsnit Ansvar, beføjelser og kommunikation og afsnit Intern kommunikation). Ledelsen har det overordnede ansvar for at: Alle krav overholdes Vejledning til kvalitetshåndbog Side 5 af 20

6 Fastlægge kvalitetspolitikken og kvalitetsmål Kommunikere kvalitetspolitikken til alle medarbejdere i virksomheden Kommunikere status for kvalitetsstyringssystemets effektivitet Sikre, at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i virksomheden Sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed Gennemføre ledelsens evaluering. Ledelsen skal udpege en person, der skal have ansvar for og beføjelser til at sikre at de processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet fastlægges, implementeres og vedligeholdes. (Nedenfor forudsættes det, at denne person er den kvalitetsansvarlige). Kvalitetsansvarlig Der skal være en fastansat kvalitetsansvarlig med kompetence som minimum en energikonsulent, der kan varetage opgaverne med virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Herunder (i henhold til DS/EN ISO 9001 afsnit Ledelsens repræsentant): sikring af, at processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes rapportering til ledelsen vedr. kvalitetsstyringssystemets effekt og eventuelle behov for forbedringer sikring af, at bevidstheden om kundekrav udbredes i hele virksomheden. Den kvalitetsansvarlige er overordnet ansvarlig for det certificerede kvalitetsstyringssystem til energimærkning. Herunder ansvar for at audit og certificering gennemføres og at der foretages den nødvendige opfølgning på resultaterne af gennemgangen. Energikonsulent Der skal til hver energimærkning tilknyttes en energikonsulent, som er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærket. Navnet på den energikonsulent, der tilknyttes den enkelte energimærkning, skal fremgå af mærkningsrapporten. Energikonsulenten er ansvarlig for at sikre, at de nødvendige kompetencer inddrages i energimærkningen. Hvis der er flere personer tilknyttet udførelsen af energimærkningen, er energikonsulenten ansvarlig for koordinering af de inddragedes medarbejderes arbejdsindsats. Den stikprøvevise kvalitetskontrol jf. afsnit 9.1 skal også udføres af en energikonsulent. Dog kan en energikonsulent ikke gennemgå egne mærkninger Teknisk sagkyndige og assistenter En eller flere teknisk sagkyndige kan inddrages i energimærkningen, og skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise. En teknisk sagkyndig skal således have relevant teknisk ekspertise, jf. Energistyrelsens beskrivelse af kompetencer, der skal inddrages i energimærkningen. Assistenter kan bistå konsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes særlig teknisk eller energifaglig ekspertise som f.eks. opmålinger, indtastninger, fotograferinger, rapportskrivning mv. Underleverandører (DS/EN ISO 9001, afsnit 7.4 Indkøb) Hvis virksomheden anvender underleverandører til energimærkning, stikprøvekontrol eller til verifikation af energimærkning skal disse angives med virksomhedsnavn, CVR-nummer og til hvilken type arbejde underleverandøren anvendes. Der skal stilles krav til underleverandører. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 6 af 20

7 Kravene skal sikre, at underleverandøren opfylder relevante krav herunder også virksomhedens kvalitetskrav. Hvis der ikke anvendes underleverandører skal dette angives. 6.Kommunikation (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation) Den interne kommunikation har blandt andet til formål at informere medarbejderne om kvalitetspolitikken og kvalitetsstyringssystemet herunder forebyggelse og løbende forbedringer. Den interne kommunikation skal samtidig give medarbejderne mulighed for at komme med forebyggelses- og forbedringsforslag herunder til kvalitetsstyringssystemet. Den intern kommunikation kan foregår elektronisk eller mundtligt via personalemøder og kan dokumenteres via referater. 7. Uddannelse (DS/EN ISO 9001, afsnit Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning) Virksomheden skal beskrive hvordan medarbejdere og andre med tilknytning til energimærkningsopgaverne introduceres i kvalitetsstyringssystemet. Beskrivelsen skal indeholde information om hvordan oplæring, obligatoriske og frivillige kurser samt efteruddannelse tænkes gennemført. Virksomheden skal beskrive på hvilken måde, den vil gennemføre de nødvendige informations- og uddannelsesindsatser for at holde medarbejdernes kompetencer ajour. Det skal desuden fremgå, hvordan virksomheden dokumenterer gennemført uddannelse samt hvor oplysningerne kan findes. Eksempelvis kan virksomheden udfylde tjeklister og have opdaterede CV ere på den kvalitetsansvarlige, energikonsulenter og tekniske sagkyndige. CV erne skal indeholder dokumentation for faglige kompetencer herunder grunduddannelse, kurser og erhvervserfaring. Deltagelse i obligatoriske kurser mv. skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning, og opbevares i mindst 6 år fra sidst udførte energimærkning. Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat For så vidt angår energimærkning af enfamiliehuse, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 7, stk. 2 (nr af 21. december 2006), er kravene til de kompetencer, der skal inddrages, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag A. For så vidt angår energimærkning af flerfamiliehuse mv. jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 7, stk. 3 (nr af 21. december 2006), er kravene til de kompetencer, der skal inddrages, samt kravene til energikonsulentens grunduddannelse og erhvervserfaring beskrevet i bilag B. b) Dokumentation vedr. faglige kompetencer for medarbejdere inddraget i mærkningerne Dokumentation for grunduddannelse og erhvervserfaring for de medarbejdere, der har været inddraget i energimærkningen som energikonsulenter, jf. afsnit 3.2, samt dokumentation for Vejledning til kvalitetshåndbog Side 7 af 20

8 kompetencer i virksomheden til udførelse af energimærkninger i henhold til bilag A og B. Dokumentationen skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning, og opbevares i mindst 6 år fra sidst udførte energimærkning. Kravene kan suppleres med virksomhedens egne krav og andre særlige behov. 7.1 Enkeltmandsvirksomheder Kvalitetsstyringssystemet i en enkeltmandsvirksomhed skal have det samme indhold og de samme aktiviteter som de større virksomheders systemer. Dog er der lidt andre krav til organiseringen af kvalitetsstyringssystemet. I denne vejlednings afsnit 5.1 og 5.2 er der angivet en række stillingsbeskrivelser og uddannelseskrav. En person kan have alle funktioner på en gang, dog med følgende undtagelser: En eller flere teknisk sagkyndige skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise Stikprøvevis kontrol af energimærkninger skal udføres af en anden person med kompetence som minimum en energikonsulent. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af kontrollen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence. 8. Dokumentstyring Beskriv hvordan dokumentstyringen skal foregå i praksis. Beskrivelsen skal sikre: At alle relevante dokumenter kan genfindes, for så vidt angår dato, version, forfatter og hvilken proces eller aktivitet dokumentet omhandler. Centrale dokumenter der opbevares elektronisk bør opbevares som pdf-filer eller som låste dokumenter. At alle dokumenter godkendes af den ansvarlige inden den reviderede udgave træder i kraft. At gældende versioner er tilgængelige. At forældede dokumenter fjernes eller straks mærkes tydeligt. Det skal være muligt at følge kvalitetshåndbogens forandringer. At dokumenter regelmæssigt revideres eller om nødvendigt ændres. For uddybning heraf se DS/EN ISO 9001, afsnit 4.2 Dokumentationskrav. Dokumenter kan enten være på papir eller i elektronisk form. 9. Registre Virksomheden skal oprette en række registre i tilknytning til kvalitetsstyringssystemet. Formålet med registrene er at håndtere og beskytte oplysninger og forbedre grundlaget for styring af kvaliteten. Registrene skal sikre, at oplysningerne kan identificeres, relateres til aktuel aktivitet og funktion, sikres mod beskadigelse eller bortkomst, samt at opbevaringstid og ansvar er defineret. For uddybning heraf se DS/EN ISO 9001, afsnit registreringer. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 8 af 20

9 10. Indkøb Såfremt virksomheden anvender underleverandører til energimærkning eller til verifikation af energimærkning skal virksomheden opstille krav til underleverandøren, der sikre opfyldelsen af de relevante krav. Der stilles ikke yderligere krav til indkøbsproces, indkøbsinformation eller verifikation af indkøbte produkter. For uddybning se DS/EN ISO 9001, afsnit 7.4 Indkøb. 11. Energimærkningen 11.1 Gældende krav Her angives de gældende bekendtgørelser, regler og den gældende Håndbog for energikonsulenter med bilag og rettelsesblade, opdateringer mv. som gælder med betegnelse og navn, samt hvor disse kan findes Tilbud på energimærkning Når en kunde henvender sig til energimærkningsvirksomheden og ønsker et tilbud på en energimærkning, skal den ansvarlige energikonsulent sikre, at virksomheden har de tilstrækkelige ressourcer til rådighed således, at opgaven kan løses i overensstemmelse med alle definerede kvalitetskrav. Denne gennemgang skal foretages, inden virksomheden giver tilbud på energimærkningen eller på anden vis forpligter sig til at løse en energimærkningsopgave Udførelse af energimærkninger Energimærkninger skal udføres i overensstemmelse med Energistyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer som beskrevet i Håndbog for energikonsulenter og øvrige retningslinjer fra Energistyrelsen. Ligeledes skal det sikres, at den seneste opdaterede version af beregningsprogrammet anvendes Mærkningsrapporter og løbende kvalitetskontrol (DS/EN ISO 9001, afsnit Overvågning og måling af produktet) En energimærkning afsluttes med, at der udarbejdes en energimærkningsrapport. Angiv hvor relevante dokumenter vedrørende energimærkningen arkiveres, og hvem der er ansvarlig herfor. Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat afsnit 12 Energikonsulenten skal inden aflevering af energimærkningsrapporten til kunden, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere om energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for Energikonsulenter. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis Vejledning til kvalitetshåndbog Side 9 af 20

10 beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i procedurerne til sikring af kvaliteten Dokumentationskrav for mærkningsrapporter Angiv hvem der er ansvarlig for arkiveringen og hvor dokumentationen arkiveres. Energistyrelsen stiller følgende dokumentationskrav: Fra Energistyrelsens notat. Registreringerne i virksomheden skal sikre, at virksomheden har etableret og vedligeholder en samlet dokumentation som omfatter: a) Dokumentation vedr. de udarbejdede mærkninger: Mærkningsrapporter, evt. på digital form som pdf-filer. Angivelse af hvilke personer, der har været inddraget i mærkningen, deres funktion og ansvar i mærkningen. Baggrundsmateriale vedrørende energimærkningerne, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, ejeroplysninger, BBR-data og andet baggrundsmateriale vedrørende bygningen. Fagligt baggrundsmateriale, der dokumenterer konsulentens vurderinger og konklusioner vedrørende mærkningen. Dette materiale kan foreligge i papirform eller digitalt, evt. som inddata og tekst-kommentarer i edb-programmerne, som benyttes til udarbejdelse af mærkningen. Oplysning om hvilke edb-værktøjer, der har været anvendt, herunder oplysning om programversion Henvendelser fra kunder om påståede fejl og mangler i de udarbejdede energimærkninger, herunder klager, og virksomhedens besvarelse af disse, jv. afsnit 5 Energistyrelsens kommentarer til de udarbejdede mærkninger, som indsendes som led i markedsovervågningen, jv. afsnit 5 Stikprøvegennemgangen af de udarbejdede mærkninger, herunder kommentarer til disse, jv. afsnit 7. Dokumentation i tilknytning til a) skal opbevares i mindst 6 år fra tidspunktet for indberetning af energimærkningen. 12. Afvigelser og forebyggende handlinger For at sikre, at kvalitetsstyringssystemet til enhver tid fungerer, og resulterer i løbende forbedringer, er der opstillet en systematik til at håndtere eventuelle konstaterede afvigelser. Systematikken indebærer, at afvigelser bliver korrigeret, og at det vurderes, om den korrigerende handling har været tilstrækkelig. Desuden vurderes handlinger, der kan gennemføres med henblik på at forebygge potentielle afvigelser, fejl eller andre uønskede situationer. (DS/ISO 9001, afs 8.5 forbedring). Vejledning til kvalitetshåndbog Side 10 af 20

11 13. Kvalitetskontrol og tilbagekaldelse 13.1 Stikprøvevis kvalitetskontrol af energimærkninger (DS/ISO 9001, afs Overvågning og måling af processer) Energistyrelsen stiller følgende krav: Fra Energistyrelsens notat afsnit 11. Mindst 10% af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5% af alle mærkninger af flerfamiliehuse mv., som udføres af en energikonsulent, skal gennemgås af en anden energikonsulent med kompetencer i henhold til bilag A eller B til at udføre den pågældende mærkning. En energikonsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. Gennemgangen skal ske senest 3 måneder efter at mærkningen er afleveret. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Udfører en konsulent færre end 50 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 5 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 5 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 gennemgås. Gennemgangen af energimærkningerne skal være grundig. Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i kvalitetsstyringen. Hvis der påvises fejl ved energimærkningen, skal virksomheden sikre, at disse berigtiges over for kunden, som har fået mærkningen. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af gennemgangen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence, jf. ovenstående. Der opbevares dokumentation for stikprøvegennemgangen, og resultatet indgår i ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet Tilbagekaldelse af energimærkningsrapport Beskriv proceduren for tilbagekaldelse af energimærkningsrapporter, som er blevet udarbejdet på et fejlagtigt grundlag. Kunden skal oplyses om, at der ved kvalitetskontrollen er fundet væsentlige fejl eller mangler. 14. Henvendelser og klager Virksomheden skal udforme og vedligeholde dokumenterede procedurer for behandling af: 1. Henvendelser fra kunder, herunder klager fra bygningsejere eller administratorer, der ejer eller administrerer bygninger, som er omfattet af mærkninger udført af virksomheden. (Eller: som er energimærket af virksomheden). Procedurerne skal sikre at kunden modtager skriftligt svar senest en måned efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 11 af 20

12 Hvis henvendelsen vedrører påståede mangler eller fejl ved energimærkningen, skal virksomheden vurdere om energimærkningen lever op til de fastlagte krav. Hvis virksomheden konkluderer, at dette ikke er tilfældet, skal energimærkningen berigtiges eller kunden skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal kunden modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af henvendelsen. 2. Kommentarer til virksomhedens mærkninger fremsendt af Energistyrelsen, blandt andet på grundlag af resultater af Energistyrelsens markedsovervågning. Procedurerne skal sikre, at virksomheden overvejer, om henvendelsen giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af nye mærkninger til erstatning af eksisterende mærkninger. Er det tilfældet, skal bygningsejeren eller administratoren af de pågældende bygninger senest 45 dage efter modtagelsen af Energistyrelsens kommentarer modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Virksomheden skal på grundlag af de ovennævnte henvendelser overveje om der er behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet og skal i givet fald implementere disse. Energistyrelsen kan i forbindelse med fremsendelse af kommentarerne til virksomheden beslutte, at virksomheden skal sende kommentaren til virksomhedens certificeringsorgan, således at certificeringsorganet kan vurdere behovet for skærpet overvågning af virksomheden De ovennævnte henvendelser, deres behandling i virksomheden og resultatet heraf skal opbevares i virksomheden i 6 år. Materialet indgår som input til ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Angiv hvem der behandler indkommende henvendelser og klager, samt hvor en fortegnelse over disse kan findes. Listen skal opbevares i mindst 6 år fra tidspunktet for modtagelsen af henvendelsen eller klagen. 15. Intern audit (DS/EN ISO 9001 afsnit Intern audit) Virksomheden skal med planlagte mellemrum udføre interne kontroller af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at vurdere, om det fungerer efter hensigten. I kvalitetshåndbogen skal det beskrives, hvordan denne gennemgang udføres. Beskrivelse af, hvem der er ansvarlig for planlægning af intern audit. Angivelse af hvor planen findes. (Hvilke områder skal auditeres hvornår? Der skal udarbejdes en plan, der sikrer at hele kvalitetsstyringssystemet gennemgås mindst en gang om året.) Hvordan audit gennemføres Hvem der gennemfører audit Hvordan resultaterne af intern audit skal følges op Hvordan medarbejderne skal informeres. Resultater af audit skal dokumenteres og arkiveres. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 12 af 20

13 16. Ledelsens evaluering (DS/EN ISO 9001, afsnit 5.6 Ledelsens evaluering) Det er virksomhedens ledelse, der skal gennemføre ledelsens evaluering. Beskriv omfang og frekvens af ledelsens evaluering (skal udføres mindst en gang om året). Ledelsens evaluering danner grundlag for at foretage eventuelle ændringer og forbedringer af kvalitetsstyringen, organisatoriske ændringer eller ændrede ressourcer, der skal sikre kvalitetsstyringssystemets fremdrift. Beskriv hvordan ændringer til kvalitetsstyringssystemet indarbejdes, hvordan ledelsens evaluering dokumenteres og hvor dokumentationen for gennemførte ledelsesgennemgange opbevares. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 13 af 20

14 Bilag 1 Kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9001 Krydshenvisning til eksemplet Energimærkning A/S. Kommentarer og uddybninger iht. Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning 4.1 Generelle krav Dette er beskrevet i eksemplet i afsnit 1.2. Der er udarbejdet et eksempel Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog på hvorledes kvalitetsstyringssystemet kan dokumenteres. Energimærkningsvirksomhederne skal selv etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre systemet. De processer der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet er identiske med de processer der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter Generelt Kvalitetshåndbogen indeholder kvalitetspolitik (afsnit 3) og kvalitetsmål (afsnit 4). De dokumenterede procedurer er beskrevet i eksemplet i afsnit 8, 9, 12 og Kvalitetshåndbog I eksemplet er de beskrevet i afsnit Styring af dokumenter I eksemplet er de styret i afsnit Styring af registreringer I eksemplet er registreringer styret i afsnit 9. 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpligtelse I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3, 4, 5.1, 6 og afsnit Kundefokus I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3. Energimærkning A/S opfylder de kundekrav der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Energimærkning er en lovbestemt ydelse. Kunderne har derfor begrænset mulighed for at stille krav til ydelsen ligesom energimærkningsvirksomhederne har begrænset mulighed for at forbedre kundernes tilfredshed, hvis de er utilfredse med ydelsen. Det forventes, at virksomheden har kundefokus og som minimum opfylder de kundekrav, der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Der stilles ikke Vejledning til kvalitetshåndbog Side 14 af 20

15 krav om yderligere tiltag for imødekommelse af kundekrav og styrkelse af kundetilfredsheden. 5.3 Kvalitetspolitik I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3. 5,4 Planlægning Kvalitetsmål Planlægning mhp. kvalitetsstyringssystemet 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 4. Virksomheden skal opfylde kvalitetsmålsætningerne i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og afsnit 8.1. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og 6. Organisationen skal omfatte følgende funktioner vedr. energimærkning: 1.kvalitetsansvarlig 2.energikonsulenter 3.evt. tekniske sagkyndige og assistenter. Der kan være flere personer med samme funktion, og en person kan have flere funktioner samtidig Ledelsens repræsentant I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1. Ledelsen kan være direktøren selv. Hvis der er flere ansatte kan direktøren/ledelsen udpege en ledelsens repræsentant. I eksemplet Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog har direktøren en funktion og ligesom han har udpeget den kvalitetsansvarlige som ledelsens repræsentant Intern kommunikation I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Ledelsens evaluering I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Styring af ressourcer Generelt og Kompetence, bevidsthed og uddannelse Ledelsen skal evaluere kvalitetsstyringssystemet løbende I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 7. Kravene til de kompetencer der skal inddrages i energimærkningen er fastsat og beskrevet i Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning jvf. bilag A og B. 6.3 Infrastruktur I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3, 5.1. og Med infrastruktur menes den arbejdsplads med tilhørende faciliteter og services, der er nødvendig for at kunne energimærke. 6.4 Arbejdsforhold I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 3 og afsnit Vejledning til kvalitetshåndbog Side 15 af 20

16 Planlægning af produktfrembringelse Fastsættelse af krav knyttet til produktet Arbejdsforholdene skal naturligvis være fastlagte og styrede. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2 og Energimærkning er en lovbestemt ydelse og rammerne for produktfrembringelsen er på forhånd fastlagt. Der er følgende krav knyttet til produktet: Virksomheden skal udlevere alle foreliggende oplysninger om mærkningen til Energistyrelsen eller en af styrelsens udpeget organisation til brug for blandt andet markedsovervågning eller behandlingen af klager. Virksomheden skal opfylde følgende: Virksomheden skal være momsregistreret. Virksomheden skal have professionel ansvarsforsikring. Virksomheden skal underskrive en erklæring på tro og love, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., med mindre der er underskrevet en afdragsordning med relevante inddrivelsesmyndighed eller har stillet sikkerhed for gælden over for inddrivelsesmyndigheden Gennemgang af krav knyttet til produktet I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11.2 og Produktkravene er på forhånd defineret. Inden virksomheden giver bud på energimærkningen eller på anden vis forpligter sig til at løse opgaven, skal virksomheden forud sikre, at de tilstrækkelige ressourcer er til rådighed således, at energimærkningsopgaven kan løses i overensstemmelse med alle definerede kvalitetskrav Kommunikation med kunden I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 8.2, 11.2 og afsnit 14. Virksomheden skal kommunikere effektivt med kunden vedr. produktinformation, forespørgsler mv. Virksomheden skal udforme og vedligeholde dokumenterede procedurer for behandling af: Vejledning til kvalitetshåndbog Side 16 af 20

17 3.henvendelser fra kunder, herunder klager fra bygningsejere eller administratorer, der ejer eller administrerer bygningerne omfattet af mærkninger udført af virksomheden. Procedurerne skal sikre at kunden modtager skriftligt svar senest en måned efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. Hvis henvendelsen vedrører påståede mangler eller fejl ved energimærkningen, skal virksomheden vurdere om energimærkningen lever op til de fastlagte krav, jf. afsnit 4. Hvis virksomheden konkluderer, at dette ikke er tilfældet, skal energimærkningen berigtiges eller kunden skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen skal kunden modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af henvendelsen. 4.kommentarer til virksomhedens mærkninger indsendt af Energistyrelsen, blandt andet på grundlag af resultater af Energistyrelsens markedsovervågning. Procedurerne skal sikre, at virksomheden overvejer, om henvendelsen giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af nye mærkninger til erstatning af eksisterende mærkninger. I disse tilfælde, skal bygningsejeren eller administratoren af pågældende bygninger senest 45 dage efter modtagelsen af Energistyrelsens kommentarer modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Virksomheden skal på grundlag af de ovennævnte henvendelser overveje om der er behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet og skal i givet fald implementere disse. 7.3 Udvikling og konstruktion I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Indkøb I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 10. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 17 af 20

18 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Såfremt virksomheden anvender underleverandører til energimærkning eller til verifikation af energimærkning skal virksomheden opstille krav til underleverandøren, der sikre opfyldelsen af de relevante krav. Der stilles ikke yderligere krav til indkøbsproces, indkøbsinformation eller verifikation af indkøbte produkter. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Produktion og servicetilvejebringelse skal ske efter retningslinjerne i Energimærkningshåndbogen. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Identifikation og sporbarhed I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11.2 og Kunders ejendom I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Bevarelse af produkter I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 9, 11.4 og Styring af overvågnings- og måleudstyr 8. Måling, analyse og forbedring 8.1 Generelt I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 5.1 og I denne sammenhæng ses det relevant at sikre, at den seneste opdaterede version af beregningsprogrammet anvendes. Der stilles ikke yderligere krav til etablering af processer i forbindelse med overvågning og måling. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Kundetilfredshed I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2. Virksomheden forventes at have kundefokus og som minimum opfylde de kundekrav, der fremgår af Energimærkningshåndbogen. Det er ikke et krav, at virksomheden etablerer måling af kundetilfredsheden gennem f.eks. spørgeskemaer og undersøgelser Intern audit I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 7 og 15. Virksomheden skal gennemføre internt audit. I eksemplet Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog findes et eksempel på procedure. Virksomheden skal videre: udføre audit rapportere resultaterne opretholde registreringer Vejledning til kvalitetshåndbog Side 18 af 20

19 8.2.3 Overvågning og måling af processen vælge auditorer. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2, 11.4, 12, 13 og 16. Mindst 10% af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5% af alle mærkninger af flerfamiliehuse mv., som udføres af en energikonsulent, skal gennemgås af en anden energikonsulent med kompetencer i henhold til bilag A eller B til at udføre den pågældende mærkning. En energikonsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. Gennemgangen skal ske senest 3 måneder efter at mærkningen er afleveret. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Udfører en konsulent færre end 50 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 5 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 5 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 gennemgås. Gennemgangen af energimærkningerne skal være grundig. Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i kvalitetsstyringen. Hvis der påvises fejl ved energimærkningen, skal virksomheden sikre, at disse berigtiges over for kunden, som har fået mærkningen. Virksomheden kan indgå aftale med og anvende underleverandør(er) til gennemførelse af gennemgangen. Virksomheden skal gennem aftale sikre fortrolighed og uvildighedshensyn. Desuden skal det dokumenteres, at gennemgangen foretages med den krævede kompetence, jf. ovenstående Overvågning og måling af produkter Der opbevares dokumentation for stikprøvegennemgangen, og resultatet indgår i ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 11, 12, 13 og 14. Virksomheden skal som minimum gennemføre følgende procedurer med henblik på sikring af kvaliteten. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 19 af 20

20 Energikonsulenten skal inden aflevering af energimærkningsrapporten til kunden, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere, om energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for Energikonsulenter. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i procedurerne til sikring af kvaliteten. 8.3 Styring af afvigende produkter I eksemplet er dette beskrevet i afsnit Disse krav opfyldes via de særlige krav til kvalitetskontrol som Energistyrelsen stiller til virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at energimærke. 8.4 Analyse af data I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 1.2, 14 og Forbedring Løbende forbedring Der stilles ikke krav til, at analysen omfatter information om kundetilfredshed, karakteristika og tendenser vedr. processer, procedurer og leverandører. Kravene til analyse af data i forbindelse med overensstemmelse med produktkrav opfyldes via de særlige krav til kvalitetskontrol. I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 8.1, 15 og 16. Virksomheden skal løbende forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet Korrigerende handlinger I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 12. Virksomheden skal iværksætte handlinger til at fjerne årsagen til afvigelser eller for at forhindre gentagelser Forebyggende handlinger I eksemplet er dette beskrevet i afsnit 6 og 12. Der skal være procedure for fastlæggelse og bedømmelse af potentielle afvigelser og årsager hertil mv. Vejledning til kvalitetshåndbog Side 20 af 20

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3,

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere