Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Området Drift og Vedligehold... 7 Forventningerne Områdechefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring...11 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...14

2 Vilkårene 1. Stillingen Vi designer livet. Det er store og forpligtende ord som Kolding Kommune har valgt at gøre til overligger for tilgangen til udviklingen af byen og kommunen. Men der er meget andet end ord bagved. Under betegnelsen De 10 store er kommunen i færd med at sætte handling bag ordene. Nordic Design Village, Syddansk Universitets Campus, de nye måder at tænke almennyttigt byggeri på, der skal udfolde sig på den gamle fyrværkerigrund i Seest, Kolding Fjordby, Nordic Synergy Park, Design City, Innovationsfabrikken Kolding, udbygningen af Kolding Sygehus, Kolding Idrætsby samt boligudvikling i Ådalsbyen. Det er processer, hvor koblingen imellem kommunen og private såvel som almennyttige organisationer sættes i spil. Samarbejdet med borgerne og sammenhængen med borgernes liv er også integrerede elementer i projekterne på en helt anden måde end den traditionelle tilgang til byudviklingsprojekter. Indfrielsen af visionen på den rigtige måde kræver at forvaltningen udnytter de mulige synergier, der opstår i en forvaltningssammensætning, der ideelt set formår at skabe en tværgående indsats om ikke blot rammerne for byen, men for selve bylivet. Ikke mindst kulturindsatsen skal spille en væsentlig rolle for transformationen af den indre by. Alt dette understøttes af en helt ny model for program og projektarbejde i forvaltningen så det sikres, at det tværfaglige helheden ikke drukner i dagligdagens drift. Som ny områdechef for Anlæg og Drift bliver man en del af denne spændende udviklingsproces. Ærligt der er selvfølgelig kolleger, der mere direkte har fingrene i planlægningen af disse store projekter og processer, men med en passende afvejning af myndighed/planlægningsfunktioner og udfører-/driftfunktioner er også denne områdechef - som alle chefer i By- og Udviklingsforvaltningen en del af det nye. Når man dertil lægger, at der på en stor del af driftsområderne arbejdes med en markedsførelse af ydelserne med henblik på konkurenceudsættelse, så kan man uden at lyve sige, at dette ikke er business as usual. Det er dette, man skal kunne se sig selv i. En god afvejning af dygtig organisations- og ydelsesudvikling af en række klassiske kommunale driftsområder og samtidig som en aktiv medspiller i forvaltningens samlede udviklingsdagsorden. side 2

3 I en sådan organisationsudvikling, hvor driftsopgaver og tværgående projekter skal køre ved siden af hinanden, er det vigtigt, at organisationens ledere også besidder en god portion realitetssans. Evnen til at kunne se, hvordan ressourcerne og opgaverne mødes på en måde så man kommer fremad uden at miste koblingen til organisationen og dens medarbejdere, er derfor også en nødvendig forudsætning for at kunne lykkedes i denne stilling. Det er 820 dygtige ledere og medarbejdere heraf 450 i Anlæg og drift der er på en rejse fra en relativ klassisk søjleopdelt forvaltning og til en mere proaktiv og lyttende samarbejdsforvaltning, hvor politikere, borgere og erhvervsliv inddrages i de dagsordener der i sidste instans fører hen imod at Kolding evner at designe livet. Skal vi designe næste trin i dit ledelsesliv, nu vi er i gang? 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på kr. + pension. 3. Kolding Kommune Kommunen er Danmarks 7. største kommune med over indbyggere. Det er et af de relativt få områder i Danmark, der har oplevet næsten konstant vækst i de seneste 10 år, og der er derfor god demografisk bund under de mange udviklingstiltag, kommunen har sat i søen. Den politiske organisation Den politiske organisation består ud over Byråd og Økonomiudvalg af 9 stående udvalg. De er Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelsesudvalget, Seniorudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Boligudvalget. By- og Udviklingsforvaltningen servicerer 3 politiske udvalg nemlig Plan- og Miljøudvalget, Teknik- og Boligudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Den administrative organisation Den administrative organisation består af 5 forvaltninger med hver deres direktør. Forvaltningerne er By- og Udviklingsforvaltningen, Centralforvaltningen, Seniorforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningernes direktører udgør den samlede direktion på 5 (idet kommunaldirektøren tillige er direktør for Centralforvaltningen). Kolding Kommune ligger nr. 18 i DI s Erhvervsklimaundersøgelse for På de parametre, der er hardcore, dvs. sagsbehandlingstider mm. er man helt oppe på en 6. side 3

4 plads, og det er selvsagt en ambition at få Kolding Kommune placeret så godt som muligt også på de mere subjektive parametre dvs. der hvor fornemmelsen af det gode samarbejde beskrives. 4. By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsforvaltningen omfatter ca. 820 medarbejdere. Den administrative hovedadresse er beliggende på Nytorv 11 i Kolding Midtby i et relativt moderne hus bygget op omkring åbne kontorlandskaber. Forvaltningen i Kolding så dagens lys for ca. 3 år siden da Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning blev lagt sammen. Kort herefter 16. august 2010 blev også Redningsberedskabet (senere Kolding Brandvæsen) en del af den nye forvaltning. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de første 3 år, reorganiseres forvaltningen pr. 1. august 2013 med henblik på at gøre organisationen fladere og samtidig skabe en bedre understøtning af de faglige miljøer og de synergier, der skal være/skabes imellem disse. Det betyder, at der oprettes 1 ny områdechefstilling til at supplere de 3 områdechefstillinger, der var i den gamle organisation. Samtidig med dette er stillingen som vicedirektør nedlagt ved dennes fratrædelse til anden organisation. Den ene af de nye områdechefstillinger Kultur og Fritid - er besat efter internt opslag, mens den anden områdechefstilling denne - annonceres eksternt. Chefgruppen i forvaltningen består af de 4 områdechefer samt cheferne for de to stabsfunktioner økonomi og administration. Der hersker en god stemning blandt forvaltningens medarbejdere og såvel ledere som medarbejdere beskriver et MED-system, der fungerer rigtigt godt, og hvor tilgangen er at man skal drøfte det væsentlige og ikke bare prøve at undgå de drøftelser, der kan risikere at ende i uenighed. Samarbejdet mellem politikere og forvaltning er også en del af den rejse, der beskrives indledningsvist. Der arbejdes på at udvikle samspillet mellem forvaltning og politikere. Det betyder, at der er en løbende forventnings- og tillidsafstemning imellem forvaltning og politikere, så dette samarbejde også kan understøtte de spændende planer der arbejdes efter. By- og udviklingsdirektøren er den daglige ansvarlige for samarbejdet med det politiske niveau, men det forventes, at områdecheferne besvarer faktuelle spørgsmål fra politikere, uden at det behøver at gå via direktøren og i øvrigt deltager i sparring med ikke mindst de politiske udvalgsformænd. Forskellen mellem den gamle og den nye organisation skitseres her nedenfor. side 4

5 Den gamle organisation indtil : By-og udviklingsdirektør + chefgruppen Konsulentteam Sekretariatet Økonomi Kultur, Plan og Fritid Miljø, Natur og Byggeri Ejendomme, Anlæg og Drift Kolding Brandvæsen Kultur Plan Industri Køb og Salg Udrykning og forebyggelse Risikostyring Nicolai komplekset Nicolai for børn Landbrug og GIS-team Kommunale Ejendomme Vagthavende indsatsleder Geografisk Have Kolding Stadsarkiv Natur og vand Trafik Beredskabsdepot Billedskolen Kvarterhuset Klima og bæredygtighed Projektering Det frivillige beredskab Koldingbibliotekerne Godset Byggesag Vej og Park St. Lunderskov Musikskolen Christiansfeld Centret Drift St. Vamdrup Fritid Rengøring St. Tyrsrup KUC Kolding Stadion Renovation St. Stepping Cuben St. Aller St. Kolding Vagtcentral Beredskabssamvirke Gudsø Koldingegnens Lufthavn side 5

6 Den nye organisation fra og med 1. august 2013: Som det blev nævnt indledningsvist arbejder forvaltningen med ny program/ projektmodel. Denne fremgår tillige af diagrammet ovenfor. Programorganiseringen er en permanent del af organisationen, der går på tværs af linieorganiseringen. Et program bliver til side 6

7 på baggrund af et behov for en ekstraordinær strategisk indsats inden for et givent udviklingsområde over en begrænset tidsperiode. Chefgruppen er i udgangspunktet styregruppe for programmerne med en områdechef som programejer for det enkelte program. Kolding Kommune arbejder med en omfattende effektiviseringsdagsorden, der skal medføre, at man finder frem til nye og billigere måder at løse opgaverne på. Denne dagsorden har selvfølgelig også implikationer for By- og Udviklingsforvaltningen, og ikke mindst kravene om at gøre driftsområderne parate til konkurrenceudsættelse er noget, der har stor betydning for den måde, opgaverne tilrettelæges på i denne tid. Det er ikke blot en teknisk øvelse, men ikke mindst en samarbejdsøvelse, hvor der helt naturligt er nervøsitet blandt de medarbejdere, der skal være en del af denne nye dagsorden om ganske kort tid. 5. Området Drift og Vedligehold Området er som det fremgår af organisationsdiagrammerne ovenfor pt. en del af området Ejendomme, Anlæg og Drift. Dette område er indtil den 1. august ledet af Merete Dissing, og der er således rigtigt gode overdragelsesbetingelser når den ny områdechef tiltræder, idet Merete Dissing også fremadrettet er kollega i den ny organisation med nye ansvarsområder. En anden gevinst som den nye områdechef kommer til at nyde godt af er, at den afgående områdechef har fået etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med de afdelinger, der udgør Anlæg og Drift og tillige har fået rekrutteret en række nye ledere til området, der derfor er fuldt besat på afdelingslederniveau ved den nye områdechefs tiltrædelse. Der er som det blev nævnt indledningsvist en god blanding af planlægnings- og myndighedsfunktioner og mere rendyrkede driftsfunktioner inden for området, hvilket stiller de krav til den ny chef, at man formår at træde ind i begge verdener men også skabe bro imellem drift og planlægning/myndighed. Driftsområdet er præget af, at man i kommunen traditionelt har varetaget de fleste opgaver selv. Der er derfor tilknyttet ganske mange medarbejdere til disse områder. På vej- og parkområdet er bestiller- og udførerfunktionen blevet skilt ad med henblik på at klargøre området til konkurrenceudsættelse. Man har her fået 2 års arbejdsro, der slutter ultimo 2014 således, at man kan få styr på de grundstrukturer, der er nødvendige for at kunne gennemføre et udbud. Det gælder helt generelt, at der på driftsområderne arbejdes efter en konkurrenceudsættelsesstrategi og rengørings- og affaldsafdelingerne er derfor også i gang med processer, der skal lede hen imod konkurrenceudsættelse. Det er vigtigt at tilføje, at der er truffet side 7

8 politisk beslutning om, at der skal gennemføres interne bud i de udbudsprocesser, der sættes i søen i forvaltningen dette skærper yderligere kravene til afdelingernes pa- rathed. Området er i øvrigt kendetegnet ved, at der er et relativt tæt samarbejde imellem Trafik, Projektering og Vej og Park, mens de 3 driftsafdelinger i lidt højere grad lever deres eget liv. Der er samlet set ca. 450 medarbejdere på området og et udgifts-budget på 350 millioner kroner samt 175 millioner kroner i indtægtsbudget (2013). Fakta om de afdelinger, der udgør området Drift og Vedligehold. Vej- og Parkafdelingen Afdelingen er bestillerfunktionen på vej og parkområdet og tager sig af bestilling af opgaver vedrørende asfaltslidlag, vintertjeneste, fortovsvedligeholdelse, gadebelysning, vedligeholdelse af parker og grønne områder, byinventar og skilte, en del af parkeringsområdet, gravetilladelser, renholdelse samt skove og strande. I Vej- og Parkafdelingen er der en afdelingsleder samt 9 administrative medarbejdere, som alle har en kontorplads på Nytorv 11. Deres baggrund er bl.a. ingeniører, skov- og landskabsingeniører samt andre tekniske uddannelser. Derudover hører kommunens 2 P- vagter også til afdelingen. Driften Driften tager sig af vedligeholdelsesopgaver inden for de grønne områder (parker, græsslåning, idrætsanlæg, skove, vandløb, strande), det sorte/grå område (asfaltreparationer, omlægning af fortove/kantsten, færdselstavleopgaver, vejmarkeringsopgaver, vedligehold af vejsideanlæg), tømrer/snedker opgaver (ændringer i private hjem ifb. med sygdom/handicap, vedligehold af bygninger, opsætning af skilte i fx udstykninger), værkstedsopgaver (hovedsageligt reparationer/vedligeholdelse af egne maskiner, lidt vedligehold af andre forvaltningers køretøjer), vintertjeneste (saltning, snerydning). Derudover driver afdelingen 2 aktiveringsprojekter for Kolding kommunes Jobcentre. Hovedparten af opgaverne (70 % af omsætningen) udføres for Vej & Park og Projektering. Derudover udføres opgaver for Natur & Vand, Fritid & Idræt, Kultur, Børne-/ Ungeforvaltningen samt småopgaver for et par andre forvaltninger. Der er 1 afdelingsleder samt 6 formænd tilknyttet den daglige ledelse. Derudover er der gennemsnitlig 110 overenskomstansatte i afdelingen. Administrationen er placeret på Smedegade 10, mens der er 4 stillesteder i kommunen til formænd/medarbejdere. side 8

9 Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen består af ca. 265 medarbejdere og leverer rengøring til mere end m 2, fordelt på 200 adresser over hele Kolding Kommune. Medarbejderne kommer fra mere end 40 lande og har meget forskellige uddannelses- og erfaringsniveauer. Afdelingen omsætter for ca. 60 mio. kr. og varetager - ud over den kommunale rengøring også driften af 6 kantiner og 3 produktionskøkkener. Ledelsen består på rengøringsområdet af 5 serviceledere (distrikter), en koordinerende rengøringsleder og en aktivitetsleder. På kantineområdet er der ansat 3 køkkenledere. Afdelingen arbejder meget med arbejdsmiljø, uddannelse og praktisk integration i hverdagen og modtog Arbejdsmiljøprisen i 2010 og Integrationsprisen i Projekteringsafdelingen Som en af de få kommuner i Danmark har Kolding egen projekteringsafdeling og projekterer mest muligt selv. Byggemodninger udbydes stort set aldrig. De opgaver der udbydes er opgaver, hvor kommunen ikke selv har tiden eller ikke selv har kompetencerne (eksempelvis geoteknisk tunge opgaver med spunsvægge) eller opgaver, der er for store til kapaciteten generelt. Projekteringsafdelingen består af 1 afdelingsleder og 12 medarbejdere fordelt på 2 teams. Projekteringsteamet varetager opgaver vedrørende byggemodninger (boliger og erhverv), mindre vejanlæg, stianlæg, fortove samt udviklingsprojekter (grønne projekter). Supportteamet supporterer de andre afdelinger Trafik, Vej og Park samt Projekteringsteamet ved at tage sig af bl.a. telefonslusen og alle de borgerhenvendelser, de umiddelbart kan besvare. Teamet har myndighedsopgaven omkring hække og hegn mellem borgeren og offentlige arealer, forsikringsskader, ledningsejeroplysninger og har derudover administratorfunktioner vedrørende fraværsregistrering, WEB-redaktion og økonomi. Trafik-afdelingen Trafikafdelingen har en afdelingsleder og 7 medarbejdere. Opgaverne består i trafikplanlægning, kollektiv trafik og administration af vejlovgivningen. De største projekter afdelingen varetager i øjeblikket er; Udarbejdelse af transportplan, udskiftning af P- automater samt planlægning af nye bybusruter. Renovationsafdelingen Renovationsafdelingen består af 45 medarbejdere fordelt på 35 i driften og 10 i administrationen. Afdelingen varetager alle opgaver inden for affaldsområdet herunder vejledning af borgere og virksomheder, udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner, informationsmateriale, beregning og opkrævning af affaldsgebyrer og udbudsopgaver. side 9

10 Renovationsafdelingen driver kommunens 5 genbrugspladser samt indsamling af genbrugsmaterialer. Afdelingen er ansvarlig for indsamling af dagrenovation og problemaffald, mens selve indsamlingsopgaven er udliciteret til privat renovatør. Administrationen er placeret på Bronzevej. Forventningerne 6. Områdechefens ansvar og opgaver Områdechefen varetager ledelsen af det samlede område Anlæg og Drift herunder den direkte ledelse af 6 afdelingsledere. Områdechefen indgår i forvaltningens chefgruppe og det forventes, at hun/han påtager sig et medansvar for de tværgående dagsordner i forvaltningen og i øvrigt understøtter chefkollegernes arbejde. Områdechefen skal derudover: Være rådgiver og sparringspartner for by- og udviklingsdirektøren. Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen, herunder deltage i Teknik- og Boligudvalgets møder. Være aktivt iscenesættende omkring ledelsesorganisationen nedadtil. Være den, der i sidste instans står på mål for områdets budgetmæssige styring. Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt. Områdechefens opgaver på kortere sigt: Områdechefen skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: Sikre ejerskab til visionen i organisationen og sætte konkrete handlinger bag ordene. Medvirke aktivt til at implementere den kommende bylivsstrategi. Sikre processerne hen imod konkurrenceudsættelse. Det er både noget med at understøtte den enkelte afdelingsleder i de opgaver vedkommende har i den forbindelse, men det er også noget med at sikre, at planlægningsressourcerne udnyttes optimalt, således at der ikke opfindes for mange dybe tallerkener samtidigt. Denne opgave er langt den største og vigtigste i de første 1-1½ år. Fastlægge en arbejdsstruktur omkring ledergruppen i området Anlæg og Drift, således at det sikres, at der samarbejdes om de rigtige ting imellem de ganske forskellige afdelinger, området består af. Finde den rigtige måde at lede den enkelte afdelingsleder i en passende blanding af nysgerrighed om deres faglige områder og rum til at afdelingslederne kan være ledere på deres måde. Det må forventes, at sparring om håndtering af konkrete per- side 10

11 sonalesager vil være en løbende del af ledelsesopgaven i så medarbejdertung et område, som der er tale om. 7. Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig baggrund men retningen er ikke så væsentlig. Man skal have bevist sine ledelsesmæssige evner, og det er en fordel, hvis man har prøvet at være leder for ledere. Det er en fordel at have et kendskab til det at arbejde i en verden, hvor mange er teknikere. Om man har erhvervet dette kendskab fra det sorte, det grønne eller en anden del af de tekniske brancher er ikke så vigtigt. Vi vil heller ikke udelukke den mulighed, at man kommer som mere rendyrket generalist men så skal lysten til det at bedrive ledelse i en teknisk verden være udpræget. Kandidaterne til denne stilling skal ideelt set fremvise en evne til at forstå - og spille sammen med - det politiske niveau. Det er dog ikke en forudsætning, at man har arbejdet i en politisk ledet organisation, da man kan have erhvervet en viden og forståelse for dette af andre kanaler, f.eks. som rådgiver/samarbejdspartner for offentlige institutioner etc. Der er ideelt set en god portion naturlig udadvendthed hos kandidaterne. Der er brug for gode kommunikative redskaber såvel indadtil som udadtil, og samtidig er det en fordel, hvis man ejer evnen til at gå i andre folk med træsko på at man er et tilgængeligt menneske for mange forskellige typer medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har det fint med at ansøgere er ambitiøse og ikke nødvendigvis ser dette som en slutstilling. Det er ikke det samme som, at man ikke meget gerne må blive, hvis det er et lykkeligt samarbejde men vi vil også gerne tilbyde at være en station på et dygtigt menneskes vej fremad. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Ordentlighed man skal have de menneskelige kvaliteter i orden. Evnen til at træffe beslutninger og at omsætte disse i handlinger. Visioner og kreativitet. Evnen til at lytte og have respekt for andres synspunkter også når det er svært. side 11

12 Analytisk kapacitet. Autoritet uden at have brug for at være autoritær. Personlig robusthed. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller By- og udviklingsdirektør Thomas Boe, tlf / Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med by- og udviklingsdirektør Thomas Boe for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: By- og udviklingsdirektør Thomas Boe Områdechef Merete Dissing Medarbejderrepræsentant Hanne Thomsen Afdelingsleder for projekteringsafdelingen Mette Pipper Bertelsen. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: side 12

13 Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 21. maj 2013 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 24. maj 2013 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere den 30. maj 2013 kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 3. juni Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 14. juni Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august side 13

14 11. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye områdechef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye områdechefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med områdechefen og by- og udviklingsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. April 2013 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 14

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere